MODE-RUBRIEK GEMENGD NIEUWS. "Beleefde manieren. Tn. Duitschland heeft het publiek te kla gen over de onbeleefdheid, en het ge brek aan goede manieren bij de be ambten in openbare diensten., Deze klachten zijn in de laatste maan den zoo talrijk geworden, dat het mi nisterie van binnenlandsche zaken [n circulaire heeft uitgevaardigd, waarin op de wenschelijkheid en de verplich ting om het publiek beleefd te woord te staan, in krasse termen wordt ge wezen. Daar gebleken is, dat de beambten"* niet uit zichzelf weten, hoe zij zich tegenover het publiek moeten gedra gen, is in een aantal voorschriften aan gegeven, wat het personeel heeft te doen ot ook wel heeft na te laten. Hier volgen eenige voorschriften; Het is verboden een vrouw anders) dan met „Mevrouw" aan te spreken.' Het is verboden om te rooken in tegenwoordigheid van het publiek. Het is verboden om inlichtingen te geven met de handen in de zakken. Het is verboden de menschen lan ger te laten wachten dan noodig is. Koning Foead. Aan beschrijl vingen van de levenswijze,-die koning Foead te Londen volgt, ontleenen wij de volgende bijzonderheden. Vijf Nubiërs vormen 's konings lijf wacht. Zij doen voortdurend dienst, doch slechts een hunner heeft ten allen tijde toegang tot het particulie re verblijf van den koning, een zekere Mohammed Abdoellah. Hij is 45 jaar oud, groot, sterk, donker van uiterlijk. Reeds 20 jaar is hij bij zijn/heer in dienst. Hij wekt den koning 's mor gens te zes uur en hij is oe laatste, die met den koning spreekt, voor deze 's avonds ter ruste gaat. De koning roept nem door zacht in de handen te klappen. Wanneer Mo hammed rust, doet nij dit in de kamer,, die naar 's Konings verblijf leidt, waar voor altijd twee der vijf leden van de lijfwacht de wacht houden. Koning Foead drinkt in den loop van den dag vele koppen koffie. Hij begint den dag met een kop kof fie en eindigt er mee. De koffie wordt in zijn eigen apartementen gezet, door zijn eersten kok, Ahmed Ëffendi Sai leh. Ahmed houdt ook toezicht op de bereiding van 's konings voedsel. Gewoonlijk eet deze alleen in zijn particulier verblijf. T i n t e 11 u s t. Aan geografische pa radoxen zijn we in ons land al wel gewend: de Zuiderzee ligt heelemaal nietin het Zuiden, Zuidwolde ligt zelfs in het Noorden, Noorbeek of'Noor{d- beek daarentegen heel in het Zuidelijk deel van Limburg, en zoo zijn er nog! tal van voorbeelden op te noemen. Ook in het buitenland zijn derge lijke voorbeelden wel te vinden. De kroon spant daarbij een plaats als „Tintpllust", die men allidht ini het koude uiterste Noorden ot het dito uiterste Zuiden zou zoeken Ze ligt echter in het hartje van Afrika, in de Sahara. i De gaper. Volgens den histo ricus en oudheidkundige G. van Has selt, .was de gaper het portret vani dert „Schalknar" of „Willensldwaas', Idien de groote heeren er op na hiel den. I De apothekers plaatsten deze af beelding boven hun deuren als een' uitnoodiging om naar binnen te gaan en een likeurtje te drinken. Jacob van Lennep deed in zijn met J. ter Gouw uitgegeven werk over de uithangteekens en opschriften opmer ken, dat niet alle gapers een zotskap met bellen dragen. De eenvoudige verklaring zou das deze zijn: gapen is noodig bij vela ge.egenheden, waarbij arts en medi cijn betrokken zijn: het bekijken \ai* de tong, het slikken van een drankio en ook zelfs van een lekker