DINSDAG 4 MAART 1930 TWEEDE BLAD PAG. 7 UIT HET SOCIALE LEVEN GEORGANISEERD OVERLEG VERGADERING CENTRALE COMMISSIE. In d« jongste vergadering der Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken deelde de Voorzitter me de. dat de Minister van Financiën in begin sel niet ongenegen was de Rijksklerken bij de Registratie eenigermate tegemoet te ko men in bet ondervonden nadeel, ontstaan door het volledig stopzetten der aanstelling tot Rijksklerk bij dot dienstvak gedurende hel tijdvak 1922—1927. Over de voor deze tegemoetkoming te treffen regeling en baar grootte zal de Minister zich nader beraden. Aangaande de belooning van concierges niet met volle dagtaak .00 acht de Regeering de bestaande regelingen van Financiën voor den belastingdienst en van Justitie voor d< Kantongerechten voldoende. Aangaande het prae-advies der sub-com missie voor het uachtgeldenbesluit betref fende het van or- satiezijde gedane voor stel om artikel 3 van genoemd besluit zoo danig te wijzigen dat voor „de laatstelijk genoten wedde" wordt gelezen: de wedde, „welke zou zijn genoten indien de belang hebbende ill denzelfden rang werkzaam zou zijn gebleven, achtte de Regeoring de argu menten tegen dit voorstel sterker dan die vódr d'it voorstel pleiten. De Centrale Commissie vereenigde zich met de door de Regering aanhangig ge maakte wijziging en aanvulling van het K. B.. waardoor ook de diensten, bewezen als klerk of schrijver ten kantore van den secre- taiis-ponningmeester van liet Bes.uur der Vlsscherijen op de Zeeuwsche Stroomen en als klerk bij een districtscommandant, in specteur der Rijksveldwacht als zijdeling sche diensten worden beschouwd en waarbi; overigens de vergoeding aan keurende me dici toe te kennen ecnige wijziging onder gaat. Wo't bet 2 ramgenstelsel bij bet Belasting dienstvak betreft, zoo is daarin conform de eindbeslissing van den Minister van Finan ciën. de nieuwe kommiezon-rang opgenomen in de schaal 37a: 1300—2100. 11 jaar .2 tv/eej. verh. van 100, 1 tweej. verh. v. 200, 11 jaarl. verh. van ƒ200, 2 tweej. verh. van 100) en de nieuwe assist entenrang in d« schaal 84a1S00—2000, 16 jaar (8 tweej. verh. van 100). De diensttijd, vereischt om van kommies tot assistent te kunnen worden bevorderd, zal op 9 jaar worden vastgesteld. De sub-commissie voor de salarieering bracht prae-advies uit inzake een voorstel van de bijzondere commissie van Georgani seerd Overleg, om het maximum van alle amanuenses H. O. van f 2200 op f 2300 te brengen, dus zonder voor dit ambt eene splitsing aan te brengen in 2 rangen. De sub-commissie achtte het gowenscht taak en arbeid van alle amanuenses door ambtenaren van het Centraal Bureau te doón onderzoeken, omdaarna aan de hand van deze gegevens de salarieering der ama nuenses nader te beoordeelen Voorts werd van organisatiezijde met aan drang verzocht te mogen vernemen op welke wijze de Regeering zich het tot st/vndkomen van het ambtenarenreglement heeft ge dacht, vooral wat betreft het inschakelen van het Georganiseerd Overleg daarbij. De voorzitter zegde toe dat de Regeerings delegatie zich ter zake tot de Regeering zou wenden, opdat zoo mogelijk reeds in dn eerstvolgende vergadering der Centrale Commissie hierover van Regeeringszijde eenige mededeélingen zouden kunnen wor den verstrekt De e.v. vergadering werd vastgesteld op Dinsdag 25 Maart a.s. Schoolnieuws. HOOGER ONDERWIJS. RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN Op uitnoodiging van de Leidsche Biologen- vereeniging, de Vereeniging voor Wetenschap- peliike Voordrachten te Leiden, de Filoso fische Faculteit van Leidsche Studenten en van het Natuurkundig Genootschap spreekt pref. Dr. H. Driesch, uit Leipzig, op Don ciondag 13 Maart a.s. in het groot-auditorium van het Leidsche academie-gebouw over „Das Organische Leben". De toeneming van het aantal studenten in de Pharmacie aan de Leidsche Universi teit maakt uitbreiding van het Pharmaceu- tisch Laboratorium noodzakelijk. In den loop