ii y men* - een praetisch geschenk naar keuze. ftumMstelijke Aankondiging, VHEME&K3TELIJKE VISCHVERKOOP*. Aan dén gemeentelijken vischwinkel Vischmarkt 18; tel. 1225, is WOENSDAG verkrijgbaar SCHELVISCH a f 0.16— f0.25. SCHOL a f0.20—10.30, TARBOT a f 0.5Sj TONG a f 0.88: per pond, IN MAAK- en VOLLE HARING a fO.Q4J£ per stuk en 2EEUWSCHE- MOSSELEN a f 0.05. fier K.G. N. G DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leidón,.. December 1923. AGENDA. DONDERDAG 13 Dec. Lei don. Sym- plionièóoneort' Pér Asp era ad Astra. Foyer Stadsgehoorzaal. Aanvang 8 uur (precies), Dó avoid-,, nacht- en ZondagSr dienst der apotheken wordt van Maan dag 3 Hec. tot en met Zondag 9 Dec. waargenomen, door dè. apotheken der lfeeren G! H. Blanken, Hnogcw. 171, 1elef. 502 en P. dn Circdx, Rapenburg. 9, te'ef 807: De apotheek van het Zièkenfónds tot tiulp dér Menschheid is steeds geopend, copli alléén voor leden van dit Fonds. werpen van de. volmachten- <le- rijksdag ontbonden wordt, Marxkraelitens artikel 48 der rijkegrondwet over meer bevoegd heden beschikt dan in. het huidig ontwerp is nee: Het ontbinden van den rijksdag zou op en echec der. regeering volgen. MerJ neemt aan dat in* dat geval de niéuwe verkiezingen in Januari' zullètri plaat sL heb ben. Iu pclitiêken zin gesproken', zou men" Ko pen, dat dit .-nu maar. eens gebeurde. Aan.het voort durende gescharrel en ge draai zou dan door een duidelijke uit spraak dés volks een einde kunnen ko- Het volksbelang echter eischt, dat er juist nu eenige bestendiging van den toe stand' on over 't? geheel meer vaetheid. komt. Wan»de prijsdaling waarnaar allen; smachtten, is gekomen. Er heérscht thans een gevoel van ver ademing, bij do ervaring, dat er nu toen werkelijk iets schijnt1 te komen van een' prijsverlaging, ditmaal niet op papier, niet in decreten en besluiten; doch in dè winkels en de markthallen, waar het pu bliek zijn benoodigdlieden moet kcopen. Wel is waar staan dè prijzen nog niet op het wereld-markt-niveau, docK enkele le vensmiddelen, waaronder in de eerste plaat vleeseh, waren heden belangrijk, la ger in prijs. En er doen zich verschijnse len voor^ die de hoop wekken, dat ook andere levensmiddelen eerlang den weg op zulLen gaan naar het herstel van het ernstig verstoorde evenwicht tiissclien- dè" prijzen en de waarde van het geld, of als men wil, tusschejk-de Duitsche- markt en dë wereldmarkt-. Uit Hamburg wordt' gemeld, dat? de prijzen vooi* levensmiddèlèn en eerste levensbehoeften gemiddeld met 50 zijn. gedaald. Ook dè hotel- en rea-, taurantprijzen zijn aanzienlijk verminderd Het tramtarief is niet- 30-' 1/3 vermin der cL Is het wonder, dat de bevolking vreug devol gestemd-is/ Het zal moeilijk zijn do oorzaken van de aanmerkelijke prijsdaling op te sporen,, maar de circulatie van de. Rentemarken schijnt er niet vreemd' aan te zijn. Hoe het zij er' is hoop, er komt een kleine lichtstraal voor het Duitsche volk. En nog meer reden tot verheuging, nu cr ook in dè buitenlandsché politiek eeni ge verbetering komt-. Moesten wij gisteren nog molden dat. Amerika zich vooralsnog niet niet Europan zal bemoeien, in; officiéele kriugon te Was hington verluidt thans, dat do Vereenigdei Staten niet" zullen weigeren déél te nemen aan het-onderzoek, dat de door'de' cominis sio van -herstel ingestelde commissie van: deskundigen zal