Uw keus - ïeleioans - iioren. Witte Singel 83a Teieioon M Steunt de Christelijke Pers, Wu TEUN, In con uitgebreide toelichting deed de heer J. S ch o n e v e 1 d de mededeelmg, dat het gehcele reglement van orde op de helling moet komen, daar er bepalingen in voa-orkomen, die strijdig zijn met do wet. Bij de rondvraag informeerde de heer v. d. Gugten waarom eón bruggetje over d« Vliet van hout is gemaakt en niet van beton, waarop werd geantwoord, dat de opzichter dit beter en goedkooper vond. De heer B r u s s e o klaagt over een slechten weg bij den Bazar, onder Ocgst- geest, welke stereotiep „onhoudbaar" wordt genoemd. Do Voor. zegt toe bij Oegstgecst op verbetering-te zullen aandringen. Hierna sluiting van de door eenig pu bliek bijgewoonde zitting, die een minder spannend verloop had dan anders. Waarschijnlijk a.s. Vrijdag voort-zetting. GEMENGD NIEUWS De moord te Eindhoven. Omtrent den moord te Eindhoven op den heer Kantors vernemen we nog, dat de vermoedelijke dader Bert ens blijft ontken nen. Hij zegt: Het is best mogelijk, dat ik het gedaan heb, maar ik kan me dat niet meer herinneren. De verslagene Kantors., die een vrouw met drie kinderen nalaat, staat hier als een op passend man bekend. Hij is geen vechters baas. Wat eigenlijk do oorzaak is, staat niet met zekerheid vast. De wonde is nog al breed en diep en moet zijn toegebracht met een vlijmscherp mes. Vermoedelijk is het hart geraakt. De dader heeft het eerst het café verlaten en heeft vermoedelijk buiten de deur post gevat, om zijn slachtoffer on verhoeds aan te vallen. Want Kanters had ternauwernood de deur dicht gedaan, of hij opende ze weer en viel in het café neer, ba dend in zijn bloed. Het eenige wat hij ge zegd heeft is: „Ik ben gestoken." Onmiddellijk stelde de politie een onder zoek in naar den dader. Deze was niet thuis Er bleven een paar agenten bij zijn woning de wacht houden. Tegen half één 's nachts werd hij in de nabijheid van zijn huis. gegre pen en naar het commissariaat overge bracht. Daar had het verhoor plaats. De politie heeft de voetstappen op de plek der misdaad opgenomen; deze komen precies overeen met die van de zolen van den ver- moedelijken dader. Bertens is geen onbe kende bij de politie. Hij is nl. eens gearres teerd wegens wederspannigheid., terwijl hij in Tilburg, waar hij geboren is, meermalen met de politie te maken heeft gehad. Hij schijnt Kanters den geheelen dag al gezocht te hebben, want omstreeks half zes had hij ook ruzie met hem en bracht hij hem een slag in het gezicht toe. Dat ging toen ook over kaartspel. Momenteel zit de vermoede lijke dader in het commissariaat aan de Dommelstraat opgesloten. Gisterenmorgen is hij door den commissaris gehoord. Het geval heeft nogal opschudding gewekt, te meer daar de heer Kanters gewezen kleinfa- brikant in de sigarenindustrie aldaar is ge weest én daardoor nogal bekend was. Ongeluk bij het bobsleeën. Men meldt uit Haarlem aan de „Msb."; Wanneer en een flinke sneeuwlaag ligt, dan wordt er op ,,'t Kopje", een heuvel achtig terrein in Bloemendaal bij Haar lem, gebobsleed, dat het een lieve lust is. Het lijkt er wel klein Zwitserland, maar het is niet geheel ongevaarlijk, omdat het aan voldoende toenicht ontbreekt en de toeschouwers berekend moeten zijn op eigen veiligheid. Een der bobsleeërs kwam in botsing met den 21-jarige B. L. uit uit Haarlem, die zoodanig met het hoofd op den grond kwam te vallen, dat