rlranfcie, als hippocras ot kruidenwijn, dat ca apothekers wisten te bereiden. Intusschen heeft men nog i'ekeni'.igj te houden met 't volgende: In den, ouderen tijd kwamen er vooral gapers voor met narrenkap en bellen en rnefi een aao op den schouder, t Is du» zeer wel mogelijk, dat de „gaoer:n veibana staat met den „boots 3.ma ker" (grappenmaker) die nevens den aap de trouwe metgezel was van den kw akzalver en goochelaar. Bil jle ver tooningen in het openbaar bèhooraei ook vooral deze, dat den nar crjast een kies werd getrokken, waar bi1 jiiji natuurlijk gaapte en dan alienei gri massen maakte tot vermaak van ad omstanders. Men heeft wellicht naar aeze ver tooning het beeld van den gaper ge maakt. „Anoniem Indië". Onze ko lonie was steeds en is blijkbaar nog1 altijd het land der anonimiteit: een dorado voor schrijvers van ano nieme brieven, anonieme aanklachten enz Sommigen in de tropen doen bij voorkeur alles naamloos. Het klassieke voorbeeld is (Lat van den mijnheer, die bij een drukker te lefonisch visitekaartjes bestelde, doch ten slotte de vraag, welken naam oo de stukjes carton moest voorkomen beantwoordde met de even onheu- sche als onlógische mededeelingdaar heeft u niets mee te maken. Nu lezen wij weer van een ctag- blad-abonné, die na lezing van ten artikel den hoofdredacteur ziin hul de wilde betuigen, bedoelden leider opbelde, doch desgevraagd weigerde om zijn naam te noemen. Anonieme medestanders: liet is wei het nieuwste op het gebied uer ano nimiteit. Zonderling privilége. De Engelsche geschiedschrijver Stave be steedde zijn geheeie leven aan de stu die der oudheden van Engeland Té voet wandelde hij-door bet ge hee*e land. bezag alle o^erhi'"f<Hen der bouwk"nst en doorzocht alle !clon> terhibliotheken. Zijn uitgebreide ver7amelin°" van' let terkundige schatten hield hij echter zorgvuldig verborgen. Eenzaam zat hij in de boekerijen 'der kloosters en dacht menigmaal aan eten. noch drinken. Eindelijk was hij h oogbei aard, uit geput van al zijn inspanningen, en 'door de armoede gedrukt, want geen 'der steden, wier geschiedenis hij beschreven had, dacht er aan, den griisaard te beloonen. Zijne opgeruimdheid verliet hem echter geen oogenblik; al zijn tijd en al zijn geld had hij besteed, om zich' kennis van de schatten der oudheid te verwerven, en hierdoor was hij nu tot den bedelstaf gebracht Het publiek alleen had- al de vruch ten er van genoten. Op ziin «tachtigste jaar verkreeg hi) echter het zonderlingste bewijs zij ner verdienste, dat ooit iemand te beurt viel. Hij was zoo arm geworden, dat hi/ aan koning Jacobus I een „verlof tot bedelen" vroeg, Dit werd hem gege ven. Hij ontving een bewijs, waarin stond, dat hij voor een jaar verlof ont ving, de weldadigheid, van alle gegoe de ingezetenen des rijks aan te spre ken. en van iedereen aalmoezen aan te nemen, als een belooning voor ziin vijftigjarige werkzaamheden en toch ten ter voortzetting zijner aangevan- gene Engelsche kronieken, en voor de 8 jaren, die hij aan zijne beschrij vingen van Londen en Westminster besteed had, daar hij op zijn ouden] dag niets had om van te leven, en zich ten nutte van zijn vaderland in ellende gestort had. Dit verlof moest van alle preekstoe len in het rijk wordèri voorgelezen. Politieverordening. De- ambtenaar van het O. ^f. Dij het kan tongerecht te Middelburg heeft cas satie aangeteekend tegen