CHRISTELIJK DAGBLADvoor LEIDEN EN OMSTREKEN Be JAARGANG ZATERDÏG"4\JUCnra25 ttOMMER 1553 IE COURANT ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal 2-50 Per week 0-19 Franco per post per kwartaal f 2-90 BUREAU: Hooigracht 35 Leiden Tel. 1278, Postgiro 58936, Postbox 20 ADVERTENTIE-PRIJS Gewon© advertentiën per regel 22*/» cent Ingezonden Me de deelingen, dubbel tarief. Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbetaling van ten hoogste 30 woorden, worden dage lijks geplaatst ad 40 cent. bik nummer beslaat uit ME Bladen. EERSTE BLAD. EN NU? Het verkiezingsrumoer is weer een weinig gr* ild. De ki imp begint op te trekken en dus we nu beter in staat bet terrein van den strijd te overzien. Ook bij meer nuchtere beschouwing blijft de hoofdindruk deze, dat de rech terzijde den tegen haar gerichten storm loop goed heeft doorstaan. Regel is geweest, jarenlang, dateen Kabinet dat eenige jaren gewerkt had bij de verkiezingen den bons kreeg. Zoo was het in 1897, in 1901 en ook in 1905, toen aan het werkzame leven van het Kabinet-Kuyper ontijdig een einde werd gemaakt. 1909 bracht toen weer een zeer sterke rechtsche meer derheid, maar in 1913 bleek de wind gekeerd en was- het rechtsche Kabinet genoodzaakt zijn ontslag te vragen. Dit is nu anders geworden. Nadat het tegenwoordige Kabinet 4 jaren had gewerkt, kwam het in 192:2 versterkt uit den verkiezingsstrijd te voorschijn. Daarna volgden moeilijke jaren. De omstandigheden leidden er toe, dat moest worden afgebroken veel wat met groote moeite was opgebouwd. De financieele toestand bleek van dien aard, dat diep ingrijpende maatrege len moesten •worden genomen, die in breede kirngen ontstemming wekten. Daarbij kwam het onverantwoorde lijk optreden van z.g. democratische partijen, die de kiezers in het gevlei trachtten te komen en die inzake het militaire en het sociale vraagstuk aan het goedgeloovige publiek gouden ber gen beloofden. En tegelijkertijd werd van meer rechtsche zijde gespeculeerd op den afkeer, dien 'n zeker deel van het volk nu eenmaal heeft van de samenwer king der rechtsche partijen en werd zonder met de eischen van de practijk reken'ng te houden, met name de An tirevolutionaire partij in staat van be schuldiging gesteld. Onder die omstandigheden was ver klaarbaar en zelfs gerechtvaardigd dc verwachting dat ons volk zich ditmaal in meerderheid tegen de voortzetting van de rechtsche samenwerking zou uitspreken en dat van een rechtsche meerderheid in geen geval meer spra ke zou zijn. Maar nu is het omgekeerde gebeurd. Uit de gehouden stemming is geble ken dat ook nu nog de overgroote meer derheid van ons volk staat aan de r e c h t e r z ij d e. En voorts is ook gebleken, dat de samenwerkende rechtsche partijen nog steeds over de volstrekte meerderheid in het kiezerscorps beschikken. Er is niemand die dit kan ontkennen „Het Volk" dat aanvankelijk betoog de dat aan Minister Colijn een donde rend „halt" was toegeroepen, geeft thans een nadere en zeer matte be schouwing. De „Voorwaarts" het tweede Soc. Dem dagblad in ons land geeft reeds een beschouwing over de onaange name positie waarin de S.D.A.P. kan komen, omdat zij niet in staat is te geven wat beloofd werd, wat in de ko mende jaren tot teleurstelling zou kun nen leiden. Het liberale „Hdbl." begint met le erkennen dat de rechtsche coalitie veeren heeft verloren, maar dat de ..rechtsche" gedachte „helaas" den strijd goed heeft doorstaan. Het eveneens liberale „Vaderland" komt ook tot de conclusie dat men over ■de geheele linie pal heeft gestaan voor de rechtsche samenwerking. De „Nieuwe Courant" is mede van oordeel, dat de uitslag niet van dien aard is dat er een andere oriëntatie zal 'moeten plaats hebben. En de „Nederlander" om nu niet meer bladen te noemen, concludeert, dat het Nederlandsche volk zich on dubbelzinnig heeft uitgesproken vóór handhaving van de bestaande recht sche samenwerking. Een andere conclusie is ook niet wel mogelijk. In dit opzicht laat de uitspraak van de stembus aan duidelijkheid