Ê»«iMS*«lijke Aankondiging, i VSEMEfcMTEUJKE V1SCI! VERKOOP,. Aan den Gemeentelijken Vischwinkel, Vischmarkt 18, Telef. 1225, is DONDER DAG verkrijgbaar SCHELViSCH a f0.18 f0.2(5—f0.40, SCHAR a f0.22, MA KREEL a f 0.26, KABELJAUW a f0.42, TONG a f 1— per pond, en ZEEUWSCHE MOSSELEN a f 0.05 per K.G. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemees Ier. Leiden, 19 Dec. 1923. B. en W. van Leiden brengen Ter alge meen© kennis, dat door hen vergunning is verleend aan: a. de N.V. „Acetylena" te Rotterdam, Tot oprichting van een ondergrondsche bewaar plaats voor benzine op do Beestenmarkt, met aftap-inrichting in de Steenstraat, op het trottoir vóór het perceel Steenstraat No. 55, Sectie B, No. 1694; b. K. op den Velde, tot oprichting van een banketbakkerij in het perceel Kraaier- elraat No. 3, Sectie D, No. 1631. AGENDA. WOENSDAG 19 December. Leiden. Ned. Chr. Land-Arb. Bond afd. Leiden. Openbare Vergadering Gebouw „Predi ker. Spr.: de beer L. van Vliet (Hoofdbe stuurder). Aanvang 8 uur. WOENSDAG 19 December. Leiden. Oub. Vergadering Vereeniging voor In wendige Zending der Chr. Geref. Ge meente. Spr.: Ds. Bijleveld van Haar lem. Onderw.: Een wondervolle visch- vangst. Kerkgebouw Breestraat. Aanvang 3 uur. WOENSDAG, 19 December Katwijk, aan Zee. .Openbar© .vergadering A. R. Kiesvereeniging, 's avonds half acht in de Geref. Kerk. Sprekers de beeren Ds. Boeijinga van Sassenheim en R. Zuidema van Leiden. DONDERDAG 20 December. Leiden. Openb. Verg. A. R. Kiesvereeniging „Ne derland en Oranje". Spr. Ds. C. J. W. van Lummel van Zuidland. Gelegenheid voor debat. Stadsgehoorzaal, aanvang 8 uur. VRIJDAG 28 December. Leiden. Ver gadering 3-0ct. Ver. in De Vergulden Turk. Aanvang half negen uur. Apotheek die tot en met Zondag op Maandagmorgen eiken nacht en des Zon dags geopend is: M. Boekwi.it. Vischmarkt. 8, Tel. 552. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is 9teeds geopend, coch alleen voor leden van dit Fonds. 2. omdat kolonel Piastiras namens een aantal officieren van leger en vloot aan het kair net een lange resolutie voorleg de, waarin de gronden werden aange voerd, waarom het een noodzakelijkheid is geworden, dat de Glücksburger dy nastie afstand doet van den Griek&chen troon. Het vertrek van den koning befeekent met, dat hij afstand van den troon doet, hoewel zajn terugkeer naar Griekenland niet wordt verwacht De koning ontvangt als reiskosten 1 millioen drachmen en als toelage VA miL- lroen drachmen. Een drankaanval! Zaterdagavond j.l., aldus meldt een speciaal telegram uit New York aan de „ChicagoTribune" werd een 300 m;jl lang gedeelte van de grens tusschen den staat New York en Canada even nauw keurig bewaakt als zes. jaar geleden en- ke7o grensgedeelten in het Westen. Ach ter de zwaargewapende grenswachters wachtten meer dan 100 zwaar heiaden 6nelle automobielen, beladen niet de fijn ste wijnen, whisky en likeuren, op het sein tot den krachtigsteii aanval op het 18e Rendement, welke nog ooit beproefd was. Het commando „vooruit" kwam kort na het invaüle.n der duisternis. Toen be gon de aanval onmiddellijk. Zeven auto's werden terstond genomen, doch voor een bedrag van 100.000 dollar aan sterke drank kwam veilig dwars door het cor don douaniers over*de grens en Amerika binnen. Tegen de Kerstdagen en Nieuw jaar wordt een nieuwe aanval verwacht. Uit II Paso (Texas) wordt door Reuter geme'd, dat de Mexicaansche regeerin'gs- troepen San Mrrcos, een strategisch punt tusschen Vera Cruz en Mexico-Cily, heb ben bezet, waarbij zij een grooto hoe veelheid munitie huitmaakten. De federale troepen rukken thans op naar de hoofd posities der rebellen. 