Burgerlijke Sland Lelden 19 December. Geboren: Antcnius z. van J. A. Mit- telmeijer en A. M. Hoogwaerts Jan netje d. van W. C. v. d. Wilk en C. Kop Leonardos Louis z. van L. C. v. Tol en C. J. Langeveld Maria Johanna d. van G. J. v. Kempen en J. J. W. Bezie Adriana Johanna d. van H. Vinkestijn en A. Streef land Eleonora Marga. Joha. d. van J. Tegelaar er. P. M. J. Spaargaren Ar- noldus Ger. Anths. z. van H. H. Schalks en J. M. v. Tooren. Overleden: Levernl. anageg. kind van R. L. Kallenberg en J. W. M. Bemel- man. De Voorz.: Dat was in niijn tijd op zich zelf een sport (gelach.) De heer v. Stralen repliceert. De heer Spendel heeft een woning met een mooie tuin, ik ben er geweest. De heer Heemskerk: Hij heeft er loterijbriefjes gehaald (gela-cb.) De heer v. Stralon-zegt dat niet ieder een een tuin heeft. De heeren v. d. Wa 11 en v. Rosmalen verklaren zich uit finantieelo overwegin- gen'tegien het voorstel. Dc motic-van Stralen wordt ©enigszins gewijzigd. Do heer Huurman zegt, dat men niet Blies kan voorzien en met deze wijziging gaat spr. niet accoord. De motie wordt verworpen met 22 te gen 10 stemmen, (De S. D. A. P.. de heeven Knuttel en Witmans en Mevr. Dietrich.) Het voorstel-Yerwey wordt, verworpen met 20 tegen 12 stemmen. (S. D. A. P., V. D.., Democraten en de heer Knuttel.) De heer Eerdmans wil de post: Kos ten ter zake van de Hufircommissiewet. be langrijk verlagen. De heer Huurman heeft geen antwoord gehad op zijn vraag of de Huurcommissie in 1924 zal worden opgeheven. Zij kan worden gemist want verschillende zaken kunnen door het Kantongerecht worden be handeld. De heer Witmans zegt, dat er vele za ken ter tafel moeten komen in de commis sie die later niet-ontvankelijk moeten ver klaard worden. Er zijn nog 1600 zaken ge weest. De verhuurders trachten telkens nog de huren met meer dan 50 pet. te verhoo- gen. Dc huurcommissie neemt 'het Kanton gerecht veel zaken uit de hand. Als heb aan tal zaken mindert zal de post vaccatiegel- den automatisch verminderen. Voor de ge meente Leiden vreest sprSker da-t in 1925 de huui'commissie niet zal kunnen opge heven worden. Spreker bewondert de huur commissie niet want ei* moet een andere wet ge ving komen. De commissie heeft echter i'eel nut gedaan. De heer Huurman zegt, de huurcom missie niet te willen bekladden maar thans gaat. men dingen doen, die niet in de web otaan. Het is thans een loven en bieden. Do heer Witmans spreekt als secretaris.... De heer V. Stralen „En u spréékt als huiseigenaar'*'.(Dé Vó'ora. lmmort). De heer Huurman„Ik spreek als raadslid en trek mij van uw insinuaties niets aan. Uw manieren kennen we wel." Spr. wil een onderzoek naar de werking van de 'huur commissie. De heer v. Stralen zegt. dat men van hem wel eens gezegd heeft, dat hij de ad vocaat was voor de arbeiders. TV Voorz Dat w"S heel wat anders. UIT DE OMGEVING LEIDKEDORP. Gisteravond trad voor de pl. ardeeling van Patrimonium op de heer J. O. Vermeer uit Hillegom met het onderworp: „Beginsel tegenover beginsel." Op een zeer aangename en onderhoudende wijze werd dit onderwerp behandeld. De bedoeling was- om nogmals aan te^ toonen de roeping en taak van Patrimonium. Er zijn twee stroomingen, de eene eindigt in den rnensch en de andere in God en nu ia het de taak van Patrimonium om do Chris telijke beginselen uit te dragen in hot siaatschappelijk leven. Enkele