WAALS WAALS GROOTE VOORJAARS-REGLAME DINSDAG 8 MAART 1932 NIEUWE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. b HAARLEMMERSTR. 130-136 a ONTVANGT BIJ ONS UITERLIJK TOT EN MET 15 MAART WAARDEBONNEN, WELKE GEDURENDE DE GEHEELE MAAND APRIL GELDIG ZIJN Bij aankoop van f 5.tot f 10.Waardebon f 1. Bi] aankoop van f 10.tot f 25.Waardebon f 2. Bij aankoop van f 25.tot f 50.Waardebon f 5. Bij aankoop van f 50.tot f 1 OO.Waardebon f 10. Bij aankoop van f 10O.tot f 250.Waardebon f 20. Bij aankoop van 1250.tot f 500.Waardebon f 50. Bij aankoop van f 500.of meer Waardebon f 10O. Voor verdere bijzonderheden leze men de aanplakbiljetten op onze etalages, GEMEENTERAAD VAN LEIDEN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UITGESTELD ALS GEVOLG VAN ROODE PRAATLUST Radio-distributie, Belasting ophaaldienst, Slacbttarieven Voorzitter de Burgemeester. Afwezig met kennisgeving de heeien JM- kerböut en Van Rosmolen. Een adres van den heer Harte veld e.a. Levendaal be wone rs, houden de verzjek om ten spoedigste over te gaan tot demping van het Levendaal. stellen B. en W. voor te be handelen tegelijk met het geheele lieven- ^ST^-Hier (ad.) vtuegt wan- neer B. en W. dit vraagstuk an den Raad ■willen brengen. De Voorzitter antwoordt, dat B. en W. dat zuülen doen zoodra het de Commis sie van Financiën, waar 'het thans berust, Daarna wordt overgegaan tot behandeling van de gedrukte agenda. De agenda. 1. Voorstel tot overplaatsing van den on derwijzer J. de Jong. van de school Medu gastraat B naar de school aan de Drift- Aam genomen z. fa. st. 2. Praeadvies op het verzoek van mej. B. C M. Aewerdonk, om eervol ontslag als Jeerares aan de Hoogere Burgerschool voor Aangenomen z. fa. st- 3. Voorstel inzake herziening van den huurprijs van de bovenwoning Garenmarkt lip. 6a. Aangenomen z. h. st. 4. Voorstel inzake herziening van den huurprijs van het winkelhuis aan den Nieu wen Rijn No. 22. 5. Voorstel tot overneming in eigendom en onderhoud bij de gemeente van een strookje grond aan den Heerensingel, kad. bpkend gemeente Ledden Sectie K No. 4147 8 6. Begrooting, dienst 1932, van het Gerei. Minne- of Anne Oude Mannen- en Vrou wcphuis. 7. Voorstel inzake het sluiten van kasgeld leeningen gedurende het 2e kwartaal 1932. Radio-distributie. 8. Vöorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de verstrekking van epn kapitaal van f 50.000 aan 'het Gemeente lijk Radio-Distributie-Bedrijf. De heer Coster (luk.) vreest dat door de pieuwe uitvinding van Philips het radilo- distributienet waardeloos zal worden. De heer Bosman (lb.) vraagt hoe het staat met de financieele uitkomsten van het radio-distributie-bedrijf. De'heer Knuttel (comm.) vindt het commercieel onjuist, dat door de netten van Van der Meer, een betrekkelijk klein on derdeel van het geheele net, het geheele net is ingericht op de ontvangst van twee zen- der§. Het was de bedoeling 'het groote net capabel te maken voor zes zenders. De heer Wilbrink (c.ih.) betreurt dat de gemeente genoodzaakt is 50 pet. kapi taal meer te verstrekken aan het bedrijf dan aanvankelijk is geraamd. Bit bedrijf heeft nog zoovele mogelijkheden in zich dat snelle kapitaalafschrijving noodig is. Wethouder G o s 1 i n g a meent dat dit het laatste voorschot is dat aan den Raad zal worden gevraagd. De nieuwe uitvinding van Philips zal het net allerminst waarde loos maken. Daar heeft Spr. geen vrees voor. In antwoord op den heer Bosman zegt Spr. dat de jonge spruit zich in blakenden welstand bevindt. Er zjjn momenteel 1300 nieuwe abonné's bijgewonnen. Er zijn er in totaal thans 2J00 en er is steeds een hon derdtal aanvragen, dat nog afgedaan moet worden. Öet bedrijf heeft baat bij snelle aansluiting van de verschillende aanvragers en daarom is dit voorschot ook noodig. De aansluiting op meerdere stations stuit niet of op het net van Van der Meer, maar op financieele moeilijkheden. De modemisee- iriifpg van de netten van Van der Meer zal eerst plaats hebben als de nieuwe aanvra gers zijn aangesloten. Die hebben nog niets. De heer Wilbrink heeft het inderdaad juist geraden indertijd dat meer kapitaal noodig 2oü zijn. Toch is destijds de begrooting geen slag in de Jucht geweest. Men heeft hier in Lei den echter een eenig net, dat meer gekost heeft, maar dan ook veel en veel beter is dab de petten in andere plaatsen. Thans is snelle aansluiting noodig en daarom moet dit voorsohot worden verstrekt Het voorstel wordt daarna zonder hoof delijke stemming aangenomen. 