VvOENSDAG 26 APRIL 1933 Gemengd Nieuws. BANKBILJET VAN 1000 GESTOLEN. Men meldt ons uit Den Haag: Namens een effectenkantoor in de Pr. Hendrikstraat is bij de politie aangifte ge daan van diefstal van een bankbiljet van 1000, uit een aangeteekende zending, wel ke in Maart j.l. per post is verzonden aan een bankierskantoor te Amsterdam. Rechtzaken WINNIPEG. 25 APRIL. TARWE. De termUnmarkt daalde op 1 depeches en in sympathie met Chicago. op hevige winstneniingen en sloot traag. ROGGE per Mei haagsch gerechtshof getuige, die door ver zou zijn gescholden. 15-jarige machinebankw ie Haagsche rechtbank is veroo~rdeeid t gevangenisstraf. De advocaat-generaal concludeerde I i gegeven, is de „uitstervingssyst POSTVLUCHTEN amsterdam-ned. indie ROUTE: COON BANGKOK ALORSTAR MEDAN irdam. arr. 25 April RIJST VOGEL trekt 27 April van Amsterdam Batavia De bemanning van dit vlieg tuig bestaat uit de heeren I. W. Smlrnoft. gezagvoerder, A. Vlruly. tweede bestuurder. M. Westrate. werktuigkundige en M L Koop man radio-telegrafist. 25 Apr. van Handelsberichten. AMSTERDAM. 25 APRIL. LIJNOLIE Jan Apr. 111%. 11%: Mei f 10%. JOL'. :Juni f 10%. 10%: Mei Aug. fl0%: Sept.- Dec". f 11%.' AMSTERDAM, 25 APRIL. KOFFIE Loco Santos' 25 ct.; Loco Bobusta "^SUIKER. Stemming kalm. Per Mei f 5% en p Dec. f 6% gedaan, per Mrt. f6% geboden. LIVERPOOL. 24 APRIL. WOL. De derde serie van dit jaar der veilin gen van Oost-Indische wol is hier vandaag ge opend met een totaal aanbod van 22.565 bn. Hiervan werden heden 4119 bn. onder den ha mer gebracht, waaronder zich enkele partijen bevonden van de betere middensoorten vette en sit .v.. t in. Er heersch voor rekening t en Amerika de goede kwali teiten tegenover die van de Maartserie slechts weinig verandering te zien gegeven. De min dere kwaliteiten daarentegen waren onregel matig en 5 pet. lager. Er is veel opgehouden, LIVERPOOL ,25 APRIL. KATOEN (Amerik.) Slot Vor. Slot Loco middling 5.41 o.37 Stemming LONDEN. 24 APRIL. EIEREN vaster, als gevolg van de kleiner- w.uPL_ Pekls van 8 25 Broken Pekoe van 8 tot 17. Orange Pe van 8 tot 21. Broken Orange Pekoe van 8% EPER. Witte Muntok Mei-Juni 5ft koop: Singapore loco 5% verk.; April Mel 3% wrd ipong Mei-Juli 3Ü waard; Fair Tellicherry 5% verk METALEN. (Slotnoteeringen) Kop 30.7/6 ;op 3 "l - -.5/-. Til 3Ó.11/3; electrolytisch t ot.io/-. x,u £162.17/6, op 3 rand. 163.10/-. Zink prompt 16.6/3 op lev 11.6/- amerikaansche markten NEW-YORK, 25 APRIL. Heden Vor slot 66% 68% 78% 8u% WO. z nooae «5% 87% MAIS. No. 2 Mixed West 4647% ROGGE. No. 2 loco 47% 49% MEEL. Springclear 4.30 4.30 KOFFIE. De termünmarkt opende traag, daalde daarna op likwldaties alsmede op ver- kocpen door den handel en door Europa wegen toegenomen Brazlliaansche kost en -vrachtaan biedingen en sloot tr£ag. Loco stil. Rio Mo. 7 loco S- Middling Upland irflshoudend Loco stil "sUIKER. Slot prijshoudend. Mei 1-31 J32 Juli 1-34 1.37 RUBBER. Slot traag. Me, 3.92 4.1- Juli 4-12 LOCOSTEMMINGEN. Petroleum. meel Uzcr. suiker en koper prijshoudend; reuzel nauwelijks prijshoudend; tarwe, mais en tin traag; talk CHICAGO, 25 APRIL, TARWE. De termUnmarkt opende traag c. lager, daalde daarna op likwldaties HAVER. Slot traag. ROGGE. Slot traag. tel 4749— uli 47% 60— PROVISIEN. De termUnmarkt opende nauwe lijks prijshoudend Reuzel: Prim relijks prtJah. loco 5.37% 5.42% 5.42% 5 47% HAVER pre Mei Juli LIJNZAAD per Mei BUENOS-AYRES, 25 APRIL TARWE per Mei Juni MAIS per Mei Marktberichten. AMSTERDAM, 26 J rUzen: 328 vette ka b kw 4656 ct; 3e I ewicht; 114 nuchtere kalveren f 2.504 per :uk; 470 varkens: vleeschvarkens (90-110 kg) 3940 ct; idem zwaardere 3738 ct; vette var 3335 ct per kg slachtgewicht 140200. slachtpaarden ien f 180—225. 