CO OOUPONSi GESZOia Advertentiën Burgerlijke Stand Leiden 1 December. Geboren: Andrics zr_ van A. van Wee- ren en S. A. Bekooij. Ondertrouwd: D. Hofewilder jm. 29 j. cu R. Visser jd. 30 j. P. Vermeer jm. 25 j. en H. Grasmeyer jd. 22 j. J. W. Veenhöf jm. 27 j. en G. D. C. Nieuwenluii- zen jd. 24 j. J. Swier jm. 28 j. en A. Boon jd. 23 j. J. B. v. d. Heemst jm. 25 j. en W. M. J. Nijssen jd. 21 j. H. Prak jm. 28 j, en J. Flaman jd. 21 j. R. J. Ha- merling: jm. 23 j. en J. S. Vijlbrief jd. 23 i. Welb. van Leuwen zegt ter beantwoor ding vaü den lieer den Ouden, dat, gezien liet resultaat van het in eigen blieer uit voeren van de straat achter do Bloemhof- straat B. en W. ook nu weder hebben ge ineend goect' te doen, mede met het oog op do werkeloosheid, het werk op de zelfdo. wijze te doen uitvoeren. De heer Gesman is het met den heer' den Ouden eens- De meening: van den heer de Wolff staat hier recht tegenover. Nadat verschillende leden hierover hun meening nog' hebben, geui'., wordt het voor stel van den. heer den Ouden in stemming gebracht en verworpen met 13-4 stemmen, voor de heeren Gesmart, den Ouden, D*. v. Leeuwen en Herngreen. Niemand liet woord meer verlangend sluit de Voorzitter de vergadering. UIT DE OMGEVING BOSKOOP. Mej. E. M. J. Hofstede al hier is benoemd tot onderwijzeres bij het Chr. Onderwijs te Apeldoorn. BODEGRAVEN. De lieer N. Hortensius heeft to "s-Gravenhage, met gunstig gevolg het examen voor 3e stuurman voor de groote vaart afgelegd- De li eer J. van der V1 i s t, her denkt 6 December a.s. den dag dat hij voor 40 jaar benoemd werd als organist der Ned. Herv. Kerk alhier* welke func tie hij al dien tijd tot groote tevreden heid onafgebroken heeft vervuld. WARMOND. Donderdag was de s 1 u i- tingsavond van den Bazaar der War- mondsche Wijkverpleging. Niettegen staande het weer verre van aanlokkelijk was, was: dè. zaal weder met kooplusti gen gevuld en heerschte er, evenals op tie vorige avondfen, een zeer geanimeerde, stemming, nog. verhoogd door kei', keurig, piano- en viool-spel van Mejuffrouw Lena Papöt en den- heer Nordaiius. Alvorens tot. verkoop i n g. hij opbod van do onverkochte goederen «ver te; gaan-, nam Mevrouw Langelaar het woord en drukte haar spijt uit de aanwezigen weder te moeten toespreken, daar zij deze toe spraak als een voorafgaand slot beschouw de van den bazaar die zulke gezellige avonden had medegebracht;, ui dia, straks, weder tot liet verleden zon belmoren. Spreekster bracht een woord van har- telijken dank aan Mej. Höruseman, secre taresse en aan Mevr. Tegelaar, medfeBe- stuurslid van dnWarmandsche "Wijkver pleging, voor de wijze waarop deze dames voor den bazaar geijverd, hadden en woss op dn aangename* samenwerking, steeds van beide dames ondervonden, waaraan 2ij' in de moeilijke omstandigheden zeer. veel steun had gehach Aangenaam werd spreekster op den openingsavond? verrast door de blijken van waardeering van aontributanten; zij kan deze, echter- niet; zonder meer aanvaarden,, daar hierva^nr voorzeker ook een groot ge deelte toekomt aan haar echtgenoot^ die 'haar steeds, met. raad en daad heeft ter zijde; gestaan-. Verder braoM