IweleitteCoral H. LUW Jr. RI1MEESUR perhalfpond. Versch gekarnd Tweede Blad, Aanbesteding 8 cl. 8 ct. 8,si 8 ct. Afgunstig op ons geweldig succes ontzien deloyale concurrenten zich niet, hier en daar BLUE BAND op hun kosten tegen een iageren prijs te doen verkoopen. Voor de kwaliteit van deze Blue Band, die niet rechtsireeks van ons afkomstig is, nemen wij geen enkele garantie op ons. BLUE BAND, versch gekarnd wordt alleen verkocht voor y Vrijdag 14 December 1923 DINGEN DIE VANZELF SPREKEN. Mr. V. H. E(utgers) schrijft in do Kot- terdammer: In don Duitschen Rijksdag gaf oen so ciaal-democratisch afgevaardigde dezer dag ondo volgende historische herinnering ion beste: „Ook August Bebel heeft steeds heb standpunt ingenomen, dat do vertegen woordigers van heb proletariaat in alle lichamen, waarin zij gekozen worden, zich als behoorlijke menschen hebben to ge dragen." Hot spreekt vanzelf, maar dc herin nering eraan kan af en toe haar nut heb ben. In de „Gemeente", het orgaan van de socia al-democra tischc gemeonteraa dsleden. lezen wij: „Overigens is het wel duidelijk, dat- meiv_ zich aan eenmaal bedongen leenitigsvoor- waarden houden moet en dat het ook niet aangaat, om, zooals uit onzo frakfcie (in dien gemeenteraad van Baarn) geopperd werd, bij rijkswet de genieenten to mach tigen tusschentijds, voor den termijn waar op dat in de voorwaarden overeengekomen is, do rente te verlagen. Contract blijft contract en kan ook niet bij wet buiten, werking gesteld worden zonder aan do eer lijkhcid der contractanten geweld aan tc doen. Dit zou ook geen verstandigo poli tiek van de gemeenten zijn, die in de toe komst ook nog verder voor nuttigo zaken zullen moeten Iconen en voorlaan moeilijk op welslagen eener leening zouden kunnen rekenen, wanneer zij door contractbreuk do geldmarkt van ziclv afkccrig gemaakt zouden hebben." Het is wel duidelijk, maar „onze t'rae- tio" stoort zich niet altijd er aan, en „onze propagandisten" nog veel minder. Over het verdwijnen der antithese schrijft de heer Marchanb in de „Vrijzin nig Democraat": ,,het is wel aan ieder ge bleken, dat dit proces minder eenvoudig is dan het. velen aanvankelijk voorkwam." Ja, ja, proeessen zijn wel eens ingewik keld, zij duren wel oens lang, en.wor den niet altijd gewonnen. Over de coalitie schrijft Mr. Marchant nog het volgende: „Wij hébben nimmer ontkend, dat de drio partijen een element van religieuzen aard gemeen hebben. Zelfs hebben wij niet ontkend, dat dit clement die partijen- bij de oplossing van sommige staatkundige vraagstukken bijeen 'brengt." Inderdaad, hét ïs trouwe na ook moeilijk deze dingen te ontkennen. En toch zijn er nog aan de linkerzijde, dio ook dit ontken nen. - KERK EN SCHOOL NED. RERV. KERK. Aangenomen. Naar DelftH. A. Lceimians tc Bodegraven. GEREF. KERKEN. Bedankt. Voor Beetgum: J. G. Fern- hout te St. Pancras en He-er-Hugowaard. Voor Oldekerk (Gr.): W. S. do Vries, Cand. te Tzum. Ds. Rijnders. Werd bij velen den indruk gewekt-, als zou Ds. Rcinders, die onlangs oen benoe ming tot Zendingsdirector aannam, in de plaats zijn gekomen van wijlen Ds. Lin- deuborn, de „Stand." meldt thans, dat dit niet het geval is, daar Ds. R. in dienst slaat van de Samenwerkende Zendings- corporaties (waartoe ook de Nederl. Zen- dingsvereen. behoort), in tegenstelling met Ds. L., die speciaal de N. Z. V. diende.. „Bij de gratie