BINNENLAND. WOENSDAG 26 APRIL 1933 EERSTE BLAD PAG. 2 BUITENLAND DE CONFERENTIE TE WASHINGTON Zooals we gister schreven zou Herriot de Amerikanen wel weer lastig vallen met de Fransche veiligheidskwestie. Inderdaad verluidt thans te Washington, dat dc Fransche gedelegeerde bij zijn be spreking met Roosevelt heeft verklaard dat de Duitsche eisch naar wapeningspariteit voor Frankrijk de kern is voor alle hangende problemen. Het temperament der huidige Duitsche regeering zou de ontwapening voor Frankrijk onmogelijk maken en alle voorge nomen plannen in de war sturen, indien geen compensaties «ouden worden geboden. De Amerikaansche staatslieden hebben uiteraard hierop wel gerekend en hebben hun antwoord reeds tevoren gereed gehad. De Amerikaansche staatssecretaris van buitenlandsche zaken Huil heeft nl. volgens een bericht uit Washington te kennen gege ven, dat de Vereenigde Staten bereid zijn met de groote mogendheden een consulta tief pact te sluiten om tegemoet te komen aan de eischen in zake de veiligheid der Europeesche volken. Huil wees er op, dat de verkiezingsprograms der beide Amerikaan sche partijen principieel voorzien in een der gelijk pact. Het beoogde consu'tatievp zou een bizonder verdrag worden en wordt niet gedacht als aanhangsel van het p„ van Kellogg. Hoewel een consultatief pact, een pact dus dat bij dreigend oorlogsgevaar de aangeslo ten regeeringen zou verplichten tot onderling overleg, een belangrijke concessie zou zijn van de Vereenigde Staten, die zich, gooals bekend, na den oorlog op angstvallige wijze, politiek geïsoleerd hebben, is toch nauwe lijks aan te nemen, dat dit de Franschen zal bevredigen. De heele zaak van het consultatieve pact hangt bovendien nog wat in de lucht. Xe Washington wijst men er op, dat Roosevelt herhaaldelijk heeft doen doorschemeren, dat hij in deze zaak zoomin als in de kwestie der oorlogsschulden definitieve stappen kan doen zonder het congres daarin te kennen. Daarom hecht men er evenwel beteekenis aan, dat Roosevelt gisteren met Mac Donald, Herriot, Bennett en verscheidene vooraan staande leden van het congres gedineerd heeft. Allicht kunnen persoonlijke gesprekken tusschen de congresleiders en de genoftnde staatslieden tot voorop gezette meeningen be treffende deze belangrijke puntea matigen of doen verwijnen. De Canadeesche premier Bennett heeft het zijne al gedaan ten aangien van de opvattin gen die in de Ver. Staten heerschende zijn over de overeenkomsten van Ottawa, die, zoo als bekend, den onderlingen handel binnen het Britsche Imperium willen bevorderen door voorkeurrechten. Bennett nu heeft ver klaard, dat de overeenkomsten van Ottawa geenszins een hinderpaal vormen voor een hervatting van normale handelsbetrekkingen tusschen Canada en de Vereenigde Staten. We zullen maar hopen, dat de practijk deze meening weldra zal bevestigen. Voorts wordt uit Londen gemeld, dat de Amerikaansche gedelegeerde te Genève a.s. Zaterdag in de eerste zitting van de voorbe reidende commissie voor de Economische Wereldconferentie een algemeene tarieven- wapenstilstand zal voorstellen als overgangs maatregel naar de algemeene tarievenverla- ging, welke men op de Wereldconferentie zelf wil trachten te bereiken. Activiteit wordt er dus wel ontplooid. Over het ingrijpende vraagstuk van de va luta zijn de heeren te Washington het nog niet eens geworden. Bij de besprekingen blijkt Frankrijk aan te dringen op spoedige stabilisatie van Dollar en Pond, terwijl Roo sevelt en Mac Donald de definitieve stabili seering der valuta aan de conferentie van Londen wenschen over te laten onder het mo lief, dat d eDollar en het Pond op normale wijize hun verhouding zullen terugkrijgen. Het bericht dat Roosevelt en Mac Donald tot een overeenkomst inzake stabilisatie zou den zijn gekomen is dus voorbarig. Zij schij nen het er alleen over eens te zijn, dat er op het oogemblik nog niet moet gestabiliseerd worden. Dit wordt bevestigd door volgend tele gram: LONDEN, 20 April. Pertlnax meldt uit Washington, dat, volgens de waarnemingen van de te Washington vertoevende Fransche deskundigen, nog geen volledige overeen komst schijnt te bestaan tusschen Engeland en Amerika. Herriot heeft uit het onderhoud met Mac Donald begrepen, dat de