spreekster dtoik aan den portier, den heer Hoornen, die zooveel be zoekers entree- liet betalen. Aan dfen heer van der Spek. voor de vele pakjes, die, deze tot ieders genoegen had ingepakt. Aan den lieer Papöt en zijn familie voor hun groote medewerking. Aan alle verkoop stere en aan ieder, die in deze dagen voor. dot "Wijkverpleging klaar stonden. Een. speciaal woord' van dank aan de firma Erven de W'ëd-. Van Nelie,. eenc naam, die-, volgens spreekster genoemd-' mag wurden waardig vertegenwoordigd door den lieer Bink, een firma die allo lóf toekomt, zoo wel voor zijn koffie,; Hietr en tabak,, alsook voor de- voortreffelijke wijze waarop haar damespersoneei' do- kwaliteiten van die koffie en thee wisten Te doom uitkomen. Daarna- werd overgegaan tot bekend making der trekkingen van verschillende verlotingen Do gelükkigp winners, waren: Mej,. S. Wilbrink, taai-l aak-pop op Afo. *)0; Drie postduiven op de Nrs.. 144, 141. en U9j. respi ten name van H. Bekker, Meji Ti*. Breedijk, en J. Lange]aan welke duiven ten deelè weder verloot werden en iii totaal een- bedrag van f 2G.-65- opbrachten. De lieer; Kieken,, deelde nu op zeer gees tige wijze cï'e 25. prijzen der geheiuizfimige verloting uit,, waarvan de eerste prijs on der groot applaus aan Mevr. Langelaar ten deel viel;, en ging daarna over tot de ver kooping- bij- opbod-, die- denk zijne- afslci- gors ta-Ienten. nog een flink bedrag in. kas, bracht. De- hr.uto* opbrengst van don bazaar groot- f J507-.63- heeft' dus onze raming niet bedrogen en bewijst: lën vollb dat db bazaar een groot succes voor het comité is- geweest, en in alle opzichten geslaagd mag Koeten. De, navolgende uiilolingen, dió Zaterdag plaats hadden, zijn als volgt: pop (No. 8(5) mej. Ravensbergen,. Warmond; Els van filoim' van Scliravezr.nde (No. 136) Mon seigneur Taskin, "Warmond; Ets van C. M. x ^0l,w ('Nö. 105). Ni de NiOi, Warmomb; Aquarel van- A. Maclien No. 47.)" mejufh K'htseman, Warmond: Fotografie iu lijst No. 26) Mevr. Bouwaijk Bastiaans, Den Kaag; Sprei (No. 97) Mejuffr. Bladel, Warmond; Sprei (No. 17) Dienstbode van Mc-vr. Krantz» Warmond. Bij het openen van de enveloppe, waar in een buitenstaander den naam- van. het popje had gesloten, bleek deze te- zijn Elecr- nora, oen naam die onder de vele geraden namen niet voorkwam. De eenige oplossing was nu om alle raders 128 in getal, in do volgorde zooals zij ingeschreven waren te nummeren. Een zelfde getal lootjes werden 'gemaakt. Na loting bleek de winster te zijn jonge juffrouw. Trinette Rutgers. KOUDEKERK G j. s t e e ra v o n ut bevond de 15-jarige D. v. cl. B. zich. met paard «n wagen van den graanhandelaar G. r. d. B. alhier in de. Lagewaarcl. Deze wilde draaien bij do draaibrug voor KI. de J., teen het paard te veel achteruit liep met liet gevolg dat paard en wagen op liet hoofd van de. draaibrug kwam te hangen1. Door spoedige hul'p- moehfc het- gelukken paard en wagen behouden, op dien vasten wal te krijgen, terwijl d'e jongen reeds te voren, was afge&prong-en. H e d' 'e n' a v o n tl t c 7 u n r z a 1 alhier in do. gemeentelij ka slaahlpla&ls weer een koe 'geveild worden. KAT WIK AAN DEN RIJN Bij de