1 i Rusland oonfolidetërf Zich. Hot onderzoek van de Deenscho delez gatio te Moskou heeft, naar een telegram uit Kopenhagen meldt, uitgemaakt, dat de chaos in Rusland schijnt af to nemen Do politieke ontwikkeling van Rusland beeft een punt here;kt, waarop een er- ^'•nning van do buitenlandsche schuld, die ongeveer 800 millioen pond sterling bedraagt, mogelijk is geworden. V aotmanoeuvres De geheel© Britsche Atlantische' Vlioot vertrekt op 10 Januari uit Portland en zal zich verzamelen in de Palenza baai (Majorca) voor het houden van vloot- manoeuvres in de Middellandsche Zee van 15 Maart tot het einde dier maand. Ook de Middellandsche Zee-vloot, die haar bas:s te Malta heeft, zal bij deize manoeuvres aanwezig zijn. Een groofe leening aan Dui^schland Een Exchange-telegram uit Washington meldt, dat aangenomen wordt, dat de re- Igeering samenwerkt met de bankiers voor een grootsch opgezette berstelleening aan Duilschland, in geval het ondeitzoek van de commissie van experts een gunstig fe«jjtaat mocht ^x>'Vv.arer>. 1 Xn met-officieel© kringen verwacht men dat dezo leening de grootste in do historie der financieel© transacties van Amerika zal worden, uitgezonderd natuurlijk de leenfhgen, die Amerika gedurende den oorlog aan de geallieerden toestond. Verwacht wordt, dat Groot-Brittannië èn andere mogendheden zullen deelne men, doch het grootste gedeelte van de leening zal in Amerika ondergebracht worden. KORTE BERICHTEN De Duitsche Rijksraad heeft den commissaris voor den devisenhandel Schacht tot pres;dent van de rijksbank gekozen. De keuze wacht op de goedkeu ring van den rijkspresident. Mac Adoo, de vroegere secretaris van schatkist, schoonzoon van ex-presi dent Wilson, heeft thans definitief mede gedeeld, dat hij een democratische Can dida tuur voor het presidentschap aan vaardt. De politic te Rome heeft heden 43 anarchisten gearresteerd, die Ir'jeen wa ren gekomen in de Kamer van Arbeid, met het doel de anarchistische beweging te reorganiseeren. Kardinaal Begin, de Roomsch-Ka- tholieko primaat van Canada en aarts bisschop van Ouebec, beeft een dansver- bod afgekondigd. Do Roomsche „Maasbode* verneemt uit het vaticaan, dat er een voor-voor bereidende vergadering is gehouden ter bespreking van de twijfels over het mar telaarschap van 82 rek'gievsen, die (naar verluidt) uit haat tot Oranje in 1794 ont hoofd werden en de wonderen, welke baar worden toegeschreven Deze voor-voorbereidende vergadering maakt elke twijfel over dc twijfel wel overbodig in deze wonderlijke zaak! KERK EN SCHOOL NED. HERT. KERK. Beroepen: Te Eek en Wiel (toez.) E. Raams, te Hoek (Z.) To Aineide en Tienhoven F. v. Asch, te Den Ham. Bedankt:Voor Oude-Tonge, G. Alers te Nieuw-Lekkerland. OUD-GEREF. GEMEENTE. Beroepen: Te Boskoop, J. v. Vliet te Dordrecht. REM. BROEDERSCHAP. Beroepen: Te Amsterdam, W. Mackenzie, te Utrecht. Bovcsfigiiuti, Irtfrecc. Afscheid. D s. A. J. Eykman Jr. Ned. Herv. predi te Hattem, die een beroep aannam naar Sebaldeburen, nam Zondag van tzijn gemeente afscheid met een leerrede over Hand. 8:30 en 39. Na wederaij-dsche toe spraken werd Ds. E. de zegentede uit Ps. 134 toegezongen. Ds. A. Adriani werd Zondag j.l. be vestigd leeraaT der Ned. Herv. Gem. te Baarn, waarbij Ds. G. D. v. Noppen uit ZwoTle optrad als "bevestiger met als tekst Hand. 10:33b. Ds. A. hield 's avonds een intreepredd- cat'e over Lukas 2:25b. Er was veel belangstelling. Ds. J. v. d. Sluis, gekomen