niets te ivenschen over. Hieruit volgt nu echter niet, dat bij de eventueele vorming van een nieuw Kabinet zich geen moeilijkheden zullen vbordoen. Dat blijkt wel uit wat onlangs de heer Snoeck Henkemans schreef. En nu is het wel waar, dat hij in verband daarmede van den heer de Geer een klinkende afstraffing kreeg, maar daaruit volgt nog niet, dat de heer S. H. !n dit opzicht geen medestanders zou hebben. Vergeten mag ook" niet worden, dat de R. K. Kamerfractie eenige wijzigin gen heeft ondergaan, die een eventu eel samenwerken zeker niet vergemak kelijken. "En eindelijk mag ook de verwach ting worden gekoesterd, dat van A.R. zijde zal worden geëischt, dat met de wer.schen in haar program ontwikkeld terdego rekening zal wortden gehouden. We zijn er dus nog niet. De toekomst is niet zóó helder als velen allicht meenen. En nu zal ongetwijfeld de weten schap dat bij niet voortzetting van da rechtsche samenwerking een andere partijgroepeering noodig wordt, die niet is in het belang van land en volk. maar die integendeel zeer ern stige gevaren met zich brengt, de rechtsche partijen noodzaken elkaar te zoeken, maar dit neemt toch niet weg, dat hier allicht niet geringe moei lijkheden zijn te overwinnen. Moge God onzen voormannen wijs heid geven om in deze ernstige dagen zulke besluiten te nemen, die kunnen strekken tot het welzijn van land en volk en tot de verheerlijking van den Naam des Heeren. 7 Dc S. G. P. Ons wordt de opmerking gemaakt, dat onze beschouwingen over de St.k. Gerei Partij toch niet juist zijn geble- keil. Wij hadden geschreven dat het ge vaarlijk was op deze partij te stem men, omdat de kans dat zij een twee den zetel zou bezetten al zeer gering was, en dientengevolge dus duizenden stemmen zonder effect zouden blijven. De uitkomst, zoo schrijft men ons, heeft ons geleerd dat wij niet juist za gen en dat onze waarschuwing dus on gemotiveerd was. Dit is ten d e e 1 e juist. Wij zijn n.l. bij onze beschouwingen uitgegaan van de gedachte, dat de S. G. zouden handelen naar wat hunne voormannen op principieelegron den betoogden. Ons werd er een verwijt van ge maakt dat in strijd met Gods Woord, de vrouwen aan de stemming deelna men. Wij meenden daaruit de conclu sie te mogen trekken, dat dus in S G. kringen de vrouwen niet zouden doen wat zij in strijd achten te zijn met het woord van God. Deze opvatting is echter niet 'juist gebleken. Van verschillende plaatsen wordt ons gemeld, dat behoudens hooge uit zonderingen ook de S. G. vrouwen aan de stemming deelnamen. En het spreekt wel van zelf dat dit van grooten invloed moest zijn. Onze beschouwingen over den even- tueelen uitslag was dus niet onjuist, maar onze opvatting omtrent de betee- kenis van de principieele bezwaren die tegen het vrouwenkiesrecht werden aangevoerd, is niet juist gebleken. Die bezw,aren bleken niet zoo ern stig te zijn als de S. G. sprekers en schrijvers deden vermoeden. STADSNIEUWS. H.TM. Het traject 'tPosthofKoudenhoek. in gebruik genomen. Na de feestelijke ingebruikneming van het baanvak Haagsche Schouw met brug Posthof, is gisteren de Haagsche tram, gelijk in uitzicht was gesteld, het beloofde land, in casu Leidens centrum, binnnen gereden. Waar bij vorige gelegenheden reeds veel publiciteit en een officiéél karakter aan den eersten rit was gegeven, had de directie dit thans minder noodig geoor deeld, zoo dat deze plechtigheid tot klei ner kring beperkt bleef. Het waren thans de besturen en hoofd ambtenaren der bij de tramlijn geïnteres seerde gemeenten, van het hoogheem raadschap Rijnland en van de Haagsche tramwegmaatschappij, die den officiëelen openingsrit medemaakten. Dank zij de pers, die van het gebeuren op de hoogte gekomen was, en het den volke had medegedeeld, ging het feit thans niet zooi stulekens voprpij als .wel in de bedoeling had gelegen. Van de masten der. Blauwpoprtsbrug woei vro,olijk de driekleur, en in de Haarlemmerstraat viel tegen het uur van aankomst een verhoogde bedrijvigheid te bespeuren, voornamelijk bij den ingang van de D.onkersteeg, waar het gezelschap zou afstappen. Hier was zelfs de politie noodig om het verkeer vrij te houden. Tegen drie uur arriveerde de tramwa gen, die de autoriteiten vervoerde. Eerst werd doorgereden naar het voorloopig eindpunt, den Kouden Hoek, en van daar werd in H, T. M.