1-jarige veulens f 90 130, hitten f 60180 alles per stuk. 25 April. Eieren Aangevoerd 73.000 kippeneieren prijs f 1.902.30 per 100 i-GRAVENHAGE, 26 April. Consumptie Ik. De Crisis-Zulvel-Centrale maakt be kend. dat voor de periode van 30 April t/m 13 Mei 1933 de prijs voor het taxegedeelte van ik. gekocht op regeerlngscontract :hlllende soorten melk is vastge steld op 4%, 5 en 5% cent per Liter cn dat bedrag tier afdracht op andere in consump gebrachte melk is vastgesteld op 3 ct p L. De vastgestelde prijs geldt ,,af boerderU" GRONINGEN, 25 April. Vee. Kalf- en melk koeien f 160—180. 1 140—150; f 8090; kalfvaar f 120140; f 7590; voorj.k. koeien f 140— 1GÖ- f 90120; vurekoelen f 130140; f 7090; 3830 c per kg.; slachtvee 444g c.; 36—38 c.; 26—28 c. per kg.; vette kal 4850 c.; 36—40 c per kg. slachtgew.; •-re kalveren f 2.50—4 hooger. weischapcn f 1114; oude vette schapen f 1315; f 1112 ïks) f5—8; vette lammeren f710- 6-weeksche weilammeren f2.50votte "7—10: biggen f 68: 58—100 c. de week; vette varkens 2728 c.; 2e kw 2526 c. per kg. lev gew.; zouters 80100 kg 2728 c. lem minde: dan 80 en meer dan 100 kg. 26— Eerste^oort kalf- en melkvee handel prijsh mindere soorten handel minder vlug, nauwelijks judend VVeidevee aanvoer buitengewoon handel zeer traag. Slachtvee aanvoer handel minder vlug. nauw. prijsh. afwijkende kwaliteiten. Si' houdend. Vette kalveren aanvo :ht .prUzen lager. Wol' tiaag. Vette varkens aanvoer j ^handel f3.75- iver f 3.75—4.10; wierdeboonen f 16— 21; bui- nl. gerst f 3.804.30; ronde mais f 3.90—4.20; atte mais f 3.60—3.90 per 100 kg. GRONINGEN, 25 April. (Noteering van de ereeniging van Elerhandelaren. Eieren In len groothandel f 1.75 per 100 stuks, in den klein handel 50 ct. per 20 stuks. GOES. 25 April. (Opgaaf van de landbouw- commissle). Eieren f 1.50, Boter 70 ct. Velling VPZ 23.142 eieren prijs f 1.80 per 100 stuks. 'ü-HERTOGENBOSCH, 25 April (N.V. Boter mijn) Boter Aanvoer 28300 kg. Hoogste prijs fl.58; laagste prijs f 1.52; middenprUs f 1.66. wicht Handel POELDIJK, 25 April. (Exportveiling), f 2.104 60 en f 0 401.50 per 100 krop; peen f 13—27 per ark. Handel goed. t e r. Aanvoer 3023 kg. Prijzen f 1.35— veiboter f 1.301.40 per kg. a m a r k t. Aangevoerd: 1345 runderen. 165 vette 52—58 ct per kg; 680 gelde- f 80—140; 380 melkkoeien f 110—190; 20 f 4248. handel stug. 8 paarden f 7u— latig. alles per stuk; 89 vette kalvoron ct p kg, matig; 731 nucbt. slachtkalvo- f 615 p stuk, vlug; j slacht 2833 ct per •kens f 8—21; 292 big -12: fokkaivere kg., matig; 61 magert gen f 713; 434 schapen f 619; 192 lammeraS f 5—11; 41 bokken f 3—9 alles per stuk ren. Prijzen kipeieren f 1.902.30; eend f 1.30; 600 kievitseieren f 6—7 aUes per 100 stuks Piepkuikens 75—82% ct per stuk Eieren. (Noord-Holl. Pluimveevereen. Aan >eren en prijzen: 15253 kipeieren A 1.80— 30. 125 kipeieren B f 1.70: 17593 eendeleren A f 1.40 alles per 100 stuks Pluimvee. Prüzen: oude kippen en hauen 4552% ct; konUnen f 0.402: eenden 25SO ct. alles per stuk; duiven p paar 40 ct Gem. Kaasbeurs. Aangevoerd 30 por- tlien kaas 54.250 kg. Hoogste prijs f 20 p 50 kg Handel goed. Eieren (Veiing Paradijs) Aanvoer 155.000 kipeieren. Prbzlen. 