van dit jaar zal een daartoe benoodigde ver bouwing worden uitgevoerd. LANDBOTTWHOOGESCHOOL TE WAGENINGEN Tot assistente is, wederom voor den duur van een jaar benoemd: mej. K. Vinkenborg te Wageningen. GEREF. GYMNASIUM TE AMSTERDAM. Op don zesden Schoolavond, j.l. Vrijdag gehouden, werd D r. C. S c h a i n'c k, rector \an het Gymnasium, gehuldigd wegens zijn 12 -jarigen toe ge wijden arbeid in deze func tie. Dr. A. J. Lakke sprak hem toe namen3 de leeraren, Prof. Dr. H. R. Woltjer namens de Curatoren, de heer A. J. van Marle namens de Directeuren, de heer G. Grafe namens de leerlingen en student N. Willemse namens de cud-leerl ngen. De heer Van Marle bood na mens de Directeuren een geschenk onder enve loppe aan, Dr. Lakke deed mededeeiing dat spoedig nog een geschenk van leerlingen, oua-leerlingen en ouders zou worden aange beden, bestaande in een chèque voor het ma ken van een reis naar Italië. Nog werd een album ter herinnering aan deze gelegenheid aangeboden. LAGER ONDERWIJS ONDERWIJZERSBEN OSMIN GEN. Rotterdam (Chr. Instituut voor Meis jes, van Oldenbarneveldtstraat 45, dir. mej. A. L. L. Bender), voor de afd. U. L. O. mej F.. M. Spoormaker, onderwijzer U. L .0. te Goes. Middelstum, J. Schreiber te Burum. Chaam (N.-B.), mej. A. Klunne te II ij k e n-H 01 g h a 1 0 n (Geref. School W F de Boer te Laaghalerveen. IJ m u iiien, A. Langhout, tijdelijk al daar werkzaam. H. M. J. VAN OVEREEM Sr. De heer H. M. J. va n Overeen Sr., oudste onderwijzer uan de Marn'xschool te Utrecht, die hij 46 jaren diende, heeft zijn ptbeid neerge,e"d. De Bestuursvoorzitter W. C. Baron Röell en het Schoolhoofd H. J. Harmsen hie'rien hartelijke en waardcerende toespraken onder aanbieding resp. van een souvenir en eenige fraaie boekwerken. CONFLICT Te Lemmer kwam volgens de „Ned", naar aanleiding van de bedreiging met ont slag van hot Bestuur der Vereen, voor Chr. Nat. Schoolonderwijs te Lemmer ar' den heer F. Schurer, oncjerwyzer aan de school dier Vereeniging, !n verband met zyn antimilitai- rist'sche propaganda, bij dit bestuur een pro testbrief in, geteekend door 87 leden. ONDERWIJS IN DE ELECTRICITEITSLEER Daartoe in staat gesteld door het Electrl- citeitsberlryf van Lis.se, Sassenheim en Hille- gom, bezoeken een duizendtal schoolkinderen dezer dagen de tentoonstelling op het gebied der electriciteit te Leiden. Aan hun bezoek ging vooraf vertooningen van een tweetal films op het onderwijs in de electriciteitsle» betrekking hebben, in het gebouw „Trianon aan de Breestraat. EXAMENS. PROMOTIES. ndoong, OP proefschrift: „Ondoi tr.-ihoornycosen", en de heer L geboren te Zoir.t, op proefschrift.; „opara- t de kennis der West-lndlsche voikege- ruldon". :hn. Hoogeschool t Is tot Doel proefschrif elektrlscher -Roosenste.... verwierf zich bekendheid do. het totstandkomen van de radio-telefo. ding met Indltl. EXAMENS-STUURMAN. Den Ha 5 Maai lart, G. Vlsachor, W. de Jongen cT'Nagtêgi EINDEXAMENS-GYMNASIA EN EX.-TOELATING TOT DE UNIVERSITEIT Aangifte voor één der examens, genoemd in 11. 12 t geschil Jr 1 Aprl isla. Verhulst Rechtzaken. DE MOORD TE WADDINXVEEN De 35-jarige houtbewerker A K., die door de Rotterdam scha rechtbank wegens moord, gepleegd op H. A. Schotman op 10 Augustus te Waddinxveen, is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf met aftrek dpr preventieve hechtenis, is van dit vonnis in hooger be roep gekomen bij het Haagsche Gerechts- De Hoogc Raad heeft arrest gewezen in de zaak van L. F. E. v. Hoogenhuyzo inspec teur der Ned. Spoorwegen te Groningen, te gen wien proces-verbaal was opgemaakt uit hoofde van het feit, dat. hij een'nieuw per ron van het station te Groningen had doen overkappen, zonder dat B. en W. van Gro ningen daarvoor vergunning hadden ver leend De kantonrechter achtte in deze noch de woningwet, noch de plaatselijke bouwveror dening overtreden en ontsloeg den inspec teur van rechtsvervolging. In hooger beroep kwam de rechtbank tot dezelfde conclusie, tegen welk vonnis