Tweede Blad Woensdag 19 Dec. 1923 ALTIJD WEER BARBERTJE. We zeiden het onlangs al eens. merkt de Standaard op, als er in Nederland iels niet loopt, lieblx» do A. R. het ge daan. Dat was van ouils zoo. Eu het' is nog zoo. Zelfs de goedgezinden zijn soms van dat hondje gebeten. Voor kort wezen we in dit Verband op den Hoefijzercorrespondent van het Handelsblad. En nu moeten wo het tegen De Haag- s ch e Post opnemen. Ook dit orgaan was doorgaans objec tief bij de bespreking der crisis. Toch verviel het in dezelfde' fout in zijn num mer van 15 December. Daar leest men, dat men in den grond der zaak zou kun- AAm zeggen, dat-de Anti-revolutionairen,, •door pp een ongeschikt tijdstip een zoo •impopulair wetsontwerp als de Vlootwet te willen doordrijven, het grootste per-/' centage schuld op zich hebben geilden. Éiïieve, collega, zeg ons tóoli eens, wan neer hebben de A. H. zich daaraan schul dig gemaakt? We zouden het óók zoo gaarne weten. Wo hebben nog eens inlichtingen inge wonnen bij den toeumaligen voorzitter ■der A. R. Kamerfractie en deze machtig de oc3 tot de verklaring, das hij over het tijdstip von behandeling der Vlootwet met niemand gesproken had en dat hij, even-als ieder ander Nederlandsch burger, compleet verast was door het in Juli uil- gebroken conflict in den boezem van het .Kabinet. De A. R. fractie en elk barer leden staan geheel builen dat conflict. Het was het Kabinet, dal de behandeling /.er Vlootwet wenschtb door te zeiten; iet Ka binet minus de heer Da Geer onnatuur lijk ook minus de heer Colijn, die eerst 1 maand later in het Kabinet trad. Toen het Kabinetsbesluit er lag. Wat wij zeggen is niets nieuws. Het is mot dezelfde woorden van achter de Re geer in gsla fel gezegd. De feiten waren dus bekend. Vergeetachtigheid moet der re dactie dus parten hebben gespeeld. Maar door welke -oorzaak dan ook, het feit kan niet ontkend, dat ook deze redactie er naast was. En mocht ze het oog hebben op de be slissing, door de Kamer genomen, toen de linkerzijde een voorstel tot uitstel van be handeling deed, dan moge daar tegenover worden gesteld, dat de gchoclo rech terzijde toen acjiter den Voorzitter dor Kamer stond. Ook toen bleek niets van A. R. drijverij. Toch is liet al-tijd weer Barbertje! En daarom pleiten we aldoor vóór Bar bertje Want het blijkt, dat de verkeerde voorstelling hier en daar vat kreeg op on ze eigen mensclien. Ju een onzer provinciale weekbladen lazen we, dat Minister Golijn twee ijzers tegelijk in het vuur legde: vlootwet en bezuiniging. Het is juist, dat er in October 2 ijzers in het vuur lagen. Maar alleen het 1 woede werd er door bèm ingelegd. Het eerste, de Vlootwet, lag al een maand te gloeien toen hij in het Kabinet trad. Rood gloeiend was het toen al. Nauwkeurighcd van uitdrukking is in deze dingen niet zonder h?teekenis,>. GEMEENTE EN AUTOBUSSEN. Naar het Vad. verneemt zijn te 's-Gra- vcnhage de aan de autohus'iouders, o.m. de volgende nadere bepalingen, die zou den worden toegevoegd aan de vergun- airagoji tot het standplaats nemen met "motorcmnibirssen, gezien art. 106 der Alg. Politieverordening voorgelegd: 1. dat van de vergunning geen gebruik mag worde.n gemaakt, alvorens aan den Hoofdeomnvsaris van. Politie worden gc- tooDd gesloten contracten omtrent verze kering van schade tegnovcr derden; 2. dat de bestuurders der automobielen in liet bezit moeten aijn -van een door den Hoofdcommissaris van Politic afge geven rijkaart; ■l. dat op iederen 'omnibus op de wijze 'door de politie tc bepalen, het door do politie vastgestelde li ju nummer moet zijn. aangebracht; 5. dat onmiddellijke intrekking der verguuning zal worden overgegaan wan neer blijkt, dat niet gehandeld wordt ■over eenkomstig de bedoeling van de gestelde