9. Voorstel tot het geven van namen aan verschillende straten. De heer Knuttel (comm.) stelt voor de naam Van Baarlestraat te veranderen in Spieghclstraat v. Baarle was een onbetee- nend mensdh, die maar een paar gelegen heidsgedichtjes beeft gemaakt Het is juister de parallelstraat van de Roemer Visscher- straat te noemen naar zijn bekenden tijd genoot Spieghel. B- en W. nemen dit voorstel over, waar na het geheele voorstel aldus geamendeerd Wordt aangenomen. Leldsche Belasting Ophaaldienst. J0. Voorstel inzake verhooging van d« subsidie aan de vereenlging „Leidsche Be- lastingophaalddensr en inning door dien dienst van straatbelasting en schoolgelden Be heer S ch 11r (s.d.) deelt mede dat de s.d.a.p zich tegen dit voorstel zal kan ten omdat dit een zaak is van de gemeente en omdat de goede fumeti meering van de- 1 zen dienst gaat ten koste van de arbeids voorwaarden van het personeel. De beer Wil brink (c.h.) zal zich niet tegen dit voorstel verzetten, maar acht het tmgewensoht om nog verder op dezen weg voort te gaan. Spr. is daarom heelemaal tegen een gemeentelijke dienst. Dit zou nog veel meer geld kosten. De heer Bosman sluit zich volkomen bij de woorden van den heer Wilbrink aan. Wethouder Goslinga zegt dat B. en W. niets voelen voor een gemeentelijke ienst. Dit particuliere initiatief heeft prach g gewerkt De heer Schüller moet 't zelf toestemmen. Deze heer zegt dat het ten koste gaat van de arbeidsvoorwaarden. Maar juist door de aanneming van dit voorste] zijn B. en W. in de gelegenheid voorstellen van het bestuur inzake de ar beidsvoorwaarden aan te nemen. Wat be treft hetgeen door den heer Wilbrink is ge zegd, merkt Spr. op dat dit een definitieve regeling is, waarop men niet spoedig zal be hoeven terug te komen. De heer S e h 11 e r repliceert uitvoerig, maar daar de heer Groeneveld ter vergade ring verschenen is, laat hij de behandeling van de zaak verder aan dezen partijgenoot De heer Groeneveld begint dus weer eens opnieuw over de zaak. Spr. pleit pok oor een gemeentelijken dienst. Spr. zegt dat de partijgenooten van den heer Wil brink zelf wel gaarne een overheidsbetrek king zien te krijgen en dikwijls met opval lend succes. Waarom wil men het wel vooi zichzelf en niet voor anderen? De heer Van Stralen (s.d.) zal voor het voorstel van B. en W. stemmen om practische redenen, hoewel hij het met zijn partijgenooten eens is. De heer Knuttel (comm.) zaJ tegen het voorstel van B. en W. stemmen, omdat hij niets voelt voor een belasting-ophaal dienst. De heer Wilbrink zegt dat de s.d- fractie altijd heeft beweerd dat het grootste aantal leden van het gemeente-personeel, achter haar staat. Hieruit mge blijken dal de esdéapeëers wel kans gezien hebben hun menscfaen in overheidsbedrijven onder te brengen. Dit in tegenstelling met hetgeen de heer Groeneveld insinueerend over de ch ri st el i j k-h i stori schen heeft gezegd. De heer De Rcede bestrijdt eveneens het idee van den gemeentelijken dienst. De heer Groeneveld mag zijn zure opmerkingen over overheidsbaantjes wel voor zich houden. De s.d.a.p. heeft er sinds jaar en dag haar aan- Weth a-uder G o s 1 i n g a neemt er nota van dat de heer Schüller heeft gezegd dat de gemeente-ambtenaren in een dorado leven. De heer Schüller: Dat heb ik niet ge- ;gd. Wethouder Goslinga: U heeft