massa en dan heb ik dat nog niet zoo ge zegd, maar n verdraait altijd een ander's Avoord. De heer v. Stralen zegt dat toch de indruk naar huiten is gevestigd. Ten aanzien van de schoonheidskwestio zegt spr., dat dit geen partijzaak is en daarom is er geen rede de heer Polak te gen hem uit te spelen. Kleine werken zul len voor de werkverschaffing niet veel geven, maar toch wel iets. De gemeente kon, dit geeft spr. toe, niet zorgen, dat tot de laatste werkloozen te werk worden ge- steld, maar men moet al het mogelijke doen en B. en W. beschouwen de werkver schaffing nog steeds als een noodzakelijk kwaad. B. en W. deen daarom ook lang niet ge noeg. De lieer S i j fc s m a„Je moet eens rui len met den heer Mulder" (gelach.) De heer v. Stralen noemt het een klein argument te doen voorkomen, of af schaffing van de zakelijke Bedrijfsbelas ting het aantal werkloozen zou doen ver minderen. In de commissie voor werkver schaffing heeft spr. een massa voorstellen gedaan, maar het is ook daar: er zijn meer vijanden dan vrienden van werk verschaffing lid. Wethouder Sanders deed beter hem geen verwijt te maken niet ge noeg als commissielid te doen, want hij is er zelf maar één keer geweest. Spi\ vraagt of ten aanzien van het Delft- sche Jaagpad iets zal worden gedaan. Wethouder Sanders heeft gezegd, dat verschillende voorstellen onmogelijk zijn omdat ze gaan boven de nonnen van de Begeering maar in andere gemeenten zijn deze voorstellen reeds aangenomen en de maatregelen in werking getreden. Spr. hoopt «a? de meerderheid van den Baad, ivooral <Sten de B. K., om zijn voorstellen tan te nemén. Van B. en W. verwacht hij niet veel goeds. De heer P e r a zegt dat de S. D. A. P. 1 ;reel beschuldigingen heeft ingebracht. De i .voorman van deze groep is een eerlijk man i maar hij doet soms vreemde voorstellen. (De heer Groenëveld: „Wat een I pluim.") j Hij is dan ook volkomen in strijd met Al- barda, zijn partijgenoot, t De heer Groeneveld: Dat is al zoo oud. Dat heb je verleden jaar al voorge- lezen. i De beer Pera citeert uit „Het Volk"' I liet oordeel van den heer Albarda, welke X fcegt, dat. de heer v. Eek bankroetiers po- litick" najaagt. Daarom kan men hier de voorstellen I. 'der S. D. A. P. niet au serieux nemen. In - 'dit verband behandelt spr. nog even de t wethouderskwestie; men heeft ook daarbij I geen verantwoordelijkheid. i De Amsterdamsche wethouder "Wibaut beeft nog voor enkele dagen gezegd, dat .winst uit de bedrijven noodzakelijk is en dat hij die sinds hij aan bet laadje zit ten volle sanctioneert. In Rusland is er teleurstelling gekomen. De geest die men gewekt heeft bad ten gevolge dat men thans de arbeiders moet militairiseeren, om ze te doen arbeiden. De heer Wit mans heeft gezegd, dat spr. door diens partij vroeger in den Baad is gebracht. Ten deele moge dit juist zijn. maar 't is meer het gevolg van bijkomstigheden De Democratische partij vertoont zich thans als een notedop zonder stuur boven de ongewisse baren. Wat heeft ze ten doel'? Men heeft er geen houvast aan. Spr. durft in eenvou digheid zeggen altijd dezelfde te zijn ge bleven. Ook voor 30 jaar stond hij reeds aan deze zijde van de anthithese. De heer W i t m an s (die zich -dc oogen uitwrijft): Dat is onjuist! De heer Eikerbout: Hij zit warem pel te huilen (daverend gelach.) Mevr. v. 11 a 11 i e is door den voorzit ter verkeerd begrepen. De V. D. zijn voor overkeidsbed/ijven zoolang ze goed wer ken, maar dogma's worden door haar par tij niet gevolgd. De V'o o r z.. replicè erend, merkt op, dat indien do heer v. Eek een sluitende be groeting