Toilet Zeep ■GROOT MODEL HAZELNOOT REEPEN I1X -een schoonheidsmiddel dat fraaie geschenken geeft DONDERDAG 21 MEI 1931 TWEEDE BLAD PAG. 6 STADSNIEUWS WIJDINGSSAMENKOMST IN DE MAREKERK Dinsdagavond werd in de Marekerk ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Vrijwilligerscorps in de Ned. Herv. Ge meente, een herdenkingsavond gehmiden. De bijeenkomst werd op de gebruikelijke wijze geopend cloor Ds. J Rieniens, die al len hartelijk welkom heette, in het bijzon der de zustervereeniging uit den Haag. Spr. schotste vervolgens in het kort de ontwik keling van dit corps en toonde aan dat do mannenavond in Pniël veel heeft hijge dragen tot zijn oprichting. Vervolgens deed spr. uitkomen, hoe dit corps naast eeredienst de financieelo last der kerk tracht te verlichten en memoreer de het feit, dat ook de spoedige restauratie van de Marekerk grootendeels aan haar te danken is. Ds. J. W. Groot Enzerink, herinnerde er daarna aan, hoe 10 jaar ge leden bij een aantal vrijwilligers de drang werd gevoeld om iets voor Gods Koninkrijk te doen. En nu het corps ruim 100 leden telt, zou spr. het oen Gidionsbcndc willen noemen, een keurbende van menschen die zich willen stellen in dienst van God. Dc Christelijke Zangverecn. Hallelujah, ondei leiding van mej. Tilly Leening luisterde den avond met eenige nummers op. Ds. Groot Enzerink besloot met dankgebed en liet zingen: „Hallelujah, eeuwig dank en eerc... DE PROCEDURE TEGEN RIJNLAND Indiening van grieven Naar wij vernemen zou heden Mr. A. II. J. van den Biesen, advocaat te Am sterdam en rechtskundig adviseur van den polder Nieuwkoop en Noorden bij het Haagsclie Gerechtshof dc memorie van grie ven Indienen betreffende de procedure van genoemde polder tegen het Hoogheemraad schap Rijnland. Dit hohelst de heffing van Rijnlands bundergeld. Wanneer de tegen partij hierop geantwoord heeft, zal voor ge noemd gerechtshof het openbaar pleidooi worden aangevangen. WATERTEMPERATUUR Zweminrichting Hooge Rijndijk: 9 uur 's morgens 14% gr. C., 12 uur 's middags 15 gr. O Zweminrichting „de Zijl": 9 uur 's morgens 15 gr. C., 12 uur 's middags 15 gr. C. KAMER VAN KOOPHANDEL HANDELSREGISTER Nieuwe inschrijvingen: „Jacob van Maerlant", sigarenbedrijf, Heerengracht 94, Leiden. Eigenaar J. Hout- hol'f, Leiden (H. V.) Firma P. Stoekc, Stoomververij en was- scherij, Haagwcg 11 en Haarlemmerstraat 199, Leiden. Eigenaar: A. Stoeke, Leiden. Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Aanneming en Uitvoering van Bouw- en Betonwerken „De Hooge Morsch", Weth. v. Duivenvoordestraat 6. Oegstgeest. Directeur: J. Splinter, Oegstgeest; Procuratiehouder: J. Splinter—Bijlsma, Oegstgeest. Ned. Staats courant van 21 April 1931, Bijvoegsel Nr 1039). Maatschappelijk kapitaal 20.000, waarvan geplaatst en gestort 4.000. Wijzigingen: A. van Tuyn v[\\ B. Averdieck, limonade- fabriek cn wijn-bierhandel, en ijsfabriek, Nieuwstraat 53 a, Leiden. Wijziging handels naam, thans: A. van Tuyn. Naamlooze Vennootschap Weraink's Beton Maatschappij, Hooge MórschWeg 114, Leiden. Opheffing Bijkantoor: Vcnlo, d.d. Augustus 1026. POLITIE-VOETBAL Men schrijft ons: Gisteren behaalde het eerste elftal van dc L.P.S.V. op de te Delft gehouden serie- wedstrijden den tweeden