voorwaarden, o.a. door den onurtbus aan derden te verkoopen. of te verhuren om daarmede te slalionneeren: 6. dat op iederen omnibus behoort te zijn aangebracht een hord, waarop de te volgen verbinding is aangegeven; het op schrift van dit bord moet na zonsonder gang door middel van verlichting duide lijk leesbaar zijn: 7. dat in iederen omnibus oen door den Hoofdcommissaris van Politie gewaar merkt exemplaar van liet tarief en van de dienstregeling voor liet publiek duide lijk leesbaar moet worden opgehangen; 8. dat, wanneer meerdere omnibussen op dezelfde route in exploitatie zijn, daar op een volgnummer is aangebracht, on geacht het door de politie aangegeven li jnmi miner; 9. dat de chauffeur(s) van de omni- bus(sen) gekleed zijn in een hehoorl'jk cbauffeurspak met chaiiffeurspct; 10. dat het gedurende den rit aan do •bestuurders van de omnibussen verboden is te rooken; 11. dat de omnibus(sen), zoowel wat •bcireft het uiterlijk aanzien als van bin nen, zindelijk worden gehouden; L '12. dat in de omnibus (sen) geen ledige of gevulde Lcnzhiebussen mogen geplaatst worden; 13. dat do standplaats(cu) niet mag (mogen) worden verontreinigd door over tollige olie en dergelijke, terwijl de onder nemer (s) op bevel en naar aanwijzing van de politie te doen schoonmaken; 14. dat in iederen oiffhibus een kleine Tcrbandtroramel met snèfvcrband voor eerste hulp hij ogelukken moet worden medegevoerd; 15. dat hij niet nakomen van een der voorwaarden de vergunning onmiddellijk kan worden ingetrokken; 16. dat na afloop van e!ke maand aan het Hoofdcommissariaat. aSdeeiing Ver keerswezen, op door dit bureau 4e ver strekken ioraiul:eren, opgaaf moet worden gedaan: a. vau het aantal ingevoerde ritten; b. van liet aantal vervoerde passa giers, eventueel gesplit-si naar de trajec ten volgens het tarief; c. van de opbrengst van het vervoer; 17. Ah dat bewijs van kwijting der ver schuldigde vracht aan de passagiers door loopend genummerde, -door den Hoofd- oommisarïs van Politie gewaarmerkte bil jetten moeten worde.n afgegeven. Deze nieuwe regeling moet 5 Jan. in werking treden. BifggjEBai-ABap Een huldeblijk voor ds Koningin. De to Kaapstad gevestigde vrijmetse laarsloge „De goede Hoop" heeft in de stad een waaier laten vervaardigen, die koningin Willielmina binnenkort, a's hul deblijk ter gelegenheid van haar z; Ivoren regeeringsfeost, zal worden aangeboden. Naar „die Burger" vertelt bestaat het sieraad uit twintig prachtige struisvee- ren, afkomstig van Oudtshoorn. Het handvatsel en de achttien pennen, waar in de veeren oassen, zijn van ivoor uit de Belgische Kongo. Op liet handvatsel van den waaier prijkt een kroon uit 17 diamanten samenge- ste'd en bovendien werd er de eveneens uitdiamaaten bestaande letter W opgelegd Een met slangelvel beklcede, op .zes \ergulde pootjes rustende doos bergt liet kostbare stuk. Dc Rijksmiddelen in November. Het gaat met dc opbrengst der directe belastingen nog steeds in datende rich ting, ook de Slachtmaand heeft tek-urge- ste'-d. Daalden in October de gewone inkom sten der .schatkist tot f 36.05 millioen te gen f 47.80 millioen verleden jaar, wat dus een vermindering beteekent van f 11.76 millioen, :,n November is f40.17 niiiiloen ontvangen, tegen f50.92 millioen verleden jaar, zoodat de achteruitgang f 10.75 millioen heeft bedragen, zijnde 21 Yi pet. tegen 25 pet. in de vorige maand. Oogenschljnlijk dus iets minder org, maar in werkelijkheid toch teleurstellend, •daar de opbrengsten voor genoemde maand 3teeds tot de hoogst geraamde be daar do opbrengst voor genoemde hoort. De posichêquc- en guiadiensi. De parlementsredacteur van het Volk meldt aan zijn blad: Naar wij vernemen heeft do postchè- que- en girodienst op dit oogenblik nog geen