gemeentelijke Aankondiging, GEMEENTELIJKE VISCHVERKGQP. 'Aan den gemeentelijken Vischwinkel, Vischmarkt 18, tel. 1225. is VRIJDAG ver krijgbaar SCHELVISCH k f 0.22, f0.35; SCHOL a fO.lG, f0.32KABELJAUW ;i f 0.40, f 0.45, (geheele kabeljauw a f 0.32) per pond. N. C. DE GIJSELAAR Burgemeester Leiden, 4 September 1924. B. en W. van Leiden brengen ter alge- meene kennis, dat, door hen vergunning is verleend aan Gebrs. Eshuis en rechtver-, krijgenden, tot oprichting van een meubel fabriek in het perceel Lange Schoolsteeg No. 911, séctie G no. 13091310. i AGENDA. DINSDAG 9 Sept. 8 uur n.m. in Café ,.Den Burcht". Openbare vergadering Schoenmakerspafroons-vereeniging. Spre ker de WelEd. heer Fred. H. Hoek. DINSDAG 9 September 4 uur mm. Ope ning Bazaar „Voordorp Foyer Stadsge hoorzaal. Geopend 45 uur, 's avonds 7 30 uur. WOENSDAG 10 September. Bazaar „Voordorp" Foyer Stadsgehoorzaal. Ge opend 1012 35, 730 uur. DONDERDAG 11 September. Bazaar „Voordorp" Foyer Stadsgehoorzaal. Ge opend 1012 35, 710 uur. De avond-, nacht, en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 1 Sept. tot en met Zondag 7 Sept. waargenomen door de apotheken dèr hee ren A. J. Donk, Doezastraat 31, Tel. 1313, en G. F. R e ij s t, Steenstraat 35, teh 136. Tijdeman en uit achting -voor de overige leden van het Bestuur der Bibliotheek", "wordt ingewilligd. Het lokaal kon dan 'des Zaterdagsmiddags ten gebruike wor den ingeruimd. In het aldus beschikbaar gestelde wiegje Sou echter de jonggeborene niet worden gelegd. De heer Dozij toch komt op het gelukkige denkbeeld, dat wellicht voor de jonge Leidsche instelling een beter verblijf zou worden verkregen, als gebruik kon •worden gemaakt van de Regentenkamer van Pesijnshof, die toch maar zelden meer dan éénmaal 's jaars wordt gebruikt." Deze pogingen gelukten, en zoo kon ein delijk op 7 Juli 1824, de leesbibliotheek .worden geopend. Onze ruimte laat niet toe,--meerdere aanhalingen te doen. en dat is ook niet noodig. daar exemplaren vad dit gedenk schrift op aanvraag kosteloos zijnte be komen bij den Secretaris van het departe ment. Op 10 September a.s. des namiddags iussehen 3 en 4.30 uur zal in het gebouw aan het SteensChuur een receptie worden gehouden, van welk© gelegenheid, ongetwij feld door velen gebruik zal worden ge maakt om het bestuur te complimenteeren. Voordorp-Bazar. In aansluiting op ons bericht van giste ren, kunnen wij nog meedeelen, dat naar het Leidseh predikbeurtenblad van j.l. Saterdag meldde de voorraad goe deren verbazend groot is zoodat het zeer gewenscht is, dat zeer velen medehelpen de verkoop deen slagen. Na eenige inleidende woorden, van den voorzitter van het Bazar-oomité, hoopt Mevrouw de Gijselaar-Viruly de Bazar of ficieel te openen as. Dinsdagmiddag om 3 uur. Niemand verzuime door 'bezoek en in koop te steunen deze prachtige instelling tot opvoeding en verzorging van de voog-; dij-kinderen der Leidsche gemeente. Huldiging H. J. v. Katwijk. r Zooals we reeds medegedeeld hebben, zal de congierg© der Universiteit alhier, de heer H. J. van K a t w ij k, per 1 October a.s. met pensioen den' dienst verlaten. Van- daag werd hem door Prof. Mr. A. J. Blok namens hoogleeraren en rectoren onder ©enige waardeerend© woorden een couver met inhoud overhandigd. Een dankbetuiging. \:r"=. H. M. de Koningin heeft den heer W. Koops, Voorzitter der Commissie voor het Kinderfeest op 31 Augustus, vriende- lijk doen bedanken voor het telegram van gelukwensch, namens de feestvierende leerlingen der lagere scholen alhier ter ge legenheid, van de herdenking van