De Enorme „GRIJP WEG" uwer i- en lierdao 15 December H. MENS ii ile Koffiebaaï RHEUMATIEK Mieuw Orgel .-Atb-er*-•£>/ JkrC- - Wij zullen tegen extra lage prijzen, lager Dan op een publieke Haast U Yoor onderstaande Koopjes. LEIDEN veiling, verkoopen. Iets beschadigd. Onze Cratis Reclame HAARL.SIRfiAI_230 en 263 Zeer poedkoope Aanb eding TRICOT MAHSGOED 11 143 1| GRATIS ZEGT HET VOORT! VOOR DE FEESTDAGEN! Koffiebranderij en Theehandel VERKOUW STOKHUIZEN Nerveuzen en Zenuwzieken, BurgerSijke Stand Leidon 13 December. Geboren: Bjendrika Johanna d. van J. Th. van der Voort en G. Konst Janna Christina d. van J. Lancel en C. J. de Graaff Adrianus Johannes Jacobus z. van A. J. J. Crama en M. J. Buis Ja cobus z. van J. Ie Febrc en C. Ligtvoet Willem Adrianus z. van W. Verhoeven en C. Comelisse. Overreden. Op de tramlijn te Melick-H e rkenb os eb vonden voorbijgangers een zekeren W. T., gemeenteraadslid uit St. Odiliëhberg, die vermoedelijk door de tram overreden was. De man werd in bewusteloozen toestand per auto huiswaarts gevoerd, waar hem hij aan komst de laatste H.H. Sacramenten werden teegecliend. Kort daarna is de man over leden. Omtrent do juiste oorzaak van het gebeurde tast men nog in het duister. Vechtpartij te Puttersboek. In do nabijheid van de suikerfabriek te Puttersboek heeft een vechtpartij plaatsge had/waarbij een varensgezel uit JRaams- donkveer den aldaar thuisbehoorende H. de G. met een mes, dat hij geopend in ziju zak droeg, een steek in de rechterschouder toe bracht. De G. zakte ineen en werd in het portiers- huisje van de suikerfabriek binnengedragen Later werd hij per brancard naar rijn wo ning vervoerd. Onveiligheid aan de grens. Onmiddellijk aan de grens bij Lesser heb ben drie inbrekers, gewapend met dolkmes sen en inbrekerswerktuigen, bij den landbou vver H. Geerdink hun slag willen slaan. De kranige landbouwer dreef echter twee hun ner op de vlucht en sloeg den derden inbre ker met een stuk hout tegen den grond, zoo dat bij bewusteloos bleef liggen en gearres teerd kon worden. De drie bandieten waren Duitselie rs. Ze zijn nu bij de politie bekend. Stuk uit een oor gebeten. In een café te Kerkrade ontstond een vechtpartij tussehen verschillendo bezoe kers. Een mijnwerker, een eerste vechters baas, beet een employé van mijn Laura' de B. geheeten, een flink stuk uit een oor. Hij werd gearresteerd, evenals andere me deplichtigen. De B. wordt door een dokter verbonden. De dader werd gearresteerd en aan de justitie te Dordrecht overgeleverd. Onivang«n voor den nood in de Saksische pastorieën. Van den heer B. f 1.van den heer S. B. f2.50; van N.N. fl.van den heer W. v. E. f 1.uit de coliccte (Gc- ref. Kerk) f 15,van den heer G. S. N. te H. f 25.van den heer de Br. f 2.50; v?11 de fam. de J f5. Met vriendelij keil dank en dringende aanbeveling, H. THOMAS, Havenkade 14a. ACftPEHfclE-IIIEUWS LEIDEN. Geslaagd-voor liet doctoraal examen rechten de heer H. J. Kiewit de Jonge. Na verdediging van een academisch