BjMMEHsLftHb BUlTENLAiaKI Wollen 1i!séeb Mn Trin A. WAALS Haarl.siraat 132-136 UIT OE OüïGEVBEiG GEC9ENGD NIEUWS &Mn93»telijko Aankondiging &EME&UTELIJKE VISCH VERKOOP., Aan den gemeentelijken vischwinkcl Vischmarkt 18, tel. 1225, is ZATERDAG en voor zoover voorradig ook ZATER DAGAVOND verkrijgbaar WIJTING a f0.16, SCHELVISCH a f0.26, SCHOL a f 0.26 en MAKREEL A f'0.28 per pond. N. G. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, '14 December 1923. AGENDA. VRIJDAG 14 December. Leiden. Öpenb. Verg. Jongel. Ver. Dr. Bavinck. Inleider: A. Boekkooi. Onderwerp: Bevol kingstheorie. Consistoriekamer Hooi gracht. Aanvang half negen uur. De apotheek van het Ziekenfonds lot Bulp der Menschheid is steeds geopend, (Boch alleen vcor leden van dit Fonds. In het bijzonder dienen vermeld te wor den zijn onderzoekingen over de dubbel ster Sirius. Hij was van 1891 tot 1906 assistent aan de Sterrenwacht en sinds dien obser vator. Zijn pracfóscb werk met name op het gebied der meridiaan-waarnemingen "werd ook zeer gewaardeerd. In het bijzonder -heeft Zwiers zich voor de studie der banen van kometen on dub belsterren geïnteresseerd. Het eerste on derwerp heeft hij vooral toegepast op de period:eke komeet van 1892, de komeet van Holmes, waarvan een baanhepaling en orhemeride van zijn hand verscheen, <be de asfrononre in staat gesteld h«eft dezen komeet later terug te vinden. Deze verhandelingen zijn verschenen onder den titel Recherches sur l'orbite de la Comêfe Périodique de Holmes etsur les perturbations de son mouvement eUipti- qne" in vier gedeelten, bet eerste (in 1895), derde en vierde in de „Handelin gen der Koninklijke Akademio van We tenschappen te Amsterdam", het tweede in 1902 als academisch proefschrift. Het onderzoek van dubbe1 sterbanen iis in het bijzonder door hem toegepast op het Si- riussysteem; in 1895 verscheen van hem in rde „Astronomische Nachrichten" een artikel „Uber eiüe ueue Methode zur Be- stimming von Doppelsternbahnen", een me'hode, welke zich met nog enkele an dere. een blijvende plaats heeft veroverd in de praktiik der berekeningen van ba nen van dubbelsterren. De toepassing de zer methode bracht hem in 1899 tot de publicatie in de Astr. Naclir. van bet ar tikel ..Das S'rius-systeem nach neueren - Bc>bachtungen." Zijn praktisch astronomisch werk heeft hoofdzakelijk, bestaan uit waarnemingen - aan den merid'aancirkef te Leiden en het T^Vnft-i'ri.cfrurnP'nt a1do»v ter bepaling der variatie van de poolshoogte. A-ans'uiteind daaraan is van hem in 1918 verschenen als uitgave van'de Rijks commissie van Graadmeting en Water pasing, levena als een deel der Leidsche Analen een publicatie onder den titel „TJntersuchu-ngen über DekbnaPonem trad Eigenbewegungen von 163 Tafcott- S^rncn". De Vetste jaren was dr. Zwiers op de Leidsche Sterrenwacht belast met de lei ding van het rekendepartement, in welke' functie hij, naast de dageibjksche werk zaamheden, gezorgd heeft voor de eind bewerking en publicatie van het deel der LeVsche Annalen, bevattende de waar- r^'r-pii van Poolsterren aan de Le;d- sche Sterrenwacht verricht onder leiding van wijlen H. G. van de Sande Bakhuij- aen, zijn vroegeren leermeester, en aan dezen bij het 50-jarig jubileum zijner dVpctenrsbenoeming in 1922 aangeboden. Tr^» vat» den beer Zw'ers is voor de wetenschap der sterrenkunde in het algemeen en, in het bijzonder voor de Leidsche sterrenwacht een groot verlies. De politie zag zich wederom genood zaakt, een persoon, zekere v. N., aan te houden, die, om onderdak te bekomen zich schuldig maakte aan vernieling door een steen te werpen in de