zekerheid, dat -hij erin zal kunnen slagen, vóór Kerstmis een deel der over zichten van de saldi aan do rekeninghou ders te doen toekomen, hoewel (1e dienst zijn pogingen om daartoe te geraken voortzet. Een zonderlinge verhouding. Men meldt uit Willeskop aan het ,.Gti\": Door liet Centraal Stembureau zijn tot leden van den Raad benoemd de heer L. v. d. Neut en J. Beije-n (A. R.) Tengevol- van het meegaan der Protestansche leden en hun plaatsvervangers een gevolg van het meegaan der Protestanten leden met het wilde R. K. lid hij de wethou derskeuze bestaat de Raad der ge meente, die voor 3/5 R. K. is, uit 4 G. H-, 2 A. R. en 1 R. K.(wiid) lid. De irsilvïsscherij. Gelijk men weet waren or te Scbevenin- gen moeilijkheden gerezen ten aanzien van de treilvisscherij. Rijk en gemeente wilden een sufcsid'o van f 1250 per schip geven; -clo reeders besloten echter, do schepen niet naar zee le 'zenden als het subsidie niet lot f1500 verhoogd werd. Naar do N. H. Crt. thans verneemt, zijn er opnieuw besprekingen tussclien B. en W. en de re ede rij gevoerd, die zeer waarschijnlijk tot een bevredigende op lossing zullen leiden. Hoewel B. on W. moeien vasthouden aan het bovenge noemde subsidie, zijn zij tob voornemens een zoodanig tegemoetkomende houd'ng aan te nemen, dat op overeenstemming gercekeud mag worden. Voor dat geval is men in reed-erskringen van -oordeel, dat er veel meer dan pO loggers naar zee zul len gaan. Werktijd in banketbakkerijen. De minister van arbeid, handel en nij verheid heeft gelet op het bepaalde bij do urlt. 42, zesde lid, en 97, vierde lid, dér Arbeidswet 1919: vergund, dat in broodbakkcrijen in alle gemeenten des rijks: I. door hoofden of bestuurders en bak kersgezellen, in afwijking van het be paalde bij art. 35, tweede lid, der Ar beidswet 1919; arbeid wordt verricht: lo. op Zaterdag 22 dezer tot 10 uur des namiddags; 2o. op Maandag 24 dezer van midder nacht tot middernacht; 3o. op Donderdag 27 dezer van 2 uur des voormiddags af en, voor zooveel be treft het gereedmaken van deeg en ovens, van af 12 uur middernacht; 4o. op Maandag 31 dezer tussclien 4 en 6 uur des voormiddags, of, wanneer in- gevolge het bepaalde bij art. 35, tweede lid, onder c of f, der Arbeidswet 1919, om 5 uur des voormiddags met den bakkere- arheid mag worden aangevangen, tus sclien 3 en 5 uur des voormiddags. Bo vendien mag voor zoover betreft brood- bakkerijen. aan welke eene vergunning, als bedoeld in art. 37, eerste lid, der Ar beidswet 1919, i'm verleend op dien dag gedurende 2 uren vóór het tijdstip, waar op alsdan de bakkersarbeid mag aanvan gen, arbeid, beslaande in bet gereedma ken van deeg en ovens, worden verriebt; II. de werktijd van bakkersgezellen, ia afwijking van het bepaalde "bij art. 40, eerste lid, der Arbeidswet 1919, op Za terdag- 22. Maandag 24 en Maandag 31 dezer met ten hoogste twee uren wordt verlengd, mits, wat laatstgenoemden da tum betreft, alsdan geen gebruik wordt gemaakt van het bepaalde in art. 35, tweede lid, onder b, der Arbeidswet 1919; een en ander onder voorwaarde, dat: in ondernemingen, waar yan deze ver gunning gebruik wordt gemaakt, op Dinsdag 25 en Woensdag 26 dezer en op Dinsdag 1 Januari 1924 geen arbeid wordt verricht. De minister van arbeid, handel en nij verheid heeft, gelet op het bepaalde bij art. 35, -tiende lid, der Arbeidswet 1919 aan hoofden of bestuurders -van brood bakkerijen in alle gemeenten des rijks vergund, dat, in afwijking van het be paalde hij art. 35, zesde lid, der Arbeids wet 1919, op Maandag 24, Donderdag 27 en Maandag 31 dezer brood of deeg, dat na 8 uur des namiddaes van den vorigen dag gebakken of opgewarmd is; a. van 7 Yi uur des voormiddags af uit het gebouw met aan hoor if/heden, waarin z:ch de