prijs. De eerste wedstrijd Leiden—Dordrecht werd door Leiden na verlenging met gewonnen. Toen na een kwartier L.P.S.V. tegen Delft in 't veld kwam, bleek dat onze jongens erg vermoeid waren cn lang niet op volle kracht konden spelen. Dit werd dan ook een 50 overwinning voor Delft. ARBEIDSBEURS Op 20 Mei 1931 stonden 883 werkzoeken den bij de Arbeidsbeurs ingeschreven tegen 471 op 20 Mei 1930. WATERPOLO. H.Z.P.C. Veteranen—de Zijl 3—4. Gisteravond speelden in de zweminrichting ,Do Regentes" te Den Haag de H.Z.P.C. Ve teranen, tegen „De Zijl I" een vriendschap pelijke wedstrijd. De Zijl is direct in hel offensief, doch het. schot van F. v. d. Mark Jr. gaat over. Als de rechtsachter ua op- zwemmen binnen te 2 M.lijn komt te liggen, moot hij 't „veld" verlaten. Lang houdt de Zijl met 6 tegen 7 spelers stand, doet zelfs eenige gevaarlijke uitvallen, doch moet eln- dolijk zwichten (10. Rust. Na de hervatting maakt F. v. d. Mark Jr, '2 doelpunten (1—2), waarna H.Z.P.C. gelijk maakt. Direct na het uitzwemmen lieroveri W. Snoeker de leiding, even later gevolgd door een prachtigen doorslagbal van K Kraaijonibrink (24). Bij een strafworp schiet de middenvoor der bezoekers tegen de lat. Nog eenmaal wordt 't Leidsoho net doorboord (3—4), met welke stand het eto- de van dezen prettigen en vlot gcspcelden wedstrijd komt. OEM. REINIGINGSDIENST Door den heer A. Be ij, beambte bij den Gemeentelijken Reinigingsdienst is tegen 1 Juni a.s. eervol ontslag aangevraagd. De heer Beij is gedurende 34 jaar in ge meentedienst geweest, BURGERLIJKE STAND GEHUWD: A v Soest en S v Difk A Th Goldenberg en W P Ouwerlcerk J Graafland en C H Lok A Gözenü en W C Serlie P Hm i S v Hovi PriJ-h M oümans wed. J J Rtili Gunst JE Telbrugge en A S. Flllppo en A E Hanno J Hen v Pnm S Honsbeek on A M Ribot M J Blnngé en W Höver Ch F J F M Uit den Omtrek. ALPHEN AAN DEN RUN OHR. LAGERE LANDBOUWSCHOOL Gisterenmorgen te 10 uur. heeft de Vereen, tot bevordering van het Landbouwonderwijs voor Alphen n. rl. Rijn en Omstreken op Christelijken Grondslag in het schoolgebouw aan de Raadhuisstraat jaarvergadering ge- houden. .De Voorzitter do heer G. van Dorp van Ilazerswoudo opende met gebed en lezing van Ps. 8. Het jaaroverzicht werd ge geven door den secretaris den heer A. P. Tolls. Betreffende de school en het onder wijs werd modedeelingcn gedaan door het hoofd der school de hoer .T. H, Belgraver. Tot bestuursleden werden herkozen de hec- ren W. Domburg en C. van Gaaien. Bij dc VRAAGT VOORAL HOLLANDSCH- ZW1TSERSCHE rondvraag kwam ter sprake, dat veel te wei nig ouders inzien de noodzakelijkheid van Chr. onderwijs. Men geeft de kinderen veel al neutraal-onderwijs, terwijl voor Alphen en Omstreken dit onderwijs, gesteund dient door alle Chr. ouders. De Rijn streek heeft 'n Christelijke Landbouwschool •elke door veel meer leerlingen bezocht an ^vorden. Van dc commissie van Toe zicht was aanwezig de heer J. Bol van Ha- oudc. Op de gebruikelijke wijze werd de vergadering gesloten. RECTIFICATIE verslag van Ziekenhuisverpleging staat een storende zetfout, die de belang stellende lezer reeds gezien heeft, n.l. niet het aantal verpleegsters wordt uitgebreid (de vereen, heeft geen verpleegsters) maar het aantal vcrpleegdagen. CRESCENDO Tot. directeur van do muziekvereen. „Cres cendo" is benoemd de heer H. Bogers van Leiden. HOLLANDIA De jaarlijksche roei wedstrijden van „Hol- landia" zullen dit jaar gehouden worden op Donderdag 28, Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Mei a.s. ALPHENSCHE ZWEMCLUB Daar verleden jaar het lo zevental der Alphensche Zwemclub het kampioenschap Aan den G. Z. B. Ie klasse behaalde is zij plicht dit jaar deel te nemen aan de competitie van den N.