ken afspiegeling moge zijn van do prettige jam-en werking in het nieuw begonnen aar. Do vergadering werd door do presi- er.to mot dankzegging gesloten, waarna nog gezongen werd do Avondzang. ZOETER W OUDE. B u r ge r 1. Stand. Geboren: Helena Johanna d. van Th. Straathof eii jH. van Vliet. Getrouwd: Abraham Johannes van der Krogt 21 j. en Cornelia Maria van BBeinmelen 23 j. Overleden: Willemina Bestebrocr 00 j., wed. van Johannes do Vreeötes. Hot was gisteren op den iHoogen Rijndijk alhier verbazend druk hnet het auto- en rijwielverkccr. Opmer kelijk was, dat niet zooals anders, woest werd gereden. Dit vond stellig zijn oor zaak in do prachtige bloemenvelden, dio 'ook hier langs den straatweg gelegen zijn. Eet is dan ook beslist do -moeite waard nu eens do Hoogewoerd-spoort uit te wan- 1 delen- tot café „Ik leer nog", om van na tuurschoon to genieten. LISSE. -Loop dor bevolking over dc maand April: Ingekomen: P. dc Ridder vaii Am sterdam A. v. d. Meer van Delft A. Xingma van Haarlemmermeer Th. A. M. Fenips van Utrecht M. J. v. d. Berg en kinderen van Amsterdam A-.-H. de Leeuwerk van Den Haag G. Batenburg van Engeland J. de Groot van Haar lemmermeer W. J. "Meekers en gezin van Hillcgom G. Snelderwaard van 'Amsterdam M. Broekhuizen en echtg. van Haarlemmermeer G. M. Minnee van Leiden Th. Baas van Hillcgom F. A. de Jong van Lemsterland O. H. En gels en gezin van Zundert. Vertrokken: A. P. v. d. Hulst naar Noordwijkerhoub M. Foekking naar Den Haag J. Th. M. v. d. Meij naar Amsterdam C. W. Verhaar naar Am sterdam E. van Vrijbergho de Coningh naar Den Haag J. E. G. Blecker naar Amsterdam P. P. C. Devilé naar Mon ster P. Kool naar Rotterdam G. v. d. Hoorn naar Leiden M. A. E. B. van Ruiten naar Rotterdam A. M. S. van Ruiten naar Rotterdam A. Griffioen naar Haarlem A. Westerlaken naar Hillegom E. Wassenaar naar Utrecht A. M. E. J. Hulsebosch, en gezin naar Heemstede E. J. van Kcsteren naar Hillegom S. J. Steen-winkel naar Eist H. Pli. Sobels naar Haarlem W. Nieuwenhuis naar Leiden C. A. de Jeu naar Zoeterwoude A. H. Eling en gezin naar Amersfoort C. Walraven en gezin naar Hillegom. B u r g o r 1. Stand. O n d ertrouwd G. Alblas en T. Baas H. v. d. Vlugt en C. v, d. Voort W. Slootbeek en G. G. Hoogervorst G. J. E. Poortman en M. C. Minnee A. J. Hoppezak en A. M._ Ruigrok v. d. Werve. Overleden: Plonia Christina Roele- .ven echtg. van A. Molenkamp, 62 j. Cor nelia Ali-da Jacoba Rot-liweiler echtg. van W. C. Kcelewijn, 32 j. Jacoba. Sonne- veld echtg. van A. J. Hogenes, 38 j. Maria Cornelia Margaretlia Retèl echtg. van A. Hagcman, 41 j. Bij onder ban dsche aan besteding der verbouwing van het pakhuis van de fa. F. M. Verduijn alhier was de laagste inschrijver de fa. Bert van der Zaal alhier, aan wien liet werk is opge dragen. Do dakbedekking zal gemaakt worden van „Martinit" door do N.V. Eerste Nod. fabriek van Asbestcementplaten t» Am sterdam. BODEGRAVEN. In den Zaterdag gehouden Raadsverga dering, besloot de raad met algemeene stemmen tot aankoop van grond van de Vennootschap Tuilenburg's Zaad handel voor f 8000. Hot aanbod der Vennootschap was zeer voordeelig en werd met applaus begroet. Z.h.s. is besloteu de Wilhelminastraat ie verbeteren voor liet verkeer door de stoepen en boomen te verwijderen en trot toirs aan te leggen. Het vermcnigvuldigingscijfer der ge meentebelasting is vastgesteld op 0.9 (ver leden jaar l). Uit