70-80 kg f 2.50—3.40; 66-66 kg f 2.30—2 50; 63-64 kg f 2.10—2.40; 60-62 kg f 1.90—2.20; 58-59 Kg f 1.90—2.10; 56-57 kg f 1.80—2; 53-55 kg f 1.70—1.90; 60-52 kg f 1.60 f 1.40—1.60 20.000 eendelere per 100 stuks ROTTERDAM, 25 April. Melk. De Melkfede ratie Zuid-Holland heeft de prUs voor ovor- melk van 23 i.m. 29 April a.s. vastgesteld op f 3.20 per 100 liter (vi De prUzen di loop dezer week voor d de door de Crisis-Zuivi ROTTERDAM, 25 April. Eieren. (Rotter- damsche veiling) Aanvoer 325000 st PrUzen kipeieren f 1.502.60; eendeieren f 1.401.7C alles per 100 stuks. IEL, 24 April. Gr UTRECHT. 25 April. Eieren (VEVU) Aan voer Ito 000 stuks. PrUzen: Eieren wit f 1.6T 2.10. bruin f 2.10—2.80, eendeneieren f 1.101.40 3, per 100 stuks. i f 12—18. 10—16. en f 1.80—2.20 pei WOERDEN, 26 April. Kaas. Aanvor 21J tUen. Prijzen: le kw met rUksmerk f 2224; 2e kw f 1821 belde per 60 kg. Handel traag irofnten en fruitveilingen 10—13.40. Sla f 1—3.90, 2de so 0.40—1.30. etamprincesseboonen f 90: Snob f 72. Spinazie f 1.80—3.50. PostelUn f komraerstek f 2.15- 1.90. Heden werden aangevoerd 286.175 krop la met een doorsneeprüs van f 1.90. BRIEI.LE, 25 April. (Coop. Brlelsche groen- Bnveillng- en Fruitveiling) Kropsla f 0.403 adüs f 1.50—2.70. prei f 0.601.60. postelein 2. spinazie f 1.407. aardappelen f 618, stok ndüvie f 7 sji f 11—21. en f 2.00. perges f 51. blauw STOOMVAART-MIJ. „NEDERLAND" JOHAN VAN OLDENBARNEVELT (ultr) 26 V Algiers TAJ ANDOEN (thuisreis) p 24 Gibraltar. KON. NED. STOOMBOOT-MIJ TITUS 25 v Varna n Constantza AURORA 25 v Palermo te Almerla BERENICE 25 v Oran te Palermo VULCANUS Alexandria n Amst. 25 v Candla STUYVESANT 2 5v A'dam n W.-Ind!» COSTA RIOA A'dam_n Barbados 23 (2.63 n.m) i Hamburg r Candla n Reslno en Amst v Llmnl n Malta. ■ncao n Liverpool was 24 ('s mld SOESTERBERG v Grand Biu Flnisterre. TROJA 24 Rotterdam te Sydm TERNEUZEN Huelva n Rou. Nton. TUDOR Rott n Brisbane 28 TRIER Rott n Tsingtao 25 v i Japan 24 v t f 6—11 per 100 DELFT, 25 April. (Groentenvelling). PrUzen Bloemkool le soort f 8.1016, 2de soort f 3.40 7.20, komkommers (Engelsche) le soort f 12.40—15.20. 2de soort f 9.80—12.60, salade le f 1.80—3.40, 2de soort f 0.40—1.90 per 100; andUvle 5167 ct per kist; spinazie 1021 ct postelein 85105 ct per kist; stoofsla 1024 per kist HONSELERSDIJK, 25 April. (Exportveiling) Sla le soort f 1.10—3.20. 2de soort f 0.40—1 00- radUs f 1.30 per 100 bos; tomaten A 66 64 ct: CC 45 ct per kg; spinazie f 1.75-- OSDCINEN, 25 April. Bloemkool le srt 14. kaskomkommers le soort f 10.70, rüen (ORimers le soort f 10.7013.60, gele kom- ners le soort f 13.10 alles per 100 stuks- te meloenen f 1.70 per stuk; postelein 54— t. per 6 kg: spinazie 515 ct per 4 kg, salade le soort f 1.903.80 per 100 krop; peen i soort f 28—33. radüs f 0.80—1.90 per 100 ds; andUvle 38—43 ct per 4 kg; stoofsla 13— i ct per 6 kg. NAALDWIJK, 25 April. (Veiling). Bloem kool f 10—17. sla f 2—3.30 per 100: andUvle 12 ct per bak; spinazie 916 ct per kist; i f 13—19, kelen 60 ct; radüs 70—1.20 per ROTTERDAM, 25 ApriL (De Zuid-Holland- che Eilanden G.A.) Spinazie f 1.505.90, witlof 4.6U11.70, f 4162. alles pe sla f 0.503 per stuks; prei f 0.501.10. rabarber f 1.803.90, radüs f 1.20-1—2.80, peen f 913. selderü f 0.50— 0.80 alles per 100 bos; zuring 1825 slavellen 1525 ct per kist. UTRECHT, 24 April. (Groentenveillng U en O). Prüzen: asperget, wit f 2961; blauw f 36 rabarber f 1.50—7.30; raapstelen f 0.50—2; ra düs f 1—3.20 alles per 100 bos; kropsla f 1— 6.90; andUvle f 0.401.80: komk.. geel f 6—22; dito groen f 716; prei f 0.401.20; bloemkool roode kool f 312; savoyek f 48 al les per 100 