gezegd: Het is voor deze mensohen nog geen do rado zooals bij rijk, gemeente en provincie. Spr. bestrijdt verder den heer Groeneveld in zijn liefde voor het gemeentelijk bedrijf. Er zijn nog zoo groote schatten aan volks kracht als men maar gelegenheid geeft ze te ontplooien en niet maar alles op de ge meente schuift, zooals de s.d.a.p. Een incident- De heer Schüller vraagt voor de derde maal om het woord. De Voorzitter vraagt de toestemming van den Raad. De heer Schüller zegt dat hij dan een voorstel indienen wil om zekerheid te heb ben om het woord te kunnen voeren. Het voorstel luidt: Ondergeteekende stelt voor om het voorstel van B. en W, niet aan te nemen. De Voo rzitter zegt dat ddt een voorstel is van niets! De heer Wilbrink (heeft er dan wel bezwaar tegen dat de 'heer Schüller het woord wil voeren als (hij het op deze wijze wil forceeren. Besloten wordt met 20 tegen 13 stemmen de heer Schüller voor de derde maal het woord te verleenen. De Voorzitter doet een beroep op den heer Schüller om zich te beperken. De heer Van Eek (s.d.)Praat maar zoo lang mogelijk. Het is een schandaal. Na eenig heen en weer geroep steekt de heer Schüller weer van wal met ©en betoog over de gemeentebetrekkingen in de poli tieke kleur van de ambtenaren, waarbij de heer Schüller zich zeer boos maakte. De heer Groeneveld dient een voorstel in om het voorstel aan te houden en B. en W .te verzoeken met voorstellen te komen tot de instelling van een Gemeentelijke Be last i n g-o phaal dien st. Het voorstel wordt verworpen met 20 te- getn 11 stemmen. D heer Van Eek komt er tegen op dat men tracht aan een lid te beletten het woord te voeren. Dat vindt spr. een schandaal. De Voorzitter zegt dat hier sprake i; van een eenvoudige handhaving van het reglement van orde. De heer Groeneveld begint nog eens over de kwestie van de rijksbetrekkingen. Spr. is er tegen maar begrijpt dat de perso nen die van cumulatie van betrekkingen ge bruik kunnen maken en dubbele salarissen kunnen genieten dit ook doen. De heer Knuttel: Dat is walgelijk, een aanbeveling van corruptie. De heer Groeneveld vraagt bij solli citaties nooit naar politieke kleur. Anderen doen dat wel. Geroep: Wie dan? Namen noemen! Dat zijn verdachtmakingen! De heer Groeneveld zegt dat dat hem in vertrouwen is medegedeeld. (Hoongelach.) Het voorstel van B. en W. wordt aangeno men met 20 tegen 11 stemmen (de s.d.a.p., behalve de (heer Van Stralen en de heer Knuttel). De Slacbttarieven. U. Voortzetting van de behandeling v de verordening, houdende wijziging van verordening van 22 Januari 1923 (Gem.blad no. 4). regelende de heffing van belastingen voor het gébruik van het Openhaar Slacht huis te Leiden. iDe heer Bergers (r,k.) verdedigt zijn amendementen, die de aanleiding ziin ge weest dat het voorstel van B. en W. is .aangebonden.. Ook tb<?n reeds h?d de heei Bergers zijn voorstel verdedigd, zoodat we laar thans niet oj terug komen. Spr, be- WOENSDAG: COLLECTEDAG Wat u crisis pleegt te noemen Crisis of malaise, weet Dat dit in het hart van and'ren Honger en ellende heet TROUBADOUR toogt ook thans weer uötvoerig dat de ver slechtering, die Spr. voor de exportslachte rijen voorstelt, minimum is en alleszins dragelijk. De verbetering voor de slagers is billijk. Wethouder Goslinga wijst op de finan cdeele gevolgen van de amendementen-Ber- gers. Deze amendementen kosten aan de vleesohwarenfahrieken f 5000 en aan de ge- meent e f 8300. Dat is nog meer dan Spr. j aanvankelijk meende. Spr. betoogt voorts nogmaals dat de vleeschwarenfabrieken ten gronde worden gericht met de huidige ta rieven. Daarom is verlaging noodig. Dat is bittere noodzaak. Er is echter heelemaal geen reden om de slagers een douceurtje te geven. Deze hebben een goed jaar 1931 ge maakt. Het is waar, dat er over 1931 d >of het Slachthuis f 26.000 meer is ontvangen. 