worden ingesteld naar do bètalingscapaciteit- van Duits chlaiid. De regeering dei" Vereenigdë Staten- heeft tot nu toé echter nog geen offfcieele ttit- noodiging ontvangen. Zij lioopt evenwel, dat de nieuwe po ging tot oplossing va nhet schadevergoe- dingsvraagstuk resultaten zal opleveren. Een beslissing- over de deelneming van de' Voreenigde Staten is evenwel nog niet ge-- nonnen. Hopen we, dat de beslissing ook voor' Europa goed zal; zijn;. Do dag van lieden geeft drie lichtpunten! voor dc Düitscliei's: Do prijzen ill Duitschlaiid dalen; Amerika geeft te kennen zijn isolement: te zullen' verlaten; Er is kans, dat Poinearé- heen gaat !1 Een ramp in Engeland. Nabij Sheffield heeft in do steenkolen mijn .,Murmery;' een ernstig ongeluk: plaats gehad, tengevolge waarvan 7 mijn werkers wérden gedood; terwijl 15 levens gevaarlijk en 31 minder- zwaar gewondl werden. Een groep mijnwerkers begaf zich: in dien namiddag als tweede ploeg naar doj mijn; oen onderaardsche gang met eein tamelijk steilo lielhng voert- Hier' naar dei plaats; waar de steenkolen moeten worde»" gedolven. De aibcidfers; ongeveer 1'2Ö in' getal, werden langs deze helling vervoerd": met een kabeltrein, bestaand© uit eem .voertigtal- kleino steenkoolwngentjes. Ternauwernood waren zij: onderweg, of de kabel brak af en de trein vloog met' gjroote snelheid naar schatting 95 K.M per uur de Helling; af. Aan Het' eindei ,van de helling vlóóg de trein tegen dóiii mijnwaWd op en werd itf. elïtuar gedrukt.. (Een. aantal' mijnwerkers Had do tegen woordigheid. vaii' geest geliad' óm' ondër' Met rijde» vaü' den trein af te springem Wij brengen een groot assortiment nuttige en practische ssoö TEGEN ZEER VERLAAGDE PRIJZEN Bovendien ontvangt elke kooper naar grootte van zijn aankoop: Elk kind. ontvangt EEN BALLON of AARDIGE VERRASSING Twee E'unncr werden hiérbij echten ge dood. Duiven in dienst van de pers. Een Brusselsch blad heeft boven zijn. redactiebureau ©en duiventil laten instab le eren,, daar liet een uitgebreide collectie postduiven wil houden, die voor liet over brengen van nieuwsberichten aan Het blód. zullen worden gebruikt. Roods ter gelegenheid" vanden jpngsten ballon wedstrijd werden, proeven genomon, die - zeer slaagden.. Zoo bracht een duif, die boven-dè Zuiderzee was losgelaten en met tegenwind te kampen had, binnen betrek kelijk korten tijd belangrijk nieuws van één dèr ballons. Groote oplichterij* De WeeïïscKe bladen maken gewag van een oplichterij op groote schaal1 door een magistraat, Ofil Zottel, waarbij een. aantal personen; zijn opgelicht voor een totaal'bedrag van meer dan' 2' milliard: kronen. Dó hoofd benadeelde is een Neder lander^ Moorman. Deze. vei-klaardè*. in: een interview, dat liij de zoon is van een vroeger resident' op Jkva on dat liij en zijn broeder uitgestrekt© suikeiplknta-gès bezitten op- Solo. Hoewel Zottel ongunstig bekend stónd, was' Moorman toch bereid de exploitatie van een zwa-velmijn nabij' SchaHorbach" met hem aan to gaan. Later bleek echter* dat deze mijn in Het' geheel niet'bestónd en dat - allés- sléchte een grooto' zwendèl. was. Zótte!" was toen' echter reeds: met liet. geld vesSweneirv Moorman verlbor hiérbij - 1? milliai*d kronen, terwijl'nog ©enige an-- dero personen tézamen,L mini een lialf' mil liard kronen er bij inschoten. Virginie Lovellng. Op 87-jarigen leeftijd is de Vlaamsche" schrijfster Virginie Loveling"overleden: Zij heeft in haar vele. dorps- en stadsvertel- Hngön en in haar gedichten verteld van. 