DINSDAG 9 DECEMBER 1930 TVA'FFHF PI AD PAC 6 STADSNIEUWS VAN HET STADHUIS HAVENGELD B en W. van Lelden brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij, die het ha vengeld over 1931 bij wijze van abonnement vooruit willen voldoen, zich daartoe, vanaf Maandag la Dec. a.,e lederen Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag van vm. 10—12 uur en nam. van 2y24% uur, ten kantore van den Directeur vah den Markt en Havendienst in het Waaggebouw kunnen aanmelden. Bij die aanmelding moeten, ten einde te hooge schatting te voorkomen, geldige meetbrieven worden getoond. Indien een meetbrief reeds eerder is ge toond, behoeft hij echter slechts dan te wor den overgelegd, als in den loop van hét jaar een verandering aan het vaartuig, waarop de brief betrekking heeft, plaats heeft gj- had. welke op het laadvermogen van dat vaartuig van invloed is. Voorts vestigen zij er de aandacht op, dat. bet abonnementsgeld voor vaartuigen, wel ke zich bij den aanvang van het jaar in de gemeente bevinden, in de eerste helft van Januari 1931 moet zijn voldaan. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRYEN. Secretarie, Leiden, 9 December 1930. DRANKWET B. en W. van Leiden brengen ter alge- meene kennis, dat de „Orde van Goede Tempelieren", te Leiden, een verzoek heeft ingediem ter bekoming van verlof voor den verkoop van alcoholvrijen drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop in het per ceel Hooglandschc Kerkkoorsteeg no. 7, al hier. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRYEN, Secretarie. Leiden, 9 December 1930. DE DOORVAARTHOOGTE EN -WIJDTE VAN BRUGGEN t Overeenkomstig het besluit der Kamer 'van Koophandel voor Rijnland van 10 Oct. j.., om terzake van het tusschen Jen Rijks waterstaat en de Provrert*n» Waterstaten van huid-Holland, Noord-Rolland en Utrecht gepleegde ovprlte de doorv aarthoogte en de doorva-artwijdte van bruggen in con tact te treden met de betreffende Kamers van Koophandel, is aan de Kamers van Koophandel in de drie genoemde provin cies, een schrijven gericht, waarin op nade re bespreking wordt aangedrongen. --o- De Kamer ontving van verschillende Ka I deed, wat ook Lieven de Key deed, zoo DE WEDEROPBOUW VAN HET LEIDSCHE STADHUIS Mevr. M. van der Schriek, secretaresse van hét R. IC Bouwblad te Laren, schrijft aan het L. D.: De oude grijze Sleutelstad staat op dit oogenblik voor een gewichtige beslissing. Is de bouw van een nieuw Raadhuis reeds uit den aard der zaak voor iédere Gemeente een belangrijk feit hoe veel te meer voo de stad Leiden, waar eeuwen lang oen de fraaiste bouwwerken van ons Vaderland een zoo waardig middelpunt vormde; meesterwerk van Lieven de Key het kloppende stedehart waarin het leven der burgerij .zich samentrok. De eerste gegevens van een Stadhuis te Leiden gaan terug tot ongeveer 1350 waar schijnlijk echter bestond -het reeds veel vroe ger. De afbeelding van het „Oudste Raadhuis volgens het Chaertbóuck", geeft een vrij nauwkeurig beeld van het Middeleeuwse!) gebouw, zooals het zich reeds in 1413 ver toonde, daarbij tevens weergevend de ver grooting van 1455. Kort na den verwoesten den brand van 12 Februari 1929 zijn deze oude teekeningen tentoongesteld geweest in de Lakenhal te Leiden. Interessant was het. daarop te zien, hoe goed men eeuwen ge leden reeds wist uitdrukking te geven aan bouwkundige plannen. Vooral echter zien wij door die oude gegevens de evolutie in den loop der opeenvolgende bouwwijzen. De vergrooting van het Leidsche Raadhuis in 1455 geeft een duidelijk voorbeeld van den overgang der Romaansche bouwwijze naai de Gothische. Wij zien hier in den aanbouw van den linkervleugel, hóe de kleinere ven sters plaats maken voor het hooger op- strevende Gothische spitsboogvenster; tevens vindt het hooge zadeldak afsluiting in de Gothisc-ho trapgevels. Uit deze handelwijze onze vooroudere nu blijkt, hoe zij hun kunstwerken wisten voort te zetten. Auguste Rodin schrijft in zijn beroemde werk „Les Cathédrales de France": „Een kunst, die levend is, die het leven in zich draagt zet de werken uit het verleden voort" Zóó deden de bouwmeestere, die onze Va- derlandsch. bouwkunst wisten op te voeren tot internationalen roem! Zij wisten zich te uiten, niet door namaak van den ouden bouwstijl, maar op de karakteristieke wijze van