stuks, zomerspinazle f 28; winter itlof f 1023: breekpeen f 26; posteelin f 923; snUboonen f 48— 76; f 110; aardappelen f 0.501.60; knolrapen f 1 301.80: winterwortels f 11.10 lien f 1.304.50, aardbeien f 0.404.30 p 100 ituks; aardbeien f 32—110: tomaten f 31—42; ilauwe druiven f 7781 alles per 100 pond Sinaasappelen (200) f 4.20—4.60; (240) f 4— 1.90; (300) f 4.60—6; (360) f 4.30—4.40 alles >er kist WESTLAND, 25 April (MiddelprUs van de Westlandsche veilingen.) Export: 404.60, bloemkool f 1917 per 100- peen f 1327 radüs f 0.701.30 per 100 bos; spinazie 920 ct per ten 4866 ct per kg. f 0.501.60; stoofsla 100 kg f 23; roode ra- f 12.70; spinazie p kist 2128 ct. bloemenveilingen HONSELERSDIJK, 25 April. (Omzet C C W 8 - ctL Bloemenveiling te gm xlge week omgezet leleisdUk is opbrengst van f 5057. 7939 iris- f 659; 28.645 stuks f 680; 7080 sen f 1182; 13.685 bo; rozen f 716; 4434 bo: potplanten f 1620; diversen f 2749.49. HONSELERSDIJK. 25 April (Coop. Centrale Westlandsche bloemenveiling) Wm Copland 7 10 ct; Bartigon 1113 ct; Prinses Elisabeth 1015 ct; Farsc Sanders 813 ct; Yellow 14 —20 ct; Irissen blauw 1417 ct; geel 11—14 per dozijn; Violieren 3739 ct per bos. Visscherij. i tr vischvangst winterzalmen i ROTTERDAM. 25 April. Heden werden hier van IJmuiden, Nleuwediep en elders 190 r den en kisten versche vlsch en 930 kistjes king aangevoerd. Prüzen: middel tong f 3240: kleine f 1622 kleine tarbot t 14—22; griet f 10—15; middel schol f 1217; kleine f 37; groote gullen f 4 lng f I -22; harlnghaal f 1.50 paling f 5—7; harde dito 50—75 zalm f 810zeeforel f 1 2. alles per stuk SCHEVENINGEN, 25 April. Aan de mai versche vlsch SCH 15 M Taal f 238; 21 kers f 893. Prüzen: tarbot f 0.60—1.15: f 0.501: tong f 1.202 per kg.; gr —14; middel :hol f 9.20 •5(f11.10; kl schol f2.80 :ha» f23.30 per mand. SPAKENBURG, 24 April. Aangevoerd vischafslag door 4 züdenetters 112 p< prüs 17 ct. .door 6 aalvisschers 178 pc prüs 3842 ct p pond. Door handelare aangevoerd 248 pond rivieraal prüs 35 per pond; 105 tal haring prüs 40 ct., ei bokking, prüs 65 ct per taL ■awlvisch Prüzen: tarbot f 1.601.60; per kg.; zetschol _f 35 schar f 103.20 f 1.80—1.35; heilbot f —26.50; kl schol f 29—4.60; tongschar f 3934; poon f4.303.1 schelv. f 22—10.50 gr gul f23; kl gul f 18.50— 8.50; wöting f 118.50 per 50 kg.; kabeljauv f 64—49 per 125 kg.; vleet f 3.50—0.60; len f 3.500.50 koolviach 76 c. per stuk; De besommingen der Stoomtrawlers warer IJM 4 Knikker (140 manden) f 2996. De kotters besoraden: E 179 f 343, E 42 f 336, IJM 17 f 526: De logger KW 110 besomde f 664. Scheepsberichten. stoomvaartlijnen JACATRA (thu wordt 26 (5 v.m) ai) v Port Said Norfolk. 24 te STOOMVAART-MIJ „OCEAAN" MYRMIDON Ainst n Java 25 v Port Said BENLAWERS Kalambugan n Rott 24 te MYRMDION A'dam n Java 25 te Pt Said PROMETHFUS Batavia n Amst p 24 Glbralti CITY OF KHIOS 22 v Cebu n Rotterdam. EURY'BATES 22 v Yokohama n Java en LI LYCAON Rott n Japan 21 te Kobe. AGAPEXOR Batavia n Liverpool 24 te Pei PROMETHEUS v Batavia n A'dam p C Glbralt. VULCANUS 25 BOSKOOP v Cui 3EUS 25 v Stet GANYMEDES 24 v I HERCULES 22 v Pu MEROPE 24 v Bari t TITUS 24 v Bourgas PERSEUS 24 v Ams' NEREUS 23 v Amste: HOLLAND—OOSTAZIfi LIJN RADJA (ultr) 24 (n.m) v Antwerpen en pas 26 (v.m) Vlissingen HOLLAND—APRIKA LIJN SPRINGFONTEIN 26 (v.m) v R'dm te Hamb. NIEUWKERK (ultr) 27 te Kaapstad HALCYON LIJN STAD HAARLEM Rott n Bagnoll 23 (6.44 nm.) 40 mül O. v. Niton. JAVA—CHINA—JAPAN LIJN TJISALAK 22 v Manilla n Hongkong. TJIKEMBANG 23 v Shanghai te Hongkong. TJIBADAK 22 v Batavia te Shanghai. Manilla. SILVER WILLOW N.