(SwntMstalijke Aankondiging, fc€MEl«TELIJKE VISCHVERKOOiV Aan den gemeentelijken Vischwinkel Vischmarkt 18 (Telef. 1225) is Dinsdag verkrijgbaar SCHELVISCH a f 0.22—f 0.32 SCHOL a 1 0.28 en MAKREEL a f 0.26 per pond. N. G. DE GIJSELAAR, Burgemeester Leiden, 17 December 1923. AFSLUITING PASSAGE VROUWEN- STEEG. Burg. en Weth. van Leiden brengen ter algeineene kennis, dat de Vrouwensteeg tusschen Breestraat en Aalmarkt, wegens werkzaamheden aan de waterleiding op Dinsdag 18 December a.s. van des morgens 7 uren tot des middags 3 uren, voor het •verkeer met rij- en voertuigen zal zijn afgesloten. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 17 December 1923. AGENDA. WOENSDAG 19 Dacember. Leiden. Ned. Chr. Land-Arb. Bond ofd. Leiden. Openbare Vergadering Gebouw „Predi ker. Spr.: de beer L. van Vliet (Hoofdbe stuurder). Aanvang 8 uur. WOENSDAG 19 December. Leiden. Oub. Vergadering Vereeniging voor In wendige Zending der Chr. Geref. Ge meente. Spr.: Ds. Bijleveld van Haar lem. Onderw.: Een wondervolle visch- vangst. Kerkgebouw Breestraat. Aanvang 8 uur. DONDERDAG 20 December. Leiden. Openb. Verg. A. R. Kiesvereemging „Ne derland en Oranje". Spr. Ds. C. J. W. van Lummel van Zuidland. Gelegenheid voor deibat. Stadsgehoorzaal, aanvang 8 uur. De apotheek van het Ziekenfonds tot Bulp der Menachheid is sleed* geopend, üoch alleen voor leden van dit Fonds. Een radio-minister. De Canadeesche regeering heeft thans oen radio-minister in het kabinet be noemd, n.l. Exnest Lapodnte. Waarschijn lijk zal hij niet lang de eenige minister op dit gebied zijn. De Vereenigde Staten zullen dit voorbeeld spoedig vtfgen, voor al nu het dringend noodzakelijk is, het Afzenden van radio-berichten le systema- (ieeeren. Helfferich geen rijksbank-president. De Rijksraad, welke recht van voor dracht heeft voor de oandidatuur voor president van de Rijksbank, heeft gister den door den centrale commissie van de Rijksbank en heb directoire van de Rijks bank aanbevolen, candidaat, dr. Helffe rich, verworpen. Alleen Beieren stemde voor Helfferich. Het wordt tlians waarschijnlijk geacht, dat de Rijksraad. en dan met de stem van Beieren alleen tegen den tegen- woordigen deviezencommissane, dr. Hjal- mar Schacht, tot president van de Rijks bank zal benoemen. Een morphine-smokkelaar. Te LondeA is Woensdag een 35-jarig Japanner tot drie jaar dwangarbeid ver oordeeld, wegens het verstrekken van 500 pond morphine-hydro-chloride, die naar Ja pen zouden gezonden worden en wegens het in het bezit hebben van morphine. Vol gene het openbaar ministerie hield be klaagde zich bezig met het smokkelen van groote hoeveelheden morphine naar Japan Te Marseille nam de politie een hoeveel heid van dit bedwelmende middel ter waarde van 9000 pond sterling in beslag. Ook uit Hamburg had beklaagde mor phine verzonden^ KORTE BERICHTEN. De Italiaansche regeering publiceert een besluit tot ratificatie van een Duitsch- Ïta7aan9che overeenkomst tot regeling van do verschillende kwesties, die zijn ontstaan door de onteigening van hef Pa- idzzo Caffarelli. Volgens bericht uit Berlijn wordt te Zürich sinds eenigen tijd onderhandeld over do toetrading van het vorstendom Lichtenstein tot het Zwitsersch eedver bond. De „Matin" verneemt uit Genève, dat de politie te Lausanne op het spoor is gekomen van 'n complot, dat tegen bet leven van den nieuwen bondspresident van Zwitserland, Ghuard, was gericht. Een geneesheer te Lausanne is gearres teerd. Naar gerapporteerd wordt, zijn er pestgevallen te Gonstantinopel geconsta teerd. Do gezondheidsdienst neemt krach tige maatregelen. AJle