wil hij toch van zijn voorstellen incest afzien. Men mag gerust propagan da veeren hier, maar met mate en met vorstand. Als men alleen op de boogcre ambtenaren wil bezuinigen krijgt men tweede-rangs krachten en dat is zeker niet in het. voordeel der gemeente en der lagere ambtenaren en arbeiders. Het nood zakelijk gevolg van de voorstellen is het financieel fiasco en ook dat is niet ten vocrdeele. der arbeiders en ambtenaren. Het door den lieer Kooistra aangevoerde aangaande de bouwriipmaking door krot- ten slechting wil spr. gaarne in overwe- ging nemen en hip neemt diens motie over. Eveneens v.il spr. wel overnemen heb l voorstel eerst lo vragen aan de Arbeids- beurs alvorens to adverteeren. Spr. komt er tegen op dat voorgesteld wordt of niets ami straataanleg wordt gedaan. Met de beweringen van den heer v. Stralen moet 1 men wat voorzichtig zijn want deze is wel ©ens dichterlijk, wat met voorbeelden, wordt aangetoond. De heer Mulder vraagt den heer v. Stralen rekenschap van zijn uitdrukking, v dat B. en W. vijanden zijn voor de werk- l .verschaffing. j. Het college doet wat het kan. F i De lieer Sanders beantwoordt enkele .vragen. Alle uitkeeringen boven den t norm zullen worden vernietigd. In andere plaatsen geldt dit niet aangezien daar liet levensonderhoud duurder is. Het door den lieer Heemskerk gevraagde aangaande j de kindertoeslag is niet aan de orde. f Het voorstel van den heer van Stralen f om de Gemeentelijke Steuncommissie te .verzoeken de ondersteuning aan dubbel uitgetrokken werkloozen niet te verminde- S ren, kan spr. om reeds boven vermelde re- j 'denen niet aanvaarden. - De algemeen© beschouwingen worden: hiermede gesloten en" allereerst heeft de I'. «temming plaats over een aantal inge- le voorstellen en moties. (Zie vervolg Eerst# Blad.) 4 UIT DE OMGEVING LISSE. Tot ouderling en dia- ken in de Geref. Kerk alhier zijn gekozen respectievelijk de lieeren W. Krüsschcl en H. C. van Ginhoven. B u r g e r 1. Stand. Geboren: Cornells Jeroen z. van Th. J. v. d. Zwet en M. H. Schrama Arie z. van G. v. d. Vel den en A. G. van Wijk Jerephas z. van A. van Dreuven en B. van Bijn Jacoba Martina d. van H. Groenewegen en E. H. Rensnian Johannes Cornells z. van J. Grimbergen en J. M. van Dongen Jo hanna Theodora d. van F. den Elzen en J. Waasdorp Klaas z. van J. Koning en M. Slootweg. Gisteravond verga- derde de A. R. Kiesvcreeniging alhier in openbare vergadering. Na opening op gewone wijze, deelt do Voorz. mede dat, door de pa-rt ij leiding en de A. B. pers de mogelijkheid van Kanier- ontbinding onder de oogen wordt gezien, het bestuur bet goed geoordeeld bad, cm alvast eens te vergaderen. Aangezien! bet hierom echter niet wen- schelijk was cm de kas aan te spreken, was besloten deze avond de rede van Z.Ex. Min. Colijn „Rondom de Crisis" met el kaar te bespreken. Stuksgewijze werd de rede daarna voor gelezen en in behandeling gebracht. Het vlotte wondergocd; de besprekingen waaraan door meerdere leden werd deelge nomen, baden zeker het gevolg dat ver schillende verkeerde voorstellingen, die ook onder onze menschen hadden postge vat, werden gezuiverd. Wegens het vergevorderde, uur moest tenslotte de discussie worden bekort. Na een ernstig opwekkend woord, door d enYoorz. Dr. Th. Buys, om biddend pa raat te zijn en te blijven werd deze leer zame vergadering door br. Nagtegaal met dankzegging gesloten. SASSENHEIM Vr ij dagavond half acht treedt, voor het Comité van Win terlezin gen alhier op Ds. Ryffinga uit Rotterdam, met het onderwerp „De onsterfelijkheid der ziel". We wekken zoowel Hervormden als