niet-leden lebben van de gelegenheid gebruik ge haakt en zullen zich waarschijnlijk als Hd opgeven. VOOB SCHOTEN. Lang heeft het geduurd do commissie van voorbereiding van «en Chr. Uitleenbibliotheek verdere resul taten melden kon. Nu kan evenwel het de finitieve plan Avorden meegedeeld. De commissie verkreeg de' beschikking over het lokaal der Naai- en handwerk- school in de bocht van de Voorstraat, om aldaar haar boekeurij te bergen eni daar de uitleemiig te doten plaats hebben-. Dit zal geschieden des Zaterdagsavonds van half acht tot half negen, terwijl D.V. de eerste Zaterdag in Januari 1924 daarme- do zal kunnen begonnen worden. Do be langrijke schenkingen zullen iln staat stel len, den eersten winter voldoende lectuur te hebben. Waarschijnlijk zal nog voor de opening der bibliotheek de catalogus gedrukt zijn die di\n tegen geringen prijs verkrijgbaar zal worden gesteld. OUDEWETERING. Maandag 17 Dec. mocht D s. J. Brouwer den dag herdenken, dat hij voor 30 jaren als predikant hij de Geref. Gemeente bevestigd werd. Des avonds te kwart over zeven had in de Geref. Kerk een herdenkingssamenkomst plaats. Benige vrienden hadden voor die gele genheid het podium in het kerkgebouw met fraai groen versierd. Toen Ds. Brou wer met zijn familie uit de consistorie kamer het kerkgebouw binnentrad werd hem en zijn gezin door alle aanwezigen staande Ps. 134 3 toegezongen. Ds. Brouwer betrad nu den kansel en sprak na zijn gebed een woord tot zijn gemeente over do 30 jaren, dat hij te Oudewetering werkzaam was. Lief en leed heeft hij met de gemeente van O.- en N.- "Wetering meegemaakt en nog vele perso nen, die nu reeds overleden zijn, werden door hem in liefde herdacht. Door den Kerkeraad werd de jubilaris bij monde van den heer J. Verwcy zeer waardeerend toegesproken en hem namens do gemeente een prachtige divan aange boden. Do afgevaardigden, van verschillend^ vereenigingen spraken hem vervolgeus toe Namens de Commissie van Administra tie voerde de heer P. Roeloffs het woord. De Vereen, voor Chr. Nat, Schoolond. te OudeAvetering werd vertegenwoordigd door het hoofd der School, den heer C. P. v. d. Bie, die Ds. Brouwer ook als eere- voorzitter der Schoolvereen. op zeer waar- deerende wijze toesprak. Ds. W. W. Sid- dré, predikant der Ned. Herv. Kerk, sprak nu als collega, maar ook als familie lid. Ook de beide knapen- en meisjesver- eenigingen brachten haar gelukwenschen over. Te tien uren eindigde Ds. Bromver, na een kort woord van dank tot de aan wezigen, met dankzegging. HAZERSWOUDE. '-'De hoer W. BI ij leven a I- hier, thans werkzaam aan het Postkantoor te Leiden, is overgeplaatst naar 's-Graven- hago en werkzaam gesteld aan den Post cheque- en Girodienst aldaar. —•Op de gehouden vei- ling in café Boers waren aangevoerd 732 eieren, waarvoor werd besteed voor. kip peneieren f 13.10f 14.90 per 100 stuks; eendeneieren f 10 95 per 100 stuks; hanen f 1.15f 1.80 per stuk; eenden f 1.35 f 1.70 per stuk; konijnen, f 2.10—i 3.80 per stuk. Door de A.