haar ge boortedag naar Het Loo verzonden. iJ. de J. die vannacht bij de politie r Om nachtverblijf kwam vragen, bleek nog 2 dagen te moeten uitzitten en is ter be- schikking der Justitie gesteld. f r Bij de politie zijn inlichtingen te Verkrijgen over 'n onbeheerd gevonden transportfiets met mand. k: a De 53-jarige los werkman W. B. kreeg hij 't afladen van een ijzeren bint bij het in aanbouw zijnde pand van -Vroom en Dreesman in de Breestraat het zware stuk ijzer op zijn been Be Eerste, Hulpdienst was dadelijk aanwezig en ver- j voerde den man die 'n -bloeduitstorting bad gekregen naar 't Acacl. Ziekenhuis. i Gisteravond half 9 fietste Mej. A. T. 3oor de Vrouweste,eg terwijl' bij de Vrou- webrug juist een auto passeerde, bestuurd door v. d. P. uit Veur, die voorzichtig jeed en luid signaleerde. Mej. T. reed zonder bellen met 'n vaartje 3en hoek om en slaagde erin de auto aan te rijden met de accuratesse en kracht een betere zaak waardig. Het voorwiel van haar fiets verloor de j cirkelvorm en werd herschapen in een on- J Regelmatig parallellogram, f- De automobilist, die hoegenaamd geen •chuld had, verklaarde zich' toch bereid de De fam:lie de Jong uit Velsen, die gistermiddag per fiets onze gemeente doortrok in de richting den Haag, stapte af bij de politiepost Noordeinde, waar een waterkraan slaat, om hun dorst te les- schen. 1 Een' kind van 4 jaar', dat van een der fietsen was geladen, zag, terwijl de alge- meene drenking plaats vond, kans, om in het Rijn- en Sehiekanaal te loopen. De heeren Teljeur en Groen in 't Woud. die te water sprongen, wisten het kind op 't. land te brengen. Het werd naar de politiepost gebracht, waar mama haar telg van droge kleeren voorzag. BINNENLAND De posichèque- en girodienst. Hier volgt nog een bericht uit de St.ct. van gisteravond: De directeur-generaal der posterijen en telegrafie, maakt bekend, dat, in verband met de gedeeltelijke heropening van den postchèque- en girodienst voor de reke ningen met nummers 1 tot en met 9999 1 October as., aanvragen om voorwaarde lijke uitbetaling van het tegoed dezer post rekeningen na 6 September a.s. niet meer in behandeling kunnen worden genomen. Op genoemd© rekeningen zullen gefiat teerde bedragen na 13 September a.s. niét meer worden uitbetaald. -In het belang van een geregelden over gang van de werkzaamheden der commis sie op den posichèque- en girodienst wor den de houders der genoemde reken-mgen uitgenoodigd^ thans vóór de heropening van dien d'enst alleen in dringende geval len nog aanvragen tot uitbetaling bij de commissie in te dienen. Nederlanders, wonennde buiten Nederland Op vragen van het Tweede Kamerlid Weitkamp: 1. Heeft de minister overwegend be zwaar om op in de Duitsche grensstrook wonende Nederlanders de gunstige be schikking in zake het verblijf in de zoo genaamde 300 meterstrook toepasselijk te verklaren? 2. Zoo neen, is dan de minister bereid om aan in de Duitsche grensstrook wo nende, hij de Nederlandsche autoriteiten als zoodanig bekend staande, Nederland sche onderdanen dezelfde vrijheid van be weging in Nederland toe y te staan, als hun in Nederland wonende land-genootên ge nieten? heeft de minister van justitie geant woord, dat hij zal bevorderen, dat met in gang van 1 October de bedoelde beschik king, welke de strekking had hier te lan de en bepaaldelijk in de Nederlandsche grensstreek wonenden van de bepalingen omtrent de strookpas te ontheffen, ook van toepassing verklaard zal worden op Nederlanders wonende buiten Nederland. Hrirdoor zal alsdan een nog ruimere re geling