v. MOORSEL SPECIAAL- AANBIEDINGEN! ALGEHEELE UITVERKOOP wegens verplaats^ naar Hoosewoerd 41 SPLINTER Zaterdagmorgen beginnen wij MEUBELMAG AZIJN HET KARPETTENHUIS BOUCLÉ KARPETTEN Sigaren-Magazijnen H. E. V. GROOTSTE SORTEERING LAAGSTE PRIJZEN PRIMA KWALITEITEN 500st.Cr.de Chine, div. kl. 80 c 1000 st. Parisette Bemb. zijde 95c 2000st.Mousseline fantasie 1 4c 400st.Velchine Uni, alle kl. 49c 250st.Shantung Naturelle 44c 600 st.Gebl.zijden Cretonne 45c Stukgoederen Waschstoffen Stoffen HUISHOUDKATOEN VRIJDAG 17 APRIL 1231 Advertentiën. S Don 3en Mei a.s. hopen wij ff met onzo geliefde Ouders H. SMITSKAMP en J. A. SMITSKAMP— Geelen I den dag ta herdenken, waar in op rij vóór 25 jaar in t hu- A welijk traden Hun dankbare Kinderen HENK en ALI GREETH en JAN ARIE KEES MARTHA ANNIE Den Haag, April 1931. De Perponcherstraat 97. Ontvangdag: Dinsdag 21 April, 35 en 7.309 uur. In plaats van kaarten Zoo de Heere wil hopen J onze geliefde Ouders t ALBERTUS HEEMSKERK en ADRIAN A v. d. GUGTEN 30 April den dag te herden- J ken, waarop zij voor 35 Jaar in het huwelijk traden. Hunne dankbare Kinderen: M. HEEMSKERK. J. HEEMSKERK— van Dam J JOH. HEEMSKERK A. HEEMSKERK— v. d. Mey - N. v. EGMOND Heemskerk C. v. EGMOND W. L. HEEMSKERK G. HEEMSKERK— van Dam J A. VAN DAM— Heemskerk j F. VAN DAM METTA ADRIANA CORNELIA GERRIT ALBERTUS MAART JE JAN en Kleinkinderen Rijnsburg, 17 April 1931 Verloofd: ADRIAAN DE VISSER COR HOORNWEG. Dordrecht, Ondertrouwd L JAC. VAN DER WEL en 'A. VAN DEN BERGH. Maasland, Oostgaag C 55. Delft, Rolterd. weg 496a. 17 April 1931. In plaats van kaarten Heden werden wij verblijd met de voorspoedige geboorte van onzen Zoon EVERHARDUS HENDRIK 4 G. M. BROEKSTRA J. BROEKSTRA— van Zonneveld Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de hope des eeuwigen levens, na een kortstondig lijden, mijn ge liefde Man, onze Vader, Be huwd- en Grootvader, onze Broeder en Behuwdbroeder, de Heer CORNELIS TEEUWEN, in den ouderdom van 67 jaren Uit aller naam: Wed. W. TEEUWEN—Ooms. Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Rotterdam, 16 April 1931. Nesserdijk 219. Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaats vinden Zaterdag a.s. op de Begraafplaats Oud-Kralin gen. Vertrek vanaf het sterf huis om 2 uur. Iloden overleed tot onze diepe droefheid, de Heer C. A. TEEUWEN, in den ouderdom van 67 jaar. Scheepsbouwkundige aan de Rotterd. Scheepswerf Mij. aan den Nesserdijk. Met dankbare herinnering blijven we hem gedenken, die ons aller achting wist te ver- HET WERFPERSONEEL EN DE SCHIPPERS. Rotterdam, 16 April 1931. Heden nam do Heere tot zich onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer CORNELIS KRALT Wedn. v. Antonia v. d. Haak in den ouderdom van 87 jaar en drie maanden. Dat zijn leven was Christus en zijn sterven gewin is onze troost. Katwijk: E. ZUIDERDUYN—Kralt CORN. ZUIDERDUYN. Rijnsburg: P. KRALT J. KRALT—'Vianen. C. S. VAN DELFT—Kralt C. VAN DELFT. W. DE MOOY—Kralt. LIJSB. DE MOOY. T. KRALT. E. KRALT—Star. G. D. KRALT. E. C. KRALTGoemaat. en