Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COUBAN ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2,50 Per week f 0.19 (franco per post per kwartaal .,..,.12.90 4de JAARGANG. DINSDAG 4 DECEMBER 1923 No. 1105 Bureau Hooigracht 35 Leiden - Tei. Int. 1278 - Postrekening 58936 ADVERTENTIE-PdlJS Gewone advertentiën per regel 2214 cent. Ingezonden Mededeelingen, dubbel tariet Bij contract, belangrijke reductie. Kleine adverter.tiërt bij vooruitbeta? ling van ten hoogste 30 woorden, wordea dagelijks efmlaatst ad KO cpnf. Pit nummer bestaat uit twee bladen. Antirevolutionaire eischen Naar aanleiding van do geruolilen in de pers over de smadelijke voorwaarden van A. R. zijde aan de R. K. Kamovfrae- tio gesteld, laten wij liier volgen wat do ■N. Pr. Gr. Crt. (hoofdredacteur het lid van de Tweede Kamer de heer Zijlstra) over dit onderwerp schrijft. Sprekende over de tien tegenstemmers zegt ons Groningsche orgaan: „De een, de heer Michielsen zegt: o, praat gij nog over die vlootwet? Ik dacht dat onze leuter die vlak voor de verkie zingen van de haan hielp. Dat is onwaar zegt een R. Kalli. blad en. toont het aan met do feiten. Do heer Michielsen komt nu mot oen aantal courajitenuitknipsels waaruit blij ken moet dat lii.i gelijk heeft en dat die indruk wel degelijk is gewekt bij de his torie met de motie-Oud. Maar nu komt het R. Kath. orgaan en zegt: mijnheer M;chi eisen dacht dus: die vlootwet is van de baan. Gij hebt dat uw kiezers verteld. Uw kiezers hebben in dien waan verkeerd. Goed. Nu wordt gij verkozen en ziét dat -do vlootwet op do baan staat. Als nommer een. Zij wordt concreet en zonder voorbehoud iu het ac- coord opgenomen. Gij zwijgt. Gij zijl ver gelen wat gij uw kiezers vertelde. Gij aanvaardt het acooord. Uw ministers ver trouwen op uw toestemming. De wet komt in stemming. Gij hebt geen woord gezegd. Gij weet dat het kabinet naar huis gaat als de wet verworpen is. Gij weet dat de samenwerking ter rechterzijde verbroken is. G;j stemt tegen Eu verzekert nu dat gij gaarne samenwerking wilt. Een ander van de tien. De heer van Rijzewi.ik. O, hij wil zoo gaarne de sa menwerking. Maar wie heeft de schuld dat cEe mislukte? Een man als Ivlj en als do lieer Michielsen? Neen maar het Roomsch katholieke blad dat zoo flink en ferm de p uiltjes op de i zette. Want daar door begonnen de andere partijen een starre houding aan te nemen. Nummer vier. De lieer Engels. Was eerst voor. maar is hang geworden van het socialistisch lawaai, naar hij zegt. Nommer vijf. De heer \an Schaik. Ver telt dat de vlootwet concreet en zonder voorbehoud in het accoord was opgenomen Let wel geen aleemeen beginsel: do verdediging van Indic. Maar een in allo onderdee'cn uitgewerkt wetsontwerp. Met het plan. de vastlegging van oen henaa-!- de som jaarlijks, twaalf jaar lang. Er is een commissie van onderzoek benoemd maar die vastlegging blijft. Is dus een be paald onderdeel. Hel wordt zonder een woord aanvaard. Maar de heer van Schaik verzekert dat hij niet weet dat hij daaraan vast ligt. Zoo mag oen kamerlid zijn positie niet verstaan. Hij wil de verdediging. Hij wil .ook alles wat in de vlootwet staat, maar niet het hinden voor twaalf jaar. Voorts meent hij dat de drie partijen in beginsel veel gemeen hebben, best kun- uon samenwerken, ook moeten samenwer ken enz. Nu vraag ik: wat is dat nu alles? De antirevolutionaire par tij vraagt niet dat do tien op de knieën moeten. Zij is principieel legen zulk eerbewijs voor. menschen. Z ij vraagt ook geen boetedoening of s cli u 1 d b e lc e n t c n i s Zij wil alleen dat de o o r z a a k v a n de crisis wordt erkend. En dan zegt zij: als wij weer zullen samengaan dan moet liet geschokt vertrouwen hersteld. Anders krijgen wij. om do haverklap weer dezelfde comedie. Is dat onredelijk? Spreekt het zou ik zeggen, niet van