Ge reformeerden op, deze zeer leerrijke avond bij te wonen in het kerkgebouw der Gerei. Kerk. Donderdagavond wordt in Concordia vergadering gehouden van de Anti-Rev. Propagandaclub. De heer H. f. Zonneveld zal voor ons inleiden. Onze Anti-B evolutionaire Staa tkunde. Alle le den worden opgewekt dit onderwerp, waaromtrent nog veel onwetendheid heorseht, te komen hooren ontvouwen. RIJNSBURG. B ij het ontwaken g i s- termorgen ontdekte de heer S. S. alhier, dat ongenoode gasten des nachts een be zoek aan zijn huis hadden gebracht, waar bij zij zich door openschuiven van een raam toegang verschaft hadden. Vermist werden een bedrag in geld, oenige gouden ringen, vraaronder een ver sierd met diamantjes cn een broche met pareltjes. Door rechercheurs uit Leiden is onmid dellijk een onderzoek ingesteld. VOORSCHOTEN. - Vergadering van den G e- meenteraad van Voorschoten, op Donder dag, 20 December 1923, des namiddags 7k> uur. Onderwerpen ter behandeling: 1 1. Ingekomen Stukken. 2. Benoeming leden Schoolcommissie. 3. Ontslag onderwijzers vervolgonder wijs. 4. Besluit tot aangaan tijdelijke geld- leening. -5. Vaststelling Suppletoir kohier Hon denbelasting. 6. Vaststelling Verordening School geld. 7. Voorstel gemeenschappelijke rege ling Zoeterwopde. 8. Verzoek toestaan gelden verbou wing Bijdorp. 9. Voorstel dempen sloot Bijdorp. 10. Voorstel betreffende watcroudor- zoek. 11. Verzoek van J. G( Verfïeegen c.s. 12. Voorstel van den heer G. Eggink Sr. inzake verbreeding brug. 13. Idem aanleg nieuwe Begraafplaats. ti. Voorstel betreffende verhangen torenklok. 15. Voorstel subsidie Burgerwacht. 16. Yoorstel subsidie Protestantsche Ziekenverpleging. 17. Besluiten Comptabiliteit. 18. Ontheffingen Schoolgeld. Burger!. Stand. Geboren: Hendrikus Johannes Theodorus, z. v. P. M. Zonneveld en J. Vogelaar; Margaretha Johanna, d. v. J. Ge Beugelsdijk en Th. C. van Meygaarden; Cornelia Maria en Adriana Maria. drs. v. J. L. H. van der Bijl en G. M. van der Werf. Gehuwd: G. J. Prins en M. J. den Broeder. j ZOETER WOUDE. Burger!. Stand. Geboren: Elisabeth, d. v. J. Schenkeveld en van N. van Gaaien. Overleden: Theodorus Vlasveld 4 j.; Christina Petronella Sandbergea 67 j. wed. van Cornells Langerak; Theodorus Gerardus Salters 70 j., echtgenoot van Theodora Petronella Verwoord. Gevestigd: J. Verhagen uit Lei den. H. P. Wallenburg uit Amster dam. E. Knauer uit Weeneu. K. Victinghioff uit Duitschland. L. Siehert uit Duitschland. 1 N. van Nierop uit Voorhout. -^f. Kraan uit Voorschoten. H. A. EspVamp uit Amsterdam. J. C. Lambregts uit Made. - P. S. Kel- lerman en G. G. A. H. Scheijda uit Am sterdam. A. A. C. M. Goes uit Castri- cum. Ver trokken: G. y er hagen, jvcd. t. A. H. van Leeuwen met 'gezin naar Lei den. -G. van Voorbergen met gezin naar Amsterdam. M. Blokland en M. G. J. Blokland naar Rotterdam. Met het vernieuwen van den Leiderdorpscke }>rug is men reeds aangevangen, 't Verkeer over de Rijn wordt onderhouden door een veerpont. En de passage is alleen toegankelijk voor voetgangers. Met het oog op het jaargetij zal dat werkje nog wel gerui- men tijd duren en geef het nogal eenige stagnatie. Voor de veiligheid wordt even wel door de politie streng gewaakt. WOENSDAG 26 December. Voor schoten. Uitvoering Chr. Zangkoor ,.De Lof stem'" Dir. de heer Leo Mens. Gebouw Ned. Herv. Kerk. Aanvang 8 uur. BODEGRAVEN De beer I. Hoogondoorn is door de Jongelings-vereeniging „Timo- tlieus" benoemd tot Eere-Voorzitter. Tweedon Kerstdag zal in het Hotel van Rcssum een Postduiven- Tentoonstelling worden gehouden. Bij een landbouwer in de Meije werden een rijwiel een een werk broek uit een schuur ontvreemd. der 28 j. -?zzs9;en?y Burgerl. 