-Z.-Bond. Zij is inge deeld in de 3e klasse B en moet o.m. uit komen tegen Triton I Weesp, de Fest I Naar den cn B. Z. C. I te De Bildt. Indien zij in slaagt het kampioenschap machtig te orden is promotie naar de 2e klasse N.Z.B. bijna zeker, daar dan tusschen de 4 kam pioenen een halve competitie gespeeld wordt n 3 plaatsen in de 2e klas. Het 2e zevental neemt deel aan de compe titie van den Goudschen Zwembond en speelt o.m. tegen S. P. en Z. G I en II tc Schoonhoven, G.Z.C. IV Gouda en de Gouwe I te Waddinxveen. Verder is aan onze Alphensche Zwemclub opgedragen het organiseeren van de kam pioenschappen van den G.Z.-Bond. A. R. KIESVEREENIGING Gisteravond is in de Chr. Bewaarschool aan de Hooftstraat een vergadering belegd op initiatief van Hervormd Anti-Revolutio nairen in verband anet de a.s. gemeente raadsverkiezing. Verschillende aanwezigen gaven zich op als lid der A R. Kiesvereeni- ging. De vergadering stond onder voorzit terschap van den heer C. de Jeu. BOSKOOP HINDERWET. W. hebben vergunning verleend aan de N.V. beschuit-, koek- en suikerwerk- fabriek v.h. Gebrs. Dercksen, tot het Uitbrei den der koek- en beschuitfabriek; idem aan P. Overkamp tot het oprichten _in een ste enho u we r swe rk pl aats in het per ceel Groenendaal No. 81. Beiden, behoudens het recht van belanghebbenden tot het instel- beroep binnen 14 dagen bij H. M. de Koningin. W. hebben verdaagd de beslissing op het verzoek van: Timmerfabriek „Gouda", waarby vergun ning wordt gevraagd tot het uitbreiden der timmerfabriek; idem van H. M. Barendse, Waarby vergun ning wordt gevraagd tot het uitbreiden der asscherij, in het perceel Van Stryenstr. 44; idem van .T. van Leeuwen en J. Vergeer, waarbij vergunning wordt gevraagd tot het oprichten van een zeeppoederfabriek. „DE BOSKOOPSCHE VEILING''. Veiling van 20 Mei. Rozen per bos: Golden Ophelia 36-43 ct., Ophelia 19-22 ct., Hadley 69-91 ct., Willi. Kordes 80-100 ct., Butterfly 33-48 ct., Mac. Keiler 39-60 ct., Kelserin Aug. Victoria 31-39 ct., Rosalandia 87-48 ct., Pier- son. 54 ct., Columbia 69-93 ct., Briarcliff 25 ct., Élse-Poulsen 160 ct., Edith Helen 61-70 ct., v. Rossum 50-65 ct., Phoebe 80-110 ct., Gemengde rozen 15-20 ct., Jules Bouche 37 ct. Diversen per bos: Seringen 27 ct., Clematis Mr. Patijn 210-400 ct„ io. Durandi 140, Violieren, dubb., 60 ct., Lathyrus 10-13 ct. BLOEMPJESDAG. De bloempjesverkoop ten bate der drank bestrijding in deze gemeente heeft f 82.77 BURGERLIJKE STAND GEHUWD: J Lokx en M de Groot. BEVALLEN: de Jong—de Jong z.; C P Ro denburgSjardiJn x.A VerhoeksJonkers d.; S M BastmeiJer—van der Horst d. LISSE NUMMERING LIJSTEN. Bij loting van de candidatenlijsten voor de Gemeenteraadsverkiezing als volgt genum merd: 1 Vrijheidsbond, 2 Alg. Volkspartij, 3 