de vonnis sen van den kantonrechter aldaar, waarbij de logementhouder te Zou te- lande en zijn gast, die op Zondag bijl hem vertoefde werden veroordeeld zon der toepassing van straf, terwijl de eisch luidde ontslag van rechtsvervol ging. Veroordeeld. Voor de recht) bank te Middelburg is een jaar gevan genisstraf geëischt tejgën den 64-jari- gen opkooper J. F. T. uit Vlissingen,, wegens poging om Th. Maas te bewe gen het logement van A. N. te Mid>- aelburg in brand te steken, waarvoor hij f 700 als belooning zou krijgen. Door den kantonrechter te Kam pen zijn 163 vrouwelijke kiezers uit de gemeenten Genemuiden, Grafhorst IJsselmuiden, en Wilsum veroordeeld wegens het zich niet aanmelden bij een stembureau (verkiezing voor dè Prov. Staten). De verschenen beklaagden werden ieder veroordeeld tot f 0,50 boete of 1 dag hechtenis en de niet versche nen beklaagden tot f 1 boete of 1 dag hechtenis. Botsing. Gistermorgen te ruim half tien is op de Hoefkade bij dd Doedijnstraat te Den Haag, een vrachtauto in botsing gekomen met een motorrijwiel. De motorrijder, de héér K., wonen de aan den Zuid Óóst Buitensingel, be kwam een hersérischudding en een wonde aan het achterhoofd; hij is door den E. H. D. naar-het gemeente ziekenhuis aan den Zuidwal overge bracht. Op den hoek van de Delftscke laan en de Netscherstraat te Den Haag, is gistermorgen even voor 12 uur een vrachtauto tegen een motor- wielrijder en een transportfiets opge reden. De berijder van het motorrijwiel, de heer v. cï. L., van de Waldeck Pyr- montkade, moest met een hoofdwon de en hersenschudding in het gemeen telijk ziekenhuis worden opgenomen. Verdronken. Bij de sluizen in het Merwedekanaal te Utrecht isi gisteren een 15-iarig meisje te water geraakt en verdronken. Bij het baden is te Gaanderen de 15-jarige Dommink verdronken. Zijn lijk ,is nog niet gevonden. Motorongeluk. -4- Woensdag avond laat heeft op den' Haarlemmer weg een ernstig motorongeluk plaats; gehad. Even voor Halfweg stond een mili taire motorrijder langs den kant van den weg zijn motor te repareer en. Uit de richting Amsterdam kwam een andere motorrijder, een inwoner ran Haarlem, aanrijden, die, door het licht van een hem tegemoet komende auto verblind, in volle vaart tegen den militairen motorrijder aan den kant opreed. De motor werd zwaar beschadigd en de militaire motorrijder liep door deze aanrijding een hersenschudding een enkelbreuk en een elleboogfrac tuur op. Door een passeerend geneesheer ia hem de eerste hulp verleend, waarnai hij per auto naar een der ziekenhuizen te Haarlem werd vervoerd. Ongeval. Bij de Schiedamsche politie is bericht ingekomen, dat de ongehuwde visscher P. Huiser uit Schiedam, de vorige week aan boord van zijn logger Katwijk 39, op zee een ongeluk is overkomen, waaraan hij is overleden. Te Lerwick (Engeland) is hij Maan dag j.l. begraven. Overleden. Het 3-jarig knaap je Netten, dat te 's Hertogenbosch door een auto overreden werd, is aan de gevolgen overleden. Aangehouden. Te Oss is door de maréchaussée aangehouden de looi-knprht F. TT., van de firma V. pi D. te Dp'ff d*p voor ongeveef IA riorr,*,-, wa<- W0-Tcrplp^*>ri rn^t bpdrorr vin on^evppr f 340, dat hi? vpn de firma onder ziin berusting had. Van 't geld was bij zijn aanhouding ongeveer niets over. Brand Te Putten is het woon hui?; van H. door onbekende oorzaak afgebrand. 