1517 December. Geboren: Ca-sper ca Dirk 2 z. van D. van Rijn en R. H. Brussee Catha rina Hendrik» d. van J. H. Wolkers en J. d. Heijde Johanna d. van G. do Graaff en J. Mieremet Catharina d. van G. Stouten en J. Mieremet Helenna Jfori» GeTarda Ant. d. van M. H. Dom- burgh en M. J. P. Teeuwise Susanna d. van H. .Verver en H. Jansen Catharina Maria cl. van D. S. Dickhoff en C. I. M. gtikkelman. Ondertrouwd: D. G. Magé jm. 2G en 0. E. v. Paneeren jd. 28 j. I. L. y. jEes jm. 20 j. en C. M. Neuteboom jd. 28 j. H. Schlagwein jm. 22 j. en M. Kromhout jd. 19 j. J. H. Sckultz v. Haegen jm. 3-1 j. en M. v. Dongen jd. 31 j. P. Ouwer- kerk jm. 30 j. en J. C. Taffijn jd. 32 j. P. Meijers jm. 22 j. en J. Brandt jd. 20 j. Overleden: J. M. Rijnsdorp d. 14 j. J. G. Kouwemberg-Bakker w. 73 j. Burgerlijke Stand Leiden door de scholen en het gemeentehuis. Bij verhooging van den prijs voor verwar- aiingsgas zon dus de gemeente meer moe ten betalen en dus de belasting met een zelfde bedrag moeten worden verhoogd. Men heeft dus gas van 7 ct. te nemen of niets, en waar het eenste voordeel geeft, figt het toch voor de hand dat men dit behoud. Wanneer geen verwarmingsgas meer geleverd zou worden moeten de uit flat gas verkregen voordeélen uit het ge wone gas komen, dus moet het gewone duurder worden. Bijna was ook nog besloten tot de detailverkoop van cokes over to gaan, ook al weer zonder do noo- dige bcstudoering van dit vraagstuk. Om gewichtige reden is deze verkoop vroeger opgeheven. Men denkt blijkbaar dat de verkoop van cokes per Vi H. L. voor de zelfde prijs kan afgeleverd worden, als het. groot aan den handel. Een on billijkheid zou het o.i. ook zijn om ten loste van den kolenhandelaar er een fpnn'heweo'ino'" van te maken. Dan boude men er rekening mee dat bij het opheffen van den detailverkoop het per soneel met 1 man kon worden vermindert Deze man zou er dus weer moeten bij- hrnPTi. De administratie, het werk, het materiaal als zakken; moet dat niet gere kend worden? De cokesprijs is hier laag en geen verhooging is voorgesteld. Deze prijs komt ten goede aan de gemeentena- reu, die -ermede gehaat zijn. Als de com- jp'ss'e da pr;is, evenals in Jaiden, op 2 gesteld 1 ad, zou men ze dan voor 11.80 gehad willen hebben? We vragen slechts. Nu de prijs f 1.60 is wil men 1.40. Ons dunkt, deze zaak was in 't geheel niet overwogen. Dan v/ordt nog verward het begrip „steunbeweging" en ,Gem een te-bedrijven". Wanneer een ze- tere categorie van personen de cokes [oedkooper gegeven zou moeien worden, dat toch ene zaak die de gemeente aau- laat en niet de bedrijven als zoodanig. Hen zal nog moeten leeren inzien dat hij et behandelen van de begrooling voor je bedrijven afleen het standpunt van het bloeien en den laagsten pri js bepalen voor haar producten. Wil men door de bedrijven bloo:e>n en de laagste prijs bepalen voor de productie. Wil men door de bedr'jven de belangen van èen deel der Katwijkers behartigen, dan zal dat zeker gaan ten koste van een ander doel. En dat gaat toch evenmin dat dp Raad de belan gen der kleinen zou behartigen uit den zak de kolennandelaas. Zooals we in 't )egin van dit artikel schreven, de meer derheid van den Raad is nog jeugdig en mogelijk nog wat voortvarend. Zulks zal eenogen tijd wel anders worden. We ien het, voor de desbetreffende leden zelve en voor de gemeente. RIJNSBURG. Het fanfarekorps „Wil klmina" is voornemens in de 2e helft