KRUPP De Leipziger Bouwvak-Messe Leipziger Messe Nummer 3 J^edrijfsrationaliseering en de Technische Messe te Leipzig Het Notarisvraagstuk V 2 A STAAL (Nummer 4 verschijnt op Maandag 17 Februari a.s.) BOUWBLAD No. 36 Jfrieutoc Heftödjf Courant MAANDAG 10 FEBRUARI 1030 VOOR VOORBURG ALLEEN WONINGBUREAU „VRONESTEYN" Park Vionesteyn 61 Tel. 78222 bij eindhalte bl. tram en station Zuid-Holl. Electr. Spoorweg Mij. USTEROAM. 188 KEIZERSGRACHT TEL. 47 656-4 407? ROTTERDAM STATIONSWEG 37 b IEL- 1166 ISOLEERT BESPAART BRANDSTOF WEERT VOCHT DEMPT GELUID Mllllllllllll Ongetwijfeld is het een streven van eikel ker toepassing evengoed vakkennis en in- lndustricele onderneming, de rentabiliteit telligentie vereischt, aan te wenden. Al zr J zoo hoog mogelijk op te voeren. Dit geldt het slechts zijn. omdat daardoor het bedrijl voor het groot- en ook voor het kleinbedrijf, hetzij klein of groot, meer rendabel wordt. Het doel is, de productie te doen stijgen, den' kostprijs te verlagen en de kwaliteit te ver beteren. Wat zouden vele firma's zich weer kunnen verheugen in een goedgaand bedrijf, wanneer zij er toe konden besluiten, met verouderde arbeidsmethoden te breken en onvoordeelig werkende machines op te rui men! Die verandering behoeft niet in één dag te gebeuren, dat is geenszins noodig; het kan met het aanbrengen van verbeteringen heel geleidelijk gaan. Wel moet men in het oog houden, dat de in het eigen bedrijf op gedane ervaringen doorgaans voor een vere beoordeeling van den toestand onvol doende zijn, daar een maatstaf ter vergelij king ontbreekt. Een bezichtiging van aan verwante bedrijven gesteld nu maar dat men den concurrent binnenlaat kost tijd en misschien veel geld. Maar heeft men in Duitschland niet een instelling, die voor dit doel als het ware geschapen is, waar men een overzicht verkrijgt van de meeste tech nische bedrijven en daarenboven de machi nale inrichtingen voor het meerendeel werking te zien zijn, de Leipziger Tech nische Messe? Zij stelt U op de hoogte van nagenoeg al de in den laatsten tijd bedachte nieuwe vindingen, voor de afzonderlijke machine en voor de geheele installatie. Op vragen betreffende krachtvoortbrenging, be sparing van bedrijfsstoffen, krachtover brenging, verbetering van de fabricage, be nutting van de afvallen, bedrijfscontrole, transport, materialen, enz. geeft zij het antwoord. En dat alles op een en dezelfde plaats, met enorme besparing van tijd en geld. In Leipzig kan dus elkeen, die zich met gedachten omtrent rationaliseering bezig houdt, zich van al hetgeen hem interesseert op de hoogte stellen; hij kan bovendien dc gewenschte machine nadat hij zich van haar doelmatigheid overtuigd heeft, daar ter 1 plaatse koopen. Speciale vraag is op de Leipziger Messe naar motoren. In het bijzonder zijn eerste klasse verbrandingsmachines de namen van de exposanten zijn daar borg voor - uitstekende Diesel tentoongesteld. Verschil lende bedrijven zullen dienen te overwegen, of het b.v. niet raadzaam is, de oude stoom machine door een moderne oliemachine te vervangen. Ook de kleinbedrijven en het handwerk vinden, elk op eigen gebied, veel van bun gading. Voorts is er een goede gelegenheid tot be studeering van de vraag, hoe men aan be drijfsstoffen kan sparen. Daar de wijze van energie-overbrenging groote bcteckenis heeft voor de zuinigheid van het bedrijf, zijn op de Leipziger Technische Messe de daar toe dienende middelen, zooals mechanische transmissies van groote volmaaktheid, mo derne koppelingen, enz. aanwezig De di recte koppeling van de bedrijfsmachines met den zoozeer in trek zijnden electromo tor heeft wegens haar doelmatigheid veel aanhangers