't Vlaamscho.' land en den eenvoud van; zijn bewoners;, zij schetste vaak naar dei natuur en menig zuiver gevoelde* histo-- rie verhaalde zij aan haar landgenootên i en Nederlandsche lezers: ElSevier' en „Eigen Haard" bevatten in vroegere jareni menige bijdrage van haar. Een politieke crisis in Frankrijk. In politieke kringen dreigt een ernstige) crisis in verband met de liervorming dér* kieswet, welke crisis.het.aftreden. Yau Mil-- lerand on Poincaré tengevolge kan hebben.. Millerand weigert: absoluut', het verlam— gen van do Kamer in té. willigen om terug,' te koeren. tot> bet gewone stelsel}, van ver- i kiczingen,. dat. voor de evenredige verte-- genwoordiging-.bestbnd.- KORTE BERICHTEN. Op advies van zijn- rechtskundigen) adviseur lieeft do gearresteerde Saksisch# - oud-nrinister president Zèigner allo ver dere inlichtingen, aan den rechter van in structie geweigerd, zulks op grond van) zijn geestelijk en lichamelijk verzwakten) toestand. Naar de Engelsche bladen"" melden, staat; als nummer eon- van: do eorSto klas; Ëhgelfechei eerelijst der Londènscho uni- vèrslteitj. wolko Zhterdag: is bekend ge mankt,. de naam van miss.' Sadie Isaacs, dio; thans candidate in dè? lettoren is; Het? merkwaardige hierbij is, dat miss Isaacs blind is sedert baar 8stè jaar. Al' haar. studies worden in Brailleschrift gevoerd. •"-* De Duitsche Rijlteregeering heeftk definitief Hes loten den arbeidstijd der be ambten op. 54 uur per week, dus op; tién' uur per dag tb brengén; Opgemerkt, wordt, dat tót' deze ai-boidstijdverlenging treedsi door bét' eerste kabinet-Stresemann in be- ginsol- besloten, was. W Hot; stoomschip' „Hing. Alfred" met! een lading- tarwe en gerst: bestemd voor Engeland aan boord wordt Zondag, uitf Rusland: te Huil- verwachtte Dit isT de eerste aanvoer' van Russisch' graan sedert: den' oorlog. Het schip heeft- de lading graan opge nomen in; een haven aan; de Zwarte- Zee. Tegelijk, met dit schip worden nog andere' schepen- met' soortgelijke ladingen tè Southampton verwacht. Dë? betaling hier voor geschiedt op Lónd'on en is contant? tégen overgave' van dè stukken,, zooais' ook; voor dón oorlóg usance was: - Prins Alexander zum Schaumburg- Lippe, de 22~jajige zoon van prins» Al- bl'ecbt züm SèHr.nmHnrg-Lippo,- heeft; zich in het Monderfing: Wald bij: Maltighofen, door een revolverschot van: liet leven be roofd* PITPIEESTEH Sc PETITOS Sc,i RECAL1AO 'JOc. PEM DivfJT Fjbrikantet'sCH U PPEN> H. LAMBOOY Jr. HOOGEWOERD 96 KERK EN SCftOOl NED.- HERV. KERK B e r o e p en;. To "WorkumA. J. Worm- göor te AlHlasserdam Tó Gajeni (N.B.) Candi J. W. Sambea-g tè; Leidon B e d-'ankt. Voor HajkeTsmiklc A'.. N. 1 Tónsbeek' tè Ketliel. GEREF. KERKEN 1 B(exla;nkt. Voor A p eld born:. S. P; Dóe: to Wtwingelóo Vóór Kóinmerzijl*.' M.. Meihdersma tó Leek. REM. GEREF. GEM1. Tw e'.e ta.1; Te Amstbrdam(feature- Ds. A. M. A. Rijnders): dr. L. X van Hólk. tè Gouda en W. Mackenzie te "CTrechti Ambtsjubileum, D s. W. d e J on g^, em. pred; aan de Gorof. Kerk van Dolf sen zal Dl V; op 0 Dec. a.B. den. dagherdenken waarop liij voor 40 jaren te- Beetgum de>bediéning;des Woords. aanvaardde De kerk. van Dalfsen, wiens om., pred.. hij. is,.diende hij