8 tand. Geboren Jacob z. van G. Nijliolt en A. Cloo Marinus z. van J. Brunt en A. Schinkel Helena, d, van IC. Sterk en H. Kalshoven Petronella d. van J. de Bruin en M. Rodenbach. Ondertrouwd: P. Groenendijk 31 j. en A. H. Kormwinder 28 j. Overleden: J. van der Laan m. 18 j. M. Blijleven m. 71 j. ZWAMMERDAM Heden is onzo oudste ingezet een, mej. van Velzen, geb. Panne- bakker, in den ouderdom van ruim 97 jaar overleden. R u r g e r 1. Stand .Bevallen: M. Regtvoortvan Vuurcn d. M. A. OppclaarRiemend z. PROVINCIALE STATEN 1 Onder voorzitterschap van den Com- misaris der Koningin, baron Sweerts de Landas Wybcrgh, hebben de Provinciale Staten van Zu'd-Holland. heden in het gebouw der Tweede Kamer vergaderd. Het verslag betreffende dc electriciteits- Yoorziening in Zuid-Holland gaf aanlei ding tot het maken van verschillende op merkingen. Het lid van Gedeputeerde Staten, mr. Limhur g, wees er op, dat uit de ge maakte opmerkingen de tevreden acid spreekt over de ontwikkeling dor electri- citeitsvoorz'-ening in Zuid-Holland. De gegeven wenken zuFcn Gedeputeerden gaarne in overweging nemen. Een ant woord op dit oogenblik zou men echter niet van spreker verwachten, ladien dc heer War naar bepleit om Goeree en Overflakkce, wat de electriciteitsvoorzie- ning betreft, uit huil isolément te verlos sen, dan kan spr. slechts'verzekeren, dat deze aangelegenheid de volle belangstel ling van Gedeputeerden heeft, Hetzelfde kan gezegd wordjn van het pleidooi van den heer de Graaff, van die gedeelten van Zuid-Holland, d'e nog van electriciteit zijn verstoken. En de kwestie van de concurrentie luschen gas en electriciteit, door den heer Hoog bespro ken, zullen Gedeputeerden e\eneens "on der de oogen zien. Te zijnértijd zal zeker een oplossing moeten worden gevonden voor het gasmonopolie, o.a. ook te Wate ringen. Zoo maar dadelijk kan spr. echter met betrekking tot Wateringen geen op- .lossing aan de hand doen. Het verslag wordt hierop voor kennis geving aangenomen. Een voorstel van Gedeputecrdcu om liet voorstel betreffende de subsidie-aanvraag van de restauratie der Oude Kerk te K a t w ij k aan te houden tot de zerner- zitting,. werd vervolgens aangenomen met 61 tegen 1 stemmen, nadat de heer de Graaff er op had aangedrongen reeds thans iets over dit voorstel in het mid den te mogen brengen. Bij bet voorstel betreffende een sub sidie van f 25.000 aan den Kortsteken- polder voor de stichting van een gemaal maakte de heer Braat (P. B.) bezwaar omdat hij niet inzag welk provinciaal be lang met deze zaak gemoeid is. Men heeft hier te doen met een verkapte subsidie aan grondeigenaren. De heer Vlieland or meende, dat dit subsidie van f 25.000 op den duur voel de Provincie voordeeliger zal zijn. Het lid van Gedeputeerde Staten, dc heer von Fisscnne zette uiteen, dat dè Provincie met deze subsidie afkomt van een verplichting, die haar waar schijnlijk in de naaste toekomst veel geld zou kosten. Na nog eenige discussie tusschen de hoeren Braat en von Fisenne werd het voorstel van Gedeputeerden aangenomen met 60 stemmen tegen 1 stem. Bij het voorstel tot inwiliging van het verzoek om subsidie-verhooging aan de Centrale Commissie van uitzending van Nederlandsche kinderen naar builen maakte de heer Kersten (St. G.) be zwaar, omdat dezo zaak tot de armenzorg behoort en niet op den weg der provinciale bemoeiing ligt. Ook moes spr. denken aan het gezegde van den vinger en de hand. Voorts is het zeer moeilijk de resultaten van dit werk aan te