R.K. Staatspartij, 4 Staatk. Gercf. Partij, 5 Anti-Rei'. Partij, 6 Chr. Volkspartij, 7 Chr. Hist. Unie. NIEUWE BEWAARSCHOOL. Aan de Achterweg zal een nieuwe bewaar school worden gebouwd, waarvoor een aan besteding inmiddels word gehouden. PAST OP! Een dame wilde vanaf het trottoir bij den heer v. d. Mark met een kinderwagen de straat oversteken naar het postkantoor _rd daarbij aangereden door twee wielrij ders. De kinderwagen werd onderstboven gereden; het kind kwam op de straat te lig gen, terwijl de wagen beschadigd werd. De elrijders waren zoo vriendelijk om dame met het geval alleen te laten en door te rijden zonder de behulpzame hand te bic- AANGENAME KENNISMAKING. De nieuwe burgemeester onzer gemeente, Baron van Wijnbergen, heeft gisteren een be zoek gebracht aan dc Ned. Hen'. School al hier. De burgemeester werd door het hoofd der school, den heer J. Dekker, ontvangen, waarna aan alle klassen een bezoek werd gebracht en een kort onderhoud met den ondenvijzer of de onderwijzeres plaats vond. De kennismaking had een aangenaam ka rakter. NOORDWIJK VERGADERING NOORDWIJKS MANNENKOOR. Noordwijks Mannenkoor hield in Hotel Royal een ledenvergadering onder voorzitter schap van den heer L. v. W ij k, alhier, die HAZERSWOUDF GEMEENTERAADSVERKIEZING In de gisteren gehouden vergadering van het Hoofdstembureau dat onder leiding leiding stond van den burgemeester, zijn de ingediende candidatenlijsten voor de Raads verkiezing vastgesteld: Anti-Rev. Klesvereen.: D. de Bruijn Yzn. (aftr.)L. Noordam, idem; Jac. van Beek Szn„ idem; G. Los, J. Pels, H. Langeveld, D. van Klaveren, J. van Leeuwen, G. van Dorp, W. Slootweg Chr. Hist. Kiesvereen.: G A. v. Dam (aftr.) D. Buitenhuis, idem; Jac. do Kort, W. van Klaveren, A. van der Lelie, H. Verheul, R. G. Oppelaar, J. D. de Kort, S. Vellckoop, J. A. Brinks. En twee R.K. lijsten. SCHOUW Door het bestuur van de Hazerswoudsche Droogmakerij zal op Maandag 1 Juni_a.s. schouw worden gedreven volgens art, 5 en 21 der verordening. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD: C P Menken 29 j. en H BUtemeer 2 6j. Th C Verheü 27 j. en J M v d Geest 26 j. C B Seller 21 J. en M Baars 22 j. Cv Zwletton 34 J. en C J Rietveld 27 J. P J Baak 27 j. en M W de He(j 28 j. M v d Haven 23 J. on J Klaver 22 j. M v Aalst 26 j. en J A Ottevanger 20 j. GEHUWD: J Janssen 37 J. en J W H Haak man 23 j. G Alkemade 27 j. en M J Verheü 25 j. J Hagenaar 22 J. en G v d Bosch 20 J. BEVALLEN: C M HoogoveenCapteein z. J P Hoogeveen—Bunnik z. S M Lindhout— Llndhout z. M MattzeOppelaar d. M J Harkes—v Gent d. T d Hartog—Fokkons s. E A v d Pool—Veelontturf z. L v de Wa ter—v Men ra d. J E v DUke—Lindhout d. KATWIJK BADSEIZOEN. Door B. en W. is het badseizoen tegen Maandag 25 Mei officieel geopend verklaard. RAADSVERKIEZING. De loting voor de volgorde van de candi datenlijsten heeft de volgende uitslag gehad: 1 A.R. lijst te Katwijk aan Zee; 2 A.R. lijst te Katwijk a. d. Rijn; 3 Christ. Hist, te Kat wijk aan Zee; 4 Christ. Volkspartij; 5 R.K. Staatspartij; 0 Recht en Plicht; 7 Gemeente belang; 8 Christ Hist, partij te Katwijk a. d. Rijn; 9 Boerenpartij. Dc stemming zal wor den gehouden op Maandag 15 Juni. in zijn openingswoord herinnerde aan do geslaagde uitvoering