t Dagblad voor Leiden en Omstreken. In Lefden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 Per week f 0.19 Franco per post per kwartaal f2.90 4üe JAARGANG. ZATERDAG 1 DECEMBER 1923 No. 1103 Bureau: Hooioracht 35 Leiden Tel. Int. 1278 Postrekening 58936 ADVEKT£ftTIE-PitSJ3 Gewone advertentiën per regel 22X cent, Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarieL Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeta ling van ten hoogste 30 woorden, wbrr' en daeeliik». po t Dit nummer- bestaat uit drie bladen. Ongeloof d*t men zelf gelooft. Wanneer men let op de ©ntzettendo gruwelen door het Bolsjewisme in Rus land bedreven, dan moet het wel verwon deren, dat aan dit verschijnsel nog zoo betrekkelijk weinig aandacht wordt ge schonken. Deze „Russische pest" zooals een voor aanstaand Sociaal-Democraat het Bolsje wisme karakteriseerde, staat !och n;et op zichzelf, maar heeft dit met andere moor- J-ude ziekten gemeen dat ze licht naar andere landen overslaat, omdat overal de kiemen worden gevonden die, ails de voe dingsbodem gunstig is, snel en gemakke lijk tot ontwikkeling kunnen komen. Zoo is het ook gegaan in Rusland. Toen aan de Czarenregeering een e;nde werd gemaakt en de republiek uitgeroe pen, werd aanvankelijk een eemengd Ka l/net gevormd waarin de Socialisten de leiding hadden en dat betrekkelijk gema tigd optrad. Maar eenmaal begonnen kon men niet blijven staan. Men moest vooruit, en zooa's het ging bij de groote Frar.sche revolutie, zoo ging het ook hier: de gematigde elementen moesten voor de radteateii het veld rui men. De regeering werd gevangen geno« men en de uiterste elementen, de onver- val schto revolutionairen namen de lei ding S:nds d?cn tijd is Rusland geworden een weVd van ellende en verschrikking. Ooggetuigen, die de ontzettende erende en de met te beschrijven moordtooneelen van nabij -bobben meegemaakt, spraken van helle tees tanden en zeker niet ten on< rechte. Wij behoeden geen noting te doen die toestanden Vier te schetsen Wie 7:ii dagblad geregeld bijhield weet, dat Mr Bonger niet overdreef toen hij schreef: honger en erende demoralisatie en m;sdaad. geweld en willekeur hel/ben Rusland tot ver onder het peil van het Czarisme gebracht." Do Bolsjewisten hebben geen vooruitgang gebracht aan de arbeidende klasse, doch slechts nameloo- ze vermeerdering van ellende. fUroomen b'toeds hebben er gevloeid. De beschaving is vele jaren teruggezet. En een om-ovhirMehike strijd is gevoerd toeon den Godsdienst. Al'es wat sociale, cultureele en gods- d'e^st-ge waarde had heeft men vernie tigd of abbans getracht fe verniet-'gen AHes werd meedooecnlcos vertraut en vertreden en 'hans z;t men neer bij do puinhonnon, niet om te weenen over wat •men mted^eef, mrar om middelen te l>era in en teneinde ook andere volken van de zegeningen van bet Bolsjewismo te doen genieten. Een wonderlijk verschijnsel is dat. En wat nog merkwaardiger is. ook in andere landen, ook in ons Tand vindt men een groote schare van mannen en vrouwen. dte vol geestdrift de Botejewis- tische. leerstellingen als een nieuw so ciaal evangelie aan de massa verkondi gen. \-jff Db schijnt onverklaarbaar. Want de apostelen van deze leer zijn geen bloeddorstige wezens, die in moord en doodslag, in roef en plundering, in wat ruw is en gemeen een ideaal zien, maar vee1 al ontwikkelde menschen d;e gaarne spreken, over de Vruchten van cul tuur en beschaving. Het zijn volstrekt niet altijd redelijke wangedrochten bij wie bloeddorst cn eigenbaat den toon -aangeven, en wier eenig doel is' hunne begeerlijkheden en driften hot te vieren. En het tegendeel is vaak het geval. Velen van hen vertoonen overeenkomst met Robespierre, bekend en berucht uit de Fran sche revolutie en van wien Groen van Prinisterer getuigt: ..Robespierre was niet oen zedeloos mensch. Vergelij kenderwij?. muntte hij door ingetogen heid uit. Ziine onbaatzuchtigheid was voorbeeldig. Hij werd terecht de onom koopbare genoemd. Hij geloofde aan de deugd, aan de onsterfelijkheid, aan God. 