1932 zal echter ongetwijfeld ongunstiger zijn, zooals Spr. met de cijfers aantoont. Is het eigenlijk geen schandaal dat, terwijl we zoo in nood zitten, een groep van de bevol king, die nog behoorlijke bestaamsbronnen heeft, 'belangrijke gelden aan de gemeente kas wil onttrekken? Het is geen Sint Nicu- laas en er worden geen pepernoten uitge deeld. Laat men tegen het voorstel van B. en W. stemmen, maar niet nog eens eenige duizenden meer uit de gemeentekas trek ken. De heer Wilmer (r.k.) vraagt waarom B. en W. andere groote klanten van de ge meente, de firma Verhoef, hebben laten vertrekken met haar slachtloonen naar een andere gemeente. Spr. meent overigens zijn stem aan de amendementen-Bergers te kun nen geven. De heer Wilbrink (c.fa.) wijst er op dat de firma Verhoef een middenbedrijf is tusschen slagerij en exportslachter!]. Spr. meent dat door het aanhangige voorstel de firma Verhoef eep hand wordt toegestoken. Het voordeel dat deze firma nog kan heb ben bij het elders sldchten is zeer minimaal. Overigens acht Spr. ïjet in 't algemeen ge wenscht de slachtloonen ook voor de slagers te verlagen, maar daar is het nu de tijd niet voor. De heer Bergers repliceert uitvoerig en handhaaft zijn amendementen. De heer Knuttel (comip.) heeft geen waarborg dat de verlaging van de slacht tarieven invloed zal hebben op de con sumptieprijs en is daarom tégen de amen dementen-Bergers. De heer Van Stralen verklaart namens de s.d. fractie, dat hij voor het voorstel van B. en W. zal stemmen. De heer Van der Re ij <1 en (c-h.) hand haaft zijn standpunt als voorstander van het voorstel van B. en W. Wethouder Goslinga dupliceert en zegt dat ook met de firma Verhoef is geconfe reerd. Het Slachthuis hoopt deze klant weei terug te krijgen. Spr. beveelt het voorstel van B. en W. hartelijk aan. Na nog eenige besprekingen worden de amendementen-Bergers met 27 tegen 4 stem men verworpen. Het voorstel van B. en W. wordt aange nomen z. h. stemming. De overige agenda-punten worden dan met het oog op het late uur uitgesteld tot de vergadering over veertien dagen. Hei zijn de voorstellen inzake het recreatie gebouw voor Endegeest, het werkloozen- voorstel-Van Stralen, de wegaanleg voor den Rijnsburgerweg en het saneeningsplan Bouwel u wensteeg. Van de rondvraag wordt geen gebruik Daarna sluiting. STADSNIEUWS VAN HET STADHUIS HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter algemeene kennis, dat door S. Bakhuyzen, bij H. M. de Koningin beroep is ingesteld tegen hun besluit van 26 Februai i 11)32, waarbij aan hem en zijn rechtverkrij genden, ten aanzien van de banketbakkerij in een gedeelte van het perceel Oude Rijn No. 44c, kadastraal bekend Gemeente Leiden. Sectie H. No. 2180, een nieuwe voorwaarde is opgelegd. Leiden, 8 Maart 1932. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen tor algemeene kennis, dat door hc:i vergunning is verleend aan de N. V. var» Cranenburgh en Heringa's Sajetfabriek en rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een fabriek van wolbewerking en machinale breierij in het perceel Rapenburg Nis 107- 109111. kadastraal bekend Gemeente Lel den, Sectie F. No. 1309. Leiden, 8 Maart 1932. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN. Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. OPENING TERREIN N. Z. H. T. B. Zaterdag a-s. 12 Maart zal de officieelo opening van het nieuwe terrein der sport- vereeniging N. Z- H. T. B. aan den Kanaal- weg alhier plaats hebben om 2-15 uur. Ne afloop daarvan wordt een wedstrijd gespeeW door N. Z. H. T. B.