zelf? En is het niet duidelijk dat als er bij een rcgccringsmeerderheid van zestig le den tien mannen, zijn die zoo doen en spreken er geen meerderheid meer is? Dit conatateeren wij zonder bitterheid. Een ieder sta valle zijn eigen heer. "Wij blijven goede vrienden met de Roomsch katholieke partij. Wij hopen dat zij haar eenheid zal bewaren. Wij willen ook wel weer samenwerken. Maar dan moet eerst dit vreemde ding, deze wonderlijke zaak toch uit de wereld. Wio kan daar nu iets op legen hebben? En vraagt er nu iemand, waar is do •oorzaak van de crisis, dan zeggen do ■antirevolutionairen: bij de tien. En wil men welen waarom de samen werking nog niet weer hersteld werd, dan kan het antwoord niet anders luiden: de "tien. Wij verwijten hun- niets. Wij constateeren alleen, dat zij zeer gaarne do samenwerking der «drie reelit- ■sclie partijen willen, maar dat zij zelve aan dieu wensch in den weg staan." V Stem uit het Roomsche kamp. Gisteren werd te 's-Gravenhago ge houden het Reconstructiecongres der Al- toem. R. K. Werkgeversvereniging, waar de verlaging der productiekosten, de han delspolitiek en de belastingpolitiek aan do iorde werden gestold. Er was voor dit congres zeer voel be langstelling. In do middagvergadering was ook aan wezig do lieer H. Colijn die door den voorzitter hartelijk werd verwelkomd waarna een langdurige ovatie volgde. Belangrijke redveoeringen over belang rijke onderwerpen zijn op dit congres gehouden. Wij zullen allicht gelegenheid hebben, daardp nader de aandacht te vestigen. Thans echter wijzen wij alleen op wat ■door den heer II. M. J. Blomjous over do politieke zijde van do aan do ordo gestel de onderwerpen werd opgemerkt. „In dit tijdsgewricht, aldus de spreker, waarin onze volkswelvaart en daarmede <jpk zijn zedelijk en godsdienstig even wicht bedreigd wordt, gevoelen wij duide lijker dan ooit, dat alleen een kabinet, ge vormd uit en gedragen door do drio Christelijke partijen, in staat zal zijn die maatregelen voor to stellen *en door te voeren, welke ons volk voor verval zullen vermogen te behoeden en tot herleefde welvaart zullen kunnen vocreii. Helaas zijn wij voor een tiental dagen opgeschrikt door het bericht, dat de sa menwerking tusschen de drie rcchtschc groepen voorloopig geen herstel heeft kunnen vinden. Nooit zoude, naar spr.'s meening, liet verbreken der coalitie-ban den ernstiger beleekenis kunnen hebben, dan op dit tijdstip, omdat wij maar al to zeer bcseffeu, dat: le. een kabinet, waartegenover nie mand ceii'ge verplichting heeft, en dat door elk kamerlid op eigen verantwoor delijkheid over eiken maatregel kan worden aangevallen, niet zal» vermogen v oldoende te hereiken tot versobering van do staatsuitgaven en omdat, 2e. wij met oenigen grond moeten vree zen, dat jhr. mr. Beelaerts van Blokland zal luisteren naar de zoeto lokstem dor liberale vrij handelaars, waarvan do N. R. Crt." reeds voor ocnige dagen do voor zanger heeft willen zijn. Indien wij een nieuw kabinet zouden zien opstaan met de vrij handel svlag in top, of dat zou toonen nret bereid le zijn, cenige hulp van beleekenis te verleenen in den zin van de reconstructie-politiek zooals wij dip beoogen, dan zal dit kabi net wellicht tot zekere hoogte liberalen steun genieten, maar dan zal het, naar spr. 