-Orleans n Calcutta 24 te Kaapstad. JAVA-NEW-YORK LIJN SIMALOER New-York n Java 25 v DJedda l LEI ER v Batavier n New York p 25 Perlm rotterdam aangekomen WAGOGO West-Afrlka Muller. Merwehav. stkg YOMA Rangoon Ruys. RUnh 6 rüst YOMA, Rangoon, Ruüs. Msh. 1, rüst AGHIOS MARKOS Braila Tyrapoulls Msh. 6 grn CORUNDUM Londen Herfurth Wlh 20 ledig INGEBORG Amst. Wambersle. Schieh. ledig RAPID. Kingslynn, Muller. Jobsh. etukg. SEINE, Middlesbro, Muller Jobsh. Btukg. STAR Finland. Muller. 2e Kathdr. D stukg. PARAME Rouaan. Worms Wlh. 26 ledig APOLLINARIS IV. Graveliness, Fanchy Per- 1eidjg. SIRIUS Zweden. Vulcaan. RUnh Nz stukg. DYVONA, Cherbourg. Worms Wlh. NHB ledig UNTERWESER 17 en 19 Hamburg. Montan Trp Katdr. VKM erts per slbt Louise Schupp ENS. M. ST. GERMAIN, Nantes, Wambersie. Msh Nz., EXPRESS Middlesbro. Muller Jobsh. stukg. WYTHEVILLE, Antwerpen, Niev. Goudr. Lekh. ESCHERSHEIM. Thamshavn. Montan Transp. THALATTA, Oost Azle Cornelder. Msh. Nz stg MARNE. Kingslynn Muller Jobsh st MAGD REITH Hamburg Aschaffenburg. Msh MOREA. Covalal, Carg Levant, Msh Nz. stukg SCHIEDAM AANGEKOMEN VLAARDINGEN AANGEKOMEN waterweg vertrokken NIS. Rio de Janeiro via Vlissingen; ERNA. Kol bet g: M J CRAIG. Le Lèque; GLYNWEN. Du blin; SECUNDA, mb. Gdynia; THISBE. Cacn; MEDEE. Caen; LORCA. Savona; OSTREVENT. Honfleur; TRIGLAV, Montevideo; GRUTTO. Lon den; JUNO. Bremen; URSUS, Cardiff; DINO, Mos alna; LYNN REGIS, Kings Lynn; RHEINLAND Hamburg; RANE. Rouaan; FORT BINDER, Duinkerken; CARDITA, mb.. Rouaan: YAKA, Mobile via Antwerpen; LOTTE HALM Antwer pen; JENNY mb. Philadelphia; MALAYA mb. Kopenhagen. KATE, Stettin; BATAVIER III, Londen; SHERINGHAM. Harwich; IRWELL, Goole; WESTLAND. Leith; AYRESOME. New castle; BATAVIER VII m.. Kingslynn; GEL DERLAND. Newcastel; EK. Oslo vla Amster dam; IGOMENDO. Dunston. buitenlandsche havens APOLLINARIS IV 26 vm. v. Gravellnes te Rot. terdam. AACHEN Rott n Japan 22 v Oran. Hai ALCANTARA Southampton n La Plata 22 Cherbourg. ANTJE Hartman 22 v Londen te Brussel. ANDROMEDA 25 v Rotterdam te Stettin. BREMEN 25 v Bremerhaven n New-York. BUIZERD Keadby n Looe p 24 F BATAVIER III 26 (9 Brisbane 22 23 v Aden, te Adelaide. Rotterdam t BATAVIER VIII 24 v R'dam te Santander CITY OF CANTERBURRY Rott n Z.-Afrrlrka 1 v Algoabaai. DEN HAAG t. 22 v N.-Orleans n Avonmouth. DALMAZIA 25 v Rotterdam te Gibraltar. DALMARIA v R'dam n Livorno p 25 Gibraltar. DELFSHAVEN v Sluiskil n Wilmington pass EBENHAEZER (m.) Timmer FLYING SCOTSMAN (m.) LlmfJord (Denemarken). JANTJE Kroezenga, 24 te Londen ultgekl n Gra Londen uitgekl JANTJE Schothorst 24 JACOB A (m.) J52 v Penryn te Par. R'dam n Oran, pass 24 JONGE JACOBUS Flnisterre JONGE ANTHONY 24 v St Barcelona JCBSHAVEN v Antwerpen Palm: KASHIMA MARU Rott Tuapi Lows du Rhone te n Tabou, p 24 Las KATENDREOHT LINGESTROOM 21 LEVERKUSEN Rc LERCHE 25 v Ro LETO 25 Japan 23 te Osaka. MIDSLAND 25 MYTILUS Granton n Oost van Nton. MERWEDE (m.) Rr« I v A'dam te Londen. :terdam te Koningsberf Aal borg te Esbjerg A'dam n New-castle. i n St. Kitt's 23 op 6 NIEUWENDAM 26 v. A'dam NANNY m.. Tuil 23 v Brake NEERLAN DIA (1) 25 (V.m) Hamburg OISE 25 PRIMA (m.) 23 v RIJNSTROOM 24 v Amsterdam te ~Leith. SAUERLAND Rott n Japan 25 te Iloilo. Hamburg. an 23 op 140 mUl NEJTHEA t. 