verworven. Een modern bedrijf zonder electrotechnische huljimuldelen, welke de Messe in de grootste verscheiden held te zien geeft, is wel nauwelijks meer denkbaar. Tot het gebied der overbrenging behoort natuurlijk ook de electrische trans missie. De bijzondere taak der electroterh- niek is de overbrenging op grooten afstand. De aldus overgedragen energie wordt door de bedrijfsmachines opgenomen. In machines voor het bouwbedrijf, do voedingsmiddelen-industrie, de maalderij, de landbouw, de huishouding, de textiel nijverheid, enz. biedt de Messe een verras sende veelzijdigheid. Hierbij moge herin nerd worden aan de machine- en apparaten- tentoonstelling, georganiseerd door den „Ver ein Deutscher Maschinenbau-Anstaitendan bovenal aan de overweldiger le tentoonstel ling van machines voor hout- en metaalbe werking, waar de „Verein Deutscher Werk zeugmachinen" van de kleinste tot de ge weldigste installaties ter bezichtiging steil. Ilier is een rijke bron voor nieuwe ideeën. nieuwe fabricagemethoden. Het beeld van de in volle werking zijnde machines wordt aangevuld door filmvoorstellingen in de eigen bioscoopzaal. Een uitstekende ge legenheid tot vergelijking tusschen twee werkwijzen werd b.v.b. geboden door het j vertoonen van een der laatste films van de, V. D. W.. die de vervaardiging van stoelen tot onderwerp had. Aan de eene zijde de moeizame, tijdroovende handarbeid, aan Ie andere zijde de moderne speciale machine die hetzelfde werk veel vlugger en nauw keuriger verricht. Het is niet om een plei dooi te houden voor de afschaffing van den handenarbeid, want daarvoor deze veel te belangrijk, maar de intelligente handarbei der zal het in menig geval niet kunnen ver smaden, ook machinale hulpmiddelen, wei- Naast de moderne installaties en machi nes met de nieuwste technische vindingen, worden op de Messe ook werktuigen vai den hedendaagschen tijd en materialen de beste soort aangetroffen. Voor groote be drijven dient nog gewezen te worden op,-de verschillende controlemiddelen, zooals i raten voor hot meten van den waterstand, het vaststellen van den stoomdruk, de tem peratuur, het aantul omwentelingen, alsook signaal-installaties, enz. Deze bevinden zich voor het meerendeel in de hal der warmte techniek en op de electrotechnische tentoon stelling. Door het gebruik ervan worden veel onregelmatigheden in de bedrijven voor komen. Tot do moderne fabrieksuitrusting behoo ren zonder twijfel de transportmiddelen, li aulokranen, electrokarren en dergelijke, welke men eveneens op de Technische Mess* aantreft Uit een en ander blijkt wel, dat liet oen eisch is, de groote technische expositie GROOTE HOUTCONCESSIE IN SURINAME In verband met in omloop zijnde geruch ten omtrent de oprichting van een groot houtbedrijf op een terrein van groote uitge strektheid tusschen de Coppename en de Sa ramacca, is ongerustheid ontstaan in tien kring van aldaar gevestigde concessionaris- Van bevoegde zijde deelt men aan „De West" mede, dat inderdaad het voornemen tot het verleencn van een concessie aan groot houtbedrijf bestaat, maar dat met de lielangen der bestaande concessionarissen zooveel mogelijk rekening zal worden ge houden. in Leipzig zoo dikwijls mogelijk te bezoe ken. Dil geldt niet alleen voor den onderne1 mer cn lahrikant, maar ook voor zijn em ployes de ingenieurs, de werkmeesters, technici, ja zelfs voor de arbeiders, ook dezen moeten de nieuwere inrichtingen ert methoden op vakgebied leeren kenneri, het geen aan het geheele bedrijf slechts ten goede kan komen. Tijdens elke Messe wor den trouwens series voordrachten gehou den, waarbij vooraanstaande mannen van de wetenschap en de