Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSGHE COURAN AISOMEaEiHEÜTSPRIJS In Lelden en bulten Lelden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 Per week f 0.19 (franco per post per kwartaal 12.90 4üe JAARGANG. - VRIJDAG 14 DECEMBER 1923 - No. 1114 Bureau: Hooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 AUVEttTt^TiE.PuIJS Gewone advertentiën per regel 22K cent Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarie&'. Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeU- •ing van ten hoogste 30 woorden, worden 9it nummer bestaat uit twee bladen. Personeele belasting. Bij de behandeling van de bogrooting van Financiën - in de afdeelingen der ^Tweede Kamer, werden over bovenstaand onderwerp enkele opmerkingen gemaakt die zeker overweging verdienen. „Eenige leden wezen er op, dat de al- gemeene stijging van de huurprijzen der volkswoningen en vooral ook de zeer hooge huurprijzen van woningen, in den duren tijd tot stand gekomen, tot gevo'g hebben, dat de regeling der personeele belasting, wil deze het ka rakter van verteringsbelasting blijven behouden, voorzoover betreft den grond slag huurwaarde wijziging zal moeten ondergaan. Deze leden vroegen, of de Regeering bereid is een wetswijziging in dezen geest voor te bereiden. Het aanbrengen van progressie ten aanzien van den crvondskig huurwaarde zou naar hun meening ernstige overweging ver dienen. Mocht het noodig blijken, dan zou de belasting wellicht ten opzichte van andere grondslagen ©enigszins kunnen worden verzwaard." Inzonderheid de eerste opmerkingen zijn niet van beteekenis ontbloot. Tal van menschen wonen als men den huurprijs in aanmerking neemt ver bo ven hun. stand. Noodgedwongen. Omdat ze geen keus hebben. r Dat is opzichzelf voor vele gezinnen al een ramp En daarbij komt dan nog dat tengevol- gevan den te hoogen huurprijs ook de be lastingdruk automatisch stijgt. Wijziging van de desbetreffende bepa lingen zou daarom zeker niet onge- wen-scht zijn. RTflaSSIEUWS. Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Rijnland vergaderde gistermid dag onder leiding van den voorzitter, den beer D. ten Cate Brouwer. Afwez'e- waren 14, aanwezig 12 leden, alsmede de vertegenwoordigers van de 3 plaatselijke middenstandsvereenigingen. Na opening der vergadering worden de notulen gelezen en goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken is bet af schrift van een adres van de K. v. K. te Rotterdam, in zake de inkrimping van Ue handelsstatistiek van regeerinigswege, met bijgaand verzoek om adbaesie. Het verzoek wordt afgewezen. Van de K. v. K. te Zwolle is een ver zoek ingekomen om mede te werken aan de tot stand'koming van een wetsbepaling waarbij het inschrijven van cessies in bet Handelsregister .verplichtend wordt gesteld, en tevens om de betrokken aan nemers te verplichten 10 pet. van de aan- neemsom te sorten in een waarborgfonds, vyaaruit rechtmatige vorderingen van le veranciers kunnen worden voldaan. ïn antwoord op den beer v. Zonne veld licht de voorzitter toe, dat de hier gevraagde regeling in hoofdzaak be trekking heeft op cle bouwvakken. De beer v. Zonneveld maant tot voor zichtigheid bij dergelijke bepalingen. Moet nu juist voor dit vak oen bijzondere regeling worden getroffen? De moraliteit van do betrokken aannemers zal or toch niet op verbeteren. De voorzitter is van meening dat inderdaad voor dit vale een uitzondering moet gemaakt, omdat het hier veelal de schijn is, die de leveranciers er doet in loop en. De heer v. d. Steen vraagt of bij eventuccle totstandkoming Van deze be paling, de Kamer zoü kunnen instaan voor voldoende geheimhouding. Do voorzitter zegt dat 't alleen gaat om twijfelachtige gevallen. Geves tigde aannemers zullen er geen hinder van