WOONT Verkooping 2e WINTERLEZING azijn ffl DEI 101 NIEIS VREEMD l van Diners ing? Adverientiën HERENHUIS Occasion Duitsche Piano f 390,- Aanbesteding WEET GIJ SASSENHEIM. VISITEKAARTEN. ZANDVLIET's Boekhandel, Bezichtigt onze Etalages. Een partij Coupons voor Heerencostuums Steunt de Christelijke Pers. Express Margarine, Kofiie, Tliee en Cacao. Eigenhuisver zekering J. W. BOBIJENCA ZONEN - UITGEVERS - SHE Piano's - Orgels H. MENS Uitsluitend solide fabrikaten Ondertrouwd: J- COBUS PLGOÏ Wedr. van Antjevan der Hors en COROTiiEA SOPHIA VAN STRAAIE Kerkelijke Huwelijksbeve? tiging D.V. in de Geref. Kerl te Ter Aar op 27 Decembe a.s. te halt twee uur. Ontvangtijd Rijnsburg: „Zonnewende", Woensdag 1' Dec. van 2—4 en van 810 Ontvangtijd Ter Aar: Dinsdag 25 Dec. van 24 ei van 8—10. 229: Rijnsburg 13 December 1923. Tot onze groote droef heid overleed heden onze beste Man, Vader, Behuwd- en Grootvader CORNELIS HENDRIK KRANTZ in den ouderdom van 70 jaar. 2277 Warmond: E. M. H. KRANTZ- VAN DIJK Leiden: B. F. KRANTZ M. J. J. I. KRANTZ- METHORST Den Haag: D. KRANTZ J. KRANTZ- ROOSENBURG Leiden: L. P. KRANTZ A. KRANTZ M. A. V. KRANTZ- KASSNER en Kleinkinderen Warmond, 14 Dec. '23. Teraardebestelling te Warmond Dinsdag 18 December te 11V2 uur Wegens verplaatsing Gem. Reinigingsdienst wenscht on- dergeteekende tegen billijke voorwaarden, met alle mogelijke zaken in relation te treden tot 'tafsluiten van contracten ter afhaling van vuilnis. 2292 Adres 1. 1. BINNENDIJK Sl Z. (Lammerenmarkt) Korte Schreistraat 2 Behanger, Stoffeerder en Matrassenmaker. Onderge- teekendo beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende werkzaamheden in bovenge noemde Vakken. Vraagt prijs van Divans. Billijke prijzen Beleefd aanbevelend 2281 H. BAKKER, Geeregracht 12. Openbare Vrijwillige a het NOTARISHUIS te Leiden, ij OPBOD en AFSLAG, op Irijdagen 18 en 25 Januari 1924, e 7 uren, ten overstaan van A. VAN HAMEL, Notaris te .eiden, van: Het aanzienlijk net groofen tuin, aan het IAPENBURG No. 24 te Leiden, met aparten uitgangen aan het Rapenburg en aan de Papegracht, groot 5 aren, 81 centiaren, bevattende beneden: geheel marmeren vestibule eo. gang, trappenhuis, 2 groote kamers en suite met wit mar meren schoorsteenen, vóór kamer, tuinkamer en achter kamer, ruime keuken, kelder, ruime bergplaatsen en kasten. Boven: gang, 7 ruime kamers, waarvan één badkamer.Voorts zeer groote zolder met 2 dienst bodenkamers, achterzolder en vliering. Het perceel is geheel voorzien van waterleiding, gas- en electr. lichtleidiftg. Grondl. f 140.64. Aanvaar ding en betaling op 3 Maart 1924. 