VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1932 TWEEDE BLAD PAG 6 A STADSNIEUWS VAN HET STADHUIS I HINDERWET. B. en W. brengen ter algemeene kennis, dat door ben vergunning is verleend aan: a. C. Lewerens en reohtverkrijgenden tot het oprichten van een vleeschwarenfabriek in het perceel Maredijk No. 157, Sectie L, No. 1265; b. J. J. Dingjan en rechtverkrij genden tot het uitbreiden van de stoom- iwassdherij in het perceel Hooge Rijndijk No. 1, Sectie M, No. 4149; c. A. J. van Tie nen en rechtverkrijgenden tot het oprich ten van een broodbakkerij in het perceel Bronkhorststraat No. 43, Sectie N, No. 31d. J. Schuster en rechtverkrijgenden tot het oprichten van een si garenmakerij in het perceel Uïterstegraoht No. 168, Sectie I, No. 2520; e. de N. V. „De LeidsChe Zoutkeet" cn rechtverkrijgenden tot het oprichten van een zoutraffineerderij in het perceel Chwle (Singel No. 248, Sectie B, No. 2868. Leiden, 26 Augustus 1932. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, VAN STRIJEN, Secretaris. AFSLUITING LANDVERKEER TOUWERSBRUG. B. cn W. brengen ter algemeene kennis, dat de Touwersforag, gelegen in de Oude Vest aan het einde van de Lange Mare, vanaf Maandag 29 Augustus as. gedurende S a 4 dagen wegens herstellingswerkzaam- ïiecten voor alle landverkeer zal zijn afge sloten. Leiden, 26 Augustus 1932. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. 'AANSLAG OP 8-JARIG MEISJE DAAD VAN EEN KRANKZINNIGE? Slachtoffer maakt het vrij goed I De Van Limburg Stirumstraat is gistermid dag omstreeks 5 uur in opschudding gebracht door een laffen aanslag van een 23-jarigen iwerkloozen arbeider B. M. A. K, woonachtig in die straat, op de achtjarige Jopie Mon- Itagne die eveneens aldaar woonachtig is. Naar de politie ons mededeelde heeft K., idie een afwijkend karakter scheen te hebben in een vlaag van waanzin gehandeld. Hij heeft nl. het meisje met een mes over de oogleden gesneden zoodat het kind ernstig .werd verwond. Naar men ons hedenmorgen van de zijde van het Nieuwe Academisch Zie Ikenhuis mededeelde is haar toestand thans naar omstandigheden vrij goed. K is naar Ihet krankzinnigengesticht Endegeest te Oegst geest overgebracht. Over deze laffe misdaad, verneemt t,Vooruit" nog het volgende: Omstreeks vijf uur kwam de achtjarige Jopie Montagne, die in de Van Limburg Sti rumstraat no. 9 woont, door den Notweg of Brandgang, die achter de tuinen van dit hui zenblok loopt, aanwandelen. Toen ze zich achter 'het tuintje van de familie Planje, die op no. 11 woont, bevond, kwam K., die op aio. 13 woont, plotseling aansnellen, hij greep het kind beet. wierp het achterover op den grond en begon met bet mes, dat hij uit de keuken had meegegrepen, het kind over het gelaat te snijden. Het meisje begon vri üijk te gillen, hetgeen de aandacht trok ■den krantenbezorger Koevoet, die daar juist ivoorhij kwam. Hij snelde den Notweg in en zag daar tot zijn ontsteltenis welk vreese- dijk misdrijf zich hier voltrok. Hij rukte den dader, die met zijn knie op bet kind lag, los. Deze liet daarbij het wapen vallen. De kran tenbezorger wist den waanzinnige zoo lang vast te houden tot politiehulp kwam, die hem in arrest stelde en veiligheidshalve de boeien aandeed. Volgens ooggetuigen zou de dader in het geheel geen blijk van eenige ontsteltenis of berouw hebben getoond, doch er de politie nóg zelfs attent gemaakt hebben waar het wapen, waarmee hij den aanslag pleegde- te vinden was. Nadat bij gegrepen was, stak hij een sigaret op, alsof er niets was ge beurd Het meisje heeft eenige vrij diepe wonden over het gezicht vlak onder de oogen. Was de hand van den dader slechts enkele mili- ineters hooger geweest, bet kind zou beide oogen hehben verloren. Deze ramp is geluk kig voorkomen, vooral ook door de aanwe zigheid van Koevoet en diens buitengewone .tegenwoordigheid van geest. Een vreemd karakter Omtrent de aanleiding tot deze daad schijnt nog geen vaste meening te bestaan. De 23-jarige K. trok in de buurt, waar hij woonde, reeds eenigen tijd de aandacht door zijn vreemd