Britsche Eerste minister naar Engeland zal terugkee- ren zonder zijn vrijheid t.a.v. de stabilisatie van de valuta en van eventueele tariefswijzi gingen prijs te geven. Het gevaar bestaat echter dat Roosevelt door het congres ertoe gedwongen wordt den Dollar verder te laten vallen. Roosevelt blijkt er toe bereid het tradltio- neele beginsel van de vrijheid ter zee op te geven en de onmogelijkheid van het sluiten van wat voor overeenkomst ook te Geneve in te pien, wanneer niet een voortdurende, zich van tijd tot tijd herhalende en automa tische controle op elke bewapening wordt ge organ iseerd. De correspondent te Washington van de „Times" stelt hier tegenover, dat het resul taat der onderhandelingen tusschen Mac Donald en Roosevelt is, dat men een zeker en wat den omvang betreft bemoedigend ter rein heeft afgepaald, waarbinnen een ge meenschappelijk Engelsch-Amerikaansch doel de verdere ontwikkeling kan bepalen Door verschillende oorzaken was het ech ter onmogelijk thans reeds te komen tot een definitieve regeling der valutakwestie. Amerika en het consultatief pact WASHINGTON, 26 April. Naar verluidt, heeft Roosevelt na een maaltijd, die geen of ficieel karakter droeg, MacDonald en Herriot uiteengezet in hoeverre de Amerikaansche regeering met een consultatief veiligheids pact accoord zou kunnen gaan. De New York Herald Tribune weet mede te deelen, dat binnen eenige dagen te Washing ton of te Genève een nieuwe Amerikaansche ontwapeningsformule bekend zal worden ge maakt, die het midden houdt tusschen de bedoeling van het plan van Mac Donald en de consultatieve idee van het plan van Mus solini. Het plan bevat geen details, doch het blad meent te weten, dat het voorziet in een algemeene actie tegen aanvallen van Frankrijk, teneinde de Fransche verlangens naar veiligheid te bevredigen. Mac Donald vertrekt vanavond naar New York waar hij zich tegen middernacht aan boord van de „Berengaria" zal begeven. LONDEN, 26 April. De correspondent te Washington van de „Times" verneemt, dat Roosevelt en Mac Donald overeen zouden zijn gekomen te trachten den openingsdatum de Economische Wereldconferentie te Lon den op 12 Juni as. te doen vaststellen. EEN ANTI-JOODSCHE WET Het Duitsche Rijkskabinet heeft gister avond een wet op de scholen en hooge- scholen aangenomen, die voorziet in de be perking van liet aantal leerlingen in zoo verre, dat grondige vorming wordt verze kerd en dat aan de behoefte in beroepen wordt voorzien. Bij de aanneming van leer lingen moet het aantal niet-ariërs in een bepaalde verhouding gehouden worden be noden dat der personen vam arische ai- stamiming. In de eerste plaats moeten binnen het kader van het hierdoor toegelaten aantal die rijks-Duitschers van niet-arische al- stamming worden opgenomen of toegela ten, wier vader in den wereldoorlog aan het front voor het Duitsche rijk of zijn bondgenooten heeft gestreden. Kinderen bij wie een der ouders of grootouders van ari sche afstamming is vallen bij deze wet niet onder het begrip niet-arisch, voor zoover zij uit huwelijken stammen, die gesloten zijn voor het uitvaardigen van deze wet. Van alle scholen en hoogescholen moeten worden uitgesloten kinderen van Joden, die na 1 Augustus 1914 uit het Oosten geïmmi greerd zijn. Naar de officieele Pruisische persdienst mededeelt ,heeft de minister van onderwijs, Rust, tot een definitieve beslissing genomen zal zijn op grond van de ambtenarenwet de volgende professoren met verlof gezonden: Aan de universiteit van Frankfurt aan de Main: de professoren Salomon, Mainicke, M. Wertheimer, Strupp, Weil, Pribram, Richard Hock, Glatzer, Pressner, Sommerfeld, Wal ter Fraenkel, Fritz Mayer, Ernst Kann, Neu- markt, Ernst Cohn, Braun, Ludwig Werthei mer en Altschul. Aan de universiteit van Marburg an der Lahn: de professoren Roepke, Jakobson; en aan de universiteit van Goettingen de pro fessoren: Honig, Courant, Born, Aenny Noether, Bernstein en Bondi. Aan dit aantal cal nog uitbreiding worden gegeven. De D 2500 wordt gedoopt Zaterdag 29 April zal te half één op het vliegterrein Tempelhof te Berlijn de doop plechtigheid plaats vinden van het nieuw ste vliegtuig der Duitsche Lufthansa, de D 2500, welke gneoemd zal worden naar rijks president von Hindenburg. De