der onkunde" Wat zei de vrijzinnige predikant Deel man ook weer? >rDe arthodoxie bestaat alleen bij de gratie der onkunde"! Maar lees dan het onderstaande: Een rechtzinnig predikant mocht on langs voor een vrijzinnige .gemeente optre den en deelt daarvan in de ^Zondags bede voor Noord-Holland" liet volgende mee „Gezongen werd niet uit de gew one Psalmen en Gezangen, maar uit do liede ren van den Protestantenbond, die meestal in Remonstrantsche en Doopsgezinde Kerken gebruikt worden. Daarbij verna men wij, dat de liederen over God eigen lijk nooit ten gehooro worden gebracht, daar de voorganger daarover zoo'n geheel ander inzicht had! Na afloop werd door een der leden van den Kcrkeraad verklaard, dat hij van al wat daar gepredikt was, niets geloofde, maar dat hij ook in liet geheel niets ge loofde. Op onze vraag, waarom hij dan toch zitting had. in den Kerkeraad, was liet antwoord, omdat daar in de kerk al leen gesproken werd over de maatschap pij, en wat je ziet in de wereld! Het gevolgde gesprek kunnen wij na tuurlijk niet weergeven, en wij willen dab ook niet; maar het maakte ons weer eens klaar, klaarder dan te voren, wat liet diep ingrijpende verschil is van zulke vrijzinnigheid en het rechtzinnig ge-loof!" Do rechtzinnige predikant vraagt, wat eigenlijk dc Kerk in bedoelde plaats is. Het woord „Kerk" beteekent- „des Hee- rcn." Maar hij begrijpt- niet wat er in die moderne gemeento nu nog „des He eren," genoemd kan worden. Als we de uitdruk king „modern heidendom" gebruiken eiu dan gelijktijdig naar de vrijzinnige ge meente in Noord-Holland kijken, wordt men boos op ons. Maar wie kan ons duide lijk maken, dat in zoo'n kerk iets hoogers geboden wordt dan indertijd op den Areo pagus van Athene? Peremptoir examen. Do heer J.' Schelhaas Jzn., Ie Hooge- veen is in haar vergadering van 12 De cember door dc classis Amsterdam van do Gerei. Kerken in Nederland, na peremp toir examen toegelaten tot den dienst des Woords en der Sacramenten. Gelijk bekend, ontving de heer S. een beroep naar de Geref. Kerk van Neder- horst den Berg. BINNENLAND Bezoek van het Engelsohe Koningspaar aan ons land. De „Star' meldt dat, wanneer er geen onvoorziene omstandigheden tusschen komen, de koning en. koningin van En geland liet volgend jaar, waarschijnlijk in het begin van den zomer, een kort be zoek zuiden brengen aan de koningin der Nederlanden. Eenigen tijd geleden gaf de koning te kennen, de hoop te koesteren, ieder jaar minstens één Europee-sch hof te bezoe ken. De Engelsclio koning is van meening dat dergelijk© bezoeken een gunstigen in vloed zullen hebben op de betrekkingen tusschen. de verschillende naties; daarom is hij voornemens in de toekomst derge lijke bezoeken voort te zetten. Nederland in België. Naar de Brussel-sclie correspondent van de N. R. Grt. meldt, ziet minister Teunis er van af, Belgische .ambtenaren aan te wijzen voor de verificatie van de afreke ning van het door België aan Nederland verschuldigde, uit hoofd van do interoee- «ring van Belgische soldaten in Neder land. De juistheid van die afrekening is, zegt de minister, boven allen twijfel ver heven, on bovendien zouden dan de contro le-werkzaamheden veel kosten, zeker meer dan het herstel van mogelijke fouten ■waard is. Jacht in Zuid-Holland. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holalnd brengt ter ken nis van helarighebbenden, dat door Ged. Staten is bepaald: lo. dat het schieten van alle waterwild, aangeduid in art. 17 der wet Van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87), alsmede het vangen van eenden en duikers, vallende ender art. 15, f en h, dier wet, wordt gesloten op Donderdag 31 Januari as.; 2o. dat d-e kooilieden hunne kooieenden moeten opsluiten of ophakken van 1 Juli a.s. tot de opening der jacht op water wild. Loonraad Spoorwegpersoneel. De voorstellen der directie der Ned. Spoorwegen inzake loonsverlaging wer den, naar is medegedeeld, door den Loonraad met 11 tegen. 6 stemmen afge wezen. Uit zeer betrouwbare bron verneemt do Maast, echter, diat drie leden verte genwoordigers van de directie verklaard hebben, zich bij 't stem'men vergist te hebben, zoodat de stand dan zou worden 8 tegen 9 voor. Klerk Dep. Agemeen Bestuur. Onder verwijzitig naar een reeds eer der verschenen voorloopig bericht, Waar in mededcelingon werden gedaan omtrent het in October 1924 te houden examen voor de betrekking van klerk bij de Dep. van Algemeen Bestuur, maakt de Minis ter van BkmenL Zaken en Landbouw na der in de „St.-Ct." bekend, dat de kans op benoeming tot klerk voor hen, die niet reeds in 's Rijks dienst zijn, volstrekt uitgesloten moet worden geacht. Verkeer met Engeland. In verband met het a.s. Kenstfeest wordt 't verkeer met Engeland a!*s volgt geregeld: a. Over Hoek van Holland. Op Dins dag 25 December vindt geen afvaart plaats van Hoek van Holland naar Har wich en omgekeerd. In verband hiermede zullen op Dinsdag 25 Dec. de treinen 172 Rotterdam D.P.Hoek van Holland. 140 Rotterdam D. P.Hoek van Holland en op Woensdag 26 December de treinen 171 Hoek van HollandRotterdam D.P. en 161 Hoek van Holland'Amsterdam niet iloopen. b. Over Ylissingcn. In de dienstregeling der booten viain de Zeeland en van de trei- ;nen naar en van Vlissingen wordt geen wijziging gebracht. Een fraaie geschiedenis. De vorige week, zegt do „V rij Kei d", is een suppletoir© W-aterstaatabegrooting voor het dienstjaar 1022 ingediend. Daar uit blijkt o.a. dat het verlies op het P. T. T.-bedrijf over dat jaar f 7.300.000 heeft be- dra-gen of f 3.430.862 meer dan het tot dek king van dat verlies toegestaan bedrag. Verder krijgt in dit wetsontwerp ook de bekende geschiedenis van de Duitsclie cheque, waarop de Rekenkamer verleden jaar reeds de aandacht vestigde, haar be- ftlag. Men herinnert zich de zaak allicht nog wol. Ter betaling van een drijvend droog dok voor de visschershaven te ÏJmuiden was voor Juni 1919 een Duitache chèquo van RAL 750.000 aangekocht. Later werd overeengekomen in Nederlandsch geld te betalen; de cheque werd dus niet gebruikt maar ook niet weer verzilverd, doch raak te zoek en werd eerst veel later, toen men zich op het Departement van Financiën haar bestaan herinnerde, teruggevonden onder de papieren van een inmiddels over leden ambtenaar van Waterstaat. Intus- schcn was de Mark enorm gedaald. Thans wordt een bedrag aangevraagd van f 127.000 om de deswege geleden schade, eenvoudig het gevolg van verregaande slordigheid in de administratie, te dekken. Een fraaie geschiedenis! GEMENGD NIEUWS 0 vei leden. Do landbouwer J. Basman uit Goevor- •den, die dezer dagen door een auto werd aangereden, is aan de gevolgen overleden Verdronken. In de Lange Tolbrugstraat te 's-Herto- genbosch is gisteren een