karakter Hij was sinds langen tijd werkloos en dat schijnt hij bijzonder moeilijk te hebben kunnen dragen. Daarbij liet hij zich heel weinig zien. Hij besteedde bijna al zijn tijd met lezen. Bij hem schijnen zich haatgevoelens te hebben ontwikkeld tegen zijn buurman A. Planje. Er schijnt bij K. die ongehuwd is en hij zijn familie nog thuis woont, de gedachte te hebben gevormd, dat hij zich op P. moest wreken. K. meente nu het dochtertje van Planje voor zich te hebben, dat van ongeveer denzelfden leeftijd en gelijke grootte is. Bij Planje zelf was echter van eenige wan verhouding tusschen K. en hem niets be kend. Toen de dader den aanslag pleegde was hij alleen thuis. Zijn familie was naar Katwijk Moeder hoorde het gillen -Kort na het gebeurde hebben we nog een onderhoud gehad met de moeder van het aangevallen meisje. De vrouw, die nog zeer onder den indruk van het gebeurde was, ver telde hoe oak zij plotseling werd opgeschrikt door een vreeselijk gegil. Ze was binnen bezig met haar werk, maar lette daar nog niet eens op, omdat het haar voorkwam, dat iemand ruzie maakte. Al heel gauw bleek echter dat veel erger gebeurd was. Haar eigen kind lag met bloedend gelaat op den grond. Terwijl bij Planje twee kinderen zijn, waarvan de jongste nog niet buiten loopt, en het oudste meisje van ongeveer denzelfden leeftijd is als de achtjarige Jopie, zijn in het gezin Montagne vijf kinderen. •,Als de dader tengevolge van de werkloos heid in de war was geraakt, hoefde hij toch nog geen kind naar het leven te staan," aldus de moeder, „ook mijn man is al weer tien maanden zonder werk." Den geheelen middag en vooravond be spraken de menschen in groepjes 't gebeurde DAMCLUB „GEZELLIG SAMENZIJN' Borden-wedstrijden. De bordenwedstrijden, georganiseerd dooi de damclub „Gezellig Samenzijn" leverden de volgende resultaten op: Wegmande Jeu 02 GeerlingsWeers 2—0 Wegman—Weers 0—2 A. ter HaarWeers 20 1 .v. BakkumWeers 20 2e ronde Wegman—v. Dijk 1—1 de Jeuv. Bakel 2—0 A. ter Haar—v. Dijk 2—0 Dingjanv. Daalen 20 Wegmande Jeu 0—2 VeelenturfDingjan 02 WegmanWeers 02 Geerlingsv. Daalen 2—0 Dingjan«v. Dijk 02 A. ter Haar—Weers 2—0 Bekkerde Jeu 02 v. BakelVeelenturf 0—2 v. Daalenv. Dijk 20 Weersv. Bakkum 02 DingjanBekker 2—0 v. Bakkumv. Dijk 2—0 WegmanDingjan 0—2 VeelenturfWegman 2—0 Geerlingsde Jeu 02 VOLHARMNG I GELICHT Zonk door lek in machinekamer. Ilad men aanvankelijk met groote moei lijkheden te kampen tijdens liet bergen van de in de haven gezonken Volharding I, iv herhaalde pogingen is men er gisteravond om 8 uur in geslaagd, de boot boven water te brengen. Het houtwerk van het interi eur is leelijk uitgebeten, terwijl de modder alle hoeken en gaten gedrongen is. Van morgen is het vaartuig naar de werf „De Hoop, v.h. Gebrs. Boot" vervoerd, alwaar geconstateerd werd dat het zinken aan een lek in de machinekamer moet worden toe geschreven. De directie van de werf deelde ons mede dat de door het water ontstane schade aanzienlijk is en het nog niet be kend is wat de eigenares, de firma Kraak te Rotterdam met het vaartuig wil aanvan gen. Reparatie zou in elk geval nog aeei wel mogelijk en loonend zyn. TIMMERMAN VALT VAN EEN LADDER In Ziekenhuis opgenomen. 62-jarige timmerman J. V., wonende in de Prins Frederikstraat, die op het Ra penburg aan een perceel werkzaamheden verrichtte, stortte van een ladder en kwam op de straat terecht. Zijn rechterarm werd ontwricht, terwijl hij in de ualm van zijn hand een ernstige wonde opliep. Door den G.G.D. is hij naar het ziekenhuis vervoerd. PSYCHOPAATH AANGEHOUDEN De dezer dagen uit het Asyl ontvluchte psychopaath P. F. A. K. Is te Laren aange houden en opnieuw naar Leiden overge bracht. WIE VERMIST EEN RIJWIEL? Bij de politie zijn inlichtingen te bekomen omtrent een rijwiel dat op straat onbeheerd was achtergelaten. WATERTEMPERATUREN Zweminrichting Hooge Rijndijk, 12 uur 22 gr. C. Zweminrichting De Zijl 9 uur 20 gr. C, 12 uur 21 gr. G 3 OCTOBER-DAG Zij. die in aanmerking wenschen te ko men voor de uitdeeling van haring en witte brood op 3 