vreemdelingen en JoMgers die uit Gonstantinopel willen f er trekken moeten ingeënt worden. In de zitting van den landdag werd een voorste ltot ontbinding van den land dag met de stemmen der burgerlijke par tijen» en der communisten tegen die ver- een'gde socialistische partijen, aangeno men. De president heeft daarop de zitting van dezen landdag gesloten verklaard. De Russische regeering heeft aan een aantal Noorsche zeehondjagers toe stemming gegeven, van 1 Februari tot 15 'Juni e.k. in de Noordelijke territoriale wateren van Rusland zeehonden te jagen.# Zij zullen hiervoor een geldelijke ver goeding hebben te geven, die samenhangt met de groote hunner vangst. KERK EN SCHOOL NED. HERV. KERK. DrietaL Te Gorinchem: Ph. J. Vreug- tfienhil te Leerdam, L. van Mastrigt te Har 'derwijk en A. O. Enkelaar te Heeselt. t Beroepen. Te .Wierdeni: W. Deur te Zegveld; tc SchournegoutumH. W. Loo- vinck to Gelsolaarö Bedankt. Voor St. AnnalandW. J. Lokhorst te Benrekom; voor Oost- en West-Grafdijkcand. H. B. Spijkerboor te Utrecht. GEREF. KERKEN. Beroepen. Te Ooltgcnsplaat: W. H. Bouwman te Lopik. CHR. GEREF. KERK. Bedankt. Voor Oud-BeijerlandJ. D. Booth #te Werkendam. i Ds. S. de Bruine. Ds. S. de Bruine, predikant der Gèref. Kerk in Amerika, laatstelijk te Oskaloosa, Iowa. Classis Pella, is thans gevestigd te Rijswijk (Z.-H.), Rozenstraat 40, en stelt zich eventueel nog verder beschikbaar voor den dienst der Kerken. Godsdienstonderwijzers. Het Classicaal Bestuur van Arnhem heeft toegelaten tot godsdienstonderwijzer in de Ned. Herv. Kerk den heer J. G. Tog- tema, Opvoedkundig ambtenaar to Hoen- derlooen het classicaal bestuur van Gro ningen de dames J. Lofvers, O. B. Bakker en T. M. Spies en de heeren J. H. Kloos ter en H. D. Elderkamp. Ds. L. T. A. Westerbeck v. Eerten. t Te Varsseveld is op dien leeftijd van 74-janen overleden Ds. L. T. A. Wlasterbeck v. Eertem In 1913 verkreeg de overledene eervol emeritaat van tot welken tijd hij steeds do Ned. Herv. Gem. te Varsseveld diende. Gelijke monniken De kerkeraad. der Geref. Kerk te Mid delburg heeft in zijn vergadering van 13 dezer besloten, gedurende de bestaande vacature de brs. ouderlingen W. Dirksen en O. P. Bouwer, catechetisch onderwijs aan de jeugd dezer kerk te lateD geven te gen een bezoldiging van f 2.per uur. Gemeenteraad Oegstgeest. Vergadering van Zaterdagmiddag. De Voorzitter, de heer J. G. M. van Griethuysen opent de vergadering en leest de notulen voor, die onveranderd worden goedgekeurd. Afwezig de heer J. J. Nijssen. Eenigo besluiten van Ged. Staten wor den voorgelezen. Den heer J. van Noort bericht, dat hij de benoeming als lid der Commissie van toezicht op het L. O. aanneemt. De heeren G. Lubbe en J. Lith nemen ook hunne benoeming aan als leden der Comm. voor werkeloosheidsverzekering. De V o o r z. deelt mede dat door B. en W. de kas der Gem.-ontvanger is nage zien en in orde bevonden. Ged. Staten verzoeken wijziging van de Gem.-begrooting 1924, waarvan behandeld worden: de jaarwedden van den Qem.- ontvanger. In verband met een nieuwe regeling op de jaarwedden van Gem.