-autobussen door gereden naar de Spanjaardsbrug om. een indruk te geven van de ontwikkelings mogelijkheden, welke in dit stadsgedeelte voor ie tram liggen. Aan den Kouden Hoek teruggekeerd, werd daar weer ingestegen en terugge reden tot aan de Donkersteeg, w aar men uitstapte en zich vervolgens via de Hoog straat en Maarsmanssteeg naar het Stad huis begaf. In de kamer van Burgemeester en Wet houders werd het gezelschap door B. en W. en eenige raadsleden ontvangen. Onder anderen merkten wij hier op den directeur der H. T. M., den heer A. M. Weyerman, den burgemeester van Vas- ysenaar, Jhr. Storm van 's Gravesande, dijkgraaf M. Pijnacker Hordijk van Rijn land nevens hoogheemraden en Ir. Hoo- geboom, den Ir. van de H. T. M.-lijn en Schouwbrug, den lieer Polano, de hee ren Jhr. den Beer Ponrtugaal, vice-com missaris en de heeren Van Houten Jr. en v. d. Wall, leden van den Raad van beheer der H. T. M. nevens den heer Huisman, chef van vervoer, den chef van de werkplaatsen Neuman, den chef van wegen Engeltjes;, den hoofdopzichter Scheffer, de oudste ambtenaren, de con troleurs Nout en de Groot; verder weth. Ouant van den Haag, den heer Leli, dir. van de Haagsche gemeentewerken, den heer Stapel, comm. van politi© te Lei den, den héér Bakker Schut, dir. van de volkshuisvesting te Den Haag en den heer Femers, adj. directeur der Leidsche Lichtfabrieken. De heef|n werden hartelijk verwelkomT- door burgemeester De Gijselaax. Hoewel de Leidenaren, wat de middelen van verkeer met de omgeving betreft, «liet misdeeld zijn, aldus spr., appreci- eeren wij toch zeer de opening van de tramlijn, al was het slechts, omdat we nu naast 'een goede verbinding met de bad plaatsen, ook een mooie gelegenheid krij gen orri ui een minimum, van. tijd, op oen prettige en gemakkelijke wijze en tegen prijzen, die ook binacn het bereik van de minder voorziene beurzen liggen, de mooie bosschages in de ortistreKen. van Wassenaar en Den Haag te bereiken. Hoewel we ook een drukkere verbin- ding met den Haag op prijs stellen, fs de thansgenoemde reden toch wel de voor naamste, waarom wij ons in de instand- nouding van deze lijn verblijden. Het slagen van de proefrit memoree- rend, kan spr. zeggen ,dat het een prach tige omgeving is, waarin de tramlijn ligt, zoodat het rijden op zichzelf reeds een groot genoegen is; Spr. hoopt, dat de H. T. M. voordeelig zal kunnen exploi- teeren. Er wordt weieens gezegd, dat deze tram niet het belang van de Leidsche nering doenden zou dienen, omdat een deel van het publiek nu meer gelegenheid zou krijgen p in den Haag zijn inkoop en te gaan doen. Spr. weet echter niet, of dit wel juist is gezien, en durft het zelfs in twijfel trekken. Hoewel de persoonlijke belastingen in Leiden niet Lager zijn, is dit toch wel het geval met grond- en andere 'bedrijfslasten, waardoor men in Leiden goedkooper kan exploiteeretn. Daarbij is het een weinig verklaarbaar, maar vaststaand feit, dat de gemeente Wassenaar economisch meer met Lei den dan met den Haag correspondeert, zoodat in dit opzicht de tram niet zal nalaten voor Leiden voordeden af te werpen. Het is spr. een genoegen hier de Com missarissen, den burgemeester van Was senaar en het bestuur van Rijnland te kunnen feliciteeren met deze opening. Laatstgenoemd college dankt spr. voor de hulpvaardigheid, waarmed het heeft klaar gestaan, en de Poelbrug gemaakt heeft tot een magnifieken overgang. Ziende op het belang, dat e>ok de Leid sche ingezetenen hebben bij een goede verbinding met de schoon© omgeving, eindigt spr. met den herhaalden wensoh, dat de lijn goed zal floreeren, en een ge- lukwensch aan de H. T. M., waar zij na veel moeite eindelijk haar ideaal ziet bereikt. Jhr. den Beer, Poiortugaal, nameais