2279 Meerdere inlichtingen ver krijgbaar bij voorn. Notaris VAN HAMEL Steenscbuur 3 en Notaris Mr. COEBERGH, Stationsweg 8, Leiden. Het Perceel is te bezich tigen op DINSDAG 18 Dec. a.s. en op DINSDAGEN 8, 15 en 22 Januari 1924, van 24 uur, op INTRODUCTIEBEWIJS bij voorn. Notarissen verkrijgbaar Gevraagd een net DAGMEISJE, G.G., voor halve dagen. Mej. VLIELAND, Nieuwe Rijn 50, 2280 (bovenbel). TE HUUR aangeboden: Een ruime Pakbuiszolder en Pakhuisruimte, zeer geschikt voor staking van een Automo biel. Te bevragen: Mecklen- burgstraat, Heeresingel. 2282 Vrij Bovenhuis te Huur. voor stille Menschen, 4 Kamers, Keuken, Balkon, Gas, Water, aan den Leidsche Straatweg 7, f30,— per maand. W. ZONNE VELD, Sigarenhandel, 2283 Voorschoten. Gebruikte zwarte Desgewenscht ook In huurkoop verkrijgbaar. 2275 „DE HUISVRIEND" Nieuwe Rijn 49, Leiden Vrijdag 28 December des mórgens elf uren, zal in het Café „Zomerzorg", worden aanbesteed in vakken: Het bouwen van een Woonhuis op paal fundeering aan den Rijnsburgerweg naast No. 21. Aanwijzing ter Dinsdag 18 December des morgens elf uren. Bestek met teekening verkrijgbaar f 1.50 ter Drukkerij v. d. LINDEN, Vliet. Inlichtingen elke werk dag 's morgens 910 uren in „De Keet", Rijnsburgerweg 35. 2276 H. J. JESSE. Bij J. H. KOK te Kampen zijn heden verschenen DE GESCHIEDENIS DER FRANSCHE REVOLUTIE MN ONS YOLK tERHM D DOOR J. SCHOUTEN. Royaal formaat - 324 pag- DERDE DRUK Prijs f2.50. Instem- pelband van Joh. Braakeksiek f 3.25 N iemand late in dezen tijd van revolutionaire woelingen dit aangrij pende boek ongelezen. Ouders, geet het uw kinderen ter lezing! door RUNA. DERDE DRUK Royaal formaat - 231 pag Prijs fl.25 In stempelb. 12.60 Van dit wonder-mooie boek van Runa ver scheen thans de derde druk. Dat egt genoeg l dat de Sanguinose zulk een voortreffelijk middel is? voor allen die zwak eti moede zijn; die luste loos en zonder energie; die gedurig vermoeid zijn of lijden aan pyn in het hoofd, in den rug of de lenden; die te moe zijn om te eten, of te zwak om te slapen, is de San guinose een opwekkend en versterkend middel, waarvan de uitwerking snel en verrassend Is. Prijs per flesch met ge bruiksaanwijzing f 2,—, 6 fl. 11,—, 12 fl. 21.—. Wacht U voor namaak! Bij alle Apothekers en voorname Drogisten. VAN DAM Co., De Biemerstraat 2c/4, Den Haag. 11654 vanaf f I.- Breestraat 157 Tel. 563 door Dr. N. BUFFINGA, van Rotterdam, op Vrijdag 21 December, in de Ger. Kerk. Onderwerp: De onsterfelijkheid der Ziel. Orgelspel van den heer KEUNING. Aanvang 7 uur. Toegang vpij' Bestelt deze nog vroegtijdig bij HAARLEMMERSTRAAT 117 - LEIDEN. Ned. Chr. Landarbeiders Bond (Afdeeliny LEIDEN). 2286 OPENBARE VERGADERING op Woensdag 19 Dec. a.s. des avonds te 8 uur, in gebouw „PREDIKER". SprekerL. v. VLIET (Hoofdbestuurder) te Westmaas Onderwerp: „Waarom als arbeider vereenigen". Gelegenheid tot gedachtenwlsseiing. HET BESTUUR welke tegen onderstaande Inge prijzen worden. Een partij 2 el bre'de zuiver Wollen Stoffen van f4.50 nu 99 ct. 2 el breede Kamgaren van f 3.90 nu S1.69. Wollen Mousseline van f 2,25 nu fl.19. Zuiver Wollen fantasie Sfreepen van f2.90 nu fl.25. Velour