MAANDAG 4 AUGUSTUS 1930 EERSTE BLAD PAG. 2 INGEZONDEN MEDEDEELING STADSNIEUWS ADRES AAN DEN RAAD. Over radio-distributie. Geeft met verschuldigde eerbied te ken nen ondergeteekende, Cornelis ter Meer, do micilie kiezende te zijnen huize, Bornco- fitraat 2a, alhier; dat hem 15 Januari 1927 door B. en W. \an Leiden vergunning is verleend tot het epannen van draden over openbare straten, stegen en v/atercn, ten behoeve van een door hem op te richten Radio-Centrale; dat hij van de genoemde vergunning ge bruik heeft gemaakt, zoodat hij vanaf 7 Fa bruari 1927 een Radio-Centrale in de ge meente exploiteert; dat hem als vergunninghouder voor het spannen van draden over openbare straten, stegen en wateren, in een conferentie met vertegenwoordigers van het gemeentebe stuur on twee heeren van de P. T. T. op 27 Juni 1930, bij monde van den heer Splinter, Wethouder van Fabricage, is aangezegd dat hij niet mocht voortgaan met uitbreiding te geven aun zijn bestaande netten en ook geen aansluitingen meer mocht maken; dat hij door deze stopzetting zeer ernstig benadeeld en, zoo dit voortgang mocht heb ben, financieel te gronde wordt gericht; verzoekt het college van B. en W. beleefd, wel hun medewerking te willen verleenen. dat doze voor hem onaangename en zeer nadcelige stopzetting wordt opgeheven; *«rzockt voorts den Raad, B. en W. uit te nwodtgen aan het hiervoren genoemde hun ne medewerking niet te willen onthouden: verwijst den Raad naar een bijgaande Memorie van toelichting en platte grond, waarop de gebieden, door mij geëxploiteerd, aangegeven. PARKCONCERT. Het programma van het Parkconcert van Dinsdag 5 Aug., 8 uur, luidt als volgt: „Nanon", marsch, Genée Ouverture „Norma", Bellini „Das Tanzende Berlin", wals, Kollar „Excelsior Ballet", Millars a. „Aubade printonière", La Combe; b. „Redowaska", Geijp „Pomone", wals, >Valdteufel „Lazzoroni", marsch, Wagner OVERPLAATSING. Luitenant-kolonel S. G. N. Nauta Pieter, van den staf der artillerie en toegevoegc aan den inspecteur van het wapen, wordt binnenkort overgeplaatst naar Leiden en is bestemd tot commandant van het 6e regi ment veldartillerie. KINDERZENDINGSFEEST. Op Woensdag 6 Augustus a.s. zal op het landgoed. „Oud-Poelgeest" te Oegstgeest een kinderzendingefeest worden gehouden-. Met sympathie maken wij hiervan gewag. Het is een goede gedachte reods vroeg in de Qiarten der kinderen de liefde voor het werk der zending aan te kweeken en hen te leeren dat izij' voor dit werk een offervaardig ge moed moeten toonen. Natuurlijk zal dit zendingsfeest niet inge richt zijn als dat van de „grooto menschen". De sprekers zullen hetgeen dat zij te zeggen hebben verhalenderwijs aan de kinderen voorhouden en de jeugdige bezoekers zullen ook op andere wijze worden bezig gehouden Al is dit feest echter in de eerste plaats voor de kinderen, ook de ouders en andere belang stellenden zijn natuurlijk van harte welkom. Zij zullen er geen spijt van hebben. Als het weer een beetje meewerkt is er geen grooter genot dan een middag door te brengen op dit schitterend landgoed, in Gods heerlijke natuur. Voor verdere bijzonderheden verwezen wij naar een advertentie in dit nummer. ZWEMWEDSTRIJDEN ..DE ZIJL" De wedstrijden voor het politie- en haven personeel, die bij de laatstgehouden zwem feesten van de Zijl niet door konden gaan zullen thans gehouden worden op 25 Augus lus a.s. Het bestuur van de Zwemvereeni- ging hoopt, dat ook het havenpersoneel zich in grooten getale voor deelname <zal laten in schrijven. Op denzelfden avond, zal door enkele adspirantleden een nummer schoon springen worden gegeven, terwijl tenslotte een polo-wedstrijd zal worden gespeeld tus schen de Zijl 1 en een nader te bepalen zevental. z STEDELIJKE WERKINRICHTING In de Stedelijke Werkinrichting zijn dc afgeloopcn week opgenomen 150 personen. WEDERSPANNIGHEID Terzake van wederspannigheid is gister avond aangehouden zekere J. v. d. M., die onder den invloed van sterken drank ver keerde .en verzet pleegde tegen de politie. N.V. STOOMGISTFABRIEK EN DISTIL LEERDERIJ „DE VALK" voorheen T. H. RITMAN CO. In de dezer dagen gehouden vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde Vennootschap vroeg dc heer J. A. Ritman, die reeds sedert geruimen