den raad van Beheer sprekende, antwoordde op en dankte voor de hartelijke woorden van den burgemeester, van wiens opinie ten opzichte van deze lijn de raad van beheer met voldoening kennisneemt. Hoewel spr. thans geen resumé zal ge ven van de gebeurtenissen en kwesties die aan dezen dag voorafgingen, wil spr. toch eraan herinneren, van hoeveel be- teekenis de H. T. M. steeds de aansluiting van dit laatste traject heeft geacht, en hoe deze dag daarom de vervulling van haar idealen brengt; door te dringen, tot in het hart van Leiden. Spr. dankt vqor de hartelijke ontvangst en de goede wenschen, en wil besluiten met den wensch, dat de H. T. M. ook een plaats zal krijgen in het hart van .de Leidenaren en hun dagelijksch bestuur. Tenslotte brengt de heer Weyerman als directeur van de H. T. M. nog dank aan het bestuur der gemeente en vooral aan haar ambtenaren voor de groote me dewerking, bij den aanleg van de lijn ondervonden. Nadat de eerewijn was rondgediend, werd den heeren uitgeleide gedaan, en vertrokken zij per tram naar Schevenin- gen, waar. de H. T. M.-directie in Palace- Hotel een diner aanbood. Na den slag. Een waardigen, maar niet minder op gewekten aannlik bood gisteravond het terras van den grijzen Burcht. Op den trans stond, statig, een groote driekleur te wapperen, m den frissehen avondwind, die de kruinen van de oude eiken en linden deed ruisQhen boven de hoofden. De plm. 600 zitplaatsen, gegroepeerd om een groot aantal tafeltjes, vonden „nppedig een volledige bezetting; cie katheder ging schuil achter een fnsche palmengroep; in zijn schaduw de be stuurstafel, en niet te vergeten het wak kere muziekkorps Devote uit Leider dorp verbergend. De bewogen stemming van Woens dagavond scheen overgegaan in rustige ernst; een buitenstaander zou aanvan kelijk misschien den indruk hebben ge kregen, dat er niet veel politieke geest drift was. Echter hoe zou hij erkend hebben zich te hebben vergist; en onder den indruk gekomen zijn van de groote dankbaarheid die er onder de breede schare heerschte toen achtereen volgens verschillende sprekers haar toe spraken en de blijdschap over de be haalde overwinning van rechts zich uitte in dankliederen en toejuichingen. Even over acht, terwijl de partijgenoo ten nog van alle kanten uit stad en om trek binnen de Burchtmuren traden! nam de heer R. Zui&ema, als voorzitter, van de A. R. Kiesvereeniging Neder land en Oranje, het woord, nadat de vergadering met begeleidende muziek van het muziekkorps Psalm 138: 'k Zal met mijn gansche hart Uw eer Vvec meldenhad gezongen, en een dank gebed was uitgesproken. Spr. begon met te herinneren aan de vergadering van Woensdagavond, toen hij een rechtsche meerderheid meende te mogen voorspellen. Dit scheen som migen te bout gesproken. De uitkomst heeft echter deze verwachting niet al leen bevestigd, maar zelfs overtroffen. Een vergissing in dit opzicht zou overi gens vergeefelijk zijn geweest. Spr. her mnert in dit verband aan wat het Hbld. schreef toen het juichte over de groote overwinning der liberalen en aan de uitspraak van „Het Volk", dat aan Mi nister Colijn een donderend halt was toegeroepen. De heer Colijn heeft echter wel voor heetere vuren gestaan en als hem niet erger overkomt, dan zal het met hem nog wel los loopen. Vervolgens werden enkele beschou wingen gewijd aan de verschillende partijen,» waarbij pnder daverend ap plaus de hoop werd uilgesproken, dat de heer Schokking, de leider van de Christ. Hist. Unie weer spoedig !n staat mag zijn, zijn arbeid te hervatten.. Tenslotte wees spr. op de groote he- teekenis van de gehouden verkiezing voor land en volk en niet het minst voor onze partij. Wij willen vanavond hor denken en danken. Dank werd gebracht aan de propagandisten, aan allen die op welke wijze dan ook aan den verkie zingsarbeid hebben deelgenomen en niet het minst aan Min. Colijn, dio eerst als Minister en daarna de laatste weken als partijleider zoo heel veel deed in hef belang van land en volk. (Langdurig applaus). Met een opwekking