'Er is geen grond om to onderstellen dat rij wreed van inborst was." En toch toonde diezelfde volksmenner 'zich als een menschel' jk monster, dat .'oor de verschrikkelijkste gruwelen niet •terugdeinsde. Soortgelijke karaktertrekken vinden wij ook hij do predikers van de revolu tie die liet Bolsjewismo verheerlijken. Dat schijnt tegenstrijdig maar het is het toch inderdaad niet. Het schijnt onverklaarbaar en toch is de verklaring niet ver te zoeken. De oorzaak moet worden gezocht in do beginselen waaruit zij lieven, in hun ge loof aan de revolutionair© theoriën in het ongeloof dat men e 1 f ge looft, in tegenstelling met hen die vaak weifelen omdat zij twijfelen. Do beginselen zijn dezelfde als die in de Franscho revolutie tot uiting kwa men, en waarbij men tenslotten do conse- ciuentiën van zijn beginselen niet meer aandurfde. Revolutie, opstand tegen God, misken ning van zijne ordinantiën, daartegen had men geen bezwaar, mits slechts m a- t i g i n g weid betracht. En een tijdlang hebben, toen de gema tigden de leiding genomen. Toen is het Socialisme opgekomen. Be oude revolutionaire klanken werden weer gehoord. Het wapen der critiek, zoo leeraarde M a r x, sluit de critiek der wapenen niet uit. Het revolutionair terrorisme werd openlijk aanbevolen. En. het communistisch manifest waarop de orthodoxe Marxteten zich nog b'j voorkeur beroepen eindigt dan ook met deze echt revolutionaire klanken: „De Communisten verklaren h'/t open lijk dat hun doel slechts bereikt kan worden door de gewelddadige omverwer ping van alle tot nu toe heerschende maatschappebjke orde. Dat de heerschen de klassen sidderen voor eene Communis tische omwenteling." Nu kan van het Socialisme zooals het zich ten onzent openbaart, niet gezegd worden dat het zijne beg-'nselen conse quent toepast. Er wordt een zekere mati- g'ng betracht. Maar in wezen is toch het Socialisme revolutionair, evengoed nis het Gommu- nismo en het Bolsjewisme. Dat is gebleken in 1918 en het blijkt ook uit het feit dat een der voornaamste leiders van de Soc. Democatische vakbe weging regelrecht op een innige samen werk'ng met Moskou aanstuurt. Tot nu toe heef het revolutionaire vuur in den socialisttechen haard smeulen. Er is nog ongeloof in eigen ongeloof. Er is no°' weifeling omdat men twijfelt. Maar een kleinigheid kan de schaal doen omslaan en geloof Schenken in eigen ongeloof. Meer noodzakelijk dan ooit is het daar om-drt allen d'e de Christelijke beginse len li 3fhebben schouder aan schouder staan, om ons volk voor zoo een grooten ramp te bel oeden en do revolutionaire gevaren af to wenden. V Twee Jubilarissen Onze Anti-revolutionaire pers heeft twee jubilarissen vandaag. De heeren B. C. Verweyck en H. L. B a a r b respectievelijk Directeur-Re dacteur en Redacteur-buitenland van de Standaard herdenken hun veertig jarigen arbeid aan dit orgaan. Veertig jaren hebben zij onafgebroken oiiZe pers, en in die pers onze partij en on*e beginselen mogen dienen. En zij hebben dat mogen doen geduren de een der meest belangrijke perioden in ons partijleven. Beide mannen hebben in den strijd voor onze beginselen do koude van den nacht, en de hitte van den dag verduurd. Moeite en zórgen zijn hun niet ge spaard. klaar naast de vele zoTgen mag ook worden gewaagd van rijken zegen. Zij hebben het orgaan dat de liefde heeft van hun hart tot bloei zien komen ?n met de Standaard is ook de Antirevo lutionaire partij tot ontwikkeling geko- men eu is zij geworden tot een macht in "hetu'and. Veertig jaren onafgebroken te mogen arbeiden, welk een voorrecht. Vandaag