tijd den wensch te kennen gegeven had zich uit zaken te willen terugtrekken, per 1 Sept. a.s. ontslag als directeur, welk ontslag hem op de meest eervolle wijze wcrcl verleend. De heer Ritman verklaarde zich desge vraagd bereid als commissaris der Vennoot- 6chap te willen optreden, welk besluit dooi de aandeelhouders ten zeerste werd ge waardeerd, omdat op deze wijze de Ven nootschap nog vele malen van de adviezen van den heer Ritman zal kunnen profitee- ren. Als nieuwe directeur werd met ingang van dcnzelfden datum benoemd de heer W J. van der Heijden alhier en tot adjunct- directeur, de heer F. II. Ritman, zoon van den oud-directeur. Tenslotte werd nog benoemd als commis saris dc heer D. van Eek, alhier. BURGERLIJKE STAND ONDERTROUWD: D v d Veur 29 Jr en M v Toorn 2 1 Jr F Dorr 27 ,|F en T H \VU«innn 27 Jr D <le Moed 32 Jr en J Brutnsma Z7 Jr P Hot aUlMlB .1 M I' /onderop 29 Jr en W O Leouwenburprh 28 Jr en J Jr M de Tombe 28 Jr F L Th du Pon 26 ,lr en 20 jr - 27 Jr - M 1. uwen 27 Jr Mortier 23 Jr en llppo 26 Jr en 7.1 rit ree 25 Jr r- 20 Jr en C v d en c Ha«emnr< W Hoogkamer en E S v d W en M Mnrquent,, r, Sllngcrl/ind P O .1 Blrjer 20 C J Krom 21 Jr 'A M Spctc 2D Jr, -k 22 hrens 2 4 Jr a 23 Jr - 26 J J Zlcrlkzce 21 Jr W Fi Oudehoorn 27 Jr - jr p J Jam -.0 |- H Morbis 25 - 1 PndcUnt 29 Jr er M O B «Je I-"»*1 2D -Ir h v d tSeen 24 Ir N riatteel 24 Jr Tl FleUcheis 25 Jr P H M Ober 28 Jr O V F Konlg 24 Jr er KONINGINNEDAG Door de Vereen. „Koninginnedag" is de 'olgende circulaire verzonden: „De 50e verjaardag van onze geliefde Ko ningin nadert snel! Indien gij een goed va derlander zijt, doortrokken van de nationale gedachte, overtuigd van de groote beteekenis an Oranje voor Nederland in het vel leden,, nu, in de toekomst dan kan het u niet onverschillig laten of op dat gouden feest in onze stad uiting zal worden gegeven aan de gevoelens die ten opzichte van ons Koningshuis in de Leidsche burgerij leven. Juist op zulk een hoogdag wordt gansch hel olk zich in zijn diepste binnenste bewust an dc trouw aan zijn dynastie, die de gansche wereld het benijdt. De verceniging „Koninginnedag" te Leiden brandt van het verlangen, vóór te gaan, leiding te geven aan een waardige, eens gezinde viering van het gouden feest, een feest van allen met allen, van Nederlan ders, kinderen van cén volk, geschaard, rond den troon van Oranje. Feest in de stad, feest ons hart, overal feest dan! Wilt ge de jonge vereeniging helpen? Zij is zwak nog,-een nókomertje uit het gezin, naartoe hare oudere zuster: „3-Octoberver- eeniging" cn „Chr. Oranjevereniging" be- hooren; maar zij is vól goeden wil, bezit den geestdrift der jeugd. Zij zou zoo gaarne het gouden feest luister rijk, grootsch, tóch warm en innig vieren; zij wil haar beste krachten geven, maar wat kan zij zonder ,ller steun, aller medewer king? Wilt gij haar helpen, u aanmelden als lid? Zoo ja. wacht dan niet, de groote dag is er 'óór men het weet. Wij vragen het vrien delijk, maar héél dringend: Laat 31 Aug. 1930 te Leiden geen fiasco worden! In naam van Oranje, treedt toe, niet mó- ree!, maar héden nog, eer gij het vergeet. Iedere contributie is welkom, ook de kleinste, bedenk dat. Eéndracht maakt macht!" Het bestuur van de Ver. ..Koninginnedag" als volgt samengesteld: Mr. A. v. d. San- dc Bakhuyzen, eere-voorzitter; P. C. Labrijn oorzitter; Joh. Gcijtenbeek, le secretaris, Brcestraat 79; P. J. Jansen, le penning meester. Aalmarkt 3; F. G. Rosier, 2e voor zitter; Ph. v. d. Lof, 2e secretaris; J. F. X. Sanders; 2e penningmeester; J Boekkooy; L. Yuestroo; J. F. Voorbij. KINDERFEEST OP 31 AUGUSTUS. Verschenen is weder het traditioneele pro gramma van het kinderfeest in de Stads gehoorzaal voor de kinderen der lioogsto klassen van alle Leidsche scholen ter ge legenheid van den verjaardag van H. M. do Koningin. De kinderen gaan in optocht naar de feestzaal, nadat zij eerst aan den burge meester, als vertegenwoordiger der Konin gin, een eenvoudige aubade hebben ge bracht. Het eigenlijke feest bestaat weder in allerlei attracties: zang, gymnastiek en poppenspel, terwijl natuurlijk ook de trac- tatie niet ontbreekt. DEELNAME AAN HET KONINGINNEFEEST Wij verwijzen naar een advertentie in dit nummer, waarin