spiegelruit van den heer H. op do Vischmarkt. Op de Stationsweg werd gisteren een wielrijder aangereden door een auto bus. wp^T-b-'i eerstgenoemde's jas het moest ontgelden. Ü3 eigenaar eischte f 10 schadevergoe ding van den chauffeur omdat naar zijn bewering de schuld bij hem lag. De chauffeur ging evenwel niet dadelijk op dit verzoek in, en besloot eerst een on derzoek naar het al of niet rechtmatige van deze vordering af le wachten. Door het Gemeentebestuur alhier is het bonwen van een Brugwachterspost- huis nabij do Schrijversbrug opgedragen aan C. Massaar, aannemer alhier, voor f2100—. De Kabinetscrisis. Het bericht van de Telegr., dat in liet gebouw van de Tweede Kamer besprekin gen zouden zijn begonnen tusschen verte genwoordigers van de antirev. en R. K. fractie uit do Tweedo Kamer, waarbij ook de groep der 10 R. K. Vlootwctbestrijders zou zijn vertegenwobrdigd geweest, mist naar de N. R. Crt. meldt, fcitelijken grondslag. Het bericht wordt toegeschreven aan 4iet feit, dat in bet Kaïnergebouw bijeen ,was de commissre uit dc Kamer, in wel- lSer handen gesteld zijn do verslagen van den minister van buitenilamlsclio zakem over dc vergaderingen door de» Volken bond adr-*"^ .-*•> yaaria zitting hebben de voorzitters van de verschillende Ka merfracties, dus ook de lieeren Nolens Rutgers en Schokking, benevens de Ka mervoorzitter, de heer Kooien, Na de vergaderingen van de R. K. en de Antirev. Kamerfractie op j.ï. Dinsdag héb ben er gècn fractievergaderingen meer plaats gehad. Het Kamerlid Juten. Aan het Tweede Kamerlid W. J. F. Ju ten, burgemeester van Wouw, die al ge rui men tijd ziek is, gelijk men weet, zijn gis termorgen de sacramenten der stervenden toegediend. Eerste Kamer. In de vergadering van de Eerste Kamer op a.s. Dinsdagavond zal de voorzitter aan dc centrale sectie voorstellen, Woensdag ochtend 19 dezer het door de Tweede Ka mer aangenomen wetsvoorstel tot verlen ging van den termijn van werking van het Schoeixnwetjo in de afdcelingcn te doen onderzoeken. Verder zullen dien avond de afdcelingen getrokken worden. Oorlogsmateriaal voor Nederi.-lndië. Naar de Zweecscho bladen melden, is tusschen de groote Zweedsche fabriek A. B. Bofors en do regeering van Neder- iandsch-Jndië oen. contract gesloten voor de levering van oorlogsmateriaal tot ©en Kronen. DE PARLEMENTAIRE CRISIS IN ENGELAND. Afbraak-plannen. In de wondere wereld van onze dagen ziet men toch vreemde dingen gebeuren. Zoo oppervlakkig zou men zeggen, dat er in do laatste jaren al genoeg is afge broken, maar neen, in Engeland denken de Labours er anders over. Het bestuur der Arbeiderspartij, dat op nieuw zijn voornemen heeft bekend ge maakt om de verantwoordelijkheid voor de regeering des lands te aanvaarden, „wanneer zich do noodzakelijkheid daar toe mocht voordoen", heeft gisteren een bespreking gewijd aan de taktiek, door do partij te volgen wanneer het parlement bijeenkomt* In de gisteren door het be stuur der Arbeiderspartij aangenomen resolutie verklaarde het zijnerzijds zich tegen eiken vorm van coalitie, doch de ambtenaren der Arbeiderspartij interpre teeren dit niet in dien zin, dat samenwer king niet, of raadpleging van do leiders der liberale partij zou zijn uitgesloten. In hoeverre dezo samenwerking zou zijn toegestaan, was één der onderwerpen, die het bestuur der Arbeiderspartij gisteren heeft besproken.