ls-jarig kindje van H. in een ketel wascliwater gevallen en er levenloos uitgehaald. Een oplichter. i De Duitsche politie arresteerde te Heiro- genratn bij Kerkrnde, ia den trein vrouw zich Woensdag bij de Nijmeegsohe politio en gaf zich aan als dader van verschillende oplichtingen, gepleegd in Amsterdam. Rot terdam, 's-Graveuhage, Utrecht. Haarlem, Apeldoorn en in Duitaohe plaatsen. Roeds vroeger was hij veroordeeld wegens op lichtingen, aldaar gepleegd. Koppelaarster aangehouden. Een zwerver, zekere W. J. H., mekldo G'ohnen uit Antwerpen, die te Munster meis jes met- mooie woorden en beloften mee had gelokt met het plan ze in openbare huizen ender te brengen. Een !ooze bedreiging. Twee vrouwen te e-Gravenhage hebben Woensdagavond aan de politie een jonge man aangewezen, die haar op den Leidschen straatweg met een revolver zou hebben be dreigd. De man is gearresteerd en gefouil leerd en werkelijk had hij een ongeladen revolver op zak. De moord bij Schüttorf Mevr. de wed. Ruben uit Amsterdam, die* nog steeds met haar -dochter in het zieken huis te Schüttorf wordt verpleegd, is gis teravond met goedvindtn van haar dokter via Oldenzaal naar haar familie gereisd. Zo is echter nog niet volkomen genezen. Haar hoofd was nog verbonden, en zij deelde mee, dat ze nog ten minste voor drio maan den naar Schüttorf ter verdere verpleging moest terugkeeren. Ook haar dochter is noy niet volkomen hersteld. Bloedvergiftiging. Te Zaltbornmel had de 37-jarige H. S. een puistje aan zijn hoofd stuk gekrabt. Hij kreeg bloedvergiftiging en is daaraan gis teren overled in. De woeste autorijder. De heer Mansfelder, die tengevolge van het woeste rijden van baron F. W. Hugen- poth tot Aertfc door diens auto te Tilburg aangereden werd, is gisterenmiddag zonder tot bewustzijn te zijn gekomen aan de ge» volgen overleden. Het lijk is door den com missaris van Politie Preusring aldaar in be slag genomen tot- het houden eener lijk schouwing. De auto is in beslag genomen en ter beschikking van de justitie te Breda gesteld. Bij het onderzoek is vastgesteld dat de bestuurder van de auto "niet in het bezit was van rij- of nummerbcwijs. Dc heer Hugcnpoth heeft zich bereid ver' klaard de familie van het slachtoffer scha do4oos le steller. Goi'd in beslaggenomen. De douanebeambten te Oldcnzaal heb ben aan het station een groote partij baar goud ter waarde van f 160.000 aangehou den. Er werd een consent voor afgegeven, dat niet voor inlading was afgeteekend. Onveilig strand. Het strand tusschen Scheveningen en den Wassenaarschen Slag zal de volgende week Maandag, Dinsdag, Woensdag, Don >- drdag en Vrijdag onveilig zijn wegens he' schieten met geschut en mitrailleurs 0p Maandag, den 24sten Dec. 1923, des voormiddags tc elf uren, zijn Burgemeester en Wethouders der Gemeente Leiden voornemens op liet Raadhuis aldaar aan te be steden: 2213 (Bestek No. I.) Het vernieuwen van gebroken glasruiten der Gemeentegebouwen. I-Iet bestek ligt ter inzage en overname op het Bureau van Gemeentewerken op eiken werkdag de besteding voor afgaande varf 's morgens 9 tot 's middags 4 uren en is aldaar a fl.verkrijgbaar (franco per post f 1.10) zoolang do voorraad strekt. Advorteeren doet verkoopeit prima 8 cl. Sigaar SUMATRA Zandblad- Verkrijgbaar bij 2209 HQQGEWOERD 96. Sigaren-Magazijn, Pijpentiuis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 5