g e h o ie d e 11 v r k ie- "zing, van*. ouderlingen en diakenen ia d© 'Geref. Kerk, werden als" zóódanig' gekozen, tot ouderl.: P. Slingerland, (aft'r.), W. Schoneveld en C. Yooijs; tot diaken C. Korpelshoek (aftr.).,- P. Noort en J. van der Perk- SASSENHEIM Tot candidatcn voor ouderling in de Geref. Kerk alhier zijn ge steld de heeren W. Wamaar, J. AViepkema H. v. Zonneveld, G. Zandbergen, M. Dwars waard en A. r. der Lee, voor diake nen A. Franken, A. Warnaar, Jr. E. Dijk stra en C. Jansen. De A.R. Kiesvereeniging „Nederland en Oranje" vergadert Dinsdag avond half acht in „Concordia". Agenda: Opening en Notulen; Het So cialisme, in te leiden door G. van Rhijn. We wekken zoowel mannelijke als vroiir welijke, leden, met alien aandrang op, deze- vergadering, die zeer leerrijk belooft te. werden, en waarin een beginsel-onderwerp aan de orde kciïik, bij te wonen. E n g v o o fc. 1> o 1 1 e ïi kuis van do firma van Zonneveld en Fillipo alhier is geheel scheefgezakt. Door de fir ma J. E. Dijkstra en Zoon zullen pogingen in het werk gesteld wom-en dit pand weer op zijn. oudo plaats te krijgenv Dat dit. een moeilijk wertk is, Iaat zich begrijpen.. OUDE WETERING W o e li s ci a g a v; o n d t e 7 uur hoopt ons A. K. Tweede Kamerlid, dó heer Chr.- v. cl.. Heuvel, in de lokalen achter de Geref. Kerk te spreken over de huidige Ragesringserisis-n liet spreekt, vanzelf, dat niemand' van onze- A. E'. mamxsri en vrou wen verzuimt deze zoo belangrijke bij eenkomst bij le wonen! Thans is meer dan ooit ncodig, dat wij meeleven met onze Regeering. N.QOR.WUK AAN ZEE De h a r i n g; T o g g e r,. d o N. W; r was binrreirsrekcmen met verlies vann pl.UO. 4® netten. Gisteren ontving de rec- defrijj het vcrbliidendl bericht dat dezet net ten door een Öchevenihgselien logger wa ren binnengebracht. Do v i s* a cli. cï r L. H.. van a» lh i er had het ongeluk cru bij liet. aftakelen van zijn schip in Vkarclingan met een. mes in liet oog. be steken. De toestand was van dien aard,, dat opname in liet ziefienhuis noodzakelijk watt VOORSCHOTEN. De o f f ic.ie. e 1 e o p e- ning,.van de herbouwde GRr. scliooK alhier is, bepaald op MaaneBag I® Dee. a,s. des a vends to. half acht uur- D e* i.n d Hi erï. K o r k alhier gehouden week van gebed en offer heeft f -185 opgebracht'. Onder de giftem was c.ok een goud ringetje met het bij schrift: .jEen stem die roept uit do. voute." D hoer C. de G b- a a f, •bode van liet. Hcllandsehe spoor alhier vierde Zaterdag zijn 25-jarig jubilaum. Hoewel <Je. jubilarifi evenals op andere, da gen zi'.h bestol kar duwde, ditmaal! door den cRElte lhag sneeuw ontbrak het hem niet aan belangstelling. V-eel bi ij kan daao1- v'an mocht hij dien dag in verschill-endan vorm ontvangen. RIJNSBURG. n d o C li' r. G e r c f. Ko-.rk olliier hoopt Dins-dagavond 7 uur te sjive- lcen D'si J. Jo.ngoleen' uit Halvewsum. <Dn- d(owreivps „ïïejt ge-Uiigpnis dés Heiligen Gfeesten;" D o Raai dezer gemocn- t© zal' hedenavond; te. 7 uur vergaderen ter behandeling, van- de volgende ondervrpen: 1. In go komen, stukken. 2. Vaststelling, gem.-begrooting dienst. 1924. 3:. Vaststelling veroiricning iukoinsfrenbe- la&fcing. 