-ontvanger wordt het uitgetrokken bedrag van f 2040 te hoog geacht en voorgesteld dit te brengen op f 2000. De Voorz, zegt, dat die nieuwe rege ling nog niet is ontvangen, waarom op de begrooting het bestaande bedrag is uitge trokken. Na eenige besprekingen besluit de Raad een wijziging in dezen niet goed te keuren. Voor het uitgetrokken bedrag aangaan de de Vleeschkeuring en slachtloonen. wordt ook een wijziging verzocht. Na on derzoek is gebleken dat dit bedrag juist is, waarom dit gehandhaaft blijft. Een wijziging wordt verzocht in de ad ministratie van het L. O. Daar deze wij ziging geen bezwaren oplevert, wordt dit verzoek ingewilligd. Het uitgetrokken bedrag voor percenta ge voor onbebouwd© eigend ommen blijkt Ged. Staten niet in OTde. Het onderzoek door B. en W. heeft aangetoond dat de op gaven hieromtrent niet juist waren en een verschil hebben doen ontstaan. Na uiteen zetting wordt aldus besloten met dezen post de begrooting in z'n geheel te wijzi gen. Hiermede is de agenda afgehandeld en wordt do vergadering gesloten. Gemeenteraad Lisse. Vergadering van Vrijdagmiddag half drie. De Burgemeester presideerde. De heer Algera was afwezig. De notulen werden na eenige opmer kingen goedgekeurd. De heer V e r d u y n herinnert aan een besluit, in de vergadering van 26 No vember genomen, dat de verminderde prijs van het verwarmingsgas, en de ver laging van kook- en lichtgas, zon ingaan op 1 December jj. Na eenige discussie beslioten. Agenda: 1. Voorste'! van B. en W. tot verbree- ding van de Vuursteeg. De heer A. H. Schrama gaat hier mede accoord, maar met het oog op de kosten wenscht hij het bestraten alsnog niet te doen uitvoeren. beer Langeveld loont zicli een fel tegenstander van. dit voorstel. Allereerst had dit in de grondcommissio behandeld moeten worden en daar komt bij,dat dit voorstel' lang geen algemeen belang dient. Er wordt hier maar met geld gesmeten. De heer Pijnacker zegt wel hier over in die vorige vergadering te hebben gesproken, maar niet met do bedoeling zooals bier nu. wordt voorgesteld. Het komt spr. wel wat vreemd voor, dat de firma Gehr. Tromp een gulden per Meter vraagt, als schadeloosstelling, en toch eigenaar wil blijven. De heer Verduyn vindt deze manier ook vreemd. Daar komt bij dat hier een besluit genomen is hoegenaamd niets aan wegen te doen alvorens de gemeente eige naresse is geworden. Weth. Warmerdam zegt, dat het hier wel een algemeen belang geldt. Wan neer do beer Langeveld wist, wat bier al 1 over gehandeld is geworden, dan zou hij niet gesproken hebben van geMwegsmij- ting. Het geeft ook vee! werkverruiming. De heer Langeveld zegt niet over tuigd te zijn, en zal tegen het voorstel stemmen. Het is mij, aldus spr., onbe grijpelijk hoe B. en W. met een derge lijk voorstel kunnen komen. Hier wordt een firma bevoordeeld, bet kost de gemeente geld, waarvoor ze niets terug krijgt. De lieer Sogers wilde nog verder gaan. Spr. vindt bet niet voldoende dat de weg maar 1 Meter verbreed werd. Spr. adviseert dit voorstel terug te ne men en bet wat moo'er in te kleeden. De heer Vcrduyn zegt, dat als men met een voorstel komt, dat de eigenaar bij bet verknopen van bouwgrond eenige restitutie zal afdragen aan de gemeente, de raad geen bezwaar zal' hebben. Het voorstel wordt ingetrokken en zal in de volgende vergadering opnieuw in behandeling komen. Punt 2. Voorstel van B. en W. tot dem ping van een gedeelte gemeentewater vanaf de ophaalbrug over do Haven tot en met de sloot gelegen achter de percee- len van de firma G. v. d. Mey en Zonen en B. v. d. Zaal. De heer Sogers wenscht dit in Gom. Gen. te behandelen, waar de heer G. Schrama tegen op komt, daar het liier geen personen geldt. Do vergadering wordt geschorst. Heropend zijnde wordt bovengenoemd voorstel met algemeene stemmen aange nomen, met de volgende bepalingen. De heer v. d. Zaal ontvangt f1400 voor zijn gedeelte grond, maar moet de kosten dragen van de verbouwing van de schuur van de f'ana G. v. d. Mey en Zo nen, welke vrordt gewamd op 700 gld. en moet genoemde firma een schadeloosstel ling geven van 1000 gld. Alle