-R. K i e s v e r- eeniging „Nederland en Oranje" zal op Dond erdag a.s. des avonds te 7 uur een vergadering worden gehouden in '1 lokaal achter de Geref. Kerk. De heer B. Offringa hoopt alsdan op te treden met het onder werp: 182318731923". Trouwe opkomst zeer gewenscht. NIEUW-VENNEP. Tot onderwijzer aan de Chr. School aan den Sloterweg alhier is benoemd Mej. E. Breevoort, tijdel'jk als zoodanig werkzaam op Marken. Als lid der scheidslied en- conim. v. district Amsterdam ingevolge de Land- en Tuinhouwongevallenwet, is de heer P. de Waal, lid-arbeider alhier, als zoodanig afgetreden, en tot pl.v.v. lid- arbefcler benoemd de heer A. v. Vuren te Ahhcnes. ZOETERWOUDE. De heer G. v. d. Akker, lid-ar beider van de sclieidsiiedencom. ingevol ge de Land- en Tu'nhouw-ongevallenwet, is volgens de laatste wijziging van die functie ontheven. In zijn plaats is he il oeiüdH. Weyers te Warmond, INGEZONDEN (Buiten verant, v.-o ordelijkheid der Redactie) Geachte Redactie* Ik heb nu een week gewacht of uw m werker, die het bericht over Altijd maar Leerplichten" in uw blad liet plaatsen, op mijn beleefd verzoek om de inspectie te noemen, die hij met z?n stukje op het oog had, antAvoord zcu-geven, waardoor hij de waarheid van zijn mededeeling kon aan- toonen, maar do man zwijgt in alle talen Nu ben ik dus genoodzaakt het werk woord te noemen, dat ik in mijn eerste verweer open gelaten heb, en ik zeg: hij liegt tendentieus. Intusschen ben ik met de mij ten dien ste staande gegevens op zoek gegaan. Naar de uitlatingen van uw medewerker moet hier bedoeld zijn de Inspectie Winschoten. In die Inspectie was tot Januari 1922 Inspecteur de heer J. C. Wirtz Cz.t thans wonende te Oegstgeest, medewerker aan uw blad. Het valt mij moeilijk te veron derstellen, dat de heer Wirtz zijn bureau in zoo'n deplorabelen toestand heeft ach tergelaten d,at zijn opvolger, de heer de Vries tijden noodig heeft om met z'n ge heel© personeel den Augiasstal te reinigen. En een. zoo naar 't hoogste strevend man zal toch zijn opvolger en vroegere mede werkers op den koop toe nog niet willen bekladden. Trouwens de heer Wirtz heeft zonder eenig bezwaar het aan het slot van 't stukje genoemde salaris genoten, plus nog enkele emolumenten. Ik ben natuurlijk ook in Winschoten op onderzoek uit geweest; ook daar is men vast overtuigd dat hét inspectiebureau al daar is bedoeld; daar\roor zijn de aanwji- zingen te duidelijk. Evenwel, de heer W&rtz is daar niet meer op het bureau geweest, en ook geen der Schoolopzieners heeft hem daarover ingelicht. Ook de aanhef van het vieze stukje is dus leugen 't. is een wondcr- lijke zaak. Verleden jaar, eenigen tijd na dat de lieer Wirtz te Oegstgeest zich had gevestigd, ia er een dito stukjo in uw blad verschemen, maar zonder dë giro-hatelijk heid. Dat gif had thans uitgeAverkt en een nieuwe injectie was noodig. Ik tril van verontwaardiging als ik be denk hoeveel trouw en hard. werkende mannen en vrouwen^ die ook het een en ander in het leven hebben gepresteerd, en straks misschien op de keien gezet zullen Avorden hierdoor verbitterd Worden en hoe ons volk door zulke berichten wordt vergiftigd. Als de leerplicht moet va-llen, soit, hetzij voor de verantwoording van hen, die de ze daad tot stand brengen; als het land de administratiekosten niet meer kan be talen., dan moeten die ook maar verdwij nen, maar men blijve van de werkers af en men liege niet. Ik kom tot de overtuiging dat uav me dewerker onbetrouwbaar, la-f% tendentieus kwaadaardig is. Ik dank u voor uwe bereidwilligheid, om dit op te nemenuav blad is mij te lief om er een schendblad van te zien worden. Met verschuldigde hoogachting, Uw dw. K. BRANTS Wij hebben dhs om nadere inlichtingen