rijkspresident zal peroonlijk de plechtigheid bijwonen. De „Zepp" cn 1 Mei Gemeld wordt, dat het luchtschip „Graf Zeppelin" voordat het dit jaar zijn eerste vlucht naar Zuid-Amerika aanvangt, Maan dag a.s. op den feestdag van den nationalen arbeid, een groote vlucht over Duitschland zal ondernemen. De vlucht gaat van Frie- drichshafen uit langs den Rijn over Koblenz, Bonn, Keulen, Essen, Dortmund, Bremen, Hamburg, Berlijn en weer terug. Dr. Gehreke De strafkamer bij het landsgerecht 1 te Berlijn heeft bepaald, dat de vroegere com missaris voor de werkverschafifng, dr. Geh reke in arrest blijft, aangezien de vrees be staat, dat hij anders zal vluchten. Zooals bc kend, werd dr. Gehreke ervan beschuldigd, dat hij bedrog zou hebben gepleegd. DE ENGELSCHE BEGROOTING CHAMBERLAIN VERWACHT EEN SURPLUS VAN 1291.000 POND GEEN BELASTINGVERMINDERING Ook geen aflossing van schnlden De Britsche minister van financiën, Neville Chamberlain, heeft in het Lager huis zijn begrooting ingediend en toege licht De minister zeide, dat het deficit ten bedrage van 32 mililoen uit leeningen zal worden gedekt Er wordt geen rekening ge houden met betalingen, welke gedaan zou den kunnen worden aan Amerika, even min als met betalingen, welke verricht zouden jvorden door debiteuren. Voor de verdediging wordt 4y2 millioen pond meer vereischt Chamberlain raamde daarentegen de inkomsten uit het accijns op suiker hooger dan verleden jaar, terwijl hij verwachtte, dat de inkomstenbelasting 11 yz mililoen minder zal opbrengen. De lasting op aandeelenkapitaal wordt tot 1% verminderd. De verlaging der rechten op bier zal 14 milioen kosten. De begrooting sluit op een bedrag van 69S.777.000 aan inkomsten en 697.486.000 aan uitgaven, zoodat er een surplus van 1291.000 kan worden verwacht De minis ter weigerde de directe belastingen te ver minderen ten koste van een niet sluitende begrooting, welke, naar de op de werela opgedane ondervinding doet zien, nimmer de verensohte resultaten oplevert. Chamberlain deelde nog mede, dat dit jaar in de begrooting geen post was opge nomen voor aflossing van schulden, daar in deze tijden van werkeloosheid en de pressie naar zijn meening het geld verstan diger cn met meer profijt kon worden ge bruikt. Hierbij moet men echter wel doen uitkomen, dat de schuldaflossing geschie den zal wanneer de tijden weer beter worden zijn. Dr. SCHACHT NAAR WASHINGTON Van bevoegde zijde te Berlijn wordt mee gedeeld, dat de president van de Rijksbank Dr. Schacht naar aanleiding van een uitnoo- diging van de Amerikaansche regeering Duitschland te Washington zal vertegen woordigen. Dr. Schacht «al 5 Mei a^. met de „Deutschland" te New York aankomen en slechts door enkele heeren worden verge zeld. DB GENTSCHE FLORALIEN Het „schandaal" van Gent Uit Brussel wordt aan de Msb. gemeld: In verschillende Belgische bladen wordt op scherpe wijze en terecht geprotes teerd tegen de slechte organisatie der flora- liën in verband met den grooten toeloop van het publiek. Het blijkt, dat de organisators en het gemeentebestuur van Gent, absoluut in hun taak tekort zijn geschoten. Zondag en Maandag hebben zich ruim 200.000 personen uit alle deelen des laads en ook uit buitenland naar Gent begeven, om er de bloemententoonstelling te bezoeken. De ordediensten, die in verband met degen te verwachten toeloop waren ingericht, waren van zoodanigen aard, dat tienduizenden de Arteveldestad hebben verlaten in de groot ste verbolgenheid. Niet alleen hebben mas sa's bezoekers uren laag op straat moeten wachten alvorens zij een toegangskaart kon den koopen, bovendien heeft zich het schan dalige feit voorgedaan, dat, nadat men die dure kaart had bemachtigd, het onmogelijk was in het floraliënpaleis te komen I En het hatelijkste van alles was, dat men de aldus gedupeerden niet eens den prijs van deze kaart heeft willen terug betalen. De bezoekers werden op barsche en bru tale wijze in de rij gehouden door gendar men te paard en politie-agenten, waaronder er waren, die alle notie van beleefdheid en hoffelijkheid hadden verloren. Dat is bii de Belgische politie wel een algemeen verschijn sel, doch het schijnt, dat dit Zondag te Gent nog een heel stuk is overtroffen geweest De weinige restaurants van deze