H* MENS 85' GROOTE UITVERKOOP. Verkooping immmm GERZ0N GEISE STROTMANN Magazijn „De Baby u 1.65 RHEUMATIEK Uïeuw© Rijn 24 üiewwe Rijn 25 Nieuw Orgel UITVOERING Voor de Kerstdagen H. DE MOOY, Poelier, GENEZEN IN EEN MAAND Wegens algeheele reorganisatie begint morgen-ochtend (Donderdag) onze Afdeeling PELTERIJEN. Afdeeling LINGERIES, MANUFACTUREN, enz. p»- ZIET ONZE ETALAGES. Afdeeling BABY-ARTIKELEN en WIEGEN. Ondertrouwd: JACOBUS PLGO'f Wedr.van' Antjevan dor Horst en DOROTHEA SOPHIA VAN STRAATEN Kerkelijke Huwelijksbeves tiging D.V. in de Geref. Kerk te" Ter Aar op 27 December a.s. te half twee uur. Ontvangtijd Rijnsburg: „Zonnewende", Woensdag 19 Dec. van 2—4 en van 8—10. Ontvangtijd Ter Aar: Dinsdag 25 Dec. van 2—4 en van 810. 2291 Rijnsburg 13 December 1923. Er biedt zich aan een nette DIENSTBODE G.G. en van g.g. voorzien einde Januari of 15 Februari omtrek Leiden of Voorschoten. Brieven onder No. 2320, agent N.L.C. Voorschoten. VRIEND. Een nette jongeling zoekfc een vriend, leeftijd ongevee* 20 jaar. Brieven met portre1 bur. v. d. blad onder No. 2322* Ned. Chr. Vrouwenbond. Donderdag 20 Dec. 'smiddags half drie in Phebe. Lezing door Mevr. SCHOKKING. Onder werp, Louise de Coligny. Toe gang f 0,50 of op de kaart. 2330 KOSTELOOS wordt alles van huig gehaald (stad). Wij betalen de hoogste waarde voor Lompen, Beende ren, Metalen, Papier enz. Bij dorpskooplieden halen wij alles per vrachtauto. Gebrs. PALM, Janvossensteeg 31, Telef. 118, Levendaal 60, Telf. 77. 2304 Leitjsch Dierenasyl „Ouderzorg*' Leiderdorp, telef. 1135. Honden en katten in groote verscheiden heid tecen billijke vergoeding te bekomen. Vetbollen voor zangvogels en nestka6tjes in voorraad. 1132 OPENBAAR SLACHTHUIS. Groote afslag 35 per pond. Zaterdag Voormiddag 10V2 uur verkoop van een buitengewone groote partij gester!!. Rund- vleesch, Rundvet, Reuzel en Rollade, FRANKE. 2321 Bloembollenmesft Aangeboden voor elke grond- Boort, een beproefde samenstel ling van gegarandeerd zuivere Kunstmeststoffen voor Tulpen- bemesting. Moet worden uitge zaaid, alvorens de Tulpen to dekken. Onkosten gering. Door Gebr. DEN HAAN. Rgnsburg, Tel. 3. 2187 GROENTENZADEN Aangeboden: Le Cerf en Reu" zenbloemkool. Roode en Savooy" kool, Amoterd, Bak, Bleekblad kroten, Rijnsburgsch Uien en Witlofzaad enz. enz. Alle zaden worden ten volle gegarandeerd betreff. Jiegjft-jJjsjf- HA™ ffijnsWg, Tel. 3.2308 TURFSTROOISEL. Heden ruim in voorraad, prima kwaliteit fijne en grove turfstrooisel in balen, speciaal gemalen voor bloembollendek en strooiing onder vee. Levering des verlangd franco land of huis. Aanbevelend, Gebrs. DEN HAAN, Rijnsburg, Tel. 3. Kerstkaarsjes, per pak 10 ct. In pakken van 24, 30 en 36 stuks. Deze prima Kaarsjes zijn nog goedkooper dan voor 1914. Zie onze Kerstboom-versiering. VAN DIJK'a Valuta-Bazar, 2309 Steenstraat 25, TURFSTROOISEL. Aanstaande week in lossing to Valkenburg, Katwijk en Rijnsburg, een groote scheeps lading prima fijne turlmolm in balen, speciaal gemalen voor bloembollendek en strooiing onder vee. Aanbevelend, J. H. DEN HAAN en ZN., Kerkstraat, Rijnsburg. Telefoon No. 2, 12 registers 250,—, Prachl moderne eiken kast. Huurkoop flO.— per maand. 