Kleinkinderen. G. RAVENSBERGEN. Rijnsburg, 15 April 1931. ï£ss:sKMHiSss:is::KK»ssKssHs:s:siSi»:::::K»:i:::ïR; Sa"M Heden overleed in de volle verzekerdheid des geloofs, tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen smartelijk lijden, onze zeer geliefde Echt genoot en zoo zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer W. S. VAN DER HAM, Echtgenoot van S. van der Koil, in den ouderdom van 66 jaar. Uit aller naam: Wed. W. S. VAN DER HAM. Maassluis, 15 April 1931. Fenacoliuslaan 31rood. De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Zaterdag n.m. 3 uur. Verzoeke geen bloemen. Heden nam de Heere plot seling uit ons midden weg, ons geliefd Zoontje en Broertje, HENDRIK JAN. in den lentetijd des levens van 10 jaar en 7 maanden. De Verbondsbelofte is ons een troost in dit zware ver lies. Uit aller naam: I. VUNDEHINK. Enschede, 15 April 1931. Veen straat 148. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan Ds. -T. v«m den Berg en verder aan Familie en Vrienden voor de vele blijken van belangstelling ondervonden gedurende de ziek te èn bet overlijden van oi geliefden Zoon en Broeder MEINDERD PAMA. Weduwe PAMA. Familie BIERSTEKER. Rotterdam, Oeverstraat 17. ALPHEN AAN DEN RIJN NETTE DIENSTBODE Flink loon. Tweede meisje aan wezig. Liefst persoonlijke aan melding. PROPAGANDA-FEESTAVOND as. ZATERDAG, 8 aur, Gebouw „PREDIKER" Toegangsbewijzen h 25 ct. van 79 Hoogewoord 14. O.a. opvoe ring „De Brief van den Koning van Tagore met de van ons HOOGEWOERD HOEK KOREVAERSIR. Alle voorradige Meubelen worden tegen SPOTPRIJZEN OPGERUIMD. Wij raden U aan hiervan te proliteeren. Het Karpettenhuis wacht U en het kost m.nder bij SPLINTER. SSï'SS HiS^SliXHmXKXSKlSmKXXmKXSKSR» !H IK K K Si SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS Si SS SS SS SS SS SS SS SS ssss SS SS ssss KOOPT IN DE KLEINE WINST, HET IS UW VOORDEEL! KARPETTEN; 3x4 9.75, 11.50 AXMINSTER KARPETTEN, vanaf 16— PLUCHETTE GORDIJNEN, met rand vanaf 6.95 p. p. MADRAS GORDIJNEN vanaf 3.75 per paar FILé'S, MATTEN, enz. Bijzondere aanbieding in TAFEL-, DIVAN- en KAPSTOK- KLEEDEN, GANG- en TRAPLOOPERS. Iedere kooper boven de 3.een Theewarmer CADEAU ALLEEN HAARLEMMERSTR. 51 Oeen filialen) v.h. Jan Vossensteeg 3. ABONNEERT U OP ONS BLAD De N.V. ROTTERDAMSCHE SCHEEPSWERF MIJ. geeft met diep leedwezen kennis van het overlijden van haren geachten medewerker, den Heer C. TEEUWEN dankbaar gedenkend zijne trouwe plichtsbetrachting. Rotterdam, 16 April 1931. Aan allen die ons met het ver- Mes van onzen geliefden Man en Vader, den Heer GERRIT DORREPAAL hun deelneming hebben betoond betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. P. DORREPAAL v. Leeuwen. en Kinderen. Sloetcnvoude, 17 April 1931, Hooge Rijndijk. - Voor do talrijke blijken van deel noming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Man en Vader Da. T. H. WOUDSTRA Fam. WOUDSTRA Oegstgeest, April 1931 MUZIEKSCHOOL DER MAATSCH. VOOR TOONKUNST TE LEIDEN De leerlingen, vo koor, ensembleklassen, spreekles sen en theorie, worden OPGEROEPEN TOT EENE BESPREKING op