ondervinden, en bovendien moet de betrokken aannemer zelf toestemming ge-1 ven voor inzage. De beer Molken boer constateert dat het principe der Kamer wel sympa thiek is, doch slechts een buitengewoon uitgebreide omschrijving zou de bezwa ren van een praelische uitvoering kun nen ondervangen. Naar aanleiding van een opmerking van den heer v. Zonneveld wordt voorgesteld en besloten om ten dezen ad vies te vragen van den Ned. Aannemeïs- bond. Een verzoek van de K. v. K. te 's-Gra^ venhage om adhaesie aan baar verzoek om verlaging van de bijdragen aan de K. v. K., wordt voor kennisgeving aan genomen. daar de inkomsten van de Ka^ mer geen vermindering toelaten. Do voorzitter 'deelt mede dat de Kamer in overleg is getreden met bet gemeentebestuur van Koudekerk inzake verbetering van de brug over den Rijn aldaar, die in slechten toestand verkeert. Met bet oog op den minder gunstigen stand der financiën wordt voorgesteld afwijzend te beschikken op bet verzoek tvan de Ned. "Ver. v. Blocmb.cultuur te Haarlem, om subsidie voor de groot© ten toonstelling die daar zal worden gehou den. De heer v. Zonneveld zet uiteen, dat de Kamer v. K. v. Rijnland wel de gelijk belang heeft bij het welslagen de zer tentoonstelling evengoed als die te Haarlem. Gewoonlijk kunnen de kosten zonder meer worden gedekt. In elk geval zag spr. gaarne ingeschreven voor een bedrrag in het garantiefonds. De voorzitter zegt dat het ge vraagde bedrag onmogelijk kan worden verstrekt. Evenwel zou het misschien mo gelijk z,-jn, een subsidie van b.v. f250.— te geven. De heer Meerburg aclit het niet zander gei aar om op dergelijke verzoe ken in te gaan. De beer Wernink stelt voor oen paar medailles te verstrekken. De heer v S c b i e stelt voor een be drag van f 200.te voteeren voor bet waarborgfonds. Besloten wordt, beide voorstellen te vereenigen en dienovereenkomstig zoowel het bedrag als do medailles beschikbaar te stellen. De vereen. .Binnenseheepvaartcon.gres" vraagt toefcredmg als lid tegen een mini mum contributie van f 25.— waarop af- w;;zend wordt beschikt. Eenzelfde beslissing wordt genomen op een verzoek van het bureau v. uitvinders om een subsidie van f 100 No,g een tweetal subsidie-aanvragen worden voor kennisgeving aangenomen. Van den heer P. Lommerse te Leiden is een schrijven ontvangen waarin de medewerking van de Kamer wordt ge vraagd voor het verkrijgen van vergun ning om tot 11 uur 's avonds ranz'ek te maken (Amicitia SWnsfraatY Wordt ge- reuvoveerd naar .K'einbedriif". De beer De-kker vraa.e-t de medewer king der Kamer voor het streven van de ver. „De GeTdersche vaheï" to Amers foort om de bar,dpvo1,V-T>öl!ist;ng on si rrc<- sprekingen in dezen hebben plaats gehad, ren en sigaretten vervangen to krijgen door die op ruwe tabak. De voorzitter zegt dat reeds he- waarbij echter de be1 angstoPing uH den kring van betrokkenen gering Irieek te zijn. Overigenis toont sur. z;ch niet enthousiast voor de beslaande heffin,gs- wiize. De heer Molkenb'oer acht de voor bereiding van deze zaak niet voldoende, en rvVit daarom voor aanbonden. De heer v. d Steen nmrict on dat dit punt in ,.kle;nbedriif" ukfcvoeri? is bQ- sproken waarb'f men tot de eonrlmie kwam dat bet adres van A^p^sfonrt in derdaad steun verdient. Wacht, men te lang met een beslissing, dan beeft het geen succes meer. De voorzitter acht uitstel van do behandeling niet gewens^M. Besloten wordt tenslotte om steun te verleenen aam het adres, nadat dit aldus is gewijzigd, dat de overweging om dn belasting b:i de „bron" te heffen, wordt uitgeschakeld. De voorzitter 'dech de resultaten mede van verschillende conferences wel ke tusschentfid.s hebben pleatp gehad in zake de zakelijke bedrijfsbelasting, de Handelsbeurs en de totstandkoming van een