practijk hun ervarin gen mcdedeelen. Zoo is voor de a.s. Technische Messe, die over eenige weken een aanvang neemt, reeds een interessant programma vastge steld. Op naar de Leipziger Messe! De termijn van aanmelding is straks vei streken. Nog enkele deelnemers kunnen zirh aan ons adres opgeven. De reis naar Leipzio belooft zeer interessant te worden. Een uitgelezen qezelschap qaat met ons mede. Leipzig zien, beteekent naar Leipzig terug verlangen. De eeuwenoude stad met de eeuwenoude. Messe behooren bij elkaar. Wal architectuur en bouwkunst hier in trouwe bondgenootschap bereikten, wekt de bewondering der qeheele beschaafde wereld Gaal U ook mede? Geeft U spoedig aan ons opl Redactie „DE BOUWWERELD P. S. De prijs voor de geheele reisalles inbegrepen, bedraagt 170. Ka-ka-wi Schoorsteenkoppen Ofschoon wij ons soms mogen verheugen in enkele mooie dagen heeft de winter over het algemeen weinig bekoring. Guur en koud weder, dikwerf afgewisseld door motregen of krachtige regenbuiten, nopen ons zoo spoedig mogelijk den gczelligon huiselijken haard op te zoeken Toch is het daar niet altijd even aangenaam, want hoe dikwerf hoort men niet: onze kachel of onze haard wil niet trekken, hoewel wij toch een der beste merken aangeschaft hebben en nu zit ten we leelijk in den rook! Fntussehen ligt het euvel echter niet aan kachel of haard, doch hapert het veelal aan den schoorsteen. Ook aan deze plaag is evenwel te ontkomen, want ongeveer vier jaar geloden heeft de firma Kamps hare uitvinding in den vorm der KAKAWI SCITOORSTERNKOPPEN in den handel gebracht, welke eene ware uit komst blijken te zijn. Bovendien ontsiert deze heton sc'ioorsteenkop, uit aesthetisch oogpunt, zelfs het fraaiste gebouw niet. Nadat practisch bewezen was. dat deze uit vinding werkelijk uitstekende resultaten op geleverd had. werd door de firma Kamp octrooi daarop genomen nagenoeg in alle landen van Europa en in de Vereenigde Staten van Amerika Het devies van de firma Kamps: „Het raadsel eindelijk opge lost'', mag dan ook alsftiiet overdreven wor den beschouwd hetgeen duidelijk blijkt uil de vele henordeelingen der KAKAWI SC.HOORSTEENKOPPEN! Na ingesteld onderzoek ter plaatse kunnen wij allen, welke noe over de rnokplaag te klagen hebhen. gerust aanbevelen zich in verhinding te stallen met de Eirmn Huinrk Imhnfe. te Rotterdam. Imnorteiirs der KAKAWI SriinonSTEEVKOPPEN. welke firma gaarne bereid is alle verdere inlich tingen te verstrekken en hare KAKAWI bro chure ter beschikking van alle belangstel lenden houdt. Bouwkundig Bureau J. C. Henri vav lngen Roiieruam. Vlieisir.üb. 1et.ll74b Verzorging van in- en bxteritui Hinderwet, Drankwet enz. Alles 101 hei vak behooreno' GEWAPEND BETON IWAAMSIUIS It! R OAM III 47827 GLAZEN BOUWSTEENEN PRISMATISCHE GLASTEGELS LOOPRAMEN [Prismatisch Glas] KOSTELOOS MONSTERS EN BEGROOTiNGtN. N.V. Handelsvereniging v.h. HENRI HUINCK ALEX IMHOFE ROTTERDAM afdeeling van de Groote Technische Messe te Leipzig, is sedert 12 jaren de plaats waar de vak wereld bijeenkomt Gelegenheid tot In- en Verkoop van Bouw materialen, Machines len dienste van de Bouwvakken, Machines voor Houtbewerking en voor den aanleg van wegen. Alle machines zijn in werking te zien! Vakwetenschappclijke voordrachten over den Vooruitgang in het Bouwbedrijf op hel gebied van bouwmethoden en bouwmaterialen. Hoofdkantoor der Chrysler Motor Car Corporation le New-York Een groot gedeelte van den gevel versierd met niet-roestemi staal (700 ion V 2 A). Een commissie uit het Kon. Ned Land juwcomité. bestaande uit de hecren ir V R. Y. Croesen, oir. dr. R H. baron de Vos- van Steen wijk. ir S. L. l«ouwes, J. Wuih "zn en dr. H. Molhuysen, heeft