brooclbakkerii bevindt, wordt ver voerd; b. van' S uur des voormiddags af wordt verkocht en. afgeleverd. GEMEENTERAAD LEIDEN ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. Ve r g a d e r i ng v. Dinsdagmiddag (Vervolg.) Wat betreft de woning-bouw, heeft de Vocrz. al voldoende inlichtingen gegeven. Er is hier de laatste jaren zeer veel ge bouwd. Wat spreker vroeger hieromtrent- gezegd heeft is juist gebleken. Als de in be werking zijnde plannen zijn uitgevoerd heb ben wo 300 woningen over. Dan zijn we er nog wel niet, maar er zijn dan ook al meer nieuwe plannen in bewerking. De hoer Kooistra heeft gesproken over de afgekeurde woningen. We zijn verder ge gaan dan do Gezondh. Comm. aangaf. Do heer v. Stralen: Ja, oen paar. De heer Mulder, weth., neen het zijn er meer. De heer Kooistra betoogd© dat- het afbreken en weer opbouwen van deze wo ningen niets kost. Spreker begrijpt dat niet. Do heer Wilbrink Geeft den heer Kooistra een opdracht. Do heer Mulder, weth., zegt dat eerst geholpen moeten worden zij die geen on derdak hebben en dan geleidelijk de krot ten opruimen. De heer Meijnen, weth., lieeft niet veel te zeggen. Hij zal met belangstelling af wachten welke nieuwe systemen van onder wijs aan de hand gedaan zullen worden. Do heer Rei me ringer, weth., z?i iels zeggen over de bedrijven. Hij wijst er op dat de concessie over de waterleiding nog niet afgeloopen is. We moeten niet ver geten, dat wo hiervan belangrijke baten hebben. In de autobussen zien B. en W. voor de gemeente geen loonend bedrijf. Omtrent liet. georg. overleg zegt- spr. dat de regeling in een vergevorderd stadium verkeert. Met do opmerking van den heer Kooistra inzake liet betrekken van perso neel aan dc Arbeidsbeurs zijn B. on W. het in hoofdzaak eens, wat blijkt uit een inder tijd door B. en W. verzonden schrijven. Al- ieen aan de lichtfabrieken wordt- weieens een uitzondering gemaakt. De heer Sanders, weth., zegt, dat door enkele leden een woord van lof gezegd 13 over het- streven van B. en ff. inzake be zuiniging. Gisterenavond heeft de Voorz. enkele cijfers gegeven, die blijkbaar indruk maakten. Het is dan ook niet- te verwon deren, dat spr. zich de vraag heeft gesteld of hij zou kunnen slagen in het pogen de begrooting in evenwicht- te houden. Er is een algemeenc zucht tot bezuiniging waarbij twee motieven op den voorgrond treden; de 'hooge belastingen en do 'hooge eischen van de sociale verzorging. De gel den hie-rvoor wil men vinden uit de gem. belastingen. Spreker wil echter ook denken aan do baten van do bedrijven. Spreker doet een beroep o-p den Raad om bij heb nemen van sociale maatregelen ook de financiën daarvoor aan te wijzen. De werkloosheid is een' zeer ernstig ver schijnsel. Er is hier gesproken over de I e- ni g i n g van den nood, maar aan het- b e- h oud en van werkgelegenheid is weinig aandacht- geschonken. De heer Knuttel heeft gewezen op do valuta-concurrentie, de heer Wilbrink op industrie-terrein, terwijl de heer Pera wees op de hooge loonen in de -gemeentebedrij ven. Spreker nirent dat- de gemeente weinig kan doen om de industrie te bevorderen Wel kunnen de leden in die richting werk zaam zijn. In een opzicht heeft do Raad naar spreker meent gefaald. Spreker ziet oen belemmering van do industrie in dc Zakelijke Bedrijfsbelasting. Nu de belas makkelijk. Toch moet ze, naar -spreker meent-, zoo spoedig mogelijk worden opge heven. Do heer Sanders komt dan tot de werk lozensteun. Er is door den heer v. Stra len crit-iek uitgeoefend. Dit verwondeit- eenigszins, daar hij zélf zitting heeft- in de Commissie van Werkverschaffing, waar verschillende plannen in voorbereiding zijn. De crit-iek doet echter ook vreemd aan, als we letten op zijn houding bij de emigratie