goederen-station te Leiden, benevens verschillende besluiten waaraan sinds de vorige vergadering is uitvoering gegeven. Na de oanze doet de voorzitter eem>e mededeel in gen naar aanleiding van het plaats gehad hebbend onderzoek naar het va abater in en om Leiden, waarover inmiddels een rapport ia ver schenen, dat onk in de comm. v. veTvoer is behandeld Het is noodig gebiteken om, wil men succes kunnen verwachten, een eventueel adres aan den I.endschen Ge meenteraad to doen vergezeld gaan Van een deskundig gedocumenteerde begroo ting van de kosten van verbetering. De heer Boot geeft een overzicht van het resultaat dat verschillend© onderzoe ken hebben opgeleverd. Algemeen is men tot 'de conclusie gekomen, dat het. voor de vaart- en waterverbeterin.g te Leiden strikt noodig is dat te Gouda een nieuwe en groolere sluis wordt gemaakt, zooa^s de interessante brochure van den lieer B. F. Kranfz aangeeft. De Voorzitter betoogt^ flat het wenschelijk is rick_ voerlooni'g te bepalen tot het vaarwater te Leid© n. De heer Meerburg meent 'dat ibder- tiid een besluit is genomen dat niet al leen de stads- maar ook de distTicfswater- wegen omvatte. De voorzitter ontleent daï een zoo danig besluit is genomen. Wel 'is er over gesproken. Momenteel echter heeft do Kamer zicK te houden aan het rapport- Hoogehoom welks samensteller zich strikt beeft gehouden aan de opdracht van de Kamer. Spr. stelt voor. cïo comm._van verVoer een ere diet van f250.— toe te staan voor de samenstelling van een nieuw rapport, tot steun van bet adres dat aan den raad staat te worden gericht. Aldus wordt besloten. Ingevolge een besluit van de Vorige •vergadering brengt het bestuur plannen ter tafel tot verbetering van den export. In deze plannen is o.a. opgenomen het laten drukken en verspreiden van een sierlijk uitgevoerde reclame-kaart waarop de verschillende industrieën in deze omgeving en de firma's die haar vertegenwoordigen staan vermeld. De kosten hiervan zullen ongeveer f 950. bedragen. De kaart zal te Leiden worden gedrukt en aan alle openbare kantoren, o.a. op die van Nederl. consulaire ambte naren in den vreamde. Dit plan wordt goedgekeurd. Het bureau der Kamer stelt zich te vens voor, naar de v o o r z. mededeelt, om in het buitenland meer dan tot dusver adressen te zoeken van importeurs van HoMtandsche producten. Een begin hier mede zou kunnen worden gemaakt in Zweden. Spr. ziet in het verschijnen van opu desbetreffende brochure van de Ned. Mij. van Nijverheid een bewijs, dat er nog v©1© zaken zijn, die de juiste wijze van het zoeken van relaties in het Buiten land nog niet hebben gevonden. In antwoord op den heer v. Zonne veld zesrt de Voorz. dat het zoeken van afzet-geb'erW in hoofdzaak is bedoeld ten on"V]ite van landnn, die tot dusverre nog niet voor een zeker artikel zijn be reisd. Z. h. st. wordt ook dit plan r.a. cenige bosnreking voed gekeurd. Voorgesteld wordt, steun te verieenen aan een. adres, waarin wordt aangedron gen op het strafbaar s*el'en van den verkoop van tabaksfabrikaten in vervun- nings!oknh?n, gedurende den riid, dat an dere winkels ziin gesloten. De afd. klein bedrijf meent zich te moeten bepalen to* l ef aandringen op betere handhaving van de drankwet, waarin de verkoop juridisch re^ds voldoende is geregeM. Besloten wordt de besb'ssing tot. do vol gende vergadering aan te houden. Met betrekking tot een adres inzake de gestie van het Rijk s-In k oeplur e au waaromtrent door da afd. Kleinbedrijf opn onderzoek is invesfe'M, wordt op aan- dranor van den lieer v G bik el bpsloten, dit adres ook in „grootbedrijf" te bespre ken. Door de afd. Kleinbedrijf is voorgesteld uit haar nvdden een cömrtritfrie te beroe men tot het zoeken van before samen werking met de middenstands-organisa