4:. Wijziging reglement vara orde verga dering» van deni. Raad. INGEZONDEN (Bulten. varaiiu\TQjQrd&lijkhetd der Redactie) De Rfare behouden! Hel gevaar dat de Mare Jiedreigdo, is voorlbopig. weer afgewend, en do bekend© sladgenoüfen, die voor het behoud'geijverd hebben, Runnen tevreden zijn. Maar liet gevallen- besluit1, hoe gemotiveerd ook, brengt een- groote teleurstelling voor velen-, die tegenslagen hel minst kunnen lijden. Db-demping van de Mare-zou een f 35.000: Ibon aan thans werkloozen helihen mee- golmacht-' Zou het nu niet op den weg liggen, win de gegemdtr stird'geïKRrteir,. dtc j v.002 dn. Mare geporteerd zijn» liun vreugde uiting te geven door de werltloozen scha- MORGEN LAATSTE DAS 1 Sllllllillllililiüüü IMORG! EXTRA LAGE PRIJZEN Zijn Uw handen en lippen pijnlijk, «liraal of gesprongen door de koude, gebruik dan de heerlijk verzach tende en snel genezende Pui'ol. In doozen van 30, Gtffen 90 ets. Bij apotli. en drogisten 3369 deloos te stellen? Zon. het aao overdreven zijn, die f36.000 hijeen te hrengen voor werkverschaffing, in den vorm van een werk vani aJjgemeen nut? Bijvoorbeeld als volgt: voor de tweede maal isdoor mij hij den R?«ad aanhan gig gemaakt en plan- ©m eindelijk eens te komen tol aanleg van een wandelhosch hij Leiden. Ik vrees echter dat het al weer zal heeten: geen geld! Wanneer nu deze. f35.000 werden aangeboden, zou de Raad stellig eerder te heweges. zijn, om da f96.000 die- voor de Mare waren uitge trokken te. besteden voor grondaankoop en dan het eerste jaar de f35.000 te laten verwerken. Door deze werkverschaffing- zou een f 15.000 aan ondersteuning uitge spaard worden, waarvoor men plant- materiaal kon aanschaffen. Zonder noe menswaard©: meerdere uitgaaf dan men bereid was aan het dichtgooien van de Mare te besteden, zeit zoodoend de grond slag worden gelegd voor een kostelijk boschhezit. Dankend: voor de plaatsruimte J. A N. KNUTTEL. Ds. Lauvuers. Voor de auto fcen behoeve van den ar beid van Ds. Lauwers te Brussel kwamen do volgende giften, inr door Mej. Koning uit. Leiderdorp f 40. Mevr. Gasparii... „10. v dén heer de Reede....2.50 n Mej'. Nuis3. Dr. van Es-„.27.50 Totaal f:83L25'- Ds. Lauwers was zeer verrast door deze. attentie gp zijn verjaardag - kern; gebracht door Leidbche Ims-; en zrs. Maandag 10 December hoopt Bt. LaW- wers 's morgens van 10 tot 12 uur ten huize van- ondergeteokende te zijn. Wie hem wil groeten, of het bovenstaande lijstje- nog wil- aanvullen is- vaii- harte wel kom. J. G. VAN ES, Breestraat S9. ACADEMIE-NIEUWS LEIDEN. Geslaagd voor het Doctoraal examen geneeskunde de hee ren S„ F. "W. van Hasselt (Den Haag), R.. sGrippcling (Haarlem).. Candida ruts-examen Indisch recht de heer Th. IF. R. L. Voorstad (Don. Haag). Doctoraal examen rechten (Vrije stu die) mej. E. J.. Kalf (Amsterdam). Eindexamen Indischén rechterlijken dienst, do lieer mr. A. E. H, Kouwenho- von: A justerdmn). STADSNIEUWS De Jubileumfeesten. Maandagavond; werd de laatste verga dering gehouden van de Gommissie tot viering van het Regeerings-JuhiIaum van H. M. de Koningin, onder Batting van Prof. A. S'. d'e Blécourt. Uit do rekening van den