pogingen, waarvan liet heette dab deze ma terie nog niet in studie was genomen. Dat acht spreker al zor vreemd. Mevr. v. Itallie helft gezegd, dat ze met verschillende voorstellen zal komen. Maar waarom -daar dan mee gewacht en er niet dadelijk de aandacht- op gevestigd. Spr. be toogt dat B. en W. ia dit opzicht diligent zijn. Onmiddellijk na het bericht van den zickenhuisbouw zijn maatregelen genomen Om daardoor de werkloosheid te verminde ren. Er k geklaagd dat yoor dit doel geen be drag is uitgetrokken. Koor'werken van blij vender* aard kan echter worden geleend, terwij andere werken niet vooruit zijn to overzien. Spreker geeft de verzekering dat dit derwerp cle voortdurende aandacht van B. en W. heeft. Hun kunnen in dit opzicht is echter beperkt. Wat betreft- de werkloozeasteun, daarbij zijn B. en W. gebonden door de normen door de Regeering gesteld. Alleen vcor een paar plaatsen is een uitzondering gemaakt. Dc door dew heer v. Stralen ingediende voor stellen zouden zeker niet worden goedge keurd. De heer Heemskerk lieeft gewezen op den steun van particulieren, een opmer king waarmee spreker zich geheel kan ver eenigen. Aanneming van de voorstellen van den 'ieer v. Stralen meet spr. enstig ontra den. Dat de Re-geering zekere normen stelt ackt spreker zeer natuurlijk. Tegen vereenvoudiging van de controle op do werkloozenuitkeering lieeft spreker geen bezwaar, maar wel tegen elke vereenvoudi ging. die leidt- tot verslapping van de con trole. daar dit ernstige finuntieele gevol gen kan hebben. De replieken. De heer v. Eek betoogt dat een een heidsfront alleen mogelijk is, als er een eenheid is. Maar dan moet de heer Knuttel zijn beschuldigingen nalaten. Spr. ontkent, dat bij de Soe. Dem. de daad zou ontbre ken. In hoofdzaak trekken zij met de Com munisten eene lijn. Alleen stemmen zij niet tegen de begrooting, zooals -de Communis ten. Buiten den Raad doen de Soc. Dem. ech ter veel meer. inzake vakorganisatie enz. Van opbouwende kracht heeft- spreker bij den heer Knuttel nog weinig vernomen. Spreker komt dan tot den lieer Witmans, die de wethoudersverkiezingen besprak. In de S. D. A. P. zijn twee stroomingen. Spr. acht. het bezetten van eeti weth. zetel niet in overeenstemming mee- den strijd tegen het kapitalisme, tenzij die strijd ook in het college van B. en W. kan worden gevoerd. Verder merkt spreker den heer Witmans op dat- hij de leuze democratie tegen con servatisme volkomen utopistisch vindt, zoo lang men liet kapitalisme wil dienen. Do heer V/iliner verklaarde voorstander te zijn van solidarisme. Maar laai- men eens voorheelde'.i noemen waar dat- toepassing vond. De heer W ilmer: Denk aan den gilden- tijd en de gedachte/die daaraan ten grond slag ligt. De heer v. Eek lieeft met belangstelling fehooTd dat verschillende leden de uitwas sen van heb kapitalisme willen bestrijden. Hij zal afwachten op welke wijze men daar van blijk zal geven, bij de behandeling van zijn voorstellen. Spreker behandelt- vervol gens a-1 de punten ook in zijn vorige rede reeds besproken, waarvan we alleen "nog melden dat hij geen dwang tot- Zondagsrust wil en steun van werldoczen door particu lieren aPhans in zijn kring niet mogelijk aclifr. De menschen zijn al overbelast dooi de bijdragen aan partij en organisaties. (Uitroepen van verbazing. Van alle zijden wordt- ontkent dat de Soc. Dem. in hoofd zaak uit- proletariërs zou bestaan). Tegenover den heer Pera erkent spr. dat deze kapitalistische maatschappij is een ar me maatschappij"? Ook erkent hij dat dc financiën der gemeente ver van gunstig zijn, zoodat het niet- gemakkelijk is de be grooting sluitend te maken. Voor grootc werken kan echter geleend worden. Overi gens kan bezuinigd worden in de hoogte, bij dc hooge