ties. De heer Molk enk oer zet uiteen dat dit voorstel in hoofdzaak bedoelt de adviezen van de Kamer inzake mulden- slandsbelangen een meer officieel en be trouwbaar karakter te geven. Het voorstel wordt aangenomen. Gezien liet feit dat tot op heden de in- lilaTinc van por sclr'p aangevoerde goede ren alleen te Rotterdam plaats heeft, stelt liet bureau voor. in een adres te verzoe ken het mogelijk te maken, dat ook te Leiden inklaring kan plaats hebben. Het betreft, naar 's voorzitters foehehting, slechts een kleine wetswijziging. De be voegde ambtenaren ziin er hier ter plaat se -^eeds toot. Besloten wordt den Min. v. Financiën te verzoeken, ook Leiden op te nemen onder de plaatsen waar bedoelde inkla ring kan plaats hebben. Bij de rondvraag neemt de lieer R. de Wilde, die voor het laatst als lid aan wezig is, met eenige waardeerende woor den afscheid van de Kamer en haar Bu reau. De Voorz. zegt steeds met genoegen te hebben samengewerkt met den lieer de Wilde, evenals met do heeren Tieicman, v. d. Boom en Greijgthon, die eveneens niet meer zullen terug keeren. Kamer en Bureau zidlen aan deze heeren steeds de aangenaamste herinneringen bewaren (Applaus). De heer Boot dringt-aan op herzie ning van de beslissing op de subsidie aanvrage van de ver. „Scheepvaartcon- gres". Overeenkomstig het voorstel van den voorz. wordt besloten te wachten op een initiatief-voorstel] voor de volgende vergadering. De heer v. G i n k e 1 verzoekt de comm. v. vervoer haar aandacht te schenken aan de situatie van de öluis ie Leidschendam, welke een aanzienlijke belemmering vormt voor de scheepvaart van Rotter dam naar Leiden. De heer Meerburg .geeft in overwe ging de comm. v. veTvoer op te dragen haar onderzoek inzake 'do gesteldheid van bet vaarwafpv ook nit te strot-ken tot het Katwijker-, Rijnsburger-, en Oegslgeöster- kanaal. De lieer Wernink merkt op, 'dat hier een geheel nieuwe zaak te horde wordt gebracht. In het hier genoemd Vaarwater liggen vaste bruggen, zoodat oen voorloo- pi'g onderzoek geen resultaat zou hebben. De bestaande plannen tot verbetering er van kunnen toch nog niet worden uitgo^ voerd. De beer A1 k e m a d e sluit zicfi aan hij den heer Wernink. Mocht echter naar hot buitenwater een afzonderlijk onder zoek worden ingesteld, dan geeft spr. dringend in overweging, de spoorbrug te Warmond in het verbeteringsplan op te nomen, daar zij voor de scheepvaart naar Noordwijk een groote hindernis beteekent Do heer v. d. S te e n acht het, om kans te hebben op resultaat, beter dat eerst het plan Leiden wordt afgewerkt. Besloten wordt een begrooting te doen opmaken van de kosten van een meer uit gebreid onderzoek. De vergadering wordt hierna gesloten. De weg tot Reformatie. Met dit onderwerp trad gisteravond voor de plaatsel. afd. van den Geref. Bond op, D s. B. B a t e 1 a a n uit Zeist. Nadat de voorzitter der vergadering, de heer v. Riemen, de vergadering met het doen zingen van Ps. 119:56 en het le zen van 1 Kon. 22, had geopend, ging Z.- Eerw. voor in gebed, en liet daarna zingen Ps. 77: 7 en 8. Tot zijn onderwerp komende, deed spr. allereerst een greep uit de verschillende beschouwingen van Roomschen, Modernen en Socialisten, over de beteekenis van de Reformatie der 16de eeuw. De beteekenis van de Reformatie even-wel, is dat de Heilige Schrift werd weergevonden als een regel des levens voor het kcrkel'jk en maatschappelijk leven. Naar aanleiding van 1 Kon. 22: 8 stond spr. achtereenvolgens stil bij den weg tot Reformatie onder Koning Josia; in do lGe eeuw, en tenslotte bij die. welke thans in het kerkelijk leven in ons land plaats grijpt. Voor Koning Josia was 't het weerge vonden wetboek des Heeren, dat hem de oogen opende voor de afdwalingen van zijn volk, maar dat