van Gen- deren, werd Zondag in bet ambt beves tigd bii de Geref. Kerk van Ouderkerk a. d. IJssel, door den consulent, Ds. Drost te Moordrecht, die lot tekst had Jes. 62:6 en 7. Des avonds deed Ds. v. d. S. intrede met een predicatio over 1 Cor. 2 >2. Verschillende toespraken werden ge houden door en tot verschillende colle ga's, en burgerlijke autoriteiten, waarvan er velen de plechtigheid bijwoonden. Na een vacature van ruim een jaaT, deed Zondag Ds. W. Steunenberg, gekomen van Heemse, zijn intrede bij de Geref. Kerk te Heerenveen, spiekende naar aanleiding van Neh. 2: 20a. Als be vestiger trad op Ds. van Loon, van Smil de, met den tekst Ef. 4:1113. Beide kec- ren, vooral 's avonds bij de intrede, was bet ruime kerkgebouw overvol. De nieu we predikant werd toegesproken door den consulent Ds. Petersen, van Wolvega, en door ouderling B. Loovenga. Beroepbaar verklaard. Ds. G. P. A. Ruijsch van Dugteren, emeritus predikant te Leiderdorp, stelt zich weder beroeribaar in de Nederland- sche Heiwormde Kerk. 1 Jl Geen ontheffing der Doopdiensten. Op de laatste vergadering van den Ker- keraad der Ned. Herv. gemeente te 's-Gravenhage, kwam een voorstel ter ta fel om verandering te brengen in de uren der Doopsbediening, „opdat de gemeente meer den H. Doop lieere verstaan en waardeeren". De Doop wordt nu in een aparte middagdienst bediend. Na breede bespreking verklaarde de KeTkeraad het voorstel ongeschikt, hoeveel sympathie men ook voor de in de toelichting van het voorste7: uitgopproken gedachten heeft. De S'chooU*aad. De heer R. J. F. J. H. Nogarede, te Rotterdam, heeft bedankt als secretaris van de examen-commissie van den Schoolraad. In zijn plaats is als secretar- ris opgetrederi de heer C. F. [Verschoor, te Schevenin'gen. Examinatie van ouderlingen en diakenen. In de „Geld. Kerkb." deelt Ds. G. Ren ting „uit de oude doos" mede, dat vroeger jaren in sommige Afgescheiden Kerken examinatie van ouderlingen en diakenen its had. Zoo b.v. te Winterswijk. In 1841 en 1843 kon men daar, na tot onder- ding of diaken gekozen te zin, niet zoo maar in bet ambt worden bevestigd. De gekozenen moesten eerst het bewijs leve ren, dat zij voor het ambt bekwaam wa ren. Op de vergadering der classis moes ten ze zich aan een onderzoek, een soort examen, onderwerpen. En eerst wan neer ook de classicale vergadering geen bezwaren had» mochten ze in bet ambt Voor elke plek van Uw huid welke ruw is of schrijnt gebruikt men het beste Purol. In doozen 90, 60 en 30 ct. Bij apoth. en drogisten. 4453 Bij hoest en keelpijn gebruikt men het beste Thermo-Tabletten. Doozen 400 Tabl. 80 ct. en 200 Tabl. 45 ct. Bij Apoth. en Drogisten. 4459 worden bevestigd. Zoo b.v. examineerde 'Je praeses der classis-vergadering de ge kozen ouderlingen en diakenen naar 1 Timotheus 3. Van ieder vers moest een verklaring gegeven worden. De praeses vatte zijn taak ruim op. Hij ondervroeg aldus volgens de notulen van 13 Dee. 1843 niet alleen de drie „candidaten", maar hij nam de gelegen heid waar om tevens ook de leden der vergadering eens aan de tand te voelen, door hij rondvraag hun meening te vra gen over de beteekenis van 1 Tim. 3:3a, en wel in 't bijzonder over de uitdrukking „geen smijter". Het bleek, dat de verga dering geen bezwaren had, om de drie broeders tot de bediening van het ambt toe te laten. AUe leden der classis waren tevreden. Of de praeses tevreden is geweest over de resultaten van het onderzoek, dat hij zoo terloops instelde hij zijn mede-afge vaardigden naar de classis, vermelden dc notulen