VRIJDAG 30 OCTOBER 1931 TWEEDE BLAD PAG. 7 SASSENHEIM A.-R. PROPAGANDA- EN STUDIECLUB. Bij dezen herinneren wij aan de vergade ring die hedenavond om half acht in de „School met den Bijbel" wordt gehouden. Wij vertrouwen dat velen gehoor zullen geven aan den dringenden oproep van het Bestuur om aanwezig te zijn en dat ook de jongeren in geen geval zullen achterblijven. Op deze jaarvergadering zal de voorzitter een openingswoord spreken over „Onze taak in dezen tijd''. Verder zullen de jaarverslagen worden uitgebracht en bestuursverkiezing worden gehouden. Tenslotte volgt een inlei ding met bespreking over Art. 8 van Ons Program, handelende over Volksinvloed en Volkssouvereiniteit in betrekking tot de Over- PKNSIQENFONDS VOOR HET BLOEMBOLLENBEDRIJF. Na de vele voorbereidende werkzaamheden is het bestuur van het Pensioenfonds thans zoover gevorderd, dat binnenkort de pension- neering algeheel een geregelde aanvang kan nemen. Zooals bekend zal het invaliditeitspensioen vanaf 1 Juli 1931 en het ouderdomspensioen vanaf 1 December 1931 ten name van de Rechthebbende arbeiders komen. Over de geheele bloembollenstreek zal thans, door de samenwerking tusschen patroons en arbeiders, een beduidend aantal arbeiders in hot genot van pensioen worden gesteld. Arbeiders, welke meenen recht op pensioen te kunnen doen gelden en die tot heden na lieten pensioen bij het bestuur aan te vragen, handelen in hun eigen belang die aanvrage alsnog in te dienen bij het bestuur van het Pensioenfonds, Billitopgtraat 34-36, Haarlem. Bij niet tijdige aanvrage zullen de arbeiders daarvan zelf eventueele nadeelen ondervinden. Het is voornamelijk van belang daarbij op te geven naam, voornamen, woonplaats, ge- booitedatum en voor de controle mede te deelen of men geheel invalide is of wel nog werkzaam kan zijn. Zij, die reeds een verzoek tot uitkeernig indienden kunnen in deze een beslissing van het bestuur afwachten en om onnoodige werkzaamheden te voorkomen, een herhaalde aanvrage achterwege laten. Zij, die een afwij zende beslissing ontvangen, waar tegen be zwaar, of wel niet geheel met de toewijzing van pensioen accoord gaan, kunnen daartegen zoo spoedig mogelijk in beroep komen bij het bestuur van het fonds. BURGERLIJKE! STAND. BEVALLEN: J D v d Huil. Waasdorrt—Gerrits d LM h e d Voort—Over- emans—Baak z. A v Kla- THde Rooy— v d Berg OVERLEDEN: D Plagmeyei 47 J. WADDINXVEEN ZELDZAAM JUBILEUM. Op 17 November a.s. zal het 50 jaren gele den zijn dat de heer J. Klopper, thans chef aan de zagerij bij de N.V. Houthandel voorheen firma Alblas, als knecht in dienst trad. Het zal dezen trouwen knecht, een man van den „ouderwetschen stempel", zeker niet aan blij ken van belangstelling ontbreken. ZWEMDIPLOMA. Aan 'n 16-tal leden van de dames-zwemclub is het diploma van geoefend zwemster uitge reikt. Het aantal gediplomeerden, zoowel on der de dames als onder de heeren, neemt na ieder zomerseizoen toe, dank zij het mooie zwembad. WADDINXVEEN'S INDUSTRIE. Het laatste numijier van het tijdschrift Ne- derlandsch Fabrikaat bevat o.m. een overdruk van het door den burgemeester geschreven boekje „Waddinxveen; Thans en Voorheen". Tevens bevat het een 13-tal duidelijke photo's van verschillende Waddinxveensche industrieën Met de reeds eerder vervaardigde collectieve industrieele film, is dit een prachtige reclame voor deze industrie-gemeente. Kerknieuws. BEGRAFENIS-Ds. J. SLUYS. Men Rteldt pns uit Driebergen: In allen eenyoud had alhier de begrafenis plaats van Ds. J. Sluys, in leven emeritus predikant der Geref. Kerk van Staphorst. Vele belangstellenden hadden zich al bij de aula op de nieuwe begraafplaats verza meld, toen de baar werd binnengedragen. Als eerste spreker sprak een ouderling uit Staphorst, die den oveijedene prees om zijn grooten eenvoud en openhartigheid en als een predikant die in alles zocht de eer van zijn God; daarom wilde spr. God danken voor hetgeen hij Staphorst iu Ds. Sluys had gegeven. Daarna spraken als vriend Ds. Visser van N. Vennep, Ds. Dekker, em.