provincie stad werden gewoonweg bestormd en som mige eigenaars hebben daar natuurlijk mis bruik van gemaakt om de klanten schrome lijk te exploiteeren. HET OUDE HUIS VAN VASCO Dl GAMA Het huis te Lissabon, waaria de groote ontdekkingsreiziger, Vasco di Gama, werd geboren, zal publiek verkocht worden, of schoon men nog hoopt, dat de regeering het als een nationaal gedenkteeken zal aankoo- Het oude historische huis dat dateert uit het begin van de 15e eeuw, staat aan zee, in het Noordelijk kustplaatsje Sines. HERNIEUWDE VIA APPIA KLAAR Naar uit Rome wordt gemeld, is de recon structie van de Via Appia, welke reeds 2200 jaar geleden de verbinding tusschen Rome en de haven van Brindisi vormde, thans ge heel gereed. De werkzaamheden zijn vol tooid door den bouw van een brug over de Gardigliano, een rivier, die sedert tientallen eeuwen de beide deelen van de Via Appia scheidde. O.a. door bod em verzakkingen waren de technische moeilijkheden in deze zoo groot, dat het eerst door toepassing van de mees' moderne hulpmiddelen mogelijk was, deze brug te bouwen Een poging, in 1811 ondernomen, mislukte na moeVzamen arbeid van eenige jaren. De nieuwe brug bestaat uit drie bogen en is een beton- en ijner-constructie, gecombineerd met geweldige blokken natuursteen. JAPANSCHE EISCHEN AAN CHINA Het telegraafagentschap -Nippon Dempo publiceert een bericht volgens hetwelk de Japansche regeering haar gezant te Nan king de volgende instructie heeft gegeven: 1. De Japansche militaire operaties moe ten beëindigd worden; 2. De nieuw opgestelde Chipeesche forma ties moeten worden ontbonden; 3. China moet Mandsjoekwo erkennen; 4. Alle ongelijke verdragen betreffende de exterritorialiteit der Japanners in China moeten van kracht blijven; 5. De Japanners krijgen het recht oor logsschepen in Chineesche h»vo««» te tionneeren; 6. De Chineesche regeering vaardigt een verordeningen, waarbij de boycot van Ja pansche waren wordt verboden; 7. De Chineesche regeering veplicht zich in neutrale zones geen troepen ter detachee- Zijn kijk op Italië. In de plenaire zitting van het Huis van Afgevaardigden te Praag heeft de minis ter van Buitenlandsche Zaken, Dr. Benesj, een lange redevoering gehouden over den politiekcn toestand. De vraag is te berde bracht, of wij Ln Europa voor een gewap conflict staan. Tegelijkertijd is de revisie- kwestie opgeworpen. Voor Italië, aldus Be nesj, is de revisiepolitiek een middel om een wijziging der Europeesohe toestanden ten gunste van Italië te bewerken. Italië moet er evenwel rekening mede houden, dat de oude midden Europeesche politiek van Duitschland niet meer mag worden ge voerd. Daarom is Italië tegen den „An schluss". Geen zelfstandige staat zal toe laten, dat een ander over zijn gebied be schikt. Wanneer iemand zoo iets met Tsje- cho-Slowakye zou willen uithalen, dan zou hij daartoe zijn leger moeten gebruiken. Wij zullen Tsjeoho Slowakije weten te verde- ONTWAPENINGSCONFERENTIE De werkzaamheden ter Ontwapeningscon ferentie zijn hervat onder voorzitterschap van president Henderson. Aan de orde was het door Mac Donald ingediende ontwerp verdrag der Emgelsohe regeering. Aan de zitting werd deelgenomen door Norman Da- vis, Massigli, Eden, Dowgalewski. Er had den geen algemeene beschouwingen plaats. Aan het einde der zitting drong presi dent Henderson er bij de mogendheden op aan zoo spoedig mogelijk voorstellen van wijziging of aanvulling in te dienen op het Engelsche plan. „HUWELIJKSBOOTEN" HALT GELD E'enigen tijd geleden heeft de directrice der Italiaansche spoorwegen een speciale reductie van 70 pcL ingesteld voor de reizen van jonggehuwden naar Rome, zooals men weet. Thans hebben ook verschillende Ita liaansche scheepvaartmaatschappijen beslo ten, een reductie en wel van 50 pet. te ver- leenen op de biljetten voor jonge paren op de huwelijksreis. WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN ARBEIDSBEMIDDELING De directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemid deling deelt mede, dat de werkloosheid on der de 606.000 leden van ingevolge het werk loosheidsbesluit 1917 gesubsidieerde werk- Ioozenkassen in de week van 3 tot en met 8 April, 27 bedroeg, dat is 2 pet minder dan in de week 20—25 Maart Het gemiddelde werkloosheid