October a.s. gelieven zich op Zaterdag 3 September, des namiddags van 610 uur te vervoegen in de vestibule van de Stadsgehoorzaal, teneinde opgave te doen van het verlangde aantaf kaarten. K. VAN K. RIJNLAND Nieuwe i nschrijving. Coöp. Inkoop vereeniging van kruideniers „St. Victor". U.A Noordwijkerhout, Dorpsstraat 42. Ge zamenlijk inkoopen van waren voor het krai- deniersbedrijf. Wijziging. J. Houwaard, Katwijk aan Zee, Elleboogsteeg 2, tabak en sigaren. Bijv. uitgeoef. bedr.: timmermans- en aannemers bedrijf, '(Zuidstraat 34). BURGERLIJKE STAND OVERLEDEN: H de Water m 6 58 Jaai AUTO-ONGEVAL Schijnbaar is van eenig overleg in deze Doordat D. J. II., uit Valkenburg, in de|Wi Rijnland geen sprake geweest Doch in- Wilhelminastraat niet voldoende met zijn vrachtauto uitweek, reed hij tegen de juist passeerende auto op van J. H. Str. v. N., uit Boskoop. Laatstgenoemde personenwagen liep groote schade op, die door verzekering wordt gedekt- AFSCHEID Wegens vertrek naar Rotterdam, heeft gisteravond kapelaan H. L. J. M. Sondaal afscheid genomen van de Roomsch Kath. Par., alhier. In de plaats van kapelaan Son daal werd door den Bisschop van Haarlem benoemd P. J. Jong. HAZERSWOUDE KONINGINNEDAG. Door de leerlingen van de drie sdholen op het dorp zal Woensdagmorgen een op tocht door het dorp worden gehouden, waarvan het eindipunt zal zijin de speel plaats van de R. K. sdhool, waar door de leerlingen vaderlandsohe liederen zullen worden gezongen. Des namiddags zuilen de leerlingen bijeen komen op bet plein der Ohr. school, waar kinderspelen zullen plaats hebben Door de Glir. Oranje-Vereeniging zal des avonds om 7 uur een samenkomst worden gehouden in het gymnastieklokaal der Chr. school. Het programma bevat: Koninginne- fikn en een historische film „De Zwarte Tulp". Door het kinderkoor „Looft den Heer" zullen onder leiding van den direc teur, den heer H. Zanen, van Bergambaoht, eenige liederen worden gezangen. ONDERTROUWD: S B< 7 S Prln H P Kooyman 30 A J L T Ja- J3gmond 24 J. K A MComellsse 23 j. Uit den Omtrek ALPHEN AAN DEN RIJN CHR. ORANJEVEREENIGING Zooals we vermeld hebben, hoopt Ds. R. v. J. Weerd, van Leimuiden, op Koningin nedag in een avondsamenkomst in de Ned. Herv. Kerk, Julianastraat, voor de Chr. Oranjevereeniging het woord te voeren. Zooals gebruikelijk, wordt de dag aange- angen met klokgelui en koraalmuziek. Daarna zullen behoudens goedkeuring van B. en W. de leerlingen van de scho- ran de Zuidzijde van den Rijn van de Stevinstraat af, in optocht gaan naar de terreinen der Marfcha-Stichting, welke wel willend hiervoor zijn afgestaan. Bij aankomst op het terrein, waar dan ook zijn de kinderen van de scholen aan de Lage Zijde, zullen de kinderen zingen onder leiding van den heer J. Tuinman, waarna voorzitter der C.O.V., de heer J. H. Bel- graver een toespraak zal houden. Dan volgt tractatie der kinderen en kinderspelen van de leerlingen der le en 2de klas, onidler lei ding van de onderwijzeressen. Vervolgens zullen op het voetbalterrein der M.S. wedstrijden worden gehouden in hardloopen, verspringen, zakloopen, en der gelijke, waarbij het in de bedoeling ligt, dat van elke school vier vijftallen zullen spelen De leiding van de spelen, alswel de orga nisatie van een en ander heeft de CO.V. opgedragen aan een speciale commissie, be staande uit de heeren J. van Brammen en C van Wijk. UITSTAPJE „TIMOTHEUS" Onder leiding van de heeren H. Hoekstra en E. de Fries, heeft de Geref. Knapenver- eeniging „Timotheus" gisteren een uitstap je gemaakt met twee touringcars, naar de mooie plekjes der provincie Utrecht, zooals Zeist etc. Heel veel werd genoten van dit door de jongens zelf betaalde feest, daar zij iedere week 10 cent er voor offerden. CONCERT Te Aarianderveen zal de Zangvereeniging ,,De Lofstem" en haar kinderkoor Zaterdag avond in de muziektent een concert geven, als 't weer gunstig is. RIJWIEL GEVONDEN Aan het Rietvcldsche pad is een rijwiel gevonden. Inlichtingen te bekomen op het politicbureau. KATWIJK GESCHENKEN VOOR HET NIEUWE RAADHUIS Nu