van-1000. tót 1922.. Ds. de Jong' lieeft. zich: metterwoon, ge-. vestigd te' Zutphenwi i J Proft J. F. Niermeijer overledèt». Gisternacht iste Utrecht'overleden prof. Jan' Frcderik: Niormcijer,. hoogleeraar in; de eoonomisoho": geografie aan do Rijks- universiteit' aldaar. f' Prof Niemeijer .was tl Juli 1866 tet Amsterdam geboren. Van' 1890 tót 1908: was hij leeraar in de aardrijkskiuidè aan het ErasmiaanscH Gymnasium^ te Rotter- dam;, op 2'3 September 1908'werd? Kij be- noemd' tot' hooglèeraar in. de economische! geografie aan Ulreclitsche HoDgeschool,' welk. ambt. bij; 9- December' d.a.v? aan- vaardde. met het uitspreken, eener redc- j voering, in het' Groot1 Auditorium. Öök is de overledene oenigen tijd' vrij- zinnig-dèmocraliseh lid van: den UtrecKt- soliett' Raad: geweest. Hij vond hierin: even' J wél? geen bevrediging en heeft toern v.oon liet Raadslidmaatschap bedankt.. Gemeenteraad Oegstqeest. Vergadering van 3 December 1929.' Voorzitter de burgemeestèr, dè'1 lieer H. G. M; Griel liuij sen. Afwezig de hecren Nijssen cn Bakker. Na opening der vergadering worden dö notulen gelezen en goedgekeurd. Onder, de ingekomen stukken is o. mj oen dankbetuiging, van Mej. Mfeurs. Vorder een voorstel' van' de hecren C.' Bakker,, Nijssen, Uibenbogaard en Ver haar om over te gaan tót. liet verhoogeiï van Het verliaal' van. oern pensioenbijdfagè tot 8} in overeenstemming mot' dö Bijksregeling. Adressanten motiveeren niet uit „be- zuinigingswaanzin" maar. uit gemeente belang, Do heer S c h o o n de r»w. oe:r <1 ver klaart zich. tegen het voorstel,, omdat dö draagwijdte niet is voorzien. Het voorstel acht dat alle salarissen van laag tot hoog zoodanig zijn;, ditt zij de „volle: mep" kun-r nen. verdragen. Eerst liad meii overleg móeten: plegen niet anderen* Spr. heeft overwegende" bezwaren <m> acht liofc voor stel ©en revanclieneming op de algemeené bezuiniging. Sprv vóelt er niets voor een loongrens te) bepalen q^ldat men. daar mee zegtt dat er een catcgoiie is waarvan do salarissen onvoldoende zijn. Bovendien is; het stellen van. e-en grens onbillijk. Er isi niet voldoende onderzocht of; het ge motiveerd is db pensioenbijdrage te ver- hoogen. Vergelijkende cijfers met andere gemeenten wijzen uit, dat dë; looneit hier middelmatig zijn. Eerst zouden: sommige lüoileii moeten vexHoogd worden, voor meii tot éen maat regel als voorgesteld mag overgaan. De levensstandaard is. bier liooger dan te Leiden. Daarom moeten de loonen te Gegstgeesb minstens, evén hoog zijn als te Leiden. Spr; wil geen bepaialde gevallen noemen, maar concludeert slöbhts dat de commissie met een onvoorbereid voorstel komt. Het bezuinigingsmótief laat spr. buiten, beschouwing., Do -lieer v. Egmond wil als maatstaf van vergelijking niet nemen, employe's uit andere gemeenten en nog minder ambaclit'sliedcn. Men' mag sleclits, Verge lijken met gelijksoortige ambtenaren c.d. uit bot particuliere bedrijf! De gemeentelöoneii zijn altijd, liooger geweest. Het is niét meer dan billijk,, dat. ook zij dam pensioen betelen.. De heeiv Soifeoo.'ind onw^oior.'dt repli ceert; dat de abnormaal/ hooge. loonen bij j de vakaa'heddbrsi reeds lang.' tot liet verló-' den: bolioordèJ Do gemeentewerklieden rijn liior ma-- nusjes-vanallèsi-m. a*, w. die sthan hoo-' gei" dan blbemistkneehts i en landarbeiders, i Zij. hebben meer. vaardigheid