* Het is duidelijk, dat zon der een of anderen voroi van samenwer king de „noodzakelijkheid" voor de Ar beiderspartij om e«en regeering te vor men zich niet kan voordoen, daar de Ar beiderspartij niet alleen de regeering ten val kan brengen. Aan do besprekingen van het bestuur der Arbeiderspartij werd ook deel genomen door den. algemfeenen raad van het Yakvereenigipgscongres. Twee resoluties werden aangenomen, •waarvan de eerste volledig vertrouwen in Ramsay Mac Donald als leider der Ar- beiderspartji uitspreekt, de tweede de re geering tart om onmiddellijk bekend te maken welke haar plannen zijn om het vraagstuk der werkloosheid behoorlijk te behandelen. HET HERSTEL-PROBLEEM. Na afloop der besprekingen met Dela croix en Barthou heeft de Amerikaansche „waarnemer" Logan verklaard, dat de experts der eerste commissie uitgenoo- digd zouden worden om allereerst de voor waarden vast te stellen voor het etabili- seeren van de munt in Duitschland, daar na de maatregelen, welke achtercenvol- gens moeten worden genomen opdat alle voorwaarden, worden vervuld. De stabili satie zou een budgetsevenwicht noodzake lijk maken. De experts zouden tevens wor den uitgenocdigd om de uitgaven der ver schillende Duitsche staten te bestudeeren. De Commissie van Herstel zal den ex perts verzoeken/ haar met alle oprechtheid hun technisch advies te verstrekken over do voorgelegde quaesties. Logan verklaarde voorts Washington van den brief van Barthou in kennis te zullen stellen* De Amerikaansche regee ring stelt ten zeerste belang in het econo mische herstel van Europa, en is verheugd te vernemen dat de Commissie voorne mens is twee commissies in te stellen met het genoemde doel. Zij is niet zeker in dezo commissies vertegenwoordigd te zul len zijn, maar gelooft dat de voorgestelde enquêtes van groote waarde zullen zijn en zij begroet met instemming de deelne ming van Amerikaansche deskundigen* Vrijlating van politieke gevangenen. De Franschc en de Belgische bevelheb bers deelden aan de gedelegeerden van 't Duitsche Roode Kruis voor het Roerge bied mede, dat do vrijlating van een groot aantal politieke gevangenen in de aller naaste toekomst kan worden verwacht, daar het lijdelijk verzet, nu de Rijksregee- ring de overeenkomst tusschen de Duit sche spoorwegdirectie en de regie heeft goedgekeurd, als geëindigd kan worden beschouwd. De revolutie in Mexico. Het Mexicaansche gezantschap heeft heden verklaard, dat do regeering in de geheele republiek de macht in handen heeft, met uitzondering van eenige dis tricten in de staten Vera Cruz en Jalisco. De troepen van president Obregon zijn reeds in contact gekomen met de rebéllen en men verwacht nog deze week den be- slissenden slag. Er is een plan gemaakt voor een laatsten kracht'"gen aanval op de opstandelingen. Misdadigers in Londen. De „Evening News" schrijft, dat de •veelvuldige inbraken en diefstallen, die in de laatste maanden to Londen, een gezamenlijk bedrag van ongeveer 100.000 pond sterling betroffen, volstrekt niet cm- gewoon zijn in dezen tijd van het jaar. Begin November zijn de straatpatrouil- 'les der politie verdubbeld, de z.g. „win- tersectie" is in dienst en. er wordt dubbel scherp gecontroleerd. De voornaamste reden hiervoor ligt in het feit, dat in Londen weer do „race ■gangs" zijn aangekomen, die de renbanen onveilig maken en thans hun beroeps bezigheden ten gevolge van het e:mdigen van het f'at-racingseizoen weer te Londen uitoefenen. Do meesten hunner zijn oude bekenden van de politic. In do laatste weken is zeker een half dozijn groote inbraakrlannen verijdeld, doordat Seotkrad Yard tijdig achter de plannen wist te komen. Men zou kunnen zeggen dat de politie, in plaats van complotten te verijdelen, 'liever moest wachten en de dieven op heeterdaad moest betrappen. Inderdaad is dit soms noodzakelijk, doch de eigenlijke