proefschrift, getiteld „Quaerittir quomodo Pindarus fabulas tractaverit quidquo in eis muiarit", werd heden bevorderd tot doctor in de letteren en wijsbegeerte (klassieke letterkunde) mej. Maria Chris tina van der Kolf, geboren en wonende te Rotterdam. De Geneeskundige Staatscommissie be vorderde heden tot arts de heeren J. Zeijdner (Den Haag) en G. J. van Wes tendorp (Schiedam). Geslaagd voor het candidaats-examon in de rechten de lieer J. A. Levert (Haar lem) en mejuffr. S. van de Roemer (Den Haag); voor het doctoraal examen in de rechten de lieer J. K. van der Haagen (Den Haag). STAPgatBEUWS Naar wii vernemen zal a s. Donder dag 20 December, in de consistoriekamer der Geref Kerk, Hooigracht af hier, des middags te half drie, een vergadering worden gehouden van afgevaardigden uit de Kerken behoorende tot de Classis .Lei den", waarin besprekingen zuRen woeden gevoerd omtrent den Evangelisatie-arbeid ten platte iar.de. Deze vergadering is be'eed op initiatief van depulaten voor den arbeid der Evan gelisatie binnen de Classis. Behalve de verschillende afgevaardig den, worden ook zij verwacht, die in de zen arbeid belang stellen. Naar wij vernemen heeft Mr. E. L. Th. Hoogenstraaten, directeur van do N.V. Fabrieken van Verduurzaamde Levens middelen v. h. W. Hoogenstraaten, in het St. Elisabeths-Gasthuis een operatie on dergaan. Zijn toestand is zorgelijk. Laagste i£@rscfttesa De Kabinetscrisis. H.M. de Koningin heeft hedenochtend ten Paleize in conferentie ontvangen Mr. J. Schokking, voorzitter van de Ghr.-Hist. fractie in de Tweede Kdiner der Staten- Generaal. Overreden. Gisteravond heeft de trina bij de Balk brug te Meppen een 60-jarige woonwagen bewoner overreden en gedood. TreinderaiHement. Op de lijn KeulenTrier is bij Juen- kerath een Fransche sleenkolentrein, die 80 wagons „schadevergoedingskolen" ver voerde, bij St. Huettheim door het weige ren der remmen doorgeslagen en met zulk een vaart $en helling afgereden, dat de lo comotief vlak hij Juenkerath ontspoorde. 00 wagons zijn eveneens gederailleerd en liggen hoog opgestapeld langs den weg, waar zij een werkplaats der Juenkerath- fabriek geheel vernielden. De Fransche machinist en een Duitsche remmer zijn omgekomen. TELEGRAFEREN De herstelkwestie. PARIJS, 14 Dec. (V. D.). Bevestigd wordt, dat Poincaré geneigd zal zijn nieu we Duitsche voorstellen te onderzoeken. Gemeld wordt, dat het waarschijnlijk is, dat de Volkenbond zal worden uitgenoo- digd, de controle uit te oefenen over de Duitsche financiën. Vliegongeval in het Kanaal. LONDEN, 14 Dec. (V.D. Laurence Sperry de Amerika-ansehe vliegenier, die gisteren morgen vroeg in zijn één-persoonsvliegtuig is vertrokken om naar Amsterdam te vlie gen, heeft niets meer van zich laten hoo- ren. Men vreest, dat hij verdronken is. Het vliegtuig is in het Kanaal drijvende gevon den. aaARKTBERlCHTEW LEIDEN, 14 Dec. Veemarkt. Aange voeld 577 runderen; 49 kalveren; 1011 scha- p&; 17 stieren f 200—f 435; 87 kalf- en melkkoeien f 245f 520; 233 vare