penningmeester bleek, dat cle ontvangsten haddeir Bedbagen 1(1163,58*, do uitga-yen f 7Q8ö,54è, zoodat en in kas bleef: fl 3083,041 Bij monde1 van» den -voor zitter der- finaucibelo' eomm-issie^ den heer -mr. J. C/. v..d.. Lip( werd den lieer Steyns dank gebraelil ra or zijn nauwkeurig be heer en voorgesteldl dén aandeelhouders pl;m., 50 pCt. van- :t gesfoi'to bedrag terug tei heta-k'ü,, De,- wijze: van. hetaliaig zal per adiVertenlie worden: Kekend gemaakt?. Navdanlibetuigiiig van- den Burgemeester alk; EerQhVooazitier* en Prof. AL S., do Bló- caurt aan- he&luur en d'e versahillende commissies,, werd het Comité voor ont bonden verklaard. Do heer G. J. H. de Geus, alhier (at arts bevorderd, is bestemd tot reserve-officier van gezondheid' hij liet' reserve-^personeel van den geneeskundigen dienst der land macht. Geslaagd voor heft examen Boekhanden, Ha n dels rekenen, enz.,, afgenomen, door do Vereeniging van Leeraren in 4ct Boek houden, de heer K. T. dc Haan, leerling, van den heer J. A. Christiaanse. AANBESTEDINGEN Bij de gisteren ten Sladhuizo door B. en W. geliouden aanbesteding van; A. liet uitbreiden van de buitengewone school voor L. O. aan dc. Caeciliaslraat, en B. liet houwen van een brugwaelüera- posthuis nabij da Schrijversfirug en van een kleedloodR op hef speelterrein nabij de H. B; S. vöci? .Jongens (in 2 perecelen), was ingeschreven als volgt: A. 9 inschrijvingen, t, w, van: A. Har- tevcld en A. dc Vrind f 33.000^ F. L. Neuteboom f 32.100; Gebrs. Propter, Moer dijk, f31.738; Cl van der Vliet, Den Haag. ■f. 'f Hart On D. Aan en. f301770; ff. Korswagen en Zn. f28.250; Firma. G. Barthen f 27.479; P. H. Meijers f 27.000; W. F. Marcelis cn H. C. Heemskerk f 26.999. B, 9 inschrijvingen. P. L. Neuteboom, pereeol I f 2823; D. Aanen perc. 1 f 2525. pere. 2 f 3247; "W. F. Marcelis, en H. C. Heemskerk, 1. f2500, 2 f 3300; M. Meijers en P. Ducoswa, I f2354, 2. f3036: H. Korswagen en Zn, 1 f2169, 2 f3196; A. J. do Later en P. H. Meijers, 1 f 2250, 2. f 3260; Firma Bik en Breedeveld, 1 f2150, 2 f3050; R. Massaar, 1 f2100, 2. f 3080; J. J. van Biemen, 2 f 3150. Zooverre geen woonplaats vergeld, zijn de gegasdigden metterwoon gevestigd to Leiden. TELEGRAMMEN De werkloosheid in Denemarken. KOPENHAGEN, 4 Dec. (V. D.) De werkloosheid heeft in den laatsten tijd weer schrikbarende afmetingen aange nomen. Deze week vermeerderde liet aan tal werkloozen wederom met 5.296 tot 30.476 tegen 26.197 in dc vorige week. FeHe brand in Winnipeg. WINNIPEG, 4 Dec. (V. D.) In de Por tage-avenue in het centrum van de zaken wijk. heeft een fell© brand een blok zaken- huizen verwoest. Laatste Berichten De mctïrd ic Eind haver. Do verdachte Bcrtens lieeft thans be kend den moord op Canters te hebben ge pleegd. Tevens verklaarde hij, dat het mes, dat in de nabijheid van het café was ge vonden "hem toebehoorde. Morgen -zal hij naar Den Bosch worden overgebracht. Visscherijberichfen. IJMUIDEN, 1 Decc. Heden kwamca van dc likringvisscherij hier binnen Je stoomdrifersKW 149 (Aria) met 120 kis ten cn LT 534 (Go Ahead) met 232 «urn- den versclie haring. IJMUIDEN, 3 Dec. Heden kwamen van de haringvissclierij hier