toonen, terwijl het niet aangaat al deze zaken op de schou ders der overheid te leggen. Spr. wilde het subsidie, zopals het thans geregeld is, ge handhaafd zien, doch wenschte in geen geval verder te gaan. Ten slotte bepleitte spr. een krachtige doorvoering van het beginsel, dat ook de ouders hebben bij te dragen. Daarbij ware van de diensten der Armenraden gebruik (e maken. Het lid van de Gedep. Staten, dc heer Schokking, betoogde dat men reke ning heeft te houden met den historischen gqjig der dingen cn het maatschappelijk levöa. Een definalie van armenzorg zal niet zonder moeilijkheden zijn te geven. Eenerzij ds moet inderdaad de verant woordelijkheid van do directe belangheb benden worden versterkt, doch anderzijds moet ook de noodige steun niet worden onthouden ter behartiging van het bij de zaak betrokken, belang. In die richting gaat ook het voorstel van Gedeputeerden. De lieer Kersten drong in zijn re pliek nogmaals aan op gebruikmaking van de diensten der Armenraden. Mej. G r o e n e w e g (S. D.) vind het betoog van den heer Kersten nogal ver wend. Deze heeft echter eenige uitspraken gedaan, die van de zijden van de fractie van spr. niet zonder tegenspraak mogen blijven. Dat het verantwoordelijkheidsge voel der ouders voorop moet staan is niet van tegenspraak vatbaar. Maar dit brengt juist met zich mede, dat de gemeenschap de plicht heeft de ouders waar noodig, ter zijde te staan. De heer Hooy: Wie is de gemeen schap? Mej. Gr o ene weg: Daar ben ik een stuk van, ook al ben ik niet getrouwd cn heb ik geen kinderen Mej. Groene weg betoogde hierop verder, dat men de zaak niet geheel aan particuliere vereenigingen mag overlaten Het voorstel van Gedeputeerden werd hierop met stemming aangenomen. Alleen de heer Kersten wenschte geacht te wor den te hebben tegengestemd. Daarna werd gepauzeerd. Na de pa-uze werd besloten tot verschil lende subsidieeringen en werden eenige voorstellen aangenomen die voor onze omge ving niet van belang zijn. INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Kamsrkieskring „Leiden." Aan dc A. R. Kiesvereendgnigcn. is het volgend schrijven gericht Broeders! In aansluiting cp de laatst gezonden circulaire^ heb ik namens het bestuur van den Ksmcrkicskring „Leiden" ce eer U'te melden, dat onderstaande lieeren zich be reid hebben verklaard voor één cf meer dere Kies vereenigingen, binnen onzen Kieskring, een spreekbeurt t3 vervullen: K. Brants, (gedeeltelijk) Leiden: T. S. Gcslinga. Leiden; Kapt. G. Kuypcr, Lei den; P. van Nes C-zil, Bodegraven; II. Nicuwenlniijzens Zegwaart; W. Warnaar, Sassenheiin; R. Zuidemn, Leiden. Tevens heb ik de eer U mede te deelen dat U binnen enkele dagen wordt toege- zondeni, een pakket Brochure's „Weg met Colijn" door J. Hollander, welke U onder do leden uwer Kies vereeni ging gelieve te verspreiden. Er zijn dcor het bestuur va-n den Ka- merbring in liet geheel 4000 exemplaren van deze brochure besteld en zoo nauw keurig mogelijk over de KicsveTeen'gin gen verdeeld. Het verdient daarom aanbeveling dat U tot uw leden het verzoek richt dc brochure na lezing, dcor te geven aan niet-lcden, cf zwakke breeders en zusters, opdat zou- veel mogelijk van dit vlugschriftje een pro pagandistisch gebruik worde gemaakt. Vertrouwende dat zoowel de lijst van sprekers, als dc brochure en hare doelma tige verspreiding uw volle belangstelling heeft, verblijvo Hoogachtend, Uw. dw„ J. KARSTENS, Socr, van den Kamerkieskring „Leiden." GEMENGD NIEUWS Treinongeval te Amersfoort. Maandagavond zijn te Amersfoort ten gevolge van verkeerden wisselstand (wee locomotieven op