koeien f 160f 335; 209 vette ossen en koeien f 265f 670, schoon a. d. haak f 0.50 f 1.20; 31 graskalveren f 80f 160; 1 vctto kalf; 48 nuchtere kalveren f 10f 22; 394 vette schapen f 39f 52, schoon a. d. haak f 0.80f 0.88; 650 weide schapen f 30f 46; 639 magere varkens f 20f 45, per K.G. levend gewicht f 0.66f 0.70; 741 biggen f 8f 16; 2 paarden f 85f 175; 4 veulens f 60—f 110; 18 bokken of geiten f 3f 12. Kaas. Aangevoerd 71 partijen kaas. Besteed werd voor le soort Goudsche kaas f 60f 63; 2e soort f 54f 58; le soort Loidscbe f 55f CO. alles per 5?. K.G. Han del matig. Aan de Stadswaag gewogen 50 partijen; 1903 stuks; 14263 K.G. LEEUWARDEN, 14 Dec. Kaas. Sleutel- kaas f 0.60—0.S2, Nagel kaas f 0.47—0.60 Gou dakaas f 0.391.01, Edammer Kaas f 0.52 —1.09. Commissie 233. Aangevoerd 39533 kilogram. Boter. Fabrieksboter f 1.502.31 per kg. Aanvcer 22/3 tn 101/6 stukken. UITHOORN, 13 Dec. Kaas. Op de kaas markt waren aangevoerd 73 partijen. Prijs Goudsche kaas 1ste soort f 5660, 2de soort f 5255, zwaardere f 6065, Rijksmerk f.57 63. Handel matig. DELFT, 13 Dec. Boter. Aanvoer 17/8 ert 3/16 wegende samen 370 kilo. Prijs f 2.45 2.55 per kilo. Veemarkt. Vette Koeien 1c kw. f 325 500, 2e kw. f 225325; Kalfkoeien le kw. f 325500. 2e kw. f 250325; Vaarkoeien 1o lew. f 250—375, 2e kw. f 150250; Magere Varkens f 1764; Nuchtere Kalveren f 12 24; Biggen f 1224; Paarden f 150—375. Rundvleesch per kilo f 1.301.151.Aan voer: 181 Runderen, 12 Paarden, 73 Magere' Kalveren, 60 Schapen of Lammeren. 500 Var kens, 525 Biggen, 8 Geiten of Bokken. ALPHEN AAN DEN RIJN, 13 Decem ber. Veiling. Per 100 Kg.: Spruitkool f 15 22, Knolrapen f 1.602.30, Kroten f 57, Uien f 7.30—8.80, Brusselscli Witl. 5—7.20; Per 100 bos: Kroten f 2.108.90; Per 100 stuks: Savoyekool f 2.50G.40; Roodekoel f 2.70—5.60, Wittekool f 2.90—5.20. Eieren. Per 100 stuks f 1213. Wi. rigen A.mstprdar> Zicht. Lonütu 11.45 Berlijn per billioen 0.G(tt/a Parijs lo.9'< Brussel 12 O6I/2 Zürich 45 65 Weenen 0.0000 Rome 11.40 Madrid 34.15 Kopenhagen Christiania Stockholm w New-York 2 62 Te Huur: Gedeelte BOVENWOft'lfT 3 Kamers, Keuken, Zoldci 2225 NIEUWE RIJN 4L Daselijks verkrijgbaar versed geslachte Braad- en Soepkippen vanaf 1 gulden, Eendvogels vanaf fl.25, tamme Konijnen vanaf fl.50, wilde Konijnen vanaf 3 gulden. A. TOUSSAINT, Laan Pietcr van Twist 6, Leiden. 2218 12 registers 250.—, Pracht modern of eiken kast. Huurkoop tlO.— per maand. 2224 ,,3e Huisvriend", NIEUWE RIJN 49 - LEIDEN "ni.cu'^'CrvOjr^L /2, Het besle wat op 't gebied van Orgels gemaakt wordt, is: als bote*» aoo^gn,! Vertegenwoordigd door HAARL.STRAAT 53 P.S. Eenige gebruikte In strumenten doorlnruiling tegen biilijte prijzen voorhanden. 2132 Behangselpapier 8 ct. Chinamat 12 Keukenmat 95 Cocos, per el 45 Cocosmat 45 Trap- en gangloopers, vanaf 29 Uitschuif bare roede 15 Tafelzeil 49 Spatzeiltje 35 Kachelzeilen, vanaf 59 Ribstof, 120cm.vanaf 52 Pluchette, 130 cm. vanaf f 1.29 Wollen Serge 1.45 Vloerzeil, 185 cm: 1.25 Vloerzeil, 200 cm. 1.85 Roodzwart Karpet 3.50 Dito, 12 els 5.90 16 els 8.45 Tapis Beige Karpet 6.25 Axm. Karpet, 2X3 Meter ,24.