gewend tot onzen medewerker, in wien wij als op dit gebied deskundig volkomen vertrouwen stelden en die thans ver klaart geen aanval op het Rijksschooltoe- zich bedoeld te hebben, maar dat hij al leen heeft willen wijzen op het feit, dat de leerplichtwet nog steeds, veel te veel administratie eischt, met het gevolg, dat een deel werk, dat gedaan kan worden door een jongen of meisje van 17 18 jaar, nu \rerrichfc moet worden door menschen, en geroepen zijn/ wat evenwel door die tot heel veel hoogeren arbeid in staat Middelburg en Leiden met de meeste stelligheid wordt ontkend. Wat het bericht zelf betreft, laat hij de mogelijkheid open, dat hij de dupe van ©en grappenmaker is geworden. Dit maakt echter een bevreemdenden indruk, tenzij., de inspecteur, diefde inlichtingen zou heb ben verstrekt, zeil als grappenmaker fun geerde. En dit is toch niet aan te nemen. Onze medewerker verklaart dat hij tegen een onpartijdig onderzoek niet het minste bezwaar heeft. Mocht zulk een rnderzoek worden inge steld, dan spreekt het wel vanzelf, dat wij het resultaat daarvan in óns blad zullen afdrukken. Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dab wij ons op het bureau van de Inspectie Leiden persoonlijk hebben overtuigd dat het geheelc leerpliehtwerk door een der schoolopzieners met behulp van een klerk wordit afgedaan; dat het schoolbezoek door dat werk niet <le minste schade lijdt en dat in 1923 evenals in 192-2 ongeveer 6000 stukken werden afgehandeld. Tenslotte drukken wij onzen spijt uit, dat wij bedoelde, naar thans blijkt, onjuiste mededeeling in goed ver trouwen, zonder ons van de juistheid daarvan te overtuigen, hebben opgenomen. Redactie ACADEMIE-NIEUWS LEIDEN. Geslaagd voor het docto raal examen rechten de heeren H. van Ewijck (Leiden) en F. H. van der Tas (Den Haag); voor het doctoraal-examen vrije studiën de heer Mr. H. Fortuyn (Leiden). Examen M. O. Akte K 4, Delfstof-, Aard-, Plant- en Dierkunde. Opgeroepen 3 candidates Allen geslaagd, t. w. de hee ren P. Middelzaad, G. T; L. Crop ,en J. van Oosten (allen Den Haag). Geslaagd voor het eindexamen voor den Ned.-Ind. administratieven, dienst, de hee ren G. J. A. Numans (Rotterdam), H. J. D. M. Overakkers (Haarlem), Y. P. Visser (Rotterdam)i Candidaats-examen', rechten* Mej. M'. Goedhuis' (Deventer), en, dé heer F. J. J. Trapman (Leiden). Doctoraal examen rechten: de heeren A. L. de Block (Den Jlaag), J. F. E. Be- linfante (Den Haag) en mejuffr. B. R. J. Jessurun (Den Haag). Candidaats-examen wis- en natuur kunde (La F), do heer F. J. P. Werre (Den Haag). Doctoraal examen Godgeleerdheid: aD heer w. a. Vijsér 't Hooft, jor. cand. te Haarlem. AANBESTEDINGEN f 0.60 per Liter, coda f 0.45, stijfsel f 0.29 per K.G.; F. J. H. J. Bondn: rijst f 0.22,9, gort f 0.17,4, siroop f0.24, zout f 0.08.2, gr. erwten f 0.29,5, br. boonen f0.40, capucij- ners f0.32, schijfjes appelen f0.7S, stukjes appelen f0.85, rozijnen f0.50, inaizena f 8.50 en f 9.25, griesmeel f 0.21.5, aardappel meel f 0.08.5 en f 0.07.5, havermout f 0.19.9, sago f 0.17.9, soda f0.52, stijfsel f0.26 en f0.27; J. B. Kortlang rijst f 0.19.5 en f0.29, gort f 0.18.5, gr. erwten f 0.28,5, capucijners f0.28; J. M. G. van IJpenburg Rotterdam, rijst f 0.20,5 en f 0.18.2, tafelrijst f0.23, f 0.24 en f 0.21.5; gort f 0.19.5 en f0.18; gr. erwten f 0.28.75; capucijners f0.42, f 0.32.75; w. suiker f0.66; b. suiker f0.37; pruimen f0.80; abrikozen f 1.18; schijfjes appelen f0.70s stukjes f0.80; rozijnen f0.65; krenten f 0.55 7 griesmeel f0.20; aai dappelmeel f 0.08.5; havermout f0.19; sago f0.17; stijfsel f0.24. D. A. Kelder en Zoon, rijst f 0.21, f 0.18.4, f 0.24 en f0.23; gort f 0.17.75; w. suilcer f 0.69b. suiker f0.7l; vermicelli f 0.44 abrikozen f 1.sch, appelen f0.88; st. appelen f0.92; rozijnen f0.65 en f0.5G; krenten f 0.56; mai'vena f0.95; griesmeel f0.22; arad.