IM, DE ZOON VAN BOBBY Economie en Financiën OENSDAG 26 APRIL 1933 EERSTE BLAD PAG. IGE BOSCH- EN HEIDEBRAND 4N DE UMBURGSCH-DUITSCHE GRENS Honderd H.A. bosch cn heide Vernield meldt ons uit Venlo: ermorgen omstreeks 8 uur brak brand de Leutherbosschen op Duitsch gebied onmiddellijke nabijheid van Venlo. Door evigen wind aangewakkerd woedde de weldra over een oppervlakte van ruim Ji. uddellijk werden toen de militairen uit mizoen, de gemeente-politie, de brand- marechaussee en een groot aantal nte-arbeiders uit Venlo gerecjuireerd. vuur breidde zich zoo snel uit, dat ook ischen, toebehoorende aan de gemeente tr liepen door het vuur aangetast den, hetgeen echter na veel moeite men kon worden. Tegen twee uur uur eindelijk meester. Meer dan ,A. bosch en heide gingen in de vlam- rerloren. Het verbrande i3 voor het te gedeelte eigendom der gemeente er wordt gemeld: het blusschingswerk van de enorme en heidebrand aan de Limburgsch- he grens nabij Venlo welke brand nadat reeds meester meende te zijn, weer uitgebroken was, hebben in den loop n middag nog ruim 200 militairen van jfde regiment infanterie te Venlo deel- De groote hitte maakte het onmo- langer dan eenige minuten aan één ctief aan het blusschingswerk deel te Velen liepen lichte brandwonden ,»p. renswinkel „Ingeveld" op Venlosch ebied liep groot gevaar door het vuur den vernield. Tot deze winkel behoo- perceelen bosch en heidegrond hadden vlam gevat. Met vereende kracht wer- renvuren aangelegd en tenslotte is men jeslaagd het pand te behouden. Tegen vond keerden de militairen weer naar ODELIJKE AUTO-ONGELUKKEN den Straatweg Hengelo (Ov.)—Olden- *erd een meisje door een auto aange- ten gevolge waarvan zij spoedig over- )e auto werd in beslag genomen, den Rijksweg bij Weerselo (Ov.) ge- het vierjarig dochtertje van B. al spe onder een luxe auto van P. uit Win- jk Het kind overleed vrij plotseling droevig ongeval De auto werd in be enomen. De politie stelde een onder- LEVEND BEGRAVEN Jiepenveen (Ov.) geraakte in de Riele i zanduitgraving het dertienjarig doch van Maatsman bedolven onder neer- d zand. Het kind brak den halswer- i is kort daarna overleden. BRANDEN Te Ede ontstond door onbekende oorzaak brand in de woning van R. v. H. aan den Hoschrund. Aangezien het vuur zeer snel zich heen greep, kon de brandweer niet veel meer doen, en brandde de geheele woning uit. De verzekering is slechts laag. Te E w y k ontstond door onbekende oor zaak brand in het café Hoes. Alles brandde af. Een groote hoeveelheid graan ging ver! ren. Hoes liep ernstige brandwonden op. Alles was verzekerd. Te Huizen (N.H.) zjjn het groote oude pand en eenige veeschuren van Rebel afge brand. De oorzaak is onbekend. De schade wordt door verzekering gedeeltelijk gedekt Te Maasbracht is de boerderij van den landbouwer W. Stoffers afgebrand. Huis- meubelen, kleeren en een deel van het vee verbrandden. Verzekering dekt de schade. Te Made (N.Br.) is door onbekende oor zaak de woning van C. L. afgebrand. Te Reusel is de woning van v. d. Pas afgebrand, benevens het belendende perceel 'an Van Liempt. Verzekering del»t gedeelte lijk de schade. Te Stadskanaal brandde het huis van G. Plaatje af. De inboedel werd gedeeltelijk gered. Te U d e n brandde de laag verzekerde wo ning van Van Boxtel af. De inboedel werd gered. Rechtzaken. HET VERSCHE KADETJE ■ervolgjng van de hem ten laste g-elegde over reding der Arbeidswet door het vóór 0 uur in ;IJn hotel afleveren van verecb brood dat in de hotelUeuken was