— Zware Houten Ledikanten f .6,40 Extra zwaar 8,40 2-pers. Spiraalmatr. 2, Kindorledikanten 4,65 Mooi Hout Kinder ledikant 10,50 Qe beroemde „Aupings" gezondheidsmatras tijdelijk voor f 22,50. Compleet Bedstel f 9,50 Matras, 90-190 „12,90 2-pers. Kapok Bedstel met prima Kapok f 22,50. Wollen Dekens f 4,35 Gewatteerde Dekens 6, Molton Dekens Wiegdekens Wollen Wiegdeken Wiagzeiltje Tafelkleedon Piqué Spreien Tochtdekens „0,89 0,30 1,15 0,59 0,95 „1,59 1,19 „Eigen haard is goud waard" Maar! dan moet het er ook gezellig zijn. Een paar mooie Gordijnen Een mooie Traplooper Mooi vloerzeil Een solied Karpet Een passend Tafelkleed yerhoogen de gezelligheid KLEEDERMAKERIJ, Kraaierstr. 2, n/b. Hoogewoerd. Heeren-en Dameskleeding naar maat. Correct passende model len, prima bewerking, kern collectie Stoffen, Coupons wor den aangenomen tegen zeer matige prijzen. Keeren, modcl- eeren, oppersen, enz. Voorom- liggende plaatsen het aange wezen adres 2127 gedurende een week van afi onze Tricot en Geiuoltonnecrd Prima Amerikaanscli TRICOT En dat, terwijl in Twente de prijzen 20 a 25% ge- stegen zijn Van deze lege prijzen en onze Reclame: Gordijnen en Loepers en het leggen ran Vloerzeil kan een ieder ge- dnrendeh dageo proliteeren- Een ieder getrooste zich de moeite om onze Etalages te bezichtigen, dan zal onze „Onze Grijpweg" Uitverkoop ook U talrijke koopjes verschaffen!! «m Bestelt nog heden en U is zeer tevreden. 1 J.'asch SAMOSWIJNvan 75 1 WITTE PORTWIJN 75 1 ROODE PORTWIJN 75 1 BORDEAUX 75 4430 Tezamen voor 1 3,00 Rmneaneh, Citroenpuneh, Hummel, Anisette, Half om Half f 1,40 p.fl. 1. VAH ENGEL - Haarlemmerslraal U - LEIDER 2007 Onze verpakte KOFFIE en THEE is bij de meeste Winkeliers verkrijgbaar. Middelweg 3-7-9 - Telefoon 68» die lijden aan prikkelbaarheid cn wilszwakte, gebrek aan energie neerslachtigheid, levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst en dwangtoeslanden, hypochondrie, nerveu6e bart- en maagaan doeningen, moeten de uitvoerige Brochure van Dr. WEISEover zenuwziekte lezen. Vraayt gratis toezending daarvan door Dr. GEBEURD Co., husebiüabuitensingel 14, Arnhem. 2788 ^SÊtÊÊÊÊÊfk GENEZEN IN EEN MAAND! Wonderlijk succes der „DUO«FORMULA,,f de Engeïsche vini-ing, die, zelfs in als hopeloos beschouwde gevallen, groofe verlicMirg en genezing geeft. 10 dagen GRATIS behandeling vaar ieder lijder. IO DAGEN Denk eens! Alle pijn, zwellingen, ontsteking, ieder spoor v. Rheumatiek, Ischias en Jicht voor altijd verdwenen na den korten tijd van één maand. Is U rheumatisch? In 30 dagen kunt U in Uw eigen huis genezen worden doormid del der wonderbare En- celsche vinding, de „DUO- FORMULA"- Behandeling. Klinkt dit ongelooflijk? Mej. J. J. Schuurmans, Vaillantlaan 358 (2de étage), Den Haag, die gedurende S jaar ernstig aan Zenuw- en Gewrichts- 129 30 3! rheumatiek 11 had geleden i voeten,handen, U knieën cn nek. zoo