-predikant van Vriezenveen, thans wonende te Driebergen, en ten slotte Ds. Datema, die in het ster! huis den rouwdienst had geleid. Nadat de baar was uitgedragen en de kist in de groeve was neergelaten, las Ds. Date ma de Apostolische Geloofsbelijdenis, waar na de droeve plechtigheid was afgeloopen. Land- en Tuinbouw. EEN AUSTRALISCH WONDERPAARD Het vijfjarige Australische renpaard Phar Lap is een waar wonderpaard. Van de 45 ren nen die het liep. won het er 32. was driemaal tweede en tweemaal derde. De hengst heeft lp zijn renloopbaan gowonnen 53735 pond sterling, Inderdaad een record. Deze premJön zUn bekend als „kings Pre. miums" en worden uitgereikt in de maand Maart tijdens de „huntershow", in Islington (Londen). De minister kend gemaakt dat de2 beschikking kunnen X ge van de voorgenomc van oorlog heeft nu lie- VAN KWAAD TOT ERGER.... Colporteur verduistert goederen ter waarde van ruim 6000.— De kruik gaat net zoo lang te water tot zij breekt. Men schrijft ons uit Rotterdam: In het begin van dit jaar nam een groot goederen- en afbetalingsmagazijn, dat geve» tigd is te Schiedam, en handel drijft in alle mogelijke huishoudelijke artikelen en met- huishoudelijke artikelen als vloerkleeden, tafels, stoelen, meubelen, stofzuigers, dames- confectie, mantels, enz. enz,, den 36-jarigen colporteur J. C. v. d. S., die hier ter stede woonachtig is, in dienst. De reiziger werd aangesteld bij een filiaal, dat aan den Liii- ker-Maasoe\er op het Bloemhof gevestigd ls en maakte al spoedig een flinke productie. Hij was voor deze productie verantwoorde lijk tegenover den filiaalhouder, die de za ken der firma hier ter stede behartigt. Hei gebeurde echter kort, nadat hij bij het afbe- talingsmagazijn in dienst was gekomen, dat hij plotseling in ernstige geldverlegenheid kwam en op allerlei middelen zon om uit de lastige positie te kpmen. Hij kwam daarbij op een volgens hem ingenieus plan. Hij zou zich bij den filiaalhouder vervoegen en de zen wijs maken, dat hij een klant gevonden had, die een vloerkleed op afbetaling wilde Uoopen. Zoo gezegd, zoo gedaan. De filiaal- boude, r bleek eerst wat wantrouwig, vroeg of het zaakje wel „safe" wag, cn ook of de cliënt in kwestie wel in staat was regelmatig den afbetalingstermijn te voldoen, doch door de zakelijke en duidelijke beantwoording van den colporteur gerustgesteld, stemde hij loe en de reiziger kreeg het vloerkleed mee. Deze verkocht het vloerkleed ver heneden den eigenlijken prijs en wendde het geld ten eigen bate aan. Om zijn patroon tevreden te slellen, leverde hij een gefingeerd huur- lcoopcontractje met gefingeerde naam en adres in Deze vermoedde van den prins geen kwaad, vooral toen ook de afbetalLngs- lermijn door den colporteur regelmatig werd afgedragen en het scheen alsof de cliënt prompt betaalde. De reiziger, die bemerkte hoe alles goed van stapel liep, kwam echter al spoedig op nieuw in geldverlegenheid en nu ging het van kwaad tot erger. Hij begon op dezelfde wijze als het voormelde geval regelmatig goe deren op te nemen voor gefingeerde namen en adressen, en, doordat hij elke weck re gelmatig betaalde, kreeg zijn patroon geen argwaan. Integendeel, deze was over den gang van zaken uiterst tevreden en vond de nieuwe colporteur (natuurlijk!) een prachti ge aanwinst voor de zaak. Van den wal In de sloot Het kon echter niet anders, of de colpor teur moest hoe langer hoe meer van den wal in de sloot raken. De afzonderlijke beta- lingspostjes van de door hem opgenomen artikelen beliepen immers ieder afzonder lijk wel een klein bedrag (meestal een week termijn van f 0.50 of f 1), doch bij eemgs- grootere afname stegen ook deze afbe talingstermijnen en moest de door hem te betalen weeksom tot een respectabele hoogte stijgen. In het begin van Augustus beliep het we- kelijksch te betalen bedrag reeds een som van f 100, terwijl hij in totaal voor f G0Q0 aan goederen had opgenomen. Hi] had namelijk wanneer de datum van beta ling naderde, telkens weer nieuwe goederen opgenomen om zoo aap de hoog noodige contanten te komen. Zag hij geen kans om de artikelen aan zijn cliënten te venkoopen, dan ging hij deze eenvoudig beleenen en kwam aldus toch nog aan het benoodlgde geldsbedrag, Hij geraakte echter steeds meer in _'t nauw on ten einde raad ging hij nieuwe mid delen verzinnen om aan" geld te komen. Ook dit gelukte. Hij stelde zich in verbinding met een drietal rijwielhandelaren te Rotter dam en één te Schiedam en kocht bij hen resp. 4 splinternieuwe fietsen op afbetaling. Deze karretjes werden door hem onmiddel lijk k contlnt aan den man gebracht- Zoo doende kwam hij wèl aan het noodjge geld, maar de moeilijkheden werden weer een week verschoven. Het kon