van Januari 1924 eene uitvoering te geven. Deze uitvoering zal in denzelfden geest orde li gehouden, als de vorige, waarvan Je aangename herinneringen ongetwijfeld K>g bij de toen aanwezigen levenrJig zul len zijn. Op 24 Dec. a.s. zal door en W. dezer gemeente de inning van iet havengeld voor 1924 in het publiek i'erpacht worden. OEGSTGEEST. Geslaagd voor de icte Wiskunde, de heer H. G. Brussee, aiderwijzer te Nieuwolde. NOORDWIJK AAN ZEE. Geslaagd is voor het ixamen Wiskunde L. O. (art. 85) A. Icheps, alhier. SASSENHEIM. D s. J. L. de Vries, C h r. iercf. pred. te Rijnsburg, hoopt D.V. Jonderdag 20 Dec. des avonds 7 uur in Ie zaal Fröbelschool Kerklaan, te predi- BOSKOOP. Op de gehouden vei- ing van de vast© goederen van den. heer Akerboom zijn de perceelen in bod ge tracht als volgt: no. 1 op f 3650, no. 2 op 4000, no. 3. op f 500, no. 4 op f 2650 en no. op f 2850; te samen op f 13650. Burger 1. Stand. Geboren: trijntje van T. K. Roossen en C. Motzon Bernardu8 Willem z. van P. Versluis en egelaar Arie Johannes z. van A. Fuijk en C. A. v. Nes. Ondertrouwd: J. Koetsier en C. 1 Colpa. Getrouwd: J. de Groot 25 j. en G. lamp 27 j. N. Bijland 31 j. en M. v. loff 22 j.' Overleden: M. Voorbuit wed. van J. «avestein 71 j. HAZERSWOUDE. B u r g e r 1. Stand .Bevallen: de Vogel geb. Hoogeveen d. Th. E. 'nessen geb. van Deuren d. verleden: F. van Deuren, wed. van van der Meer. 73 j. De WelEerw. heer Ds. H. J. van Schuppen van Groot-Ammers, is door ongesteldheid verhinderd Maandag (heden) in de Ned. Herv. Kerk op te tre den tot het houden van een Uniarede. Door het Dag. Bestuur der gemeente werd in combinatie met het bestuur der voormalige vereeniging tot werkverschaffing en enkele genoodigden een vergadering gehouden in de raadka mer ter bespreking tot het nemen van maatregelen om de werkloosheid produc tief te bestrijden. Besloten werd een circu laire aan do ingezetenen der gemeente te zenden waarin doel en streven nader wordt uiteengezet .en waarop door per soonlijk bezoek een antwoord zal worden gevraagd. Door de vrachtauto der melkoentralo van Zegwaart werd in het Westeinde een lantaarnpaal door mid den gereden. De aanleidend© oorzaak was het wegglijden der auto tijdens heb pea- sceren van een voertuig. De politie werd met het geval in kennis gesteld. Op uitnoodiging van de Chr. Jongelingsvereeniging ,,Eero zij God trad in het lokaal „Salvatori" voor haar op de WelEerw. heer Ds. J. Goslinga van Utrecht, met heb onderwerp: „Johan nes Calvijn.In een keurige rede schetste spreker de groote beteefcenas in leven en werken van deczen Reformator, die onder heb bestel Gods voor zijn tijd en de eeu wen na hem, door zijne werken tot rijken zegen is geweest voor de Kerk des Heeren. Met onverdeelde aandacht werd spr. door de talrijk aanwezigen gevolgd bij de be handeling van dit onderwerp. GEMEENTERAAD LDDEH Aan de agenda van den Gemeenteraad op heden is nog toegevoegd: Benoeming van een leeraar aan het Gymnasium. Voorstel: a. tot verpachting van het baggerwerk en de uitvoering van bijkomende werk zaamheden aan H. J. de Heyder; b. tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de overneming en aanschai- fing van baggervaartuigen. Leeraar Gymnasium. Curatoren van het Stedelijk Gymnasium bieden aan den Raad de volgende voor dracht aan ter voorziening in de vacature van een leeraar voor Nederlandsclie taal en Geschiedenis: 1. A. A. Rijnhach, litt. doctorandus, 