eigen tijd, echter in nauw verband en aansluiting met wat voorging! In 1595 werd door den Moester van Haarlem (Lieven de Key) een nieuwen gevel voor het door brand verwoeste Raadhuis ontwórpen waar van de indeeling overeenkwam met dien van den ouden gevelMen maakte dien'ge vel op het inlcrieur. Weer staat leiden voor eenzelfde ramp: weer is-het sghoone Raadhuis door brand verwoest. Wat staat ons dan ook nu weer te doen? Wijst de traditie onzer vooroudere ons niet weer den weg? Wat men in 1-155 anere van Koophandel ten antwoord, dat gaarne aar. de in uitzicht gestelde bespreking zou worden deelgenomen. Alleen de Kamer van Koophandel te Rot terdam berichtte dat zij riet heeft te kin gen over samenwerking met Rijks- en Prov. Waterstaat. Meer dan eens is haar advies gevraagd over werken in haar district en daarop aansluitende gebieden. „V< moeten ook wij nu doenl Willen wij wer kelijk onze Voorouders navolgen, willen *vij hen eeren en de piëteit aan hun werken schenken, waarop deze door hun kunst waarde recht hebben dan moeten wij dat niet doen door hen waardeloos te imiteeren in den uiterlijken bouwvorm, die niet meer is, noch wezen kan van onzen tijd. maar wij moeten hpn meesterwerken voortzetten. fènblik lijkt ons dus, wat ons betreft, een i voortzetten metterdaad. Wij moeten een bespreking niet benaald noodzakelijk". Aan deze Kamer werd geschreven, dat de ite ondernemen actie niet bedoelde een min der gunstig oordeel uit te spreken over de samenwerking in het verleden, maar tot strekking had voor de toekomst een vlotte samenwerking te behouden. Inmiddels werd van den Provincialen Wa terstaat van Zuid-Holland een schrijven ont vangen, waarin medegedeeld werd dat de be studecring van het vraagstuk nog niet ver genoeg gevorderd is om reetls met vrucht besprekingen met de Kamers van Koophan del te kunnen houden. Het ligt echter wel in de bedoeling om te zijnef tijd met de belanghebbenden overleg te plegen. In dat stadium zal ook contact gezocht worden met de Kamers van Koophandel. Dit antwoord werd aan do Kamers van Koopharldel in de drie betrokken provincies medegedeeld, waarbij een concept-schrijven onzer Kamer was gevoegd. Dit concept kon de goedkeuring van nagenoeg alle antwoor dende Kamers wegdragen. Allepp de Kamers te Utrecht en 's-Graven- hage stelden eenige kleine wijzigingen voor. Met de gemaakte opmerkingen werd zooveel moeelijk rekening gehouden Dientengevolge stelt het Bureau aan de Kamer voor, het volgende schrijven aan den provincialen Waterstaat van Zuid-Hol land te richten „In antwoord op Uw schrijven van 29 Oct 1930 No. 11450, betreffende scheepvaartwegen ■heeft de Kamer van Koophanedel en Fabrie ken voor Rijnland de eer U het volgende mede te deelon. Aangezien de onderhavige aangelegenheid (betreking heeft op districten van alle Ka mers van Koophandel en Fabrieken in de ■provincies. Noord Holland, Zuid-Holland en Utrecht, heeft zij de genoemde Kamers van Koophandel in kennis gesteld met 't bij haar ingekomen bericht, dat tusschen den Rijks waterstaat en de Waterstaten uit de drie genoemde provincies, besprekingen gevoerd worden over neven vermeld onderwerp. Uit van deze Kamers van Koophandel in gekomen antwoorden bleek, dat bij deze Kamers over het algemeen zeer groote be langstelling voor dit punt bestaat en dat zij gaarne over de afmetingen der bruggen zul len worden gehoord, alvorens min of meer vaste afspraken tusschen de verschillende colleges worden gemaakt. De genoemde Kamers van Koophandel zijn daarop o.a. in kennis gesteld met uw schrijven van 29 October jl. Uit alle daarop ingekomen antworden Ibleek, dat met groote voldoening werd ken nis genomen van uw mededeeling dat te, zijner tijd met de belanghebbenden óverleg zal worden gepleegd, in welk stadium ook me de Kamers van Koophandel contact zal worden gezocht Uiteraard meent onze Kamer daarbij van de veronderstelling te mogen uitgaan, dat ■het overleg en cmtart zal plaats hebben on een stadium, waarin aan goed gemoti veerde wenschcn nog ruimschoots kan wor den tegemoet gekomen. Zonder uw tegenbericht houdt de Kamer zich hiervan gaarne overtuigd. filmavond leidsche chr. besturenbond Donderdag a£., des avonds te half 8, zal In d,e Stadsgehoorzaal vanwege de Leidsche Chr. Besturenbond een1 filmavond worden gehouden, waarbij