belendende perceelen moeten het recht hebben van aansluiting op. het riool. Onder deze voorwaarden wordt de grond eigendom van do firma B. v. d. Zaal. Punt 3. Voorstel van B. en W. tot het aangaan van een geldleening. De heer V erduyn acht dit nog niet nood%, daar nog geen besluiten zijn ge spuien. De heer Pijnacker doet het (voorstel om indien noodig, een kasgeld'eening te sluiten bij de boerenleenbank. Conform besloten. Punt 4 veryalt. Ingekomen is een ver zoek van de f'.rma Gebr. Moolenaar en H. van Graven, tot wijzging van het uitbrei dingsplan. Na eenige bespreking afwijzend be schikt, H.H. Ged; Si alen kunnen hunne goed keuring niet hechten aan een raadsbe sluit, betreffende pensioenbijdrage door gemeenteambtenaren. De heer Verduyn zegt, dat uit dit schrijven blijkt dat Ged. Staten hun hou ding bepalen naar de draagkracht der ge meente. Spr. vraagt waar dan de zelfstandig heid bk'ijft der gemeente. De heer Segers 'doet het voorstel in beroep te gaan bij de Kroon. De beer Verduyn kan dit voorstel niet steunen, daar pensioenbijdrage nog in geen gemeente in de Prov. Zuid-Hol land is toegestaan. De heer A. H. Schram a juicht het toe, dat Ged. Staten dit besluit hebben ge nomen. Onze gemeente is blijkbaar niet de slechtst gesitueard.e Het voorstel van den heer S e g e x s wordt met 6 tegen 5 stemmen aangeno men, één blanco. Rondvraag. De heer Pijnacker ver zoekt de lantaarn te verplaatsen welke voor de R. K. school staat. Ter plaatse zal een onderzoek worden ingesteld. Verder wijst spreker op het bouwen van een pand aan de achterweg. Zal daar rekening gehouden worden met het rielee- ringsplian? De heer Segers vestigt de aandacht op den onhoudbaren toestand waarin de brandslóot verkeerd, loopende van de Heereweg naar de Achterweg, langs de Zusterschool. De heer A. H. Schrama verzoekt een proef te nemen met een spiegel voor liet verkeer op bet punt postkantoor. Conform besloten. De heer van Kesteren vraagt naar de oorzaak, waarom het geld niet afkomt ten behoeve van den bouw der landarbei- derswoningen. De Voorz. zegt, dat dit is verdaagd, morgen zal spr. nadere gegevens halen. De heer van Kesteren zegt dat er nog niets is gedaan aan de lantaarns wel ke aan „do Engel" staan. Wanneer geen gevolg wordt gegeven aan besluiten zal spr. niets meer vragen. De Voorz. zegt hem nader onderzoek toe. Wegens de smalle verkeersweg bestaat er bepaald gevaar voor bet verkeer, zegt de heer V e rd u y n. Gaarne zag spr. dat tusschen de tram rails bestraat werd, en met medewerking van buurtgemeenten dit aan den Haag te verzoeken. Alzoo besloten. De heer Kuipers wijst op bet hooge houtgewas van „Wildlusf' op den hoek Zwarte Laan en Straatweg. Vervolgens worden spr. nog een paar lantaarns togezegd, een en ander in over leg met de gascommissie. Hierna sHiiting. UIT DE OMGEVING OUDE WETERING 60-jarig jubileum van de School met den Bijbel 't Was Vrijdag 14 December de onver getelijke feestdag voor de vrienden van het Christelijk Onderwijs op onze plaats. In hun Zondagspakjes wanen de leerlingen aan de hand van hun ouders opgekomen in do feestelijk versierde lokalen van 't schoolgebouw, aan welks voorgevel de Vadcrlandsclie driekleur prijkte. Do koude mist, welke over ons dorp neerhing, kon do blijde steniminig, dio in aller hart heerschte, niet verminderen. 