2307 „De Huisvriend", NIEUWE RIJN 49 - LEIDEN is liet de tijd om zich voor 1924 aan te schaffen DOOR 2303 Ds. J. J. KNAP Czn. DERDE DRUK Groot kwarto Formaat Prijs gebonden in fraaien Stempelband 19.75. IW" Een mooier en beter Boekgeschenk is wel niet denkbaar I Uitg.van H. KOK te KAMPFN Koopt dan dadelijk een solide Instrument. Dit is op den langen weg een voordeel. HAARL.STR. 53, vindt U o.m. de fabrikaten Deze kunnen gerekend worden tot 't beste, dat op 'i gebied van Orgels gemaakt wordt. 2323 Chr. Zangkoor „DE LOFSTEM", te VOORSCHOTEN. Dir.: de Heer LEO MENS. van 2324 „DE KIESS!AS", Oratorium van HaNDEL, op 2en Kerstdag 26 Deo. '23 's avonds 8 uur, in da NED. HERV. KERK, te Voorschoten. Kaarten fl,en f0,75. Tekstboekjes f 0,16, Verkrijgbaar alleen bij de H.H. Steeneveld Roodvoets. Drukkerij - Breestr. 70 Modellen fep inzage Billijke prijzen 2311 Nette uitvoering FOTO-ATELIER „BONGENAAR" W. BLEUZÉ Jr. 4453 Alléén Apothekei-sdijk 27 - Telefoon 308 Voor aardige Kinderopnamen Uw aangewezen adres sar* Ook aan huis te ontbieden. CONCURREERENDE PRIJZEN SPOEDIGE LEVERING Pracht Kalkoenen, Ganzen, Fazanten, Hazen, Eendvogels, tamme en wilde Konijnen, Polardes, Soep- en Braad kippen. - Alles eerste kwaliteit. 4471 Beleefd aanbevelend, LANGE OIEFSTEEG 18 - TELEF. 1184 Openbare Vrijwillige op 11623 Vrijdagen 21 en 28 December 1923, telkens des morgens Elf uur, in „Z0MERZ0RG" te Leiden, van: 1. Diverse perceelen WEI- en BOUWLAND, liggende onder Oudshoorn, Hazerswoude, Aarlanderveen, Wassenaar, Valkenburg, Zoeterwoude en Alphen a. d. Rijn, tezamen groot 36.91.98 Hectaren. 2. DE BOUWMANSWONING met WEILAND, onder Stomp- wijk groot 6.33.10 Hectaren. 3. DE BOUWMANSWONING, bestaande uit Woonhuis met Stal voor 30Koeien, Paarden stal, Schuren, groote Berg zolder, Erf, Tuin, Broeikast, en Erf, groot ongeveer 8 Aren, bewoond door den Heer J. VAN LEEUWEN Jr., te Leiderdorp. 4. VIER HUIZEN m. SCHUREN en TUINLAND, in den Delf- polder ODder Hazerswoude, te zamen groot 1.69.20 H.A., in huur bij de Gebr. VAN ZANTEN e.a. 5. HET HUIS en ERF, steenen Schuur, Stal en Tuin, in den Grooten Polder onder Zoeter woude, groot ongeveer 7 Aren, in huur bij den Heer S. HOGERVORST. Een on ander omschreven in veilingboekjes verkrijgbaar bij ondergeteekenden Notaris. S. J. RUIZEVELD, Notaris te Zoeterwoude. Êij H. J. KOK te Kampen v e r s c h een heden2306 de TWEEDE DRUK van DE ENGELEN GODS DOOR Dr. A. KUYPER. Royaal formaat Prijs f3.50 - Geb. f4.50 21SF" Een uitnemend boekgeschenk. Bij J. H. KOK te KAMPEN zijn verschenen IN DEN KERSTNACHT DOOR Dr. A. KUYPER Prgs (1.60 - Gel). (2.50 KERSTLICHT MEDITATIËN OM EN BIJ DE KRIBBE VAN BETHLEHEM DOOR Ds. J. J. KNAP Czn. Prijs (2.40. 2302 In Stempel I). (3.25. PRIMA BATIST MET AJOURZOOM EN FRAAIE LETTER, IN GEBORDUURDE BLOEMENKRANS PER H DOZIJN Wonderlijk succes der „DUO-FORMULA", di Engelsche vinding, die, zelfs in als hopeloos beschouwde gevallen, groote verlichting en ge nezing geeft. 10 dagen GRATIS behandeling voor ieder lijder. Denk eens! Alle pijn, zwellingen, ontsteking, ieder spoor v. Rheumatiek, Ischias en Jicht voor altijd verdwenen na den korten tijd van één maand. Is U rheumatisch? In 30 dagen kunt U in Uw eigen huis genezen worden doormid del der wonderbare En gelsche vinding, de „ÜUO- FORMULA"- Behandeling. Klinkt dit ongelooflijk? Mej. J. J. Schuurmans, Vaillantlaan 358 (2de étage), Den Haag, die 15 gedurende jaar ernstig aan Zenuw-en |29| Gewnchts- rheumatiek 0STO„uctI„0 had geleden in G RATIS voeten,handen, knieën en nek, zoo erg ten slotte, dat zij de trap noch op