hat Sociale Leven DE TEXT!EL-UITSLUITING OPGEHEVEN. De fabrieken lieden v/eer geopend. De ,«E en dracht" gaat staken. Zooaïs wij Zaterdag reeds meldden is met. ingang van lieden de uitsluiting in de Textielindustrie opgeheven. De moderne organisaties hebben echter ?iesloten niet aan liet werk te gaan, zoo dat de uitsluiting thans in een staking veranderd. Uit Enschede wordt n.l. geseind: Het hoofdbestuur van de „Eendracht" besloot aan zijn leden en de ongeorgani seerden te adviseeren de staking voort te zetten te' E n s c h e d o, Goor en N e e d e Dc basis, waarop de strijd zou kunnen voortduren., zal in drie vergaderingen aan het oordeel van de uitgeslotenen worden onder Worpen. Met het comité der ongeor ganiseerden is hieromtrent overeenstem ming verkregen. Nader wordt gemeld: Het door liet hoofdbestuur van „De Een dracht'' in overleg met liet N. V. V. ge nomen besluit om de staking voort te zet ten is door de ledenvergadering van „De Eendracht',' bekrachtigd. Er zijn daartoe de volgende maatregelen getroffen. De uilkeering der leden zal voorloopig gebracht worden op 3/4 en 2/3 van de volle uitkeering. De leden der R.-K. en Chr. or ganisaties, die het parool van hun be sturen niet volgen en den strijd blijven voortzetten, zullen dezelfde uitkeering ont vangen als de leden van „Do Eendracht". Aan de gehuwde ongeorganiseerden en kostwinners, die niet aan den arbeid gaan zal een uitkeering worden gegarandeerd van I 6.50 per week, de ongehuwden zul len worden verplaatst naar verschillende steden om de steunbeweging op te voeren. Wanneer de steunbeweging voldoende is opgevoerd, zal de uitkeering worden ver hoogd. Niettemin is er besloten, dat ook de leden van „De Eendracht" vandaag op die fabrieken liet werk zullen hervatten, waar liet meerendeel der arbei ders dit doet. De politie is versterkt met 50 man mili taire politie. DE LOONSVERLAGING BIJ 'T. „WERKSPOOR". Stakingen te wachten? Naar gemeld wordt, hebben allo Arnster damseho vakorganisaties van metaalbe werkers besloten ren ultimatum tot in trekking van do aangekondigde loonover- laging tc stellen aan do directie van „Werkspoor" daar ter stede. Do loonsverlaging bedraagt 10 op de tarieven en voorloopig 5 op de uurloo- nen en zou Donderdag 8 Mei a.s. van kracht worden. Het ultimatum zegt, dat indien de loons verlaging doorgaat op 8 Mei heb werk stil gelegd zal worden. Uit Utrecht wordt gemeld: In verband met do op S Mei a.s. ingaande loonsver laging bij „Werkspoor" is door do, zes samenwerkende metnalbe werkersbonden besloten, om indien de hoofdbesturen zulks goedkeuren. Donderdag a.s. in staking te gaan. Bij den modernen bond is dit be sluit genomen met 204 stemmen voor,0 tegen en 3 blanco. Do bij „Werkspoor" werkende houtbewerkers, alsmede do meu belmakers, verklaarden zich eveneens voor staking, terwijl in een Zaterdagavond gehouden vergadering voor ongeorgani seerden na een inleiding van don heer V. D. Born, eveneens een zelfde uitspraak werd gedaan. Naar het U. D. nog mededeelt zullen bij den komenden strijd te Utrecht ruim 1100 arbeiders betrokken zijn. QEMEftOO NIEUWS Doodelijk ongeluk. To Oudkerk (Fr.) is dc 50-jarige voerman B. H. uit Murmerwoude van een varkens wagen gevallen. Hij kreeg een der wielen over zich heen en overleed aan de beko men inwendige kneuzingen. Auto-ongeluk. Op den Ouden Schevcningschen weg te 's-Gravenhage reed Zaterdagavond om streeks 