niet. Plaatsvervangende hoofden. Onder de nieuwe wet op het lager on derwijs is het instituut waarnemende hoofden vervallen. Thans moet in ieder geval, dat het hoofd der school ziek is, ua overleg tusschen het sijksschooltcezicht en B. en W. eener gemeente, een benoe ming van een plaatsvervanger door den raad volgen, wil de gemeente recht op vergoeding door het rijk hebben Het is duidelijk, dat dit stelsel hij vervanging voor korten duur moeilijkheden veroor zaakt en het nalaten van een voorziening voor korten duur stagnatie van afwikke ling van schoolzaken kan ten gevolge hebben. Bn en W. van Tiel hebben de meening van den minister van onderwijs ingewon nen. De raad heeft volgens den minis ter krachtens art. 134 der gemeentewet de bevoegdheid, voor kortstond;ge ver vanging van het hoofd een der onderwij zers hij voorbaat aan te wijzen. Het komt B. en W. met den minister voor, dat aan 'deze onderwijzers geen extra beloonmg op grond van die aanwijzing behoeft te worden toegekend, evenmin als voor hun optreden als waarnemend hoofd geduren de een tijdvak van ten hoogste een maand. B. en W. stellen den raad voor op de zen grond elk der openbare scholen in deze gemeente een onderwijzer met de kortstondige tijdelijke waarneming te be lasten. STATEN-GEÜEliAAL EERSTE KAMER. Avondvergadering van gisteren Be Voorzitter stelt voor het ont werp van wet van den heer Fleskens (tijde lijke beperking van den invoer van schoen werk) te behandelen in de afdeelingen op Woensdag 19 December v.m. 11 uur. Conform besloten. De Kamer gaat over tot het trekken der afdeelingen. De vergadering wordt voor tien minuten geschorst. Na heropening der vergadering deelt de Voorzitter mede dat benoemd zijn tot voor zitter der afdeelingen de heeren Smeenge, v. Einbden, de Vos van Steenwijk, de Vries en Blomjous. en tot onder-voorzitters de hoeren Slin- genberg, Hendels, Rink, de Waal Malefijt en Anema. Do vergadering wordt verdaagd tot Don derdag 27 December a.s. nan. 2- uur. GEMEENTERAAD LEPDEN (Vervolg van het. Tweede Blad,) Het voorstel van den heer v. Eek om wijzigingen aan te brengen in de verorde ning op do straatpolitio wordt geren- voyeerd naar B. en W. om praeodvies. De motie van den heer v .Eek: „De Raad spreekt do wenschelijkheid uit, dat voortaan ook in Leiden het hou den van optochten en meetings met mu ziek en banieren', op Zondag in den na middag als regel zal worden toegestaan." Wordt verworpen met 18 tegen 14 stem men. Voor stemde links (behalve do heeren v. Hamel en Reimeringer) en de heer Heemskerk. De motie van den heer van Stralen f „De Raad, van oordeel dat het ge wen scht is om gezinnen, welke door lang durige werkloosheid met gevaar van vol strekte armoede worden bedreigd, voor al- geheele inzinking te bewaren; noodigt B. en W. uit maatregelen te ne men, waardoor het mogelijk wordt aan die gezinnen bijzondere hulp te verleenen" wordt verworpen met 18 tegen 14 stemmen. Voor steunden de S. D. A. i\, de V. D., de Democraten, de heer Knuttel en de heer Eikerbout. Het voorstel van den heer van Stralen: „De Raad besluit de Gemeentelijk© Steuncommissie te verzoeken de onder steuning aan dubbel uitgetrokken werk- loozen niet te verminderen" wordt verwor pen met 17 tegen 15; S. D. A. P., V. D., Democraten, de heer Knuttel en de heeren Heemskerk, v. Rosmalen en Eikerbout. De heer Kooistra (tot de tribune):' „Laat ze maar weer verrekken van de honger I" Een voorstel van den heer Groeneveld om de raadsstukken eerder ter beschik king te stellen, wordt verworpen; met 24 tegen 8 