dan ook niet an ders, of dit moest spaak loopem Dat zag hij op Zaterdag 14 Augustus ook ilf in. Bovendien had hij juist zijn patroon medegedeeld, dat hij een stofzuiger A con tant voor f 85 had verkocht, zoodat hij een som gelds moest afdragen, waarvoor hij on mogelijk kans zag het geld bij elkaar te sleopen. Hij is daarom 's morgens van het filiaal vertrokken met het dagelijksch partijtje goe deren, dat hij immer meenam op reis en heeft dit onderweg geheel aan diverse café houders verkocht. Alles bij elkaar bracht dit f 85 op. Hij heeft die week nog kans gezien om de termijn te betalen, doch begreep, dat hij moest trachten weg te komen naar het buitenland. Ook daarvoor bezat hij echter geen geld. Daarom heeft hjj een tiental be- leenbriefjes voor een bedrag van f 10 ver kocht en is met dit geld 's Maandags den 17den Augustus naar België afgereisd. Daar heeft hij tot verleden week toe steeds den kost trachten te verdienen met colporteeren. Ook is hij nog een poo§je in JLuxemburg aan het werk geweest. !=rr De ontdekking. Zooals te begrijpen is, wekte zijn plotse ling vertrek groote consternatie op het filiaal waar hij. werkzaam was. Toen bleek ook welke enorme bedragen door hem waren verduisterd. In allerijl werd de politie gewaarschuwd en werd een on derzoek naar den voortvluchtige ingesteld. Evenwel tevergeefsch. Ook zijn vrouw, dio aan den Linker Magsoeyep woont en van de steun trok, wist niet waar bij verblijf hield. J.l. Zaterdag is hij echter plotseling te ruggekeerd. Hij is Zondag en Maandag thuis bij vrouw en kinderen gebleven cn heeft zich Dinsdag zelf bij de politie aan het Bureau Nassaukade aangemeld...... Nog meer arrestaties. Het onderzoek in deze zaak wordt na tuurlijk met kracht voortgezet. Hedenmor gen zijn nog op het bureau Nassaukade in bewaring gesteld de 27-jarige caféhouder S. en de 56-jarige Mej. v. K. Deze hebben van den colporteur verschillende goederen opgekocht en hebben ook de beleenbriefjes van hem opgenomen tegen het se'd, waar voor hij naar België is gereisd Er is in beider woning een onderzoek ingesteld, het welk tot resultaat heeft gehad, dat verschil lende door hen opgekochte goederen in be slag werden genomen. Zij worden als ver dacht van heling voorloopig nog vastge houden. BOEKEN EN GESCHRIFTEN SUCCES VAN EEN LANDELIJKE RUITER De zwaarste hindernissen in Dultschland n.l. het Von-der-Goltz-Querfeldelnrennen werd dit jaar gewonnen door den heer Lenninck met Herold. De heer Lenninck ls landelijke ruiter i heel zelf i paard geoefen. TEGEN DE VLEESCHINVOEB Het Hoofdbat. van de H.M.v.L. heeft aar het Kon. Ned. Landb.Com. het dringend ver zoek gericht met de meeste spoed bij de Re geering er op aan te dringen, den invoer var Deensch en ander rundvleesch te contingen teeren in dien zin, dat tot tijdelijke invoer verboden kan worden overgegaan. De scherpe prijsdaling in de laatste weken en de ontwrichting van de afzet van binnen- landsch vleesch, eisehen snel optreden. Volgens het Hoofdbestuur behoeven de reeds vroeger geuite wenschen, waaronder het hef fen van het fiscale invoerrecht boven den ac cijns komen hierbij geenszins te vervallen. NEERBOSCH SCHEURKALENDER EN ALMANAKKEN. Uitgaven van Neer- f>osoh Boekhandel en Uitgeverij. Het schild van dezen kalender te artistiek uitgevoerd. En aan de lectuur, welke deze ier biedt, ls bUzpnder veel zorg besteed, blok van den kalender is van groot for- zoodat er eiken dag heel vyat te Jezen De voorzijde van Jeder kalenderblaadje bevat en korte Schrlftoverdepkipg, welke inderdaad lts geeft voor hart en leven. En de achterzijden er blaadjes prépgen eiken dag frissche en echt hristelüke lecfuur lp uw -lulè. Ouderen zullen r van genieten, pnaar ook de jongeren zullen aker meer dan eeps wel een blaadje te veel af- leed draagt kemst natuurliik verwittigd ls. Maar oneindl; eel hooger staat hij of zü. die In eigen smar iok nog deelen kan ln eens anders leed. Da eert Lucie, wanneer zij in het Weeshuis in ae: veg van teedeir gebed en oprechte zélfverloo henlng aan een nog jonger ep hulpeloozer kind de typografische uitvoering dezer uit- Schuldige nalatigheid! Het is duidelijk, dat de colporteur door den gang van zaken onherroepelijk van het ccne kwaad in het andere werd mee gesleurd, en dat hijzelf op het laatst niet meer geweten heeft wat te doen. In dit verhand zij er op gewezen, dat ook filiaalhouder