de Laine voor Mantels van f5.50 nu f2.69. Fluweelen van f2.50 nuf 1.49, 90 cM. breed van 5.50 nu f 2.93, Zijden Luster 110 cM. breed van f2.50 nu 89 ct. 110 cM. breed blauw Popeline van f2.90 nu 99 ct. per Coupon van f 32.50 nu f12.90. Ongekende koopjes in Couponnen voor Heeren- en Jongensjassen. Blauw Ratiné van f6.50 nu 13.98. Coupons voor Heerenpantalons van f7.50 nu f3.98, enz. enz. Het scherpst concurreerende van LEIDEN, Donkersteeg 13-15. Fa. v. d. WIJK. Inwoners van N00RDWIJK, KATWIJK, WARMOND, VOORSCHOTEN, LEIDERDORP, KOUDEKERK, ALPHEN, BODEGRAVEN Z0ETERW0UDE, BOSKOOP en omgeving I Let op de Auto van de Handelsvereenlging EXPRESS", welke deze week in Uw gemeente ver schijnt om U kennis to laten maken met Het beste op dit gebied. Neemt dus eens proef. Levering van steeds verse he artikelen direct uit den auto, tegen prijzen, niet hooger dan in de Stadswinkels Da chauffeur komt elke week gratis bij U hooren en biedt U ge durende deze week: GRATIS een half pond der hoogst fijne Express- Margarine aan. Let op de R00DE AUTO met de GOUDEN LETTERS. 1144 Bij J. H. KOK te KAMPEN zijn verschenen IN DEN KERSTNACHT DOOR Dr. A. KUYPER Prijs fl.CO - Gel), f2.50 KERSTLICHT MEDITATIËN OM EN BIJ DE KRIBBE VAN BETHLEHEM DOOR Ds. J. J. KNAP Czn. Prijs f2.40. In Stempelb. f3.25. gij reeds in Uw Zoo niet, vraag dan nog heden de voorwaarden aan van een bij de 210s N.V. „Pharus" tenkantore: A.s. Woensdag 19 Deo. hood t D.V, voor de V voor Inwendige Zending „Filippus" der Chr. Geref. Gg op te treden, de WelEerw, heer Ds. BVLEVELD v. Haarli Onderwerp: „Een wondervolle Vischvangst Aanvang des avonds 8 uur, in de Chr. Geref. Kerk, gang Boomgaardsteeg (Breestraat). Toegang vrij.2285HET BESTUUI FOTO-ATELIER „BONGENAAI W. BLEUZÉ Jr. 1« Alléén Apothekersdijk 27 - Telefoon 301 Sftd?Speciaal adres voor buitenopnamen als diners, partijen, bouwwerken, ex- en intérieurs. CONCURREERENDE PRIJZEN SPOEDIGE LEVERINf DANKBETUIGING Ondergeteekende, Mej. A. DE BRUIN, Hoofdstraat 252 te Sasssnheim. betuigt bij deze haar welgemeenden dank aan de fa. WENNEKERS en v. NECK te Oosterbeek voor een PRIMA WASCHMACHINE welke haar werd geschonken voor de door haar ingezonden 22 omslagen van de pakjes Pakje Wennex Bleekpoeder welke aan de binnenzijde voorzien waren van de vereischte letters, tezamen vormende de woorden Door genoemde firma werdpn reeds twee honderd vier en zeventig waohmachines geschonken De machine is te bezichtigen bij de Firma D. VAN GINH0VEN, Heerenweg 463. Lisse Mej. DE BRUIN Behalve de Waschmachlne-Reclame ontvangt elke inzen der van 100, I5ü of meer omslagen van onze blauwe pakjes WENNEX BLEEKPOEDER een aardig Kinder Cadeautje. Hoe meer omslagen, hoe mooier cadeau. Verzamelt dus Wennex Bleekpoeder- Omslagen; ook van Uw familie en kennissen. De omslagen franco inzenden aan de fabriek teOosturbeek vóór 3! December 1924. Tevens mededeelen of het voor een jongen of meisje wordt gewenscht en voor welken leeftijd. 