noodig. Rgm vergelijk met Voorhout,, dat dicht' bij; ge legen- is-, leert, dat men daar-geniet f' l'SOOl plfas 9' verhoogingen van f50.. De gemeentèn' waar men hooge loonen: geeft,, cisclien geen pensioenirfh*ek. Spv. hoopte, dat' liet voorstel eerst zou gerenvo- y.eerd wordfcn naar B. en W. De heer. TJ'itenboogaa.rd is. niét. tégen dén werkman, maar db heer "Sclioonr- dèrwoerd'vergeet bij, zijn vergelijking met: dè- ambachtslieden, dat deze sleclits los I werk liebben., Spr. eigen arbeiders wotóni dat niet. zoo precies dat zij., op eon be-- paalden leeftijd pensioen, krijgen. Er is voor de gemeentebotrekkingen am bitie genoeg. Do heer Verhaa>r noemt als hoofd motief do. bezuiniging. Als -er voor dei 't baantjes ambitie, is,, kunnen. w>e misschien) veel goedkooper tereclit. Do V o o.r.-z., zegt dat dit laatste' niet: -opgaat.. Het. aanstellen, van gemeenteper-- ïeel is geen kwestie van vraag.'en: aan bod* Dö voorstellers.'zeggen, dat do loonem J op be h oo r ldjk peil zijn.. Welnu;, dan gal men. daar. met afpingelen. Spr- gevoelt: meer voor, oen vergelijking' met andere1 ge-- meenten dan met landarbeiders. Het valt: te betreuren, dat dit voorstel niet', genoegi is voorbereid. Men moet er tocli niet' lichtl over denkon. Do vrouwelijk ambtenaren! zullen maar liefst' 7 ingekort worden, em zij krijgen geen weduwen en weezonfonds. Er komt groote ongelijkheid. Hét voorstcll is- onrechtvaardig* Dè heer S c h o o n d'e-rw o e r d! zegt-' Hctl niet alleen op te nemen voor de. wegwer kers e.di Eén salaris van' f 2590'is zêlfö.geen) weelde voor-een Hoofd ambten-aar. Een on derscheid tusscKen gehuwdèn en ongpliuw- den mag niet. bestaan evenmin' als'kinder toeslag. Dè lieer r. Egmond wei-klaart alk zijn' persoonlijke overtuiging,, te erkennen, datl er onbillijkh'edèn komen en. wil liet voor stel terug nemen om er nader op terug t© kernen. De V o o r.z., zou maar liefst, nu besluiten' Dè Koer dè G.r.a.a f sluit zicli. aan bij; do woorden.van den Keor, v. Egmond; De Keer S c.h o o nd'o r w o o r d stèlfcl voor een commissie voor déze zaak tè 13e- nooinen., Niét accoord gaat wethouder, Ruhe n- (kam-p daar mede. Er is' genoeg, oven gepraat. Na. eenige discussie, waarbij, de! voorzitter de zaak af- wiL maken. en. ver- li schillendè- ander léden liier< niet. mee: ac- ooord gingen, beroept zich de- voerzitteri op Het reglement-van orde. (o;i* ten. onrech te),. waarop» Het voorstel wordt, v er'wior- p en. Dezo;; zaak zal nog wel, e»ens ter; sprake - komen* Ohder' dè ingekomen-, stokken ia verder ©en verzoek om verlenging met ©en half jaar van liet verlof van* dien lieer Donk,, we-» g©na ziekte. Adressant' verzoekt wegen-a l financieelè omstandigheden, behoud ran salaris. Waal* overgelegd wordt' een" vollëdigf at-: f test van den geneesheer, wordt" liet verzoek ingewilligde Eén verzoek om adliaosie' van' Zoetcr- woudè, aangaand© liij dra ge in- de' kosten van liet IvL O.' van1 lèeriingen, selioolgaando te Leidéuwordt op voorstel van B. en W! Van' de' liandi gewezen, na eenige discussia thssclien den. lieer van Egmond: en dén Voorzitter. De heer v. Egmond stemt tegen, heb voorstel., Van dè ÏH IC Rblitiébond „Sti Michaël'? is verder ingekomen een verzoek om zijn diploma gelijke' waarde, tóe te kennen als aan- dat- van dè* Av N. P. B* Do Voo r-z; acht dit oen gevaarlijke weg en