mededeelingen wor den gedaan omtrent de deelname aan den lichtstoet op 1 September, ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin en omtrent de kinderspelen op den Zater dag daarvoor. Gaarne wekken wij onze stadgenootcn op om mede te werken aan het welslagen van dit feest. WATERTEMPERATUUR Hooge Rijndijk, 9 u. 20 graden C. 12 uur 20 graden C. De Zijl 9 u. 19 graden C. 12 u. 19 gr. C. Uit den Omtrek. ALPHEN AAN DEN RIJN FOKVEEDAG. Door het ernstig heerschende Mond- cn Klauwzeer onder het rundvee in de Rijn streek, waren de voorbereidselen tot het hou dtn van een Fokveedag voor rundvee, var kens en schapen, waartoe in April door den Bond van Rundveefokvereerfigingen in de Rijnstreek besloten was, stopgezet. Op de larftst gehouden bestuursvergade ring is echter besloten de Fokveedag toch door te laten gaan, daar de voortgang van de ziekte van dien aard is, dat op 25 Sep tember a.s, voldoende genezen dieren zullen zijn, om een beeld te geven van de rundvee- fokkerij in deze omstreken. Zoodat den 25sten September te Alphen a. d. Rijn een Fokveedag gehouden zal worden \oor Groninger Zwnrtblaard Veeslag, Zwart- bond Hollandsch Veeslag, Groot-Yorkshire varkens en schapen ingeschreven; in het Schapenstamboek voor Zuid-Holland. BOSKOOP „VIFOR" Woensdag 6 Augustus n.m. 8 uur zal door de vereeniging „Vifor" in hotel „Klaassen" een openbare vergadering gehouden worden. Als sprekers hopen op te treden de heer J. C. M. Mensing, secretaris van de Aalsmcer- schcn Tuinbouwbond en de heer P. A. Colijn burgemeester onzer gemeente. WIE HEEFT IETS VERLOREN? Aan het politie-bureau zijn inlichtingen te bekomen omtrent een -gevopden porte- monnaie met inhoud. ÏInrgcrIUke stnud. BEVALLEN: T Versluis—Hoogondoorn d. OVERDEDEN: A C Zevenhoven 27 J. LISSE COOP. VEILING H.B.G. LISSE Dinsdag 10 uur en 2 uur groote veiling leverbaar. HOLLANDS BLOEMBOLLENHUIS Dinsdag 5 Augustus voorm. half tien Nar cissen veiling leverbaar. Voorm. 10 uur plant goedveiling van alle soorten bolgewassen. Nam. 2 uur Hyacinthcnveiling leverbaar. i hy.'i rulr eds op lagere prijst held In t" dc xendli evoerd i: i 7000 m de koo- -htten. Nu beweging; Is goko- De i lelang- ide velling koi rille-, partijen binnen. Do kwaliteit van het aangevo algemeen beet. Steeds was 'n groot aantal koo- dlt had tot gevolg, dat er m do veilingen >cht bleel a werden. Murlllo'e, Couronne d'Or, La Reine Itte Due waren zeer gewild, hetgeon dir t uiting kwam door lioogeron prijs. Prins Oostenrijk is z lende malen komt net voor aa partij verkocht is, andere koopt drukken (Iets te laat natuurlij! id prijshoudend. Vcrschil- Pltt. Wm. Copland - goede kwaliteit in r-elora I f 1.20, Couleur Cardinal I f4.1' I f2, II f 1.6 i n 'lana I f2.30.' II f 1.70. Due. de Berlin I f 3. Due. Tholl Scarlet I f2.20. II f 1.70. Due. v. Tholl I f3.20. II f2. Duchesse de Parma I f3.50. II f2.80. Eleon. i I f 2.20. II f 1.6 I f2.60. II f2. Fred. Mo< f2.80. Gele Prins I f4.10. II f3.40. Grand Du I f 6. II f5.50, Gen. de Wet I f7.50. Hermai Schlepel I f2.50. II fl.90. Hobbema I f3.20. Ibi r f3.20. f2 50. J. v. d. Vondel wit I f3.40. I f2.60. King of the Yellow I f4.60. II f 3 ?0. L Reine I f 3. II f2.20. La Rei atelas I f 5 20, Lo r I f5. II f4. Mac I f2.50. II fl.90. Ophir d'Or I luable I f5. Mon i I f3.40. II f2.60. s I f4.50, II f3.80. I Rose La Reine I f 2.60. II l TI f 3.30. Van der Neer I f3.10. II f2.40. White 1 r f 3 50, II f 2 80. Wat Valk I f 3. Witte Zwaai Dubbele vroege tnlpc- d'Or I f4.30. II f3.50. Elcctra I f G.10. II f4, El. Toreador I f 5.20. Imp. Rubrorum I f 4.40, La Cnndeur I f 2.50, II f 1.80, Lucretla I f 2.70, IT f Murilln I f 3.40, II f 2.10. Mr, v. d. Hoeff I f 4 20, j f 3 90_ n f 3_ r(?x I f 3. II f 2.20, Snl- uty I f 3.50. Waterloo i-rman I f 4.80. Witte f 2.10. II f 1.60. :alea I f3.60. Cour. i I f 3 30, II f 2.60, Schot f 2.60. r. 8 f 7.70. Dnrwln tulpen Roozen I f 2.70. II f 1 gon I f3.80. II f2.50. v z. 8 f 1, b. 6 40 c.: 10. z. 8 fl.10. z. 6 6 40 c.: Sir Walter After Glow I f 4.10. Anton Ariadne I f 2.50. Barti- lue A triable I f 3.20. Bar _T f 1.50. Centenaire I f 3. t I f 2. II f 1.40. City of Haar- II f 1.80. Fame. Sanders I f2 50. TI f 1 40. Fev II f Glow I f 2.30. 