hij be wusteloos bleef liggen en uit bet linker oor bloedde. Dr. v. Beusekom constateerde berschenschudding en liet L. overbrengen naar het Groote Gasthuis te Haarlem. Zijn toestand baart zorg. Een aanslag. Men meldt uit Tilburg aan de „N. R. Crt.": Gistermiddag is dr. D., wonende in de Stationstraat, in zijn spreekkamer door een patiënt onverhoeds, toen hij een recept schroef, aangevallen en met een stuk ijzer op het hoofd geslagen. Bij de worsteling die ontstond, gelukte het den dokter den man, met behulp van zijn personeel, de haas te worden. De politie heeft daarna den man gearresteerd. De dader is een werklooze uit Botterdam, zekere v. VI., die tijdelijk bij zijn familie te Tilburg ver toefde. De doktor heeft door do hevige «lagen eenige tanden verloren. De aanval ler bleek nog in het bezit te zijn van eenige messen en een boxbeugel. Na der. wedstrijd. Men meldt aan de „Rotterd.": Te H. I. Ambacht kregen twee voethal- spelers oneenigheid over het spel, welke ruzie in een. knokpartij ontaardde. Een ze kere Van E. viel bewusteloos neer en moest met een brancard worden vervoerd, welke door zijn tegenpartij werd gereden. Toen men met het voertuig over de brug wilde rijden, zakte de brancard met patiënt en rijder door de lirug in een sloot. Dè heer G. 'Duizer wist de drenkelin gen te redden. Schip gestrand. Gistermiddag ontving men van de kust wacht te Terschelling bericht, dat in de Eieerlandsehe gronden een schip was ge strand. Onmiddellijk vertrokken de sleep- bootfn „Volharding" en „Texel" ter assis tentie. Spionnage en landverraad. Men meldt aan de „N. B. Crt.." uit Maas tricht, dat de sergeant-uiajoor S., dio voor het front gerehabiliteerd was, niet opnieuw in hechtenis is genomen, maar zich zelf in de kazerne bij zijn overste gemeld heeft, Thans zit hij in de gevangenis. De man schijnt zich het geval sterk aangetrokken te hebben, hij is overspannen. De Groningsche Inbrekers. De, in verband met de inbraak te Gro ningen aangehouden inbrekers C. W. en C. F. R., blijken thans ook de daders te zijn van den gemaskerden overval, onlangs ge pleegd bij het kantoor der Drentsche Stoom boot Mij., aldaar, waarbij een 'hunner des avonds den directeur met een ploertendoo- der aanviel. De recherche heeft de daarbij gebruikte maskers gevonden in een. bij de firma Waterborg gestolen en op het strand bij het Rietdorp verborgen geldkistje. Marktdieven. Zaterdag zijn op het drukke marktplein te Roermond een Duitsche familie uit Nie- derkrüchten, man, vrouw en stiefmoeder, op heeterdaad betrapt bij het stelen van marktgoed. Op het politiebureau beland, hadden zij reeds een kleine bazaar aan witgoed, jumpers, kleerborstels, onderbroe ken, kousen, sajet. enz. van de stalletjes ge kaapt. Deze lui bleken reeds zeven weken te op e ree ren. Een oplichter. Someren en omgeving zijn de laatste dagen bezocht door een als priester ge kleed persoonr die onder hét voorwendsel, geld bijeen te brengen voor een klooster te Heerlen, dat voor f 60.000 een boerderij zon hebben aangekocht, die dadelijk moest betaald worden, van verschillende ingeze tenen bedragen van f 5 tot f 40 heeft weten les te krijgen. „N. R. Crt." Inbreker gearresteerd. De politie te Vlissingen heeft een man ge- ariesteerd, die bekend heeft in de kerken te Eede en Aardenburg te hebben ingebro ken en de offerbussen te hebben geledigd. Inbraak. Door het uitsnijden van een ruit is gis ternacht bij de dames