stemmen. (S. D. A. P. en de heer Knuttel.) •Alsnu komen ;;Vü De Uitgaven der begrooting aan de orde. Bij artikel 30 klaagt de heer Groene veld dat tie bibliotheek niet genoeg is voorzien. De Yoorz.: De kasten zijn te klein! De heer Groeneveld: Dan moeten de kasten zich maar aanpassen aan de boeken! (gelach.) De Voorz.Dat is onmogelijk. Groeien de kasten bestaan niet. De heer Groeneveld klaagt verder dat de gemeente-bureaux niet geopend zijn, wanneer do raadsleden vrij zijn. Er is verder geen wet te krijgen als men die zoekt. De Voorz.: U hebt zelf den vrijen Za terdagmiddag helpen invoeren. Uit bezui- nigingsoverwegingen wil spT. zijn eigen wetten serie wel afstaan als de heer Groe neveld die noodig heeft. Den heer Groeneveld kan het niet schelen waar de wetten vandaan komen als ze maar komen. De gemeente is wel arm maar een honderd gulden voor boeken kan er nog wel af De heer O o s t. d a mZeker om jou een wetje te bezorgen I" De heer Heemskerk: Je bent den voorzitter niet erg dankbaar! De heer Eerdmans zou het Gemeen teverslag meer uitgebreid willen zien. Hier is verkeerd bezuinigd, want spr. mist ver schillende waardevolle gegevens. Eek aan op het instellen van een afdee- Eak aan op het instellen van een affdee- ling kinderpolitie, welke hij voor het kind noodig aclit. Spr. zou in tegenstelling met B. en W. deze afdeeling willen inrichten, voor het nieuwe Politiebureau er is. De' V oorz. zegt dat B. en W. en de commissaris niet onsympathiek tegenover deze zaak staan, maar in een middelbare stad brengt het invoeren bezwaren mee. Het personeel zou in verhouding met Am sterdam zeer klein moeten zijn. Eventueel zou men b.v. de recherche er mee kunnen belasten, maar dingen als in Amsterdam, waar men een apart gebouw heeft kan men hier niet gaan beginnen. Misschien is bij het nieuwe Politiebureau een afzonder lijke ingang mogelijk aan de Langebrug. Het heeft voor deze afdeeling zijn bezwa ren als er een ingang is gelijk tegenwoor dig aan de Breestraat. De heer v. Eek niaaku verder bij deze post nog bezwaar tegen de verordening waarbij verboden is andere dan plaatselij ke bladen in de posthuizen te lezen. Spr. verzoekt deze verordening niet al te formalistisch op te vatten, daar binnen kort een „Volk" voor Den Haag, Leiden en omstreken zal verschijnen. De Voorz. kan niets toezeggen. Laat de heer v. Eek dan een plaatselijk blad uitgeven. Do heer Oost dam wil alle couranten verbieden. De agenten moeten op hun qui vivo zijn (gelach.) De Voorz.: Het is een rustpost. Als er in de buurt een moord gebeurt mogen ze natuurlijk niet doorlezen!.... (Vroolijk- heid.) De heer Kooistra maakt oen opmer king dat gediplomeerde agenten soms niet bevorderd zijn. De Voorz.: Dit gaat buiten de be voegdheid vaai den Raad; het behoort tot- mijn macht. De heer Kooistra: Het is wel uw vak (gelach.) Spr. wil toch wie gediplomeerd is bevor deren, al heeft hij de aanteekening niet. Hij vreest dat het komt doordat de com missaris in de examen-commissie ziet. Moet deze telkens weer nieuwe voorschrif ten eischen om weer examens te kunnen afnemen De Voorz. zegt, dat nu de Politiebon den zelf op ontwikkeling aandringen ook hoogere eischen gesteld mogen worden. De verhouding tusschen eerste en tweede klas agenten is hier buitengewoon gunstig. Dé heer W i l.m e r merkt op, dat nu toe gezegd is dat bij in gebruikname van het nieuwe bureau een 10-tal agenten minder noodig zijn het hem verblijdt, dat men deze bezuiniging toepast door de vacatu res niet te vervullen. Hij hoopt dat men op dezen weg zal