de officier van justitie cassatie aanteekende De Hooge Raad handhaafde de uitspraak van de rechtbank niet en veroordeelde den inspecteur tot f 1 boete of 1 dag hechtenis. Gemengd Nieuws. DOOD GEKNELD. De 34-jarige matroos N. van der Pol te IJmuiden, die twee weken geleden op eer stoomtreiler tusschen de verschansing en hel vischhord is bekneld geraakt, is in het zieken- huia aldaar aan de bekomen verwondingen overleden. Hij laat een weduwe en twee kin deren achter. DOODELIJKE AANRIJDING. De 55-jarige wielrijder G. de P. uit Hilver sum, die de vorige week op den Laarderweg door een auto werd aangereden, is in het ".-K- ziekenhuis te Hilversum overleden. DE DRANK. In bewusteloozen toestand werd naar het Binnen-gasthuis te Amsterdam vervoerd, een 23-jarige man, die door agenten en burgers uit het water van de Leliegracht was gered. ij aankomst in het gasthuis bleek de raari te zijn overleden. Hij zou onder den invloed sterken drank hebben verkeerd en ten gevolge daarvan te water zijn geraakt. EEN PSEUDO-ADVOCAAT. Te 's-Gravenhage is door de politie In ver zekering gesteld de 40-jarige J. J. B„ die zich valschelijk uitgaf voor advocaat en ver schillende menschen heeft weten te bewe gen hem zaken in handen te geven, waarbij bij hij voorgaf die zaken voor hen te zullen behandelen. Het is hem op deze wijze ge lukt verschillende bedragen van die men schen te ontvangen. DOODELIJK MOTORONGELUKK. Toen de motorist W. Claessen te Weert (L.), op weg naar Helden-Panningen, on een gegeven moment voor een kip wilde uitwijken, reed hij tegen een boom, doordat de manoeuvre mislukte. Met ernstige in wendige kneuzingen werd de man opgeno men en naar het Louisehuis te Roermond overgebracht, waar hij aan de gevolgen overleed. Het slachtoffer was ongeveer 39 jaar oud en ongehuwd. ERNSTIG AUTO-ONGEVAL. Op den Rijksstraatweg bij Moerdijk is Zondagmiddag een 6-jnrig dochtertje vai. flen arbeider S. door een uit de richting Moerdijk komende auto overreden. Door het krachtig remmen van den chauffeur sloeg de auto over den kop. De inzittenden blo ven ongedeerd, doch het overreden kind werd ernstig gewond de ouderlijke woning binnengedragen en op medisch advies 00: auto naar het ziekenhuis te Breda vervoerd. EEN LAFFE BEROOVING. Te Amsterdam werd een 77-jari2o man die in verschillende kroegjes loterijbriefjes verkoopt, in rie Gerard Doustraat aangespro ken door een onbekend persoon. Deze vro-g hem of hij nog een loterijbriefje over h»icï Toen de man hierop bevestigend antwoord de, verzocht de onbekende of hij van een gulden kon teruggeven. De oude. man kon dit niet evenmin kon hij van tien gulden teruggeven. Plotseling gaf de onbekende hem een slag op het hoofd, met het gevolg dat de oude rnan versuft op straat viel. De onhekendo heeft hem toen. aldus heeft dr. oude man aan de politie verklaard, van f 20, die hij in zijn zak had. beroofd. De bestolene werd ter observatie in een ziekenhuis op genomen. Van den dader bestaat een vrij nauwkeurig signalement. MOORDAANSLAG BIJ TILBURG DE DADER AANGEHOUDEN Het slachtoffer nog niet tot bewustzijn gekomen GOIRLE, 4 Maart Gisternamiddag werd in het afgesloten bermhosch achter de Villa Marvilde zwaar gewond en in bewusteloozen toestand gevonden een zekere A. van Oirschot uit Tilburg. Uit het onderzoek bleek, dat hij vijf groote wonden aan het hoofd had, die met een groote kracht moeten zijn toege bracht. Verschillende sporen wezen op eer hevig gevecht De ongelukkige is overge bracht naar het ziekenhuis te Tilburg. Van morgen om 11 uur was hij nog steeds nie1 tot bewustzijn gekomen. Als verdacht van dezen aanslag is gister avond omstreeks 0 uur aangehouden een zekere T. R. uit Tilburg, een ongunstig be kend staoind persoon. Hij ontkent echter de daad te hebben gepleegd. Verschillende personen moeten hem even wel in de omgeving der plaats des mis- drijfs met den vcrslagone hebben gezien, terwijl is komen vast te staan dat zijn klce- ren zoodanig met bloed bevlekt waren, dal