taak der politie is ge legen in het voorkomen van misdaden. Na acht jaar in het ouderlijk huifc terug. Ern Ilal'aansöh Soldaat, die 8 jaar be leden heette te zijn gesneuveld, en wiens- famil'e om deze re d ra re's sinds civri t'jd liet pp*»«sJr--T» o" langs te Verona teruggekeerd. Hoewel eerst 28 jaar oud; z et hij er ten gevOVré van de véle doorstane ontberingen als een zestiger uit. De soldaat werd in 1915 door de Oos tenrijkers gevangen genomen, doch wist drie dagen later naar Rusland te ont vluchten. Hij vond werk in een fabriek, doch werd na het uitbreken van de Bols jewistische revolutie gearresteerd en naar de kopermijnen in Mantsjoerije ge zonden. Na talrijke vruchteloozo pogin gen, s'aagdé lnj er eindelijk verleden jaar met nog 15 Italiaanscbe gevangenen,- 1» p*»rnOU Ann,"»rv>.4n, p .JJfS-i joerije te ontvluchten. Na lange omzwer ving n bezweken at zij kameraden aan de ontberingen, welke zij hadden te door staan. De teruggekeerde -soldaat, verklaarde, da t er nog ongeveer 2p0. geul lieerde krijgsgevangenen in Mantsjoerije zijn, waaronder eenige Engelsclien. KORTE BERICHTEN. De bevolking van Anstrailië werd op 30 September officieel geraamd op 5 715.000 personen. De ineeste Fransclie bladen spreken schando over de betooging, welke de Pa-, rijsche politieagenten D'asdag hebben ;ehouden en Waarvan wij melding heb ben gemaakt.'De betooging bood het treu rige schouwspel, dat een zevental politie agenten wegens het verstoren der orde door collega's naar het bureau werden gr bracht. Twee-en-twintig schepen wachten buiten de twaalf-mijlszóne van do Ameri kaan se lie kust den mist .af, ten einde ge legenheid te krijgen Amerika van Kerst drank te voorzien. Inmiddels gaan over do grens van Ca nada groote hoeveelheden sterke drank, daar het niet mogéldjk is het uitgestrekte grenzengebied te bewaken, terwijl ook sterke drank per motorboot over de St. Laurcnsrivier komt. Het Spaansche directoire heeft de hoofdpunten bestudeerd van het decreet, dat binnenkort zal verschijnen en waar bij de functionneering van bet directoire en van alle of de meeste takken van open baren dienst, volkomen zal worden ge wijzigd. De Beiersche minister van financiën Krausneck, heeft zijn verzoek om ontslag ingetrokken, daar de ministerraad thans met zijn opvatting rekening houdt. De staking in Oostenrijk beëindigd. Men is er in geslaagd overeenstem ming fco verkrijgen tusschen de beambten lo regeering, zoodat de staking bij de P.T.T., na slechts drie dagen geduurd te heb'/en, ten einde is. Indien de vakvereemgingen hare toe stemming daartoe verleenen, zal de dienst nog hedenmorgen op alle postkantoren worden hervat. SASSENHEIM. „Arbeid en Zieleleven*" Woensdagavond - trad alhier voor de Anti Rev. Kiesvexeen. op Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, met het onderwerp „Arbeid en Zieleleven." De spreker werd ingeleid door den voorzitter- der kiesvereen., de heer Wiep- kemo, die in gebed voorging, waarna Prof Diepenhorst het woord verkreeg. Spr. begon met te zeggen,onder arbei ders te willen verstaan hen, die loonar beid verrichten. Hiui arbeid is geen koopwaar, die met andere waren, b.v. van winkelier, slager of bakker gelijk te stellen is. Neen, de ar beid is belichaamd in den mensch, de ar beider staat niet los van zijn arbeid. De arbeider mag niet in bet productieve leven ondergaan. Hij beeft een liooger ideaal, bij beeft een ziel. Voor duizenden is de "arbeid géworden'een juk 'der slaver nij. Werkstakingen zijn niet van do lucht. Er is in onze dagen 'een schrijnend gemis aan arbeidsvreugde. Spr. vraagt, op wat wijze kan hier her