wordt de arbeid een wijle ge slaakt. Dankend wordt herdacht de zegeningen die God wilde schenken. En dan gaat het weer voorwaarts. Zij het nog vele jaren. In het belang van de Standaard. Tot bevordering van den bloei der Anti- re voïïitionaiia partij en het welzijn van ons volk. Bovenal tot meerdere glori i van den Naam van onzen God. V Tegen den Godsdienst Dezer dagen kon men in de bladen bet volgende bericht uit Buslaud lezen: .,De Sovjet-regeering heeft een nieu we anti-godsdenstisre campagne op touw gezet. Een afdeeling der Tsieka heeft een inval in het klooster der Do minicanessen te Moskou gedaan en de moeder-overste en verscheidene zusters gearresteerd. Aartsbisschop Cieplak is nog steeds opgesloten in zijn enge cel. welker af metingen ongeveer 2.5 hij 2 meter zijn. Men verwacht iederen dag dat do dood een einde zal maken aan zijn leven van ellende en ontbering. Volgens berichten uit Moskou hebben nieuwe massa-arrestaties in Russische iiitcllectueole rnillieux cn onder de or thodoxe geestelijkheid plaats gehad." Het Bolsjewisme blijft dus zichzelf ge lijk. en richt zich evenals de revolutie dat altijd doet in de eerste plaats te- gfiUvdejx Godsdienst, -- _k... STADSNIEUWS. De Kanon van de Heilige Schrift. De Geref. Jeugdraad hield gisteravond in „Nathanaël" zijn eerste cursusavond dering, waarin Ds. B u f f i n g a uit Rot terdam optrad met bovenstaand onder- jverp. i Na een kernachtig openingswoord van den voorzitter, Ds. H, J, Kouwenho- v e n, ving de bekende exegeet zijn betoog aan niet de verklaring dat hij liever zou afdalen in de heerlijke waarheden van de H. Schrift, dan te spreken over haar ge schiedenis. Evenwel eischen de vele dwalingen die omtrent dit stuk worden aangetroffen be sliste weerlegging. Tegenover de beschuldiging den Gere formeerden toegevoegd als zouden zij den Bijbal als zoodanig beschouwen als een rechtstreeksehe openbaring, als een boek dat uit den hemel is gevallen, stelt spr. onze overtuiging, dat d© Bijbel wel dege lijk een ontwikkelingsgang heeft doorge maakt, gelijk trouwens door de Geref. Theologen steeds erkend is. Alleen eischen wij strenge handhaving van de volgorde: God openbaart Zich ann den mensch, aan den gevallen mensch, en wel het diepst in do vleeschwording des Woords, die het middelpunt is van de openbaring.- In overzichtelijken vorm laat spr. zien de verschillende dwalingen omtrent het ontstaan van de religie, die zich allen kenmerken door de evolutiegedachte die er in ligt opges'oten. Vervolgens stelt spr. de vraag: Mogen •wij aan critiek doen? waarvan echter de beantwoording moet worden"voorafge- gaan door die van de vraag: "Wat is cri tiek? Er is criticisjne, maar er is ook gezonde critiek. De laatste is n et alleen geoorloofd, maar zelfs noodzakelijk, om der zonde wil. Veelal wordt alles voor goud aange nomen omdat men liet klatergoud niet leent. Wij moeten weten welke geschriften we bezitten en hoe wij er aan zijn geko men. Betreffende de Schriftcritiek moet on- •clorscliGi.il worden pomaak* lus ach.cn God delijke en menschelijke factoren. Het Goddelijke onttrekt zich ton oenen- male aan den nmnschelijkc critiek. Waar echter de Goddelijke openbaring in woorden tot ons kwam, was cr, zij het in ondergeschikte beleckenis, een meiisclielijke factor aanwezig: het af schrijven. En daarmee zijn wel eens fou ten gemaakt. Momenteel staat vast dat er 4105 hand schriften zijn, waarvan er geen oorspron kelijk is. Dit maakt, met het noodige voor behoud, tekstcritiek noodzakelijk, waarom zij onder ons ook steeds is toegepast. Tegenover deze critiek staat die van de Ethischen b.v. die uit den Bijbel alleen nemen wat zij geschikt achten voor den opbouw hunner zedelijk-religieuse be schouwingen. Deze critiek, door Eichhorn het eerst de ..hoogere" genoemd, dio