2. Dr. J. B. Manger. Mocht dr. Manger benoemd worden, dan wenschen Curatoren, dat de benoeming tijdelijk zij. Vergadering van den Raad der Ge meente Leiden op Maandag 17 December 1923. Voorzatter Jh r. Mr. Dr. N. C. dc G ij s e 1 a a r, burgemeester. Afwezig met kennisgeving de leden Dubbeldeman, Eikerbout en Groeneveld. Do V o o r z. opent de vergadering. Ouder de ingekomen stukken is een ver zoek van de Comm. voor de oprichting van een monument voor do 150-jarige herdenking van het ontzet van Leitïen, om gratis afstand van een terrein aan .het begin van hot Plantsoen en het fun dament van zulk een monument voor re kening der Gemeente te nemeD. In han den van B. en W. om advies. Verder verzoek van de in November 1918 ontslagen brugwachters W. v. Put ten en J. R-'ctkerk, cm terugbetaling van de dcor hun gestorte pens;oenpremie. Een stem: Daar heb je ze warempel weer! Do Voorz. herinnert aan het hij den Raad hakende feit, dat in dergelijke ge vallen, de Verordening dergelijke resti tutie niet toelaat. De heer Heem «kerk begrijpt niet dat een adres als dit inkomt. Zijn er nieuwe gezichtspunten? De Voorz. zegt, dat de Raad niet het recht heeft, de verordienng te wijzigen. De verzoeken kunnen dus niet worden ingewilligd. De heer v. Stralen zou toch prae- advies wenschen. We hebben nu een nieuwe Raad. 't Betreft- hier een billijk- heidskwQstie. De Voorz.» Dan moet u zorgen dat eerst d e w e t veranderd wordt. De Raad kan hier niets doen. De heer Witmans vraagt of de wet het verbiedt. De Voorz.: Ja, natuurlijk. Dat is hier de kwestie. De heer Sytsma herinnert aan het besluit, dat de meerderheid, der Commis sie van oordeel was, dat het ontslag niet gemotiveerd was. Spr. zou het toch nog- eens willen probeeren. De Voorz. zegt dat het ontslag is ver leend door B. en W. Spr. stelt voor afwij zend te beschikken. Dit voorstel wordt aangenomen met 16 tegen 6 stemmen, die van de aanwezi ge Soc. Democraten en Mevr. v. Itallie en den heer Witmans. Verder een groot aantal voorstellen en moties van diverse raadsleden, welke stukken hij de begrooting zullen worden behandeld. Een voorstel van den heer Sytsma om geen algemeene beschouwingen te hou den zal vóór de algemeene beschouwingen worden gehouden. Voorts een adres van den Neutralen Bc- stuurdersbond om de salarissen van het Gemeente-personeel ea de uitkeeringen aan werkloozen niet ïe verlagen. Ook dit adres zal bij de algem. beschou wingen worden behandeld. Op de vragen van den heer Van Eek inza- ko de eenmanswagens, (zie ons nr. van Za terdag) antwoordt de voorzitter toestem mend. lo. Praeadvies op het verzoek van M. H. W. A. van Rossum du Chattel, om eervol ontaflag als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Goedgekeurd. 2o. Benoeming van twee Ambtenaren van den Burgerlijken Stand, uitsluitend Influenza en griep 1145 kan men het beste bestrijden door het gebruik der Sanapirin-Tabletten (Mijn- hardt). Koker 75 ct. Bij apoth. en drogisten. belast met het sluiten der huwelijken. Benoemd worden de heeren E. van der Wall en J. B. Meijnen. 3o. Benoeming van een Keuringsvee arts bij het Openbaar Slachthuis cn den Keuringsdienst vcor vee en vleesch. Benoemd wordt de heer G. J. Tros, thans tijdelijk alazoodanig werkzaam. 4o. Praeadvies op het verzoek .Van Prof. Dr. A. J. Wensinck, om hem ont slag te verleenen als Regent van het H. G. of Ai-me Wees- en Kinderhuis. Goedgekeurd. 