8 uur een personenauto, bestuurd door zekeren C. P. G. uit Wassenaar. Hij kwam uit de richting Scheveningen en reed naar de stad. Ter hoogte van het Riouw- laantje brak zijn stuurstang en reed hij met volle vaart tegen de boomen. De be stuurder sloeg over zijn stuur, kreeg een zeer ernstige wond onder de kin en brak zijn rechterbeen. Hij werd naar het zieken huis getranspoiteerd. Zijn toestand is zeer ernstig. Meisje in brand. Terwijl het dochtertje van den heer Doo- laart te Oud-Beijerland bezig was was te smelten, kwam het vuur in aanraking met de kokende vloeistof. In een ommezien stond ook zijzelf in vlammen. Het geval liet zich zeer ernstig aanzien, doch toen men er in geslaagd was met behulp van de kens liet vuur te dooven, bleek dat het meisje er nog betrekkelijk goed is afgeko men. Wel had zij brandwonden bekomen, doch deze bleken van geen ernstigen aard te zijn. Het ongeval bij Hooghalen. In aansluiting aan ons bericht, betreffen d-a de aanrijding van een melkwagen bij Hooghalen door een sneltrein, kunnen we nog mededeelen, dat het paard op den over weg weigerachtig was geworden en dat het niet voor- of achteruit wilde. De D-trein was in aantocht en een bot sing was onvermijdelijk. De melkwagen werd, gelijk reeds gemeld, versplinterd, de 17-jarige voerman Roelof Stevens doodelijk getroffen en aan den weg geslingerd, terwijl het paard geen letsel bekwam. Bij aankomst te Hoogevcen was reeds dr. Kooiman aldaar aanwezig, 'eveneens de zusters van het ziekenhuis Bethesda met brancard. Helaas, heeft de hulp niet meer mogen baten. De jongen is. in het ziekenhuis over leden. Ontploffing. In de smederij van den smid L. te Zeiken sprong bij het repareeren een benzine reservoir met groote kracht uit elkaar. Van de smederij sprongen bijna alle ruiten. L. kreeg ernstige brandwonden, vooral in het gelaat en werd naar het ziekenhuis te Zut- fen overgebracht. Verboden loterij. - Ook door de politie ie Middelburg zijn thans loten en andere bescheiden der Vis sers' Credietinstelling bij den hoofdagent aldaar in beslag genomen. - De pontonbrug te Vcnlo, Was het Vrijdagavond nog mogelijk om met voertuigen over de pontonbrug te ko men, Zaterdagmorgen om 5 uur was dit to taal buitengesloten. De Maas is in den nacht nog ruim een halve Meter gewassen, zoodat over beide oevers een oppervlakte van 20 en meer meters water staat. Men- heeft 's nachts alles zoo goed mogelijk vast gesjord en geballast om hot wegdrijven van hout en balken te beletten. Het laat zich echter aanzien, dat er nog steeds meer was zal komen. Vooral de bij-rivieren de Swalm en de Roer staan met dit regenachtig weer veel water af. Men is thans bezig op de oude Maasbrug noodvcrkcer aan tc leggen voor rijwielen en handwagens, 't Verkeer voor andere voertuigen kan daar echter voorloopig niet plaats hebben, zoodat de veren te Arcen, Grubbenvorst, Steijl en Wessel en de Maasbrug te Roermand als communicatie voor beide oevers zijn aan gewezen. Vrijdagavond na 8 uur moesten reeds verscheidene voertuigen hun route over Roermond nemen. Oefening) KORFBAL. D. E. S. I—Pernix I 1—15." Zaterdagmiddag speelde Pernix haar tweede competitie-wedstrijd; tegen boven genoemde vereen, in Delft. Als om half vier de scheidsrechter het terrein en het weer goedkeurt om te spe len blijkt het dat beide 12-tallen met in vallers verschijnen en. dat Pernix slechts 5 dames heeft. D. E. >S. laat sportief uit vallen in het middienvak. Om 3.