na een zoo korto tijd van oefening. Hij feliciteerde de leden met hun bekwamen directeur, die dezen avond tot zijn spijt wegens zaken niet aan wezig kon zijn. Hierna kreeg de secretaris, de heer L. B o n c k, de gelegenheid de notulen der vo rige vergadering te lezen. Alsdan was aan de orde rekening en ver antwoording a-an den penningmeester, deu heer A. van Wont. Uit diens kasrekening bleek, dat er een saldo is van f 103.61, waar van f 100 op de Spaarbank was geplaatst Benevens dit saldo werd door de leden (vol gens een besluit der vorige vergadering) per hoofd een bedrag van f 1 aan inleggold ge stort, welk bedrag thans pl.m. totaal f 45 ïimon te royeeren, werd aangenomen. Nog eenige vragen van huishoudelijken aard werden door den voorzitter beant woord. Hierna sloot de voorzitter deze zeer geani meerde vergadering en bleven de leden nog tijd gezellig bijeen. BLOEMENHANDEL' Door het koude veer is de ïatig doeh de kwali oornaruelUk die van veel bloemen, grond Is slecht. dozUn: Bartigon Donderdag 21 Mei: Causerie met lichflbeeï- ?n over „Reddings-ziwcmmen" in de Nuts- zaal te 8 uur 15. De avond-, nacht- cn Zondagsdienst der aipotheken wordt waargenomen van heden tot en met Zondag 2-4 Mei door apotheek M. Boekwijt, Visdhmarkit S, telef. 552, en Maan dag 25 Mei door de apotheken G. F. Reyst, Steenstraat 35, telef. 136 en A. J. Donk, Doe- zastraat 31, telef. 1313. Door den voorzitter werden de lieeren I k g en van Spanje benoemd tot leden der kascommissio en verzocht de kas en beschei den na te zien, welke door genoemde heeren volmaakt in orde werden bevonden. De donateurs werden allen uitgenoodigd op de laatste uitvoering en zullen nu wor den bezocht door een commissie, bestaande uit dc heeren Kortman, Rakhorst en M. v. W ij k, tot nadere bespreking. Ook zul len deze heeren zich belasten met het aan werven van nieuwe donateurs. Besloten word op voorstel van het bestuur den leden een consumptie aan te bieden. Deze avond zal worden beschouwd als de jaarvergade ring. Voor het eerst zullen echter de perio dieke aftredingen van het bestuur plaats hebben in 1932. Besloten werd dat het koor met vacanitie zal gaan tot September 1931. Het toch door blijven oefenen onder leiding van een dei- leden kon de goedkeuring van de meerder heid der vergadering niet wegdragen. Zeer vele bezwaren van technische aard wei-den hiertegen aangevoerd. Mede in verband met de vacantie werd besproken en e.v.t. verzoek van het Bestuur der Oranjevereeniging om tijdens het Oranjefeest een concert te ge ven. Ook de Directeur stelde zich dan be schikbaar. Onder applaus werd besloten Mej. M. v. Nes het eerelidmaatschap der vereeniging aan le bieden. Eveneens werd onder applaus besloten de Burgemeester het Berscherm- heerschap aan te bieden. Een voorsitel om leden die 4 maal achter een ongemotiveerd de repetitieavonden ver- 12—14 e., Elisabeth 12—15 Butterfly 70—90 c., Columbia 65—8 5c,, Miss Helen f 0.85—1.10, Heacllcy. f 0.80—1.05, La 70—80 c. SASSENHEIM AANBESTEDING „DE VISSERSCHOOL". Door het Architectenbureau Lohmann eu Ponsen is gisteren, namens het Bestuur van de Vereeniging „De Vissol-school" voor Chr. M. U. L. O. alhier aanbesteed, het ma ken van terreinafscheidingen, het leveren en