'v Stockhol N EL' ENFELS 22 te Coc Hamburg 28 srpen n Montevideo, p 25 (v.m) TRAVE Rott THEANO 26 v TELA v Antw VLIESTROOM 25 v A'dam n Huil. VECHTSTROOM 28 v Amsterdam t< WILLEMSPLEIN 25 v R'dam n Nar l'OENSDRECHT 24 v Londen n Constantza WEST-VLAANDEREN (m.) 25 v Londen te Ant- ZAAN 21 v Plllau n Ljusne. verwacht te rotterdam ALFIERI 24 te Londen ultgekl vla Hamburg ALMIR. ALEXANDRINO v Santos vertr 25 1 Havre via Antwerpen. ALLER v Japan 23 v Omuta. ALPHACCA v B.-Ayres, 24 v Santos ALC1DES t., 22 te Curacao 3 verwacht AUTOMEDON v Japan 22 v Port Said EAS v Japan 20 v Penang lDNE (Gr.) v Necochea 23 v Las Palma AVOLA v Levant 21 v Cavalla ARCOS 22 v Noiviken ACARDO t.. 23 I OCKENFELS v O B SORENSEN t. Curacao 23 (10.24 vm) 420 mül Z.W v Valentia 26 verwacht ORNEFJELL 21 v Glasgow via Oslo OUDERKERK v. Japan. 21 v. Port Said. v New-Orleans 23 te Port Arthur* Lissabon 24 te Hamburg. PETALLI v Braila 18 v Piraeus. P L M 22. 20 te Caronte P L_M 17, 21 te Caronte Montreal vla Curacao B Juni PANTHER v Tiko p 20 Las Paimas P.LM. 13. 21 v Caronte POSEIDON PEUTEN t RAMSES v Japan 24 v Hongkong. Huelva 25 te Gent. Shanghai ARIOSTO AGAMEMNON (Eng) 16 Mei verw Japan 22 te Shlmono- i Havre 6 Mel ANKARA 21 v New-Yoi AS1EN 20 v Moermansk ALAYA v Bourgas 20 v Ceuta. AZVL 20 Maart te Bahia Blanca ALBI 7 v Port Gentil AMI-'LEFORTH 11 te Constantza ALCHIBA v B.-Ayres p 20 Fern. Noronha AKKA v Buurgae 19 te Odessa ADAMELLO v Ro«arlo 18 v Dakar AEQUITAS 13 v San Nicolas ALDABI vertrekt 29 April v B.-Ayres AFRIKA v Japan 19 te Shanghai ANTINOUS 17 v Mobile vla Bremen. Hamburg ff HEN .4 BENLAWERS BANGALORE BODWILD 24 BORE IX 23 v BOCCACCIO v BERGANGER BAINSIZZA 15 Bahia Blanca. Japan, 25 v Port Said Japan 24 v Port Said. Hamburg. 'rest 20 te Fume. Vancouver 23 v Seattle. BUFNHOPE 21 v Alexandria vla Huil BENHOLM v Suva 22 v Gibraltar vla Londen BORE VIII 20 te Santos BULYSSES 19 v Houston vla Londen BOMA v Freetown 20 te Avonmouth BLACK GULL 19 v New-York via Antwerpen pan 17 v Otaru v Vancouver 16 v Colon - Norfolk. 18 v Halifax v Norfolk 17 v Havani CÖLYTTO bevrcht vn Montrel (of n Antw) Mei CARONI RIVER 1 13 Mel i CHILE v Dalren 21 te Marseille. CANTON v Japan 22 v ShlmonosekL CAVALLA v Levant 24 te Patras. CITY OF KHIOS v Japan 22 v Cebu. CONGO v Lissabon 13 te Hamburg Japan via Amst 23 v LIssa CALCHAS v Japan p 23 Gibraltar. CITY OF DUINKERK v M.ddlesbro 23 f AotW. CIRCE vertr. 25 v Caen via Velsen CITY OF MANILLA v Dalren 19 v Penang Puerto Barrios CLOINA CITY OF JOLIET 15 Blai HARTERHUKST 18 v DUISBURG v Japan 24 t DOLIUS v Liverpool vla DNIESTR 16 v Odessa. DAMSTERD1JK v Vancouver. 23 te San Fi DALFONN t.. v Curacao 23 Mel verw DIOMED v Japan 19 te Vladlvostock DESSAU v Kobe 20 te Shlmonosekl DEUCALION v Japan 21 te Shanghai. DALFRAM v Dairen 19 v Singapore. D1NTELDIJK v Vancouver. 14 v Cristobal DN1 EPROSTRul v Stettin 15 te Hamburg ERIDANO v Braila vla Hamburg 23 (7.88 nm) 100 mül ZW v Niton. ERKTZA MENDI v Huelva p 25 Dungeness. ERRIA v Bangkok p 24 Gibraltar. EDDA v Vancouver 21 te Pauillao ELI SE t. 17 v Balik Papan via Singapore EK 21 v Skiën ESTLAND V Cavalla pass 20 Gibraltar ERMLAND vertr 26 v Antwerpen EI LA HALM vertr 25 v Danzig ESSE OAK v Gorontalo 28 v Port Natal ELSE H. STINNES 15. 23 laadklaar Lenlngrt ELISHA WALKER 8 v New-Orleans EPAMINONDAS C EMBIRICOS 30 te Galat» FLORA (Nept) 22 v Koningsbergen. FUSHIMI MARU v Japan 25 te Antwerpen. FREIENFELS v Calcutta 23 v Port Said FAXEN v W.-Afrika 22 v Las Paimas FJORD AAS t. 12 v Tamplco 28 verwacht FILEFJELL 1 Curacao W.-Afrika vertr 27 v Hamburg Japan 24 v Port Said FARNDALE FRIESLAND FULDA v Japan 21 v Tientsin FORT DE TROYON v W.