'flprecht en hartelijk hoopt en ook met reden durft cn moet verwachten, on verbiddelijk vele katholieken op zijn weg vinden om dien te versperren. Spr. eindigt met de verklaring: Ik wil niet spreken over do motieven, welke degeneri gehad hebben en nog heb ben, om de rechtsclie coalitie te verbreken of om thans het herstel daarvan le ver hinderen of te belemmeren. Het is hier niet de plaats om te doen uitkomen, dat onder de functies, welke de Staat heeft te verrichten, er niet alleen zijn van verschillende objectieve waarde, maar ook van cene geheel verschillende orde, en dat het daarom nog zoo paar niet vaststaat, dat alhoewel dringende be zuiniging ahso'uut noodzakelijk is, de Staat van den primairen plicht, om zijn eigen ongerept bestaan te verzekeren, mag vorwaarloozen. Ik wil van den anderen kan* ook niet in de vraag treden of wellicht niet meer dere bereidhe:d tot overleg en inschikke lijkheid na de catastrophe ook ten op zichte van de versterking der vloot meer nut zoude gehad hebben, eenc inschikken li „ikheid, welke ons in deze zware tijden daarenboven ten minste een kabinet met vasten grondslag zoude hebben kunnen geven. Alleen dit ééne wil ik zeggen, dat m* de verantwoordelijkheid tegenover land en volk en tegenover do Christelijke par tijen ontzettend groot schijnt, welko een ieder draagt die mede do oorzaak was van de-breuk in deze omstandigheden, nu de weg tot herstel reeds was ingeslagen, maar ook van allen, die do verzoening hebben verhinderd of bemoeilijkt. Moge de Voorzienigheid Gods uit dit alles het goede voor ons bemind vader land doen voortkomen. STADSNIEUWS. Leidersvergadering. Gisteren was Leiden aan de beurt voor do jaarlijkscho leidersvergadering in deze omgeving, vanwege de Zuid-Hollandscho Afdecling van den Ned. Bond v. J. V. op G. G. In gebouw Patrimonium werd onder lei ding van den afdelingsvoorzitter, den' heer A. v. Rijn uit Vlaardingen de verga dering gehouden, waarin de heer C. J. Breedveld uit Rotterdam, aiul-afdcc- lingsbestuurder, een referaat hickl over: „Het peil van ons vcreenigiugsleven." In een pakkend bot oog gaf de spr. eerst oen blik in do blijvende beteekenis van hel leven, hier op aarde, om vervolgens clo cisehen te noemen die het leven den mcnech stelt. Die eischen geven aan hoe wij ons hebben voor te bereiden, en die voorbereid in gseisehen dienen dc maatstaf to zijn voor het peil der Jongelingsvcrceni- gingen. Do gedachteniwisseling die hierop volgde kenmerkte zich door een vragen om ver legging van den maatstaf van liet oude Bondsideaal haar het werkelijk(ï) presta tievermogen van den kring dio voor be ginsels ludie in aanmerking komt. Dit gaf den referent gereede aanleiding in zijn repliek nog eer.e het oude be proefde geluid te laten hoorei*, 't geen hij deed door met kracht er op aan te drin gen als maatstaf te nemen den eisch van leven, zooals ook Calvijn ons heeft ge- leord. Het God lief te hebben, ook met ons verstand, eischt dat wo met 100 van ons verstand naspeuren dc ordinantiën dio God voor het leven heeft gesteld voor het lev^h. dat niet iets is waar wc ons doorheen moeten slaan; waar wo slechts ons brood moeten verdienen, maar voor het leven, waarin do wedergeboren mensch steeds meer zal zoeken te weten van den geopenbar.rden wil Gods die heel het leven, met al zijn rijkdom en veelvor migheid omvat. In dit licht is het duidelijk, dat ieder pleit voor lager stellinb van het ideaal strijdig is met de definitieve uitspraken van Gods wil ten opzichto van 's men schen roeping. Intusschen heeft het feit, dat zelfs onder personen dio een leidendo positie innemen, ten dezen twijfel rijst, ons geweldig veel lc zeggen: dit nJ., dat ook den invloed ondergaan van do zuig kracht van liet materialismo onzer dagen. Do Voorzitter logde op enkele punten nog even den nadruk waarbij hij allen grond ontzegde aan de ..geen-tijd", en „ge leerde bcckeiv'-klagtrs, «n dien ook ontnam door in con geestige speech cenige momen ten uit zijn 17-jarige practijk te schetsen. Geloof en Liefde moeten ons bezit zijn. Gaan dio ontbreken dan lijkt het ideaal onbereikbaar, maar in liet omgekeerdo ge val kan liet ideaal in het oog van den jongeling bijna niet te hoog worden ge steld. Do lieer Breedveld ging voor het sluiten van dc hoogst nuttige en geanimeerde ver gadering vcor in dankgebed. Ambtsjubileum ds. J. Wuite. In het vriendelijk kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, dat voor deze gelegenheid geheel gevuld was, .werd Zondagvoormiddag het 25-jarig- ambts- jubileum van ds. J. Wuite herdacht. Spr. hield voor deze gelegenheid een gedachte nisrede naar aanleiding van Efezo 3:20 on 21. Al heb ik, aldus ds. Wuito, het heerlij ke evangeliewerk in zwakheid volbracht, nochtans ben ik ovirtuigd naar mijn besto krachten te hebben gearbeid in den dienst van mijn God. Zoo mocht spr. terugzien naar zijn eerste gemeente, Stadskanaal, do uitgebreide veenkolonie, waar hij als jong predikant'zijn taak onder do ver uit elkaar wonende gemeenteleden vervulde, naar zijn tweede gemeente, het groole Friesche dorp Draglen, waar een opge wekt geestelijk leven heeïschte en einde lijk op zijn arbeid dn de stad der weten schap, maar ook de stad van veel, waar van een intieme bekoring uitgaat. Spr. dankte ten slotte allen, in het bij zonder den kerkeraad en de besturen van Zuster- en Broederkling voor den steun cn medewerking, waardoor zijn taak zoo veel gemakkelijker gemaakt wordt. Hierna zong het dameskoor der ge meente den jubileerenden predikant een danklied toe, waarna.de voorzitter van den dienenden kerkeraad, de heer; P. A. Hibma, ds. Wuite namens do gemeente geluk wenschtc en hem clankte voor alles, wat hij in het belang d<ar gemeente deed. Staande zong daarna do gemeente do, zegenbede: „Dat 's Heeren zegen op li daal". De Leidsch-3 Winkelstand. Vandaag is het, weer eens een zaak in electriciteitsartikelen, waarvan wij de opening, die Zaterdag plaats vond, onder de aandacht willen brengen. Het is in perceel N o o r d e i n d e 41, waar do heer J. L a R s cli u i t deze branche gaat uitoefenen. In hoofdzaak logt deze ondernemer zich toe op den ver koop van voet- en pianolampen, enz. waarvoor de kappen in eigen atelier wor den vervaardigd. Dit heoft ongetwijfeld zijn voordeolen, al waj het slechts dit, dat do koopor naar eigen smaak een ontwerp, kan opgeven, en aldus het nieuw- gekochlc voorwerp met de reeds in ge bruik zijnde meubileering in overeen stemming kan brengen. De keuze is, wat deze artikelen betreft, •dus weer.cenigszins iijtgebivid. We kun nen ook nog heel wat licht hebben in deze donkere dagen. Pre;, dr. H. M. van Nes. De voorzitter van het „Pilgrim Fa ther s"-genootscliap tc Leiden, prof. dr H. M. van Nes. is benoemd tot eerclid der „Société de I'Historie du Protestantisme Francais" te aPrijs. Cursus Bakkers. Wij vestigen de aandacht van belang hebbenden op oen in dit nummer voorko mende advertentie, van de R. Iv. en Chris telijke Bakkersbonden, waarin de gele genheid wordt geboden tot het volgen van oen specialen cursus in het bakken van brood en luxe-brood. Het streven dezer honden naar ver hoogde vakbekwaamheid, verdient waar deering, waarom wij tot deelname aan dezen cursus gaarne opwekken. Onze Middenstand. De Vereeniging van den Cbrislelijkcn II andeldr i j ven den en Industrieelen Mid denstand afd. Leiden, heeft een propa gandablad het licht doen zien: „De Leid- sche Middenstander." Na een inleidend woord van den Voor zitter der Vereeniging den heer J. v. d. Steen, volgen bijdragen van de heeren: L. Attema, Door eendracht vrij. II. D. M. Knol, Middenstand en Coöperatie; Mr. K nib be, De Kamer van Kocphan- del en do Chr. Middenstand; R. Z u i d e- m a, Door eendracht sterk. Verder doet een „Oud-bestuurslid'' en kele grepen uit de geschiedenis, terwijl onder „Vereeuigingsnieuws" de leden der Vereeniging tot meer meeleven worden opgewekt. Verbetering. In dc advertentie van de Stads-Evan- gelisatie „Jeruël" zijn verschillende druk fouten blijven staan. De ergste is wal dat in plaats van Middelstegracht is gezet: M iddelweg. Belangnebbeu-er gelie-cn er nota van tc nemen dat dit moet z.jn Middelste- g r a ch t 3. Geslaagd voor het examen i:i Boek houden en