de bouw van het nieuwe raadhuis zijn .voltooiing nadert, zijn door het gemeente bestuur van enkele corporaties en personen reeds geschenken voor dit gebouw ontvan gen, ml.: een beeld, de gerechtigheid en wijs heid symholiseerende, bestemd voor den beniedenha'lQ, van den oud-burgemeester, den heer Mr Dr J. Schok king; drie pastel-teeke- ndngen, voomteflilende de Koningin, de Ko ningin-Moeder en Prinses Juliana, gemeester Mr W. J. Wolrimigth van der Hoop; een schildenatuk (triptiek), voorstellende de bronnen van bestaan van Katwijk, bestemd voor den hoven-hall, aangeboden door de leden van den raad; een geschilderde fries, weergevende de ambachten en bedrijven van Katwijk, voor de kamer van de burge meester, aangeboden door de Bouwvak pat roonsvereeniging te Katwijk. KATWIJK AAN DEN RIJN UIT DEN TUINBOUW Dat het weer zich sinds de vorige week gewijzigd heeft is zeer ten voordeel van de tuinders gebleken. Warm weer wordt trou wens nooit of zelden begeerd. Vooral op het artikel bloemkool heeft de warmt» steeds een nadeeligen invloed. Het is niet bevor- delijk voor een goede kwaliteit is meestal al te bevorderlijk voor den groei, waardoor spoedig een te groote aanvoer komt miet als gevolg lago prijzen. Door de daling van de temperatuur werd de prijs begin dezer week binnen twee dagen met 100 pCt. ver hoogd. Dat was voor sommigen nog weer eens een buitenkansje. Dergelijke prijzen had men zich niet meer durven indenken. Er dient echter ook aan te worden toege voegd, dat thans nergens een flinke aan voer van bloemkool komt. Katwijk aan den Rijn behoort tot de weinige plaatsen waar thans goede kwaliteit bloemkool wordt aan gevoerd. Op die weinige plaatsen is men dus voor dit artikel aangewezen. In nog erger mate is dit het geval met de bospeen. Aan geen enkele veiling wordt de prijs betaald, die men hier geeft,doch de Katwyksche bospeen is van een kwalitiet als nergens anders en de teelt hiervan is heden, met een redelijk gewas, nog winst gevend. Dit kan van de bloemkool niet ge worden, omdat niemand een goed ge was heeft Ook al door de warmte heeft dit product dit jaar buitengewoon geleden van z.g. worm en van insecten. En de late bloemkool zal, dit is nu al to zien, hiervan ook lang niet vrij zijn. Over het artikel aardappelen is niet veel goeds te vermelden. Het zijn alleen de mooie zandeigenheimers, die voor een rede lijken prijs goeden aftrek vinden. Doch voor aardappelen uit de klei of de donkere grond zijn moeilijk koopers te vinden. Dan is er nog het feit, dat er tegenwoordig, nu overal de gewassen goed zijn, veel zand- aardappelen worden aangeboden, waarin het z.g. „ring" voorkomt. Dit euvel komt in aardappelen, in Katwijk gegroeid, niet voor, doch wel gebeurt het, dat voor het vervoer van d'eze aardappelen kisten van de Kat- wijksche veiling worden gebruikt. Men krijgt aldus den indruk Katwijksche zand- aardappelen te betrekken, hetgeen in wer kelijkheid niet het geval is. Het bestuur der veiling heeft hiertegen dezer dagen al maatregelen genomen en enkede leden die aardappelen met „ring" uit andere streken, alhier ter veiling brachten, geroyeerd. Het is te hopen, dat dit anderen tot leering zal zijn. Aan aanvoer van minderwaardige producten, vooral van producten met niet zichtbare gebreken, heeft geen enkele vei ling, ook geen soliede koopman, behoefte. In den aardappelhandel is weinig veran dering te zien en de algemeene verwachting is, dat er geen of weinig wijziging zal ko men. De beschotten der aardappelen zijn overal best en de uitgeplante oppervlakte is grooter dan gewoonlijk het geval is. Be taald wordt voor klei-eigenheimers I 120 tot f 2 per 100 K.G. Bloemkool, aanvankelijk in den prijs van f 5 tot f 860, ging deze week met sprongen naar boven en liep midden diezer week reeds van f 10 tot f 15,10 in de 1ste soort; tweede soort bracht van f 1,50 tot f 5,30 per 100 op. Uien gaan voor f 2,40 tot f 2,60 per 100 K.G. KON DAT NIET ANDERS? Wie veel gebruik maakt van den weg Rijnsburg—Katwijk a. d. Rijn, en dat zijn er niet weinigen, ondervinden