de po'itie rreent den waren dader in han den te hebben. Aangenomen wordt dat het hier een lust- of roofmoordaanslag betreft. De toestand van het slachtoffer, dat vreesr- lijk was toegetakeld, was vanmorgen zeer ernstig. Vandaaj worden van politieweg? fotografische opnamen op de plaats van het ■lisur.jf genomen. EEN GRIEZELIGE VONDST. Men meldt uit Zwolle aan de Maasb.: Op den IJsel bij rle Steenfabriek te Win- desih&im weigerde de schroef van een mo torboot. Bij onderzoek bleek, dat zich in de schroef bet lijk van een vrouw bevond, het welk aan boord gehaald werd en naar het Katerveer vervoerd, waar aangifte ge schiedde bij de politie. Bij onderzoek bleek, dat de overledene wa6 juffrouw IJ. M. uit Wylie, die in den IJsel te water was geraakt en verdronken. DOODGEDRUKT De 61-jarige opzichter P- Koreman ge raakte op de gemeentelijke gasfabriek te Lindhoven tusschen een cokes wagen en eon ijzeren pikaar, met het gevolg, dat zijn borst kas werd ingedrukt. De ongelukkige werd naar het ziekenhuis overgebracht, waa onkele uren lanter aan de bekomen verwon dingen is overleden. Hij .aat een vrouw met groot gezin achter. AUTO IN EEN RAVIJN Een open auto, waarin vier varkenskooplii den uit Laren (Geld.) zaten, reed van D< venter over don Rijkswég naar Zutfen. B(j de Koerhuisbeek schijnt de bestuurder blind te zijn door het licht van een ande ren auto. Hij raakte den weg bijster e„ auto stortte in het door de beek gevormde ravijn, circa zes meter diep. De menschen hebben daar geruimen tijd gelegen voordat zij werden opgemerkt. De bestuurder was ondèr den auto beklemd geraakt, doch werd door de passagiers met het hoofd boven boven water gehouden. Ten slotte zijn allen door te hulp gesnelden >p den wal bracht Twee van hen waren er zonder menswaardige verwondingen afgekomen De bestuurder werd door drie dokters met kunstmatige ademhaling bijgebracht en daarna naar het St. Joseph gesticht te D> venter vervoerd. Zekere Stegeman was vr, ernstig aan het gelaat verwond. De auto werd geheel^ vernield- BU HET RANGEEREN GEDOOD. Te Amsterdam is bij den overweg Ruysch straat een ladingmeester van de Ned. Spoor wegen door een rangeerenden trein overreden. Beide becnen werden hem afgereden. De on gelukkige is spoedig in het gasthuis, waar heen hy was overgebracht, overleden. DOOR EEN SCHICHTIG PAARD. Te Lage Zwaluwe (N.-Br.) is de landbou wer M. van B. op den hoek van de Nieuw- straat, doordat zijn paard schichtig werd voor een hem passeerende auto, van de mestkar gevallen Een der wielen ging den man over het lichaam, waardoor hij zich zoo ernstig bezeerde, dat hij zijn werkzaam heden moest staken. DE DOODELIJKE DAMP. Te Mijdrecht ontdekte de vrouw van P. C. - nachts, gewekt door het schreien van haar zoontje, dat er kolendamp in de kamer was Zij viel bewusteloos neer, wat haar man be merkte die ramen en deuren openwierp. Pp vrouw kwam na veel moeite weer bij. Onvol doende afsluiting van de kachel was dt oorzaak. DOOR DEN TREIN GEDOOD. Te Oldenzaal is nabij den bewaakten over weg in do Eekte op de spoorlijn Oldenzaal- Hengelo het lijk gevonden van den 22-jarigen monteur S. uit Losser. VERDRONKEN. De 71-jarigè schippersknecht R. T. sloeg nachts van een schuit van do N.V. Expo ditie-Onderneming D. Hennipman te Hilver sum overboord en verdronk. Voor op het vaartuig stond de schippersknecht G J. G, uit Amsterdam. T. stond aan het roer en de scheepsjager M. van H. leidd- het paird dat de schuit trok. To 's-Graveland moet T. op tot dusver niet opgehelderde wijze in d. s-Graven andschevaart zijn gevallen. Althan, de beide minnen misten hem plotseling 7 hebben echter den tocht vervolgd, zonde iemand te waarschuwen. VANDALISME. Naar aanleiding van ons l ericht over van dalisme in de Chr. school te Zevenhuizen (Z.