bedroeg in het afgelopen jaar 2f Ter vergelijking volgen hier de gemiddeb 3 percentages van eenige landen Ln Europa over 1932: Zwitserland 13; Groot Britannic en Noord-Ierland 19; Zweden 22; België 23; Nederland 26; Noorwegen 30; Denemarken 32, Duitschland 51. Bij 10-48 organen der openbare arbeidsbe middeling stonden op 8 April j.l. in totaal 356,044 werkzoekenden ingeschreven, onder wie 339,936 mannen: In totaal waren werk loos 327,403 personen, onder wie 316.414 man nen. Op 25 Maart j.l. bedroeg 't totale aantal ingeschrevenen bij 1025 organen der open bare arbeidsbemiddeling 376,987. Van dezen waren werkloos 3-13 962 personen. Het aan tal ingeschrevenen bij de organen der open bare arbeidsbemiddeling derhn c van 25 Maart tot 8 April verminderd met 20,943, het aantal werkloozen met 16^59, lR JOH. KRAP t Men meldt ons uit Den Haag: In 75-jarigen ouderdom is te Den Haag overleden ir. Joh. Krap, lid van de Al.g Re kenkamer, oud-lid van de Tweede Kamer en oud-lid van Gedep. Staten van Zuid- Holland. Johannes Krap werd 14 April 1853 te Werkendam geboren. Hij bezocht de H.B.S. te Gorinchem en werd aan de Pol. School te Delft opgeleid tot civiel ingenieur. In 1883 werd hij benoemd l/ij den algemeenen dienst van den Rijkswaterstaat met standplaats te Den Haag. Hij is met wijlen ir. v. Heurn de vader van het ontwerp-kanaal van Sche- veningen naar Hoek van Holland. Over het in die dagen actueele onderwerp hield de 75-jarige een voordracht voor het Kon. In stituut van Ingenieurs en schreef hij een studie „Een haven te Scheveningen 80 jaar gewenscht, is nu noodzakelijk", welk schrift een tweede druk beleefde. Eerst bestuurslid geworden van de Kiesvereeniging „Nederland en Oranje" te Den Haag werd hij al spoedig aangezocht voor een candidatuur voor den gemeente raad. Eerst na herhaalden aandrang gaf hij toe en in 1894 werd hij candidaat. Hij be haalde bij eerste stemming tegenover zijn liberalen tegenkandidaat, eveneens een in genieur, reeds de eindstreep tot een ieders verbazing. In den Raad trad de heer Krap spoedig op den voorgrond en kreeg zitting in de gascommissie, de tramcommissie, de havencommissie en commissie van fabrica ge. In 1897 kwam „Nederland en Oranje" met den heer Krap als Kaïnercandidaat uit in het toenmalige district I, waar hij in 1901 herkozen werd maar in 1905 uitviel. Hij was secretaris van de A.R. Tweede Kamerfractie en gedurende zijn Kamerlid- maatschao steeds rapporteur over het hoofdstuk Waterstaat. De heer Krap maak te ook deel uit van het Prov. Comité van A.R. Kiesvereenigingen in Zuid-Holland In 1901 deed de heer Krap voor het dis trict Zoetermeer, waar hij den aftredenden liberaal sloeg, zijn intrede in de Prov. Sta ten, waarom hij ontslag nam uit 's Rijks dienst en ophield lid van den Raad te zijn. Belast met waterstaatszaken heeft de heer Krap veel gedaan tot verbetering van de waterwegen in le prov., speciaal tot d;n van het Aarkanaal. Hij bracht de dijk in Flakkee tot stand. In 1911 werd hij benoemd tot lid van de Algemeene Rekenkamer, waarom hij aftrad al lid van Ged. Staten. Tal van functies heeft de heer Krap be kleed. Hij was bestuurslid van de stichting Bloemendaal te Loosduinen en had tot 1931 zitting in het Centr. Bestuur van de Ver. tot Chr. verzorging van krankzinnigen in Nederland en was ook voorzitter van de Valeriuskliniek te Amsterdam. Hij was be stuurslid van de vereeniging „De Elout van Soeterwoudeschool" hier ter stede, idem van de Chr. bewaarschool „Samuël"; penningmeester van het Locaal Comité Den Haag van de Vrije Universiteit en bij '#pr- haling directeur van de V. U.; lid van de commissie van beheer van de ongedeelde Geref. Kerk alhier, van de bouwcommis sie van de Noorderkerk; oud-bestuurslid van het sanatorium „Sonnevanck" te Har derwijk; bestuurslid van het Geref. Militair Tehuis enz. Vele jaren was hij lid van de Rijkscommissie bedoeld in art. 35 der Wo ningwet De Regeering erkende zijn verdiensten door zijn benoeming tot ridder in de orde van den Ned. Leeuw. PRINS WILLEM I-HERDENKING Te Berlijn Onze Berlijnsche correspondent schrijft We bevinden ons op historischen bodem; ln den Lustgarten-vlak onder het balkon van waaraf keizer Wilhelm II, den 14 Augus tus 1914 zijn volk toeriep: „Ich kenne keine Partei en mehr, ich kenne nur noch Deut sche". 