erg ten slotte, dat zij de trap noch op noch af kon, schrijft: „Na vier weken behande ling met Uw „Duo-Formula" kan ik nu weder uren lang loopen, heb geen pijnen ergens meer, eet en slaap weder goed, en ben 's mor gens niet moede meer bij het opstaan. Uw geneesmiddelen hebben wonderlijk gewerkt". Weinig lijders kunnen zeggen grooter slachtoffer der Rheumatiek en Jicht te zijn geweest, dan Vrouw Lambertus van O verdam, Maasdijk B. 136, Kerkdriel, Gelderland, was gedurende twintig jaar. De rechterarm tot den el boog, en de spieren aan de rechterzijde van den hols stijf en gezwollen; verder Rliematick in knie en lenden, en Ischias in linker dij en heup. Wat de arme vrouw gedurende al deze jaren moet geleden hebben is schier te be schrijven. Na 4 weken be handeling met mijn „Duo- Formula" schrijft zij „Mijn oprechten dank voor uw Behandeling. Vooreerst mijn knie, daar voelde ik den derden dag reeds veel beter schap in, den vijfden dag was alle pijn daaruit ge weken en zoo geleidelijk beter. Nu, bij het eind der behandeling, is de knie geheel normaal, de arm is geheel beter, alles kan Ik er weier mee doen, en mijn hals is ook heelemaa! geslonken. Ik kan nu weder goed loopen. wel een uur ver. Uw „Buo- Formula" behandeling hoeft krachtig gewerkt, en behoort overal te worden a:^be- volen." Mej. de VliegDev. a Nieuwerbrug a/d. Rijn, leed gedurende 12 jaar aan ernstige Spieren-rheuma- tiek in rug, schouders cn hals, ook werkte de rheu matiek op het oog. Van beweging nemen was geen sprake meer, ook was zij nu en dan zoo slecht, dat zij het beu móest houden. Zij schrijft „Ik heb we' .o. schrijve^. rerst id van overtuigd zijn of allepijn en smart die ik geleden heb wel vcor goed geweken waren, doch ik kan u nu niet jgenoegdankbaar zijn voor uw ge neesmiddelen. Ik ben weder zoo mooi gezond alsof ik 25 of 30 jaar ware in plaats van 57. Ik heb uw broeder- re? h aan eenigen t?i» geven en ga handeling aan '.s - Deze gevallen, aan mm- I derden anderen gelijk, be wijzen, dat de „Duo-For mula" Behandeling een absoluut oprechte en vei lige geneesmethode is voor alle Rheumatickziekten. 10-Daaqsche Behandeling GRATIS. Mi*. Arthur Richards, die het eerst de „Duo-For mula" Behandeling ont dekte en haar sedert voort durend tot haar tegenwoor- digen volmaakten staat verbeterd heeft, zegt: „Ik wensch een ieder, die aan Rheumatiek,Ischias of Jicht lijdt, een 10-daag- 6chen voorraad te geven. Niet slechts een monster, doch een werkelijk baat- gevenden voorraad een derde der Volledige Behan deling. Hoe oud U ook moge zijn, hoe langdurig of hardnekkig ook Uw ge val,hoevele ook Uwe teleur stellingen in liet verleden, laat deze 10-daagscke Be handeling U nieuw leven en nieuwe hoop geven. Als U voor altijd vrij van Rheumatiek wèuscM te zijn, talmt niet. 75pt»cP TTv naam en adres per 12l cents briefkaart nu 'au: Mr. ARTHUR lUCU AT n*,' (Kamer - I "in UvTT- uo'xl. Hi: h 1-Ahorn, Lon- »1« n. W. 1. Engeland. iv

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3