als hoofdfilm zal draaien. „De vier jaargetijden", een prachtige na tuurfilm. die hier in Leiden nog niet in het openbaar is vertoond. De toegangsprijs voor dezen filmavond (20 ct. plus stedelijke be lasting) is zoo laag, dat zij voor niemand een. bezwaar kan vormen, zoodat we gaarne een .ieder opwkkon om deze ontspannings- bi.ieénkomfet bij te wonen. In een adverten tie in ons bind van gisteravond kan men lezen waar de kaarten verkrijgbaar zijn. Donderdagavond dus naar de Stadsgehoor zaal, nieuwen aangepasten vorm van eigen tijd, maar géboren uit den geest; die ónsterfelijk is en van alle tijden één, den geest der eeuwige, zich steeds hernieuwende traditie. Dan. maar ook dan alleen, zal óns geslacht aan weer na.ons komende gelachten bewe zen hebben, hoe een levende bouwkunst de onze was. Kort na den brand heeft dr. Overvoorde, archivaris der gemeente Leiden, in een ver gadering zeer nadrukkelijk gezegd: „kien zij voorzichtig met de keuze van den bouw meester", geen namaak antieke gevel dus, evenmin als een zoogenaamde ultra mo derne. Een goe darchitect zaleen midden weg vinden, die, zoo de voorgevel voor een groot deel kan behouden blijven wat intus- schen door de Commissie voor Monumenten zorg reeds is uitgemaakt, daarbij een achter gevel ontwerpt van eigen karakter, maar toch een harmonisch geheel vormend met de andere gedeelten van het Raadhuis en den toren. In deze uitspraak ligt dunkt mij princi pieel besloten, dat men door een zoogenaamd modernen architect als bouwmeester te kie zen in geheel verkeerde richting zoeken zou. Niemand toch zal durven bewerert, dat de resteerende overblijfselen van het oude gebouw in het voorloopig nieuw ontwerp op waardige wijze tot uiting komen, noch dat zij daarin zijn opgenomen als integreerend deel van het levend geheel. Totaal onmogelijk is het immers voor die architecten, die spotten met alles, wat her innert aan liet vertedert, die iedere neiging zelfs naar traditie missen, de dierbare res ten waardig te verwerken! Deze echt Hol- landsche Renaissance kan immers nooit één worden met een bouwproduct, waar alles alleen nieuw is, om het nieuwe! Comelis Veth scheef zoo terecht: „Dudo-k, zijnde wie hij is, had deze opdracht nóóit mogen aanvaarden Naar mijn overtuiging, en hierin sta Ik stellig niet alleen; zal de oplossing hier die nen gezocht te worden, door den heropbouw van dit monument in handen te leggen van een bouwmeester die uit den aard van zijn werk bewijst, den draad der traditie op te nemen en te vervolgen. Een architect, die zich uit op moderne wijze steunend op de principes der traditie; zooals wij die b.v. zien toegepast aan het pasvoltooide Raadhuis te Noordwijkerhout, of ook aan dat van Naaldwijk. Nog is het niet te laat! Wij hopen, dat in deze belangrijke zaak met overleg worde gehandeld en slechts na rijp beraad de beslissing genomen. Het Gemeentebestuur van Leiden moge voor zulk een nationaal belang zijn besluit gronden op dieper waar den dan een tijdelijk behagenden nieuwen vorm. Het historisch en architectonisch fraaie Leiden moge niet door een te vlug besluit voorgoed kapot geslagen worden! De ageestelijke traditie, die in eigenti.idschen vorm de oude gebruiken èn de nieuwe me thoden aanvaarden wil èn kan. zonder be zwaar voor hetgeen haar bindt aan wat van alle tijden is: de schoonheid van het bou wen zelf. gevolg van „natuurlijk" bouwen met voorbijzien van alle nieuwdoenerij zal alléén in staat blijken, hier de oplossing te brengen. Zij zal den geest onzer Voor vaderen doen voortlven en op waardige wijze in een nieuw eigentijdsch kunstwerk, het door brand ons ontnomen oude monu ment „voortzetten. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN WOORDKUNST. Donderdag a.s. zal in de kleine zaal der Stadsgehoorzaal te 8.15 voor du leden en invité's van de Maatschappij tot Bevorde ring van Woordkunst een voord rachl- avond gegeven worden door Albert Vogel en lillen Vareno. Het programma dat tiet kunstenaarspaar ten gehoore zal brengen, belooft een merkwaardige mooie avond. Bovendien zal door Albert Vogel erf: causerie gehouden worden over bovenge noemde vereeniging. Zij die Albert Vogel op zijn colleges in Leidpn, Utrecht en den Haag hoorden, weten, dat zoo iets altijd weer, een unieke gobeurteinis is. K. VAN K. RIJNLAND HANDELSREGISTER Wijziging: 8 Dec, J. M. de Greeuw vh. F. W. de Raad, Leiden, Nieuwe Rijn 34, Fo- tographie. Wijz. handelen, thans: Fotografie' „Modern.", J. M. de Greèuw. Wijz. uitgeoef. bedr. thans: fotozaak. Nienwc Inschrijving: 8 Dec. Firma P. van Reisen en Zonen" (B.P.), Voorhout, Loostër- wog, bloembol lenkweekerij en ha n dei. Venn.: P. A. van Reisen, Voorhout on J. C. van Reisen, Sassenheim, J. Lè van Reisen, Sassenheim en L, M. van Reisen, Saesen- De Kamer zal vergaderen op Woensdag 10 December a.s.. des avonds 7.30 uur in de vergaderzaal der Kamer, Stationsweg 54. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen Stukken. 4 Mededeel ingen, betreffende oji, a. Bezorging van monsters in Leiden, b. Postbestelling in de Weipoort, c. Dienstregeling op het Postkantoor te Katwijk aan Zee. d. Actie in Leiden terzake van den zwen del bij het afbetalingsstelsel in den Naaimachinenhandel. 5. Bespreking van het resultaat van liet' overleg met de Kamers van Koophandel in Zuid-Holland. Neord-Holland en Utrecht in zake doorvaarthoogte en dooryaartv. ijdte' van bruggen, 6. Ontwerpschrijven aan Z.E. den Minister van Waterstaat inzake de tollen op het Goudsche Rijpad. 7. Ontwerpschrijven tan Z.E. den Minister van Waterstaat, inzake de werking van art. 91 der Wet op de Inkomstenbelasting en de reorganisatie van den Belastingdienst. 8. Rondvraag. 9. Huishm "eii'jke vergadering. 10. Sluiting. Uit den Omtrek, geen spreekuur De Wethouder van Onderwijs, Mr. Tepe, is verhinderd morgen(Woensdag)midclag spreekuur te houden. raadwedstrijd fa. splinter Wij verwijzen naar een advertentie in dit nummer, waarin door de firma Splinter's Tapijt- cn Bedidcnmagazijn word; békend gemaakt den uitslag van den raadwedstrijd om den eléctrischen trein. ALPHEN AAN DEN RIJN RAADSVERGADERING. Publieke tribune overvoL De Raad neemt1 een belangrijk besluit ter bestrijding der werkloosheid. Gisteravond 7 uur opening door den Voor zitter niet gebed. Aanwezig alle leden. Mededeenng goedkeuring raadsbesluiten. Ingekomen stukken. Motie A. j3. i>. werkloosheid. Voorzitter stalt voor te behandelen bij punt li van de agenda. Schrijven R. K. Armbestuur en van Arm bestuur Ned. Herv. Kerk Alphen en OUds-i hoorn ook aangaande, de werkloosheid. Naar B. en W. oin pnaeadvies. Voorstel van B. en W* -tot- toekenning van subsidie over 1930 aan de Vereeniging tot bestrijding van tuberculose alhier en afwijzing van het verzoek om extra-subsidie over 1929. Dé heer Boeren, die een voorstel had ingediend om f 550 extra-subsidie te ver teenen, voerde hiervoor een warm pleidooi. In 1930 is volgens Spr. nieuiand uitge zonden door de Vereeniging. Dit moest niet voorkomen, f 300 wordt lietaald voor de ónt- smettingsdiénst, zoodat het bedrag dat men over heeft, niet bijster groot is. Het voorstel komt in stemming, en we derom staken de stemmen. Vóór: Boeren, Cocx, v. Dijk, Hertog, Den Uyl, Ten Gate Brouwer, K._«ren, Veltman. Tegen: v.' Leeu wen, Muiswinkel, Den Ouden, Hcrngreen, Sprey, v. 't Kiet, Meyer, Bergshoeff. Dus verworpen. Alsnu wordt aangenomen met algemeene stemmen een voorstel van den lieer Sprey voor toekenning f 500 subsidie, als even eens door particulieren l 500 aangebracht wordt Voorstel van B. en W. om te besluiten tot het aanleggen van een weglichaam van zand met koolaschafdekking van af de straat bij de Chr. school vöor U. L. O; tot de Gaslaan. De heer Den Uyl vindt dit voorstel on voldoende. Spr. leest voor een uitvoerige 'beschouwing over liet vraagstuk der werk loosheid. 't Is een internationaal probleem. Met verschillende voorbeelden wordt aan gegeven, dat andere plaatsen een betere regeling hebben. Spr. vvenscht in te stellen een commissie van advies voor B. en W., den Raad en Burgerlijk Armbestuur, waarin zitting moe ten hebben 3 loden van den Raad, 3 afgev. vakvereen. en voorzitter, aan te wijzen door en W. Hij dient hierna een motie in, waarin de Raad zich uitspreekt tot het instellen van een commissie, die met alle ten dienste staande middelen, welke tot doelmatige werkverschaffing kan leiden, adviezen geeft, en gaat over tot de orde van den dag. Deze motie wordt niet ondersteund. De heer Bergshoeff vraagt of er be sprekingen zijn gevoerd met de Alphensche schippers, die het zand zeker wel Willen aanvoeren voor denzelfden prijs als de zand