-15 geeft de scheidsrechter het teeken tot beginnen en terwijl de regen zachtjes nedersijpelt maakt Pernix een aanvang met haar d'óel- punfcenreeks 10. Er is dan nog geen 10 minuten gespeeld. Twee minuten later verhoogt dez© aanval de score 2—0. De roedbroeken loopen een buitengewoon slecht partijtje te korfballen. Do bal wordt van het middenvak altijd direct naar den Leidschen aanval geretourneerd. De nieuwe aanval brengt den stand op 4—0 terwijl de Delvcnaars af en toe ho peloos ..zwemmen." Ze verdedigen op ruim 1 Meter afstand en met één hand en mee- iien dat zulks „dekken" heet-. Do 3e aanval brengt zoowaar esn keu rig schot door dameshanden 5^-0, wel een bewijs hoe zwak do tegenstanders zijn. Met de rust is het aantal doelpunten tot 70 voor Pernix gestegen. Een goeden aanval van D. E. S. hebben wij dan. nog niet gezien hoewel er in het team indivi dueel goedo krachten schuilen. Maar sa menspel hoort er ook bij Na do thee(?) valt Pernix direct weer krachtig aan en weet.... doch waarom die eindeloozo puntenreeks opgesomd. Bij de dubbele cijfers houdt het mooie van het spel op. 't Zij genoeg mede te deelcn dat in het laatste kwartier (teen dc stand, ge lijk een peilschaal bij noodweer, tot 12—0 was gerezen) een D. E. S.-man de ;,eer" vaii z'n club met een „zwengel" redde 121. Nu komt er werkelijk wat vuur bij de roodbroeken maar hun pogingen wor den niet met succes bekroond. Een Per- nix-damo maakte er 13—1 van (de derde bal dóór dameshandenen dan wordt voor de zevende maal gewisseld. De aan voerder van Pernix besluit dan de lange reeks van doorboorde manden" door er nog 2 in tc kanjeien 151. Als dan juist nog is gewisseld blaast de fluitist inruk ken. Scheidsrechter Bosch die goed vol deed komt eigenlijk den naam van fluitist niet toe. Hij heeft alleen voor „lijn" ge floten. O.i. had hij voor afhouden alleen al een keurig concert kinnen geven, maar zijn takt iele „doorspelen" had, vooral in dezen wedstrijd, veel goeds. De wedstrijd van Tonego IIPernix II werd wel aangevangen maar na 10 minu ten spelen s door herhaalde regenbuien geslaakt met blanken stand, zoowel van wedstrijd als van veld. G. S&3I STAPSBagEUSaS Christelijks H. B. S. Z.Exc. de Minister van Onderwijs heeft vanmiddag om 2 'A uur de Chr. H.B.S. ge opend; om 4Yi uur zal Zijne Excellentie do vakschool voor Meisjes aan'liet Rapen burg openen. liERgCOOFSgiQEfê Gehouden Verkooping in het Notaris huis aan den Burcht alhier, op Vrijdag j.L, dos avonds te 7 uur, ten overstaan van Notaris G. Yersluys. .Het hoerenhuis Rijn- en Schickade 16, kooper de heer J. Dolk qq, voor f 10.500. Het winkelhuis Rapenburg 115, kooper de heer J. 11. Hoogevcen qq voor f 7.101. Het winkelhuis Hoogewoerd 109, kooper de heer W. Goddijn qq voor f 8300. Hel huis Pieter van Twistlaan, kooper de lieer J. Dirkse Jz. voor f 3005,Het per ceel bouwterrein aan do Langeeracht naast no. Ill, kooper do heer W. Vorst; Het huis Lange Raamsli;eg 17, kooper de lieer P. Rosdorff qq voor f 2020. Ten overstaan van den Notaris B. Troost Hét hoerenhuis Rapenburg 123, kooper de heer L. J. Ph. van dor Drift qq, voor f 8800.Hei winkelhuis Doelensteeg 3b en c, kooper de lieer J. Flipse voor f4500.Het huis Oranjegracht 79, koo per de heer Chr. W. van Heel voor f 1705; Het huis Reinevoslsteeg 5, kooper de heer J. Verhoog qq voor f 1385.Het huis Koddésteeg 24, kooper de lieer L. J. van Zonderen qq voor f 1100.