gebakken. irkenshouder W. volge het Crisis' t (Art. 7 lid 1). De omdat h.i. bedoeld artikel nb 6 sub 2 der Crisisvarkenswet. Tegen dat heeft de officier van justitie te Utrecht DE VEROORDEELDE NOTARIS Notaris Mr L. M. te Amsterdam die door het Hof wegens valschheld ln geschrifte meermalen gepleegd, daarbij gebruik makende van midde len, hem uit hoofde van zijn ambt ten dienste staande, is veroordeeld tot 3 maanden gevan genisstraf, met aftrek van de gebeele preven- hechtenis, welke eveneens 3 maanden be draagt, is van dit arrest in cassatie gegaan bij den Hoogen Raad. Door G. Th. ROTMAN b volgt, tot algemeene vreugd h groot vermaak der lieve jeugd, fen danspartij op 't slappe koord, et alles wat daarbij behoort, m huppelt lustig heen en weer, fel vijf, wel zes, wel zeven keer: ij danst al zwaaiend in het rond, k was hij op den vasten grond. 74 Maar ach, op eens gaat wat fataal! De auto toeterend aan den haal; Je snapt al wat er nu gebeurt: Heel 't podium wordt meegesleurd; De dirigent vliegt met een plof In 't Instrument van Jan van 't Hof, Die ter voldoening van de klucht Valt, met zijn beenen in de lucht. (Wordt Vrijdag vervolgd) DETWENTSCHE BANK IN 1932 Winstsaldo 1,999,402 (v(. J. ƒ1,938,580). Dividend 4 (onv.). Stillhaltecredicten met 10 af gelost Afschrijving van het ver lies op de deelneming in de ia. Blijdenstein te Londen ad 1,870,000. Reservefonds van ƒ17,000,000 tot ƒ15,000,000 ge daald Aan het Jaarvers-lag over 1932 der N.V. Twentsche Bank ontleenen wij het volgende: Ook thans niet kunnen wij oon optimlstischen toon doen houren. Do opleving, waarnaar aller wege wordt uitgezien, heeft 1932 niet gebracht; hoogstens kan worden geconstateerd, dat om streeks hot einde ervan de voortgaande daling der welvaartscurve schoen tot staan te zijn ge komen on het peeslmlsme eenlgermate begon te wijken voor een sohuchter gevoel van vertrou wen. Alle lenden baken naar een gunstige wending in het bedrijfsleven, doch elk voor zich legt aan de komBt ervan steeds nieuwe obsta kels in den weg. Nadeelige invloed De ongunotlgo wereldtoestand oefende een nodeellgen invloed ook op de winstmogelijk heden van ons bedrijf. De mindere credietbe- hoefte drukt zich uit ln een lager deblteuren-1 ijfer. Hlordoor vrijgekomen geldon /elijkfl emplooi te vinden tegen het einde van het jaar daalde het ands sch£)tkl8tpapie.r zelfs len, - ruim f 400.000 achteruitging. Ter effectenbeurze trad in het tweede half- ar een opleving in. welke zich weliswaar niet geheel kon handhaven, maar waaruit toch als belangrijkste gevolg een noemenswaardige ver- >tering van de obllgatiemarkt resulteerde- Dank zij dit feit kon zich het ten vorige jare „^boekte koersverlies op eigen effectenbezit geheel rodreeseoren. Voor overheldsleeningea af de emlsslemarkt allengs een gunstiger p het onveranderd is gebleven. Het dis- in de vrije markt bereikte een ongekende Bij de Inkrimping der wlsselportefeullle van JCo.-ontstond i het loopen- daarentegen de winsten ge- dat kantoor. De Ctillhalte-credieten omtrent de winstpérspectleven, zoodat de las ten van het bedrijf onze bijzondere aandacht vragen. Wij hebben ons dan ook genoodzaakt gezien, om in den loop van het verslagiaar tot salariskorting over te gaan. Aan onkosten en salarissen betaalden wij ca. f 400.000 minder dan het Jaar tevoren. In denselfden gedachtengang verlaagden wij hopenlijk voor_ kortentijd de_ storting in In den loop van het Jaar betaalde Dultsch- land 10% terug op de onder het Stillhalte-Ab- emmen vallende credleten. Het