weer eens wat het beteekent als deze weg voor het ver keer wordt afgesloten. En te onaangenamer doet het aan als blijkt, dat hiervoor tevoren geen overleg is gepleegd. Vorig najaar, toen de Sandtlaan reeds in zeer slechten toestand was, is dezelfde weg eenige weken afgeslo ten voor de bestrating van het Rijnsburg- sche gedeelte. Doch over de brug is toen schijnbaar niet gedacht Thans wordt, op een onverwacht oogenblik, zonder dat hier van te voren wordt kennis gegeven, de weg afgesloten voor vernieuwing van dit slechte brugdek, op een tijdstip, dat dagelijks hon derden passeeren naar Katwijk aan Zee. En tevens zien we, dat op dcnzelfden tijd, dat de brug hersteld wordt en honderden auto's genoodzaakt zijn den weg over Rijnsburg— Noordwijkerweg naar Katwijk te nemen, de weg Noord wijk—Rijnsburg voor een gron dig herstel in behandeling is en deze weg dus in geen geval geschikt is, om dit bui tengewoon verkeer te venverken. Bovendien bemoeilijkt dit drukke verkeer i werkzaamheden aldaar ten zeerste. ONVEILIG DUIN Wegens het schieten met scherp zal het duinterrein achter de Rijksschietbanen on veilig zijn op Maandag, Dinsdag, Woens dag en Vrijdag van 9 uur v.m. tot 2 .uur n.m., en van 6 tot 9 uur n.m. Op Donderdag van 9 uur vjn., en Zaterdag van 2 tot 8 uur n.m. KATWIJK AAN ZEE ORGELCONCERT IN DE OUDE KERK In de Oude Kerk werd een orgelconcert gegeven door den heer Nic. van Beelen. Het programma telde negen nummers, v van ons een tweetal, beide van César Franck, 't meest bekoorde. De heer W. Hessink van Amsterdam, verleende eijn welwillende medewerking, door enkele liederen te zingen, o.a. van Bach, Schubert en Beethoven. Jammer, dat de begeleiding wel eens te sterk was, o.a. in het wonderschoone; „Jesus, unser Trost und Leben". DIEFSTAL UIT FUIKEN Bij de politie werd aangifte gedaan, dat fuiken in de Binnenwatering, toebehooren- de aan de sluiswachters B. en D., door om bevoegden gelicht zijn. KOUDEKERK RIJWIEL VERNIELD M»j. van K. uit de Lagewaaxd reed op haar rijmel ter hoogte van den winkelier P. G.. toen zij voor een auto moeet uitwij ken en er tevens een paard en wagen pas eeerde. Doordat zij niet goed wist, w. Iken kant uit te gaan, kwam zij te vallen. Geluk kig kwam zij met den schrik vrij, doch haar rijwiel werd geiheel vernield. BURGERLIJKE STAND BEVALLEN: Gvd Maasd Hollander d. OVERLEDEN: Johannes Daim 65 jaar. LEIDERDORP WERKLOOZEN Deze week staan 58 wenkloozen bij het agentschap der abeidsbemiididielding inge schreven. Dit aantal is weer beduidend meer dan de vorige opgave. ORANJEFEEST Door de Chr. Oranje Vereeniging is een comité samengesteld, hetwéllk bele6t is met de uitvoering van een te houden kinder feest ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin, op Woensdag 31 Augustus. Dinsdagavond 30 Aug. zal een bijeen komst worden gehouden in de Geref. Kerk. alwaar als spreker Ds. G. J. Streeder, Ned. Hen', predikant alhier, hoopt op te treden, met het onderwerp „Mijn 6child en mijn Betrouwen, zijt Gij o God, mijn Heer" GEVONDEN VOORWERPEN Ter secretarie zijn inlichtingen te ver krijgen omtrent een gevonden domme kracht, een sleutel en een rijwielhelasting- DE WERKLOOSHEID Het aantal werkloozen in onze gemeente blijft de laatste weken ongeveer gelijk. Het bedraagt steeds een kleine 350 menschen, waarvan er ruim 100 door de gemeente wor den tewerk gesteld aan boschaanplant in de Noordduinen. LICHTING 1933 Van de militiestichting 1933 onzer gemeen te, omvattende 9S personen, zijn er 12 afge keurd en 4 tijdelijk ongeschikt bevonden. NOORDWIJKERHOUT MEN ZIJ VOORZICHTIG Zekere H. werd, nadat hij was gaan zwemmen, ongesteld. Bij medisch onderzoek bleek dat hij water naar binnen had ge kregen, dat door ratten verontreinigd was. De patiënt maakte het nu weer goed. NAAR OOST-BORNEO Onze plaatsgenoot, de heer Th. Jansen, hoopt 9 Sept. e.k. met het s.s. P. C. Hooft naar de missievelden te vertrekken om zijn taak als missionaris op te vatten. LEIMUIDEN DRINKWATER Ged. St. hebben aan de stichting Drink waterleiding „De Elf Gemeenten" vergun