om te blijven strijden voor de beginselen die zijn naar Gods Woord, eindigde spr. Na den heer Zuidema sprak Mr. P. E, Briët, lid van de Eerste Kamer, de ver gadering, die hem met applaus ontving, toe. Hij bepaalde zijn gehoor bij de wer kelïjke beteekenis van de getalsverhou dingen 'die deze verkiezing Tusschen rechts en links heeft geschapen. Wan neer wij zien wie de linkerzijde, mzon derheid de S.D.A.P. in de nieuwe Twee de Kamer zullen hebben te vertegen woordigen en wij mogen 'daarnaast stel len, 'de 13 mannen, die wij er heïïben mogen brengen, dan is er alle reden om zeer dankbaar te zijn. De N.R.Ct. moge zeggen, 'dat wij met 'den kous op 'den kop thuiskomen, dat is een kleinzieligheid van Keï groote Belangrijkste nieuws in dit Nummer Binnenland Het Kabinet heeft onder dagteeke- niug van 29 Juni aan H. M. de Konin* gin ontslag aangevraagd. Verschillende persstemmen over den nitslag der Tweede Kamerverkiezingen Buitenland. Men verwacht in Berlijn, dat In Au gustus te 's-Gravenhage een internati onale conferentie over het Veiligheids pact zal plaats hebben. De Engelsche mijnwerkers hebben de voorstellen der eigenaars verwor pen. President Coolidge heelt den moreé- len steun der Ver. Staten aan het waar borgverdrag toegezegd. blad die zeer in het c :>g loopt, waar het enkele regels verder werd erkend, dat de eene zetel die wy verloren rigenlijk is overgegaan naar de St. Gereformeer den. Daarbij hebben de antirevolutinai- ren ditmaal een merkwaardige eenheid getoond, die ook veel te zeggen heeftf. Onze geestelijke rijkdom geeft altijd, onder alle omstandigheden reden tot juichen. Doch ook de uitslag van deze verkiezingen p zich zelf mag ons doen juichen, waar de A. R. bijna geheel intact is gebleven. Moge ons uit deen voor!gaan en strij den, zooals wij het steeds hebben ge daan, tegen ongeloof en revolutie. (Applaus). (Slot volgt). Vroom en Dreesman. Wanneer wij op deze plaats iets zeggen over de voorloopige opening van het nieuwe gedeelte van Vroom Dreesman's magazijn naast „In den vergulden Turk" aan de Breestraat, weten wij dat dit voor degenen die sinds eergisteren de Breestraat pas seerden, niet meer geheel nieuw is, want het lijkt ons niet mogelijk dat men de plek waar \\*!j den laatsten tijd gewoon waren een hooge schut ting te zien, thans zonder iets bijzon ders op te merken, zou voorbij gaan, waar thans het oog wordt ge boeid door het stijlvol en schitterend afgewerkt uiterlijk van het front van het nieuwe gedeelte, dat evenals de etalages en de dubbele portiek in ge bruik is genomen. Bijna zouden we ons laten verleiden om ook van het inwendige dat aan sluit op het magazijn aan deAalmarkt- ,Maarsmanssteeg, iets te zeggen, maar dat is nog niet geheel afgewerkt. Wel is dit het geval met den hoofdingang aan de Breestraat, waarvan het pu bliek dan ook reeds een druk gebruik maakt. Een en ander is royaal afgewerkt, en opgetrokken in een stijl die den ontwerper eert als een vakman met oorspronkelijken smaak, die uit de mo derne opvattingen het schoone te ne me'" en aan degelijkheid weet te ver- binuen. Op het overige komen we dus nog wel eens terug. De heeren D. J. Horthoff en J. Rosdorff alhier zijn te Delft geslaagd ivoor het examen werktuigkundig inge nieur. Geslaagd pr&ctisch Apothekers examen (2e gedeelte) de dames: J. H. Visser, Scheveningen en S. E. Ongkie- hong, Leiden; en de heeren J. R. Jager Bruining, Den Haag, F. L. Ongkiehong Leiden en G. E. L. Rühmann, te den Haag. Eindexamen Kweekschool voor on derwijzers en onderwijzeressen L. O. 2e Groep. Opgeroepen 7 candidates Geslaagd allen, t.w. de dames P. H. Broekveldt, C. W. Dirkse, G. J. Huge, J. Kroon, A. H. C. Pieterse, J. J. Scha- dée, E. A. Sikman. Chr. Kweekschool voor onderwijzers en onder wij zier essen L\0. Eindexamen le Groep. Opgeroepen en geslaagd 4 candidate», t. w. de dames J. F. van den Akker, Katwijk a. Zee; H. A. Offringa, Ljeidenj C. de Waal, Alphen a. d, Rijnj Wal-, merstett. Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1925 | | pagina 1