2.20. II f 1.50. Isls I f 1.90, Ki I f 2.80. II fl. I f 2 20. II f 1.40, Hoi r Harold I f 3. f 2.80. II f 2, Painted Lady I f 2.50. II f 1.70. Pride of Haarlem I f 2.60. II f 1 50. Pr. Elizabeth 1 f 2.60, II f 1.50. Prof. Rauwenhoff I f 2.50. II f 1.50. Psyche I f 2. II f - n fi eo :ol d'lsland I f 3 60. Sieraad v l I f 2 50. II f 1.80. The Sultan II f 2, Vic- Wm. Pitt I f 3.80, II f 2.50. Zwanenburg I f 10. Enkele lntc tulpen; Caledonia I f 2.70. Gesn. Lutea I f 2.30. II f 1.60, Gesn. Spatulata I f 2, II f 1.60, Inglesc. Pink I fl.90. II f 1.30. Inglosc. Yellow I f 2. II f 1.40. La Mcrv-eille I f 2.30, Mrs. l II f 3.40. Moonlight I f 4. Picotó I f 2.20. II T f 40 n f j 3(l f 1.60, Triton I fl.80. Te Fai Noordwijk Dn. I f Dn. I f4,60. Dn. II f2.80. rond f 2.30: Mad. de field! Dn. I f 5. Dn. II f Graaf f Dn. I f 5.50. Dn. II f 4; Prln- Dn. II f 3.80: Spring Glory Dn. I f 8: Bic Vlet f7.90. Dn. II f5. s Von Sion Dn. I f 6.50. Dn. II f 4.25. ONDERTROUWD: P Obdam er bergen. BEVALLEN: G de Graaf—Prins d Zon—Heeskerk z C Hulsbo» A Schalk—v d Eoogert d. OVERLEDEN: H J vnn Loon VERTROKKEN: W J Meskers en gezin naar den Helder Mej P M Zeestraten naar Idem C Buurman en gezin naar Htllegom P Verkade nnar Vlaardlngen Mej H W de Wit naar Muiden INGEKOMEN: Mej A Hoogkamer van Haar lemmermeer. Haven 4 H Veltman van Noord wUk, Heerewe.g 3C0 Mej M VrometUn van Bergen (N.H.) Heerweg 232 J v Haaster v Eindhoven. Julianastr 99 H Oppelaar Haar- ltmmermeer. Julianastr 103 A M B*t<k— Doeswtlk van Haarlemmereer. Wagcndwarsstr 32 AL de BruUn van Zoeterwoude. Kanaal WOUBRUGGE RAADSVERGADERING De Raad dezer gemeente komt Woensdag a.s. voorm. 9.30 uur bijeen in openbare ver gadering.'Punten van behandeling: 1. Notulen en mededeelingen; 2. Ingeko men stukken; 3. Voorstel verleenen van af schrijvingen schoolgeld; 4. Benoeming lid Bedrijven- en Bouwcommissie; 5. Prae- advies van B. cn W. over het verzoek der Mandolineclub; 6. Voorstel gratis gebruik Gemeentelokaal aan de Naai- en Knipcursus 7. Voorstel verordening" op dc heffing van besmettelijke ziektengelden; 8. Voorstel ver leenen subsidie aan de Wilhelmina-vcreen.: 9. Voorstel verordeningen op de financieele verhouding tusschcn Rijk cn Gemeente; 10. Aanbieding gemeenterekening 1929; 11. Voor stel verleenen crediet tot 't aanleggen eener begraafplaats; 12. Rondvraag. Burgerlijke Stand GEHUWDJ P v den Berg 24 jr cn E BINNENLAND. ZUID-HOLL. MIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN JAARVERSLAG Aan het jaarverslag der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreuke lingen ontlcenen wij het volgende. Op 8 Fcbr. werd to Amsterdam In hel Scheepvaarthuis een bijeenkomst bdlegd van de besturen der beide reddingsmaatso.hap- pijen cn dc militaire luchtvaarafdeolingen, teneinde na te gaan, welke diensten kunnen worden verleend door vliegtuigen bij het redden van schipbreukelingen. Naar aanleiding van deze gedachtewis seling werd een schrijven gericht tot den Min. van Defensie, die zijn goedkeuring hechtte aan een ontwerp-instructie, waarbij de vertegenwoordigers der rcddingsmaai- schappijen gemachtigd worden dc hulp van vliegtuigen in te roepen tot het redden van schipbreukelingen. Een tweede gemeenschappelijke vergade ring had plaats te Den Haag. ter bespreking van de samenwerking dor maatschappijen op dat deel der kust, waar de terreinen Imrer werkzaamheden aan elkander grenzen Reeds in het vorig vcrslg is in een „In Mcmoriam" de nagedachtenis gehuldigd vnn de dappere bemanning van de stoomredding boot „Prins der Nederlanden", die hot leven liet bij een poging om op 16 Januari de schipbreukelingen te redden van liet op <ic Maasvlakte gestrande Letlandscho stoom schip „Valka". Hoewel de „Prins der Nederlanden" In omgeslagen toestand op zijn waterdichte compartimenten is blijven drijven, zoodat 't zwaar beschadigde casco geborgen kon wor den, hebben wij gemeend, aldus het verslag geen groote bedragen meer ten koste to moeten leggen aan reparatie van deze boot die 20 jaar oud was. De uitstekende dien sten. die zij in al die jaren met haar zustei schip de „President van Heel" onder zeer gevaarvolle omstandigheden lu-eft bewezen pleiten voor den degelijken bouw en de keuze van dit eerste type van mechanisch voortbewogen reddingbooten