binnen de Bril- sche stoomdrifters: L.T. 1167 met 350 manden; L.T. 1210 met 560 manden en. L.T. 342 met 250 manden ver-scho haring. Geveild werden de vangsten van dc zeilloggers: IJ.M. 262 (Engeltje) met f664;, K.W. 153 (Tine) met. f374 en van de stoomdrifters; L.T. 534 (Go Ahead) met f2658 en K.W. 149 (Aria) unh f 1561 aan besomming: MARKTBERICHTEN f 25, ruwe giauspiri per TTf. - -- f 11.50*zonder bclastnur. T>.r -..j f 2.60. HA2CRSW0U0E. 3 D«. Veiling. K:,,- iwneierou 577*1. I l(i.3>—1«!>0 trxj; «1 eendeneieren f9.93—J Jd.',;, ,„.r jijo; hazen f 1.35—ll.tjü per sl u.'r, f .13 f 1.40 per *i.; tonijnen f O QO- i - p. stuk; duiven IP.25 per 3ui 0FFICIEF.LE BEURSN0TEERIN6. Nederland 1923 ëfo Nederland 1922 B. G3i/2 5% Nederland 1919 4/4% Nederland 1917 Ned. O.-I., obl. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Ruzl. 1906 frs. 500 5 Rusl. 19IQ frs. 500 4/4 Koloniale Bank >and Ned Ind. Handelsbank Centr.' Suiker Jurgens A Jureens B Oude Philips R S. Stokvis Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref. Anaconda copper Gentr Leather Studebaker 17 S Steel Corcpania HandeTsver A'dam. Dordfechc Petr. r.,.s. Oecon? Holl. P?(rol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat Robber Koloniale -Rubber Serbadjadi Holland Amerika lijn a. TTolI. Stoomboot Kon. Holl Llovd Kon. Pakdvaart v«iioppv„r. Unie Kott. LJoyvl Kow Ned S<oorrbr»nt I Mar.Cy.C2J.Vot.Tv. a Reïï-RafavV Tab'-.k tWN Mij H. IJ S Mf oil. H TJ.SJi obl. t900<*12 4 «itEnS S «bi 5% Alcbivan Toneka. Brio common Kansas Htv Sosjtborn 'g'-",crj-ï Tera' South. Pacific Union Pacific Geld proL 4 Wissblnotceriagcn (Amsterdam"! Zicht. Londen 31.4"8/t Berlij» per Uöiicen 0.57i/g Parijs 14.141/2 V.K. 59»^ 13», 91 ~iK «ö/8 yov2 39v2 P/8 JW»/2 124 Ilfe-V6 tilVa S2"/,c I8V-2 llgi/j IOS7/g !5»/; 507 4D1'/o 152 415 144 7V2 II8V2 294 Sfe- 25 11 20 u 1126 I-2OV41 120 i»i/2i 124 144 114 93/.! 296 09-2 2ÖBV. 925/a 20V4 20S/S 300 LEIDEN, 4 December. Vette Wekens- markt. Aangevoerd 394 Vette Varkens, prijs f 0.840.70 per Kg. levend gewicht. Handel vlug. Aardappehnarkt. Aangevoerd 400 mud. Eigenheimers 4AQ per mud; Red Star f 5 per mud. ROTTERDAM,* 4 D«c. Veemarkt. Aange- veevdr 926 Magere Rxmderen, 613- Vette Rua dereUj 225 Pa-axdeiu 32; Vcalsns, 160 Vette Kalveren, 119 Gras-kalveren, 298 Nudhterc Kalveren, 291 Schapen en lAHinieren, 33 Varken» en Overloopers^ 267 Biggen, 6 Bok- kein Per half Kg.: Koeien 4052745562 H 67 Is cent,- Ossen 5055—60 cent Stieren 425035 cent; Velt» Kal veren 62)472)1 77)4.87.149214 eenl; Per stnk: Melk koeien f 300190; Kalfkocien f 375—475 Stieren f 230500; Pinken f 150225; Grar- kalveren f 70-110—130; Vaarzem 360—350 Werkiwarden f 300—350; Skxchlpaar-len f 100—175; Hitten f 200—300; Veulens f 70 100; Overlóopers f 2040; Biggen f 12 20; Nuchtere Fokkalveren f 20—3032; Nuelitero Slacli-tkalveren f16—20Biggen per weck f 1.752.50: ROTTERDAM, 3 Dcc. Buitanl. Granen. Stemming vast. llogge: Pacific disp. f 10.50 stoomend f 10; 9 P la20, Zuid-Rus-sificha a-ang. 9.45;, dito s-to.omend f 9.45; PeteTS- bur-ger disp. f 9.G073 Kg. Ida La disp. f 9.35. Gerst: 62^-3 Kg. Douau disp*. f 196, stoo rnend f 193;. 