5o. Praeadvies op het verzoek van Dr. A. Hendriks, om eervol ontslag als lee raar in de Nederlandsclie taal en letter kunde en in de Geschiedenis aan het Gymnasium. Goedgekeurd. 6o. Voorstel tot overplaatsing van den onde*-wijzer J. K. van der Valk, van de school aan de Medusastraat B naar de school aan de Paul Krugerstraat A. Goedgekeurd. 7o. Voorstel om liet bepaalde bij art. 28, le lid, sub 2o der verordening, rege lende den rechtstoestand van <de ambte naren der gemeente Leiden, tot 1 Januari 1925, buiten toepassing te laten ten op zichte van den opzichter bij de Gemeente werken J. P. Hemerik. De heer Knuttel kan, gezien de groote werkloosheid, met dit voorstel niet meegaan. De heer Sijtsma voelt iets voor dit argument, maar het geldt hier een zeer ver dienstelijke kra-oht. Het voorstel wordt goedgekeurd. 8o. Voorstel in zake de vaststelling 'van pensioensgrondslagen van ambtenaren, die door den Gemeenteraad worden be noemd of wier verandering van wedde door den Gemeenieraad wordt vastgesteld. Goedgekeurd. 9o. Praeadvies op de verzoeken van dc afd. Leiden van den Neder!Bond van Werklieden in Overheidsdienst en van de afd. Leiden van den Nederl. Christel. Bond van Personeel in Publieken Dienst, in zake den inkoop voor pensioen van lossen dienst, Vóór 1 Juli 1922 bewezen. Dc lieer v. Rosmalen vraagt of cr niet iets voor te zeggen is deze mensehen pen sioengerechtigd te maken. Men zou ze tijde lijk kunnen aanstellen. De V o o r z. zegt, dat liet niet gaat om tij delijke maar om losse werklieden. De heer Baart meent, dat B. en W. zich al te gemakkelijk van deze zaak ifmaken. Het betreft hier menschen die reeds langen tijd in dienst zijn. Spreker wijst er op, dat cr nog elkén dag menschen in vasten dienst worden aangesteld. Nu zegt de Voorz. dat de Gemeente 3/4 moet betalen, maar spreker zegt, dat dit juist een reden moet zijn om het verzoek in te willigen. De heer Heemskerk begrijpt den moeilijken toestand van die menschen; maai bij meent dat er niet veel aan te doen zal zijn. Spreker acht liet een fout dat zooveel mensehen zoo langen tijd in lossen dienst worden gehouden. Spreker zou hierin wil len voorzien. De heer v. Stralen zegt dat dc oor zaak van dit adres is, dat hier dergelijke mensohen zoolang in lossen dienst worden gehouden. De lange diensttijd geeft naar spreker meent wel eenige aanspraken. Deze mensehen werden dan ook aangeduid als losvast. Aan hun werkelijke tijdelijke aan stelling ontbrak niets dan een papiertje. De Voorz.: Juist, dat is de zaak. Spr. wijst er dan op, dat in 1913 van Rijkswege pensioenaanspraken in 't leven werden ge roepen. Daarbij werd een scherp onderscheid gemaakt tusschen losse en tijdelijke ambte naren. De laatsten moeten een f o r m e e 1 e aanstelling hebben. Het feit dat de betrok kenen niet eerder een verzoek deden, wijst er op, dab zij zich niet als pensioengerech tigd beschouwden. Tegen de losse aanstellin gen ifl nooit oppositie gevoerd, hoewel daar voor gelegenheid werd gegeven. Dat thans pogingen in die richting worden gedaan is een gevolg van verkeerde inlichtingen. Spr. meent dat hieraan niets te doen is, tenzij B. en W. frauduleuze verklaringen zouden willen afgeven. De kosten zijn door B. en W. geen oogenblik in overweging gegeven. Er is gezegd: verander voor die menschen ,,'loase" in „tijdelijke". Maar, zegt spreker, daaraan denk ik niet. Ik geef geen valsohe verklaring. Met nadruk vestigt spreker er