in een tijd, da', de verbrandingsmotoren nog niet tot onwik- keling waren gekomen. Toch is ons uit de voorlichting van Prof Vossnack gebleken, dat volgens dc nieuwere ideeën over den bouw van reddingbooten grootere zeewaardigheid moet worden toe gekend aan de tegenwoordige meer ronde doorsnede van dc motorboot type „Koningin Wilhelmina'. Het enorme dynamisch kop pel, dat optreedt en kapseizen bevordert, in dien de boot dwars in een brandinggolf ge raakt, heeft bij dezen vorm minder effect. Bovendien vermeerderen twee schroeven, gedreven doo rmotoren en draaiend in tun nels de bedrijfszekerheid aanzienlijk. Deze overwegingen hebben cr toe geleid, dat wij opdracht gaven tot den bouw van twee dubbelschrocf motormldingbooten, waarvoor Prof. Vossnack bereid was d° plannen en het bestek te maken, alsmede 't algemeen toezicht op den bouw op zich te Op Burgerhout's Mach.-fabriek en Scheep; werf te R'dam en Scheepswerf „Nicolaas Witsen" te Alkmaar in aanbouw, zullen beide booten in het voorjaar van 1930 ge reed zijn en daarna te Hoek van Holland in dienst worden gesteld. Dc gehavende stoomreddingboot „Prin: der Nederlanden" werd van de hand gedaan In het verslagjaar werd weer in zeer 1 gevallen hulp verleend aan schepen schepelingen, die in nood verkeerden. Zoo werd de behulpzame hand geboden aan de botter S. L. 39, welke bij de Hin- derribbcn aan den grond zat. Dit had op 2 Januari plaats. Op den 16cn Jan. d.a.' had de tragedie van de stoomreddingboot „Prins der Nederlanden" plaats, welke boot onder leiding van schipper A. van der Kloos ter naar buiten ging om het ss. „Valka" te assisteeren, dat aan den grond geraakte. Door een zware grondzee werd de redding boot echter tegen de „Valka" aangesmakt, zoodat berghout cn reeling werden bescha digd. De manillatros brak. Daurna ;foomde de boot, zonder achteruit te zijn gezakt, vooruit naar dieper water buiten de bre kers, draaide en keerde vóór wind en zee door de branding terug. Daarna draaide zij in rustiger water achter de bank weder op naar de „Valka". Voor de tweede maal bij het schip geko men, kon zij echter weder niet langszij komen om de schipbreukelingen af te halen en bleef 10 a 20 voet van het boord ver wijderd. Wederom stoomde zij tegen dc branding in naar dieper water om te draaien en keerde weder vóór de zee terug. Nu zag men echter van boord, dat de boot dwars van het schip op a V? mijl afstand, met de voorsteven naar het schip toe, dwars- zee kwam en plotseling omsloeg. Men zag de bemanning te water en eenigen zich vast klampen aan de boot Door de omstandighe den van wind en zee was men aan boord niet in staat hulp te bieden. Schipper A. van der Klooster, de machinisten H. P. Meyboom en J. M. Timmens en de matrozen P. van Aspcren, R. de Groot, A. Meuldijk, C. Ster renburg cn P. A. Verwey vonden den dood in dc golven. Op 1 April werd bij Rockanje de blazer S. L. 20 te hulp gekomen, die met gebroken mast en over boord geslagen zeil ten anker lag. Öp 6 Mei werden de schipper en de knecht van de tjalk „De drie Gebroeders" gered, welke te water raakten bij het zinken van dit schip. Nadat de motorboot „Prinses Juliana" op 21 Juni, n.m. 12 uur, van een oefentocht op li aar station was teruggekeerd, berichtte de kustwacht van West Schouwen, dat een wa tervliegtuig van de Kon. Ned. Marine, de W 69, ten westen van den lichttoren op eeni gen afstand van het strand in do branding was neergestreken. Een lichlwachter w./s naar het strand gezonden en vernam van den commandant van het vliegtuig, dat deze zoo spoedig mogelijk hulp verzocht van een reddingboot, omdat er gevaar bestond, dat het vliegtuig door zeegang en branding zou worden vernield. De reddingboot is ten 1 uur uitgevaren; kon wegens dc branding en te weinig water niet langszij komen, doch liet een boei zakken aan een lijn, waarmee ver binding werd genyiakt, zoodat het vliegtuig vlot kon worden gesleept en veilig te Burg- sluis werd binnengebracht. Verder werd nog hulp verleend aan het Italiaansche s.s. „Disciplina" en aan het En- gelsche s.s. „Glennamoy". De succesvolle redding in 1929 van 64 men- schenlovens vermag echter niet de droeve herinhcring te verzachten aan de ramp van 16 Jan., waarbij 8 redders het leven lieten! De Gezant