hetzelfde spoor togen elkaar gereden. De matcricele schade is aanzienlijk. Jachtopziener door stroopers pewond. Zondagmiddag om ongeveer vier uur ontdekte de jachtopziener M. de Dreu te Elsloo, in de omgeving van dat dorp een tweetal stroopers. Bij de nadering van den jachtopzier sloegen deze beiden op de vlucht, doch de Dreu vervolgde hen. Onder het loopen herkende hij de mannen en riep hun toe: „Blijf maar staan, want ik heb toch al gezien, wie jullie zijn." Beseffende, #dat zij zich nu toch niet meer konden redden, keerden de stroopers zich om en richtten hun vuurwapenen op De Dreu. Deze werd ernstig verwond en is naar het ziekenhuis te Groningen ge transporteerd. Als verdachten zijn gearresteerd J. de B. en M. O., beiden-te Elsloo. Zij zijn ter beschikking van dc justitie te Leeuwar den gesteld. („L. Grt.") VcrgiftigingsQCvallen. Te Dalen en te Dalerveen komen ver scheidene vergiftigingsgevallen voor. Alle patiënten hebben deelgenomen aan een begrafenismaaltijd en hij onderzoek is gebleken, dat de vergiftiging een gevolg is van het gebruik van ondeugdelijke ham. Mijnongeluk. In de mijn "Willem-Sophia te Heerlen is de arbeider J. in een 40 Meter diepe tusschenschacht gevallen. De ongelukkige, die een groot gezin achterlaat, was on middellijk dood. De gemeente-ontvanger te Vaals ontslagen In een spoedeischendo vergadering van den raad van Vaals werd de gemeente ontvanger R-, wegens wanbeheer, onmid dellijk niet-eervol ontslagen. Nader kan nog worden medegedeeld, dat in de kas van den ontslagene een tekort van ruim f 3000 was geconstateerd. Daar echter door den ontvanger een waarborgsom van f 6000 was gestort, lijdt de gemeente geen schade. De splitsbare bankbiljetten. Vorigo week is ook te Soesterbcrg de achterzijde van een gespleten biljet van f 10 als volledig uitgegeven. Als hiervan verdacht is een woonwagenman te Zeist in arrest gesteld. Te Utrecht is een enkele voorzijde als betaalmiddel gebruikt. Fotografisch on derzoek zal uitmaken of deze twee deelen bijeen hooren. Treindieven ontmaskerd. Dezer dagen meldden wij, dat zekere H., uit Sliedreeht bij de politie aangaf, dat hij bij het verlaten van den Parij- schen trein te Dordrecht in het gedrang aan het station beroofd was van een por- tefeuilïe met f 80. Van een persoon dien hij verdacht kon hij een vrij nauwkeurig signalement ge ven, als hijzonder kenteeken zou dienen, dat diens beide handen verminkt waren. Zaterdagavond te 11 uur ontstond aan 't Beursstation te Rotterdam een soortgelijk gedrang, waarbij de politie een Poolsch koopman H. W., wonende Pelikaanstraat te Antwerpen, arresteerde. Deze beantwoordde aan het opgegeven signalement en werd naar het hoofdbu reau vervoerd. Er bleek tevens, dat hij in gezelschap was van een bekend Rotter- damsch zakkenroller en deel uitmaakte van een bende zakkenrollers, gevormd door Belgen, Franschen, Duitschers en Hollanders, die gcruimen tijd het traject Rotterdam-Brussel onveilig maakten. Do Pool is inmiddels naar Dordrecht overge bracht, waar hij door den beroofden H. uit Sliedreeht is herkend. Een 101-jarige. Apeldoorns oudste inwoner, de heer B. G. de Winter werd gisteren 101 jaar. Hij verheugt zich in een goede gezond heid; alleen zijn gehoor is zeer slecht. Doodelijk ongeluk. Op de timmerfabriek van de firma Terwindt en Arntz te Gendt (Geld.) is bij liet houtzagen de timmerman E., uit Mil- lingen, getroffen door een terugvliegend stuk hout tegen het onderlijf. De man fa aan de gevolgen overleden. Hij laat zeven kleine kinderen na. Het verdachte oeval te Dieincn. Naar de „Tel." verneemt is de te