aanbrengen van een speelplaatsbetegeling en het bouwen van een rijwielbergplaats, een en ander ten behoeve van het schoolge bouw aan de Beukenlaan, waarvan de uit slag is als volgt: W. Oüjslagers f 10.300; A. van Nieuwkoop f 10.299; G J. Melman f 9970; fa, J. Dijkstal- en Zn. f 9928; Gebrs. Meeuwissen f 9300; Th. Reeuwijk f 9920; Gebrs. van Nieuwkoop f 9200; K. W. van Breda Waasdorp f 8980; C. J. Kiebert f 8975; Gebrs. M. A. van Breda f 8960 BURGERLIJKE STAND. Voudsttra d. M M v d Meij—Hoogen - A Tangemanv d Werf z. OVERLEDEN: G Waasdorp echtgen. v demond en gezin, Zulderstr. 11; Noordwük A W Uphoff, Hooofdstr. 289: Zoeterwoude M N SteUn, Verl. Kerklaan; Haarlem mej. G Sluü- mer, Zulderstr. 12: Breda mej. G D Maas, Hoofd straat 82; 'Boxmeer mej. J H Th Huitlng en mej. H v d Brlnlt, Hofdstraat 82. VERTROKKEN naar: Haarlem mej. M J van Munsteren, Woonschip Pettronella; Leiden mej. J v d Wallen, Rusthofflaan 32: Valkenburg (Z.H.) D v Oosttenbrugge. Hoofdstr. 352; Was- sonaar de dames G F ICoolkers, G M Nales en M J G Davina, Hoofdsttraat 82. AGENDA l Laat Lux Tollet Zeep de zorg vooi Uw teint op zich nemen. U zult prachtige geschenken ontvangen door Uw huid zacht en jeugdig te houden. Wrijf des morgens en des avonds het zachte, roomachtige schuim goed in gelaatshuid en hals. VOORSCHOTEN WINKELWEEK Roods in tijden van welvaart is ar altijd een groot deel van de plattelands bevolking geweest, dat voor z'n inkoopen naar de stad ging. In deze tijd van verminderde koop kracht is dit er zeker niet beter op gewor den. 't Is daarom te prijzen, dat de Win- keliersvereeniging „Posea" door een Win kelweek de aandacht van het publiek op haar winkels vestigt met hot devies: Gaat niet in de stad koopen wat ge even goed cn goedkoop in uw woonplaats krijgen kunt. Mede door de muzikale rondwandeling, die „Benvenuto" gisteravond hield, waren heel veel menschen op de been, die vol be wondering de keurige étalages bezichtigden om tenslotte de fraaiste aan te wijzen. Wij wenschen Posea veel succes en mogen aannemen, dat haar arbeid niet tevergeefsch, zal zijn geweest. Laatste Nieuws. Aanvraag ingetrokken* Naar wij vernomen is inzake de faillisse mentsaanvrage van de N.V. Stoomboot Mij, „De Volharding" te Leiden overeenstem ming tusschen partijen verkregen omtrent het bedrag, dat zal worden uitgekeerd, waarna mr. L. Weyl uit Leiden hedenoch tend de aanvraag tot faillietverklaring lioeffc ingetrokken, HANDELSBERICHTEN ROTTERDAM 21 MEI termtin. Vroei per Juli 83: 2r November 8514. Omze TARWE op termijn. Vroeg-koeraen van hedent per Mei 5.50, per Juli 5.4714, per September 5.22%, Per November 5.2214. Omzet 2 contracten MARKTBERICHTEN ALPHEN AAN DEN RIJN, 20 Mei. (Tuinbouw-* veiling:) Prijzen: Spinazie 8—10. postelein f 18 —16, per 100 kg.; radijs 2—2.50, peen ƒ21— 22.40, per 100 bos; kropsla ƒ34.20, 2e ert -27. 