1 Ik wandel langs de standbeelden van Wil lem den Zwijger, Prins Maurits, Willem I en Willem II. Onder het statige standbeeld van hem, tot wiens herdenking wij hierhe- nen gekomen zijn, staat te lezen: „Wilhelm I, Prinz von Oraniien, Graf von Nassau, Be- grijnder der Niederl&mdisohen Unabhangig- keit Er fiel fifr seinen Evangelischen Glau- ben Saevis tranquillis in undis". Een groot aantal belangstellenden heeft zich bijtijds om het standbeeld van Willem den Zwijger verzameld. Als eerste spreker neemt dr. Violet in opdracht van den Evan gelischen Bond Ln Duitschland het woord, Hij geeft een uitvoerige levensbeschrijving van den stadhouder en veldheer, wiens leuze luidde: „Ik zal handhaven". Schiller en Goe the hebben den strateeg in hun werken ver eeuwigd. Hij vocht voor de Protestanten, maar liet ook den andersdenkenden volle vrij heid des geloofs. Hij zeido tot zijn volk: „Wanneer ik den strijd or* de vrijheid be gin, moet ik eerst eon bondgenootschap met dien Koning aller Koningen hebben afgeslo ten". Dr. Violet, een voortreffelijk kanselre denaar uit Steglitz, legt het accent op het vele, waardoor ons volk met Duitschland blijft verbonden en wenscht ook zijn volk den man toe, die met zulk een vaste geloofs overtuiging den strijd om de vrijheid van volk en vaderland onderneemt Een fraaie krans wordt aan den voet van het standbeeld neergelegd. Op het rood-wit- blarnve lint staat te lezen: „Dem mutigen Verteidiger Evangelies und Glaubens". Onmiddellijk hierna treedt graaf van Lim burg Stirum naar voren en zegt: „Met die pen eerbied, bewondering en dankbaarheid leg ik dezen krans neer aan de voeten hem, die ons vaderland bevrijdde". Door de vereenigingen „Hollandia" eri .Nederland en Oranje" werd gemeenschap pelijk een krans neergelegd Ier herdenking van den Vader des Vaderlands. Ook de Ne derlandsche Bond in Duitschland gaf zijn vereering van Willem den Zwijger in dezen vorm te kennen. Op de Goolsche helde Prinses Juliana zal Zaterdag a.s. een ge meenschappelijke herdenking van Willem van Oranje op de heide tusschen Bussum en Hilversum bijwonen. DE INDISCHE RADIO-OMROEP INSTELLING INDIE-PROGRAMMA-COMM. Bij ministerieels beschikking zijn benoemd tot leden van de ingestelde Indië-program- ma-commissie de heeren: H. v. Bocijen, voorzitter van den radio- raad, tevens voorzitter; Pref. Dr. J. Schmutzer, hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht en lid van den radioraad; A. J. W. van Anrooy te Amsterdam, oud hoofdinspecteur, hoofd van den dienst van scheepvaart in Nederlandsch-Indië en oud voorzitter van den Bataviaschen kunstkring; O. M. Goedhart te s-Gravenhage, oud-gou verneur van Atjeh en onderhoorigheden; H. Salomonson te s-Gravenhage, directeur van het persbureau Aneta; A. B. ten Berge te Haarlem, oud-lid van den Volksraad: J. E. Stokvis te 's-Gravenhage, oud-lid van den volksraad; Ds. F. Kleyn te Scheveningen, remon- strantsrh predikant; tot secretaris' P. Weber, secretaris van den radioraad. De commissie zal t.z.t. nog worden uitge breid met een door de Nederlandsche Chris telijke Radiovereeniging voor te dragen candidaat De verder ten aanzien van den omroep naar Indië gestelde voorwaarden bepalen oa. dat het programma moet bevatten mededee- lingen van woord- ,toon- of beeldinhoud van ontspannenden, leerzamen en nuttigen aard; uitgesloten zijn uitzendingen in strijd met do veiligheid van den staat, de open bare orde of de goede zeden, alsmede poli tieke uitzendingen en uitzendingen van pix>- pagandistischm aard op het gebied van den godsdienst De omroeporganisaties moeten 10 dagen voor de uitzending het Indië-programma aan den secretaris der commissie toezen den in een door de commissie vast te stel len aantal exemplaren. Indien het programma of een deel daar van niet wordt toegelaten, moet de betrok ken omroeporganisatie binnen 5 dagen een ander programma of aanvulling inzenden. Wordt ook dit afgekeurd, dan wordt door de Indië-programma-commissie bepaald, op welke wijze in de uitzending zal worden voorzien. Een omroeporganisatie, die van 't goedgekeurde programma afwijkt kan ge durende ten hoogste Vz jaar van de verzor ging van het Indië-programma worden uit gesloten. Hiervan