1 Zedenmisdrijf Als verdacht van het plegen van ontucht met zijn 16-iarig dochtertie, is de 46-jarige ar beider A. de B.. wonende aan den' Vrouwenakker onder Uithoorn, doof de politie aldaar naar Amsterdam ove* gebracht en aldaar ter beschikking van den Officier van Justitie gesteld. De B. legde een volledige beken tenis af, en is inmiddels in het Huisl van Bewaring ingesloten. Gepakt. Woensdagavond wer den op de kermis te Olst twee heerenl rijwielen ontvreemd. De politie te Olst deedi hiervan tele grafisch mededeeling aan de Zwol- sche politie, die direct uitgebreide maatregelen nam. Om half één was de politie opgebeld en een half uur later zaten de dieven reeds achter slot en grendel. Zij bleken de werkelijke daders te zijn, de Amsterdammers L. S., 24 j. koopman, en A. T.,. 27 j., slager. Diefstal in een kerk. Gisten middag brachten eenige dames uit Bosch en Duin een bezoek aan de R. K. Kerk te Bilthoven. Zij hadden een kinderwagen bij zich dien zij achter in de kerk lieten staan, en waarin zij ook een handtaschje leg-' den, bevattende een bedrag aan geld van ruim f 30, een rozenkrans, een1 paar kinderportretjes en een gouden broche. Toen de dames terugkwamen, was de inhoud verdwenen. Van dezen dief stal werd dadelijk kennis gegeven aan de Biltsche politie, die dadelijk op onderzoek uittoog. Zij had het geluk op den Soestdijk- schen staatweg een persoon aan te treffen, die haar tamelijk verdacht voorkwam, en die juist in de bus naaf Utrecht wilde stappen. Men hield hem aan en bracht hem naar het bureau van politie. De man hield hardnekkig vol on schuldig te zijn, maar bij fouilleering vond men op hem een bedrag vaii f 30 een rozenkrans en een gouden broche kortoni den geheelen inhoud van het taschje. De aangehoudene gaf nu toe het feit gepleegd te hebben. Het is een zekere K., verblijf hou dende in een logement te Utrecht en geen onbekende van de Utrecht- sche politie. Hij is reeds verscheidene malen veroordeeld. Tramstoring. Op de lijn van de H. T. M. naar Rijswijk en Delft, ontstond gisteravond een vrij langdu tige storing in het tramverkeer, door dat op het Jaagpad tusschen de beide bruggen een spandraad was gebro- kén, wat kortsluiting veroorzaakte. De opsporing van de plaats der breuk kostte eenigen tijd, zoodat zich op den Rijswijkscneweg tal van trams ophoopten. Toen het euvel hersteld was, nam het verkeer spoedig weer zijn norma len loop. Mishandeld. De zenuwarts Dr. J. J. H. M. Klessens, is Dinsdag in de polikliniek van het Gasthuis der Nea. Vereen, tegen vallende ziekten, gevestigd Overtoom 365, door een der patiënten aangevallen en zoo ernstig mishandeld, dat hij met een gebroken been ter verpleging in het Maria Pa viljoen moest worden opgenomen. Naar verluidt heeft zich het geva! aldus toegedragen. Dr. K. behandelde den patiënt, met) wien hij sedert eenigen tijd reeds iets1 te doen had. Hij achtte hem tot wer ken in staat, hecgeen volgens den man niet mogelijk was. Het schijnt tot een conflict te zijn gekomen. De patiënt sprong den dok ter plotseling op den rug, en slingerde hem tegen den grond, waarbij de ge neesheer een been brak. Hulp kwam echter spoedig opdagen en de patiënt werd gegrepen en naan het Wiihelminagasthuis overgebracht.' VOORDEELIGE VACANTIEDAGEN. Een van de nadeelen der vacantie- vreugde bestaat in de kosten, die er mede gepaard gaan. Doen net tegenovergestelde heeft