getroffen zijn dan waarop -in de vragen van den beer Weitkamp gedoeld wordt. Vloekverbod te Nreuwer-Amsiel. Met algemeene stemmen is door den Raad van Nieüwer-Amstel besloten in de politieverordening een vloekverbod op te nemen en tevens te verbieden het luidkeelé aanprijzen van waren op Zon- en alge- meen erkende christelijke feestdagen. Nederland-Afrika. De N. R. Ct, verneemt, dat er tusschen de Holland-Zuid-Afrika Lijn en de Hoi- land-Oost-Afrika Lijn een overeenkomst tot stand is gekomen waarbij, te beginnen met do afvaart van September de diensten dezer maatschappijen naar Zuid- en Oost-Afrika gemeenschappelijk zullen worden uitgevoerd onder den naam: Hol'- land-Afrika Lijn, gemeenschappelijke dienst Holland-Zuid-Afrika Lijn en Hol land-Oost-Afrika Lijn. Deze gemeenschappelijke dienst zal be staan uil: a. drie-wekelijksche afvaarten van Europa, uitgaande via de Kaap en thuis varend via het Suez Kanaal, en b. drie-wekelijksche afvaarten van Europa, uitgaand via Suez Kanaal en thuisvaxen'd via de Kaap. Als agenten te Rotterdam zullen optre den de heeren Ruys en Co. SneeuwbaLmisbruiken. Het Dagelijksch Bestuur van de Neder landsche Centrale Vereend ging tot bestrij ding der tuberculose verzoekt ons hei vol gende mede te deelen: In de „Haagsche Courant" van 21 Augustus j.l1. komt een advertentie voor van de „Internationale Sneeuwbal Trust" te 's-Gravenhage, waarin vermeld wordt, dat „50 pet. van de netto winst wordt uit gekeerd aan de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tubercu lose". Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, stelt er prijs op te verklaren, dat deze zinsnede in de advertentie geheel zonder zijn voorkennis is geplaatst en dat mits dien' een hoogst onbehoorlijk gebruik is gemaakt van den naam der Vereeniging. Salarissen beroepsendirrofflcieren. Naar de „Avp." verneemt, zijn de nieu we salarissen voor de beroepsonderofficie ren, aanvankelijk voorgesteld voor de ser geanten tot ten hoogste f 1750, voor de sergeanten met de geschiktheid voor een hoogeren rang tot. f 1900, voor de sergean ten-majoor op f2200 en voor de adjudan ten-onderofficieren tot £-2600, thans door den minister van Oorlog herzien en voor gesteld op resp. (eindsalaris) f 1850, f2050, f2250 en f2650. Beze gewijzigde regeling is aan de com missie van georganiseerd overleg gezon den ter adviseering. BUITENLAND DE VOLKENBONDSVERGADÉRING. Vandaag spreekt MacDonald. Bij een persontvangst door Herriot deelde deze snsteravand mede. dat de ver gadering van heden hoofdzakelijk gewijd zou zijn aan een rede van MacDonald over ontwapenings- en garantie-kweslies. Her riot zelf zal eerst morgen aan liet woord komen. Natuurlijk is een nauwkeurig on derzoek van alle ingediende ontwerpen en van den algemeenen toestand noodzakelijk voordat men met eenige kans op succes aan het oplossen van die ingewikkelde kwesties kan denken. Herriot had verschillende besprekingen gehad met de drie ontwerpers van het reeds gemelde Amerikaansclie verdrag in zake een algemeene vermindering der be wapeningen en hij is voortdurend met hen in verbinding gebleven. Hij heeft echter als zijn meening te kennen gegeven, dat men niet de hoop mag koesteren, dat in enkele dagen een volledige oplossing van zulke moeilijke kwesties bereikt kan wor den. Dé ingediende voorstellen moeten ern stig en nauwkeurig wordeu onderzocht, voordat zij tot een vruchtbaar resultaat kunnen leiden. Herriot zal waarschijnlijk tot Zaterdag te Genève blijven, want Zondag moet hij in Noord-Frankrijk zijn voor de herden king van de slag aan