-Afrlka 19 FELIX HEUMANN 15 te Stettin Japan 24 v Shanghai. Antwerpen. GLENGARRY V GLOUCESTER CASTLE vertr 27 GALLIUM vertrekt 26-27 April i GALILEA v Bourgas 23 te Samaoun. GLENBEG v O.-Azië p 24 Gibraltar. GOSLAR v Japan vertr 25 v Duinkerken GOLD SHELL Mei verwacht GEO W MCKNIGHT t, burg) 20 Quebec via Curacao 23 Talara (en/of Ham- GOLD"ENFELS v Basra p 22 Gibraltar GATEWAY CITY v Tampa 21 te Londen GUNBORG 16 v Bathurst GAELIC STAR v Vancouver 22 v Colon GLENSHIEL v Japan 19 v Hongkong GALLIUM vertrekt 26—27 v Ca*n. GEORGE G. HENRY 11 v Baytown GLENAPP v O.-Azië 18 v Colombo. HANSEAT t. 23 v N.-York. HARUNA MARU v Japan 24 v 8hanghal. HARTISMERE v Bahia Blanca 23 v St Vincent HOOGKERK v Calcutta. 24 v Port Said HUGIN v Rouaan 23 te Antwerpen HAKOZAKI MARU v Japan 23 te Londen HAKUSAN MARU v Japan 22 v Penang HERAKLEA v Levant 21 v Alexandrtë HAD A COUNTY v Montreal 25 te Havre Japan vertr. 26 v Londen. ILMEN v Moei KOTA BAROE KULMERLAND v KöNIGSBERG v KRESTYANIN v Liverpool Londen 22 (1.30 i Liverpool KRESTYANIN KOLL t.. 19 v Aruba KENTUCKY v New-Orleans Roads. KOTA TJAND1 22 v Batavia. KOURSK v Vladlvostock 14 ti wacht LICHTENFELS 22 v Calcutta. LIPPE v Japan 23 v Omuta. L ALAN DIA v Bangkok 21 v Penang Moulmein 21 LEKHAVEN 1 ixtKNZINA MELISKERK MAR CLAUCO v Agull; i 13 te Mobile. Land' MADURA v B> MOLDANGER MADURA v Bel ra MERCUR v Danzig MANVANTARA t. 23 (8.59 id. 25 verwacht ra p 22 Perlm. Vancouver 23 v San Francisco ra p 22 Perlm ertr 26 v Bremen Singapore via Paulllac p Calcutta 21 v Dundee Japan 20 te Manilla "lar del Plata MATSUYE MARU MEANDROS MARGARETE 20 laadkïai MAX WOLF 20 v B.-Ayrei MAKALA v Congo p 20 Li MUNSTERLAND v Japan MYTILUS i v Constantza MERCATOR v B.-Ayres 1 R1A 25 laadklaar Leningrad MAJA v Southampton wordt 24 verwacht MAROUKii PATER AP 9 v Necochea NICEA v Levant 22 v Malta. NESTLEA v West-Afrlka 22 te Hamburg 18 te Granton IPPON v Japan 20 v Omuta i 25 verwacht St Petersburg (n Schiedam); 25 f3 n.m) v Marseille RONCH1 v N< RIGEL 17 v Gal SIBAJAK v Bata SCHEER v Japar. SAN MARCO 21 v Arsa vla Huelva SHANTUNG v Japan 25 v Port St ST. PALAIS 24 v Nantes. SMYRNA v Levant 23 v Faro. STRYPE v Swansea vertr 26 (12 t Dieppe SAALE v Japan 22 v Shanghai. STEELVILLE 6 v Rosarlo (of An Japan 21 te Penant M I—LM SantOE SUOMEN POIKA 22 te Roua__ SARITA t., 24 te Constanza 13 Mei verwac SEROOSKERK v Japan 22 te Yokohama SAMOS v Levant 20 v Jaffa SANZORZU 17 v Venetië vla Srtatonl SLASK v Danzig 24 te Antwerpen p 23 Gibraltar. 21 v Pernambu. Madn SKIENSFJORD STAD DORDRECHT SAMUEL BAKKE v Chili 21 i Japan 22 v Tsingtao. 3 19 v Bahia - -- La Plat» I SAMNANGER 11 v Rosarlo STAD VLAARDINGEN 20 v Klrkenaea STOLZENFELS v Kurrachee 18 te BhavnagU! San Nicolas )M 17 te Huelva STAD AMS'IERDAM v Genua 15 te Huel*m Sl.OGA 6 v Rosarlo TANCRED v Japan 24 v Shanghai. THERMOPYLAE v Melbourne 24 v Port Saldi TERUKUNI MARU v Japan 24 v Napels. TRONDANGER v Vancouver 24 te Havre, ver* TOLTEN TRIANON - TRITO v Belfast 24 (4 vm.) te A'dam. 1 TSUSHIMA MARU v Japan p 22 Perlm I TURICUM (t.) v Constantza 18 v Stambotü TUBINGEN v West-Afrlka p 19 Ouessant Batavia, 21 v Sabang itralië. 