a.v., afgenomen vanwege dc Vereeniging van Leeraren in het Boek houden, de heeren K. Mokkcnsform, J Taf fijn en H. M. van Wel, leeringen van de Handelsschool ..Kennis is Macht", al hier. (Leeraar de heer H. D. M. Knol). Op Woensdag 12 December a.s. des avonds 7 uur zal in het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente voor de Rurger-Af- deeling „Pro Rego"' in openbare vergade ring optreden Z.Exc. Generaal P. W. We ber, Adj. in b.d. van II. M. de Koning'n te 's-Gravenhage. Den U-ia:' ?.?n 'Jan K. o*-\t gistermiddag een droevig ongeval. Hij was aan de achterzijde van een perceel aan liet Rapenburg bezig met het afne men van schermen, toen plotseling de ladder, waarop hij stond, uitgleed, waar door hij ernstig, kwam te vallen. Hij werd opgenomen en door den Eerste Hu lp (Eens t naar het Diaconessenhuis overgebracht, alwaar hersenschudding werd geconstateerd. Op hot Kort Rapenburg had gister middag een aanrijding plaats tusschen do stadstram en een met anthraciet bela den kolenwagen. Van den kolenwagen brak een 'as, terwijl c-en deel der lading eraf viel. Het tramverkeer ondervond hierdoor 20 minuten vertraging. BINNENLAND - Hofberichten. Zondagmorgen waren H. M. de Konin gin, Z. K. H. Prins Hendrik en If. K. IT. Prinses Juliana onder het gehoor van dr. F. J. Fokkema (Oegstgeest) in do Nieuwe Bad ka pel te Seheveningen. Dr. Fokkema spak naar aanleiding van Openbaringen 21: 10. Overtreding van de Kieswet. Eonige personen, in Mei veroordeeld we gens het feit, dat zij bij de jongsto ver kiezingen voor de Provinciale Staten en do Tweede Kamer niet. ter stembus zijn gekomen, hebben dezer dagen de volgende kennisgeving ontvangen „De ambtenaar van het openbaar mini sterie bij het kantongerecht te Deventer geeft kennis aan (volgt do naam van den veroordeelde), dat bij Koninklijk besluit van 22 October 1923 is goedgevonden, kwijt te schelden de boete van f 1, sub sidiair 1 dag hechtenis, waartoe hij (zij) bij vonnis van den kantonrechter to De venter van 28 Mei 1923 wegens overtre ding van do Kieswet ivei'd veroordeeld blijvende het vonnis overigens in zijn ge heel." De drie condities. De Maasbode melding makend van do drie condities waarmede men van antirevolutionaire zijde bereid zou zijn, de samenwerking met de Katholieke frac tie weder aan te gaan zooals die door „Het Volk" werden gepubliceerd, merkt daarbij op: „Al is natuurlijk de formuleering niet juist, wij hebben toch reden om aan tc nemen, dat deze mededeeling de strekking der voorwaarden in- hoofdzaak getrouw weergeeft. Deze wetenschap is, dunkt ons, vol doende om het verklaarbaar te doen ach ten, dat men- van Katholieke zijdo niet thuis gaf. In gemoede: aldus pleegt men toch waarlijk geen overleg, want hier is im mers elke zweem van inschikkelijkheid zoek. Intusschen met deze mededeeling van Het Volk" kan niet worden volstaan ter juiste beoordeeling van hetgeen plaats vond. En we wachten nog steeds een offi cieel bescheid van anti-revolutionairen kant. Men stelle zich daar nu eens niet tevreden met het ,,Volk"-bericht als on juist te kwalificeoron; maar geve volledig opening van zaken. Weliswaar betreft het con kwestie dio binnenskamers werd verhandeld; maar door ronzijdige publicatie van anti-revo lutionaire z'jdo is zij openbaar domein geworden. En bovendien ons christen-! volk heeft er in zulke gewichtige aangele genheden recht op te weten, hoe 't precies gekomen is, dat het misschien zal moeten berusten in een regiem, hetwelk met zijn wenschen niet strookt." Het weer in November. Volgens het voorloopig overzicht van heb Kon. Ned. Meteor. Instituut tc de Bilt was gemiddeld over de gehcelo maand de dagelijksche maximum-tempera tuur 3 a 2 graden en het minimum 1 A 3 graden Celsius beneden normaal; iiï do laatste week waren dc afwijkingen xotf grooter en kwam dagelijks vorst