de aandacht op, dat bij de meeste van deze menschen bekend was, dat ze in verband met hun leeftijd niet als tijdelijk konden wordén aangenomen. De heer B a a r t is nog niet. overtuigd. (Ge lach. Een stem: Dat wisten we van tevo ren al). Spreker zegt dat reeds in 1914 sprake was van een nieuwe stokerij, waarom deze men schen in lossen dienst werden gehouden. Dat heeft tot gevolg gehad dat er oorlog uitbrak. (Daverend gelach). De heer Oost-dam: Ah, nu hebben we dc schuldige. De heer Baart betoogt dat het er bij hem niet in wil, dat de Voorz. gelijk heeft. De Voorz. zegt, dat volgens de wet niet anders kan worden gehandeld. Losse jaren kunnen niet ingekocht worden. Het voorstel van B. en W. wordt daarna aangenomen met 21 tegen 8 stemmen. Tegen de Soc. Dem. en de heeren Knuttel en Van Rosmaden. lOo. Voorstel in zafke het sluiten van kasgeld1 eeningen, gedurende het le kwar taal 1924. Goedgekeurd. llo. Voorstel tot verhuring van het niet tot bagger terrein ingericht gedeelte van het perceel land Sectie N. No. 178, aan P. van Ulden. Dit punt vervalt 12o. Voorstel tot het verleenen van een bijdrago in de kosten van demping en rioleering van de sloot tussehen de Rijn- zicht straat eoi de de Wetstraat. Goed gekeurd. 13o. .Voorstel in zake den bouw van ge-: meentewege van 148-woningen op een ter- ren nabij den Haagweg. ten zuiden van de Nannicstraat en tot beschikbaarstel ling van de voor dien bouw benoodigde gelden. De heer v. Stralen merkt op, dat B. en W. de exploitatie van den woningen aan de door B. en W. benoemde commissie wen schen op te dragen. Spreker heeft tegen de samenstelling van deze Commissie, waarin geen Soc. Dem. zitting heeft, bezwaar. De Voorz. antwoordt, dat het zeer goed kan gebeuren dat nog een paar leden van de S. D. A. P. worden benoemd. De heer v. Stralen: Huurders, mis schien. De V oo rz.: Ja, dat kan wel. Dat zijn toch ook leden. De heer Knuttel maakt er bezwaar te gen, dat hier klakkeloos een plan van het woningbureau Rutgers wordt overgenomen. De lieer Mulder, wetlu zegt, dat deze woningen op een geheel ander stadsgedeel te komt, terwijl over het plan door deskun digen met lof gesproken wordt. Spreker deelt nog mede, dat een aanbesteding zal worden gehouden. Het voorstel wordt goedgekeurd. 14o. Voorstel om goed te keuren dat uit de voor 1924 beschikbaar te stellen gel den voor steunverleeoing aan werkloozen door de Gemeentelijke Steuncommissie, voorloopig een bedrag van f 10.000. wordt bestemd voor de emigratie van werkloozen naar Canada. De heer Knuttel heeft er niets tegen menschen naar Canada te helpen. Hij vreest echter, dat hier pressie zal worden uitge oefend. De heer Heemskerk juicht Jiet voor stel toe, maar is het niet beter een bedrag ter beschikking van de Arbeidsbeurs te stellen. Er is nu kans op een ongewenschte wrijving. De lieer v. Eek, staat zeer aarzelend te genover dit voorstel. De zaak op zichzelf heeft zijne sympathie, maar het voorstel steunt op de gedachtengang dat het niet mogelijk ia, de werkloozen doeltreffend tc helpen. Spreker meent echter, dat veel meer gedaan zou kunnen worden. Deze hulpvev- leening vormt een tegenstelling met de gewone WerkiersclUffing, die In zekeren zin brengt een kleine herleving van den toe stand. Hier worden echter enkelen, de besten en flink3ten geholpen, terwijl de anderen in de imdder blijven zitten. De heer S ij t s ui a vraagt hoeveel men sehen met deze f 10.000 