—R. E. T. (Rotterdam), voor do Spoor- en Tramcompetitie, aan wel ke competitie met 2 elftallen der N. Z. H. T. B. wordt deelgenomen. Het ligt in de bedoeling, de opening ge paard te doen gaan met muziek der muziek- vereöniging N. Z. tl. T. M.' wélke hiervoor welwillend medewerking heeft toegezegd. GOUDEN JUBILEUM J. C. VAN DER BREGGEN Hedeen herdacht, zooals wij reeds eerder mededelden, de heer J- C- v. d. Breggen, wo nende Staal wijkstraat alhier den dag waar op hij voor 50 jaar in dienst kwam van de Nederlandsche Marine, van welke halve eeuw hij de laatste 17 jaar is werkzaam ge weest bij 's Rijks Verification voor Zee-in strumenten op de Varkenmarkt alhier. In het gebopw van deze instelling had heden morgen een hartelijke huldiging van den jubilaris plaats. De geringe omvang van het personeel liet vanzelfsprekend geen groot- sche huldiging toe, maar deze was daarom niet minder hartelijk. Van het gebouw wap perde de driekleur die alleen bij zeldzame gelegenheden wordt uitgestoken en in tegen woordigheid van de andere personeelleden, werd de jubilaris toegesproken door den directeur. Dr J- F. Sirks, die in hartelijke bewoordingen den heer Van der Breggen dank zegde voor de diensten aan het Rijk bewezen en in 't kort zijn loopbaan bij de Marine schetste. Spr. wees vooral op de ont zaglijke vooruitgang die in het scheepstype in de laatste 50 jaar heeft plaats gehad, een vooruitgang waarvan de jubilaris getuige is geweest. Namens zichzelf bood spr- een ge schenk aan den jubilaris aan, terwijl ook de personeelleden zioh niet onbetuigd hadden gelaten en eveneens een stoffelijk blijk van waardeering aan den jubilaris overhandigden. Allen drukten hem ter gelukwensch de hand, waarna de jubilaris verder den dag in huiselijken kring mooht doorbrengen. Daar had men hem aardig in de bloemetjes gezet «n mocht hij nog van vele zijden hartelijke gelukwenschen in ontvangst nemen JUBILEUM J. v. d. RAAT Morgen, 9 Maart, zal de heer J. van der Kaay, hoekbinder, wonende te Leiden, den dag herdenken, waarop hij vóór 25 jaar in dienst trad bij de N.V. Papierhandel en Kan- toorboekenfabriek „Ësveha" te 's-Gravenliage. BEGRAFENIS FRITS HOPMAN Gistermiddag om ongeveer half drie vond onder groote belangstelling op de Begraaf plaats Oud Eik en Duinen le Den Haag de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van den heer F. Hopman, Redac teur van de N. R. CrL, oud-léeraar aan de Gem. II.B.S. alhier, die te Leiden op 54-ja- rigen leeftijd, na een langdurige ongesteld heid, overleed. Op de begraafplaats waren o.a, aanwezig de directeur der H.B.S. te Lel den, enkele leeraren der H.B.S. met 5-jarige cursus van het Instituut Wullings uit Voor schoten, de heer W. F. Verhey van Wijk uit Leiden, mr. J. J. Polhuys namens de Ned. Journalistenkring en de Haagsche Journalis tenver., de Hoofdredacteur der N. R. Crt de heer C. C van der Hoeven, de Directeur der N. R. Crt de heer Nijgh, de adj.-Directeur P. C Swart, Prof. Huysinga uit Leiden, Prof. Martin, directeur van het Mauritshuis, mej. Prins, onder-directrice van het Museum 'Scheurleer, de heer H. J. W. Brecht uitgever uit Amsterdam, en vele andere vrienden en kennissen van den overledene. Als eerste spreker trad naar voren de heer mr. C C. van der Hoeven namens de N. R. Crt, die het krakter en de persoon lijkheid van den overledene schetste. De vólgende spreker was de heer dr. J. C Schalkwijk uit Leiden, die ongeveer het vol gende sprak: Hier aan deze baar wil ik mede uit naam van de leeraren Frits Hop man herdenken, zooals wij hem aan de ge meentelijke Hoogere Burgerschool met 5-ja- rige cursus te Leiden hebben leeren kennen. Hij was leeraar aan het Gymnasium te Apeldoorn, toen in Mei 1918 zijn benoe ming als leeraar in de Engelsche taal er letterkunde aan onze school plaats had. Den eersten September daaraan volgende, aan vaardde hij zijn taak. Hij volgde daarbij een zeer bijzondere methode, waardoor hij tot de harten zijner leerlingen wist door te drin gen. Aan de hand van geestige kwinksl legde hij bepaalde begrippen in hun geheu gen vast. Wanneer een of ander voorwerp den leerlingen niet helder voor den geest stond, werd het in enkele sierlijke trekken op het bord zeer duidelijk te voorschijn w tooverd. Moeilijke onderwerpen werden door een. toepasselijk verhaal