zich hoven Gods Woord plaatst, is niet geoor loofd. Tegenover de beweringen van mannen ate Scholten. Valeton. de Hartog, Eldering enz die zeggen door hun cri- ttek sterker in het geloof te zijn gewor den, is aan te" voeren dat duizenden er het ge'oof geheel door hebben verloren. Spr. gaat na, waar de felle, meestal ha telijk© bijbelcritiek haar oorzaak vindt. Voor een deel is die te zoeken in hetgeen men hij opgravingen in Babytenië heeft ontdekt betreffende de religie van do Oaslersche volken. Inderdaad, vertoont het daar gevondene veel overeenkomst met de Oud-Testarnentische geschriften omtrent den Jood'sche Eerpdienst. Echter sluit men er do oogen voor, dat b.v. de boeken van Mozes een geheel eigen, en veel hooier karakter hebben. Daarbene- vens z'jn door latere, en vooral door de laatste opgravinsen de Bijbelsho gege vens volkomen juist geblekeD, en de theo riën van Wellhousen enz. omver gewor pen. Na eenige bijzonderheden over de rang- Schikking in den Joodschen Kanon besloot spr. zijn beshouwing hierover met de mc- dedeeling dat hij waarschijnlijk is afge goten op do groote Synode die in 400 v. Chr. onder Ezra en Nehemia is gehou den. Na de pauze behandelt spr. don Kanon van het N. T., waarvan de vaststelling op geheel andere wijze heeft plaats gehad, doordat de verschillende handschriften van onderscheidene lands- en werekldee- Ten hij elkaar gebracht zijn. Er zijn er b.v. geschreven te Rome, in Syrië, op Pat- 3nos, in Azië enz. In hoofdzaak berust de kanon van het N. T. op het Apostolisch woord; dat op zijn beurt weer gedeeltelik was ontleend nan do woorden: van do Hecro Jezus. Er zijn allerlei aanwijzingen dat Jezus heeft gebruik gemaakt van de scholen der rabbi's, waar liet- door den leeraar ge sprokene, woordelijk door de leerlingen werd overgenomen. Zelfs zijn er aanwijzingen clat de ver- eeniging van de t Evangeliën heeft plaats gehad door den apostel Johannes, waar door tevens dc niet-apostolischo geschrif ten om Marcus en Lukns voor do kerk de zelfde waarde kregen. Daarbij heeft men ook to beschikken over oude kanonlijsten. bij de oude Chr, Kerk in gebruik. Eén ervan, die van Mu- ratori dateert van 200 na Christus. Onder den invloed van Augustinus kwam op do conciliën van 393 en 397, waarvan het laatste te Carthago gehouden, de ka non tot stand, terwijl in 400, mede door den invloed van Athanasius, de strijd hier over vrijwel eindigde. In hoofdzaak zijn het twee factoren, die tot deze beslissing hebben geleid, n.l. het voorlezen het geregeld gebruik in de ver gaderingen van éo Kerk, en de strijd te gen de ketters, waarbij onze kerkvaders zich op verschillende geschriften beriepen. Vooral hierin, zegt spr., zien we de groo te leiding Gods zoo heerlijk uitkomen. Heb Apostolisch woord vormde met de feiten en de voorafgaande profetieën één, onverbreekbaar geheel, waarvan Christus steedshet middelpunt is, en dat. apreekt of van Het Woord dat. komen moet, of van het Woord dat. gekomen is. In de zwaren strijd tegen de ketters, vooral tegen de Montanist-en, is het Kanoniek verband ge bleken aan het Woord dat de Kerk als regel des geloofs heeft aanvaard. Eenmaal zal bij, verlost zijnde, niet meer getroost worden door het geschreven woerd, maar door het vleeschgoworden Woord zelf. Op deze zeer schoono rede volgde een aangename gedaclüeiiwisseling, die, wat de gestelde vragen betreft, om des tijds wille niet lang kon zijn. Na het vertrek van den spreker, dien hartelijk dank werd gebracht, gaf Ds. Kouwenhoven nog een klare uiteenzetting van het onderscheid tusschen tekst- cn Schriftcritiek. Do eerste bedoelt het Woord Gods zoo zuiver mogelijk weer te geven; de laatste spruit voort uit ongeloof. Ds. Kouwenhoven sloot hierna de bui tengewoon leerzame vergadering met ge bed. Moge de wenscli in het