maatschappij. De heer Sprey hoopt, dat B. cn W. nog meer middelen dan dit voorstel zullen ber ramen. Spr. vraagt tevens hoeveel werk- loozen er zijn. De heer Boeren hoopt, dat B. en W. goede nota zullen nemen van het schrijven der kerkbesturen, opdat er iets gedaan zou kunnen worden, zoowel wat 't kerkbestuur als de heer Den Uyl bedoelt De heer Ten C a t e Brouwer zegt zijn ideeën liever in een geheime vergadering. Bij de begrooting, aldus de Voorzitter, zal men zien, dat B. en W. ten opzichte van een steunregeling zoo noodig zeker actiel zullen zijn en thans reeds veel doen. De officieele lijst geeft aan ruim 200 werk loozen, hoewel er nog meer zijn. Als de Voorzitter en wethouder Herngreen hebben aangetoond, dat de schippers bij de zandaanvoer vcor de Jan van Niëuwenhui- zonstraat werk zullen hebben, en de Voor zittere de sprekers in den breede van ant woord dient, waarbij hij verklaart, dat B. en W. terdege rekening zullen houden met naar voren gehrachte ideeën, wordt het voor stel z. h. a. aangenomen. De heeren v. 't Riet en Cocx verlaten de vergadering. Voorstel van B. en W. tol aankoop van den Molenvliet en perceelen grond nabij dien. vliet, met bet. doorvaartrecht door den vliet, van den- polder Kerk cn Zanen en vat: Gebrs. C .P. èn P. J. van Schie. Na een vraag van den heer Boeren over afscheiding openbare weg wordt het voor stel z. h. s. aangen )men: Bij de R xnd vraag worden door verschil lende léden nog eenige kleinere zaken ter sprake gebracht De openbare vergadering wordt gesloten cn do Raad gaat in geheime zitting. gedenkplaat. Naar wé vernemen, heeft zioh een comité gevormd, om bij de ingebruikneming van het nieuwe kantoor der C -óp. Boerenleen bank het bestuur een gedenkplaat aan te bieden. 't Ligt in de bedoeling, de aanbieding ver gezeld te doen gaan met het verzoek deze plaat te doen aanbrengen in de .hal van het bankgébóuw. In het comité hebben de volgende heeren .zitting: A. v. Bergen, E. Bunnik, Adr. den Hertog, J.' Molenaar, B. Sprey eri J. P. Lienhebber. HAZERSWOUDE kerknieuws Tot ouderling der Geref. Kerk is gekozen de heer Jac. van BeekJzn. en tot diaken de heer D. Qualm. Woensdag a.s. des avonds 7 uur zal in het lokaal achter .de Geref. Kerk een ge meentevergadering worden gehouden. Door den heer B. Offringa zal worden behandeld „Stelsels van Kerkrcgeering", en door den heer A. Sikma „De Kerk als organisme en de Chr. Vakbeweging ten plattelande". ring „koudekerk en omstreken" Zaterdagavond werd door de Ring „Koude kerk en Omstreken" van Jongclingsvereeni- gingen op Geref. Grondslag, een vergadering gehouden in de zftal van den heer J. Ange- nént. De heer G Meerburg, van Leiderdorp, voorzitter van den Ring opende op gewone wijze, sprak een openingswoord en heette de vele opgekomenen harteliik welkom. Door den heer K. Binnekade van Koudekerk werd een inleiding gegeven op „De waarde van het Dogma", en door den heer Ph. de Gel der van Hazerswoude werd behandeld. Het nut van de schetsmethode". Op beide onder werpen, die getuigden van goede studie door de inleiders, volgde een breedvoerige bespre king Ds. den Hürtogh ging voor in dank- KATWUK AAN DEN RIJN alg. Vereen, voor bloembollen cultuur „afd. katwijk" Gisteravond hield de afdeeling Katwijk van de Algemeene Vereeniging voor Bloe mencultuur een ledenvergadering in hotel de Roskam. De Voorzitter, do heer Nic. Bos, richtte een woord van welkom tot de aanwezigen en gaf daarna een kort overzicht over de bloembollenteelt in het afgeloopen seizoen °ve; net algemeen zijn de uitkomsten dit inar heel wat minder dan het vorige jaar Niet de gewassen op zichzelf; deze. waren beter. Maar de prijzen waren aanmerkelijk laggr. Toch is er reden tot tevredenheid. De teelt was loonend en dat wil in dezen tijd van malaise heel wat: zéggen en geeft zeker reden tot dankbaarheid. Dit jaar is gebleken, dat .de uitbreiding van de narcissen teelt hiér aanhoudt. Enke len zijn ook begonnen mét de teelt van hyacinthen. Der e gewassen stonden best. Wel een bewijs, dat de Katwijksche gronden zich ook voor hyacinthenteolt uitstekend leeneh. Hierop werd besproken* de beschrijvings brief der Algemeene Vergadering, welke 15 December a.s. gehouden zal. worden. Op voor stel van het bestuur werd besloten, bij de candidaatstelllng van het hoofdbestuur te steunen de