zoodanig gecamou fleerd, dal de leerlingen ze in zich opnamen, zonder de moeilijkheid er van gevoeld te hebben. Zelfs bij de proefwerken gaf hij dergelijk' pakkende zinnen ter vertaling op, dat de leerlingen er pleizier in hadden ze in zoo goed mogelijk Engelsch te vertalen. Dat «iergelijV opvatting van de taak zeer veel van de persoon vergde zal ieder begrijpen, en het was de ingewijde dan ook wel be kend. dat Frits Hopman zich na afloop van zijn dagtaak zeer moe voelde. Tegenover zijn collega's was Hopman ook steeds vriende lijk en voorkomend, zoodat een ieder hem graag mocht. Het deed ons dan ook wonderlijk aan toen wij uit zijn mond vernamen, dat hij een plaats als journalist ambieerde aan de N .R. Crt, waaraan hij met ingang van 1 April 1927 als opvolger van Johan de Mees ter werd aangesteld. Bij zijn afscheid trad duidelijk aan het licht hoe zeer collega' leerlingen den heer Hopman mochten. Har telijke woorden gingen gepaard aan aardige geschenken tot zelfs van de amanuensissen toe, mót wie hij wegens zijn functie niet eens in aanraking kwam. Meer dan hon derd leerlingen deden hem bij zijn vertrek uit de Gemeente aan het Station een enthou siast uitgeleide. Wij kunnen dan ook aan deze baar staande van deze man getuigen: hier ligt een boom geveld, die vele vruch ten droeg. Vervolgens werd nog een woord van af scheid gesproken door den heer G. J. Eb- bink uit Leiden, als oud-leerling, ook na mens andere oud-leerlingen. De heer K. de Vnoet uit Rotterdam sprak als afgevaardicr- de van de Vereen, van Beeldende Kunsto» naars. Dr. van Peesch sprak namens de vele vrienden van de overledene, waarna de heer W. Brouwer uit Leiderdorp Honman pree» om de eerlijke bedoel' igen in zijn artisten- levon Hierna wëfd de kist naar de groeve ge dragen, waarna men levende bloemen in bet graf strooide. De zqon van de ontslapene dankte alle aanwezigen voor de laatste eer zijn geliefde vader bewezen. Eeïi jot aantal vannen dekte de baar. CRISIS-COMITE ->onderdag a s. 10 Maart geeft de subcom missie voor Ontwikkeling en Ontspanning haar derden Ontwikkelingsavond. De heer Vercruysse zal met lichtbeelden en film spreken over „Een tocht langs den Rijn". Door mevr. Floor worden hierbij passende Rijnliederen gezongen. Deze avond wordt gegoven in de groote zaal van het Leidsche Volkshuis, Apothekersdijk. De aanvang i3 gesteld op acht uur. Evenals bij de concertavond van Orpheus hebben de werkloozep met hun gezinnen toegang op vertoon van hun stempelkaart JUBILEUM DR. LEESBERG Heden werd aan de R. K. Vakschool voor Meisjes, Galgewater I in intiemen kring het feit herdacht, dat Dr V- G M. Leesberg 12% jaar als leeraar aan de school werkzaam In de kloosterkerk Rozenhofje aan de Haagweg werd ter intentie van Dr. Leesberg een H. Mis opgedragen. In den loop der mor gen had een bijeenkomst plaats direc tie leerkrachten en ander personeel der school en leerlingen die met een fleurig wel komstlied den koperen jubilaris ontvingen, waarna door de directrice een woord van gelukwensch, van vreugde en dankbaarheid gericht werd tot Dr. Leesberg, waarin zij een kort overzicht gaf van hetgeen Dr. Leesberg als leeraar, als bestuurslid en als genees- heef in het internaat in de afgeloopen 12% jaar beteekende voor de school. Met de hartelijke wensch dat In de toe komst steeds dezelfde toewijding en belang stelling ondervonden moge worden, werd deze speech gesloten. Als een herinnering aan deze voor school «n internaat zoo prettige dag werd een ge schenk aangeboden- Hierna volgde het zingen van een toepasselijk lied waarin de kwaliteiten van Dr Leesberg, de vakken door hem gegeven, en de wederwaardighe den door hem in de school ondervonden, op Vïpolijke wijze werden vertolkt- Daarop nam een der oudste leerkrachten, Mej. Octavia Parmentier het woord, dl© op geestige wijze de Dr. gelukwensohte met dit feest Namens de leerlingen sprak Mej. J. van Noord een