voortgaan. De heer Knuttel verklaart zich als van ouds tegen de gcheele post omdat de politie thans is een klasse-instituut. Op de politie zou hij (daar de lasten verviervou digd zijn sinds 1914) 't eerst willen bezuini gen. De recherche is sinds de ^hoogcon junctuur van den inbraak" niet terugge bracht. Enkele opmerkingen van den heer Knuttel worden door den voorzitter te- rechtgezet als niet-ter-zake. Spr. klaagt verder dat er gelden voor een vijftal agen ten zijn uitgetrokken terwijl deze niet in^ dienst zijn. Een revolutie als *in Duitseh- land hoeft men thans heusch niet te vree zen. De Voorz., antwoordende, zegt, dat et weinig bezuinigd kan worden, omdat de Raad de 3-urendag heeft ingevoerd. Er moet een extra-post o-p de begrooting wor den gehandhaafd uit voorzichtigheid, maar waarschijnlijk wordt zo nooit ge bruikt, evenals dat in andere jaren ge beurde. In antwoord op een vraag van den heer Knuttel over het aanstellen van een burgerklerk, die f 500 minder verdient dan de agent die voorheen zijn werkzaamhe den verrichtte, zegt de voorz. dat dit een zuivere bezuiniging is geweest, Politioneele kennis is voor dat werk niet zoozeer noo dig, en een burgerklerk is goedkooper. D.o recherche mag hier duur zijn, maar die is dan ook perfect in orde. Voor kort is nog een gevaarlijk inbreker door haar werk gepakt. De heer v. d. Wall vindt dc post voor kleeding der politio te hoog. In Groningen, waar 51 man meer politie is, is de post f 1000 lager. De Voorz. zegt dat de kleediug hier duurder i9 en bovendien wordt hier meer zorg aan de kleeding besteed. Men kan, als een agent een scheur in zijn broek krijgt, dit kleedingstuk toch niet naar Gro ningen sturen om te repa-reeren.(gelach) 1 De heer v. Eek maakt:, evenals ten vo rige jare, bezwaar tegen subsidie aan de, R. K. Bond St. Michael en de A. N. P. B. Spr. stelt voor het subsidie voor den R. K.' bond te schrappen. De Voorz. verdedigt deze subsidie'*. Het voorstel-van Eek wordt verworpen met 24 tegen 8 stemmen (S.D.A.P. en Com.) Bij punt 103: „Kosten van gemeentelijke, volksbaden". maakt de heer Wilbrink de opmerking, drt de medewerkinig van' het sclioolpersoneel blijkbaar is tegenge vallen, want nu moeten weer extra-krach- ton worden aangesteld con do kinderen' uit en aan te kleeden. De heer M e ij n e n antwoordt onver staanbaar. De heer v. d. Heuvel vraagt wanneer do zweminrichting aan de Zijl in gebruik kan worden genomen. Wethouder Mulder zegt dat zooveel mogelijk spotd zal worden betracht. Waar schijnlijk zal het werk op 1 Juli klaar zijn j) Do vergadering wordt geschorscht. In het gisteren geplaatste verslag is do discussie over punt 15 (Interpellatie- Sytsma inzake benoeming tijdelijke amte tenaren) geplaatst onder punt 16 (Inter-* pellatie-Sytsma inzak© vrachtauto's)* waarvan de discussie daarna volgt. Voortgezette vergadering van hedenmid dag. Voorzitter Jhr. Mr. Dr. N. O. de Gijselaar. Afwezig de heer Dubbeldeman. Voortgegaan wordt met de artikelsgewijze f behandeling van de Gemecntebegrooting 1924. De heer Mulder antwoordt op een gis- teren, gedane vraag, dat Leidsehe werklie- den in dienst moeten gesteld worden, waar- vaai 50 pet. werxloozen. De heer v. Stralen had gedacht dafc I voortaan altijd 80 pet, werkloozen zoudenj j in dienst gesteld moeten worden. Er zijn; geschikte krachten genoeg. Wethouder Mulder zegt, dat er veel vakkundigen bij dit werk noodig zijn. Bij artikel 106 komt aan de orde een voorstel van den heer Vcrweij, waarin voor- gesteld wordt dat de gemeente zoo spoedig mogelijk het