niet gedaan heeft, wat zijn plicht was. Deze had namelijk opdracht van het hoofdkantoor om alle posten, die binnenkwamen, speciaal te onderzoeken en na tc gaan of de cliënten genoeg kapi taalkrachtig waren om aan hun verplich tingen te voldoen. Bovendien behoorde het tot zijn taak zélf elke week de afbetalingstermijnen bij de cliënten te gaan innen. Dit nu is door hem nimmer gebeurd. Hij heeft zelfs geen enkele maal de moeite genomen zélf de be dragen te gaan innen, want dan waren d' verduisteringen onmiddellijk aan 't licht g« komen. Hii had echter het volle vertrouwer in den colporteur, heeft nimmer ook maar leggen van den vendien vindt ge vele nuttige wen den tuinbouw en voor het verleenen hulp bjj ongelukken Voorts beyat de irertnlino- en verklaring van vreemde ;rkortingen, zobals namen ziet «taan, die onde en goeden klank hebber rbrlnk—Wirtz, Greeth Smits r VUs. eeft een diepgevoelde sch. gaven hebben -BBuitgaven bestelt, het phllantropisch werk, dat reeds 68 Neerbosch ls verricht, een werk, dat f onder bezwarende omstandigheden werd volgehouden, doch dat ln de kracht des geloof! gelukkig In stand mocht blijven. In dit boek, dat als 2e deel van den zesden jaargang der Bijbelstudie-Bibliotheek verscheen ift Dr. Rossler pns toèljcjitlngep op het >ede Boek der Koningen, iuidelijk laat dé iSfiS. uitkomen. Bijbelboek nlef slechts eep dorre opsomming van feiten uit Jsraëls historje geeft, dit boek behoort tot het" - boodschap chappelijke erj zedejjjke ellende waai-pndep ons hristelUk Eupopa gebukt gaat, in napw ver- aud staat met dep eteeds vportgaapden afval an Go*! en 2 an dienst. Het door den Schr. ihgepomon standpunt om do ln het Boek der Koningen vermelde gebeur- sen te laten staan ln 1)1)1) natuurlijk ig. teneinde gewaagde uitlegging liden. heeft onze volle waardeering. :h meenen we, dat Dr. ftpssler niet altijd in verklaring dit standpunt ls blijv< 4 1--7. waai door haar kruik gi IdeHiké opbi nt stelt, den schuldelsc'ner te betalen. Hierbij kent de ach. aan, dat, zij het ook in beeld, Geest des Heeren wordt uitgegoten dpor den Hn bij het wonder, dat Eliza verricht door werpen var meel m den pot met moes, die •giftlgd was door wilde kolokwinten, zegt Dl leid v woorden, de vol- fchristu's. daardoor |s hef en pot gezond wordt ge- rne, dat dit boek zeer veel erbreeding en verdieping Schriftuurlijke leiding EEN HALVE EEUW VAN SAMEN WERKING TUSSCHEN WETENSCHAP EN PRACTIJK IN DB JAVA-SUIKER CULTUÜR, 'Aönr J \r CEEHTS (Uitg.: J. B. Wolters, Gronln; behoeve van de eerden, bovenve lee thans ln dn i eerst 6 jaren Proefstation te :elf actief heeft ijvlng en verlamming. J lijders aan vallende Streng houdt Dr. T. va irdaad God spiak tot t hij positie I enchijnsel en in fis. 3 15. n mededeellng bijzonder verhc treffend laat u; komenden Mess jkheid van deze studie wel dit. dat Dr. T. zoo hoe de profetie van den een helder licht door de ïordeelsprediting telkens Inleiding volgt i ing Maar het gre ?rie „Tekst en Uitleg" ipelijk gevormde een :n geestelijken rijkdon geslaagd, om d, Economic en Financiën. INTERNATIONAL VISCOSE. Reorganisatie uitgesteld. In de gisteren gehouden jaarvergadering der oppositie. O.n ndeelen lappij het .Na éeriige alscussi rstel ultpeseld, nadat het bestuur bad toege- d lp overweging te nemen de mogelijkheid oude aanöéelhpuderg winstbewyzèn te geven. ILLINOIS CENTRAL RAILROAD COM?. Dividendbetaling onderbroken het betrpkken Administrai telegrafisch bericht ontvangen, an bovengenoemde maat.set. Sedert "«it word^geregelId^dVvldend betaaJd. DE DUITSCHE RIJKSSPOORWEGEN IN SEPTEMBER J.L. Volgens het rapport van de Rijksspoorweger rer den toestand der Dultsche spoorwegen ii i maand September 1931 bedroegen de ont vangsten totaal 331.068.000 R.M.. de uitgaver '.otaal 374.187.000 R.M.. zoodat rond 43 mlllioer ELM. meer werd uitgegeven dan ontvangen. Di ,sn^n,.achterul't8''an& van 20-3 vergeleken mcL 1930. Hqt personeel bestond uit totaal 674.958 BETHLEHEM STEEL CORP. Onveranderd dividend >oor de Bethlehem Steel Corporation is een reranderd kwartaalsdividend van 5 0.50 ge- lareerd op de gewone aandeelen. Na uitkee- ring van dividend resteert een deficit van 5 4^852.000 (v. j. 8 2.766 000). Dl onuitgevoerde orders beliepen per" SO Sept 8 48.000.000 (v J. S 64.000.000). Het netto-verlies over het derde irtaal bedraagt 8 1.502.000 (na interest en kwartaal 8 1.542.000 en v. j. 7 DpteL - gewoon nkomen 8 1.892.000 of 8 1-8. Landeelen .