zich ook wel eens voorgedaan. Thomas Edison sloot op een keer zijn laboratorium en ging op Long Is land een beetje uitrusten. v Hu maakte een wandelingetje langs' de kust. De eigenaardige donkere kleur van het zand viel hem op. Hijl onderzocht het nauwkeurig en reet behulp van een zakmasneet bevond hij dat het fijn verdeeld ijzererts bevatte. Die vacantie had ten gevolge 4e uit vinding betreffende de behandel^ig van laaggradig erts, dat hem een aar dia fortuintje opleverde. Ëen mijnwerker in Pennsylvanië, die met vacantfie was, legde zijn twaalf uurtje op het gras naast zich nedsr. 4 oen nil begon te eten, smaakte het brooa naar petroleum. Den volgenden dag kocht hii er- scheidene hectaren grond in die buurt Hii boorde tot een diepte van zeventig' voet en werd beloond met een straal petroleum. Hi1 had een van de rijkste petroleum brennen in het district ontdea-. Reid. die zijn vacantie doorbracht) oo de Carolina-eilanden, vond daar d. eersten gouden nugget, waarvan het gewichi 151 Engelsche Donden tn ae waarde 850 döilar bedroeg. Annette heeft een japon uit rose foulard be zaaid met blauwe stippen, het platte corsage is opgevroolijkt door een strik uit dezelfde stof. De rok heeft drie over elkaar aangebrachte volants alle drie zeer fijn geplisseerd. En Juliette, de blond6, die eerst 15 jaren is, is in abrikozeü-kleurig mousseline gekleed. H9t jeugdige bovenstuk dwars geplisseerd, de onderrand vair den rok eveneens. Fijne ruches van dezelfde mousseline vormen het kraagje, de kokarde aan de taille en de zoomen van het onderdeel van de rok. De beide vriendinnen op deze afbeel-1 impermeable draagt bestfkt met klaprozen- ding dragen twee mantels die zich wederkeerig rood, is Henriette's mantel daarentegen klap- 'aanvullen, want terwijl Jeanne een aschgrauwe rozenrood met aschgrauwe stiksels en revers. Scheepstij dingen. HOLLAND—AM£R(KA-LIJN. NIEUW AMSTERDAM, Rott. n. New York, 13 van Southampton. EEMDIJK, Vancouver n. Rott. 12 van Los Angeles. NARENTA, Vanc. n. Rott. 10 te Port land (0.) NEBRASKA. Rott. n. Vancr., 10 v. San Francisco. MOERDIJK, Vancr. n. Rott. 13 v. Glas gow. BLIJDENDIJK, Norfolk, n. Rott. p. 14 Scilly. HOLLAND—AFRIKA-LIJN. MELISKERK, 14 v. Hamburg te Amst. NIJKERK, uitr., 13 v. Dar-es-Salaam. SUMATRA, uitr., 13 v. Mosselbaai. RANDFONTEIN, 14 v. Rott. te Hamb. RIJPERKERK uitr., 14 te Beira. KLIPFONTEIN, Hamb. n. Rott., 14 te Antwerpen. SPRINGFONTEIN, thuisr., 14 v. Beira. HEEMSKERK, thuisr., 13 v. Zanzibar. HOLLAND—WEST-AFRIKA-LIJN. HELDER, thuisr. 13 van Latos. KON. HOLLANDSCHE LLOYD. GELRIA, thuisr., 13 v. Vigo (16 9 v.m. verwacht). RIJNLAND, 14 v. Hamburg te Amst. ZAANLAND, 'thuisr., 13 v. Santos. DRECHTERLAND, uitr., 13 te Santos. GAASTERLAND, uitr., 14 v. Amst. ROTTERDAMSCHE LLOYD. _J INDRAPOERA, uitr., 13 van Medan. JACATRA, 13 v. Londen te Hamburg. INSULINDE, uitr., 14 te Southampton. SIANTAR, uitr., p. 13 Peniche. MENADO, thuisr., p. 13 Finlsterre. TJERIMAI, uitr., p. 13 Suez. STOOMVAART MIJ. NEDERLAND. SALABANGKA, 14 v. Hamburg te Am sterdam. KRAKATAU, uitr., 12 v. DJeddah, BINTANG, Batavia n. Amst. 13 van Singapore. PRINS DER NED., Batavia n. Amst, p. 13 Sagres. KONINGIN DER NED., uitr., 14 te Ge nua. KON. PAKETVAART MIJ. SIBEROET, Rott. n.' Java p. 14 Beachy Head. HOUTMAN, 13 van Sydney te Singa pore.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1927 | | pagina 7