de Marne. DE SOCIAALDEMOCRATEN EISCHEN ONTBINDING VAN DEN RIJKSDAG. De „Vorwarts" van gisterochtend ver scheen met een oproep aan de sociaal-de mocratische partij, waarin wordt betoogd, dat het Duitsche volk in zijn geheel de ontbinding van den tegenwoordigen Rijks dag wenscht. De sociaal-democratie zal er met alle krachten naar streven om dit doel te bereiken. Het Duitsche volk zelf dient gevraagd te worden of het *t burgerblok en de beschermende rechten wenscht. De „Vorwarts" kondigt een groote ac tie door het geheele land vóór ontbinding van den Rijksdag aan. Uit het bezette gebied. Generaal» Degoutte heeft het vrije ver keer in de bezette gebieden toegestaan, de reisvergunning tusschen bezet en onbezet Duitschland opgeheven en de heffingen op het. vervoer van handelswaren tusschen bezet Duitschland ingetrokken. Volgens een nader bericht, zal de ver ordening van Degoutte op 10 September van kracht worden. EEN NIEUWE MAROKKQ-KWESTIE. Frartsch-Engelsche wedijver. De toestand in Marokko wordt voor de Spanjaarden buitengewoon moeilijk. Men moet nu ernstig rekening houden met de mogelijkheid, dat een groot deel van het gebied practisch vrij komt van Spaan- schen invloed. Dit feit alleen reeds moet de aandacht trekken van de mogendheden, die kolo niale 'aspiraties hebben. Een koloniaal „luchtledig" als in Marokko dreigt te ont staan, lijkt vrijwel onbestaanbaar. Nog minder waarschijnlijk lijkt een Marokko vrij van vreemden invloed, indien men be denkt, dat de belangen van verschillende mogendheden direct betrokken kunnen worden bij een nieuwen status in Marok ko. Het gevaar voor aanvallen van vreem de stammen zou b.v. aanmerkelijk grooter worden. Reeds enkelen tijd geleden kon men dan ook in de Matin een betoog lezen, dal Frankrijk- eventueel „de vrije hand" zou moeten krijgen in een ontruimd Spaansch Marokko. De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph schrijft, dat de mogelijk heid van liet terugtrekken der Spaansche troepen uit het gebied van het Spaansche protectoraat in Marokko de Europeesche kanselarijen begint bezig te houden en met zorg te vervullen. De Spaansche zone eii; het Spaansche gezag in Marokko zijn door eenige internationale overeenkomsten, o a. door de Acte van Algesiras geregeld. „De toekomstige status van Marokko zal, in geval van ontruiming, in verband met deze overeenkomsten door de mogendheden, die z© onderteekend hebben, opnieuw moeten worden onderzocht, indien een poging zou worden gedaan om het Spaansche gezag door dat van een andere huitenlandsche mogendheid te doen vervangen. Dit vraag stuk raakt ongetwijfeld de vitale belangen van alle Middellandsche zeemogendheden, met inbegrip van Engeland en ook de Ver Staten zijn er om bijzondere economi sche en juridische redenen bij betrok ken". Dit artikel schijnt een waarschuwing aan Frankrijk in te houden, dat het niet zonder medeweten van Engeland en Ame rika moet trachten de vrije hand te ver krijgen in Marokko. Algemeene Opstand. Volgens het gisteren over den strijd in Marokko uitgegeven communiqué, heeft de opstand der Mooren nog een uitbrei ding ondergaan. De opstand is thans al gemeen. Tal van Spaansche instellingen worden bedreigd. Generaal Gnind, die de operaties bij Ceuta leidde, is van zijn post ontheven. DE BURGEROORLOG IN CHINA. De strijd begonnen. 