Die- men Avoonachtige vrouw, Avier achtjarig stiefdochtertje onder verdachte omstan digheden Arerdronkcn is, na door den rcch- ter-commissaris gehoord te zijn, niet op vrije voeten gesteld, doch naar het Huis van BeAvaring te Amsterdam overgebracht Deze arrestatie moet verband houden met sporen, Avelke aan liet kinderlijkje ont dekt zijn en welke er op Avijzcn zouden, dat het meisje oen gewelddadige dood zou gestorven zijn. Echter moet nog niet vaststaan, of het kind eerst, hetzij door Avorging of op andere wijzo om het loven gebracht en daarna te water geAvorpen is, of dat de litteekens aan het lijkje veroorzaakt zou den zijn door de pogingen, om het kind door onder-water-houding het leven te benemen. Een wereldreiziger van 80 jaar! )Iet oudste lid A_an de Belgische Kamer, de 80-jarige Antwerpsehe liberaal Strauss', geAvczen wethouder A-an liet havenbedrijf in de Scheld es tad, zal 6 Jan. a.s. zijn 60-jarig jubileum als journalist vieren en heeft zic-h naar aanleiding van, dat jubileum voorgeno- men om zich tetracteeren op.... een reis cm de AYcreld. seghtz^KEBT^" KANTONGERECHT TE LEIDEN. Voor de openbare zitt'ng komen 14 za- ken op de rol'. W. F. te Lei d e r d o r p, heeft met een fiets zonder hel gereden, doch het kwam doordat een schroef Avas afgerocsT. Nu is het AA'cer puik in orde. De ambtenaar e:soht f 2 boete, Avat de kantonrechter, direct uitspraak doende, brengt op f 0.50. De zaak van J. v. B! te Den Haag, welke zaak reeds eerder gediend heeft, (Dl. is beklaagd van het onbevoegd uit oefenen van de geneeskunde) komt weder aan de orde. om nog meerdere getuigen te hooren. Mej. N. Verboom, atouav van J. Blok, te Voorschoten, is door beklaagde behan deld, waarover deze juffromv, als getuigo gehoord, verklaringen aflegt. In de maand Augustus heeft beklaagde op verzoek van getuige een bezoek gebracht hij getuigo. Getuige heeft gezegd, dat z'j zenuAV-reu- malhiek had. Bekl. heeft dus geen diag nose gesteld, ook geen geneesmiddelen of levenswijze voorgeschreven. Alleen heeft hij over de klëercn der zieke lichaams- deelcn hestreken. Geld heeft hij er nooit voor gevraagd, de pijn is direct verdAvc- nen, cn tot nu toe nog niet teruggekomen De ambtenaar meent in deze te kunnen, zeggen, dat hot wètlig en OATcrluigend be- Avijs is geleverd, en eischt vijf geldboeten van f 50. De verded'ger, Mr. Vos, zal in deze ge schiedenis met spreken of de Avetgev'ng hier juist is, hij wil zich speciaal bepa len lot de feiten, welke in de dagvaar ding genoemd worden, en Avil als eerslo punt, het daar genoemde „bedrijf" uit oefenen" weerspreken. Een bedrijf Avordt uitgeoefend om er voordooien mede te be halen, speciaal geldekjlie, cn daarvan is hier niets gebleken, daar beklaagde geen gcltl gevraagd heeft. Het vonnis van den kantonrechter le Leiden, later bevestigd door de Haagsche P.echtbank, geeft hem grond genoog om daarop vrijspraak te vragen. De vraag of hier werkelijk genees- i kunde is uitgeoefend, moet ook beslist j ontkennend beanhvoord worden. Mag de bedoeling er beslaan hebben. d.'t maakt het nog geen noodzaak, terwijl daarbij reeds vaststaat, dat noch gemas- seerd noch iets, daarmede overeenkomen-- de, geschied is, geen diagnose is gesteld-, I iiiiiets voorgeschreven is betreffende ge- noesmiddeleii of levenswijze. Zou de i grens zoo ver gelrokken worden dat een enkele aanraking al strafbaar Avas,. dan t zouden zeer veel personen buiten de ge-s J neeskunde staande, met den strafrechter in aanraking komen, Avaarom hij ,dien grond vrijspraak durft verwachten* j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6