candidatuur van Ernst II. Kre- lage te Haarlem, aftredend voorzitter en voorts die der heeren J. Valkering Tzn. te Limmcn en J. C. v. d. Meer te Noordwijk. Over het voorstel van het hoofdbestuur om een regeling te treffen ten einde het plegen van fraude tegen te gaan, ontspon z,ich een langdurige bespreking. Ten slotte werd besloten aan de afgevaardigden vrij mandaat te verleencn.. Voorts werd besloten te steunen een voor stel om te komen tot oprichting van een keuringsdienst voor te veld staande tuinen. De kosten zullen gedragen worden door hen, die er gebruik van maken. Ten slotte deed de voorzitter mededeeling omtrent de uitvoering van het plan. om door de leerlingen der hoogste klassen der lagere scholen bollen in bloei te doen trokken. Er zijn 89 deelnemers. Er bestaat dus groote animo. Dé datum van de tentoonstelling is voorloopig vastgesteld op 25 Febr.. in de schuur van den heer Nic. Bos. Van Dr. Hueting was bij het bestuur een waardeerend schrijven ingekomen met de toezegging een pri«s beschikbaar te stellen. De voorzitter sprak de hoop uit. dat dit goe de voorbeeld navolging zal vinden. Tot afgevaardigden naar de alg. vergade ring werden gekozen de heeren Nic. Bos en T. Noort en tot plaatsvervangers de heeren G. v. d. Perk en C. Boskamp. Na de gebruikelijke rondvraag volgde sluiting. stemdistricten Naar we vernemen zal Katwijk aan den Rijn bij de eerstvolgende verkiezing bestaan uit twee stemdistricten. Voorheen was Kat wijk-Rijn één district Tot stemdistrict I zul len dan behooren: Wassenaarscheweg Oost zijde, Achterweg Oostzijde, Noord wijksche- weg Oostzijde en voorts alle andere ten Oos ten daarvan gelegen straten en wegen. Tot stemdistrict 2 behooren dan Wassenaarsche weg Westzijde. Achterweg Westzijde en voorts alle andere ten Westen daarvan gele gen straten en wegen. KATWIJK AAN ZEE de chr. besturenbond wendt zich tot den raad De Katwijksche Chr. Besturenbond heeft in zijn vergadering van 4 December besloten een verzoek tot den Raad te richten inzake de toenemende werkloosheid. Hieronder la- n we het schrijven volgen: „De afdeeling Katwijk van den Chr. Be sturen Bond verzoekt Uwen Raad beleefd, de onderstaande maatregelen in ernstige overweging te willen nemen, aangezien de werkloosheid in deze gemeente als elders zich in hevige mate uitbreidt en nu reeds het dubbele getal is overschreden van het vorige jaar in hetzelfde tijdperk, a te komen tot verschaffing; b. steunuitkeering aan de uitgetrokkenen uit de werkloozenkassen te verleenen, ook aan hen. die nog geen rechthebben den zijn op bedoelde kassen. Zij deelt mede dat de röeds uitgetrokke nen georganiseerden rondloopen zonder eeni- gen steun en dit aantal zich dagelijks uit breidt uitvoering u. n. l Onze Christelijke Harmonie-vereeniging U.N.I., zal o.l.v. haar directeur, dén heer P. C. Langmuur, een uitvoering.geven. Mede werking zal verleenen de declamator Arie Post, van Scheveningcn. De uitvoering wordt STAAKT DIE GEWOONTE De bouwondernemer K. S. heeft zich be klaagd over het feit. dat enkele karren vuil nis op zijn bouwterrein zijn gestort. De on hebbelijke manier, om allerlei oude rommel maar overal te de pon eeren, komt veelvuldig voor. en is in het belang van het aanzien onzer gemeente sterk to veroordcelen. MISHANDELD W. de R. uit het 1ste Duinpad deed aan gifte bij de politie dat hij was mishandeld door een twee-tal bewoners van Duinhof, de heeren L. d. V. en A. v, d. O., roerige hof jesbewoners. WAARSCHUWING Het 8-jarig dochtertje van mej. A. O. werd lastig- gevallen door een onbekend gebleven persoon, die later met de tram vertrok. Men zij gewaarschuwd. OP STAP? Zondagavond was de Varkevisseistmat in rep en roer. Een paar meisjes Van 13 jaar waren zoek. Toen ze 's middags om een uur of vijf niet op het appèl verschenen, begi ne de ouders zich ongerust te maken. Links en rechts werd geïnformeerd. Doch te geefsch. 