60—1. Kg. Zuhl-Russische aang. f 197108; Canada-. No. 3. Dec. f 201Cana da No. 4 15 Dec. afL f 194.50; 47 pd. Maltin^ &ioomend f 195. Haver: Canada no. 3 stoo rnend na-ar aankomst f 10.50—10.10 50—1 Kg.. Peters-burger-disp; f 9il0; 47—8 Kg. Pn- tersburger stoornend 9.25 47;8 Kg. Do na u* aang. f 9.Boekweit per 2100 Kg.: Petersburger disp. f 10; Zuid Russiachn disp. f 9.85. Maas-per 2000 Kg.: Amer. nrixed* eiinl Dec. gewacht' f 2t-t;. gele La. Plata, aang. 205^ stoenrend' f 205-;. Ga-lfox aang. f 202; stoomend naar aankomst f 201-198; witte platte Zuid-Afrik. disp. f 216; gele rondo Zuid-Afrik, dagelijks- gewacht f 202; Mixed Zuid-Afrik, dagelijks gewacht f 207. ROTTERDAM, 3 Dcc. Binnenl. Granen cn Peulvruchten. Tarwe met runner aanbod. Nadat begin markt dé puiks te partijtjes wa ren uitgezcdit t'0o ongeveer onverandërdó prijzen,, moest zeer spoedig lager worden afgégeven om te kunnen ruimen. Verkocht van f 1-2.13 tot f 12.73, afwijkende f IL50— 12.— Rogge f 10—11; Gferst. Chevalier i 11.5012.—; Haver f 10f—11.; Erwten. Kleine groene 20-25.50, Krooncrwtea f 20 25.50. Sehokltererwlen iets- hoogev f 12 24.75; Bruine bonnen ruimer aangeboclten, lager verkocht.. Puike f 3436.50, afwijken de van f 20—31. alles per 100 Kg. AMSTERDAM, 3 Dec. Binnenl. Granen. Nieuwe tarwe f 11.5012.25rogge f 9.50, winter gerst f. 99.50,. haver f 910.50, dui- veboonen f 17—18». paardeb0011e 11 f 12.50. groen© erwten f 2428. alles per 100 Kg. BODEGRAVEN, 4 Dec. Kaas. Aanvoer 140 wagens. 1st© soort f 62—65; 2de soort f 37—59; Controle 57—62; Zware 68.— Kandel vlug. SCHIEDAM, 3 Dcc. Moutwijn f 12 P©r H.L. ad 40 pet., zonder firet en zonder belas ting. Melassespiritus ad 100 pet. per H.L. Brussel Zurich Ween en Rome Madrid Kopenhagen Christian ia Stockholm Ncw-York 1219 46.- C.0037'/4 11.3: Va 34.30 47.35 39.33 69 2 2648/. TttSsgrsfisch Wsorber-icht volgens waaxuemingcu verricht in de» mor gen rail 4 Dec. 1923, 111e Icgedeeld door het Kon. Ned.Melcorolugriek Instïtiiat Ic De Eildt. Holste Barometerst761.2 BiarriLc. Laagste Barometers!.7o7.5 Jfalinhead. Verw.ieïiting tot den awnd van 5 Dcc.. Matige tot krachtige, tijdelijk wellicht stormachtige Zuidoostelijke tot Zuidweste lijke wind, betrokken tot zwaarbewolkt, sneeuw, later regenbuien en veel zachter. Heden ontsliej) tot onze diej3e droefheid, zacht en kalm, in dc volle verzekerdheid des geloofe, mijn innig ge liefde Echtgenoot en der kinderen liefheb bende Vader, HENDRIK WOUTERS, eerder weduwnaar van. ELIS'aheth Sxelt.IES. Dat hij heenging naar het eetiwig Vaderhuis lenigt, onze smart. Wed. H. WOUTERS— v. Wijk. rs Gravenhagn: FREDER1KA CHRIS TINA WOUTERS. JAN CORNELIS WOUTERS. JACOBA WOUTERS— Couprie. Leiden: PIETER WOUTERS. MARGARETHA ANNA WOUTERS— v, In gen. Schciiau. ELISABETH WOUTERS. Leiden. 4 December 1923 Ilaagweg 29. 20(57 Geen Bloemen. Doet Uw voordeel. OuJ-Hollandsehe Kapstokken f5.75. Divans f 19.50,. Eiken Theek&aten (groot formaat). fl'A75, Crepau's f25J5. Fau teuils f 12.50, Wjweütafdk, Nachtkasij©?, 4 Stoelen. Fauteuils f84.50, Talefs 17.50, Linnenkasten enz. Verb Munuikenstraat 10 2055 (Zijlsingcl)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3