tractementen. Worden do bijdra gen aan de bedrijven geschrapt, dan zal na tuurlijk de belasting verhoogd moeten wor den, wat spreker echter geen bezwaar acht. Er is gewezen op de vlucht van de hooge inkomens, maar daardoor mag men zich niet- laten afleiden. De angst voor een feit is soms grocter dan het feit- zelf. Spreker betoogt tenslotte dat de meerderheid feite lijk aan hunne zijde staat-. Alleen liunne kerkelijke overtuiging weerhoudt hen rood te stemmen. Hij komt er tegen op, dab de Burgemeester z. i. de interpretatie van dc Zondagsrust onnoodig uitbuit, wat de V o o r z. ontkent-. Do lieer K n u fc t e 1 bespreekt- de werk verschaffing waarbij hij zicli tegen den lieer v. Stralen, die met- een voorstel kwam dat overal op tegenstand moet stuiten, cn die met eischen van ideëel en. aard geen re kening houdt. Tegenover den heer Mulder betoogt spreker dat liet- de gemeente is. dio de straten aanlegt. Verder dringt hij aan op opruiming van krotwoningen. Wa'o betreft-do financieels beschouwingen van den Voorz. merkt- spreker op, dat- het tekort- te verklaren is uit de verlaging der belas ting. Hij erkent dat er een element van waarheid is in wat do Voorz. zegt, ©laar zijn doel is dan "ook het kapitaal aan to tasten, en de grondslagen te leggen voor eon nieuwe maatschappij. Vervolgens komt spreker tot den lieer r. Eek, die hij van onwaarachtigheid beschul digt, (Er ontstaat een heftige discussie over de weigering van debat door de S. D. A. P.). Do heer "Witmans zegt, dat- dc Dem. Partij niet over gebïek aan belangstelling heeft te klagen wat hem aanleiding geeït tc zeggen dat het niet de slechtste vruchten, *ijn waaraan de rupsen knagen. Verder maakt spr. nog enkele opmerkingen over de positie van zijn partij en over liet tap- verbod, waarbij hij zich van de tapverbod- groep traelit los te maken. Omtrent do wethoudersverkiezing zegt spreker het met Mevr. v. Itallie in hoofdzaak eens te zijn. Hij maakt er haar echter een grief van dat- zij niet medewerkt tot ver sterking van het democratisch element in het college van B. en W. Spreker wijst er op dat do V. D. het- hier niet verder weten te brengen dan tot een zetel met een over schotje. Stommen: Wie is liet ovcrscliotjo? (Daverend gelach). De heer Witmans herhaalt dat hij met tegen gasprijsveriaging is. Het ontbrc*-5 kende geld meet dan maar gehaald worden waar het zit. De door den Voorz. gegeven cijfers omtrent de woningen acht hij geflat teerd. Hij vraagt een onderzoek naar het srichten van semi-permanente woningen. De Voorz. merkt op, dat allang weer ■aanvragen zijn gedaan voor nieuwe wonin gen. Hierna wordt de vergadering verdaagd tot t 's avonds kwart oyer acht. Vergadering van Dinsdag- 'j avond. Voortgegaan wordt met do replieken. v Dc heer Kooistra komt nog even to- rug op wat gezegd is over zijn opmerking, dat liet opruimen van krotwoningen nïels kosten zou. Spr. bedoelde: niets mi-ev dan anders. Interruptie: Oho'- De heer Kooistra betoogt verder, dat v wat men uitgeeft aan het slechten van F krotten terugkomt in den vorm van bouw- 1 rijpen grond. Spr. heeft andere cijfers over het woningtekort en de bevolkings- vermeerdering dan do wethouder, maar dit heeft misschien zijn oorzaak hierin, dat een raadslid zoo weinig bevoegdheid J tot onderzoek lieeft. Verder wordt door don v. heer Kooistra toegelicht, dat zijn tweede voorstel beoogt de Hoofden van de takken van dienst te verplichten eerst naar t do Arbeidsbeurs te gaan alvorens ad ver- 1 tentiën te plaatsen. Ook spreker wil scher- v' po controle hij de reorganisatie van de i steunregeling. Mn doet 't echter voorkomen of zijn fractie dit niet zou wenschen. i De bóer Wilbrink begint met op lo merken, dat de heer v. Stralen zijn woor den verdraaid heeft, door