woord van erkentelijkheid voor het vele, dat Dr. Leesberg in de afgeloopen jaren aan de school, maar speciaal aan de opleidingsklassen had gegeven. Er werd van de gelegenheid om de Dr- geluk te wensche door velën gébruik ge maakt- Namens de Interne leerlingen zegde Mej- R. Schute.'met het aanbieden van bloemen een woord van warme dank voor hetgeen Dr. Leesberg als vriend en als geneeskundig verzorger van het groote internaatshuisgezin BEEN GEBROKEN. Gistermiddag is de 6-Jarige J. N. bij het oversteken van de straat, in de Janvosser- steeg aangereden door den wielrijder F. li De jongen kwam te vallen en brak het rech- terbovenbeen. Hij is door den E. H. D naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht Uit den Omtrek ALPHEN AAN DEN RIJN LOONSVERLAGING De voorgestelde loonsverlaging bij die fa- Boot van 12% pCt is teruggebracht op 7% pCt- met intrekking vacantiedagen en 50 pCt- uitkeering van de Feestdagen. De gezamelijke organisaties meenen daar in Nov. j.l. reeds een loonsverlaging is toege past thans niet verder te kunnen gaan dan 5 pCt waarvan in Maart 2% pCt en Juni 2% pCt- en vacantiedagen met uitkeering feestdagen ongewijzigd. Vrijdag a-s. is de directie voornemens de verlaging van 7% pét- te doen ingaan .daartoe worden dezer dagen besprekingen gevoerd. AANRIJDING Gistermiddag te 3 uur wilde de autobe stuurder C. J. B. van Ter Aar met zijn vraehtauto in de Wilhelminastraat van rich ting veranderen, maar gaf daartoe te laat het teeken met het gevolg dat de juist aan komende boterhandelaar P. v- V. uit Schie dam met geneemde vrachtauto in botsing kwam waaFbij laatstgenoemde auto ernstige sohade kreeg welke echter door de verzeke ring van B- wordt gedekt. EEN WESTLANDER GEZONKEN Tengevolge van den storm is in den afge- loop ennacht een aan den heer De Vries toe- behoorend zeilschip, een z.g. Westlander, be laden met zand, in de Oude Rijn onder Al phen, dat aan den wal lag, gezonken. Per soonlijke ongelukken hebben zich niet voor- DAM WEDSTRIJD De uitslag van de wedstrijd der beide. damvereen. alhier is als volgt: D ES- l A.D-C II J. v. ÖeverenJ- v- Ofwegen 2—0 J. Ooseterman-rG- Kem 2—0 K. v. Leeuwen—JD. Bevaart 2—0 G v. Ravensbergen-^J. Naphtegr' 1—1 H. Wolfert—G- Schollaardt 2^-0 F- J. Oostereman^-G. v- B^rkel 2-r-0 G- PeenemanJ. v. Wïeringen 20 Jac- v. OfwegenG. Groenenberg 2--0 G v- OeverenP. Larisa 2—0 E- de Kok—C. Boerefija 1—1 18—2 D.E.S. II N. de Jong'—J. Godthelp- H- v. Egmond W. de Knijff L- v. Zwieneq—v. Ofwegen W. den Haas—J- v. d. Horst A. Sampimon—J. van Berkel A- E. v. d- Ept—T. Japsgen J. Houdiiker—G Brasker J. v- Sticht—W. J v Berkel H. HulschcrM. Oosthoek J- Wordman—J. Pureveen STORING OP DE WEG EN IN DE LUCHT Doordat de bode A- uit Ter Aar gistermid dag op de Aarkade een telefoonpaal met zijn auto aanreed was het verkeer per auto ge stremd en die telefoonverbinding verbroken. WERKLOOZEN Dezer dagen steeg het aantal werk- loozen van 438 op 528 welke hooge stij ging mede het gevolg is van het afloppen van het landarbeiderskontrakt op 1 Maart j.l. VERMISSING Bij de vernieuwing van de Rijksstraatweg in de Hoorn werd een partij stecnen ver mist. Een uitgebreid onderzoek wordt inge- steld- A. N. W B- De Algera- Ned. Wielrijders Bond welke in onze gemeente 120 leden telt heeft Zater- in bet gebouw van Nutsspaarbank tentoonstelling van wegenkaarten e. d. gehouden waarbij het woord gevoerd is door den voorzitter Ir- J- D- 3. Waardenburg; Dr. H. JJ. Lovink en Mej.