morgen. Zaterdag 18 April, 's middags van 45 uur in het Nutsgebouw, teneinde de lesuren vast te stellen van het onderwijs, dat tijdelijk gegeven zal worden door de dames Mevr. MAARTJE OFFERS 'en Mevr. L. HENNY— VAN REES. ..RUST EEN WEINIG DIEREN (GELDERLANDI Cbi Rusthuis v iwbhhen. ru«-l beboevendeo en herstellend-tn TA RIEP slechts f 2.50 oei dag Minvermogenden lager. Gironummer 11691 N.V. DE LEIDSCHE BOUWVEREENIGING GEVESTIGD TE LEIDEN ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS op Donderdag 23 April 1931, des namiddags ten 4 ure in hot Nutsgebouw te Leiden Punten van behandeling: le. Vaststelling Balans- en iWnst- en Verliesrekening anno 1930 2e. Vaststelling dividend. 3e. Verkiezing Commissaris. De Balans, alsmede Winst- en Y ekening met toelichting ligt ter inzage voor Aandeelhoud u kantore van den Pen ningmeester, den heer AUG. L. RELuERINGER, Rapenburg 108, te Leiden. Namens het Bestuur der N.V. De Leidssche Bouwvereeniging Mr. EGBERT DE, VRIES. Voorzitter. Dr. C J. A. VAN ITERSON, Secretaris Leiden, 16 April 1931. Haarlemmerstraat 249, recht over PIEOK Breestraat 104 hoek Koornbrugsteeg TELEFOON 1940 Steenstraat lOa EEN ENKELE BUITENGEWONE AANBIEDING IN ONZE ERASMUS SIGAREN SUPERIORES van 10 voor 7; 100 sinks 6£0 SUBLIEMES van 8 voor 6; 100 stuks 5.50 EEN ONGEKENDE PRIJS VOOR DEZE KWALITEIT Sigaretten, ook ln 50 en 100 stuks, g e.w e 1 d i g e sorteering iW LET VOORAL OP DE JUISTE ADRESSEN BOTERMARKT 19 TELEFOON 3094 LEIDEN DEN HAAG 9/8 Ruw Katoen 90 6/4 Ruw Katoen 12 C 10/4 Ruw Katoen v. lakens 19c 9/4 Congolinnen v. lakens 19C 9/8 Wit Katoen 9 C 8/4 Wit Katoen 11 C 10/4 Graslinnen v. lakens23c 180 c.M. Graslinnen zwaar 39 C Wit Flanel, vanaf9 C Astra flanel .190 Badstof 19 C Oogjesgoed voor luiers12c Amerik. Oogjes 23C Reformstof 28 C Wit Molton19C Geel Keper10c Satinet alle kleuren .26C Liberty Satinet, alle kleuren 36C Loostijk vanaf 19C Cretonne, vanaf 19C Stores 140 c.M. breed 40C Landhuisstof 80 c.M. breed 19 C Kunstzijden Cretonne .45e 120 c.M. Eff. Kunstzijde .39C Madres9 C Duvetine 140 c.M. breed 1.50 Pompadour Satinet .32c Batik voor Schorten .45 c Mousseline moderne 17c Woolainette 40 dessins50c Tabeline, succes artikel - 47 C Kunstzijde fancy, 100 dessins .30c Artificial modern .40 c Indanthren Schortenkatoen 30C Parisette Bembergzijde .95C Zijden Voiles Sorita .95c Velchine Uni49 C Velchine Imprimé 85C Herbé Zijde Uni 49 C Effen Zephirs 17C Goodwill-linnen ,22c Tweedstoffen, oen chique dessinsoOC Bouclé Uni, in 6 kleuren 53c Crepe Caid, alle kleuren, 140 c.M1.25 Mousseline de Lain .65c Crepe de Chine Uni 80C Peau de Pêche Uni 49 C Tweed Mantelstoffen 1 -60 Popeline Stoffen 65c Wollen Tailleursstoffen 2.10 Mantelvoering, 140 breed 85c ZATERDAG RECLAME Macoo Dameskousen, speciale prijs .60c Zijden Dameskousen.70c Zijden Dameskousen m. pijl 1.35 Heeren fantasiesokken 19 C Wollen Heerensokken, nieuwe dessins .80c Camisoles, ons succes ,49C ONZE BEKENDE STUKJES 10-els 1.40 1.60 1.90 2.30

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1931 | | pagina 3