staat beroep open op den minister van waterstaat zoolang geen alge meene beroepsinstantie is ingevoerd. De besluiten van de Indië-programma- commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen be slist de voorzitter. In bijzondere gevallen ter beoordeeling van den voorzitter kan inzake de toelaatbaarheid van een programma de beslissing worden ingeroepen van de radio- omroep-controle-commissie welke beslissing bindend is. De commissie, die uit haar mid den 'n plaatsvervangend voorzitter aanwijst kan geen besluiten nemen wanneer niet min stens 5 leden aanwezig zijn. STEUN AAN HET WETTIG GEZAG DE LIJN WORDT DOORGETROKKEN. De Minister van Defensie heeft over bo venstaand onderwerp het volgend schrijven gezonden aan alle commandanten en hoofden van diensten van land- en zeemacht: „Mij is gebleken, dat sommige autoriteiten zich de vraag hebben gesteld of ten aanzien van burgerlijke ambtenaren verbonden aan diensten, die onder het Departement van De fensie behooren, ter zake van het steunen van vereenigingen op sociaal-democratischen grondslag hetzelfde geldt als voor de mili taire ambtenaren. Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend. Den militairen ambtenaar is het recht streeks of-zijdelings steun bieden aan even- bedoelde organisaties verboden. Hij mag dus geen lid zijn van eenige organisatie op so ciaal-democratischen grondslag, geen abonné zijn op eenig blad der S.D.A.P. De burger-ambtenaar werkzaam onder het Departement van Defensie, kan geen lid van de SD.A.P. zijn en evenmin als ambtenaar georganiseerd in een bond, die als sociaal democratisch beschouwd moet worden. Hieronder vallen bv. de bij het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (N.V.V.) aan gesloten bonden van ambtenaren en over heidspersoneel .Natuurlijk moet hij zich ont houden van propaganda in militaire gebou wen enz. en mag hij daarbinnen geen ge schriften brengen, die voor den militair zijn verboden. Onnoodig te zeggen, dat het hierboven ten aanzien van de S.D.A.P. medegedeelde ook geldt voor de O.S.P., de Communistische Partij en dergelijke." AMSTERDAM EEN ONRUSTIGE ZONDAG Politieke demonstraties. De Zondag was wel by ster onrustig. Er wais in congres of vergadering van de O.S.P. en i afloop trokken de deelnemers met banieren doeken door een deel van de stad. Er was een soort gondelvaart van de SD. A.P. door onze grachten, waaraan door ver schillende jonge menschen met kano's werd deelgenomen. Die rondvaart was op zichzelf niet zoo rumoerig, maar langs de grachten stroomde een massa volk mee, er werd lectuur uitgedeeld, muziek gemaakt en geschreeuwd. Vooral wanneer een groep communisten, de in hun oog achterlijke neefjes en nichtjes ont moette, was het gekrijsch zenuwschokkend. Maar behalve deze gekwalificeerde optoch ten en demonstraties na den ochtend-kerktijd werd er „getrokken" en onze menschen van de Bethel-kerk in West, kwamen te midden van deze demonstratie terecht. Het scheen wel opzet. Naar men ons mee deelde was de heer De Miranda een der leiders van deze tocht. Hij wist dus dat er een verbod was voor spreekkoren. Hy kon ook be grijpen, dat mei- Ln de nabijheid van een kerk gebouw althans, zich behoorlijk diende te ge dragen. Een wethouder die tevens waarnemend Bur gemeester is, dient toch iets van deze dingen te weten en te voelen. Na de sociaal-democraten, achtten de com munisten het noodig een soortgelijke demon stratie in elkander te zetten. Natuurlijk vroe gen zy heel niet om politievergunning. Maar 't schijnt dat de politie inmiddels was gewaar schuwd. Wij begrijpen volkomen de moeilijkheden die zich voordoen bij deze demonstratie-aanvragen. Het staat voor ons vast, dat wij er niet uit komen, zonder een algemeen verbod of alge meene beperking voor wat betreft de Zon dag. Daarom zal in een normaal politieken tijd, in de Christelyk-politieke partijen, een nieuwe Zondagswet mogen worden verwacht. Weerbericht. Hoogste stand te Wisby 770.5. Laagste stand te Stornoway 748.7. Stand vanmorgen halftwaalf 761.8. WEERVERWACHTINO (Medegedeeld door het Kon. Ned. MeteoroL Instituut te De Bilt) Zwakke tot matige Z. tot W. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, waarschijn lijk eenige regen, weinig verandering in temperatuur. BUITENLANDSCH WEERBERICHT De luchtdruk in het Z., die daar gisteren reeds stijgende was, is verder door blijven stijgen, zoodat de Azoren-hooge-druk zich tot over Spanje en Z.-Frankrijk uitbreidde. Iu- tusschen is gisteren in onze omgeving de barometer blijven dalen. Daarbij kwam het in ons land tot vrij uitgebreide neerslag. Ook in Frankrijk en over de Britsche eilanden viel vrij veel regen. De doorkomende Wes tenwind heeft in Frankrijk eenige afkoeling gebracht. Het drukmaximum in de Oostzee is vrijwel stationair gebleven. Voor onze om geving zal het weer waarschijnlijk hetzelfde karakter blijven behouden. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen halftwaalf 12.6 C. VOERTUIGEN MOETEN HUN LICHTEN OP HEBBEN: 27 APRIL Van 's avonds 7.47 u. tot 's morgens 4.08 u. WATERSTANDEN RIVIEREN Basel -O.on -0.00 Emg 0.00 0.00 Breiaach 0.82 0.76 Coblenz 1.88 1.33 Rheinfelden -1.90 -1.89 Trier 0.26 0.24 Kehl 1.97 1.99 Keulen 0.81 0.82 Maxan 3.46 3.47 Rührort -0.61 -«'.69 Dieileshelm 0.65 0.69 Wesel -0.98 -0 97 Mannheim 0.00 0.00 Emmerik 0.29 0.29 Lohr 1.16 1.14 Dnaeeldorf 0.23 0.23 Main* -0.04 -0X4 Maastricht 1.74 1.70 Bingen 1.13 1.14 Venlo 10.90 10.80 HOOGWATER NED. ZEEHAVENS 27 April <X38 12.69 HellevoetslulB 4.28 16.46 Willemstad 6.17 «7.39 Brouwersh. H.40 15.59 Zlerlkzee 4.13 16.37 Wemeldingt 4.36 17.00 Vlissingen 2.37 15.01 Terneuzen 3.11 16.36 Hansweert 4.00 16.47 Delfzijl Terschelling 10.11 22.27 Harl innen 11.00 23.20 Den Helder 8.35 20.45 IJmuiden 4.32 16.62 H.v. Holland 3.40 15.67 Scheven ngen 3.60 16.07 Rotterdam 5.36 18.09 Gemengd Nieuws BRANDSTICHTING IN EEN BOSCH Op het landgoed „De Hooge Veluwe", ge legen onder Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) woedde een boschbrand, die 5 H.A. heide en berkenhout verslond. De brandweren uit Apel doorn, Beekbergen, Eendracht en Ugchelen verrichtten het blusschingswerk. Het ontstaan van den brand wordt geweten aan kwaad willigheid. DOODELIK AUTO-ONGELUK De vierjarige Tjitske Hoekstra te Ysbrech- tum (Fr.) is door een auto, die een patiënt van het sanatorium Appelsga naar Wierin- gen vervoerde, aangereden en gedood. ONDER EEN SCHOMMEL GEDOOD Te Lonneker is een 29-jarige oppasser in een speeltuin, toen hij kinderen behulpzaam was bij het schommelen, gevallen en tus schen schommel en grond bekneld geraakt. Met ernstige inwendige kneuzingen werd hij naar een ziekenhuis te Enschede ve> voerd, waar hij aan de gevolgen is overle den. EEN FUIVENDE DIEVENBENDE Ten Venlo zijn vyf jongens aangehouden, die ten nadeele van de familie v. G. aldaar in den kelder van een leegstaand huis 265 flesschen wijn hadden gestolen. De gearres teerden, van wie enkele een bekentenis heb ben afgelegd, zijn naar Roermond gebracht. Gedurende den tijd, dat het huis onbewoond was, brachten de dieven iederen avond een bezoek aan den kelder en nadat zij aich aan de wynvoorraad hadden tegoed gedaan, ver trokken zy, om den volgenden avond terug te keeren. Meer aanhoudingen worden verwacht. AUTO- EN MOTOR-ONGELUKKEN Te Haarlemmermeer reed de bestel auto van den manufacturier O. achteruit in de wegsloot aan den Spieringweg hoek Zwarte weg. Met alle krachten en met behulp van een andere auto kreeg men den wagen weer vrjj spoedig op de begane weg. Eenige goe deren bekwamen waterschade. Te V i a n e n reed Th. van E. op een mo torfiets, die hy voor het eerst bereed, op den rijksweg by „Bentz Berg" tegen een boom. Met een hoofdwonde en eend ge lichte kneuzin- en liep het ongeluk af. FABRIEKSBRAND TE TILBURG Te Tilburg is brand uitgebroken in de fabriek van de N.V. Gebr. van Beurden, wol len dekens en stoffenfabrieken aan de Kuiper straat te Tilburg. De brand is ontstaan in het oude achtergedeelte van den linkervleugel en liet zich aanvankelyk zeer ernstig aanzien. De brandweer tastte het vuur met veel materiaal aan en wist de brand tot ataan te brengen by de scheidingsmuur, waar het nieuwe ge deelte van de fabriek begint. Het oude ge deelte, waarin zich een appretuur-inrichting een staienkamer en een droogmakerij bevon den, brandde geheel uit. Het nieuwe gedeelte bleef behouden. De schade is zeer aanzienlek, maar kan nog niet worden vastgesteld

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1933 | | pagina 2