van Frankrijk, de heer A. Kam- merer, heeft op 24 Mei, ten kantore van den voorzitter, op plechtige wijze do reddingsme- daillcs toegekend aan den schipper en de be manning van de motorreddingboot „Ko ningin Wilhelmina" te Stellendam voor de diensten bewezen aan het Fransche stoom schip „Fort de Troyon", dat op 16 Februari 1928 strandde op de bollen van de Maas vlakte. Toegekend werden: Verguld zilveren medaille aan schipper W. de Jager. Zilveren medailles aan: machinist I. de Rijcke cn de matrozen A. de Jager Sr., A. de Jager Jr., J. de Jager, B. de Blok en A. Troost. De Consul-Generaal van Noorwegen, te Rotterdam, de heer O. Skvbak, heeft op 15 Juni te Hoek van Holland in het gebouw van het Loodswezen op plechtige wijze de roddingmcdailles met diploma's uitgereikt, die op voorstel van de Noorsche Regeering door Z. M. den Koning van Noorwegen zijn verleend aan den schipper cn de bemanning van de stoomreddingboot „President van Heel", voor de redding van 24 man der equi- pngc van het Noorsche s.s. „Chris li aan Mi- chelsen", dat in den hevigen storm van 25 November 1928 strandde ten noorden van den Nieuwen Waterweg. Toegekend werden: Gouden medaille aan: schipper J. Slis <)n le machinist A. Benard. Zilveren medaille aan: 2e machinist A. van der Ster en de matrozen A. Visser, B. de Korte, P. van Asperen, R. de Groot en P. A. Verwey. De medailles bestemd voor dc laatste drie matrozen, die omgekomen zijn bij de ramp van de „Prins der Nederlanden' op 16 Jan. 1929, zijn door den Consul-Generaal als aan denken voor dc weduwen bestemd. Verder herinnert het verslag aan de stich ting van het „Helden der Zee Fonds Prins der Nederlanden": Het fonds „Ramp President v. Heel" werd in de nieuwe Stichting ingebracht, teneinde de mogelijkheid te scheppen aan de wedu wen, die ondersteuning genieten niet dit fonds, een hoogere uitkeering te verzekeren, wnardoor zij voortaan niet in minder gun stige conditie verkeeren dan de laatst ge troffen gezinnen. 4 De grootte van het fonda liedroeg, na'dat JEUGDLANDDAG TE DELFT „CHRISTUS HEEFT HET GELAAT DER MAATSCHAPPIJ VERANDERD" HORIZONTALE IDEALEN LIJDEN SCHIPBREUK De landdag die Zaterdag te Delft gehou den werd, heeft niet de belangstelling onder vonden welke hij verdiende. Wellicht dat het buiige weer eenigen invloed ten kwade oefende, het rechtvaardigde echter niet de uiterst geringe deelname. Waar deze openlucht-samenkomsten overal elders duizenden bezoekers trekken, sloeg Delit een pjver figuur. Dit verhinderde even wel niet een verder welslagen. Om ongeveer 4 uur opende de voorzitter van de Prov. Vereen. Prot. Chr. Landdag- Comité, de heer van Hilten van Rotter dam het samenzijn met gebed. Hierna zette spreker in het kort het karakter en doel der Jeugd'landdagen uiteen. Hierna heeft ds. L. D. Poot, Ned. Herv. predikant te Amsterdam een rede gehouden getiteld: Christendom en vooruitgang. Spreker haakt hetgeen hij te zeggen heeft vast aan het woord van een bekend hoog leeraar die k:«rt geleden gezegd heeft dat hel Christendom altijd geweest is een rem vooi allo vooruitgang. Ds. Poot wijst er op dat dit geen nieuw geluid is. Alle eeuwen door is de afbraak \an het Christendom gepredikt. Uitvoerig geeft spreker weer de meening van Sinclair die niet alleen het Christendom maar alle religie beschouwt als één groote verlakkerij, waarvan de eenige die er goed van worden, zijn, de kerk en de geestelijkheid. Met tal van voorbeelden illustreert ds. Poot hoe dezu criticus over het Christendom- denkt. Zijn acte van beschuldiging bevat ontzaglijk veel waarheid. Zij die het Evangelie ver keerd beoordeelen doen dat voor 90 pet. dooi Voornaamste Nieuws. BINNENLAND (li*, i.) Zaterdag is rle nieuwe Rijksweg naar Amsterdam te Bussum feestelijk geopend. Te Zwijndrecht heeft een ernstig auto ongeval plaats gehad, waarbij vijf perso nen zijn gewond. In het Hotel des Indes te Den Haag is brand geweest. (blz. 5.) Boven Voorne heeft een cycloon gewoed. (blz. 6.) De achtste algemeene vergadering van de Ned. Chr. Bond van Arbeiders(sters) in de Kleedingindustrie cn aanverwante vakken. Aan «le Vrije Universiteit zijn wederom twee hoogleeraren in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde benoemd. (blz. 7.) Het ledental