totaal van onze vorderingen op Dultsche debiteuren, voor sooverre niet door Hollandsche ikerheld gedekt, bedraagt rond f 10.000.000. gen f. 13.500.000 een jaar te voren. Ia deze cijfers zijn begrepeh onze voorschotten ln geld lit hoofde van rembourscredieten aan Duit- sohe banken, welke op onzé vorige balans nog onder het hoofd Bankiers waren opgenomen. ïn den loop van het verslagjaar had de reor ganisatie van don Kon. Holl. Lloyd plaats, wat n ons een offer vroeg van ca. f 1.850.000. ilk bedrag wij ten loste van de, mede met het oog op dezen post reeds ln vorige Juren gecreëerde, bijzondere reserve hebben afge schreven. Uit de winsten over 1932 voegden wij een bedrag van f 500.000 aan bedoelde bijzondere In overleg mot den Raad van Commissarissen brachten wij een bedrag van f 1.925.000 ten laste van de winst- en verliesrekening, waarvan f 1.537.000 voor afschrijving op en reserveering en debiteuren en f 388.000 tegen syndicaten deelnemingen. De deelneming ln de fa. B. W. Blijden: i Co. te Londen onderging een belangrijke Ijelging. Het verlaten door Engeland van den gouden standaard Bel 1 ohtte scherp een tot be trekkelijk korl daarvoor weinig geteld valuta- M, gelegen iu een belangrijke deelname !n dat met handhaving van de kapi ad 1000.000, het gestorte deel werd geredu ceerd van C00.000 tot 100.000. Verkoop van onze teruggenomen kapltaaldeelriame ad 500.000. welke voor een koers boven f9 per kon geschieden, Denevens opname in de bal3ns van de resteerende 100.000 tegen den koers van f 8 per vorderde een afschrijving van f 1.870.000. Dit crisieverlie.e I» direct afgeschre ven van het offlcleeie reservefonds. hetwelK daardoor met rond f 2 000.000 is verminderd. Het verschil tusschen belde bedragen, zijnde f 130.000. Wenschen wij te bestemmen voor af schrijving op eon bultenlandsche deelneming, wegens kapltaalareductle di«r Instelling. Leendepot In 1932 had een vorder» teruggang van ons leendepot-ehgagement plaats, naast redu tle wegens waardevermindering der gedeponeerde effecten en gevolg van het folt, dat wegens de tijdsomstandigheden meerdere deposanten 1e de vrije beschikking 1931 bedragen de f 32.904.450, verminderde in den loop Van 1932 door terugboeking van doer waardedaling teruggeloopen niet aangevulde depots alsmede door vervallen opgezegde depots met f 5 179.850; het vermeerderde daarentegen door nieuwe de pots met f384.600 en bedroeg op 31 Di Het leendepot, op 31 Dooi saldo f28 109.100, welk bedrag waarde dor gedeponeerde effecten werd 471 aandeelhouders, met één Ji._ opzegging of op langoren termijn. Op 31 Dec. 5.1. was een bedrag van ffi.S66.160 opgezegd. Deposito's en winstsaldo Van hot op de balans vermelde cijfer voor deposito's f 70.726.604.50 werd gegeven: met één jaar opzegging f 36.287.820.58 met zes maanden opzegging f 5.661 161.65 met drie maanden opzegging f 2.910.780.86 op korteren termijn f 25.866.841.41 De achteruitgang wordt in hoofdzaak ver klaard doof vermindering lale bevredigende rente meer konden biedi De winst- en verliesrekening wijst een saldo winst aan van f 1.999.402.69. (v j f 1.938.580.23). waarvan wij voorstellen f 295 398.59 op nieuwe rekening over te brengen. Na reserveering van een bedrag voor de te betalen dividend- en tantièmebelasting, komt bij verdeeling volgens de bepalingen der statu ten ter dispositie van aandeelhouders f 1.583.152 waaruit een dividend kan worden uitgekeerd (met inbegrip van het reeds uitbetaalde interim dividend ad 2%) van 4% (onv.) over het ln con