21 v Port Said Japan vertr 23 v ïokoham» TARAKAN TAJIMA MARU THEOKEPAST1 25 Maart - - lading TO WA 8 te Rosarlo i Rotterdam. Belra 23 v Mombassa. Genua 21 te Londen uitgekL vla; USSUKUMA UGO BASS1 Hamburg VALLKSCURA 21 v Huelva ^•è.NZETTI_v Moermansk 22 te Amsterdam Bremen, 21 VEERHAVEN v New-Orleans t Kaap Race. Calcutta 18 v Port Said •nllie Papan 17 (4.24 VJn) VINSTRA VARDAAS t. mül Noord van Las Paimas VOLLRATH THAM 16 v Narvik N-Or leans. Bombay 25 te Kurrachee, 23 v Philadelphia. Basra 22 v Bushlre. New-York via HamB r»™ Valentia VOGESEN 12 WILDENFELS WEST ELDARA WEISSENFELS v WASHINGTON MARU [)- 1500 mül 23 (2.27 WABAN v' New-Orleans 23 te Bremen WYTHEVILLE v Philadelphia 22 te Antwerpen WESTMORELAND 5 v Houston vla Havre WITRAM v Vancouver 17 v St Thomas WHINFIELD v Galatz 18 v Stamboul i WASABORG 20 v Norrkoping. W A Y N EG ATE 14 te B-Ayres I WANGONI v Z.-Afrlka 17 v Lobitd WITTEKIND 11 te Moermansk YALOU vertr 28 v Antwerpen. ZUIDERKERK v. Japan, 22 v Shanghai, j gemengde berichten 1 Radio-verbindingen AMSTERDAM, 25 ApriL De volgende schepen :Un Woensdag 26 April 1933 in radio* elegrarische verbinding met let kustaisiion Baroe: Kota Nopan; Kota Pinang; Kota ÏJandl Leerdam; Marn. van St Aldegonde; Orania, Poa lau Bras, SibaJak; Stuyvesant; Volendam. Zee* de handel levendig - directe verscheping af tot Junl-Juli versche pingen toe. De vrachtprüzen liepen andermaal met 6 d. op tot 13 ah voor vrachtschepen van middelmatige grootte van San Lorenzo naar hot Ver. Kon./Cont. en 13 sh 3 d tot 13 sh 6 d, :hepen van _Bahia Blanca naar werden vies SJang Antwerpen of Rotte^dai schepen bevracht van Bahia Blai hai tegen 14 sh 3 d. tot 14 sh 9 d. Noord-Ame- rika was traag gestemd. De Verre Oosterscfae markt was ruim voorzien van laadruimte geregelde lünschepen. Australië was actie gen 20 eh van Sydny gestort en Westelüke havena Bevracht is o. treal, COLYTTO, 80000 quarters Rotterdam, 6 cent Mei. 21 sh 9 d. v; t.: van Mon- Sleepbedrijf De zeeeleepboot LAUWERZEE kwam 24 de* er van Terneuzen te Hamburg aan met den anklichter Neerlandia op sleeptouw (verb.) De zeeslepeboot DONAU arr. 22 April (nra.]j an Bougie te Ceuta voor orders. De zeesleepboat NOORDZEE arr. 23 April van ).1idJelll te Ceuta voor orders. EBRO vertrok 24 April van itterdam. Scheepsbouw Amsterdam, 25 April. Het m.s. Tricolor, in aanbouw bij de Nederlandsche Scheepsbouw 9}ö voor de Noorsclie reederü Wiih. Wilhelmscn zal 18 Mei proefvaren. Het tweede schip bü genoemde werf voor da Noorsche reederü in aanbouw het m.s Tarn zal op 20 Mei a.s. worden te water gelaten. der Giej ter Monte Carlo I iter gelaten de r Monte Carlo zün gelük i held i lating. Belde lichters zün rekening van de N.V. Phs. van :epvaarbedrüf te Rotterdam. BENHOLM. Gibraltar, 22 April De lading van de ruimen 4 en 6 van het meer gemelde Eng. s. Benholm bestaat uit 33.670 ingots of 1470 tons lood. alsmede uit 19.787 bn. copra. Deze zün nat en gebarsten. PERYNEAS. Yarmouth (NS.) 24 ApriL Het Eng. motorschip Peryneas is tüdens een hevi- gen sneeuwstorm op de kust van het ellaud Mud gestrand en in tweeën gebroken. De op varenden zün in veiligheid. ROTTERDAM. Amsterdam. 25 April. Het Ned, motorschip Rotterdam In gisteren in een der Ned. Dok Mü. opgenomen tor een blad dokken reparotle van de schroef, was gebroken. SPRINGFONTEIN. Antwerpen. 23 April. Het gd. s. Springfontein, alhier aangekomen van i,._ lading stukgoederen, meldt Zull-Afrili zeer slecht wede schip kreeg veel vertrek van Kas durende enkele ten einde het zw te beperken. x dek en luiken. Na het I was het verplicht go- van koers af te wüken tingeren zooveel mogelpk SHIDZUOKA MARU. Manilla, 24 ApriL Het Jiterruim van het meer gemelde Jap. s. shld' oka Maru staat vol water. Het Japansche s. j Na -Mnm vertrekt vamvond van Moji om dc, Jnqodige hulp te verleeuco.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1933 | | pagina 10