(v. J. 8 21.622.000 of 8 5.09 pi AANMUNTING VAN ZILVER Tot een bedrag van 120 mill. B.M. De Duitsche Rijksraad heeft goedgekeurd inzake de aanmu Het betreft de aanmunting itukken voor totaal 30 milllc Iriemp-rk^tukken tot een totae ~.M. In fpto.il worden derhglvë 45 ïnil- i zilverstukken j 120 millioen R.M. LOONSVERLAGING BIJ FORD? Laatste Nieuws. opruiend gesproken, daarna vergaderd en met vele ander ende straat op, waarbij blij kens gereed gehouden transparanten op dekt demonstratie reeds vooraf bestond. De politie belette optocht, waarna menigte in erschillende groepen zich verspreiden onfier baldadigheden naar gasfabriek en omgeving trok, vooral straatlantarens en uiten vernielen. Politie herhaaldelijk gechargeerd met gummistok en sabel in Saramaccastraat en elders, waarbij vier agenten licht gewond en een aantal betoo- gers gewond, waarvan zich niemand voor opname hospitaal gemeld. Nacht volkomen rustig verloopen. Heden enkele kleine groepen poging tot herl.aiing, waartegen dadelijk krachtdadig opgetreden, waarbij hedenmiddag een be- tooger fh-odgeschoten en drie gewond in hospitaal opgenomen. Dusver 36 arrestanten. Algemeen karakter der wanordelijkheden in hoofdzaak baldadigheid en vernielzucht, daarnaast poging intimidatie werkwilligen, waardoor tijdelijk electriciteitskabel gestopl. Daarnaast in minder mate poging brood en levensmiddelen te bemachtigen. Heden politie versterkt met militairen, eenige extra vaste posten in stad laten be zetten en intensiever patroulleercn. Procu- ■eur-gcr.erfial heden hekend gemaakt samen scholing meer dan drie personen verboden, vergaderingen verboden; aangeraden nieuws gierigen ou slraat wegblijven van relletjes en in bet algemeen van straat blijven 's avonds 7 tot 's morgens 5 uur ter ver mijding bloojqlellipg gevaar. POSTVLUCHTEN SPECHT 22 G< --.jsterdam, ls 30 Oct. o grkok' vertrokken, cn arriveerde i demanding van 10.19 tot 11 uur om 13.15 uur te Medan Oct van Batavia, is 29 Oct om 6.: id vertrokken ea met een tusschei »in 11-38 tot 13.43 in Cairo te IC. RAAF 30 Oct 6.06 v Batavia naar erfrokken. en arriveerde na een andingr van 855 tot 9.4<) fe Palet RENKCM: Pre.-t- GRONINGEN: Liberte. de Jons: Linquend. st. BREUGHEL: A'etta. de Vrij. COLJJXSPLAAT: 2 Gebroeders. Verburgh. PVITSCHLAND: Heloni 2. Steenstra: Over- ïsel 2. Boon; Truda. de Jong Daden rt. Marls uiphur. St.; Vesta. Bouman; Slid Ostende. ven ibsch; Toreodor. Verdussen. Philegon. Sanders •e Prins: Citerne Ediekho' lellein: Albicore. de Ridder: WTAG 28. Feuer- eil; Billa. Dodev.aard: Joseph. De Roeck: I.udo ieo Maria 2. W'ückmans. FRAXKRÏK: Comptolr 21. Niedclor ZWITSERLAND, Wiese. Hammei BELGIE: de st. Zeeland? luiste-. Telegraaf 3. vieirraaf 5. Petmnell.i. Nelly 2. Hoop op teren HANDELSBERICHTEN ROTTERDAM, 30 OCTOBER Vroegkoersen van heden: MAIS. November 76 aJnuarl 77%: Maart 79%; Mei 79% Omzet JT MARKTBERICHTEN LEIDEN. 30 Oct Vee. 1468 runderen; 68 kalvi f 110—305. flai i prijze n: 821 schapen; 23 169 kalf- en melk koeien 160—315; 740 varekoeien 135—220. matig; 281 vette ossen f 170800 (4280 ct p kg schoon): 305 graskalveren f 35—80; 13 vette kalyvren f 40—85 (f 0S0—1.15 p Jcg schoon); 45 nuchtere kalveren f 7li; 471 vette schapen f 2732; 350 weideschapen f 21—24, matig: f22 mostvarkons f 1427; (Londensohe 2628 et., zouters 2731 ct P kg levend gewicht)zeer matig; 973 biggen 38: 4 paarden; 2 bokken of geiten, alles per stuk. Kaas. Aangevoerd 140 partijen, waarvan 107 part .Goudsche. en 3? par*. Leldschekaas. Prijzen le srt Goudscho f 34—36; 2e srt f 30—33; le srt Leidsche f 35—42; 2e srt f 3—34 (üles per 60 kg. Handel matig. Anji de Stadswaag ge ücJr^r-- ROTTERDAM: at. Droma- st Meurthe; st St. John; st. A'.iast. Mazarin; st. Bragi; st. Lina; st. GeWeidanüst. Rhea; st. K. Vaart 1; st Malpo; st AsaWilhelm. Schepers: Pan dora, Visser; Feminand. VrintenPhenix, Ost; W- Graaf; Franclsca, KieboomAnna, vyasch; Maasstad. Kamphulzen; Theo. Biese- "iian; .Grieshcjim, KühnHendrika, v. Wijngaar den; Mema, v. Weolden; Llnge, v. Weelden; Desidero, v. Llth; Anderomeda, Bodde; Tltiaan. Klootwyfc. 