hem tevens den weg wees, om aanstonds de Reformatie van het gods dienstig leven des volks ter hand te ne men. Treurig was ook de toestand der Kerk in de 16de eeuw, toen voor het Woord Gods het gezag van Paus en Vorsten was in de plaats getreden. Maar als in dien tijd de bange vraag oprees in het hart van een mer.sch: wat moet ik doen om zalig te worden, en de Kerk daaT niet anders op kon ant—"-reien dan door te wijzen op biecht en aflaat, was 't het vinden van do Heilige Schrift in de boekerij van heb klooster te Erfurt, dat den grooten refor mator Luther (al werd het ook eerst na- vele jaren openbaar) aanleiding gaf het kerkelijk leven, door God daartoe be krachtigd in gansch -andere banen te lei den, die weer met de geschreven openba ring Gods in overeenstemming waren. Geen menschelijke overlegging was het die Luther tot dien grooten stap deed be sluiten, maar God, die in zijn ziel het licht des geloofs deed opgaan, toen hij was doodgeloopen in de wegen van zijn eigen gerechtigheid. Ten slote: wat is de weg tot reformatio voor onzen tijd, bijzonderlijk wat betreft de Nederlanr.scli Hervormde Kerk1? Alleen de erkenning van de autoriteiten van Gods Woord voor het leven der zicht bare kerk. Het lust spr. niet het droef tafereel dat do toestand der kerk thans biedt, zijn gehoor voor oogen te stellen. Alleen, hoe anderen er ook over mogen denken, bij de persoonlijke bekecring, zegt spr., moet de reformatie een aanvang nemen wil zij waarlijk beteekenis hebben. In dit verband wees spr. op het doel dat zich de Geref. Bond heeft gesteld, n.1. om de waariieid in de Ned. Herv. Kerk te vert>reiden en te verdedigen, in dien zin volgens spr., dat allen persoonlijk him levensregel in Gods Woord vinden. Spr. besloot met ©en opwekking om het Studie fonds van den Bond ook financieel te steu nen. Gezongen werd Ps. 89: 7, waarna de vergadering -uiteenging. „Ex Animo". Het was ©enigszins te bemerken gister avond, dat er concurrentie bestond op muzikaal gebied, maar „Ex Animo" heeft het vooral wat betreft het gehalte der koorzang niet geschaad. Na een openingswoord van don eere voorzitter, Ds. J. Riemens, die daarna voorging in gebed, werd aangevangen niet het door den directeur, do heer M. Hekel frisch getoonzette vaandeWed. Het koor is flink bezet, vooral' de da mes-partijen, en er schuilen uitstekende veel-belovende krachten onder. De bassen en tenoren kunnen wat de quantiteit betreft nog iets worden aange vuld, doch de qualiteit is desondanks meer dan voldoende. In „Do Nacht" en „ïn Mei" (is het een toevallige combinatie?) hoorden we het [beste van de vooruitgaande veTeeniging. De beide solisten dé heeren Keereweer leverden knap werk. Het laTghetto van Mozart en „Traume- rei" van Schumann zullen ondianks hun overbekendheid steeds blijven hekooren indien zij slechts een vertolking genieten als gisteravond door den heer Keere weer Sr. Uitnemend werd liet „Scherza" van v. Goens voorgedragen. 'Jan van Rijselberg, de Helden-Bariton had veel hinder van een verkoudheid, wat aan zijn stem afbreuk deed. In de Proloog ivf ..Paljas" zong do so list leebjk tegen toon aan. Bij zijn tw - - .immer en vooral in het aardige ..7,r lievcke" van Gatli. v. Hennes herstelde hij veel Do lieer L. D. C. Keereweer begeleidde zoowel1 zijn iv> vu zonoot als van Rijsel- berg met beseheMmihcid doch op uitne mende wijze. Hij had clan ook een bij Aan hot Zoeklicht Lemen 14 Dec. 1923. Eere wien cc re toekomt! En dan wil ik openlijk verklaren dat da Soc. Democraten in het misleiden en ver- leugenien van de massa hun meester nog niet hebben gevonden. Bewijs zal men zeggen. Te 's-Gravenhage wordt door de roode Vakbeweging een krachtige actie gevoerd om nieuwe leden te winnen. Tot dat doel werd een circulaire verzon