stelt' voor' hierop) niet. in- te gaan* 1 De hèer Schoon d o: r w o/e r tspreekt zijn spijt over het advies van B. en W. uit Neutraal is de' diplomat te erkennen." van (ille groepen;, mits dè' diploma's voldoen aan' dè gestóliiè eisclien.. Dè eischen. van deiv BK. Bond zijn zelfs zwaarder: dan. die van- dén Algemoenen- Bond. De V do ïvzi, zegt niet to." kort- tei willen deen aan dè waarde: van dezen BbndJ jiiaap waar zijn dè'. bewijzen dat het onder)- wijst goed' is# Waarom1 echter di»> vorbrolo keling. Do A. N; P' Bi. hoeft', zijn sporen verdient;. De hoer' Sè h-o o-nd erw o erd repliceert Spr.riet hierin een pressie: am. zich to organiseerem in ©enNeutralen BondL. De V o o rz.. zegb dat er1 personen riflDl, die hoewel georganiseerd in den. B;. IC Bond, boohi examen: doen bij* dem Alge ml i Bond; De betert v;. B gnmnd,.. hoewel/ dit. laatste erkönneiplbj stemt in mot dé* woordfen van dèni' lièer S choond envoerdDe. overlieid moet op' dè jpiste: wijze neutraal: zijn. Het voorstel van 11. en \V. wordt aange nomen met 5 tegen 1 stammen! Tcgien' de Hecren. Sohoon^erwoerd v. d.' Hulst; ale Graaf en v.. Egniondi Voorstel tot wijziging art 38 Bouw cn Woningyerord-ening en verordening opper vlakte woningen De p ra olijk heèfly zeg die vod az. geloerd dót de- verordeningi wel wat: kras is. Daarom' wordt voorgesteld do minste maat te wijzigen; van 60 in 50 M.2 en de'af stand, te rekenen van liet midden, der weg, terug te brengen tot 10 M. Deze wijziging betreft alleten do Rijksstraatweg; Lag© Morschwdg, Terweexveg en. Warmortderweg Enkelb: lelden, maken oinnerkingen waar na* conform het voorstel wordt- be si cl ten: 3* Benoeming leden Commissi© Werk loosheidsverzekering! Benoemd worden de af tredenden G. Lubbc Thzn. en J. Lith. 4* Benoeming lid vC dt Commissie- van plaatselijk toezicht op het L. O. Voorgedragen worden do hoeren J. v. N ooit en C. Renes, waarvan eerstgenoemde wordt benoemd. Tot af- en overschrijving wordt, conform het voorstel besloten. 6. C r e-diétoanvrafgè- voor' woningbouw Mói'sclhveg.' Bij den Rtmdvraag; wcllio eerst aan de orde wordt gestéld, informeert dè; lieer S'cli.o'.o.nd'è^wo'e'rr'd o F ei" prodiictiéf werlc is voor dó werkverschaffing; wafakóp de Voo rz. antwoordt dat' cr geen gyoot© werken in' vo orb er ei cling' zijp; Ei" zijn evenwel kal'weitjes genoeg voor dë enkele werklóozon, dié er winters zijn.. Do. heer Sch.o.ond.er w o e r d' vraagt verder Koe liet: staat met de verbreedihg van de Kempen aersti-aat, waarop do V o o r z. antwoordt, dat hierop niet, ver der is ingegaan. Ei- kunnen wel'drié rijtui gen tegelijk, paeseeren. Da interpellanfc had géhoord,, dat ev ©en troltoii? zou. wordènj aangelegd on als. bewoner, is» zijp medower ken zelfs aangevraagd! Do. V o.o nz. doet inederieeltngerg. waaruit men kan opmaken,., dat.» voorloopig, niet daartoe-, zal. tv orden. "overgegaan- De lieer v. E.gmioncli zou wel willen weten lioe. het afgeioapen is-met de. kwestie van, de nieuwe school „Tuinricht5',. waarop de. V o <OM' /i. antwoordt-^ dat het. gebleven is- zooals liet. was. De gemeente betaalt de- grondJ niet.. D© heer Zaïwl b e-rg en wraagt of, cr geen. verbetering" gebracht kaai. worden in den toestand- van dé; stinksloot. Na ©(mig©- bes-preking. van do,- situatio zegt. de V o or z*, tóe-, op:- do beftrnkken-sn (do; N.