stel geboren worden. Het gemis aan ar beidsvreugde is een zorgwekkend ver schijnsel. Miljoenen arbeiders over do ge heel© wereld voelen zich alleen mensch, buiten hun arbeid. Proeven zijn geno men in Duitsche fabrieken%waar gevraagd werdHebt gij liefde voor, hebt gij vreug de in uwen" arbeid? Maar bijna allen vloekten den arbeid. Het arbeidslied wordt niet meer ge hoord. Gelukkig is het volk, gelukkig is de tijd, waarin het arbeidslied hoog opklinkt. Wanneer de ziel in dankbare verruk king geraakt over ons werk, dan krijgt alle-s kleur en fleur en glans, wat anders dor en stroef is. Mjaar velen kennen die vreugde niet meer; alle arbeid wordt met zwarte linten overdekt* Het nu arbei den. en altijd arbeiden, nooit eens kans zien zich liooger op te werken, is voor het grootste deel der industrieel© bevolking Er heeft een groote omkeer plaats ge had in do verhoudingen die er bestonden tusschen arbeiders en patroons. Nauwkeu rige opvattingen van wederzijdsche rech ten en plichten lcomen al meer op den voorgrond, de rechtszekerheid is grooter geworden, maar daardoor is het levensge luk niet vergroot. In het saam-arbeiden lag een verster kende vertroostende gedachte, die geen. wet ons kan geven. Mijn patroon groet mij niet meer, en mijn patroon kent mij niet meer, zoo klaagt thans menig arbei der. Verlengstuk van de machine is me nig fabrieksarbeider geworden. Dat is de schaduwzijde der moderno arbeidscul- tuur. Bij bitter weinigen glanst nog de liefde tot den arbeid door. En dat is toch liet zoetste. De reinste arbeidsvreugde wordt getroffen bij hen, die het maaksel hunner handen, als het hunne beschouwen, b.v. den landarbeider, die ziet groeien en bloeien en tot ontwikkeling ziet koimenj wat door zijn hand bewerkt werd. Geheel anders dan in fabrieken waar mechanische africhting hoofdzaak is. Ver sland wordt daar niet van hem gevraagd. Spr. neemt als voorbeeld de texlielfabr. in Almelo. Temidden van het eentonige al tijd -weder keepende werk en hetalles over- stemmende. geraas van de machines moet pen werkman genade van God ontvangen om zulken arbeid nog met vreugde in het hart te verrichten. Spr. wijst dan op het Tay!qr$telsel dat berust op lage voortbrengipgskosteneu hoe go loonen, maar dat de geest van den werkman afstompt; iedere overbodige handgreep moet wegvallen, hij moet leve ren wat er te leveren is. Door dergelijke vorgoding van de -techniek is eéii groote onrust over een groot deel van ons volks leven gekomen. Een bekend schrijver 'riep uit: onze lijd is eeii jammerlijke tijd, een ellendige tijd. Het is alles fabriek, fabriek, graf, graf. Alles gaat voort, voort moeten we, en altijd weer voelen we in dezen tijd van overhaasting, do zweep van den gelieiimzinnigcn drijver. Voor een minuut wordt soms een jneiisëlienleyen gewaagd, alles gaat even overhaast. Wie wandctl er tegenwoordig nog. Men vliegt elkaar voor bij, hangt aan de trams, of ligt op.de fiets en de auto's bewegen zich niet razende snelheid. In dit overhaast wérken dreigt voor velen de ramp, voor oiitgeestelijking van den. arbeid.. Onze roeping tegenover dit alles kan niet twijfelachtig zijn. We mo gen niet vroegere wantoestanden, "aanhan gen, niet schimpen, óp den achturigeii werkdag. Maar daar is ook een ziekelijke yoreering van den aèhturendng wat even eens moet worden afgekeurd. We moeten er voor strijden, dat er meer poëzie komt in het vale'leven van den arbeider. Bij velen is het gevoel van onte vredenheid al te" diep ingeworteld, het kwaad schuilt'in de ziel. Er is nooit zooveel gedaan voor de arbeidende klasse als in onz entijd, maar het gevolg is