—; de fa brieksgebouwen en machinerieën aan den Hcerenweg zijn niet gegund. Ten overstaan van den Notaris B. H. Stumpel. Twee huizen Voldersgracht 3a en 37, gecombineerd kooper de lieer J. J. van Mastrigt voor f 661.de overige percee- len zijn niet gegund AAN BESTEP8NGEN Uitslag aanbesteding op 3 Mei j.l. van de verandering van de Heerensingel- school te Leiden, tot Chr. Fröbelschool. Voor den bouw 'werd ingeschreven -door: J. Warnaar Ai 4862.B. f4582. J. 't Hart en Co. A. f3999.—, B. f3740.—; J. de Lange A. f 5092.B. f 4695. Voor glas- en verfwerk: Bakliuyzen A. f1278.—II. Schutte A. f923.—; B. f830Lezwijn en Veerman A. f1089. B. f 1045.P. A. de Jong A. 1' 885.B. f 800.—. TELEG^AMMEü DE ALGEMEENE VERKIEZINGEN IN DU ITSCHLAND. Grcote winst vGor de uiterste partijen. BERLIJN. 4 Mei. (V. D.) Een to midder nacht gepubliceerd bulletin meldt dat de Communisten in geheel Duit-schlalid een enorme overwinning hebben behaald. Te Berlijn hebben do Communisten voorloopig reeds 13.000 stemmen behaald. De volledige cijfers te Mannheim toonen aan dab de Communisten 19.000 (negentien duizend) stemmen kregen. De Sociaal- Democraten, die vele stemmen aan. de Communisten verloren), kregen slechts 23.000 stemmen. Nader wordt gemeld da,t dc opkomst der kiezers tamelijk groot was. To Berlijn stemde So pCt. der kiezers, in het geheele land ongeveer 60 pCt. Do voorJoopigo cijfers voor Leipzig, Hannover. Neurenberg, Munchen, Keulen, Berlijn, Wcser, Ems, Bremen, Berthen, Gleinitz, Dusseldorf, Offenbach en Karls- ruge luiden als volgt: Nationalisten 191.400 stemmen, Duitsch Völkischen 170.600 stemmen, Duitsch-Natio- nalen 180.255, Democraten 81.960, Sociaal- Democraten 457.000, Communisten 250.000 en het Centrum 85.924. Hieruit blijkt dat de uiterste partijen een groote overwinning hebben behaald. BERLIJN, 5 Mei. (V. D.) Hedenmorgen te 10 uur waren gekozen: 61 Duitsch- Nationalcn. 30 Duitschc Volkspartij, 25 Deutsch-Völkiscken, 50 Centrum, 75 Socia listen, 50 Communisten, 15 Beierscho Volkspartij en 15 Democraten. Het derde gedeelte der uitslagen moet nog bekend worden. Ook de cijfers uit het Roergebied zijn nog niet bekend. Een voorspelling. BERLIJN, 5 Mei. (V. D.) In verband met de op het oogenblik bekende verkie- zingseïjfers verwacht men dat de nieuwe Rijksdag er als volgt zal uitzien: Sociaal-Democraten 100 zetels; Commu nisten 60; Nationalisten 90; Democraten 40; Katholieken 70; Völkischen 50;„ Fas cisten? 30; Beierscho Volkspartij 15. BERLIJN, 5 Mei. (V. D.) Bij de vermoe delijk© samenstelling van den nieuwen rijksdag, zooals boven gemeld, zal dc re geering in slaat zijn besluiten, waaronder goedkeuring van het plan der deskundigen met meerderheid van stemmen te doen aannemen. Zij zal evenwel geen maat regelen kunnen voorstellen, die een 2/3 meerderheid der stemmen noodig hebben. Het spoorwegplan van de comuiissic- Dawes. waarvoor een wijziging der grond wet noodig is, zal dus niet kunnen worden aangenomen, tenzij de oppositie-partijen van meening veranderen. Onweer boven Engelands Oostkust. LONDEN, 5 Mei. (V. D.) Gisteren woedde boven de Oostkust van Engeland een hevig onweder, gepaard gaande met ongewen© gebeurtenissen. Te Stanstead (Essex) werd een gashou der door den bliksem getroffen en explo deerde. M■lawMMBM&gmwijjBir IIBIIII11 Laanste berichten DUBBELE MOORD. Twee oude mer.schen