-meel f0.08; havermout f0.21; sago f0.18; P. B. ten Gate, Amsterdam: pruimen f0.80; abrikozen f 1.en f 1.32; sch. appelen f0.80; st. appelen f 0.92; ro zijnen f 0.68 en f0.76; krenten f0.56; B. J. Kortman, keukenzout f 0.08.1; soda f 0.4.55. Zooverre geen woonplaats vermeld, zijn do gegadigden woonachtig to Leiden. STADSNIEUWS. De heer Wisse, hoofd eener openbare school alhier, hec-ft dezer dagen met goed gevolg het colloquium doctum aan de Leidsche Universiteit afgelegd voor de studie in de geschiedenis. Tijdens het ctaleeren in de etalage van de fa. Kort aan de Breestra-at, is gis teren een zwaar opgerold karpet door de etalageruit, gevallen. Laatste Berichten TELEGRAMMEN Bij de door de Commissie van beheer over de gestichten Endegeest, Voorgeest, en Rhijngeest gehouden aanbesteding van „do levering van Levensmiddelen enz., be- noodigd gedurende het lo kwartaal 1924", was ingeschreven als volgt: Brood: a. gebuild tarwebroodb. on- gebuild tarwebrood; c. gebuild melkbvood; d. beschuit. Leidsche Broodfabriek a f 16.25, b. f 13.20 per K.G., d. fl.20 per 100 stuko. Brood fabriek Ceres a f 16.08, b f 12.66, c f22.30, d 11.2(3. V1 e e s ch a. rundvleesch voorvoet; b. id. achtervoet-, F* van Gelderen a f 1.31 f 0.93 arg\, b. f 1.941—1.39 arg.; a, f 1.29— 0.93 arg.; b f 1.92 en f 1.80B. J. M. Vree burg b. f 1.40 arg.; G. W. Zandvoort a f 1.39—0.94}, b. f2.20; S. W. Marsman a f 1.3S—0.96} arg. N. Aenmy a f0.94} arg. c, d, e, Kalfsvleesch voorvoet, kalfsvleesch achtervoet, rundvet. G. W. Zandvoort c f2.28}, d. f 3.15; A. van Maastrigt c f2.28, d. f3.; F. van Gelderen e fl.44; O. van Maastrigt e f 1,40; G. W. Zandvoort e fl.59; S. W. Marsman e f 1.60. f. Spek, g reuzel. G. W. Zandvoort e f 1.07, g f 1.30; W. Th. A. Bergers f 1.15, g fl.20; H. M. Taverne f f 1.09, g f 1.35; G. Zandvoort f f 1.04, g f 1.24; W. Th. A. Bergers f f 1.15, g 11.20. h Boter 1 Goudsche Kaas. j Leidsche Kaas. P. Th. v. d. Voort h f 2.36, i f 1.30, j f 0.92; fa. Lagerberg h f2.39, i fl.28; W. H. Smeele Den Haag h f 2.39, i f 1.60 en f 1. Margarine: P. Th. v. d. Voort f0.92 en f 1.30. Melange: fa. Lagerberg f0.64 en fl.28 (mei.), N. V. Margarine-fabrieken Rotterdam f0.64 en f 1.18 (mei.); Jurgen's Marg.fabriek te Oss f0.68 en f 1.12 (mei.); J. van Liern, Boxmeer f 0.63 en f 1.18 (mei); Schuuris Marg.fabriek Rotterdam f 0.62 en f 1.12 (mei.); Nieuwe Marg.fabriek Rijswijk f 0.60 en f 1.16 (mei.). Eeieren W. H. Smeele Den Haag £12; D. Warring f9.60; Erven Treur f8.15; F. Visser f6.90 per 100 stuks. Kruidenierswaren, enz.: O. J. de Jcngh en.Co., rijst f0.20 en f 0.22}, gort f0.17, br. boonen f0.40, gr. erwten f0.30, capucijners f 0.40, w. suiker f0.68, basterd suiker f 0.69, stroop f 0.26, zout f0.08}, vermicelli f 0.46, pruimen f 0.70, abrikozen f 1.20, schijfjes- appelen f0.80, stukjes appelen f0.90, rozij nen f 0.60, krenten f0.70, alle3 per