-H.) waarvan de leerlingen der landbouw- wmt rschool werden verdacht, wordt ons van de cursisten dier onderwijsinrichting hot ro gonde gemeld: De gehecle zaak is deze, dat de kast de- Chr. school door middel van een sleutel en niet door verbreking Is geopend en wol om een zak olionooten, toebohoorendo aan een der cursisten er uit te halen. Na den zak f.e hehhen geledigd, is hij weer, gevuld met steenkool, in de kast gezet, waarna ze word gesloten. Van diefstal is geen sprake, even :min van vernieling. Een nieuwe plaat In verhaald met het feit, dat jaarlijks in ons land groote oppervlakten boscb en hei de door brand verloren gaan het vorig jaar zelfs ruim 8000 H.A. heeft de Neder- landsche Heidemaatschappij wederom een nieuwe plaat uitgegeven met een opwek king om mede te helpen bosch- en heide brand te voorkomen. De plaat, ontworpen door A. Beeftink en in offset-druk uitgevoerd door A. v. d. Weerd te Arnhem, stelt een denneboom voor, die zijn reeds kaalgeschroeide takken- gestel als om hulp jammerend uitstrekt te midden van laaiende vlammen en rook. „Helpt ons Bosch- en Heidebrand voor komen" staat onder dit suggestieve beeld van de jaarlijks terugkeerende verwoesting van ons boschhezit. waarvan alleen in 1929 voor ruim 600.000 in vuur opging. Niet alleen waarde in geld gant daardoor verlo ren, maar ook en vooral verliezen we daar door veel natuurschoon en gelegenheid tet ontspanning en om gezondheid op te doen- Het laatst verlies is niet in cijfers uit te drukken. Er kan niet genoeg gedaan worden om op dit euvol de aandacht te vestigen, vooral omdat het meerend-eel van de branden ont staat door toedoen van den mensch zelf. Speelschhei-d, onoplettendheid, onvoorzich tigheid, onverschilligheid, baldadigheid, roe keloosheid en helaas ook kwaadwilligheid zijn meestal de oorzaken. Wij hopen met de Ned. Heidemaatschap pij, dal deze plaat tot het publiek mag sore- ken en vestigen de aandacht, op deze nieu we plaat, onder mededeeiing, dat exem plaren crat.is door genoemde Maatschappij. di-e te Arnhem gevestigd is, worden ver strekt om deze onder het oog te brengen van het publiok. Dat daarbij 'vooral de ieugd niet vergeten moet worden, ligt voor de hand. Deze plaat is dan ook bij uitstek "'•c"hikt om in scholen te worden opgehan TWEE ..HEU.EBA ARDTERS". Twee, Mi de politie te Vüssineen zeer on- irimst'g bekend stosr.de gebroeders, hebber 9 nachts een caféhouder, die geweigerd nad hun toegang tot zijn zaak te ver'eeren, in de Helleberdierstraat opgewacht en hem met een mes en ren hamer zoo ernstig verwond, dat het s1 ach toffer in ernstieen toestand in het ziekenhuis moest worden ongenomem. De 1 nolitie, die de zaak in onderzoek heeft, heeft mes en hamer in beslag genomen. EEN VERDUISTER AAR GESNAPT. Een ambtenaar bij de gemeentelijke ar beidsbeurs te Amsterdam wordt verdacht geruimen tijd kleine bedragen, bestemd voor de werkverschaffing in Overijssel, te heb ben gestolen en ten eigen bate te hebben aangewend. In het geheel wordt hij ver dacht op deze wijze f 6500 te hehhen ver duisterd. Toen er vermoeden tegen hein rees. nam hij de wijk naar Parijs. Daar is hij thans aangehouden. Zijn uitlevering zal worden gevraagd. „MONSTERS" IN HET WESTLAND. Men meldt ons uit het Westland: De kleinere gemeenten blijken een ge wild arbeidsveld voor een eigenaardig slas van kooplieden. Zij doen zich soms voor ah zeelieden, die een lap stof te koop hebben of ook wel als buitenlandsrhe handelsreizi gers die een monster-collectie verkoopen De artikelen blijken inderdaad „monster^ te zijn. want de politie, die de kwaliteit var de verkochte producten heeft onderzocht oordeelt dat de goederen lang niet waaid zijn hetgeen men er voor betaalt ut dit 1 POLITIERECHTER UTRECHT Drie helden Drie jonge arbeiders uit Langbroek ston den terecht omdat zij een jonge fabrieks arbeider uit Doorn mishandeld hadden. Op 11 Januari was de jongen uit Doorn naar Langbroek gefietst. De drie verdachten vonden hem een vervelenden opschepper en hadden afgesproken, dat zc hem eens goed af zouden ranselen. Daartoe hadden zo hem opgewacht en onverhoeds van de fiets ge trokken eu een pak slaag gegeven. Tevens had één der heidon het