aanlegger, van meerdere speel terreinen ter hand neme. en een motie van den heer Van Stralen:1 De Raad, gezien de wenschelijkheid om in het midden der stad over een kinderspeel- terrein te beschikken; van meening dat het terrein van het voor malige Invalidenhuis aan de Middeweg zeer geschikt is om tet speelterrein te wor- i den ingericht; besluit na afloop der bestaande huurcon- tracten het Ivalidenhuis niet meer te ver- huren, te doen afbreken en het openko- t mend terrein voor speelterrein in te richten. Do heer Van Stralen zegt, dat het voormalig Invalidehuis toch alleen maar j voor opslagruimte wordt gebruikt. Een der- ving van f 1360 huur wordt ruim vergoed door het verkrijgen van een goed speelter- rein midden in de stad. De heer V e r w e ij verdedigt zijn voorstel j op zedelijke gronden en met het oog op de werkverschaffing. De heer Witman s vraagt hoe lang het i contract nog loopt. Als het nog 10 jaar I duurt. De Voorz.: Wel neen De heer Splinter acht dat er voldoend© j speelterreinen zijn en de afbraak en inrich ting zal ook wel wat kosten. Mevrouw v. 11 a 11 i e is voor het voorstel Verweij want haar fractie heeft kot eerst voorgesteld speelterreinen in te richten. De Voorz.: Maar ik heb 'het toch maar gedaan weten te krijgen. Mevr. v. Itallie verklaart verder dat. zij aan de phantastische motie van den heer v. Stralen haar stem niet zal geven. j Wethouder Mulder noemt de plaats van het oude Invalidehuis niet bijzonder ge schikt. De omwonenden zullen wel moord en brand gaan schreeuwen..,. Geroep: Nou.... De heer Mul de r: Men moet de omwo nenden alders maar hooren. Spr. is niet tegen sport, maar thans is sport een ziek te geworden. De heer Heemskerk: Speelterreinen worden gevraagd. De heer Mulder aclit de opvoedkun- dige strekking niet zoo hoog. De huur die men verder thans zal derven is niet zoo gering. j De heer S pen del is tegen beide voor- stellen. Dergelijke speclgelegenhedien zon- der toezicht zijn niet opvoedkundig. f De Voorz. zegt vroeger in zijn tijd ge- i speeld te hebben op straat (gelach.) Al was het met Piet de smeerpoets. We had- den, toen, zegt spr., dolle pret. Maar thans moet alles geld kosten» Het komt voorna- j melijk doordat ouders en onderwijzers niet j genoeg toezicht uitoefenen. Er is al veel gedaan en, men moet niet overdrijven. Het invalidenhuis moet zeer zeker afgebroken, iii de beschikbare ruimte kan men dan gaan spelen etc. Er zijn dringender behoeften dan com- i plete speelterreinen. Er zijn stille plaatsen j genoeg. f. De lieer V e r w e y vindt, dat dc speel terreinen in een behoefto der kinderen voorzien. Spr. verdedigt do voetbalsport die wel wat geringschat is. Spr. vestigt de aandacht op een terrein bij de Valdez- straat en op een deel van het Schutiers- land. Do wethouder moet maar eens ver der speuren. Do hoer Knuttel heeft zicli verbaasd over de houding van B. en W. Spr. zegt, dat er uitwassen van spoil zijn. Het voet balspel is b.v. meer een kijkspel geworden. Maar men moet 't niet voorstellen dnt cr in plaats van sport studio zal komen. A.-i cr j geen sport is za-1 men gaan straatsl-J^c- ren. Op straat spelen gaat niet zoo goed j meer, want het verkeer is heel andeis c an v vroeger. Dc eisclien voor dc jeugd zijn ver- anderd. Er is gebrek aan terreinen nii- .-.eirj in de stad. Het terrein bij dc. Doe, za- zerne zou goed zijn. Spr. begrijpt uc te genstelling van den voorzitter niet. a-«i 'pengracht e.d. zijn stegen en sloppen cn men wordt er weggejaagd, j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2