's-BoycH: st. Juliana; VLAARDINGEN: Oderia, Mulders; Friata, Ostl- DE STEEG; Re sult, Wijnen"Johana, Sanders'; TILEURG: Adri- &na, Kwantes; HANSWEERT: Mar gare tha v Hoiy^velingenWOUBRUGGE: Ouderzorg, v. Djj/t; HOORN: Dica, v. Laar; RIJSWIJK: Ida A-utoma, Broekmeulen; WORMEP.VEER: Gou- Otiens. VEGHEL: Vooruit. Vonk; LEEUWARDEÏyFlevo, de Weerd ZUTPHEN- Cornelia, Cornet; ARNHEMSt. Antonius. dó Eeiier; CRUICQIUS: Antonle 2. v. d. Giesen: DORDRECHTMaria Theresia 2. v. d. Bos- WALSOORDENSt. Antonius, Eoogaart SLUIS KIL: Zola. de Wit; NW. LEKKERLND 4 Ge broeders. Kalle; HAASTRECHTCornelia, Kalle- NOORD WIJKEben Haezer. Moes. BELGIë: Raptim. v. Diem; Helene. Mussche; St. Gdile. Wilst; Nautilus 7, de Zeeuw; id. 9. KorstanjeStelma. Nauwelanrs; Viiola, v. Dort; Kor o. de vnesColonel Lenglez, Verberght; Pas cal, Fijcke. 2}UITSCHLAND: at De Zeeuw. voor-PaSSe6rd 114 's mlddae3 12 uur en bestemd ROTTERDAM: st. Seine ;st. Nordrl; st Fries land; st San Antoni; st Theodor; st. Obi- st Escaut 1; st Roolfina; _st. Karlsruhe XIst. Cor- st. Johanna; st Bego; wogen 75 paVtijei ituks, 25.281 kg. LEEUWARDEN, 30 Oct Vee. Aanvoeren en prijzen: S6 enterstieren f 100—200; 92 twenter- stieren f 200—320; 366 vette koeien f 130—270; (5070 ct p kg)965 melk- eh kalfkoelen f 120 "30; 335 pinken 100—150; 24 ve,t'te kalveren 80; 19.00 grasje adv,eren f 25—70: 148 nuch't veren f 6-^11; 236 vette schapen f 22—31; 75 weideschapen f 16;28; 483 lammeren f 16 ttë .varkens f 2580 (per kg 3238 31—33 ct): 82 magere varkens f 20 22; 175f WgfU^mm Maria; Wolga; st. Theodora; at. Zuiderzee; o Neptun 20. Kinzier; Verseau, NeilW 72. Verwey; id. 59. v. Oosterom: Willi Paul. JoosI ten; Stad Meenen. Brouwer; Edelweiss 17, Schladt; "t Is altjjd wat. Bosch; Excelsior. Both; Baden 22, Witter; Berma, Boode; Wittelsbach, Amheiter: Marie, Rademakers: Fortuna. Zim? mermanTreue, Uhler; Wanderer. Verschuren WllhehBina, Weustenreia; unneevr o* v. tier* Adolf, BrienLudovicus. Drlessen: Nautilus 3* Dhont; Maria,, ir.euwsen; Allee, Acda. vv,'lem MannusHOEK VAM HOLLAND: Morgenster. Poker; STR1JEN: De Vriendschap 2. Bons; IJMUIDENNibelnaut Thuis - KEKERDOMGerardina, Smit; VLAAR DINGEN: De Zoon Jozef. Bokslog: GOUDERAK: Ida, SuringhOUDEWATER: Verandering, Mun ters; MAASBRACHT: M. Stinens 27, Voogt* id 37, Vohwinkel; LEERDAM: Humalejo. Smits; BREDA: Antonio, Hookmans; APELDOORN* Vertrouwen, Koster; RIJSWIJK (N.-Br.)AdrK ana, CVerhey. DEVENTER: st. Katerveer- Lie- bling, BuchloliVLISSINGENNoorstad. Schui- tema; VLIEREEDE: Laurenz. Held; EERDE: Joha. Frederika. Kers; WAGENINGEN: Claslna Goedhart; SCHIEDAM: St. Antonius. Rutjes; WIÉRINGEN M. Stinnes 76. Kloos UTRECHT: Door gunst verkregen. Verwoert; DORDRECHST st Seolto; AMSTERDAM: Kathe. Selbst; Broe dertrouw, Tack; Adma, de R(jk; Willem, v Beers; Steima, v. Eek; Kinderlück, Bils; Tryncor, Mik; BELGIë: Vlotor. de Smet; Fasolt Hofman Rynschelde 17, Wauters; Machlensteen, Klapthor Theodora, v. Wijngaarden; Cama, Heiilen; Oscar v. LoonQuatre Soers, de ClerckPierrot Stien- etra; Jusüüla, BalChristine, Voet; Infatigable,. MeesAugustina, Verhespen Elise, DoomsAn- '2, Durlnek; Theodoor. v. d. Volde; Martha, voor dezen tak van industrie op éeren, de lezing van deze redg levejen. temeer wijl de schrijver het verleden beperkt, maar oojc st op de vele problemen die on. j wetenschappelijk onderzoek, nog 1 tc lossen, en waarbij het vol- In bestudeering van de verse aanplaüt, dan ln laboratorium TEKST EN UITLEG. Praktische Bijbel verklaring door Prof. Dr. F. M. Th. Böhl en Prof. Dr. A. van Veldhuizen. Ezechiël (I), dnor Dr. A. Troelstra. Em.- Pred. van de Ned. Herv. Gemeente te Uitgave van J. B. Wolters te Gronlngep Dr. A. Troelstra geeft lo de Inleiding aller eerst een omschrijving vgn den tijd. waarin Ezeehiël optrad; daarna beschrijft bij Ezechiëte leven en arbeid, bespreekt de psychische ge steldheid van den proreet Ezechlël en toont ver der aan. hóe heel zijn profetie erop gericht ls. dat Israël eh de Heidenen toch bet rechte Gods begrip mogen bezitten. Vervolgens wtfst Dr. T. op symbool en alle gorie cn visioen, die ln Bzcchiëls boek zulk een ruime plaat® Innemen, om daarna te verdedigen de echtheid en de canonlciteit van dit Bijbej- r tbetreft r wkundige geweest 1 DE MIDDENSTAND EN DE CRISIS In een dezer dagen gehouden vergadering van de besturen der drie nationale midden stanrisprganisaties kwam ook de huidige economische toestand aan de orde. Besloien werd in een sjxiedig te houden bijeenkomst de vraag te behandelen of er en zoo ja welke, voor de middenstands organisaties een taak ligt in dezen bijzon deren tijd en of harerzijds iets kan worden gedaan, om de gevolgen te verzachten van een eventueel noodzakelijke yerlaging van het levensniveau. HEï DRAMA OP DEN MAJELLA-TOREN. M. tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Heden wees de Amsterdamsche Rechtbank vonr.is in de strafzaak tegen den 46-jarigcn leidekkerspatroon J. G. M., verdacht moord. De man zoii op 29 Maart 1929 in den toren van de R.