niet kunnen laten den overrompelden jongeman met een fiets sleutel te bewerken, zoodat deze een groot üwa'i gat in het hoofd bekwam. z 'Év De officier eischte tegen Ieder zes weken ceils gevangenisstraf. Ja, dat xonden ze al'ontrul heel vervelend. „Ik begrijp niet hoe ik zoo stom ben geweest edelachtbare en ik heb er erg veel spijt van", zuchtte er één, de oudste- De politierechter veroordeelde ze, daar ze nog nooit eerder een strafbaar feit gepleegd hadden en tamelijk gunstig bekend staan, tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaar. Zijn baas bestolen d: Een electrïcien uit de Bilt had 7 lasch-, doozen 1 rolletje draad en 'n doosje schroe-j ven toobehoorende aan zijn baas vcrduis-J terd. Verd. was 23 jaar en was reeds eer der veroordeeld wegens eenzelfde feit tot een voorwaardelijke gevangenisstraf vanj twee maanden. De goederen had hij gestolenI tijdens het werk in de pasgebouwde huizen! op de voormalige Tivolituin. De officier merkte op in zijn requisitoir, dat deze keer gevangenisstraf moest wor den opgelegd, daar hem de vroegere verorr deeling niet veel geholpen heeft en eischle twee maanden. De politierechter veroordeelde hem tot zes weken gevangenisstraf. Drie helers van brandewijn Uit do zaak van een wijnhandelaar te Rcnswoude werden twee flesschen brande wijn gestolen. Do dief had aan enkele vricn den een rondje gegeven en deze vrienden stonden tor zake van heling terecht. De brandewijndicf zit ln de gevangenis te Arn hem en moest gistermiddag als getuige in deze zaak voorkomen. De officier eischte tegen dr drie vrienden die alle drie om cn nabij twintig jaar waren f50 boete of 25 dagen hechtenis- De politie rechter veroordeelde ieder tot 115 boete subs 10 dagen hechtenis. Ingezonden Stukken. BEDE OM HULP! Ie-Ver 1 plfl ging „B i d its gelegen ce Provincie Gi enig ln -t ZuldelUk Wei Is do getlsotle. uitgum vormd-n Is teve- held. Ha .ar Voorg ■t Comité van In BUbelgcnuoi luI wordt 't !n in Tolbf rechtzinnig Her- Zendlngspost bü ultnemend- srer is tevens Secretaris idlge Zendlru btJb- 1400 zl< iglngs-Iokanl, staande aan •el.-Vereeniging Tolbcrt, allo Zond: dagssehool cn Jc tcrwtil er des wli chlsatlën en Evai houden. E dezen tUd hchben \v(j duui larum. Van 'esterkwav- plaats van •ld gewerkt wordt In 't le vaart te •edllct. Zon- gehouden, week cate. .Itlrd 1 irbeid de Voorgang* ons werk niet stelling toen' ken (drie m: Lokaal staa- rellst ceen woning biddend al per dag). In 't dorr krUgen. 't li It ar nelger zin daarin kaï 'oorelkaar te krö^i Wilt U ook nice bclpca r 't Is om vaster vorm te go- >rk. dat blijkbaar 's Heereij id. G. D. POSTMA. Voorganger-Evangelist JOHs. LIZE, 2o 1 G. P. PLAS. Sec S. K. DIJKSTItA. Per P.S. Giften over de r aanvaard door onzen V Tolbert Lokaal „Bidt LAATSTE NïEUWS. MET DE WAPENEN DER BARBAREN. Te Leeuwarden lien 's morgens oen zektv. T. de Jong, werkzaam op de lijsten fabriek van A. H-ilsen. langs het Znirlernlein op weg naar z'n werk. Hem ontmoetten daar •en -I n<-1 r.ing.-n van Zvo-gweste.ri de, die te Leeuwarden in fabrieken werk zaam zijn. wordt nog steeds gestaakt. Toen deze arbei .Iers dan ook Dc Jong herkenden volgde een soheldnartij. di' «nnw"® in h"ndtastel::kl>e den overgme. Een der Zwesrwesteindei* stak daarbij De Jung met een nies en ver wondde hem aan borst en arm. De Jong stortte neer. Inmiddels was er nok een age.it van po litie verschener, die den dader H. do R. aan naar 't politiebureau vprvoerd, waar een dokter het eerste verband legde en proce: verbaal tegen d° R. werd opgem-akL Uit de Antirev. Partij. A. R. J. A. IN ZEELAND. In de Geref. Kerk te Kapel Ie (Z.) werd een propagandavergadcring gehouden van de A. R. J. A voor Nnord- en Zuid-Beveland waarvan de opkomst niet groot was. De ver gadering was bezocht door personen uit Driewegen, Kloetinge, Krabbend 'ke. Krui ningen, Ierseko, Goes cn Kapelle-Biozelinge Na gebruikelijke opening werd liet woord gegeven aan den heer H. v. d. Berg uil 's-Gravendeel. om te