noch af kon, schrijft: „Na vier weken behande ling met Uw „Duc-Formula" kan ik nu weder uren lang loopen, heb geen pijnen ergens meer, eet en slaap weder goed, en ben 's mor gens niet moede meer bij het opstaan. Uw geneesmiddelen hebben wonderlijk gewerkt". Weinig lijders kunnen zeggen grooter slachtoffer der Rheumatiek en Jicht te zijn geweest dan Vrouw Lambertus van Overdam, Maasdijk B. 136, Kerkdriel, Gelderland, was gedurende twintig jaar. De rechterarm tot den elboog, en de spieren aan de rechterzijde van d«i hals stijf en gezwollen; verder Rhematiek in knie en lenden, en Ischias in linker dij en heup. Wat de arme vrouw gedurende al deze jaren moet geleden hebben is schier te be schrijven. Na. 4 weken be handeling met mijn „Duo- Formula" schrijft zij „Mijn oprechten dank voor uw Behandeling. Vooreerst mijn knie, daar voelde ik den derden dag reeds veel beter schap In, den vijfden dag was alle pijn daaruit ge weken en zoo geleidelijk beter. Nu, bij het eind der behandeling, is de knie geheel normaal, de arm is geheel beter, alles kan ik er weder mee doen, en mijn hals is ook heelemaal geslonken. Ik kan nu weder goed loopen, wel een uur ver. Uw „Duo- Formula" behandeling heeft krachtig gewerkt, en behoort overal te worden aanbe volen." Mej. de VliegBeyeman, Nieuwerbrug a/d. Rijn, leed gedurende 12 jaar aan ernstige Spieren-rheuma- tiek in rug, schouders u hals, ook werkte de rheu matiek op het oog. Van beweging nemen was geen sprake meer, ook was zij nu en dan zoo slecht, dat zij het bed moest houden, Zij schrijft nu: „Ik heb we! lang gewacht met schrijven, doch wilde ec eerst ten volle overtuigd zijnet allepijn ensmart die ik geleden heb wel voor goed geweken waren, doch ik 'can u nu n'et genoegdankbaar zijn voor uw ge neesmiddelen. Ik ben weder zoo mooi gezond alsof ik 25 of 30 jaar ware in plaats van 57, Ik heb uw brochure reeds aan eenigen ter lezinq ge geven en ga voort uw be handeling aan te bevelen." Deze gevallen, aan hon derden anderen gelijk, 1 wijzen, dat de „Diio-For- mula" Behandeling een absoluut oprechte en vei lige geneesmethode is voor alle Rheumatiekziekten. 10-Daaosche Be andeling GRATIS. Mr. Arthur Richards, die het eerst de „Duo-For- mula" Behandeling dekte en haar sedert voort durend tot haar tegenwoor- digen volmaakten staat verbeterd heeft, zegt „Ik wensch een ieder, die aan Rheumatiek .Ischias of Jicht lijdt, een 10-daag- schen voorraad te geven Niet slechts een monster, doch een werkelijk baat- gevonden voorraad - derde der Volledige Behan deling. Hoe oud U ook moge zijn, hoe langdurig of hardnekkig ook Uw ge val,hoevelc ook Uwe teleur stellingen in het verleden, laat deze 10-daagsche Be handeling U nieuw leven en nieuwe hoop geven." Als U voor altijd vrij van Rheumatiek wenscht te zijn, talmt niet. Zendt Uw naam en adres per 12l/} cents briefkaart nu aan Mr. ARTHUR RICHARDS, (Kamer 642), 1415 Full- wood, High Holborn, Lon den, W. C. 1, Engeland. Porto voor brieven is 20 cent, briefkaarten 12V2 ct Hierin hebben wij geweldige koopjesKinderkraagjes (echt bont) 68 ct. Kindermofjes 98 ct. Groote Dameskragen In zwart, bruin, enr. S.SO, 2.40, 3.90, enz. Om hierin ruimte te maken hebben wij alles spotgoedkoop geprijsd en brengen ook hierin spotprijzen. Flanellen Kinderjurken vanaf 39 ct. - Truipakjes 11.09. over de KORENBEURS.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4