'Aangaande den toestand te Shanghai komen nog verdere verontrustende berich ten. De spoorweg tusschen Shanghai en Nanking-Peking is door de troepen afge sneden troepenafd^elingcn van Kiang- soe bewegen zich langs den spoorweg en bereikten Hoe-Eng-Woo. De verschillende vacantieplaatsen in de buurt van Shanghai worden al door de vreemelingen ontruimd. De strijd is begonnen te H wangtoe, op twintig mijl afstand van Shanghai langs den Shanghai-Nanking spoorweg. Er zijn geen bijzonderheden bekend wegens de slechte communicatiemiddelen en de censuur. Mislukte aanslag op Mussolini. De „Tribuna" meldt, dat verleden week een. aanslag is gepleegd op het leven van Mussolini. Kort nadat zijn auto den straat weg naar Rome had gepasseerd, kwapi van denzelfden kant een tweede auto aanrijden, welke door kleur en grootle ge houden kon worden voor dien van Mus solini. Op dezen laatsten auto werd plot seling van twee kanten geschoten, zoodat aan beide zijden de vensterruiten werden vernield. Gelukkig zat niemand in den wa gen; had er echter iemand in gezeten, dan zou hij zeker zijn gedood. KORTE BERICHTEN. Volgens een besluit van het Hon- gaarsche ministerie van oorlog wordt ter verdere bezuiniging op de legerbegrooting de luitenant s rang geheel afge schaft. In een vergadering te Kathoem ge houden verlangden notabelen, dat de Soedan met Egypte vereenigd zou wor den. De Egyptische premier Zaghloel Pasja zal 17 dezer naar Egypte terugkee- ren. Hij zal het premierschap behouden. De pol'tie van A gram heeft een jon gen man gearresteerd, die verdacht wordt deel te hebben genomen aan den moord opErzberger. De gearresteerde noemt zich Heinrich Starke uit Saksen. Het gemeentebestuur van Berlijn heeft besloten het voorstel goed te keuren, volgens hetwelk de belasting op het verblijf van vreemdelingen, de z.g. „Beherbergungsstouer" per 30 Sept. a.s. zal worden opgeheven. Het Zweedse he kroonprin selijk paar zal in October een bezoek aan Londen brengen. Zooals men weet is de Zweedsche kroonprinses een Engelsche van geboorte. Volgens een bericht uit Milaan heb ben inbrekers uit de kerk te Mon Calvo het s c h 51 d e r ij van Caccia, dateerend uit de zeventiende eeuw en de geboorte van Johannes den Dooper voorstelelnd, gestolen'. Het congres van de Duitsche typo grafen heeft met algemeene stemmen op één na een motie aangenomen, waarin de vakvereeniging het vernielende streven van de communistische part ij ten scherpste veroordeelt. Volgers bericht uit Kaboel is de cm?er van A'ganislan den toestand meester. Te Kaboel is het volkomen ruslig, zoodat er geen reden bestaat voor bezorgdheid omtrent de ve:ligheid van de daar verin jvende hui ten1 anders. REUK EM SCHOOL NED. HERV. KERK. Beroepen. Te ParregaJoh. Kloots te Varik. GEREF. KERKEN. Beroepen. Te Aalten (3de prcd.-pl.) W. Beek te Pijnacker. Aangenomen. Naar Bergen op Zoom W. M. Ie Cointre te Woubrugge. CHR. GEREF. KERK. Aangenomen. Naar Lutten. (Ov.) cand» P. Dijkstra te Apeldoorn. Beroepbaar. Tot de evangeliebediening id de Ned. Hervormde Kerk is toegelaten de beer H. Stolk te Gorincbem. Dr. A. W. Bronsveld. Dr. A. "W. Bronsveld, de bekende emeri tus-predikant der Ned. Herv. Gemeente te Utrecht en redacteur van de Stemmen voor Waarheid en Vrede" wordt sedert tien dagen verpleegd in het Diaconessen- huis aldaar. De grijsaard vertoefde te Zeist en werd daaT ongesteld, zoodat onmiddellijke op neming in een ziekeninrichting noodzake lijk werd geoordeeld. Hoewel de toestand van den zieke thans iets is verbeterd, is men, met het oog op diens hoogen leeftijd, 86 jaar, niet zonder zorg. Begrafenis dr. H. T. Oberman. Aan de begrafenis gisteren. van den na een kortstondig ziekbed te Schevenin- gen overleden dr. H. T. Oberman, Néd. Herv. predikant, te Rotterdam, is een rouwdienst in de Groot© Kerk