onderwijzeressen Ypes en Hoekstra aan den Klinkenbeltsweg te Deventer ingebroken. Fen schrijfbureau werd geopend en daar uit een bedrag van ongeveer f 800 ont vreemd, vertegenwoordigende pas gebeurd salaris en Sint Nicolaasgelden. De politie doet onderzoek. Een auto* met manufacturen in beslag genomen. Te Ulsda is door de commiezen een auto vol manufacturen, uit Duitsohland gesmok keld in beslag genomen. Groote brand In de plantenboterfabriek te Amsterdam. Gisterennacht omstreeks 4 uur werd de brandweer gewaarschuwd voor een grooten brand, die in de fabrieken van de Maat schappij tot Exploitatie van de Nederland- sche Plantenboterfabriek aan den Distel- weg te Amsterdam was ontstaan. Reeds ge- ruimen lijd te voren was de brand ontdekt in de perserij van de fabriek, waar eerst werd gepoogd met eigen middelen het vuur te bedwingen. Toen dit niet gelukte riep men eindelijk assistentie in van de brandweer, die spoedig met de drijvende motorbrand spuit Jason en tal van auto-niotorspuilen bij de brandende fabriek aankwam. Het vuur bleek te ziji^ ontstaan in de zaadpannen der perserij, waaruit de zich daarin bevindende plampitten en olie ge perst wordt, die bestemd is voor de berei ding der plantenboter. Boven de perserij, loopt een houten steiger, die ook door vlam men was aangetast, en vervolgens was het vuur in de transportschroeven gedrongen, die in verbinding staan met de walskamer, welke daardoor ook in brand geraakte. De brandweer bleef tot in den morgen aan het werk om den brand te blusschen. Wij verne men dat de schade zeer ernstig is, en dafc als gevolg daarvan stagnatie in 'het bedrijf verwacht wordt. INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) De Raden van Arbeid. Mijnheer de Redacteur. De ingekankerde afkeer van de Sociale "Wetgeving in het algemeen en van de verzekeringswetgeving in het bizonder, die bij een, gelukkig steeds kleiner wor dend, deel der bevolking wordt aange troffen heeft U hij de behandeling van het stuk van Dr. van Bruggen parten ge speeld, meneer de Redacteur. Wat deed de heer van Bruggen? Tegen over de vaak herhaalde maar nimmer be wezen beschuldiging, dat de Raden duur zijn gaf hij cijfers: a. over de gebouwen, b. over de sala rissen, c. over de adm:nistratiekosten. De juistheid dier cijfers bestrijdt U niet, maar zegt U, ze geven een verkeerde indruk. U tracht dit te bewijzen op de volgende manier: a. Gebouwen. Tegenover het cijfer van 7 cent per verzekerde per jaar, stelt U geen andere cijfers van particuliere instellingen b.v. doch beweert boudweg, dat bij het groot aantal verzekerden dit cijfer allerminst gering is te noemen. De zeer belangrijke factor van niet-invoering der Ziektewet waarop bij de keuze van gehouwen in 't algemeen niet werd gere kend, wordt door U geheel genegeerd. De bewering dat Dordrecht een van de sober ste gebouwen heeft is evenmin waar. Er zijn 22 Raden die een nog goedkooper ge- houw hebben. Dordrecht is juist een van de weinige Raden waar een nieuw kam- toor gebouwd is doch dat is een zeer juiste uitgaaf geweest want het is zóó practisch ingericht dat men percentsge wijze met minder ambtenaren toekan dan elders. Hier was duurkoop goed-* koop. b. d'e s a 1 a r i s s e n. Natuurlijk zijn deze thans hooger dan in 1919, maar niet hooger dan van alle andere rijks ambtenaren. U geeft géén verkeer den i n d r u k doch bepaald foutieve c ij f e r s, indien U beweert dat er een verschil