vermoord gevonden. In den afgeloopen nacht heeft in dc buurtschaji Woezik onder de gemeente Wychen een afschuwelijke moord plaats gehad. In een afgelegen huisje woonden twee oude mensclien, de landbouwer \V. Willcms en zijn zuster Trui. Dc beide oudjes leefden alleen, een knecht was niet in huis. zij deden alcs samen. Toen hedenmorgen te ruim half acht een buurman de woning nog gesloten vond en na geklopt te hebben geen ant woord kreeg, ging hij een anderen buur man halen. Beiden trachtten do deur te openen en toen bleek, dat deze niet ge sloten was. In de woning vonden zij in de kamer boven den kelder het lijk van den ouden landbouwer in nachtgewaad mot een groot gat in het hoofd. Zij gingen daarop naar de andere kanier, waar de zuster Trui slaapt, en vonden haar daar dood tegen den muur liggen. Ook haar was het hoofd ingeslagen. Zij was in nachtgewaad, doch had klompen aan. Het schijnt, dat do daders eerst den ouden man hebben aangevallen en dat deze om hulp heeft geroepen. De vrouw is toen op gestaan, waarschijnlijk om haar broer te helpen. Uit het feit, dat do naclitkleercn van de vrouw geheel gescheurd waren en dat in de kamer een stuk-gevallen olic- lamp^werd gevonden, blijkt dat er een worsteling liéeft plaats gehad tussclien haar en de dader(s). Do sla-gen schijnen toegebracht te zijn met een stuk ijzer. Het is niet bekend, hoe laat het misdrijf heeft plaats gehad. Dc oude mcnschcn waren gewoon ongeveer 9 uur s-avoncls naar bed tc gaan. Het parket uit Arnhem wordt elk oogen blik verwacht. Op het erf rondom het huisje is nabij de waterput een kaars ge vonden. De oude mcnschcn hebben gerui- men tijd geleden huil grond verkocht om van d© opbrengst daarvan to kunnen leven Of er iets gestolen is, kon nog niet wor den geconstateerd. Het blijkt ook, dat liet misdrijf is voorbereid. Ongeveer 14 dagen geleden zijn de waakhonden van W. en dio van zijn buurman doodgevonden. Aan wijzingen omtrent de daders zijn, voor zoover bekend nog niet. gevonden. Een zekere v. d. B. uit dezelfde plaats is heden morgen onder verdenking gearresteerd, doch weer in vrijheid gesteld, daar hij met de dubbelen moord niets uitstaande heeft. Gedurende de laatste dagen zijn geen vreemde personen opgemerkt. Nu en dan komen er wel landloopers, doch dat is een gewoon verschijnsel. De politie, clie hot huis bewaakt, weigert inlichtingen te geven omtrent do toedracht van de zaak. Visscherijberichten. IJ MUI DEN 3 Mei. Heden kwamen van de trawlvisscherij hier aan den afslag de stoomtrawlers: IJM 165 Martha, met f ;033. IJM -10 Helg.% met f 1201), IJJ? 107 Jeallo met 1073, IJM 104 Annie met f 1220, IJM 253 Sumatra, met 252. KW too lïeiger met 1501, IJM 29 Zeeleeuw ir.et f 1764 en de loilloggcr» KW 110 Gil bert Karei aan Hogemlorp met f 269,'' KW 126 Petronelia met f 296, KW 17 Prin ses Juliana, met f 410 en KW 74 Katwijk aan den Kijn III met 332 aen begem ming. ftlAifKTBERICHTEfg DfcLFT, 3 Mei. Kaas, Aangevoerd 6 sta-i? pels komijne kaas. Prijs f 0.-16—0.56 per Kg.' AMSTERDAM, 5 Mei. Veemarkt. 36o) Vette Koeien le kwal. f 1.22—1.30, 2e kwal.! f 1.00—1.20, 3e kwal. f 0,34—l,— 70 Melk-J en Kalfkoeien f 300—475; 97 Vette Kalvc-J ren le kwal. f 0.90—1.