K.G. Maizena f9.50 per kist met 80 K.G., gries meel f 0.24, aardappelmeel f 0.08} per pak- je, ha\7ennout £0.22, sago 10.18.5. boterolie De Fransehe experts. PARIJS, 19 Dec. (V. D.). De 3 gekozen' Fransehe experts in de nieuwe commissie van deskundigen zijn Parmentier AUix en Attahalin. Een vuiltje aan de lucht. MÜNCHEN, 19 Dec. (V. D.). De hoogo commissaris von Kahr heeft een waar schuwing gepubliceerd Wgon nieuwe! Putschen, die met geweld zullen worden onderdrukt. Alle rechtbanken hebben in-* structie ontvangen de doodstraf of le^ venslangen dwangarbeid toe te passen op allen, die gewapeiuden tegenstand bieden tegen het wettig p-ezag. De aardbeving Drie a d wenen. NEW-YORK, 18 Dec. (V.D.) Een' Exchange-telegram uit Bogota in Colum- bia meldt, dat verdere hevige aardschok^! ken de totale verdAvijniDg \'an de steden- Cumbal, Carlosuma en Adana Tremors tengevolge hebben gehad. De vulkanische werking duurt nog voort De gewonden liggen in het open veld te sterven, daar er geen voldoende medische hulp aanwezig ig pezag. Ibeving in Columbia. steden totaal 1? a MARKTBERICHTEN AMSTERDAM, 19 Dec. Veemarkt. 291 Vette Kalveren le kw. 1 1.151.25, 2e kw, f 1.001.15, 3e kw. f 0.851,43 Nuchtere Kalveren f 1626; 733 Vette Varkens lc kw. f 0.94—0,96. 2e kw. f 0.92—0.94, 3c kw. f 0,90. V00RSLH0TEN, 18 Dec, Vrije veiling. Eieren per 100 stuks f 14—17, Kippen per stuk f 0.901.50; Hanen per stuk f 0.80—* 1.60, Konijnen per stuk f 1.752.25. 0FFICIEELE BEÜRSN0TEERIN6. EERSTE KAMER. De afdeelingen der Eerste Kamer heh-^ hen tot rapporteurs van het Schoenen wetsvoorstel van den heer Fleskens be noemd de heeren Cramer, De Jonge, Arntz, Slotemaker de Bruine en Anema. Nood in de Saksische Pastorieën. Met hartelijkcn dank ontving ik van N. N. te R. f 1.gev. in de coll. Herv. Kerk te R. f 5verzameld door de meisjes v d. Naaischool to Leiderdorp door de dames T. f 9.14; een deel coll. zanguitv. in de Hen7. Kerk te Noordwijk aan Zee f 12.53. Dringend aanbevolen! Ds. J. 7, DE VRIES. Rijnsburg, December 1923. PROVINCIALE STATEN Onder voorzitterschap van den Com missaris der Koningin,, baron Sweerts de Landas. Wyborgh, is lieden de najaarszit- ting van de Provinciale Staten van Zuid- Ho'Iand voortgezet. Aan de orde was allereerst een bespre king van de MededeePngen omtrent een verzoek tot opheffing van het m een brug- reoht omgezette veerrecht van het Pinkc- veer en van een voorstel tot vasts-telling De heer Roetman (S. D.) drong at* bij Gedeputeerden o-p aan diligent te. blij ven en diende een amendement in om het brugrecht zoo spoedig mogelijk te doen verdwijnen. De heer Braat (P. B.) verzette zich eveneens tegen de bestendiging van dit brugrecht, hetgeen z.i. niet in het alge meen belang was. Het lid van Gedeputeerden, dc heer S ch 0 k k i n g, achtte aanneming van het voorstel-Roe tman on gewenscht. Het gaat hier om de vaststelling van veer-r e ch- t c n. Wij hebben dus le doen met een vermogensobjectwaarmede maar niet op willekeurige wi-jze. mag warden omge sprongen. Do heer Roetman zette hierop zijn amendement om in een motie, waarbij de Gedeputeerde Staten werden uitgenoodigd alle pogingen aan te wenden, dat de voet gangers en fietsers over de brug aan het Pinlkeveer worden vrijgesteld Van brug geld. Deze motie werd door Gedeputeerden overgenomen, waarna hun voorstel werd aanvaard. Hetzelfde geschiedde met het