't Was reed6 over tweeën, toen uit 140 kindermonden opgalinde: 5k Zal met mijn ganscho hart.. Uw eer Vernielden Heer U dank bewijzen! Na 'fc gebed sprak het hoofd der School, do beer C. P. v. d. Bie, in een kort openingswoord over de weldaden, welke onze school in GO jaar bewezen waren. Thans konden de ouders genieten van liet gezang en 't spel hunner kinderen, dat nu volgde. Eerst was de hourt aaai de 5e en Ge klas, die eenigo twee-stemmige lie deren lieten hooren- Nadat even gezorgd was voor de magen der kinderen, traden onder leiding van Mej. Rietbergen de meis jes der 3e en 4e klas binnen met roode, witte, blauwe en oranje linten, welke zij zingende tot een ster vormden. Een aar dig spel, dat ook met belangstelling door dë aanwezigen gevolgd werd. De jongens der 6c klas marcheerden nu als flinke gym nasten binnen en vergastten bun ouders op eenige gymnastische oefeningen, welke zij voor deze gelegenheid onder leiding vail den heer Vreeken geleerd hadden. Eén der jongens bood hierbij dezen onderwij zer een mooi vulpotlood aan, wat hij met een woord van dank aannam. Mej. Riet bergen zong hierop met de meisjes der lste en 2e klas enkele kinderversjes. De naïeve kinderstemmetjes klonken heerlijk- zacht door het ruime schoolgebouw. Eén van do kleintjes trad nu naar voren om aan deze onderwijzeres een fraaie doos zakdoeken tc overhandigen. Do 3e en 4e klas volgden nu met hun 2-etenmiig gezang van enkele Kerstversjes, waarna oen kleine compagnie schutters liim spel uitvoerden, 't Waren de jongens der lste en 2e klas, met sierlijke oranje stekers getooid cn vlaggen in de hand. Voorop ging de tamboer, die keurig zijn marscb trommelde en de fluitist, die er dapper op los blies. Onder 't zingen van: Paraboem! Ik hoor de trommel slaan! marcheerden de kleintjes rond, tot de offi cier met zijn witte muts en oraujepluim commandeerde „halt"!. De officier" over handigde teen aan Mej. van Beek, die den kleintjes dit spel geleerd had, oen doos zakdoeken. Nadat de ouders nog eens ge noten hadden van gymnastiek en zang, bood het hoofd der School aan den heer Van Hoeken, die zijn kunstenaarsgaven «aangewend had om de versiering van 'fc Schoolgebouw jnet oen tweetal prachtvolle teebeningen te voltooien, een vulpotlood aan. Helaas! Do middag was tè ver gevor derd om den ouders, zooals 't programma vermeldde, nog gelegenheid te geven, het werk hunner kinderen to bezichtigen. Dit moest dus uitgesteld worden, tot 's avonds Nadat er gezongen was Ps. 75:1, sloot Ds. Brouwer dit kinderfeest, dat misschien nog grooter feest is geweest voor de ouders, met dankzegging. Do Avondsamenkomst In den avond zag do feestzaal er zoo mogelijk nog gezelliger uit, dan in den middag. Vanuit de groene slingers wierpen de electrische lampjes een zacht-rosigen gloed over do met bloomen gesierde tafel tjes. Geen plaats was ledig! Schier alle leden der Schoolvereeniging en alle ouders der schoolgaande kinderen waren aanwe zig. Ongetwijfeld heeft de persfotograaf, dio bestuur en personeel bij magnesium licht fotografeerde, gemeend, dat hier ka mervuurwerk niet ontbreken mocht, t-enr minste, bij 't ontbranden van 'fc magne sium, vatte een stuk vlaggedoek vlam. In een oogenblik was dit vuurwerk gelukkig weer gedoofd en do stemming was zelfs hierdoor niet minder geworden. Do Eere-Voorzitter, Ds. J. Brouwer, leidde de avondvergadering. Na 'fc zingen van Ps. 77:7 opende hij dit samenzijn met gebed. In een kort openingswoord heette hij allen welkom, in 't bijzonder de beide sprekers voor dezen avond, de heeren T. Kalsbeek en G. P. van Itterzon. Twee telegrafische gelukwenschen waren ingekomen, n.l. van den heer E. Knibbe uit Landsmeer, our-bestuurslid en van den. heer A. van Kalken, van Utrecht, oud- hoofd dezer school, die blijkbaar beiden, in gedachten nog met Oude Wetering mee leven. Do heer Kalsbeek, eveneens oud-hoofd onzer school, zou