is van f 1000.in de belooning van de chefs de bureau hier en in Dordt. Beide zijn ze hoofdcommies op een sala ris dat in 10 jaar tijd loopt van f4000, f5000 (met pensioen-aftrek). Door verschil in dienstjaren kan de een iets boven den ander staan. Vindt U dit sa laris zoo hoog voor een chef de bureau? Dan moet u eens navragen wat in het particulier bedrijf aan dergelijke func tionarissen wordt betaald. Of is 1 hoofd commies aan een Raad te veel? c.. de a dmi n s tr ati e k o s t e n. Deze werden door Dr. van Bruggen ver geleken met die uit het particulier be drijf en vielen zeer le voordeele van de Raden uit. Neen zegt U, 't kan goedkoo per want er is een Voorzitter die lid is van de Tweede Kamer, een ander is lid van een groote Gemeenteraad en boven dien lid van de Eerste Kamer enz. en dan zijn er nog die er advokaat bij zijn. Zijn dat nu argumenten, Meneer de Redac teur? Is liet Gemeentebestuur van Alfen duur omdat burgemeester Lovink ook nog Tweede Kamerlid is? Of Amsterdam en Leiden omdat hun burgemeesters Eerste Kamerleden zijn? Of Den Haag omdat Mr. de Wilde behalve wethouder, ook nog Tweede Kamerlid is en advokaat? Of do Raden van Beroep te Arnhem en 's Bosch omdat de Voorzitters dezer Colleges (nog heter bezoldigd dan Voorzitters van Ra den van Arbeid) Ds. E. J. Beumer en Mr. van Rijckevorssel, Tweede Kamerle den zijn? Of ik dan deze cumulatie van ambten goedkeur? In 't algemeen niet al kan voor het onbezoldigde Eerste Kamer lidmaatschap een uitzondering worden gemaakt. Maar het is geen argument voor de duurte der Raden. Ook is de to taalsom van alle Voorzitters salarissen geen argument. Op die wijze kan men al les afmaken en vervalt men in de fout van de vlootwetbestrijders, die door den heer Schouten onlangs met dat heerlijke voorbeeld van 1 Yi mililard voor onder wijs, zoo fijntjes werden getroefd. Neen, Mijnheer de Redacteur, bewij zen voor de duurte der Raden heeft U niet kunnen bijbrengen, nu niet en in VA jaar van Uw bestaan niet. En Tiel en De venter dan? Zeker daar zijn dingen ge beurd die ik ook niet voor mijn rekening neem maar is daarmee de zaak veroor deeld? U strijdt dagelijks voor de anti- rev. pers en terecht. Maar is nu de zaak der anti-rev. pers veroordeeld omdat aan het Chr. Dagblad do Amsterdammer zes ton zoekgemaakt zijn, meest van kleine luyden? Dat is geweest en liet is nog eeli hoogst betreurenswaardig geval. Maar als U nu iemand aansprekende over liet belang van de christelijke pers, net één maal en niet tweemaal, maar 3Yi jaar lang, het géval van de Amsterdammer te hooren krijgt, deelt U zoo iemand dan nog in onder de voorstanders? Een ander gevak Er is wel eens een penningmeester van een vakvereeniging met wat geld er van door gegaan. Niet vaak maar 't komt voor. Als U nu iemand sprekende over .liet nut van vakactie en vakvereeniging altijd en altijd weer hoort oprakelen, dat geval van dien penning meester, beschouwt U clan zoo iemand nog als een voorstander? Nog een voorbeeld. Er loopen tegen woordig rond van. d'e voorstanders van de onderwijs-gelijkstelling die het woord ..bizonder* onderwijs" niet in den mond kunnen nemen of de woorden: duurte, on- noodigc splitsing, secte-school etc. rollen er achteraan. Zijn dat de ware broeders aan wie wij het belang onzer Chr. scho len kunnen toevertrouwen? Neen, Mijnheer de Redacteur. En zoo beschouw ik nu ook Uw actie tegen de Raden nu 3Y jaar lang. Nimmer heb ik