een uitvor ig rapport uitgebracht over het z.g. notarU raagstuk. Waar vooral de houwers en de landhoi vers uit den aard der zaak veel met notari en moeten samenwerken, lijkt fiet ons niet ondienstig uit genoemd rapport enkele der voornaamste punten te lichten. Het tarief van het honorarium van d tarissen is vastgelegd hij de wet van 11 Maart 1847. Hel spreekt vanzelf, dat deze tariefregeling verouderd is, zoodat redelij korwijzo niel mag worden verwacht, dat <1" notarissen zich eraan zullen houden. Zij hebben in dil verouderd zijn der tarieven op eigen - en veelal willekeurige gelegen heid voorzien, zich daarbij beroepend op plaatselijke gebruiken, welke over het ge heel zeer uitecnloopen. Met inbegrip van r~ ïistratierechten gel den hij puhlieken verknop van vast goed I»- volgendo tarieven: Friesland 6—9 pet Noordelijk Groningen 4%—5%. pet-, Veenkn loniën 5 pet., Drente O'/o—7 pet., Overijsel h —11 pet., Gelderland 7V£—10 pet., Utrechl GlA8t/i pc'-. Noord en Zuid Holland 6- 814 Pc'- Zeeland 6- SV2 pet., Noord Braban' 7%-10 pet.. Limburg 6- -8V2 pet. Bij verkoop van roerend goed: Groningen Friesland en Drente 5 pet., Overijsel en LMrecht 5—10 pet., Noord-Holland. Zuid Holland en Noord Brabant 10 pet.. Zeeland 8-10 1 ct. De kosten van publieke verhuringen - die ten laste van den verhurder komen - zijn voor friesland 58 pet., Drente 57 pet., Overijsel 5—10 pet., Gelderland 10 pet Hel spreekt vanzelf dat de bedragen, wel kc de notaris op deze wijze ontvangt geen zuivere verdienste zijn Hij heeft te betalen voor registratierecht 2Vfe pet., zegel kosten en kosten van overschrijving hij het kadaster Wordt, zooals in Noordelijk Groningen hij puhliekon verknop van onroerend goed -534 pet. in rekening gebracht dan ka:i aangenomen worden dal de netto verdien sten van den notaris 2'4 314 pet bedragen Voor een normale Groninger kleiboerderii wordt dit f 2000 A f 3000 De kosten van het vestigen van hypnthe ken loopen zeer uiteen; soms bedragen zij '4—1 pet en meer. soms een zeker pen en lage plus een vast bedrag, welk laatste kleiner word hij groote hypotheken In het algemeen is het vestigen van kleine hypo theken onevenredig duur Het tarief voor onderhandscheri verkooj loopt eveneens in verschillende streken zeer uiteen Men kan over het algemeen namie j men. dat de kosten, die de notaris heeft 334 pet. bedragen, zoodat zijn verdienste is het] verschil tusschen dit bedrag en het gelden Ie tarief Geconcludeerd kan worden, dat een nota ris met voldoende cliëntële verzekerd is var een behoorlijk inkomen. Dal er zijn die eer. heseheiden beslaan hebben, zal gewetei moeten worden .aan het groote aantal nota rissen. De reden, dat de notarissen straffeloos kunnen afwijken van het wettelijk vast ge stelde tarief, is gelegen in het feit dat he- voorgeschreven tarief alleen ziet op de wet telijke werkzaamheden van den notaris; h<- ontwerpen van veilinghiljetten, het zorgei voor de advertenties, het geven van inlich lingen. het nazoeken van erfdionsthaarhe tien e iz. zijn z.g n extra legale werkzaam lieden, die afzonderlijk mogen worden be lóond zonder dal er een bepnald bedrag i- vastgesteld Wat legale en wat extra Ipgal- werkzaamheden zijn, is bezwaarlijk uil 1. maken Hieruit volgt dat met wijziging va het wettelijk tarief niets te hereiken is Ir de eerste plrats is het tiie' hoog, maar a werd het verlaagd, dan zouden de notarissei door verhooging van hun helnorling voor Duur van 2-12 MAART 1930 Voor inlichtingen gelieve men zich te wenden tot den honorairen Vertegenwoordiger van het Leipziger Messamt: Al. UI OER BM6, Singel 116. AMSTERDAM. Tot 42365 en den Secretaris voor Nederland: L H. BSAUH, SchiskHi itl. ROntllDAM, Won :I466. extra legale werkzaamheden toch weer in re kening kunnen brengen, hetgeen op hun wettelijk salaris in mindering wordt ge bracht. Als middelen ter verbetering noemt het --apport: 1. Men zou het notarisambt tot een staat nnbt kunnen maken, den notaris tot amh 'enaai Het gewoonlijk hiei legen animo voerde bezwaar dal de notaris een vertrou wenspositie bekleedt, is niet geheel en a aanvaardbaar. Vele ambtenaren toch doer lit bijv kantonrechters in kleine plaatsen Met inachtneming van bepaalde overgangs maatregelen teneinde candidaat-notarissei niet te zwaar te treffen, zou het notaris amid kunr en worden omgevormd tot eer ambt als dat van inspeeteur van de regis stratie of hypotheekbewaarder. 2. Het ten .aste van den opdrachtgevei brengen van de notariskosten hij verhurin gen zou kunnen worden uitgebreid tot di. van de verknopingen De Registratiewet zon >n verhand hiermede gewijzigd dienon te .vonten. Voor het strijkgeld ware een mirr •mm van 1 pet. te betalen. 3. Men zou, om tot verbetering te kunnen komen kunnen trachten overleg te pleger me« de '.medersrhan van notarissen nro EEN IDEAAL MATERIAAL VOOR DE MODERNE BOUWKUNDE a steeds, ook ongevraagd een gespecificeer- de notaris declaratie te verstrekken; b. meer uniformiteit in de tarieven te brengen. Na tuurlijk zouden zij niet uniform kunnen zijn en niel overal even hoog als bijv. in Groningen. Door inkrimping van het aantal nolnrissen en een meer doelmatige indee- 'ig van de arrondisementen zou een uniform tarief waarschijnlijk eerder te bereiken zijn. dan thans. 4. Indien al deze middplen falen, zouden ile landbouworganisaties kunnen overgaan tot het aanbevelen van bepaalde notarissen of zaakwaarnemers, die tegen een bepaaid •nrief wenschen te werken, dan wel tol het aanstellen van een „pigen" zaakwaarnemer (candidaat notaris of jurist), in dienst van de organisatie. Verknopingen bij opbod van roerend goed en het vestigen van hypothe ken zouden huiten de werkingsfeer van de ze personen moeten blijven. Resumeerende, zal nader moeten worden •erwogen: A 1. Rij de regepring erop aan te dringen ist «e stPllen, dal alle kosten, vallende op n openbare verknoping, komen len laste van den verkooper en 'o aandacht te vesti gen op de daarmede samenhangende wijzi ging van de Rfigi.slratiewet. 2. Bij de regeering aan te dringen op een avimurn strijkgeld van 1 pet. van den in zet onder verwijzing naar de sedert de wet van 1924 opgekomen misstanden welke in 'rijd zijn met den geest van die wet. 3 Bij tie regepring aan te dringen op een ettelijk geregelde voortdurende financier controle en regeling van de geldelijke aarborgen van den notaris. B I. Pij de Broederschap van notarissen ■rnp aan te dringen te bevorderen, dat de daristniieven worden verlaagd. 2. Voor het geval de notarissen hun ta- even niet vrijwillig wenschen te her-zien, .vare te overwegen aan de betrokken orga- ties te adviseeren. in verhinding te tre mel nc tarissen die bereid zijn np aan- veling een hepaald tarief in rekening te •rengen of honafidp zaakwaarnemer*/resp andidanl nntarissen of irristen) a#n dé andhouw maat*rh»...i:.en te verbinden. MERREM LA PORTE KEIZERSGRACHT 473 N.V. ROBERT ZAPP LAURIERSGRACHT 17 AMSTERDAM 5ynagoge te Amsterdam Een Mor belangrijk werk ven lieden- dangsche kerkelijke architectuur is de mve «'oor den architect llarrv Rite ge- Avrlr Synagoge aan het Jacob Obrccht- Éiin'rilk II»' tji'wondige met 'Mn ruk- geledmgpii en zijn sobere stoere en 7n^tipe detni.neering vertolkt reeds onrnid- delluk de religieuss bestemming van dit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1930 | | pagina 9