—, 2c kwal. f 0.76—' 0.90; 150 Nuchtere Kalveren f 14—24; 47 Schapen f 40—45; 703 Vette Varkens lo! kw. f 0.77—78; 2e kw. f 0.75—0.77. ROTTERDAM, 5 Mei. Veemarkt. Aan voer: 536 Runderen, 335 Vette Kalveren, 150 Schapen en Lammeren, 1675 Varkens. Prij-I zen: Koeien 37K—50—52^— 57J4—60'cent;1 Ossen 505560 cent; Stieren 455055j cent; Vette Kalveren 55—70—90 cent; Scha-: pen 3944 cent; Zuiglammeren f 2423 per stuk; Varkens 23—30—31 cent. Koeien en Ossen: aanvoer ruim. handel, kalm, prijzen onveranderd, eenige puikbes-" te 2 lA4 cent boven noteering. Stieren: aanvoer tamelijk, handel gewiJ-1 lig. prijzen stijver Vette kalveren: aanvoer ruim, handel re delijk, prijzen niet lager. Schapen en Lammeren: aanvoer klein,,' handel weinig, prijzen onveranderd. Varkensaanvoer zeer groot, handel traag prijzen aanmerkelijk lager. Voor het buitenland werd gekocht. LOOSDUINEN, 3 Mei. Groentenveilino. Bloemkool le srt. f 42—54, 2© srt. f 13 36, kaskomkominers le srt. f 42—54 2e srt. f 2839, rijen komkommers le srt. j f 2831, 2e srt. f 1320, gele komkom- *i mers f 3140, witte komkommers f 29—45 per 100 stuks; tomaten le srt. f 101—130, 'I art. f 83—86. 3e srt. f 41—46 jier 50 K.G. postelein f 1.652.20 per 6 K.G., spinazie 44—72 ok per 4 K.G., salade le srt. f 5.C0 9.2e srt. f 1.605 per 100 krop; peen i 4648, prei f 5—6, radijs f 7.20—8.10, Taapstelen f 1.55—2.25, rabarber f 4.90— 8.20, selderij f 2.40—4.10, peterselie f 4—11 per 100 bos; andijvie f 5.50—6.60 per 100 struik, komkomnierstek f 6.70—7.50, stoof- 5la 7088 et. per ben. 0FFICIEELE BEURSNOTEERING. Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5Nederland 1919 Nederland 1917 Ned. O-I., óbl. 1919 6 Portugal Tahaksm. 1890 Riül. 1906 frs. 500 5 Rn si. 1910 fr? 500 AK Koloniale Ronk aand. Ned Tnd. Tlruidelsbank Gontr. Suiker -Tnreens A Tureen® B Oude Pliiüos R S. Stokvis TTido en Leather lm. Smelting en Ref Anaconda copner Ponfr LeatheT Studohoker TT S Steel gew nnnpania Handelsver A'dam. ...V. Pordlsche Pc-tr. i.'. Becons. TT-ill. Petrol. Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber '..7.Y.. Oei? Rat. Rubber KolnninTp Rubber S^rbadjada Rolland Amerika lijn - Roll. Stoomboot Kon. Poll. LToyd Kon. Paketraart Cphopnvsat' Unie Rott. Llovd Kon Nod. Stoomboot T Mar Cy.C N.Vot.Tv. a Poli-Ra tav?©, Tabak rw; CnHnwr Mij TT. T.T S. Mij. obl. 5V. TT TJ.S.M oM. 1900/M5 4 Mü. t. E v. S. S obb 514 t trfnsoTi ToreVa Frie common Kansas G'fy, Southern Missouri K*ïr,casTexas. - South, Pacific Union Pacific Geld prol. 4Va V.K. 963/w 96i/4 951/4 S93/4 793/, 96 571/2 61U 51/, 1923/4 1301/., 1003/: 56 64 671/, 701 137/g 9U/2 1051/2 23 474 140 10G 203 S7i/4 T' 13Si/a 118 1161/j 1403/4 7j/8 3-261/4 372 $71/2 72 833/, 26l/4 312 97 1401/g 1931/. 129i/f 161/i CCi/i Wis-seinoteeringea (Amsterdam.! Zicht. Londen u Berlijn Parijs B Brussel 9 Zürich w Weepen Rome n Madrid Kopenhagen Christiania Stockholm New-York 17.241 /2 34.221/j 47.53 0.003:7, li.*?»* 87.03 4G.15 36.85 70.45 T«iagrcfi®ch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in den mor gen van 5 Mei 1924, medegedeeld door liet Koi> Ncd. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometerst.: 764.2 Rcnncs. Laagste Barometerst.: 752.1 Stockholm. Verwachting tot <len avond van 0 Mei Matige Westelijke tot Zuid-Westelijken wind, aanvankelijk zwaarbewolkt of be trokken niet nog regenbuien, later op klarend en iets zacbter. Licht op voor Fietsers e.a. Maandag 5 Mei: S,5S n.m. tot 5,46 vto). TEMPERATUUR VAN HET WATER: V uur 11 'A gr. 12 uur 12 gr., 3 uur 12 gr.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1924 | | pagina 3