openingswoord uitgesproken, n.l. dat deze lezing door meerdere zou worden gevolgd, spoedig in vervulling gaan. Jubiteuni G. de Jong. Er i s feest gevierd ter gelegenheid van bet ambtsjubileum van den bekenden lee- raar aan de school Koordeinde, de beer G. de Jong. Rekenen we de tientallen bewijzen van liefde en sympathie welke den heer de Jong buiten de school om gewerden maar niet mee voorloopigl De school zelf was vandaag hoofdzaak en van de school de jubilaris. Vanmorgen per rijtuig met do familie naar de school gevoerd, werd de jubila ris in het feestelijk versierde lokaal ge leid, waar de kinderen een passend wel komstlied zongen. Een schat van bloemen was bijeen ge bracht eu gaf dit reeds relief aan do vreugdestGmming de tegenwoordigheid van het geheel© bestuur, behalve Ds. Puu- selie, die door droeve omstandigheden verhinderd was, deed daarbij u'tkomen, dat hier mede sprake was van een o f f i- c i e e 1 o huldiging. Namens het bestuur werd de heer de Jong toegesproken door den heer P. J. C-ouvêe, die hem onder hartelijke woor den een enveloppe met inhoud overhan digde. Daarna hield het tegenwoordig hoofd der school een rede namens het personeel der beide scholen, waarin hij namens al len hartelijk dank zegde voor do pretti ge samenwerking in den werkkring onder vonden. Spr. vergeleek den jubilaris met een onmisbare schakel in een hechte ke ten. en dit niet alleen in de laatste jaren. Be heer Meynen, wegens ambtsbezighe den verhinderd, zou daar van mee kun nen spreken. Speciaal werd gememoreerd de liefde van den heer de Jong voor de minder be gaafde leerlingen. Aansluitende op deze met luid applaus onderstreepte woorden, werd door allen gezongen Gez. 224. Daarna had de aanbieding plaats van een gansche reeks cadeaux. Door de heeren S. en A. do Jong, bei den bij het Chr. Onderwijs werkzaam, werden aardigo herinneringen uit het „grijze" verleden opgehaald. Tot slot sprak de jubilaris zelf. "Wat er gesproken is, en hoe er verder gefeest is kunnen we nog niet vertellen wantde feestviering duurt, terwijl wij dit schrijven nog volop voort. Maandag hopen we nog het een en an der daaromtrent "mede te doelen. Ouderavond. Gisteravond werd onder leiding van den heer T. S. Gosünga. penningmeester van de Geref. Schoolvereeniging, een Ouderavond gehouden voor de lagere en de Uo-school aan de Hoogl. Kerkgracht. Tal van ouders hadden aan de uitnoodi- ging van het bestuur voldaan, zoodat te ruim 8 uur het lokaal geheel bezel was. Nadat de voorzitter in gebed was voor gegaan en een gedeelte uit Gods Woord had gelezen, sprak hij een openingswoord waarin allen well.om worden geheelen, gewezen werd op de nieuwe scholen dio de laatste jaren tot stand kwamen en op de dure roeping van ouders en onderwij zers ten opzichte van de opvoeding der kinderen. De leerlingen van de beide hóogsle klassen dor lagere school zongen vervol-. gens onder leiding van den heer D. Meyer enkele meerstemmige liederen, waaruit hl-eeK dat het zangonderwijs voor dezo klassen in zeer goede handen is. Een hartelijk applaus loonde de jeugdige zan gers en zangeressen d e zich op uitste kende wijze van hun taak kweten. Hierna was het woord aan den heer J. de Groot, onderwijzer aan de school voor U. L. O. om te spreken over het onder werp: „Handelskennis op de U. L. O. school." In een zakelijk en du'-d^ijk betcog handelde spr. achtereenvolgens ove- de waarde, den omvang' en de be'ee'.en 8 van dit onderwijs, dat groote vo. mende waardo heeft, omdat het aanslu't bij do eischen van het practische leven. Nadat enkele vragen naar genoegen waren beantwoord, werd eenige oogen- blikken gepauzeerd om de cuders in do gelegenheid te ste'ten het gebouw, n's- mede het werk der 1 eerl'rgrn te bez'cMi- gen, waarbij de onderwijzers van voor lichting dienden. Met belangstelling