tanten gestorte kapitaal. De balans en winst- en verlies rekening De balans per 31 Dec. 1932 vermeldt o.m. de vorgende post Debet: aa 376 (v j f"9.057.405); effect» deelh. ten eigen gcbrulke f 28.530.300 (vor jaar f 33.327.450); Kassa en Ned. Bank f20.423 145 (v j f 12.547.275); Ned. schatkLstbilj. en pro messen f4p.649.254 (v j f 29.215.358): wissels en coupons f 20.754.702 (v j f 31.417.415)Daggeld- leeningen f 475.000 bankiers in binnen- en buitenland f 6.461.290 (v J f 21.367.041)effec ten f 7:734.908 (v j f8.917.212); eff. v h Zieken en Pensioenfonds f 2.468.535 deeln. In syn dicaten f 2.209.079 (v J f 2.299.168): voorsch. oo prol. en beleeningen f 9.810.460 (v j f 10 956.900) debiteuren f 126.622.919 (v j f 136.696.465)ge bouwen en-safe deposit f 8.000.000 (onv.) en in 't Credit:. Kapitaal f 40.000.000 (onv); Re servefonds f 15.000.000 (v j f 17.000.000): aandh. voor gedep. .eff. f 28.530 300 (v j f 33.327.450); zieken en pensioenfond* f 6.354.099 (vorig Jaar f5.782.028);. deposito's f 70.726.604 (vor. jaar 87.1_4_6.8_26}; saido te onty. en te leveren eff. 1.771.843 jaar f 1.603.901); crediteur* f 113.612.856 (v j f 103.936.732); ld. valuta f 64041.9.34 -(vn-J f 9.837-/318)traites-, ge accepteerd f 1.802.444 (v J f3.077.811): ld. geacC. door derden^ f 424.692 (v J f 1.107.681); saldo winst f 1.99.9.402, (v j f 1.938.580). Do, winst en verliesrekening vermeldt: Do bet Onkosten f 1.430.649 (vjfl.668.S73): afschrijving gebouwen f 422.143 (v J f 381 480) salarissen en tantièmes f 5.125.318 (vorig Jaar f 5.276.827); storting zieken- en pensioenfonds f 373.429 (v j f 541.273); afschr. debiteuren en syndicaten f 1.925.000 (v j f 1.025 000); bijz re serve f 500.000 leengeld eff. van aandh. f 149.428 (v j f 165.282); saldo winst f 1.999.402 (v J f 1.938.580), en Credit: onv. winstsaldo eto. f 287.500 (v. j. f 359.452): provisie f 1.702.660 (v j f 2.129 259) winst eff. afd. f 2.367.304 (v J f 1.148.623); vreemde wissels en arbitrage f 1.087.148 (v j. f 906.174): rente f 5.967.925 (v j f 6.458.304), winstaandeel Blijdenstein f 512.862 KON. PAKETVAART MIJ. Geen dividend over 1912 meene vergadering van aandeelhouders der N.V Koninklijke Paketvaart-Ma itschapplj rioor het 1932 geen dividend uit te keeren (onv.) NEDERLANDSCHE BANK Uitgifte van goad - ter waarde Dit kwam ook tot uitdrukking in het koersver loop van het pond sterling en de Fransche franc, het goudultvoerpnnt de goudvoorraad Blijkens de de Ned. Bank is namelijk de goudvoorraad gedaald van f 9&6.2 mtllioen tot nillloen. Een groot verlies kan dit niet genoemd. Enkele weken geleden bedroeg ■lies toch ln één week meer dan f 6 miliioen. Dat was toen echter mede het gevolg bijzc :s, die deze week kan tkenl* worden geacht. Gevaar er niet. Alle vrees in RH tot In den treure her haald. is ongemotiveerd. Onze goudvoorraad kan orme stoot veduren De biljetten zijn 97 6 door goud (v. w. 99.0 en voor 100 (V. w. 101.3 door goud en zilver gedekt. Intusschen vertoon-ien de laatste dagen i weor een dusdanig herstel, dat udultvoer wei weinig sprake zal zijn. Zoodat dc geringe druk eigenlijk alweer tot het rieden behoortl COOP. ZUIVELFABRIEK TE ZEVENBERGSCHEHOEK Aandeelhouders beta.en het verlies dat de aande talen. Voorts word besloten een hypotheek- crediet van f 100.000 bij de Ned. Landbouwbank aan ta gaan en het bestuur uit te breiden met de heeren A. Wijna uit Lage Zwaluwo en A- Sweere van Zevenbergschenhoek. N.V. NED. GIST- EN SPIRITUSFABRIEK Winst 1932 ƒ2.138.863 (v j ƒ2.620.343) Diy. 