ning verleend tot levering van drinkwater in de buurtschap Het Tolhuis. LÏSSE VEILING In „De Hohaho" wo dl Zaterdag een groote gemengde veiling gehouden. BOUWVERGUNNING De heer G. Lascaris, winkelier alhier, heeft van B. en W. vergunning verkregen tot het bouwen van een bergplaats in de Wagenstraat HET POSTKANTOOR De werkzaamheden betreffende den ver bouw van het postkantoor schijnen te vor deren. De leelijike schutting is weggenomen daar het exterieur bijna gereed is. FEESTREDE OP 31 AUGUSTUS Wij vernemen dat Ds. P. D. Kuiper, Geref. Pred. te Sassenheim, op 31 Augustus in de Herv. Kerk alhier een feestrede zal houden met als onderwerp: „Het geheim van het Koningschap". AANBESTEDING De uitslag der aanbesteding voor den bouw van een woning bij de Openbare Be waarschool is als volgt: A. Ransdorp f 2831; H. Marseille f 3188; Gebrs. Moolenaar f 324S; D. Vergunst f 3400; A. L. Beugelsdijk f f"~. A. Meeuwassen f 3870; C. v. d. f 3989; J. Doi f 3655.71; C. F. Daudey f 3289, allen aan nemers te Lisse. B. en W. hehben de gunning nog aange houden. AUTOBOTSING Bij de Vedhorststraat had wederom een autobotsing plaats door onvoorzichtigheid. De materieele schade was niet groot. PAST OP UW FIETS Een rijwiel, bij het postkantoor geplaatst, werd door een tot nog toe onbekenden dader ontvreemd. Men zij op zijn hoede. Er wor den den laatsten tijd herhaaldelijk fietsen AUTOTOCHT Een aantal leden der Christelijk Gerefor meerde Kerk maakten een autotocht naar Soestdijk om het Weeshuis der Chr. Geref. Kerk in Nederland te bezichtigen. NOORDWIJK DE WINKELWEEK B. en W. hebben een medaille beschikbaar gesteld voor de winkelweek, die in onze ge meente zal worden gehouden van 30 Aug. tot 6 COLLECTE B. en W. hebben vergunning verleend voor het houden van een collecte door de Vereeniging tot stichting en instandhouding van arbeidskoloniën „Het Hoogeland" te Arnhem. OPTOCHT De burgemeester heeft aan de Oranjever eeniging te Noordwijk aan Zee toestemming verleend voor het houden van een optocht met schoolkinderen en kinderspelen op 31 Augustus. RADIOSTATION „NORA" Door B. en W. is vergunning verleend, aan het Rijk voor het bouwen van een radiostation „Nora" in do duinen onder Noordwijk. OEGSTGEEST ORGANISTENBENOEMING. Aan den heer D. v. d. Reek is in verband met zijn benoeming tot organist van de Pau- luskerk ontslag verleend als organist van liet „Groene Kerkje". Zijn opvolgster wordt mevr. Manrer—Heilsbergen. RIJWIEL GESTOLEN. Van den heer v. N. alhier is een rijwiel ontvreemd, geplaatst bij het Veilingsgebouw „Flora" te Rijnsburg. AANRIJDING. Gisteravond had op den Buijgem. Terwec- vveg, hoek Duivenvoordestraat, een aanrij ding plaats tusschen een auto, bestuurd door S. en een moto^ijwiel, bestuurd door R. De auto werd beschadigd, terwijl de be stuurder een lichte verwonding opliep. Na dat hij in het Wijkgebouw verbonden was, kon hij huiswaarts keeren. De schade werd onderling geregeld. GOUDEN VULPEN VERDUISTERD. Door den heer Duiverman, winkelier al hier, werd aangifte gedaan, dat, waarschijn lijk door bezoekers van den winkel, ee gouden vulpen is ontvreemd. SASSENHEIM VIERING VAN DEN KONINGINNEDAG De viering van het Oranjefeest zal dit jaar in tegenstelling met voorafgaande jaren, tot één dag beperkt zijn en plaats hebben op 31 Augustus. Hoewel het Bestuur van de Oranjevereenliging zich in de feestelijkheden moest beperken, is het toch mogen gelukken een goed programma samen te stellen. De dag wordt aangevangen met den gebrui- kelijken optocht van schoolkinderen, terwijl 's middags o.m. de wedstrijd in touwtrekken wordt gehouden tusschen de ploegen van verschillende firma's om den wisselbeker van de Fa Speelman, welke thans in bezlit is van de Fa. Gebr. Zonneveld. De0 zal worden besloten met een concert van „Crescendo" en volkszang op het feestterrein. VOETBALWEDSTRIJD De voetbalclub Ter Heide I speelt Zater dagmiddag 5 uur een wedstrijd tegen R.CL. I uit Leiden. ZWEMMEN. Het diploana A der S.Z.V. werd behaald door de dames G. Wanninkhof, Noordwijk, C. Roodenburg en A. Bons