's Avonds om 11 uur werd de hulp ingeroepen van de poüt'e, die haar uiterste best deed. Zonder resultaat evenwel. Men vreesde het ergste. Om half één, in dei nacht kwamen de „onnoozele kindertjes' boven water. Ze weigerden te zeggen, waa: ze geweest waren. Men vermoedt, dat de dames op stap zijn geewest naar Leiden, daar haar thuiskomst ongeveer samenviel met de aankomst van de laatste tram. EEN SLEEPERSPAARD OP HOL Een hit die voor den melkwagen trok den heer Van D.. ging er in de Zuidstraat vandoor. In razende vaart ging liet langs Duinoord. Onderweg tuimelde de bestuurder van don wagen. In het mulle zand wilden de wielen niet verder, maar het bovenstel de hit zetten nog even do reis voort, doch kwamen spoedig tot staan. LEIDERDORP OPHEFFING TOL H00GMADE9CHE WEG Naar wij uit zeer goede bron vernemen, zal vóór 1 Jan. 1931 de weg van Leiderdorp tot Hoogmade. die in eieendo" i en onder houd was bij de Heerlijkheid Hoogmad (welke weg in 18G2 is aangelegd) worden overgedragen aan de Piovincie, Dan ver valt ook tegelijkertijd de tol o-p de I-Iooj- madescheweg, welke ook dateert va.n 1802, en uit welker onbrengst de Heerlijkheid Hxigmade gedeeltelijk de koeten van onderhond kon bestrijden. Ook de weg HoogmadeWoubrugge in de richting La nee raar, zal voor 1 Jan. o. in beheer en onderhoud ovprgaan aan d Provincie, waardoor ook de tol op de brug te VVouhruggo over de Woudwetering zal verdwijnen. NACHTVETLIGHETBSDTENST De Lissesche Nachtveiligheidsdienst heeft haar werkzaamheden aangevat. Vanaf i Dec. worden de perceelen der personen, die zich bij den Nachtveiligheidsdienst hebben aangesloten, gedurende den geheelen nac'n bewaakt. Niet alleen tergen dieven en in brekers, doch tevens bij brandgevaar of stormschade. Ook bij ziekte worden door «w bewakers diensten gedaan door het inroe pen van geneeskundige hulp. De béwakëre worden volgens het klok- contróIe-sy8teem den geheelen nacht gecon troleerd. LEESKERK Ds. Drenth, van Broek op Langendijk kon onverwachts wegens ziekte niet i Chr. Ger. Kerk alhier Zondag de predik beurten vervullen, zoodat or beide keerea Leesdionst werd gehouden. „BEDT EN WERKT" In de Ned. Herv. Kerk hoopt Ds. Is. Voor steegh, uit den Haag, voor de C. J. V. „Bidt Werkt", Woensdagavond, half acht, te spreken óver het onderworp „Levenswandel" INENTING. Woensdag 10 Dec. a.s. zal, des middags éöi, uur in het Raadhuis, gelegenheid zijn tot kostelooze behandeling tegen diphterie. mntcem.ukrc stanti OVERL/ETVEN: J C Bronwnaser 38 j. ONDERTROUWD: J Slerat 23 j en A Gcertr Koorts 23 j. iionp DER nrrvoMUfG VERTROKKEN: H Mondt n Zelhem. Pastori Ned. Herv. Gem.: W G TVcsboIo n Lelden. Witte Slnp-el 56: P v Ueuwen n Zoeterwoude. Hoof RtJndtlk 144; A H Hartog n Leiden. Utr. .Tai pad 108: H Rotmensen n Lelden. Krulsstr I W H v Bekkum n FrankrUk; J A Verkuüh n Lelden. Mtdustr 28; TC F Bosschaart nm Lelden Mtrelstr 3: A Sllngorland-De Graaf Leiden. Groenesteeg 17: M J Wcljnen n Hill' gom „Bultenlust"; S M Dam n Woubrugge A 157: Ouderzorg 6; G A lorp: P J S J W C Duöverman. van der Valk Boumanwe.g 1: D Lauwertsma, Hoofdstr 30; M Struljk. Ouderzorg 6: H fToogeboom, kinderhuis Voordorp; JOG Alfcemade. Jaagpad 41: G J P v der Broek, Zljldük 21; P v der Hoed, v der Doestr 4.r.; J Guldenwoud, Hoofdstr TT2; A Corts. Hoofd straat 43a. LISSE ZUIDERZEEFILM Voor het departement Lisse van de Mij. tot Nut van 't Algemeen werd in hotel „dc Witte Zwaan" de Zuiderzeefilm vertoond. Na eenige medeclrelingen over komende avonden ving de heer C. S. dc Back aan met het afdraaien dezer zeer interessante prent. Met groote aandacht en belangstelling werd een cn ander door de talrijke a&nwe zigen gevolgd. De film g eft een zeer duidelijk beeld van wat gebeurt ter verkrijging van onze nieuwe Provincie en hoe het gebeurt Tot in details wordt afgedraaid en all:s haarfijn getoond. Het baggeren met de reusachtige bagger molens, de werking van de gigantische kra nen, enz .enz. In 't bijzonder krijgt men op deze film te zien de afsluiting ven de laatste opening in do dijk ,van de N. W. Polder. Het geheele werk dwingt eerbied en be wondering af. Geweldig is het, wat hier reeds tot stand is gebracht. Naast de leidende figuren verdienen de stoere werkers dan toch zeker een woora in lof. In de pauze werd nog een aardige amuse mentsfilm vertoond, die evena's de Zuider zeefilm een dankbaar applaus verwierf. RIJNSBURG raadsvergadering De Raad dezer gemeente ia opeeroepen ter vergadering op Vrijdag 12 Dec. a.s., s avonds 7'uur. Behandeld zullen worden: /astatelling gemeentehegrooting 1931 en begrootdngen gemeentebedrijven 1931. Voornaamste Nieuws. (biz. I) Ambtsaanvaarding van den nieuwen Haagsclieu burgemeester. Voordracht van li. eu W. van Amsti tot