aldaar voorafgegaan. Geen plaats Weef er onbezet, honderden moesten zich vergenoegen met een staan plaats. Te 12 uur, even nadat d s. J. R. Gallenhach den kansel had bestegen, kwam de familie de kerk binnen en terwijl van het orgel1 de treurmarsch van Chopin klonk, nam zij haar zitplaatsen in De ge heel© gemeente was dit oogenblik opge staan. In de kerk merkte men op prof. dr. D. W. de Vries, den wethouder mi'. A. van der Hoeven, Ds. B. J. C. Reijnders, zen- öingsdirector, tal van gecommitteerden, predikanten, ouderlingen, diakenen, en vele vrienden van den overledene. Ds. Call en bach ving aan met uH 1 Corintlie 15 voor te lezen, van vers 50 tot het einde en daarna zong de gemeente ver? 1 en 5 van p.salm 62. Daarna hieVl ds. Cal.lenbach een rede waaraan het volgende is ontleend: - „Met diepe ontroering en groote smart hebben wij ons een oogenblik neergezet in. deze "kerk op den weg waarop wij onzen beminden broeder Oberman brengen naar zijn laatste rustplaats. Onze ziel'en zijn diep verslagen en het hoogste, waartoe zij kunnen stijgen, is tot een stil zijn voor God. Als wij stil zijn voor God, wordt Zijne stem gehoord, de stem van Hem die meer troost dan een moeder troost. Dat die stem gehoord worde iiS ook het verlangen van den geliefden overledene. Misschien verwondert het u. dat zijn lijkkist niet staat in ons midden. D'e blijft buiten de Kerk op uitdrukkelijk verlangen van den doode. Hij was zoo -bevreesd, dat, als die hier stond, zij het middelpunt zou zijn waar God en Jezus Christus dit alleen mogen zijn. Zoo sta dan die God, die in Jezus Chris-' tos sprak: „Ik ben de Opstanding en het Leven, die in Mij gelooft zal leven' al ware hij ook gestorven, ook heden in ons midden. Hij alleen, 1 Vóór alle d;ngen dan willen wij Co<ï> danken voor Zijne genade aan onzen! j broeder geschied. Het Evangelie van god-i! delijke vergeving, door hem gepredikt, ia'; zijn sterkte geweest in de weken van zijn lijden, in do ure zijns doods. Dat hart, waarop hij u droeg en waar^) mee hij u opdroeg aan God, veroorzaakte' hem zware lichamelijke benauwdheden, maar in zijn ziel was het vrede, volkomen vrede, vrede Gods, die bleef toen de doods-!; schaduwen vielen over zijn leger. Wei-' nige uren na zijn heengaan stond ik b'j zijn doodsbed en sterk werd ik getroffen door zijn jeugdig uiterlijk Hij lag daar, een jonge man en op -dat jonge gezicht glansde een vrede, die mij al-s nooit tevo-^ i ren deed begrijpen het woord: „de vrede; Gods, die alle verstand te boven gaat"; Want, niet waar, dat een man van 41 jaar, die een vrouw en zes jonge k'nderen achterlaat; d'e een werk dat hij zoo lief-; heeft en waarin zooveel beloften schuilen, moet overgeven, dit we^ewust kan doen, •rustig, verzekerd, in vrede, dat gaat uit boven ons verstaan. Voor die genade, voor d;en vrrde in Christus, onzen beminden broeder ge-* schonken, danken wij God. W;j danken God ook voor wat Hii onze gemeente schonk in dezen voer ganger. Op den weg waarop God Oberman !©:d-» de tot de jongeren, vond hij ook een reeks van menschen. dié vervreemd van en be-' vreesd voor de kerk, in z;ch voelden ont waken geestelijke behoeften. Wie. in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook ge-' sforven. Dat geMt ook voor 'het "werk 'n het. gekiof verricht. Dat werk zal blijven ook als God den arbeider oproept. En gij, jonge mannen en vrouwen, die' den jeugddienst bezocht, vergeet nooit, uw trouwen voorganger bracht n:et zichzek ven, maar Christus. Er zullen zonder twijfel oogenblikkm komen, waa.rop g'j met weemoed zett: hadden wij