geholpen kunnen werden, enz. J)e Voorz.: Dat staat in liet prae advies. De heer v. Stralen moet in opdracht van de fractie in andere geest, spreken dan de heer v. Eck.Sprcker staat tegenover dc saak sympathiek, maar hij had! liever gezien dat het van de Regccring uitging. Als proef willen de Soc. Dem. deze zaak steu nen, mits niet de minste pressie wordt uit geoefend. Spreker vraagt hoe het moet gaan als de mensohen daar niet kunnen aarden. Daarin zou hij gaarne willen voorzien. Den 'lieer "W it-mans heeft het getroffen dat liet initiatief niet is uitgegaan van de Arbeidsbeurs. Spreker is het in hoofdzaak met den 'heer v. Stralen eens. Alleen vraagi- hij of op dezen weg zal worden voortgegaan. Den heer v. d. Wal bevreemd, het dat hier bezwaren worden gehoord. Hier worden toch alleen zij die vrij willig gaan, ge holpen worden. Alleen dan is er trouwens kans van slagen. De heer Sanders dc spr.'s beantwoordende vestigt er de aan dacht op, dat alleen de financieelc regeling gaat over de steuncommissie. Waar om niet over de Arbeidsbeurs? Omdat dit louter een administratief lichaam is. Het gaat hier echter om practische be moeiingen. De heer v. Eek maakt zich be zorgd dat dc besten zullen weggaan. Dat gelooft spreker ook, maar hij gelooft niet dat het voor de overigen slechter wordt. De werkgelegenheid wordt juist grooter. De heer v. Stralen wil in tegenstelling met zijn gewoonte, de Regeering laten voor gaan. Anders heet het altijd, dat wij geen initiatief hebben. Spreker ziet het voordeel van een andere regeling niet in. De overige bezwaren acht hij overdreven. De heer S p e n d e 1 brengt hulde aan B. en W. voor dit voorstel, waarin met aller belangen gerekend is. D© heer v. Stralen blijft aan Regcc- ringsbemoeiing de voorkeur geven. Nadat de heer Sanders weth. het voorstel nog heeft verdedigd, wordt het in stemming gebracht en aangenomen met algemeene stemmen. VERKOOPIIiGEN Gehouden verkooping in heb Notarishuis alhier, op Vrijdag jl. ten overstaan van den Notaris A. J. C. van der Heijden. Heb liuifl no. 42 en werkplaats met erven aan den Hoogen Rijndijk, koopcr de heer P. van Uïden q.q. voor f 8690; het hofje ge naamd „Wernershof", bestaande uit 13 wo ningen, in de Lange Bouwelouwesteeg nos. 1 tot en met 13. kooper de heer J. C. van der Steen voor f 1500; het huis aan den Morsehweg no. 135, kooper de heer W. Th. A. Bergers q.q. voor f 1865; het huis aan de Van der Werfstra^t no. 31, kooper de heer P. Meiman, voor f 2125 en het huis aan de Volmolengracht, no. 27, kooper de heer M. de Tombe voor f 795. ACADEMIE-NIEUWS LEIDEN. Geslaagd voor het practisch apoth. exaqaena le ged. de heer B. H. Drielsma te Rotterdam en Mej. J. Kots- wagen te Nijmegen. STADSNIEUWS Het collegium van het Leidsch Studenten corps heeft onder de leden van het L. S. C. een prijsvraag uitgeschreven voor het beste plan, dat als hoofdnummer van de lustrum feesten in 1925 kan dienen. Zaterdagmiddag is de hoor v. B. uil Rijpwetering, toen hij, zich in een café aan de Aalmarkt niet wclgevoelend, per auto naar het St. Elisabeihgesticht liet' vervoeren, in de autó overleden. Gisternacht is voor perceel Rijnsburgen weg 74 van een brug een leuning vernield. Door een auto uit Wassenaar is op het Havenplein een lantaarn stukgereden. Laatste Berichten Het Roode Kruis in Duitschland. Het Hoofdbestuur van het Nederland- sche Roode Kruis ontving telegraphisch bericht uit Berlijn, dat <Ie eerste Rood© Kruistrein aldaar in goede orde is aange komen. De moordaanslag te Valkenswaard. Do procureur-generaal bij den Hoogen Raad, Mr. Tak, heeft heden geconcludeerd tot verwerping van het cassatie-beroep, ingesteld door C. P. de Wert, huisvrouw van Matthijs Desmet, die door het Ge rechtshof te 's-Hertogenbosch veroordeeld is tot vier jaren gevangenisstraf ter zako van medeplichtigheid aan poging tot moord. De inbraak 1e Kampen. De 2 verdachten, die gearresteerd zijn in verband met den inbraak in het gebouw van de Ned. Bank te Kampen, ontkennen nog steeds, ofschoon hoe langer hoe meer aanwijzingen komen, dat do politie to Am sterdam een goeden slag geslagen heeft. De commissaris van politie te Kampen, die tc Amsterdam vertoefd heeft om do beido gearresteerden te hooren, is Zater dag weor naar Kampen teruggekeerd. Do Duitscher Max Mayer en de koopman B. Westerbaan blijven voorloopig te Amster dam nog in arrest. Visscherijberichlen. IJ MUI DEN, 12 December. Heden: kwamen van de trawlvisscberij hier aan dien afslag de stoomtrawlers: IJM 110 Meadows met f 2296, IJM 253 Sumatra mot f 3477, IJM 94 Peter D mot f 2643, IJM 146 Pieter Cornelis met f 3099, IJM 93 Dorothea met f 24'1, IJM 244 Delfland met f 2136, IJM 326 Hibernia met f 1949, IJM 15 Eveline mot f 1909, IJM 32 Zee- meeuw met f 2345, IJM 177 Emma met f 2383, IJM 306 Reiger met f 1958, BX 167 met f 1594, HH 162 met f 2735 aan besom ming. MARKTBERICHTEN AMSTERDAM, 17 Dee. Veemarkt. 573 Vette Koeien lo kw. f 1.20—1.32, Se kw. f 1.00—1.20, 3e kw. f 0.80—0.95 80 Melk- en Kalf koeien f 350500 86 Vette Kalveren 2© kw. f 0.90—1.06, 3e kw. f 0.80—0.90; 48 nuch tere Kalveren f 1424; 150 Schapen f 40—50 742 Vette Varkens Hol!, le kw. f 0.96—0.98, 2e kw. f 0.94—0.96, 34 Paarden. DELFT, 15 Dec. Kaasmarkt. Aangeveerd 1 6tapel komijne kaas. Prijs f 1.10 per kilo. 0FFICIEELE BEURSNQTEERIN6. Nederland 1923 Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 k*A% Nederland 1917 Nod. O.-I, obl. 1919 8 Portugal Tahaksra 1890 Rud. 1906 frs 500 5 Rusl. 1910 frs. 500 4K Koloniale Bank aand. Ned Ind. Handelsbank Centr. Suiker Jurgens A Jureens B Oude Philips B S Stokvis Ara Hide en Leather Am. Smeltinc en Ref Anaconda copper Centr Leather Studebaker IT S Steel gew Corcpania Handelever A'dam Oordtflche Petr Oecons. HolT. Petrol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Ba? Rubber Koloniale Rubber Serbadjada Holland Amerika lijn a. TToll. Stoomboot Kon. Foil Llovd Kon. Pakofvnart Unie Rott. Lloyd Kon Ned Stownboot 7 Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a npli-Bntav'c T^bak Relt Onlfnnv HU H. TJ S. Mij. obl. 5 A H.IJ.S.M obl. 19007*12 4 Mij. t. E. v. S. S obl. 554 Atobison Toneka Erie common Kansas Citv Southern Vioconr' KTWa? South. Pacific Union Pacific Geld prol. 51/* V.K. O.K: 100 100 100 81'/e 90i/8 898/8 5 83/. 1815/g 179 122V, 122 1158/4 65*/4 68 '260 48 627/8 63 821/4 158 8 13 "37/8 113 IO6I/2 103 21-8/.J 24 495 492 878 169 Jï 390 392 147 14G 798/4 114 203 lK £9 90 25«/4 27 14 b'i/i 123'/., 124 119'/* 119 127 127 1493/4 149 fcVs 297 296 294 289 921/a 743/4 921/8 921/ic 211/4 21V4 2.3/- j 94 1 1 140 140 - i ■Wisifclnotecriugcn (Amsterdam Zicht. Louden Berlijn Parijs Brussel Zürich Weenen Rome Madrid Kopenhagen Christiania Stockholm New-York per billiccn J2t 4ó.t r» C.00 tVi 11.40 34.25 46.70 39.30 68.93 2.6115/i(

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3