in al d'e jaren in Uw blad eeii verdedi ging der Sociale Verzekeringswetgeving gelezen. Altijd aanmerkingen, altijd schimpscheuten, altijd de zaak van de zwartste kant bezien. Het meest conser vatieve orgaan ir Nederland zou het U niet hebben kunnen verbeteren. Waarom toch heb ik mij dikwijls afgevraagd? Waarom gaat op dit punt liet anti-rev. blad in Leiden toch steeds zoo recht draads in tegen het program en de hou ding van onze partij en tegen de begin selen van het Chr. Nat. Vakverbond? Zeg nu niet, Mijnheer de Redacteur, dat liet enkel ging tegen de wijze van uitvoering. Bat zeggen# de bovenaangehaalde voor standers van de Chr. pers, van de vak- vereenigingsactie en van de onderwijs- gelijkstelling ook, maar echte voor standers hebben ze in de gaten. Daartoe is Uw oppositie ook te langdurig geweest, te consequent, te geraffineerd. Ik geloof daarom dat het bij U den mo- riaan gewasschen is. Wie nu eenmaali den arbeiders niet veel gunt, kan geen sympathie hebben voor instellingen waar dag in dag uit de belangen van ouden van dagen, invaliden, weduwen, weezen, tuberculose-lijders en andere zieken wor den behartigd. Zeker, dit gaat nog met gebrek en niet volmaakt. En het voortdurende streven is cm het goedkooper le doen dan tot nu toe doch even goed. In plaats van daarbij do Raden te hel pen en de menschen te wijzen op hun plicht ook deze wetten na te leven zoo als b.v. „do Rotterdammer" steeds zoo uitnemend gedaan heeft is er in Uw blad geweest een doorloopende tegenwer king. En vergeet niet, Mijnheer de Redac teur, dat deze tegenwerking dagelijks aan de Raden geld kost. Niettemin groeit het werk aan de Raden zienderoogen en ont waakt in hoe langer hoe breeder arbei derskring het besef, dat die Raden instel lingen zijn in hun belang. Ondanks Uw onwelwillende kritiek blijft het mij een dagelijksche vreugde mee te werken aan het werk van onzen grooten christen-democraat Talma dio door zijn wetgeving zich een monument gesticht heeft van christelijk-sociale ge- rechtigheid. Ik hoop daarmee door le gaan in het vaste vertrouwen dat een- maal komt do dag dat algemeen dit werk zal worden gewaardeerd, ondanks de fou ten en tekortkomingen in den aanvang voorgevallen. Met beleefden dank voor do plaatsing, Uw dw. dnr. i T. S. GOSLINGA. Leiden, 3 December 1923. De heer Goslinga constateert hier: <3at wij cén ingekankerde af-i keer hebben van do Sociale wetgeving; dat wij in dit opzicht nog achterstaan hij li e t meest conservatieve orgaan in Nederland dat wij rechtdraads ingaan te gen het program en de houding van onze partij; dat wij een geraffineerde op positie legen de verzekeringswetge- ving voeren; dat wij den arbeiders niets gun nen en niets gevoelen voor de belangen van ouden van dagen, invaliden, wedu-t wen en weezen, tuberculoselijders, enz. Wat; wij daarop antwoorden? Niets en nog eens niets. De grievende verdachtmakingen van den heer Goslinga deeren ons niet. Wij zetten er alleen naast, het oordeel van ..Ons Schild" het orgaan van den Christelijken Besturenbond te -Leiden (nummer van 29 Nov. 1923) en waarin omtrent ons blad o.m. werd opgemerkt: „Nu hebben wij sinds eenige jaren hier een Christelijk dagblad. Een Christelijke pers in ons midden, die naast de nieuw tjes ons ook degelijke Christelijke voor lichting geeft, en tevens blijken g e e f t w a r in te voelen voor onze Christelijke arbeider sbewe- g i n g." Verder gaan wij hierop niet in. Er