15% (v. j. 18) Het' jaarverslag van de N.V. Ned. Gist- ei Spiritusfabriek te Delft vermeldt, dat de wins over 1932 f2.138.8C8 beliep (v j f 2.620.343). Dl jaar werd ten volle de terugslag ondervonder van de val van het Pond. De fabrieken te Delft en Brugge konden echter op onverunderde paciteit doorwerken. De gezamenlijke Inki sten bleven belangrijk achter bij verleden j; Deze teruggang komt ochter slechts in beperk te mate in de eindcijfers tot uiting, aangezien de exploitatierekening ook door gunstige fac toren werd beïnvloed. Zoo kon in niet onbelangrijke mate wordei bezuinigd op de exploitatie, mede dank zij he worden geboekt. De i ondernemingen droegen weer in bevredigend mate tot de resultaten bij. In den loop van 193 eerden enkéie^ nieuwe gistingsproducten op d Te Delft en Brugge werd resp. f311.317 ei f78.924 in verbeteringen vastgelegd. Wederon. werd belangrijk afgeschreven, waardoor dc fa brieken te boek komen te staan voor bedragen welke het desgewenscht ln de toekomst zouden toelaten het gezamenlijk bedrag dier afschrij vingen te verminderen. Na toepassing der af schrijvingen komt de fabriek te Delft te bock de Ste^einwaarde"na'r50 we'k ,he<ira3' een belangrijk deel vertegen woor liet briek te Brugge komt te boek te st; f 100.000. De waarde van het fabriekatL. daar overtreft dit cijfer. Er kan op do prlo- riteitsaandeelen en 15% (v. j. 18) op de gewent 'elke r i 1932 t ONDERLINGE BOSSCHEN VERZ.-MIJ VAN 1894 Verzekerd bedrag gestegen tot 8,656,675 Aan het Jaarverslag over 1932 -der -N.V. Onder linge -Bosschen Verzekering-Mij te Arnhem ont leen wij het volgende: resultaten stemmen tot voldoening. Het --—al verzekerd bodrag steeg met rond f 100.000. Wanneer men bedenkt,-dal door teruggang van houtprljzen diverse verzekerde bodragen ver mindering ondergingen en voorts verschillende deelnemers tengevolge van de tijdsomstandig heden hun verzekering opzegden, is dit resul ts at zeker niet onbevredigend. Het blijkt, dat steeds meer boschelgenaren de noodzakelijkheJd van verzekering tegen brandschade gaan inzien. De gemiddelde schade por brand over de laatste Jaren bedroeg in 1929 f 652, in 1930 f SS ln ïrbinden de helft ons uit te keeren. Oi ïrverzekemiing bied. alle inmlddel geleden schaden at deelnemers de beste lijke uitbetaling va., ue itrsiona no aen brand door beide partijen vastgestelde schadevergoe- nJee korting of andere aftrek. 1932 bij een 57"tal branden be- .r-0-^'>en .tiet een totaal schadevergoeding van f 20194. In 1931 "13538 en in 193( cljfen i f 1418. esp. 27 1 38.230.90. Aan bosschen is in totaal rond 19510 BA. verzekerd tegen rond 18800 H A. In 1931. aantal deelnemers steeg tot 1026 met 11C0 ILssen (v. j. 1010 met 1134). ROTTERDAMSCHE CULTUUR-MIJ Dividend 1932 22 (v. 33) Aan aandeelhouders der N.V. Rotterdamsche Cultuur-Mij zal worden voorgesteld over 1933 22 dividend uit te keeren (v j. 33 en op de actions de Jouissance £43 per stuk (v. j. f 67). N.V. SLAVENBURGS BANK n het jaarverslag ov* burgs Bank te Rotterdam moeilijke tijdsomstandigheden waren oor- dut de omzetcijfers op elk gebied nog verder teruggingen. Er moest groot® sichtlgheid worden betracht bij het verlee- njn van crcdieten en faciliteiten. Op het gebied van den effectenhandel bracht 1932 geen meer der leven en met uitzondering van een enkele 1Q. as h©t tantal orders gering en de han del lusteloos. Di talies oefende zijn invloed uit >p het bedrijf, hoewel in eenige vermeerdering an relntiën een gedeeltelijke compensatie werd bruto winst