-K. Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein te Amsterdam zyn cor/pagnon L A. van het leven hebben beroofd oin de ver zekeringspremie van f 50.000 machtig te worden. De Officier van Justitie, Mr. Versteegh, ei sen te tegen verd. wegens moord levens lange gevangenisstraf. M. hield tot het einde van het proces zijn onschuld vol. Verdachte werd te ruim 10 uur door twee veldwachters binnengevoerd. Oogenschijnlyk rustig zette hij zich in het beklaagdenbankje neer. De publieke tribune was tot in de uiterste hoeken gevuld. De Rechtbank achtte den moord, het eerste ten laste gelegde, bewezen, en veroordeelde M. conform den eisch tot levenslange gevange nisstraf. De Rechtbank overwoog, dat de omstan digheden er duidelijk op wijzen dat verd. zijn daad heeft gepleegd om zich te verrijken. F.r is hier geen sprake van een oogehblijckejijke gemoedsbeweging, welke tot de daad Jieeft geleid. Er is geruim en tijd verloopen tusschen het maken van het plan en de ujtwoering daarvan. De Rechtbank noemde de gepleegde feiten buitengewoon misdadig. Verd. is een sociaal gevaarlijk persoon. Hij is er niet voor teruggeschrokken om A. uit winstbejag te dooder», en later heeft hij zelfs weer naar een volgend slachtoffer uitgezien. Uit niets blijkt, dat M. eenig medegevoel met zijn slachtoffer herVt. De Rechtbank achtte het daarom noodzake lijk en rechtvaardig hem tot levenslange gevangenisstraf te veroordeelen, wijl hij eén gevaar voor de samenleving is. Verd. riep uit: „A leischt de Rechtbank duizend jaar: ik ben onschuldig, en de moor denaar loopt vrij rond!" Deze uitroepen her halend werd hjj door de veldwachters weg gevoerd. DE ONLUSTEN TE PARAMARIBO Eèn doodc, tal van gewonden en gearresteerden Het departement van koloniën bericht, dat van den gouverneur van Suriname liet volgend telegram is ontvangen, d.d. 29 /Oct. Aanleiding relletjes na toeneming werk loosheid. Opruiing van plebs en werkloozen- 1 vergadering, waarin verscheidene sprekers as Aangevoerd 06.441 kg. Prllzcn: sleutel 2235 ct; nagelteaas 22 ct; Goudschekaas ct: Edammerkaas 2047 ct alles p kg :er. Aangevoerd 2/3, 16/6 cn 1/12 vaten ite Leeuwarder BotermUn Afd. A (Mlin) te prijs 1 30, mlddenpr|js f 1.20, laagste 3 per kg. prUzen: 14000 kg Vip eieren 67% ct per stuk. groothandel f 1.05 1.15 per kg; 40 kg eendeieren 6%—6% ct p st.; groothandel 7080 ct p kg. Pluimvee. Aanvoeren en prijzen: 600 slachtkippen f 0.601.10; 20 slachthanen 0.60 1: 200 Jonge hanen f 0-40—1; 15 Jonge duiven 20 ct; 50 piepkuikens 1025 ct; 80 eenden 40 60 ct, alles per stuk; 60 konijnen 20 ct p pond Bosr 3 Gezust Mathilde, Driedyk; Binnenvaart 20. v. Ég Oppeneer; Credo, Jonkman; st I Booga< Badenla i8; Clivia. Kaat. I DUITSCHLAND: Verandering, v. Bruggen; I Robert Agnes, Zimmerman; Pluto, Gutsche; Ener Gou< 23.50: broodkaas 40 plus 22.50—23.60. Stem- VISSCHERIJ VLA A DINGER, 30 Oct Heden werd betaald voor volle haring f 9.3011-90; Idem Eng wal f 9.1010.60; ijle haring f 8-208.60: steurha- rlng Eng wal f 7 80—9 40: zoutevisch (stijve koon) 27.7028.60, alles per kantje. Stemming 61 kisten KW 67 met 27 last. ICW 25 met 32 last. KW 14 met 28 laM. KW 4 met 27 last,KW 41 met 36 ïrsche baring 2.90— IJMUIDEN, 30 Oct. Heden kwamen aan den riiksafslag 3 stoomtrawlers. 1 kotter. 7 drijfnet visschers. 14 kustvlsehers. Trawlvlsch: Prijzen: tarbot f 1.100.46; tong f 1.80—1.36; per l<g.; leng f 1.05; vleet f 2.65 per stuk: griet f 6428: zetschol f33; kl schol f31.6011; schor f 15.5010; pieternj. poontjes f 7650; middel schelv, f 37.5026: kl mid schel f22—18: g rgullen f 19.50—J6:10; lel gullen f 9.50 —6.60; Wijting f6-35—1: kl schelv. f 16—6.60 p. 60 hg.; kabeljauw 1 69.5,0—63 per 126 kg. Harii»:. Prijzen266 vpjle harlpg f 10.308-90: steurhanng f8.908.60 per kantje; versche baring f2.261-00 per mand; Idem f 2.002^50 per kist. De besommingen der Stoomtrawlers waren R,Q 16 Antje (280 manden) f 1848, IJM 62 Dor drecht (65 manden) f 2061. IJM 35 Wllhelmina (200 mnnden) f 1928. De kotter IJM 113 Kromhout bwomde f 279. D edrijfnetvfsachers beoomden aan pekel haring; IJM 149 Victor g 3105; Aan versche baring; LT 1136 f 764. LT 47 f 530. LT 373 f 629. LT 1160 f 760. KY 293 f 644. KW 138 f 291. KW 54 f 84, KW 20 t 31. Rivierberichten HANSWEERT. 