te De Kaag en H. Boerema te Lisse. Voorts door de heeren J. J. de Witte Hamer, Noordwijkerhout, F. Stenfert Kroese, Noordwijk, K. Haase en T. Haase te Lisse, Andr. Arentshorst, B. Lands- kroon, G. v. d. Wiel en A. Stamrood, alhier. Voor diploma B slaagden de dames: F. M. Tibboel, G Kapteyn en A. le Grand, alhier, en C v. d. Berg te Noordwijk en de heer Th. van Werkhoven te Lisse. Eén kandidaat werd afgewezen. VOORSCHOTEN AANBESTEDING De architect, de heer Jan Stigter te Lei den heeft gisteren namens zijn principaal in „Den Burcht" aanbesteed het bpuwen van twee woonhuizen en een garage, met bijkomende werken, alles op een terrein aan den Rijndijk alhier. Er waren 36 bil jetten ingeleverd, waarop als volgt was in geschreven: H. C. Heemskerk, Leiden f 17669.—; N. vam Diggele, Kouderkerk, f 14473i—fa Jac. van Riet, Leiden, f 14207.—; J. de Wit Leiderdorp, f 13925.—; J. H. v. d. Blij, Leiden, f 13675.Gebr. de Graaff, Voor schoten, f 13675.F. B. Kapaan en M. v. d. Poel, Leiden, Voorschoten, f 13664.—; H. Verboom, Goud», f 13635.fa. L. M. Groenewegen, Leidschendam f 13285; A. G. Meiman, Leiden f 13245.H. A. Niers man en Zoon, Voorschoten, f 13144.Gebr. Stikvoort, Leiden, f 12900.—; K. W. v. Breda en Waasdorp, Sassenheim, f 12900.P. Tuinhof de Moed en G van Vliet, Leiden f 12727; P. Kort en C. v. d. Wiel Rijnsburg —Noordwijk f 12700; fa de Later en Meyers, Leiden f 12650; W. Hoogstraten, Leiden f 12113.—; P. Meeuwissen, Sassenheim, f 12095.J. Warnaar, Leiden f 12012. Gebr. Ransdorp, Lisse f 11937.G. v. Rijn en H. N. Leeuwen, Katwijk aan Zee f 11900.—; J. en A. C Joele, den Haag f 11858.—; J. de Lange, Leiden f 11698; S. D. v. Hemsbergen, Alphen a. d. Rijn f 11532.—; Gebr. Verloop, Katwijk a. Zee f 11456.J. v. d. Wal, Amsterdam f 11422; H. Oudenes, Alphen a. d. Rijn f 11370; N.V. M. „Erica", Aannemersbedrijf Noordwijk f 11346.T. van Wijk en N. J. Smit, Den Haag-Voor schoten f 11346Gebr. J. en J. A. Bons, Alphen a. d. Rijn, f 11270.J. Th. Rem merswaal. Katwijk a. d. Rijn f 11235.A. Voordouw, Zwammerdam f 11200.—; Strijk en Akerbouw, Oegstgeest-Rijpwetering f 11150.Gebr. Teljeur, Valkenburg Z.-H. f 10870.Firma Helmond en Moermond, Wassenaar f 10644.87%; A. J. Kokshoorn, id. f 9250.—. De gunning werd aangehouden. BURGERLIJKE STAND. BEVALLEN: P A van Wetten—Ammerlaan d. C J Vogelaarvan Steen z.; G Kranenburg ZOETERWOUDE WILHELMINAFEEST Begunstigd door bijzonder mooi zomerweer werd hier gedurende twee dagen het Oranje feest gehouden. Nadat op den eersten dag door de school kinderen onder leiding van het schoolperso- neel een zanghulde was gebracht aan den burgemeester werden op 't feestterrein kin derspelen gehouden. Des namiddags werden Volksspelen gehouden. Den tweeden dag had bovendien des voormiddags een ringrijderij plaats met rijwielen voor dames en heeren en des namiddags een Nationale ringrijderij met paard en tilbury voor paren. Het feest werd besloten met een schitterend vuurwerk bestaande uit niet minder dan 57 nummers Tot laat in den nacht duurde beide dagen de feestvreugde. Laatste Nieuws. CRISISBOTERMERK. De heffing van het crisisbotermerk en de vervoervergunning is voor de week van 2ö Augustus tot 3 September bepaald op 35 cent per K.G. Tevens wordt de prijs van het margarinemerk verhoogd. Met ingang van denzelfden datum wordt dit als volgt vastgesteld: vermengde margarine 24 cent, onvermengde margarine 33 cent en ritueele margarine 15 cent, alles per K.G. TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN Men schnjft ons uit Dordrecht: Te omstreeks 8 uu«r gisteravond was de 10-jarige F. R. V. uit de Hooge Nieuwstraat, met eenige kameraadjes aan het spelen op een onbeladen kolenschuit, liggende in de Oude Maas aan de ponton van de firma Maeion aan de Buiten Walevest. Toen de veerpont ligplaats wilde nemen lange de Buiten Walevest nabij die schuit raakte het roer van de eohuit door den golfslag in be weging en kreeg V. een duw van de helm stok, waardoor hij oveir boord sloeg en te water geraakte. Nadat met dreggen werd begonnen, werd omstreeks 9 uur 't knaapje opgehaald door 6chipper V en H de T rt- hier. Door het lid E H b O. Vain der Stigchel, en eenige andere personen werd gedurende ongeveer een uur kunstmatige ademhaling toegepast, doch mocht het niet meer geluk ken de levensgeesten op te wekken. De wnd. directeur van den G.G.G.D. heeft den dood geconstateerd. Het lijkje is vervolgens naar het Rh Ziekenhuis gebracht KERKNIEUWS NED. HERV. KERK Drietal: Te Kampen (vac.