2278 I. C. JOH. KIEVIT. Het geheim wan den Canadet Van een jongen, (fie de verschrikkingen van den Oorlog maakte en van zijn reis met den Onderzeeër „Deutschlanrl" Het nageslacht zal zich verbazen over al wat in de ontzettoi jaren 1914—1918 i3 doorleefd. Dit boek begint in 1914. wereldoorlog breekt uit en Duitschland zendt zijn geweld legers over de grenzen. Han3 Ric iter, 'n jongen van 14 jaar hoofdpersoon in dit verhaal), doet zijn vader uitgeleide naar slagveld. Zijn lotgevallen loopen dwars door de oorlogsgebeu nissen heen. Ziehier slechts een greep uit den inhoud: Va naar het Westelijk front. Moeder sterft van verdriet. eenzame wees. Liefderijk opgenomen. Verpletterer tijding. Vader doodelijk gewond. Hans gaat op reis. Aan Vader'3 sterfbed. Vader vertelt van zijn strijd met Canadeezen. Wat op het slagveld gebeurd was. geheim van den Canadees". liet vroegere leven van Canadees, Ontroerende bekentenis. Wroeging en berou Het verhaal van den roofmoord in Canada. Een onschuld zit in de gevangenis. Hans krijgt een gewichtige opdracht Naar do Oorlogshaven. Hij verstopt zich op de „Deulschland" In volle zee ontdekt. Heftige tumulten. - Een gevaarvi reis. Op den bodem der Oceaan. Men ontsteelt Hans document. Aankomst in Amerika. Hans naar dehutiv de gestolen juweelen zijn begraven. De politie doet een inval Een snoodaard gegrepen. De rechtelijke dwaling komt uit Naar de gevangenis.Een onschuldige komt vrij. Naarvro en kinderen. Aangrijpend wederzien. Heldenmoed heloot) Met de „Deutschland" terug. De Zee-oonog - Te mi> van gevaren. Aankomst in het Vaderland. - Oorlog overal Wat Hans verder wedervoer, enz. enz. enz. Ziehier elech ts greep uit dit meeslepende en ontroerend schoone oorlog6>erh Prachtwerk, fraai gebonden, 254 groote pagina's n een menigte Oorlogsillustraties. II. De Vlucht eens Konings, door S. E. GREEN. 1 prachtig historisch verhaal. Inh. o. a.: Twee Koningsgozin meisjes. Bij Worcester. De Vlucht. Trouwe landslieden Vrienden in den nood. Een samenzwering. - In groot vaar. Ontvluchting en gevangenneming, enz. enz. Sp nend verhaal, nieuwe uitgave, met 8 kuustdrukplaten, 232 druks, groot formaat. III. 3 BISON. BOCHEL HANNES, of: Vroege Goi vrucht. Ontroerend verhaal, 90 bladz. IV. OCKHUIJZEN. Sociale Wetgeving. Geschiedenis, wikkeling. Omvang Vakbeweging. De Invaliditeitswet, Handboek voor ieder, 80 bladz. V. L. J. VAN DAM. In den Levensstrijd. Chr. gedich V.:I Het Alpenkind. Dr. Hiske Velden, enz. 48 bladz. u on—K. Als toegift: Vijf keurige Boekwerkjes, IOO bladz. «a QA5 geheel franco kost dit Reuzenpakket. Alleen ft sfcvwSm i3 het dubbel en dwars waard. Op denpostwi te schrijven: „Aanbod Wereldoorlog". (Ook Nr. 2 cr bi symb. prachtband f3.65). LEIDEN -: HAARLEMMERSTR. 53

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4