spreken over de A. B. Jongeren Actie. Spr. ging de verschillende oorzaken van de tegenwoordige verflauwing na en schel ste in verband daarmee de noodzakelijk heid dat met name door de jongeren de A. R. beginselen worden bestudeerd Aan die behoefte wenscht de A. R. J. A. te voldoen. Zij wil de bestudeering van de A. R. beginselen bevorderen en op die wijze komen tot een krachtig partij leven. De heer R. Zuidema verklaarde niet on sympathiek te staan tegenover de A. II. J. A. De noodzakelijkheid van een afzonderlijke organisatie is hem echter nog niet geble ken. Hij meent, dat wat do A. R. J. A. wenscht ook reeds door de K. V. dc Prop Clubs en de .Tongel. vercenigingen wordt ge daan en dat een nieuw organisatie alleen wnkking van het bestaande ten gevolge zal hebben. Dc hoeren De Borst en Smal legange spraken in denzelfden geest. Nadat de lieer v .d. B*rg had geant roord, werd besloten een commissie te be noemen om de vvenschelijkheid van de A. B J. A. voor deze omgeving nader onder het oog te zien. Ds. A. S c h e e 1 e eindigde met dankzeg King. Uit Oost-Indië VLIEGDIENST GEOPEND. BATAVIA, 4 Maart (Aneta). Een drie- motorig Fokkervliegtuig van de K.N.I.L.M is hedeh om 7.15 uur van het vliegveld Tii litan vertrokken. Met deze vlucht werd de geregelde wekelijksehe vllegdienst Batavia— Singapore vice-versa geopend. HET DRAMA BIJ BENNEKOM EEN BELANGRIJKE VERKLARING. Nog steeds blijven de mededeellngen bij de politie te Ede binnenkomen. Vele perso nen leggen verklaringen af waar do politie echter weinig aan heeft, terwijl daartusschen soms een aanwijzing van waarde is. Zoo heeft zich bij de politie te Ede een getuige gemeld, die verklaarde de beide meisjes mei den verdachte op den middag van den moord precies to 4 uur te hebben gezien. Zij lagen met z'n drieën naast elkaar in 't bosch. Ge tuige had toen wel al iets verdachts mecncn op te merken, maar aangezien hij zich op eenige honderden meters afstand van de plek bevond en hij zelf aan het stroopen was, was hij toen maar niet naderbij geko men, doch had zich integendeel zoo snel mogelijk uit de voeten gemaakt. De politie acht deze aanwijzing van grool belang, aangezien hierdoor het juiste tijdstip van den moord komt vast te staan. De .ge tuige zal hedenmiddag geconfronteerd vvor den met mej. Boerwinkel. DE MOORD TE AMSTELVEEN TOT LEVENSLANG VEROORDEELD De advocaat-generaal bij het Amsterdam sche Gerechtshof heeft bevestiging gevraagd van het vonnis der Am^jerdamsche Recht bank, waarbij de 33-Jarige J. Douma en de 37-jarige O. v. Pieterson, beide Amsterdam sche warkloozen, tot levenslange gevangenis straf zijn veroordeeld terzake van moord en diefstal. Beide mannen hadden op 16 Mei 1929 in de woning van den landbouwer J. A. Hooge veen te Amstelveen de 6G-jarige vrouw Jo hanna Wesseling, die als huishoudster bij Hoogeveen in dienst was, geworgd, waarna zy zich in do woning hadden meester ge maakt van een gouden horloge, een bank biljet van 60 en een zilveren beursje met eenig geld. NIEUWE CRISIS IN SPANJE? OPNIEUW DICTATUUR, OM DE ANTI MONARCHISTEN TE ONDERDRUKKEN? MADRID, 3 Maort. (V.D.) De politieke toe stand in Spanje is in een critisch stadium gekomen, doordat naar het schijnt ver schil van mecning is ontstaan tusschen den koning en den minister-president naar aan leiding van de laatste republikeinsche dc monsiraties betreffende herstel van een grondwettelijke ordo in Spanje. Terwijl Berenguer van meening is, dat men de politieke propaganda zekere vrijhe den moet laten en langzaam maar zekci moet overgaan tot verkiezingen, schijnen de koning cn zijn aanhangers een krachtige on derdrukking te wenschen van alle anti-mo narchistische propaganda. Aangezien Beren -gucr en zijn regeering uitgesproken tegen standers zijn van iedere dictatuur, schijnt hiermede de crisis te zijn uitgebroken. In dit verband gaan er geruchten, volgens welke Berenguer zijn ontslag aan den ko ning zou hebben verzocht cn dat deze gene raal Marlinez Anido opdracht