werl van een en ander kenn's genomen. Ane aanwev'ren waren vol lof over het schoone gebouw dat aan al'e eischen voldoet en door d? practische inrichting een zuinige exploi tatie in de hand werkt. Na de pauze werd nog een toespraak gehouden door den heer D Meijer. hcofd en school en wees in verband daarmede taal teekende spr. de groot boteekente van een Christelijke opvoeding in gez n en school en in verband daarmede op do op de roeping der ouders. Met groote belangstelling werd naar d't schoone en levens ernstige woord geluis terd. Hoewol hij geen opdracht had, snrak Dr. van Es toch namens alte aanwez'go ouders toen hij het bestuur der seho'en hartelijk dankzegde voor hot beleggen van dezen avond cn een woord van var- deering sprak aan het ad es der onder wijzers voor de wijze waarop zij hunne taak ver vu1 Ion'. Do voorzitter sprak nog oen Trnrt s'd- woord, waarna de vergadering dooi' Ds. Thomas met dankzegging werd eestetcn. Met alle recht kan hier van oen gc.ri- gesliaagden avond worden gesproken. De hand tusschen ouders en onderwijzers, tusschen gezin en-school is ongetwijfeld versterkt. Bankwezen. Onze stad zal a.s. Maandag weer een bankinstelling rijker zijn. Een bijkantoor n.l. van de fa. Hidde Zeijlstra en Co., te Amsterdam, lab beheerd zal worden door den heer J. F. de La Riviëro alhier, die zich op dit gebied reeds een naam heeft verwor- ven, o.a. als schrijver van het veel gebruik te handboekje over het. bankwezen. De fa. was zoo gelukkig, beslag te leggen cp het mooie en voor dit bedrijf reeds zeer doel matig iugerichle perceel Rapenburg No. G3 waar eertijds de Hanzebank was geves tigd. "Wat d© behuizing van de fa. betreft, bestaat er dan ook alle reden, luiar met het bez.it van dit pand geluk t© wenscli n. Wat het handboekje van den heer do La Riviëre betreft, dat reeds een twee den druk mocht beleven, hiervan is het restant door do fa. Z. en Co. opgekocht, die het kosteloos aan haar cliëntelo zal uitreiken. Naar wij nog vernemen, gaat volgende week waarschijnlijk een nieuwe brochure van den heer La Riviëro tor perse, die handelt over do premie-affaires. In het perceel Groenestoeg 17, tegen over liet gebouw „Jeruel" is heden ge opend een zaak in koek,* banket en suiker werken, door Gezusters Alberts al hier. De ruime winkel, biedt con uilmunteiulo gelegenheid tot etaleering der onder"hei- dien© artikelen, waaronder do speciale Sint-Nicolaas-lekkciiiijen eeiv voorname plaats innemen. Een fraaie toonbank met opstand en een tweetal brcede etalageru iten vormen het interieur. Do tijd van den goeden Sint, nu alles zich eoncenrieert om do St. Nicolnasiafol, in dezo dicht bevolkte buurt een zaak in koek, banket en suikerwerken tc opor.cn, is niet slecht gekozen. Wij wens eken do beide zusters Alberts veel succes in hun zaak, en verwijzen onze lezers gaarne naar de in dit nummer voor- komendo advertentie. Wij vestigen de aandacht van 1h>- langhebbenden op do iu dit nurtimor voorkomende advertentie betreffende deo \erkorten militairen diensttijd, waarom^ trent inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Commandant van den Vrijwilligen Landstorm afd. Leiden. Bij de Leidscho Spaarbank is in do maand November ingelegd f 201.502.12 en terugbetaald f236204*27, terwijl 61 nieuwe inleggers zijn ingeschreven en 74 hoekjes geheel werden uitbetaald. Het tegoed dor 16.186 inleggers be droeg einde November f5.017.199.29 De Commissaris van Tolitio te I.eidoix maakt bekend, dat aan zijn bureau inlich tingen zijn te bekomen betreffende een rieten reiskoffer, inhoudende oen wilt© nachtjapon, een- blauw kam ga ren dames- mnnteleostuum, oen jaars fluweelen japon, grijs jaeger breiwerk, een paar grij* katoe- nen dnmeshandschoenen, 1 liaaikam, eea

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1