thans spreken over de geschiedenis der Schoolvereen. in do 60 ja ren van haar bestaan. Spr. had mot dank baarheid de uitnoodiging om hierover te spreken, aanvaard, mede omdat hij nog zoo vaak in liefde aan Oude WeteriDg terugdacht. Spr. wilde zich echter bepalen tot do geschiedenis der eerste jaren, dat de School bestond, 't Was den 9en Novem ber van 't jaar 1863, dat de Vereeniging opgericht werd. Daar van die eerste jaren weinig in de notulen vermeld is, kon spr. niet met zekerheid 't eerste bestuur noe men. Nadat deze rede uitgesproken was, heeft de Eere-Voorzitter dit aangevuld. Het eerste bestuur bestond uit do heeren Dr. Vlugt, C. do Haai, T. Los, D. H» Prosman cn W. Bonda. De eerste hoofdonderwijzer was de heer A. Jansz. Spr. toekende dezen onderwijzer als een echte Johannes-natuur, die zich, ondanks allo moeilijkheden, waarmee hij te kampen had, met hart en ziel voor zijn werk gaf. In een klein lokaaltje begon hij met 51 leerlingen. Moeilijke tijden zijn er ongetwijfeld toen doorleefd. De notulen zeggen in weinige woorden van dien tijd toch zeer veel. Treffend is, wat Spr. er over las: Veel tegenwerking, maar ook veel zegen, 't Leerlingenaantal steeg. Van 51 kwam 't op 92. Geld voor een hulp-on derwijzer was meestal niet in kas. Men was blijde als de rekeninig sloot met en kele dubbeltjes batig saldo. Later kreeg de heer Jansz hulp van een kweekeling, toen van een onderwijzer of onderwijzeres. Toen een onderwijzeres echter verzocht hefc lokaal door een schot in twee lokaall tjes te verdeelen, verkoos men uit gebrek, aan geldmiddelen haar ontslag boven in williging van haar verzoek. Dan duurde 'fc' weer enkele maanden voor 'fc bestuur er, over sprak of men nog een plaatsvervan ger zou benoemen. Hard moet 't voor den heer Jansz geweest zijn, toen men in ic7s een perceel cadeau kreeg, dat men in richtte voor bewaarschool, waaraan men.' wellicht meer geld cn moeite besteedde dan aan de bestaande school. Toch bleef Jansz biddend ijveren, voor zijn werk,/ zelfs ook voor do bewaarschool, totdat spr.j zijn plaats kwam vervangen. De Eere-Voorzitter merkte, na een woord"' van dank aan den heer Kalsbeek, op datj nog twee leerlingen, die in 1862 do school' bezochten, in leven waren en beiden zelfs, tegenwoordig in de vergadering. Het wa-> ren de heeren G. Meijer Sr. en C. Gort-) Het tegenwoordige hoofd der school do heer C. P. v. d. Bie, sprak nu een kort' woord over de zegeningen aan onze schooi; bewezen. Do ouderwijzer F. G. v. Hoeken sprak daarop een bezielend woord naar aanlei ding van twee symbolische teekeningen, die door hem waren vervaardigd, en nu 1 tusschen groen cn licht prijkten aan de voorzijde der zaal. Namens de Kerkeraad; der Geref. Kerk sprak de heer J. W. La- gerweij. Het personeel, bijgestaan door den' heer J .Vreeken, had deze eerste helft der, vergadering opgeluisterd met vierstemmig gezang. Een half uur pauze volgde. Hefc schrif-', lelijk werk van alle leerlingen mocht nu door een ieder bezichtigd worden, waar van ook ruimschoots gebruik gemaakt werd. Enkele korte toespraken werden voorts gehouden door den heer A. Vree-' ken, onderwijzer, tevens oud-leerling der School, Ds. W. W. Siddré als vertegen woordiger der Ned. Herv. Kerkeraad enj den, heer D. Meijer als oud-hoofd onzer school. Nadat de vijf zangers weer twee num mers ten gehoor© gebracht hadden, kreeg de tweede genoodigdo spreker, de heer G'. Th. van Itterson, oud-leerling der school, het woord. Als uitgangspunt had spr. ge- kazen den strijd tusschen David en Go- liath. De vrucht van ons Clir. Onderwijs moet zijn, dat onze kinderen, als