* v- d- Kolker uit Den Haag welke laatste een lezing hield over het werk van den Bond. BOSKOOP DRENKELING Een wielrijdende werkman had aan de Zuidkade het ongeluk doordat hij uit viide wijken voor een stilstaande auto in da w» te ring te rfjden- Gelukkig werd het ongeval spoedig opge merkt, en kon de man behouden op het droge worden gebracht- Het rijwiel werd later op- gevischt- AANBESTEDING Bij de aanbesteding van een woon- en win kelhuis voor de heeren J- G Raateland e* A. Nederhof aan de Nieuwstraat, architect de heer J- H, van Osnabrugge werd inge schreven als volgt: J- D- Kranenburg f 132.32; Joh- Meyer f 13000, J- Verwoerdt f 12990, fa- Keijzer en Boer f12500; J- v. Geeien f 12400. firma v- Bodegraven f 12000fa D- v- Leeuwen f 11909» Joh v- d- Vliet f 11250 en G Verwey f 11235, allen wonende alhier. HAZERSWOUDE BIDUUR VOOR T GEWAS Woensdagavond ten 7 ure zal in de Geref. Kerk biduur voor 't gewas worden gehouden, waarbij hoopt voor te gaan Dr. G. M. den Hartogh. JAARVERGADERING J. V. OP G. G. Donderdagavond ten 7 uur zal voor de Jongelingsvereen. op Gèref. grondslag „Fila- delfia", in het lokaal achter de Geref. Kerk haar jaarvergadering worden gehouden, waartoe alle belangstellenden worden uitge- noodigd. FELLE UITSLAANDE BRAND Hedennacht ongeveer half twee brak een felle brand uit in de woning van den heer G A. van der Wiel in het Westeinde. In zeer korten tijd stond het gebouw, met daar naóst gelegen timmermanswinkel in lichter laaie cn viel aan redden van den inboedel niet te denken. De brandweer was spoedig aan wezig en stelde alle middelen in het werk de belendende perceelen te behouden. Een drietal woningen naast het brandende per» ceel gelegen, werden echter ook door het vuur aangetast en werden een prooi der vlammen. Van de bewoners van het eerste gedeelte, de gezusters Bakhuizen, kon van den inboedel nog veel worden gered, maar van de twee volgende woningen, de familie Olierook en P. Timmermans, die beide niet waren verzekerd, ging bijna alles in de vlammen op. De oorzaak van den brand ia niet bekend en naar we vernamen is de hoer v. d. W. verzekerd tegen brandschade Veel belangstellenden waren in het midder nachtelijk uur, gewekt door het luiden der klok, bij den brand aanwezig. KATWIJK 25-JARIG JUBILEUM „KATWIJKSCHE ZIEKENVERPLEGING" Feestelijke herdenking» Naar men ons meedeelt, zal in verband met het 25-jarig bestaan van de „Katwijksche Ziekenverpleging", Donderdag 17 Maart a.s.„ 's avonds om acht uur, een herdenkings samenkomst gehouden worden in de zaal voor Prot Chr. Belangen te Katwijk aan Zee. Medewerking werd toegezegd door do Chr. Zangvereeniging „Excelsior" van Katwijk aan Zee en het Chr. Kinderkoor „Lenteklok= jes" van Katwijk aan den Rijn. Behalve voor genoodigden, zal deze samen komst toegankelijk zijn voor belangstellen den op vertoon van toegangskaarten, die, voorzoover de plaatsruimte dit toelaat, gratis beschikbaar zullen gesteld worden. Des namiddags denkt het bestuur receptie te houden in het Gemeente Ziekenhuis. STEUN De Raad nam onlangs het besluit dat eèn steunregeling volgens een ontwerp van B. en W. zou in werking treden in de week volgend op die waarin de goedkeuring van de Regeering zou zijn verkregen. Zaterdag LI. is die goedkeuring ontvangen zoodat de steunregeling deze week in werking treedt. Dit ter aanvulling van de gemeentelijke werkverschaffing. Het is voor het eerst, dat een dergelijke steunregeling is in het leven geroepep. STAND DER WERKLOOSHEID PER 5 MAART 1932 Varensgezellen 6, autogeen-lassohère 1, kantoorbedienden 1, losse arbeiders 156, ex- peditiekneehten 1, ijzerwerkers 1» timmer-» lieden 28, opperlieden 31, schilders 6, metse laars 18, kuipers 21, vissöhers 161, grond werkers 75, chauffeurs 2. machinisten 1, straatmakere 1, scheepmakers 3, manden makers 3, etekere 9, binnenschippers 8. fa brieksarbeid ers 9, bloemisten 2, tuinlieden I, landarbeiders 150- 6tuoadoors 3, totaal 698» Bij de werkven&phaffing zijn 65 personen KATWIJK AAN DEN RIJN LICHTBEELDENAVOND Reis door Marokko van Mevr. Schokking Gisteravond werd een lichtbeeldenavond gegeven voor rle J.V. «n M.V. der Herv. Go- ni°onte alhier. Be presidente, mej. Vap Mou- ik, enPet zingen Psalm 89:1 en 7, cn ging voor in gebed. Daarna heette zli

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1932 | | pagina 6