zou hebben gegeven om tezamen met den militairen gnu verneur van Barcelona, generaal Barrera cn don vroegeren gouverneur van Barcelona, generaal Milano del Bosch de dictatuur te herstellen op energieke basis. Deze geruch ten worden tot op zekere hoogte bevestigd door het feit, dat Martinez Anido voor en kele dagen met den koning een langdurig privaat onderhoud heeft gehad, door zijn reis naar Barcelona cn het onderhoud dat hij aldaar heeft gehad met de boven genoem de generaals nAREXTiRECHT, 3 Maart. (Veiling B. en O Prllzen: ?prulten 21—28: gele sav. kool 5.30 —7.60; roode kr.ol 6.C0—9.40; Glaeveldsla 113; uien f 0.50—1 70; witlof 15—18: duu- sol f 27: and li vie 38II alles per 100 kpr.; Kroonekool f 2.60—6.40 per 100 stuks: pr-'l 3.30—3.10; »-elderü i 1.40—2.30: peterselie 1 3.80; per 10 bos; boerekool 0.280.65 per kist Aanvoer spruiten op Vrijdag 28 Fobr. 46770 kg., op Zaterdag IMaart 26241 Kg. indeieren f 4.255.50 beide per 100 et. Plul mvee. Hanen 1.70; kippen 0.50: konUnen f 1.40 alles per stuk. IIODF.GRAVEX, 4 Muart Kaa s. Aangevoerd 80 partUen, waarvan met r(lksmcrk 3796 stuks, wegende pl.tn. 34164 kg. TriJzen; oGudsche met rpkemerk el srt 4749; 2e srt 4345. Han del flauw. I.EUJKX, 3 Maart. (Veiling L. en O.) Prii- zenroode kool f 5.50—9; sav. kool 9—16; groene kool j 2.504; prei 24; kropsalade 22; selderie 4.50—6; knolsclderle f 4—7 al les per 10 stuks; kroten gek. 5—8: witloof 8—14; spinazie 25—33; uien 1—1.20; spruiten le srt 20—25; 2e srt 10—20 alles per 100 kg. LEIDEN, 4 Maart Varkens. 213 zkaro 0.77—0.78: 25 lichte 0.75—0.76 per kg. lev. gew. Handel matig, wegens zeer kleine aan voer, hooge prijzen. 3 Muart Melk. Aanvoer 21000 L. Prijzen Hoogste prijs S.10, MiddenprUs f 7.30, laagsto prijs 7.30 per 100 Liter. e. Aangevoerd 204 Prijzen -57 c.. O; t—46^-43—50 c.. kilo; Koelen 34—38—45—48—52 42—46—18—63V4—55 c.. tieren 41— 55—ÜO—70—75—85— l'riizen per stuk van mager vee: melkkoeien 230—425; kalfkoelon f 210—420; stieren 130 510: pinken 130—185; graskalveren 50— tOO: vaarzen 170—235; paarden 180260; slnehtpaarden f 1G0190; liliten 80150: ven lens 80—130; biggen 25—40; p week 3— 3.50: fok nuchtere kalveren 18—25; slacht nurhter> kalveren 8—15. Vette ."virkt Koelen en ossen: aanvoer behoor lik. bundel kalm. prllzen voor 2e en 3e kwal. nlnder. lo kwal. prlls.ioudend. Een prima spoe- stll met on« d. Aanvoer werk- en slnchtpunrdon. iiltten en eulens goed. redcliiken handel, iets stijvere Biggen weinig aangevoerd, handel stroef en Schapen gering aangevoerd handel en prjj- en als gisteren. ZOiynFUMVOTTDE. "s Maart Eieren. Aanee- oerd 4747 stuks. Pr(izen; kinderen 15 50 :ulkeneieren 3.30—:.10; eendeleren 5.10 1.50 belde per 1.30—1.90; konijn' VISSCHERIJ. KTIAI.TXGSOHKVFF.I, 4 Maart Aan KG' wintorzalmen j 2.20—2.75 per Kg. ROTTERDAM. 4 Muart. Heden werden uldoi Sche n. Nle redle; elder 81) manden en kisten vlsch en 45 kistjes bok- f ng aangevoerd. Prllzen-, kleine tarbot 18— middel schol 15—18; kleine 5—10: ka- iel ju uw 10-24 middel sehelvlseh 16—26; 'In® 3—6; groote gullen 10—14: kleine 25; spiering 2 1 5— 6 alle; mand; 1 bokking 2.25 2.5P lAKDlNGEN, 4 Mnart. Heden werd betnald Zoutevisch (stjjve koon) 27—27.30 per HANDEL SBCRICHTEN. BOTTERDAM 4 MAART Vroegkoersen van heden: MAIS. nMart 128, eMl 127, Juli 129V,. Sep tember 132>4 p MARKTBERICHTEN Nf.GEKOM'N SWPCütnlRiTEN. STOOMVAARTLIJNEN ALCHTEA (thulsr.) 2 v Slontevideo. ALl'HERAT (thulsr.) p 3 (S nam) Oue^sant wordt 5 (li vm.l to Botterdam verwacht OOSTKE1!?K 3 v Hamburg te Bremen VREDEXBURCr 4 v Narvik te Vlaurdlngen STAD ZWOLLE 3 v Pauille.c n S-lt.- Caballo ri- ROTTERDAM VERWACIITF «rHKI'EN HAKOZAKI MA BU v Jipnn 3 te Londen IBMOAHD v I^vnnt 28 te Morphou v Lands1 End°U,ett0 1 U'24 mÖ1 JAMAICA SETTLER 28 v Kingston (J.) LIANA v Vcnotlö p 1 Gibraltar TAHORE v aJpan 1 v Londen vin Hull MOTORCAR LINE 1 v New-Orleans MARIA S. KASTANOU v Donau p 1 Glbralta*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1930 | | pagina 7