den, waarin natuurlijk ook met de Vloot wet geschermd werd en waarin men het volgende kan lezen: „Een Vlootwet, waarvoor opnieuw jaarlijks het Nederlandsche volk een bedrag van 300 mi 11 i oen zou moeten opbrengen." Ja, zoo staat het er. Jaarlijks 300 millioen. Ik kan me indenken, dat een eenvoudige arbeider, misleid a-ls hij is door de leugen achtige petitionnementsbeweging, derge lijke onzin debiteert, zonder van het on zinnige overtuigd te zijn. Maar van de leiders, de meest be- wusten onder de bewusten kan dat na tuurlijk niet gelden. Opzettelijk en welbewust trachten zij de massa to misleiden. En daarin eere wien eero toekomt blijken zij het ver gebracht te hebben. OBSERVATOR. uitstek voldoend instrument tot zijn be schikking. Het koor, we merkten het reeds op, heeft im groszem. Ganzen m-eer gegeven dan het middelmatige. Do dirigent verdient een bijzonder woord van lof voor zijn eminente leid ng. Deze lof strekt zich niet uit tot een deel van het publiek, dat onrustig was en z'in goedkeuring over het gebodene niet an ders wist uit te drukken dan door we meenen 18 maai te applaudiseeren. Het was te veel van het (op zichzelf misschien) goedo. Toch was het woord van lof door Ds. Riemens aan het einde gesproken, alles zins verdiend Fr is vooruitgante bespeuren in -1© uitvoeringen van „Ex Animo" in elk opzicht. „Per Aspera ad Ash a". Een tot in de hoeken bezette Foyer heeft genoten van het tweede concert van bovengenoemd symphonie-orkest. De directeur, cle heer J. Noordanus Sr. heeft in den korten tijd van de oprichting veel goeds met dit orkest bereikt cn aan de toename van het ledental was het gis teravond merkbaar, dat „Per Aspera" een goede naam in onze stad heeft ver kregen. Dat die waardeering verdiend is, en het o rekest zijn naam getrouw is: „Langs doornige paden tot het licht", dat bleek ook gisteren. De Gornelius-Marsch, een werk van forschen lijn, werd sterk gespeeld. Van de Symphonie G. dur no. 6 van Jos. Haydn bekoorde ons het meest het Andante. Brj de Fantasie „Les Sultimhanques'2 we - Ier ".-•or on'-rie fcuMes remaak' De „Freia" van den dirigent zelve werd wat schuchter uitgevoerd, uitgezonderd de Finale, die subliem was. Bijzonder goed voldeed de marsoh' „Pontif'Vaal" c.eneens doo1* den heer J« noordanus Sr. gecomponeerd. Het orkest genoot de welwillende me-« dewerking van Mej. E. van der Hoeven, alhier. De sopraan-zangeres heeft een mooi timbr© in haar stem, die ©venwel nog niet tot volle rijpheid is gekomen. In d© werken van Strausz gaf zij knap werk. Mear in 't bijzonder noemen wij' in dit verhand „Allerseelen". Do lieer J. Noordanus Jr. blijkt "een musicus -van den bloede to zijn. De door hem gespeelde „Meditation cl© Thaïs" viel zoozeer in den smaak, dat nog een toegift gegeven moest worden, waarvoor da solist de ..F1frtntanz" Voos. Aan de dames van der Hoeven; do pia* niiste van het orkest Mevr. v. Leeuwen, cn de accompagnatrice van do zangeres, Mej. M. v. Geer, werden bloemen over-* handiigd. Summa summarum: een weiges1 aagdo avond. Dr. K. J. Zwiers. Omtrent dr. H. J. Zwiers, observator aan do Sterrenwacht, van wiens overlij-» den wij gisteren melding maakten, wor-i den aan het Hdbl. nog de volgende bij zonderheden meegedeeld. Hij promoveerde in 1895 aan de Leid-» she Universiteit tot doctor in do wis- en sterrenkunde op een proefschrift, 8®^" teld: „Verhandeling* over de komect-llol-» mes", een werk, dat in de wetenschap van groote beteekenis wordt geacht. Ih 1902 schreef hij weer een verhand 'in over deze komeet van nog meer l hm-*. Onder zijn theoretisch werk zij'; -ral bekend zijn studies over do boa. ling der dubbelsterren; daaromtrent is de methode-Zwiers als een der besto bekend*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1