beschikbaarstelling van 1V2 millioi bijdrage in de uankoopkosten van het Gooi- sciie natuiirrcsrvarit. De regeering verklaart dat in de toekomst renteverhoogiug bij de Itijkspostspaarbau!; tot 3 procent niet uitgesloten is. (niz 5) (Blï. 5). De S.D.A.P. en de mobilisatie. De postroof te Amsterdam. Huldiging van ir. A. Keppler. BUITENLAND (blz 2.) Laval na Barthou Fransch kabinetsforma- teur. Gratie aan do ter dood veroordeelden In het Ranisin-proces te Moskou. De mistraipp in België. De film-relletjes 1: Berlijn. Italiaansch opruimingsvaartuig vergaan door ontuloffing; 14 dooden, Fransche vloolmanoeuvres. AGFNDA Dinsdag 9 Dec. Stadsgehoorzaal S u. „Sur sum Corda" Historisch concert Dinsdag 9 Dec. Nut van het Algemeen u. Lezing met lichtbeelden door den hoer K. v. d. Veer voor de afd. Leiden van de Ver. „Nederlandsch Fabrikaat." Woensdag 11 Dec. „Prediker" 8 u. Openb, vergadering Leidsche Chr. Oranjevereen. Donderdag 11 Dcc. Stadsgehoorzaal 8 u Filmavond Leidsche Chr. Besturenbond. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 8 lot e Zondag 14 Dcc. a.s. waargenomen door apotheek W. Pelle, Kort Rapenburg 12. Telef. 594. SASSENHEIM BLOEMLUST Op 24, 26 en 27 Dec. a.s. zal door Bloem inst in haar gebouw een bloemententoon stelling worden gehouden van gebroeide bolgewassen, waarvoor, evenals andere ja ren, vee] animo beslaat en waarvoor reeds veischillencle inzondingen zijn toegezsgd. JACOBA-KANNETJE Op den tuin van de Fa. Gebis. Bergman is bij het delven in de nabijheid w Ruïne Slot-Teylingcn een z.g. Jacoba-kan- netje gevonden. Het kannetje is ongeveer 35 c.-M. hoog en nog volkomen gaaf. VOORSCHOTEN UIT EEN RAAD In de gieteravond gehouden raadszitting ie o.m. met algemeene stemmen besloten tot het doen plaatsen van een ele-ctrischa klok met avond- en nachtverlichting in den domstoren. Verworpen werd een voorstel va.n den heer Braggaar om alle waykloozen een dag langer te laten werken, terwijl aangenomen werd een voorstel van heer Limburg om de uitgetrokken werklofH zen een dag langer werk te verschaffen. COMITÉ WELDADIGHEIDSZEGELS Ook in onze gemeente heeft zich een co mité gevormd voor den verkoop van dadigheid&zegele voor het kind. Het bestaat uit do dames: freule Schimmelpenninck v, der Oye, mevr. Ds. Fortgena. mevr. Dr. v. d. Stoel, mej. G. Eggink en den heer O. R. I. Viveur, directeur van het kinderziekenhuis „Nieuw-Voordorp". Het mooie doel dat het comité nastreeft, is genoegzaam bekend, zoodat een aanbeve ling tot koopon van de zegels, zeker overe bodig mag worden geacht. WADDINXVEEN GESLAAGD De wijkverpleegster der gemeente, zuster de Bruin, slaagde dezer dagon voor het diploma kinderverzorgster, een dinloma dot wordt afgegeven vanwege de Zuicl-Hod vereen. „Het Groene Kruis." OPRUIMING. Met machtiging van den Gemeenteraad verkochten B. en W. aan de meestbieden den het wachthuisje voor auto-bussen aan de Oranjelaan en twèe groote iepcriboomcn voor de onclcnvijzerswoning in het dorp. REDDINGSBRIGADE Bij de leden van de Waddinxveensche zwemclub bestaat liet voornemen een Reri- dings-brigade op te richten. Voor dit dool zal binnenkort ccn lezing met lichtbeelden worden gehouden. WOUBRUGGE NED. HERV. KERK Bij de gehouden stemming is tot ouderling in de Ned. Herv. Kerk herkozen de heer P. Vromans en tot diaken de heer K. Bruin. Voorts zijn tot notabelen herkozen de heeren C. Verweij en G. van der Boon. VACCINATIE Alhier zal gelegenheid gegeven worden tot kostelooze in- en herinenting op 10 December s. en wel voor het dorp ten huize van dr. Lotte, des nam. 2 uur cn voor de buurt schap Hoogmade des nam. 2.30 uur in het gemeentelokaal aldaar. UITSLAG AANBESTEDING De houw van 10 eengezinswoningen voor rekening van de woningbouwvrrecniging „Nieuw Leven" is heden gegund aan de laag ste inschrijvers, do heeren Groen en Brej man te Benthuizen, voor de som van 37.400 GEMEENTERAAD De Raad der gemeente komt Don dei-dag a.s. voormiddag O.fO uur bijeen. De agenda vermeldt: 1. Notulen; 2. Meded:elingf- (Zeer belangrijk); 3. Rondvraag. ZOETERWOUDE DS DORPSKLOK De klokkcn'at van de dorpsklok aihi •erzocht ons mede te deelen dat de klok i laatste weken in reparatie is, zoodat h daaraan te wijten is, wanneer zij niet i juiste tijd aanwijst.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1930 | | pagina 6