-A. van der Kooij), J. G W. Kruishoop te Bodegraven P. de Looze te Waddinxveen en N. van der Snoek te Veenendaal. Beursoverzicht. Op de locale markt ongeanimeerde stemming Koersen weinig ver anderd Het was vandaag wederom de Ameri- kaansche af deeling die voor de noodige af leiding zorg droeg. New-York had koersen overgemaakt, die meerendeels hooger wa ren en de Amerikaansohe fondsen stelden zich dan ook op een eenigszims verhoogd peil. In Bethlehem Steel en United States Steel ging tamelijk veel om. Voorts werden Ana conda's. Milwaukeewaarden en United Sta- I te Leither in open hoeken verhandeld. Van de handel op de locale markt was niet veel over gebleven. Zelfs Koninklijke Olies, die overigens prijshoudend wairen, werden op bescheiden voet verhandeld. De Amerikaan sche soorten waren prijshoudend. In Ta bakken en Rubberaandeelen ging maar weini gom, en ook Soheepvaart-aandeelen hadden een beperkte markt Van Suiker- waarden gaven H.V.A.'s kleine bewijzen van aanwezigheid. Er bestond verder èenige vmag voor Al gemeene Exploraties. De obligatiemarkt was stil. Prolongatie 1%. W isselkocrscn. AMSTERDAM Londen per pd. st I l Berlijn per 100 Mk. Parijs per 100 frs Brosse! 100 belg. t j Zwitserland 100 frs. Weenen 100 sch. Kopenhagen 100 kr. Stockholm p. 100 kr. Oslo per 100 kronen New-York u dollar (Nlet-of fideel). 25 Aug. 24 Aag. Praag7.35 7.354 Madrid 20.— 20.— RT>AM 26 Aug. 25 Aag. Londen 8.60 8.595* Berlijn 69.05 69.114 Parijs 25 Aag. 24 Aag. pariteit l 8.595* 8.604 12.10 69.124 69.124 69.26 9.74J* 9.74 4 9.74 I 34.50 84.50 34.59 48.30 48.31 48.— 35.- 45.80 45.90 66.67 44.12 4 44.27 4 67.67 i 43.05 43.15 66.671 I 2.484 2.484 2.487 25 Aag. 24 Aagi Milaan 12.75 12.74 B.-Ayr 34.49 48.30 2.484 Brussel 34.49 Zwitserl.48.29 N.-York 2.484 AMSTERDAM (Nlet-offlcleel) Dollar Bankpapier gr. 10 Mark Bankpapier i t 100 Scüilllng i i i 100 Belga s tra 4 t 100 Finscbe Mark 1 t Eng. Bankp. p. f. gr. 0 1 Frans00 Bankp. per 100 fra Praae P« 100 kronen Madrid per 100 pea Italië per 100 lire 4 1 1 100 PeQgo s Japan Yen «•••««««i Warschau (Zlotys; Buenos-Ayres p. pea Batavia KJabiej Batavia (zlcütj Boekarest per 100 lel Zwitschers Bankpapier Kopenh. 45.75 45.70 Stocbb. 44.21 4 44.074 Oslo 43.16 43.10 Madrid 20.— 20.— Milaan 12.73 12.74 0.65 h NAGEKOMEN MARKTBERICHTEN 26 Aug. Kaas. Aanvoer 141 partijen 106 partijen Goudscho en 35 partijen Leld- sche kaas. Prijzen: Goudsche kaas f 2124.50: 2e s, f 18—20; Leldsche f 20—24; 2e fl. f 16—19 per 50 kg.; Handel traag. kalf en melkkoeien f 135 f 95—140; 259 f 185—250 *30 kg.); 43 kraskalveren f 3060; 35 ct.) 81 nuchtere f45—! 230; 124 —70 ct. kalveren f 25—50 (28—i kalveren f58; 1288 vette 8—11; SOO f7—10; 540 mestvarkene f7—16; 728 biggen f 3—4.50; 4 bokken en gelten f 4—6 per stuk. NOORDWIJKERHOUT, 25 Aug. (Veiling) De j Uboonen 1590 ct: tulnboonen dr 2263 ct; dubb met dr 1044 ct; enkele z dr alles per 10 kg F 0.18—1.01; dubb 2028 ct; enkele m c 13—61 ct; stok 23—71 sla f 13.70 per 100 krop; aardbeien 24 ct doosje; snUboonen 21—59 ct.; princesseboo- amb. 2528 ct p 10 kg. TLURDINOBV, 26 Augustus. Binnengekomen haringvlsscherU de IJM 490 ».«a.d werd voor volle haring jong r 16—18.30. maatjesharing jong f 23.70; vdlle haring Zuid tl°~h 7°' maat1esharln£ ZuId 19.10—19 50, dito f 8.308.40 per halve. IJMIIDEN, 26 Aug. Aangekomon aan tijksafslag 40 kustvlsschers. Prijzen Trawlvlsch: tarbot f 1.801.40; i -.500.80 beide p kg; zetschol f 35; kl f 25—9: schnr f 6.50—4.50; bot 3.90 alles ist van 50 kg. Heden niets binnen voor kens niet De i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1932 | | pagina 6