* ZH.. T.. M., en- do lieert Den Haan) pressie, uit te zullen oefenen; om. verbete ring te; krijgen. Dc Raaclgaat op; vaars tok vam den voor zitter' aver in geheime zitting; Na ©2ii' langdurige geheime zitting woi'- dèn do1 deuren: Weer' geopend en stelt' d© V o o nz: namens Bj on W! voor ©zn ere- dietaanvragc voor' dón bouw van 6; arbei derswoningen aan de MoTsebweg toe- t© staantot' publiek©- aanbesteding ovct te gaan, en- de-' gunning' te clóen- plaats heb ben tot een bedrag in' dén- begraotiiigspost gen-oemd'. Aldus' wordt' niet algemeen© stemmen besloten. Hierna sTüifihg. Gemeenteraad Alphen aan den Rijn. De Raad' dezer gemeente kwam, gister avond'to 7'uur bijbeni Voorzitter1: Burgemeester Df. H. J. Eo- vinok. Aanwezig alle ledén. Na opening' door» Vöorz. met gebed, wordt beslótón do notulen', in een' volgen- .do vergadering te beliandèlfen. Alvorens tót' stemming' over- te- gpan overt liet' i*oorstél' van dén lieer" v. Dijk. oia geenopcenten-mem' to licffón.op db hoofd som dér persQiieel'e belasting, zegt do Voorz. dat;, indien het' voorstel? van den lieer v. Dijk, mocht worden aangenomen, B. on. W. genoodzaakt, zullen zijp. het ver- menigvuldigingscijfér van Ir—3 te hrengen op. 1—4. Het voorstel wordt hierna in stemming gebracht od. met 116. stemmen verworpen. Voor de; hoereni de. Wolff, Rii- laaredam,. Vi. Dijkji v. d.Linde, Gesman en Koren. Hierna wordt dè begrooting in ont vangst- en. uitgaaf vastgesteld ap-f 352,371 Naar aanleiding, van. hot voortel van B. en 'W. om: crediet', te veriaën en. voor J den aanlog van; een: setraat aansluitende: aan dü Raadhuisstraat: em db. Concordiasti-aat j zogt db lieer dem Ouden; dat: het stelsel z.g. „eigen» beheor" rijn ontstaan lieefti tè dan- ken aan db zeer abnormale toestanden in l het. bouwbedrijf! Nu db maatschappelijke toestanden in< het bouwbedrtijf: wedten nor maal genoemd? kunnen word'en, vermeent spr. danrdóor., dat elke redbn vooi- werken in eigen- bpheer is- veiwalleiv De meening, .dio liier'on. daar nog moclit, bestaan;, dat uitvoeren van werken, in' eigen' beheer* gel delijk voovdèel. zal'brengen of cVat bouwen vlugger zal' verloop enof wel', daardoor solido werk. zou worden- verkregen dan door aanbesteding, is. reeds dadblijk. bij liet ontslaan, van Het. stelsel' dóór allfen, die praetisch. in. hot bedrijf stonden, ver worpen. Da ondervinding; met het stelsel opgedaan, heeft, volkomen: zekerheid, ge geven- on er kam worden» gezegd dat hel nu nog slechts: zij» verdedigers- vindt onder idealisten, die; dit stelsel door dik. en: dun verdedigeiu om willen, handhaven, als. oen begin van doorvoering) vam socialisatie. Spr. doet uit. „do Aannemer" oenige mode- deelingen om Hot» boicendb. rapport, van Nijmegen, adres» der' Kamer, van Kophan- dfel' enz1. Ook' dè regeeiüng; kwam, op dit. stelsel* terug en heeft het afgeschaft, voor wonihgHouwvereemgingen) rijksgebouwen dienst en rijkswaterstaat. Het gemeentebelang kan niet beter, )>e- houdens" hoogeuitzomlbring, worden ge diend dan door opcnliaye aanbe-loding met' levering van benoodigde materialen. Dan krijgt, men met menschen.te dóen, di« tót in alle onderdooien, belang, hebben bij het werk,, terwijl men tevens dó. moraliteit van den betrokken ambtenaar, in gevaar brengt. Spr. stelt! daarom voor ook dit werk in zijn geheel aan te hes tod en.. j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2