voorstel tot vaststelling van liet tarief van het veerrecht Putter shockGrooto Lindt en met het voorstel inzake de sub si die'-aanvrage van een Christelijke Landhouw-Winterschool te Hoofddorp. Hierop was aan do orde het voorstel van Gedeputeerde Stalen tot aanneming der motie van de heeren. van Zadelhof c.s. om zich in beginsel gerei'd te verkla ren tot subsidieerioQg van Volks-Universi- teiten. De heer van Zadclhoff (S. D.) lichtte deze motie breedvoerig toe. De heer ter Hope (V. B.) bleek even eens van oordeel, dat er alle reden aan wezig was, om op het in 1922 genomen besluit terug te komen. De heer Hoffmann (R- K.) zette uiteen geen vrijheid te kunnen vinden voor subsidiëering van Volks-Universilei- ten, met name omdat voor belangrijke provinciale werken, als b.v. de demping van de plassen te Reeuwijk, geen geld beschikbaar is. Ook achtte spr. zich niet verantwoord mede te werken tot het ge ven van steun aan neutrale Volksuniver siteiten, waar de arme arbeiders, die wij als orwze medebroeders beschouwen, din gen vernemen, die indruisolien tegen Gods woord. De heer van Staveren (S. D.) hield hterop een pleidooi voor de Volksuniver siteit als hePangrijke beschavingsfactor van onzen tijd. De heer de Graaff (Ger. St. P.) ver klaarde hierop, dat zijn fractie tegen do motie zou stemmen. Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 4/4% Nederland 1917 Ned. O.-I. obl. 1919 6 4 Portugal Tabaksm 1890 Puel. 1906 frs. 500 5 Fuel. 1910 frs. 500 4# Koloniale Bank sand. Ned Ind. Handelsbank Centr. Suiker Turgens A •Tureens B Oude Philips R S Stokvis Ara Hide ep Leather Ara Smpltine en Bef Anaconda copper Centr Leather Sludehaker TT S Steel gew. Ooir.paTiia Hnndolsver A'dam. Bordt8chc Petr trw.on p TT oil. Petrol. Kininlclüko -Olie Orion Amsterdam Rubber Deli B&t Rubber Kolnniflle Rubber Serbadjada Holland Amerika lijn a. Hol!. Stoorabno» Kon Foil Llord Knn Paketvaart Unie Kon N«*d Mar.Cy.C.N.Vct.Tv. a Beli-Ratarw TsbftV Oultimr M5 fl. IJ S. Mij oil. 5ü HTJ.S.M oil. 19001*12 4 Mij. t. E v. S. S oil. 6M Ati-biwn Tooeba Frie common Kansas Oitv Southern Misprmri T^a? South. Pacific Union Pacific Geld prol. 5V«% Wisseluoteeringen (Amsterdam V.K. O.Ki 9W/,t 99"v, 5 f'Vs 81»'l5 w, 35/0 - 179% 180% 121 122% 11S% 65% 66 65 263 200 49 62% 1 82Va 13 111 102 102 24% 23 490 493 172V-, z 3 S3 3S7 145% 140 76 115 231 91% 92 28 30 13 13 124 123 121% 110 126 125 145 297% 207 £83 238 921/s 75 94» 8 104 20% 20% 19 95 138% 136K Zicht. Londen Berlijn Parijs Brussel Zurich Weenen Bomo Madrid Kopenhagen Christiania Stockholm New-York per billioen 11.46% 0.601/:» 13.74 12 05 45 67% 0.0037 11.371/, 34.25 46.75 39.20 69.- 2 62% Tttografiich Wees-bericht volgens waarnemingen verricht in den mor gen van 19 Dec. 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometerst.775.0 Valentïa. Laagste. Barometerst.737.0 Memel. Verwachting tot den avond van 20 Dcc. Krachtige tot matige Noordelijke tot Westelijke wind, afwisselend bewolkt, waarschijnlijk enkele sneeuw- of regen buitjes, aanvankelijk iets kouder. Advertentiën Uit Miami, Florida, V.S., ontvingen wij het treurige bericht van liet overlijden van onze zeer beminde Moeder, Be- liuwd- en Grootmoeder. Mevrouw CHAS. L. DOUGHTY. M. G. v. LEEUW EN- DOUGHTY. J. v. LEEUWEN Lz. en Kinderen. Sassenhcim, 18 Dec. ~-j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3