zij groot geworden zijn, evenals David strijden voor1 de ©ere Gods. Spr. werkte voorts op, om tco te zien, dat wij bewaren wat wij in do Chr. Schoei door strijd gekregen heb ben. Na een gevoelvolle solo-zang van Mej. Rietbergen, dankte de Eere-Voorz. allen, die aan 't slagen van dit feest meegewerkt hadden en na 't gemeenschappelijk zingeni van den Avondeong sloot de heer Kals beek dezen zoo gezelligen feestavond met dankzegging. KATWIJK. Naar aanleiding van ons, bericht „Kond de begrooting", geplaatst voor de behandeling der begrooting in den Raad iV. het wel niet ondienstig even te melden dat hij de behandeling van de begrooting -u-el ds gebleken dat hetgeen de commissie voor de bedrijven als haar meendng le kennen gaf, nc,g niet de inee- ning van den geheelen Taad en ook niet van B. en W. was. Zoo is" b.v. een der leden van meening dat invoering van den Zondagsrust niet- mag afstuiten op een gasprijsverliooging van Yi ct. Ook B. en AV. meenen dat niet gewerkt moet worden als in de toelichting door de commissie voor de bedrijven staat aangegeven. Om tot invoering van den dlgeheelem Zon dagsrust te ko-men is noodig een veel grooteren gashouder welke f 40.000 a f 45.000 zal kosten. Ook met het tegen woordige systeem ovens kan het ge- wenscihte dool niet worden bereikt. Bij het bouwen van nieuwe ovens zal dus ge-; leidelijk tot Int Yergrpoten hiervan kun nen v/orden overgegaan. Waar in 1924 reeds vernieuwing zal moeten plaats heb ben zal dus daneen beg:n kunnen wor den gemaakt "Waar 1923 vermoedelijk een batig saldo zal geven en een extra af-; schrijving v-an f5000 reeds is voorge- steld, is de mogel'jkl eid om in 1924 met dit plan aan tö Tangen, zonder dat de gasprijs zal behoeven verhoogd to wor-» den, reeds geopend. Een kleine leening, indien noodig, zou vol geus B. en W. «geen reden zijn om voor uitstel le pileis ten. Doch waar, we zouden bijna ze geren iedereen, doch vooral do raad, overtuigd' is van do uitstekende leiding aan o^ze gasFpbriek. w^rdoor 'n """'"f'1"n gunstige resultaten zijn verkregen de laatste jaren, ma*: toch ook wc' rn"s ue aandacht gevestigd worden cm n- aardige w:»7e waórep ce-1 :n r~ d jonge Raad bij de behandeling van do begroot:ng S'wak <- er 1'•- mingsgas en over den detailverkoop van cokes 'loor do fabriek. Een deel van den. (- Raad zou het er op gewaagd hebben om zonder advies te vragen van deskundigen de commissie van de bedrijven, do Dircc- .teur dus zonder die gevolgen te kunnen j overzien de prijs van het lichtgas w'llen verlagen en van het verwarm»nggas er- hoogenZonder er rekemr."- mee V' u- den dat het verwarmingsgas gebruikt j wordt alBeen als bet niet veel duurder is j dan kolen. B'j de invoering van electr'ci- f t-eit daalde de productie der gasfabriek met 25 pet. Oaardcor stegen de fabri- j cagekoisten per M3. enorm. Tlians wordt i alles in bet werk gesteld oan do pro'.uc .o weer op het vroegere peil te brengen. Daaraan werkt het verwarmingsgas me- j de. Doch met een hoogeren prijs dan 7 r.t. per M3. wordt het to onvoordelig en zou j dus voor dat doel geen of weinig gas ver kocht worden. Indien dus het voorstel om j den gasprijs te verlagen zou zijn aarg '-j nomen*zou hot met den verkoop van arsi voor verwinning gedaan zijn, de gaspro-, due tic dalen en als gevolg de algemene; gasprijs weer verhoogd worden. Dio ousj gas voor verwarming neemt, helpt iv.cdo den gasprijs verlagen. Op heden is <:e; groote verbruiker van gas voor vcrivur-, jning de gemeente zelf, n.l. 90 pet., van; jal het verwarmingsgas wordt afgenome^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2