voor: de regenval gemiddeld over het geheele land bel reeg ongeveer G5 tegen 59 milinieter normaal; in Zuid-Holland en Zeeland viel veel regen. Den 17en kwam een uitgebreid onweer voor. Do Bilt had 52 uren met zon neschijn teren 57 men normaal. Commissie voor Zee-Oorlogsschade. Bij besc(ükking van den Minister van Buitenlandsehe Zaken is de heer J. van Hasselt, directeur van de Koninklijko Nederlandschc Stoomboot-Maatschappij, lo Amsterdam, benoemd tot buitengewoon lid der commissie voor zee-oorlogsschade. Dc loonert bij de Spoorwegen. De directie van do Nederl. Spoorwegen handhaaft volgens de „N. R. Crt." baar voorstel in zake loonsverlaging en neemt niet het standpunt in, dat do meening van het nieuw op tc treden kabinet moet worden afgewacht. Onafhankelijk daar van wcr.scht zij advies van den. loonvaa L Het contract in het bloembollerbc';vf. Gelijk bekend is. dient het contract, dat is aangegaan tusschen do gorganiscerdo werkgevers en werknemers in liet. bloem bollen-bedrijf per 30 November van het looper.de ccntractjaar tc worden opgezegd. Naar aanleiding hiervan werd aan do „N. Ha ark Crt." medegedeeld, dat doen de werkr.tNr.ers hot contract niet is opge zegd en dat ook van de werkgevers tot nu toe geen bericht was ingekomen, dat zij t contract wensehteii op tc" zeggen. Hieruit mag do gevolgtrekking worden gemaakt, dat het kópende contract sril- zwijger.d voor een ia ar verlengd is. Uil het bakkerê'iedrijf. Het# hoofdbestuur der Nederlandsuhe vereeniging van werkgevers in het bak-» kersbedrijf heeft, ten uitvoering van een deze week gehouden buitengewone nlgr- meeuo ledenvergadering, aan de ark - dersorganisaties meegedeeld, dat de ver eeniging geen-nieuwe landehjke arbe ds- regeling wenscht af to sluiten. De bestaande regeling loopt op de zer af. Bloemkool bevroren. Ten gevolge van de gevallen sneeuw en de daarop vo'gcndo vorst, heeft de late bloemkool, waarvan er in West-FriesEr. nog tienduizenden te velde staan, zooveel geleden, dat ze grooteiuleels als verloren kan worden beschouwd. Malaise in de mande, industrie. Wij vernemen uit do Neclcr-Betuwc, dut voornamelijk in Kerkd-riel met zijn rict- vlechtsehool, de malaise ia de manden in dustrie zeer groot is, dat bijr.a allo man denmakers zonder werk zitten. Het teen- hout is te duur en do manden staan lo laag genoteerd, dan dat do fabrieken voor raad durven maker. Sommige manden fa brikanten wierpen het roer cm en legden zicli toe op rietineubelindustrio, do man denmakers die do riet vlechtscliool bezoch ten, stonden dadelijk klaar voor dit nio.-.!- syiTEiiLAgaii) DE CRISIS IN DU ITSCHLAND Een ééndagsvlieg? De prijsdaling. Tn Duitschland -leeft men Inj tien dar, niet alleen op economisch, maar eek op politiek gebied. Zoo b.v. met het nieuwe Ivabiut, dat sinds enkele etmalen beslaat: liet is best mogelijk, dat nog hedenavond zijn val wordt gemeld. Hedenmiddag kwam, gelijk gemeld, de Rijksdag bijeen ter bespreking van dc vol- maclitenwct. Do loop.ende geruchten doen vermoeden, dat do iegecring van plan i* het betrcf- fondo ontwerp ais een gewene wet in le dienen, zoodat slecht3 een gewone meer derheid zou gevórderd worden cn geen 3 der stemmen wordt veroisclit. Het staat cr onder do huidige omstandigheden zoo voor dat kanselier Marx na ecu korte ui!ccn- zetting van zijn program de volmacht en- wet zal indienen. De socialisten beschikken cAcr vol o- do stemmen om het ontwerp to verwerpen, waartoo zij vermoedelijk pogingen zullen aanwenden, gezien hun lioudiug, teen j nog deel uitmaakten van do grootc coali tie in he kabiuet-Stvesemum en zij ro- l» allerlei voorbehoud maakten. In lk geval is het merkwaardig, dat do „Vorwarts" zich reeds boel wat gereser veerder toont en onder de aandacht va a Z'jn lezers brengt, dat zoo door het ver-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1