van het C. N. V. is boven het hoogste punt, in 1920, uitgekomen. BUITENLAND (blz. 5.) In Noord-Frankrijk is heden een alge- meene werkstaking uitgeroepen. De wrijving tusschen Turkije en Perzië neemt toe in verband met de Koerden- invallen. In Engelsch-Indië hadden opnieuw bot singen plaats. op de torenspits den bliksem noodig om in te slaan, zoo leggen wij door de zonden bloot voor Gods neereiaanden toorn. Spreker wekt op om hiervoor te sidderen opdat wij onder den indruk komen dat we leven onder ge- openden Hemel. Kam dan een geopende hemel geen zalig heid worden. Inderdaad het kan mits wij ons aanbevelen im Gods genade, dan zijn we gered. Dat .kwam uit in de gloriekreet van WÊÊ ül Stefanus die Christus zag door een geopende ichuld van vele christenen in hun ontzag- Hemel ter rechterhand Gods. ::t.„ t„ t Mpt. TTpm. hpslnit ris W.. w. lijkc verwereldlijking. In Luther's tijd het: hoe krijg ik genade bij God, thans vragen velen hoe krijg ik het beste haantje En dan de onderlinge verkettering waar door dc christenen vaak werelden van el kander gescheiden zijn. Kort gezegd hebben wij een geweldig stuk schuld. Al wordt evenwel veel uit de acte van be schuldiging aanvaard, het komt echter niet op rekening van het Christendom, maar van de dragers. Een echt christen zal God willen vorhoo- gen in zijn leven en wij grijpen zijn Hand niet om iets te krijgen maar om Hem zelf. Spreker vraagt daarna: „gaat de wereld voruit". In het licht der geschiedenis is er vooruit. In het licht der geschiedenis is er zeker een geweldige vooruitgang in tech- n-isoh opzicht, maar voor het overige gaat 't in een kringloop. Zie de openharing van het bolsjewisme waar de voorgangers der kerk worden afgeslacht. Dat zijn de toestanden der middeleeuwen die terugkeerden. Van zedelijke verheffing is geen sprake. Het Christendom daarentegen is een groote zegen geweest alle eeuwen door. Heeft Christus niet het huwelijk hersteld en de juiste verhouding gebracht tusschen vader, moeder en kind? Is er dan niets ver anderd sinds Jezus Christus in de wereld kwam? Hij heeft het gelaat der maat schappij veranderd, want waar de wet Gods wordt gehandhaafd en beleefd, daar is voor uitgang. Spreker waarschuwt tenslotte heit niet te venvachten van een sociale revolutie. Alle idealen die horizontaal gericht zijn lijden schipbreuk. Jezus Christus het Cen- trale, de wijsheid Grids en d-e kracht Gods, I door Hem zal de kerk een opheffende, kracht zijn in de wereld. Moge ieder onzer h-ler op van harte amen zeggen, besluit spreker. Tijdens een hierop volgende pauze heeft de Chr. Gymnastiekvereeniging „Excelsior", onder leiding van de heeren: J. v. B e v e- ren te Den Haag en L. van Heusden te Delft, knotsoefeningon door dames, stokoefe- ningen door heeren en vrije oefeningen door liecren-adspirantcn, gedemonstreerd. Vervolgens heeft ds. A. A. Wildschut, Ned. Herv. pred. te Rilland Bath gesproken over het onderwerp: „Onder open Hemel". Ds. W. toonde aan hoe velen den hemel trachten te openen. Wij kunnen het echtei nooit zoover brengen. Dat heeft Christus ge daan. Wat heeft Hij dan gdaan? Ontzettend veel, maar ook ontzettend weinig, maar één ding „liefhebben". Daarmee heeft Hij door de mensahen en door den dood heen geboord en heeft tenslotte triumfeerend den Hemel geopend. Ook een Stefanus zag 't, want boven den schaterlach van Satan klonk het: ik zie den hemel geopend. Is dat nu niet zalig? Spreker zou het ont zaglijk gevaarlijk willen noemen die gc- openden Hemel. Zooals het plat-inaplaatje het Nederlandsche Roode Kruis en de dag bladen hunne inzameling hadden afgedra gen en zich accoord verklaarden met de Stichtings-acte rond f 667.000.waarvan f 'i3.000.uit het fonds „Ramp President van Heel". Daarna restte voor.het Bestuur vari het Fonds de uiterst moeilijke opgave welke mo dus moest worden gevonden voor een billij ke uitkeering, waartoe de middelen vnn het fonds hen ruimschoots in staat stelden. Zonder dieper in te gaan op allo mogelijke overwegingen, die zich hierbij voordeden, meenen wij te mogen volstaan met do ver molding van de resultaten, waartoe do volo besprekingen leidden en die neerkwamen op het volgende: a. de totaal inkonjsten van de weduwen, uitkeering Zee-ongevallenwet