dr. Oberman nog maar. Ge-' denkt dan, dat zijn leven en sterven u' toeroepen: gij hebt Christus! en in H'-m 'hebt gij aPes Laat uw leven getuigen, dat Christus is levenskracht, dan zal uw hart uwen voorganger een gedonkteeken ou- richten, kostelijker dan welk ander ook en dat. God verheerlijkt. En nu gemeente, wij gaan het re;sVee<i van onzen bemmden vr'end toeverirou-, wen aan de aarde. Bij de groeve weerk in-* ke niet meer het woord van een mensch, enkel het woord'van d:en God uit Wien enl door Wien was en tot w'en zij het levem en het levenswerk van hem. d;en God. 'u Zijn genade, aan deze gemeente schonk. Amen." Na het. \rtspreken van een gebed zon gen de aanwezigen daarna staande het vijfde vers van gezang 269. Ds. CaPenbach zeide al'en dank voo^ den eerbied bij dezen rouwd'ènst betoond enl sloot met een kort gebed het samenzijn. Dadelijk nadat familie en genood rid en de Groote Kerk verlaten en zitplaats be nomen hadden :n de buPen achter de Pjk-» koets gereed staande volgrijtuigen, stroomde het kerkgebouw led:g. Het meerendeel begaf zich naar de he-* graafplaafs Crooswiik Op den we? der waarts bewoog zich een onafgebroken stroom van menschen. De lijkstoet nam zijn weg doo^ de Pr;n-senstraat, waa.r voor het gebouw Obadja een oogenblik stil gehouden ;s. Namens de Christelijke Vereeniging voor jonge mannen Obadja, werd er een rouw krans gevoegd bij de vele kransen en bloemstukken die de kist' van den ©ve-le-- dene reeds dekten. Bii aankomst in de Prinsens'r~at speelde de Harmon:evereenig;ng Oh^dtai het volgende uit de cantate van dr. H T. Oberman, door hem vervaardigd bij h& 60-jar'g bestaan van Obadja: Jezus stuurt ons schip Naar do vePge stranden Over bank en klip Leidt zijn ster ons voort Wil Hij, naar Zijn woord Veilig ons doen landen. Lang vóór de komst van den stoet cr ;1© begraafplaats hadden zich duizend m 'n de omgeving van het graf opgesteld. Van den ingang op de begraafplaats at tot aan bet graf werd de lijkbaar gedragen door vier leden van het jeugdzangkcor „Licht in lijden", vier van Obadja en v;er. van de jeugdveroeniging collectanten. Nadat de kist in het graf was nederge-*' laten, nam d s. Oberman, predikan' te Leeuwarden en broeder van den overlede ne, het woord om dank te zeggen- voor de groote deelneming en belangstelling van-< daag en aan de famil'e bewezen. Daarna heeft d s. I-T. W. Creutz-* berg, predikant van de Duinoord kerk in Den Haag op de berrraafpl'aats een lifurgl- schen dienst gehouden, vrijwel overeenko mende met de begrafèn;s,:turgie van de Engelsche kerk en zongen vervolgens op zijn verzoek de omstaanden het laakste vers van psalm 118, welk z-ngen. spoedig door allen werd overgenomen. Ds. Creutzberg eindigde met dank zegging en aanbidding van God- waarb'j' hij in het bijzonder den nadruk le^de op de omstandigheden, waarin de diep he-, droefde weduwe met haar zes k'eine k'n-' deren achterblijft. D'ep geroerd toog de indrukwekkende menigte huiswaarts. j HIT DE OEBGEWKB j KOUDEKERK. Ondanks het kort b staan van de Oranjevereeniging alhier, heeft zij tocli pér gelegenheid van den! verjaardag van onze Koningin, zij het den op bescheiden voet, ons Dinsdag een aan- genamen avond bezorgd. Allereerst werd in den namiddng nieó de schoolkinderen alhier en van -den Irin-j dijk onder begunstiging van mooi y;eev en,, begeleid door de schitterende muziek vanf het ijverige muziekcorps „Arti" van Al-, phen aan d-cn. Rijn, een optocht geheimen!), door de gemeente, hetgeen veel belangstel-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1924 | | pagina 2