29 OCTOBER. Gepasseerd er ROTTERDAM 16. Oka: anna Hendrika. de Raa v d Vliet; Neptun 13. Wasch; Anna. BuUks; a- cobus. van Kaam; Neutraal, Rcnnings. I:EEK EN DONK: Neertandia. st TILBURG: Broedertrouw 14. sL PINTELSAS: Pieternella. st. kVLECHT.: Jpnaana. Jansen; Grace de Dleu. 1 BOSCH; Cornelia. Bleker A. - TKRDAM: Stad Amsterdam f. fit: AmstM Stad Zwolle, Nienhuls; Unterwn'den, Wörtner; st- ExvotoSpes, Vaal Fritz, Michels; Ditan, BolynPhilomena, Ceulemans; 't Manna. Ophul- v. Dam; Miehol Angelo. De tyd leert alles, Fur- iiiau; .Line, rverst; Onderneming, Bakker; st. Vatna; Arti, Vermeulen; Eromo, Netten; Dempo, v. Dort; Tolo, Gloei rich; Tara. Hermanspahn; st. Badenla; st. Phoebus; st. Industrie 8; st. Herman; Ja Ja. Fleereckes; Regina. Kerkhoven; Tolerance. Reynlers; Lciren. Vos: Bob 4. v. d. Voorde; Zelo. Pieterman; Themar, Hasselo; st Harmonie; Continent, Relnards: Anna, Troost; Oran. Gommers; Anna, Rabenecker; st. Gerhard 5: Wilhelm Elisabeth, v. d. Horst: Mithra. Wal- bel; Maria. Wanders: Antonla. den Otten; st Scarpe: Henk, Visser; Gluck. Schuttema; st Dusseldorf; Mannheim 230. Leyendecker: Vier Gebroeders. Klomp: Mannheim 217, Schmltt; Mannheim 233. Nalbach; Hendrik, v. Maaren; Petrus, HubensRobert. BellTwee Gebroeders, Kranenburg; st. Baden XII; Mannheim 219, Erecht; Oso 7. Nieuwdorp: Tryntje. Silvius; St Therese. Akkermans; Holboe, Kieffer; Helma, Siebert; AvanU. Rutgers; En Avant. Jut; st FrettaHenrica. Beers; st. Sancte Odile; Wll helmina 2, v. Oeveren; Sani 10, Zijlmans: st Mame; Windhorst II. Becker; St. Antonie. Ivrootjes: Neptun 10, Goris; Passifal. Wemer; st K. Vaart 15; Montan i Terschuren; Juliana, de Jong; st. Gerhard; M Stinnes 36. Fink; st Eendracht; Geertrulda. Slnnig; Liberte. Meyer; Res Nova, de Vries; Oyeryssel, Padding; 2 Ge broeders, Drost; st. Victoria; Sigambfer, Griln- berg; Helene. Lang: Dirkje, Hykoop: Johanna Godefriede. de Klerk; Lena Pieternella. Baay; Rynbrug, Eich; st. Eendracht: Anna. Flelscho'u- wer; IJzermot, Kreuze; Gezlena. Reurich; st Barba; Emma, Haas; st. Adrlana; Berma, de Bot; Walsum 37, Schreuder; Brlttanla, Anstatt; W. v. Driel 40. Arntz; st. Theo; \V. v. Driel 42, Rutjes; st, fiólnrlch; Sao Antonio. Jansen; On derneming. Veldman; Flandrlu. E\craert; Nooit Volmaakt, v. Berchem; Tiean, Delrpl; Hybertlna Agnes, v. «Ijk; Klara Maria, l^angen; Alelda Grada, do Beyer; st. Ryn Schelde 8. Gepasseerd na 's middags 12 uur en bestemd DUITSCHLAND; at. Phaedra; Mars. Gerrits; st Walsum 1; Dlna, Maner; Wupper. Hartman; s,t yxédjo.' Jöhan, Koning; Mentor. Fodle; st Arnhem; Baden 47, Zwélalnger; Trudc. v. Duv- 98. Drelss; st. Sylly; Plona Pie- Rhelni Schippers. Taunus, Camonuans; Rateau, "ata_ Morgana. Streng; houwenbank, KommersDonizetti, i >t. Walsum II; Ailomwiia, Lentjes; Hollandla, Ol r>E TONGE: De tijd zal 1 DONGEN: Adriana. van Os. DELFT; Cecilia, v d Voord. Solarlo, de Bru\n; Donatello, Brouwei Rival, v. d. Graaf; St Therese. Schram; st. Beta; Pgocyon, Hazejascr; Anna, de Kruik; Morgen- rothe, Maas, Madeleine, Bouwen»; Diabolo. Jan- «ens; st. Newa; K^thanna. Kemp; Soja. Kruit- of; St. Antonius. RottlefsClara Elizabeth, v. Zundeqt; Johanna Pikaartst Crescendo 3; Dep Juvante. Willaen; Bcrdluu 11 v. Deurzen; Tronip, dp Souter; Joseph, do Smet; Rosalie, Claerbout; Wilhelmlna. Wil'.cms Maric. Wyk- mans; Anna, de Hoover; Rika, Nout; st Ernst; Xiry&al, V. Hal; y.crnaMdé- Willaert; Joseph. PelcmanMaric, Willaert. Josephine. Peleman; Leonie, Coppens; Irma. de Smet; Rachel, de Potter; st. Herman; Louise. Bab rMane Jose. Laeys; Specht. o. c.lr.den; Pex i, Timmer mans; Constnn. Splttacls; Nautllu» 10, Kinstra; Arnoldus. Ccrr.ts; st. Nclly; De Hoop. Maas- bach; Phare. v. Mleno; Luc Ver*. Mcurs; Jo- hanna. Koelink; Te vliegend® Hollander. Ni'^en* holf; Risico, v. o. Llndci; st. Coasi^nuna; Shamrock I. Mmueb-. s:v:irovk II. Minacbo; Shamrock III, Minncb I.udovi a Maria, van Cauteren; Awa», dc l.ckiur, Jcauuc. Groote; Palestina- Hev leeren. PoU;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1931 | | pagina 7