vermeerderd met toeslag uit het fonds, zullen nooit min der bedragen dan de verdiensten van den kostwinner waren op het tijdstip vóór de ramp intrad, met dien verstande, dat mi ieder geval het minimum f 40 per week be draagt; b. dat staatspensioenen, waarvoor de kost winner bij zijn leven heeft moetm s tor Ian en die in geen verband staan tot den red- dingdionst, buiten beschouwing zu:len Ulu- c. dat het aantal kinderen irce.'i vloed heeft op het bedrag der uilkee. ug. die 'ai mers gelijk is aan, of hoogcr dan hetgeen de kostwinner Inbracht; d. dat de omstandigheid, dat kinderen 'a ter in eigen onderhoud gaan voorzien, geen vermindering zal brengen van de uitkeering aan de weduwe (logisch gevolg van a en e). Als maatstaf voor het totaal bedrag, uit keering Zee-ongevallenwet vermeerderd met toeslag, is aangenomen het resultaat van het met groote zorg verrichte onderzoek naar de inkomsten van den kostwinner, ingesteld door den commissaris van Rotterdam te Ilock van Holland. Met Hem, besluit els. W., wordt uw leven gaaf en zuiver, dan -wordt het een gang naar het eeuwig Vaderhuis. Slotwoord. Ds. Stelhvag, pred. bij de Luth. gemeente te Delft, -heeft hierna opgewekt het gesprokene in praktijk te brengen. Wij moeten arbeiden in Gods Koninkrijk. Onze activiteit moet rus ten in Gods hand. Dan worden wij levende zielen. Zoo universeel als we in het kwade zijn moeten wij ook in het goede worden. Universeel in ons gebed. Niet van elkander gescheiden dor hokjes en schotjes, maar als een eenheid hebben wij God aan te loopen. Ds. Stellwag -heeft hierna dank gebracht aan het Comité, dat de vergadering te Delft had belegd, en met name aan den heer v. Hilten die alles zoo keurig georganiseerd had. Hierna ging ds. Stellwag in dankgebed voor, waarna de vergadering werd ontbon den. Het Chr. Fanfarecorps „Soli Deo Gloria" verleende den geheelen middag zijn mede werking bij de verschillende zangnummers. Luchtvaart NIEUW ENGELSCH LUCHTSCHIP? Inzake den bouw van een nieuw groot Engelsch luchtschip verneemt de „Sunday Express", dat het nieuwe luchtschip een gasinhoud zal hebben van 7y2 millioen ku bieke voeten, tegenover de R. 100 5x/2 mil lioen. Hiermede zou zelfs het luchtschip, dat thans in de V. S. wordt gebouwd worden overtroffen. De snelheid van dit reuzen- luchtschip zal meer dan 80 mijl per uur be dragen, zoodat de reis van Engeland naar Canada in iets meer dan 36 uur zou kun nen geschieden. De deskundigen zijn van oordeel, dat de R 100 niet beantwoordt aan de eischen voor een bevredigenden en gcregelden dienst over den Atlantischen Oceaan. Men is van meening dat een luchtschip, tweemaal zoo groot als de R 100 en in staat S5 mijl per uur af te leggen, voor dezen dienst noodig is. PROEFVLUCHTEN VAN DE DO X Ook een Oceaanvlacht? De groote vliegboot Do. X zou bij gun stig weer lieden een korte proefvlucht ma ken, teneinde de nieuwe ingebouwde twaalf watergekoelde 000 P.K. Curtiss-motoren te probeeren. In den loop van deze week zul len dan nog verschillende andere proef vluchten gemaakt worden, waarna verschil lende vluchten ondernomen zullen worden naar Berlijn cn naar de Oostzeekust, en ver volgens naar Zwitserland, naar de Middel- landsche Zee en waarschijnlijk ook naar Nederland. Vermoedelijk nog in den loop van dit jaar zou men, naar verluidt, willen trachten met de Do. X een vlucht naar Amerika te ma ken, wanneer de weersgesteldheid daartoe gunstig is. FAILLISSEMENTEN f? Elshout, schilder rloflioudor. dei H. Th. Nleuwenhuijsen TCaterstra.it 23 cn Boekhi comm mr. G H B van den Boon W F. AVery. den Haag. M. Vermeer, gescheiden cchtgem Edens, den Hnng, l'let Helnstra ter-comm. mr. G. Scholten; cura 14. Rechter-comm. mr G. H. B. van ti; curator mr. J. V. Chardon. te Delft ■Rün. melkboer to Lelden; Pleterkerit- S 20. Rechter-comm. mr. J. H. van Lacr ■nr. H. W. J A Averbeck Leiden. RUn. - omm. mr. G. Schol ten; cui ewitz. te Delft. N.V. Glascommissie den Hogcndorpatrar BBruin°P' oop. Rechter urntor mr. A. >1. do Groot, den Hang. W. Eavlng gewoond hebbende to Leeuwarden hans wonende to 'o-Gravonhago. Hobbema trant 261. Rechter-comm. mr. G. Scholtcn; cur nr. G. Beekhuis, te I.eeuWnrdcn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1930 | | pagina 2