2o ■2, komk. 710—20, bloemkool ƒ2 710; rabarber 1.502, ■underon, 1 grasltalf, 258 nuchtere kalvo- 406 magere varkens, 1177 biggen, 32 schu« pen of lammeren, 2372 weidelammeren en 5 gei ten of bokken. Prüzon: paarden, f 80—250, vetto koelen f ISO—425, kalfkoeien f 200—415, vare- koelen fïBÖ275, nuchtere kalveren f6—18, magere varkens f 14—36, biggen f 4—14, scha pen met lammeren f 60—70, weidelammeren f 1G —22, alles per stuk; rundvleesch 72—90—100 Oj pe>^ kg. slachtgewicht, 'ter f 1.401.56 per kg. Aanvoer 119/8 ert 6/16 vaten «totaal 2440 kg. 1718\4 c„ Londensche 1617 c., zouters 18 18^4 c„ alles per kg., levend met 2 icor- tlng; 890 magere varkens f 18—38, 2174 biggen. n f 250—400, 126 nuchtere kal :hapen, 269 lammeren f 16— 21, 8 bokk enof geiten f25, 8 paarden, alles per t—*,zouterBg R|jl( Londensche kalveren vlug, overigens i ird 467 partijen. Prijzen: met kw. f34—88, 2e lew. f2. ardere tot f 40. Handel flauw, oter, Aangevoerd 1523 pond. Prijzen: groe- sr 6575 c., weiboter 5565 c., per JA ltg. Handel vlug. Eieren. Aangevoerd 108 partllen. Prjjzent klpeieron f3.254, eendeneieren f3.60—4, per 100 stuks. Handel vlug. Eieren. (Coöp. Zuid-holL ElerenveilingT Aanvoer 103.200 kipoloren. Prijzen: 66/58 kg. 3.20—3.40, 58/60 kg. 3.40—3.70, 60/62 kg. 3.60—3.80. 62/64 kg. 4—4.20, 56-/65 kg. 3.4a 4.60, kleine 3.904.20,, eendeneieren 3.50— 464 c. per pond. ""r 20 Mei. '(Coop. Groenten-, Fruit- fh Bloemonveilingvereen. „Leiden en Omstreken"), Prijzen: andijvie f46, bloemkool le srt. f 10 19, 2e srt. fl—9, pieterselie f 2—4, prei f 2—4, radijs f 12. kropsla f 15, selderie f 13, wor telen fll20, rabarber fl2, alles pér 100 st,; snüboonen f 101105, peulen f 6078. postelein f 68. spinazie f 611, aardappelen f 39, alles per 100 kg. f 1.105.20 p 100 krop; peulen f 4.305.20 1 10 pond. ROTTERDAM, 21 Mei. Bloem een. Rozen» Hadley f 4.10—7.50, Butterfly f3.60—4.90. Co lumbia f7.60—8.40, Golden Ophelia f 3.40—4.IÖ, Europa f8.20. Germania f4.20. Briarcliff f8.20, E G Hill f7.30, Keizerin f 3.205.80, Kilhant f 4.806.50, Rosalandia f24.10, aantal rozen 6900 stuks; seringen per tak 1018 c., asp. olu rnosa per tak 1—5 c„ Violieren dubbel 32—53 c., Lathyrus 6—17 c., Irissen 18—20 o.. violen f 0.501.70, potplanten: BZegonla 1617 c„ Hor tensia f 0 20—1.20, Varens 6—11 o., Fuxia 14— 16 c„ Nephrolepis 50—65 c„ Cactus f0.311.40, Geranium 13—28 c., Primula 13—29 c„ Sineraria 9—39 c„ Clyvia 95 c. VÏSSCHERÏJ VLAARDINGEN, 21 Mei. Vanmorgen waren alhier binnen van de haring- en beusvlsscho»jj van de 2e reis VL 29 S Broek (13 Mei vertr.) met 79 kantjes kolmaatjes, van de 10e reis VL 5(1 D van Santen (12 Mei vertr.) met 76 kantjes kolmaatjes en van de 11e reis VL 39 D Poot (12 Mei vertr.) met 79 kantjes kolmaatjes. Binnen van de haringvlsscherü le reis VL 200 H van Minnen (1 Mei vertr.) met 50 kantjes maatjesharing. Heden werd betaald voor kolmaatjes f 17.60 46.60, maatjesharing f 11.1023.50 per kantje Zoutevlsch f 63.10—74.50 leng f 30.90, lcoo!- vissch flO-10.60; keolen en lippen f212.10, al- TJMUIDEN, 21 Mei. Heden kwamen aan flert rllksafslag 5 stoomtrawlers, 6 loggers, 1 kot ter en 15 kustvisschors. Trawlvisch. Prijzen: tarbot f 1.501.20; tong f 2.25—1.30; heilbat f 1.60—1.35 per kg.: vleet kleine schol f 28—9.50; schar f 11.60—4.50; bot f 11—3.30; tongschar f 3429; pieterman poór. tjos fll; middel schelv. f 3426: kl midd echel stoomtrawlers warén? I Amsterdam (480 manden) f 4588; TM O55) f 2791; 114 Mar. Elisabeth, SCH 342 f 489; SCH 7 f(!8«: SCH 8 f 700: SCIC 95 l'.Vif. K Do besomming van de kotter

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1931 | | pagina 6