vaak "min der voldoening. De gewichtigste factor van alles is, dat heilloozo leeringen do ziel van den arbeider vergiftigden en vergiftigen. Een klassenstrijddognia. prediken, en de arbeidsvreugde opwekken^ is ten eenen- malo uitgesloten. Krijgt die vergiftigde leer vat op den arbeider, dan wordt het waarachtig levensgeluk hopeloos verstoord Duizenden arbeiders hebben alle vreugde in hun werk verloren, doordat het geloof aan God weg wae. Vervloeking van den, arbeid en het verlaten van God, gaat al tijd sameu. Christus heeft vrede gebracht door het bloed des Kruises. Ook rust, die de ziel verkwikt is voor den arbeider van noode. Die rust is van noode voor den arbeider, dan knellen slaafsche banden niet meer. Heersclit die rust ook bij den arbeider, dan stijgt de ziel met arendsvleugelenj omhoog, dan roept de ziel met David uit: Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Daarom, zegt spr., do lendenen omgord, de lampen brandende, gereed tot werken, tot te die nen. en ook tot scheiden als Gods ure slaat* Gezamenlijk werd gezongen Ps. 75: 1, waarna de spreker met dankzegging ein digde. KATWIJK AAN DEN RIJN. Bloembollencultuur. Gisterenavond hield de afdeeling Katwijk der Alg. vereen- voor Bloembollencultuur een ledenvergade ring in „de Roskam". De vergadering was slechte matig bezocht. Bij afwezigheid van den lstc-n secretaris fungeert de 2de de heer BL Grimbergen. Na opening door den Voorz. lezing der notulen en in gekomen atukken brengt de voorz. in behan deling of de afd. in beginsel kan besluiten tot het deelnemen aan de door de al gem. vereemging te organiseeren vollegrontlsten- toonstelling in Haarlem, voorjaar 19-25. Al gemeen is de vergadering met het bcsluov van oordeel dat indien deelname niet to groote financieele offers vrangt, hot zeer gc- wensclit is mede te werken. Besloten word' bij de tentoonstellingscommissie te infor- mceren voor nog in car ra: "mgdc ciingi - een 1 Jccstcr.orvr rcmng tc m ikea. om alsdan met| een omlijnd plan ter vergadering te kernen'I ein ccn en ander mei elkander te bespreken.* Bij de behandeling \an den besehrijvings-f brief Voor de 147-ste alg. vergadering tG houden 17 Dccemeber te Haarlem, worden bij punt 5, verkiezing van twee loden van het Hoofdbestuur in de vacature H. M. Ruy- senaars Hz. gesteld de heer Th. Jonkheer te V Hillegom, en in de vacature R. Veldhuizen t van Zanten Gz„ de heer J. M. van Til te 5 Lisse. Dc overige punten van don besehrij- -J vingsbrief worden nog uitvoerig besproken i en de vergadering sluit zich in hoofdzaak 1 "i r~* ^ié 11 rJ aan bij liet oordeel van liet hoofdbestuur, i in de gegeven prae-adviezen. Als afgevaav- digden worden gekozen de lieeren H. W. Grimbergen en Ant. Heemskerk plaatsvervangers de lieeren C. J. Boskamp en Jan Haasnoot. Bij het punt „bespreking inkrimping tul- pen teelt" merkt de Voorz. op, dat tot zijn spijt de inleider van dit onderwerp niet ter vergadering aanwezig is en ook van hem geen bericht van verhindering is ingekomen De Voorz. geeft een kort overzicht welk liet beoogde doel is en bij een algemeene be- i schouwing die hierover nog volgt loopen de meeningen van voor en tegen zeer uiteen. Aks nieuwe leden worden nog geballoteerd do nee ren E. Kuyt en C. Hogowoiiiiig, die i niet algemeene stemmen worden toegelaten. Daar van de rondvraag door niemand ge- f bruik wordt gemaakt sluit do Voorz. de ver- gadering onder dank voor de betoonde bc- langstelling. Bloemen. De getrokken tulpen komen in grooter getal afzetten. De aanvoer wordt t steeds grooter en beloopt al eenige duizen- den. Het bijna logisch gevolg is. dat tege- j