het te doen voor komen, of spr. op de werkloozenzorg wilde bezuinigen. De lieer v. Stralen: Dat heb ik niet bedoeld. De beer Wilbrink betoogt verder niet zooveel studie te hebben gemaakt van de „uieuwe maatschappij" als de heer v. Eek, maar hij gaat er niet mee accoord. dat men uitgaat van de maatstaf wat de nieuwe maatschappij moet worden, maar meent, dat men moet nagaan wat deze kan worden cn zal worden. In één ding gaat spr. accoord: de nieuwe maat schappij moet komen door zedelijke ver betering van de menschheid. Maar daar kan en moet in onze oude maatschappij, waarin we. eenmaal leven, ook naar worden gestreefd. Ook wij, zegt spr., willen inwendige om keering van den mensch. maar dan door het geloof in Jezus Christus, den Midde laar der menschheid. Spr. verklaart dat die inwendige ver nieuwing en omkeering van heel wat hoo- gere waarde is dan dio der sodalis en. Als de heer-v. Eek zedelijke verbetering wil, waarvoor wordt door hem en zijn vol gelingen dan een klassenhaat gewekt en een klassenstrijd gevoerd welke aan eiken zedelijken grondslag gespaard is? Meent men hierop de nieuwe maatschappij te kunnen houwen? Komende op meer practiscl» terrein zegt do lieer Wilbrink, dat verbetering van den Zoeterwoudschen weg en Haarlemmer vaart met weinig kosten kan worden tot stand gebracht. Men moet echter nieuwe- methodes volgen en geen paardenspoor meer aanleggen. De lieer Heemskerk heeft geen ant woord gehad op zijn vraag: op wolke wijza door kindertoeslag de uitkcering bij werk verschaffing kan worden aangevuld. Gpr. wil een pertinente verklaring hoe de weth. staat tegenover het voorstel van Stralen aangaande de dubbel uitgetrokken werk- loozen. De heer v. Stralen betoogt dat dc werkloosheid onder do bouwvakarbeiders wel degelijk is toegenomen en zegt dat de maatregelen vau B. en IV. geen ver betering hebben gebracht. Integendeel, vooral in den laatslen tijd is daar dc werkloosheid toegenomen. Do Voorzitter heeft iloenvoorkomen of de arbeidsloon en bet werk alleen duur maken maar hij vergeet, dat de baas ook 'n portie moet hebben. De Voorzitter: „Ik heb alleen ge zegd, dat er soms zoo laug wordt gewerkt over pruldingetjes." De lieer v. Stralen noemt de circu laire van de Mij. van Nijverheid brutaal en de Voorz. gaat er gelukkig niet geheel rneo accoord. De Voorzitter: U stelt het weer verkeerd voor, ik neem niets daarvan voor mijn rekening". De heer v. Stralen: „Dan is u niet duidelijk genoeg geweest. Spr. zegt verder dat de Voorzitter gezegd heeft, dat de eerst ondergeteekendc van de betrokken circulaire hij den verkoop van z'u fabriek al het personeel mee heeft laten overgaan, maar dat is niet waar. Die fabrikant heeft enkele maandeu voor den verkoop van zijn fabriek aau 11 van zijn 21 arbeiders ont slag gegeven." De Voorzitter: „Dat is ahvt.T on juist! Wat dio fabrikant voor dien tijd go- daan lieeft gaat mij niet aan. Ik heb al leen gezegd, dat al hetaamyezige p.rso- ncel mee is overgegaan. Maar u Invft ge zegd. dat ze allemaal op straat zijn go- trapt". (Rumoer en interruptie's), U draait er altijd omheen en zegt nooit de volle waarheid. De heer O os ld am: „Hij neemt het zoo nauw niet"' De heer He cm s kc r k: „Alt ijl zegt lüj maar de helft" De heer v. Stralen protesteert ru stig, dat men tiet lieeft doen v «orkomen dat het meerendeel der.werklooz n dit zijn uit professie. Er zijn win die gevate-u De Voorz.: Nou juist, dot lub ik tuk gezegd, maar niet dat andere! De lieer v. Stralen: In bet v rslug van hot Lcidsch Dagblad slaat dat u e massa beroepswerkloozen zijn, en dat is oen gemeene schandvlek op fatsoen!ijkp manier. De Voor*.: Het zal er zoo wel niet in gestaan hebben, maar b.Y. een groolo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 5