is ook nog zooiets van zelfres pect. Aan een publieke scheldpartij doen wij niet mee. Alleen spijt het ons voor den inzender, dat hij zich op dez? wijze meende te moeten hlameeren met het gevolg dat do zaak waarvoor hij het pleit voert ge schaad wordt. "REDACTIE. Een ontblijf vcör tie arsusic kinderen onzer eigen omgeving. Zaterdag konden de lezers een adver tentie vinden van broeder en zuster Van der Horst, leiders der Stadsevangelisatie „Jeruel", die gevestigd is aan de Middel stegracht 3. Do bedoeling is de beter be deelden op te roepen voor een finan cieels bijdrage voor een bes'ist onberispe lijk en noodzakelijk werk. dat zal bestaan in het dagelij kso h verstrekken van boter hammen en warme melk (des morgens to 8 uur) aan kinderen, die anders zonder eten naar school gaan, doordat z:j leden zijn van gezinnen, waar men voor 5 of meerdere personen met een wekolijkschen steun van f 10 of minder door den benar- den tijd moet worstelen. Voorloopig is de bedoeling, van af 15 December as. aan één honderdtal der al lerarmsten kinderen te laten komen; komt er voldoende geld in dan zal dit aantal, al naar de behoefte worden uit gebreid; komt er te weinig, ^dan zal het spoedig weer stop gezet mcèten worden. Vooral zij, die onder „liet volk" arbei den, zooals de hierboven genoemden, zijn. méér dan iemand anders bevoegd, om le oordeelen over den benarden toestand, waarin honderden gezinnen yérkeeren, en het valt hun bijzonder op hoeveel er gedaan wordt voor wat „ver af" is, ter wijl het verschaffen van hulp, die voor de hand ligt en ernstig dringt, soms een schrille tegenstelling vormt. Wie nu iets kan geven voor een werke lijk practisch nut, dat in directe oogen- schouw genomen kan worden en aan het, aan de tegenwoordige» toestand onver* antwoordelijk kind ten goede komt, vindt zonder eenig voorbehoud hier zijn laak aangegeven. Ook is er groote behoefte aan kloeren, enz. enz. Alles wordt op het eerste sein gaarne gehaald. Men melde zicli s.v.p. bij de leiders of den voorzittér-penningm% der Commissie voor Controle en Beheer, Rijnkade 6. BOGAARDS. voor St. Nicolaas-Cadeaux is bij v/h. Fa. J. C. BERNARD Vischmarkt- LEIGEN - Koornbrugsteeg Goederen worden gaarne fot aangegeven datum bewaard. Boterwarmers 2.70 Notenkrakers 0,75 Theelichtjes 3.50 Zakmessen 0.45 Onderzetblaadjes 1.10 Kurkentrekkers 0,45 Peper en Zoutsiel 3,75 Scharen 0.80 Theeservies (5 deelig) 12.90 Scheerapparaten 0.90 Bouilloirs 10.50 Wildscharen in etui 3.50 Tafelmatjes 0.75 Voorsnijmes en Vork 4.50 RADIO-TECHNISCH-ADVIES-C3UREAU C. W. VAN TOL Co. levert complete ontvanginsfallatie's voor Banken en Amateurs tegen uiterst concurreerende prijzen. - Vraagt demonstratie Stadsevangelisatie JERUËL MIDDELWEG 3 Heden avond en morgen van af drie uur voortzetting van den verkoop der mooie Cadeaux die we van den arbeid kregen, alles zeer billijk, ge legenheid tot gebruik van ver snaperingen, Woensdagavond opruiming van de restanten. Kend s.v.p. Uw bijdrage opdat we 15 Dec. aan een flink aantal kinderen brood en warme melk kunnen verschaf fen voor hun ontbijt des morgens 8 uur. 'tGéld alleen de kleintjes der armsten 1 2059 P dvertcsren doet verkoopen. ESeefr. Technisch Bureau HAARLEMMERSTRAAT É67. Aanleg van Licht- en Krachtinstallaties. R<iime keuze Ornamenten, Pianolampen, Schemerlampen, Strijkijzers, enz. Scherp concurreerende prijzen. I5Q. -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6