lijk de prijzen naar beneden gaan. Voor j Scarlet due wordt thans per 100 betaald van r f 4.90 tot f 5.60. In tegenstelling met vorig i jaar komen thans nog Olirysa-nthen die van 1 f 0.25 tot f 0.45 per hos opbrengen. Volgen de week komt de massa Seariet due. Deze soort schijnt zich dit jaar tamelijk goed to laten trekken. NOORD WIJK. Gisteravond gaf het Ghr. Kinderzangkoor „Excelsior", dir. de lieer J. Verloop, een uitvoering in de Herv. Kerk. Ds. J. Vermeulen opende met ge-, bed en oen kort openingswoord. Vervolgens werd het programma afge werkt. Do directeur gaf zeer verdienste lijk cetnige nummers op het orgel ten. beste. Onder de pauze werd gecol'ecleerdl voor de Vereen, en de Duitsche Predi- kantsgezinnen. Ds. Vermeulen eindigde met een dar.kwoor 1 aandirecteur en koor, en ging voor in dankzeggbig. WASSENAAR. Het strand tusschen Sche- vcliingen en hier zal gedurende de ge heele aanstaande week onveilig zijn we gens Iegerocfeiiingen met geschut, met uitzondering van Zaterdag 22 Deo. In de W o e n is d a g g eh ouden vergadering van den gemeenteraad is de gemeenlebegrooting voor 1923 vastgesteld 'voor wat de gewone dienst betreft, op een bedrag in ontvangst en uitgaaf van f 637.072, en de buitengewone cb'èust op f350.325. De begrooting voorhet cusLe-dr jf in ontvangst en uitgaaf op f 1096.00 gewone dienst en f 18.256 -huitengew. dienst. O.a. werd bes'oten, het politiekorps meA 3 man uit te breiden, waarvan de kosten zijn geraamd op f7000. KOUDEKERK. A.s. Dinsdagavond 7 uur hoopt de A. R. Kiesvcreenaging te vergade ren. Door den Voorzitter, den heer N. P. Slegtenhorst, zal worden ingeleid: ,,Prov. en Ged. Staten." Het hoofdbestuur van het Ned. Roede Kruis hoopt in de week van 17—24 Dec. a.s. in dezo gemeente een straatcollecte te houden ten bate van de noodlijdenden in Duitschland. Predikb. Ned. Herv. Kerk Zondag voorm. 9.30 en nam. 6.30 uur Ds. Irrael. Geref. Kerk voorm. 9.30 en nam. 6.30 uur Ds. Haspers. Do "herkozen ouder- lingen en Diakenen bij do Ncd. Herv. eiu de Geref. Kerk hebben allen liun herbe noeming eargertcmer. Aanrijding door een trein. Gistermorgen circa half 10 vrerd op den overweg aan den Snippelingsdijk te Colm- schate een uit Bathmen komende boeren wagen, beladen met melk, aangereden door den sneltrein, die om 9.23 uit Zutphen te Deventer arriveert. De melkwagen was op den overweg, door te ver naar rechts uit- f wijken, vastgeraakt, terwijl de trein in aan- v tocht was. De overwegmeester snelde, met de roode vlag in de hand, den aankomen- den trein tegemoet, doch tevergeefs. Juist toen de eigenaar van den wagen, de land- bouwer Jurriens uit Bat-hem, het paard had afgespannen werd de wagen door de loc o- g motief gegrepen en totaal vernield. Een ge- deelte er van werd nog een eind met den' j trein med©gesleept. Ook de lading melk, be- j stemd voor de coöperatie „Ons Belang" té f Deventer ging verloren. Persoonlijke onge- hikken kwamen niet voer. De trein onder- j vond geen vertraging. Botsing tusschen trein en melkwagen. Gistermorgen ia op spoorwegovergang. t« Golmsehate op do kruising van den J Rijksweg Deventer-Almelo en den spoor-: weg Deventer-Zutfen de sneltrein uit Zut- fen in botsing gekomen met een melkwa.-| gen. bestuurd door den landbouwer J. uus Bathmen. Deze wist zich zelf en het paardh nr, r tii to redden, maar do wegen werd:^ o-t.hooi" vernield. Do trein kreog eenige ver-1 Iriwrino-, mar.r kon, nadat de rosten van.'! wag«t war on verwijderd, dc rcia| j ipvtvi volgen. Voor zoover be-ï| kiul'kreeg niviurn-t in den trein, letsel.-1 i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2