bedroeg f 119.499 (v. f 1.8.138) na aftrek van onkosten en vermeer- lerd met het onverdeeld winstsaldo 1931. vor- neride oen bedrag van f 50.673 (v. j. f60.316). Voorgeateld wordt f 20.000 (v. j. f 21.500) af to Irtrljv.n „p a.biteu™. op do nkanhw tank- gebouw een bedrag van f2415 (v. j. f 2095) en resteerende bedrag van f 2086 (v. j. flS25) te stellen op 3 (v. j. 4) dividend alsdan Mét betrekking tot de vooruitzichten voor nee JnjV m;enen. «'ij. dat ook thans do tijdsomstandigheden met toelaten ons hierover Toch willen wij niet nalaten op te merken. De saldi der debiteuren in rekenlng-oourant zijn bijna geheel gedekt door persoonlijke cn/ of zakelijke zekerheid. Op ons bankgebouw rust een hypothecaire schuld, oorspronkelijk groot f 65.000 welke per 31 Dec. 1932 tot f 45.500 was teruggebracht. Het bedrag der disconto-rekening wijst aan het totaal aan dasconto's op 31 Dec. 1932 la ons bezit, waarvan een bedrag van f 4.753 door ons in het buitenland in herdisconto is gegeven Een groot gedeelte der crediteuren en dépo- NED. SCHEEPSHYPOTHEEKBANX Wederom geen dividend Aan het Jaarverslag over 1932 der N.V. Ned. Scheepshypotheekbank te Rotterdam, dat ln d* aandeelhoudersvergadering op 12 Mei a.s. zal worden uitgebracht, wordt door ons het vol gende ontleend: Als gevolg van afwikkeling van opgevorder- de leeningen boekten wij. met inbegrip van da f 186.559.96 ten laste van de bedrljfsreserve dis wij daarna doteerden met f417.660.96. zo'odat dezt nu gestegen is tot f 2.549.126.16. Wij bc- n _°p 3I December 1932 9 schepen in eigen dom. waarvan inmiddels één rtuig verkocht conservatief werden j i op 31 December 1932 De overige schei geschat. Het saldo der let bedraagt f 25.486.416 (27.45G.300) b-y afgeloopen boekjaar werden gesloten 18 leeningen voor in totaal f 335.500. Deze lee- betroffen schepen, die reeds bij de bank pandbrieven bedroeg f26.371.700. De achterstand aan rente debiteur 1 Jan. 1933 bedroeg f911.144. hetgeen .293.079 in 1930. Deze cijfe' alle In de betreffende ji - bende af lossing én. ongea ging van achterstand J_... wel of zij buiten de schematische aXlosslngsver piIchtingen zijn geschied. In het afgeloopen boekjaar verviel asm perie id rag van f 4.201.959. daeke oflossingL- Evenals het vorige jai_. geen dividend worden uitgekeerd. 1932 BUITENLAND U. S. STEELCORPORATION Verlies le kwartaal 1933 18,352,000 $19,524,000) Het nieuwe jaar heeft voor de U. S. Steel- orporatlon al even ongunstig ingezet als het orige. Het eerste kwartaal van 1933 heeft een ?r0e,f o!?etu vJerIies SiS-SSö.OOO. Het totale deficit in 1932 bedroeg 3 92.000.000. Niettegenstaande» deze wel zeer ongunstige cijfers wordt op pref. aand. over het eerste kwartaal 23 van de capaciteit OPPLOSSINGEN oplossingen van de raadsels uit onze k van 12 April j-L zijn als volgt; Kruiswoordraadsel rizontaal: V ertica irendrecht Bello iramd Arius 00 - oet rb us els T.T. contra hoorn O.S. gips R.O. etst rnst stoppen ropsla K.R.O. elk k knekel od sik re pest re iet ek okt orego eek dekt eel tel eegt sla allcntando Pt GAS VAST I INDIE I MAAS WIG- REGEN' LOT STOP II Dus: Ik ga vandaag weg. Otto. F T Neem dus het woord „Rots". RSKHBDEQHAN wordt nu: ADOLF HITLER De woorden van het letterraadsel zijn: voRSt boeKHouder Eerste letters zijn: VBAENN aBDicatie Hieruit vormt men de woon EQuator den: 1. BAN; 2. VEN. natHAls N eger LETTER-RAADSEL Vervang de teekens door letters. Waar gelijke teekens staan, ook gelijke letters in vullen. Dan verkrijgt ge horizontaal (even- verticaal): 1. Groote water 2. Bekende meisjesnaam. 3. Naam van een Ned. vorstin 4. Deel van een huis. RA RA WAT IS DAT? Raad eens wat ik gehoord heb? Er zijn 21 kameraads in de wereld gekomen, allen flink van uiterlijk en zonder eenige onder linge gelijkenis. Geen enkele heeft fouten of gebreken, doch niemand hunner kan één woord spreken. Om verstaan te worden heb ben zij vijf tolken bij zich, allen hoogge leerde lieden. De eerste verbaast zich en zet den mond ver open, de tweede schreeuwt als een klein kind, de derde piept als een muis je, de vierde roept ais een voerman, dc vijfde als een üjl. Ra-ra, wat is dat? KRUISWOORD-RAADSEL COMBINATIE-RAADSEL Er zijn bepaalde begrippen, die zoo nauw aan elkaar verwant zijn, dat men het eene niet voor den geest kan halen, zonder on willekeurig ook aan het tegenovergestelde te denken. Hetzij, dat dit zuiver het tegen overgestelde is, hetzij, dat de woorden om andere oorzaken bij elkaar hooren, niemand zal ontkennen, dat bv. „ijs" niet onmiddel- ijlk aan „schaatsen" doet denken, dat bv. „koud" niet dadelijk de gedachte aan „warm' opwekt, dat „ruiters" niet dadelijk aan „paard" herinnert. Zoek nu van onder staande woorden de verwante begrippen en schrijf die er naast. Het aantal letters is door de kruisjes (x) aangegeven. De eerste letters van de nieuwe woorden, gelezen van boven naar beneden, vormen de naam van een vervoermiddel, waar in den laatsten tijd nogal veel over gesproken is WATER xxxx SOLDATEN xxxxxxxx STEENKOLEN xxxxx HEL xxxxx KERK xxxxx UITSPANSEL xxxxxxx AUTOSIGNAAL xxxxxx SCHAPEN xxxxxx W I N N E T O U xxxxxxx SINTERKLAAS xxxxxxxxx hoor ik, dat het reeds kort en klein was. Maar nu geen woord meer van lang en kort, want de lezer mocht het anders eens spoe dig kort en klein hebben. TWEE DICTATORS Onderstreep in onderstaande woorden drie opeenvolgende letters. Van links naar rechts en daarna van boven naar beneden gelezen vormen deze aaneengeschakeld de namen van twee prominente staatslieden van den laatsten tijd. STADSMUSEUM geniesoldaten gevechtslin ie schitter ing allerz ielen Horizontaal: Verticaal: Betcekenis: Een groote havenstad. Voorzetsel. Voorvoegsel. Het zij zoo Naar omlaag. Inwendig lichaamsdeel. Zwarte vogel. Plaatsje in Gelderland. Bekende voornaam van vrouw uit de geschiedenis. Plezier. Deel. Schop. Kleine gemeente. Als 14—16 hierboven. Lierzang, lierdicht. Vervelend, ook voorzetsel. Smalle strook. LANG EN GROOT, KORT EN KLEIN! Lang en groot, kort en klein doet zich zeker woord aan ons voor Lang en groot leidt het naar een plaats, kort on klein jaagt het ons weg. Lang en groot brengt het ons nader. Lang en groot kan kort en klein, kort en klein ook iets groots zijn. In een winkel zag ik gisteren een boek, dat ik reeds lang gewonscht heb te bezitten. Vandaag besloot ik, het te koopen. Daar INZENDING VAN OPLOSSINGEN Oplossingen, welke voor eon premio in aanmerking komen, moeten viMr Woensdag 3 Mei as. in ona bezit zijn. Men zende alleen de oplossing van hot Kruiswoordraadsel en plaatse de gevraagde woorden, zonder vet- dere toevoeging, duidelijk onder elkander Honzontaai en verticaal apart. Adresseorcn 1!.reda5.t,<'. e" in den linker bovenhoek vermelden: GEDACHTEN-KRACHT. Voor premies kwamen deze week in aan* merking: Haag- M H' Navis' Van 122, Den W. Kool, Chr. de Wetstraat 42 b, R'dam; J. Slijper, B de Bruinelaan 72, ZwiJndrechL Familielid. Tropische boom. Noot (muziek). Muzieknoot Havenstad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1933 | | pagina 3