abonnesiieiitspiiijs Qanlhtscl voor Lsidpn sn Omstrokon advertewtie»phij9 stftögkielstöfs. NIEUWE LEIDSGHE COURAN In Leiden en buiten Leld«n UdyUlÖU VUUS !-UiUCU Uil W IS 8 S.S FV5? S S j Gewone advertentiën per regel 225i cent Per kwarTaai0"6.'^"..0^.0.1'!0.11...1^. f2.50 4de JAARGANG. - DONDERDAG 22 NOVEMBER 1923 - No. 1095 Bij contract, belangrijke reductie. j?er week 1....f0.10 I K,ein3 advertenties bij vooruitbcta. (Fra^o pp post per kwartaal ......12.90 ByreauHooigracht 35 LBidaii - Tel. Int. !278 - Postrekening 58936 j ^|ciij^agepr«ahts?gadeF3n 7rZTden*TCdca V Vermindering van salarissen. Ook aan de in uitzicht gestelde ver- nrndeving van salarissen word door den >.cor Golijn aandacht geschonken. Waar het hier een veelbesproken on derwerp geldt, willen wij ook uit die ge deelte van de rede enkele aanhalingen doen. ..Het was heel gemakkelijk om de Re- gcoring te beschuldigen, dat zij geen hart had. Het was heel eenvoudig om hij 100.000 menschen, die daarbij betrokken waren, feu geest van bitterheid te kwee ken; maar heeft iemand van hen, die dit hebben gedaan, beseft hoeveel het de Re- gcering kostte daartoe over te tT^en? Men zei, dat de mannen, die aan hei be wind waren, geen hart hadden. Daar staat tegenover, dat liet groote belang van het volk in zijn geheel er toe dwong om alle middelen aan te grijpen, teneinde het fi- nancieele evenwicht te herstellen. En voor dien dwang, voor dien zedelijken dwang, .daarvoor is de Regeerng wel moeten zwichten. Er stonden belangen van nog hoogere orde op het spel. De Regeering is daarbij zoover gegaan als z:j meende dat zij zou kunnen verde digen als het aan de openbare verdediging toekwam. Toch kon ten slotte, ondanks een aanzienlijke vermindering van den tola'en salarislast, een sluitend budget slechts verkregen worden door een be drag uit indirecte heffingen te halen, dat aanvankel'jk geraamd was op 30 milli ner), maar dat, na nauwkeuriger raming, 15 millioen hooger zou moeten worden,, •omdat het bedrag der te verwachte be sparingen ten slotte 15 millioen kleiner bleek. Over die vermindering van salarissen en IcTonen nog een woord afzonderlijk. Natiiurl'ik komt de vraag op of de In krimping van den Staatsdienst niet nog groofer had kunnen zijn. zoodat z:j, die bleven in h°t geno*" der tegenwoordige sa larissen hadden kunnen blijven. Daarover slechts een enkel eijfer. Laat men de bedrijven Spoorwegen, Post. Staatsmijnen buiten beschou wing en Iet men alleen od den Staats dienst in engoren zin; trekt men dan voorts van de uitgaven af datgene waarop volstrekt niets te bezuinigen vaH, dan blijft er over een bedrag van 420 milli oen gulden. Onder dip 420 müioen gulden zitten 210 miliocn gulden alleen aan salarissen. Stelt men de salarssen ook buiten do be zuiniging. dan bliift er dus over een be drag van 210 millioen gulden, waarop ten slotte het. te bezuinigen bedrag gevonden zou moeien worden. Op ch'e 210 nvllioen gulden moest dan 116 milioen gulden bezuinigd worden, d. w.z. pi-gar dan 50 pet. van de uitgaven zou hehb°n m~eten vervallen om het bud get sluitend to kunnen maken, wat uiter- ao"d onmogelijk was. Nu heb ik <'n deze zaak pfui grief, 'die ik ook hier uiten wil en dat is deze, dat men niet het geduld heeft gehad om even te wachlen. totdat do Regeering de gelegenheid had om uitvoeriger haar denkhepld uiteen te zetten. Dan zou men gezien hebben, dat 'de Reg.eering bij de herziening van de salarissen. d;e zij voor nemens was met 1 Januari 1925 in te voeren, rekening hield en in veel sterkere mate dan tot heden, met het element van behoefte, terwijl ook overigens de in me nig opzicht uiterst zonderingen bestaan de reo-p^ng verbetering zou hebben on dergaan." V Be bakende voorwaarden. Een artikel van „een oud-gediende" (Mr. Lobman?) in de Nederlander niet een bijschrift van de redactie geven de Standaard aanleiding-, nogeens duidelijk de houding van de A. R. partij ten opzichte van de crisis uiteen te zet ten. „Beiden, aldus ons hoofdorgaan, rich ten zich, de oen meer, de ander minder, tegen de opvattingen van de A.-R. pers en die van den leider der A.-R. partij. Recht verstaan doen we dit niet. Indien de partijleiding in Amsterdam zegt, dat saam werking volstrekt uitgeslo- t e n is, tenzij de toestand van 26 Oc tober grondig gewijzigd is, dan leest de „oud-gediende" daarvoor, dat de schuldigen boete gedaan moeten hebben. Eilieve, waar is deze eisch te vinden? Onzerzijds is alleen geconstateerd, dat op 26 October op een gewichtig punt van Staatsbeleid de rechterzijde uiteengevallen is, waarbij er geen rechte schc meerderheid meer- was. Gebleken is dit bij een voorstel in zake 's Lands defensie. Voorts bestaat cr een welhaast tot zekerheid gegroeid ver moeden. dat de eenheid óók zoek is op het punt van liet herstel van het finan cieel evenwicht. Zoolang die toestand blijft voortduren, is er geen Rechtsch Kabinet mogelijk. Om dit wèl mogelijk to maken moot die toestand grondig gewijzigd wor- den. Ziedaar wat gezegd werd. r Terwijl ook niets anders bodoeld is. Anders echter dan de „oud-gediende" en de Hoofdredactie van „De Nederlander", zijn wtf sceptisch ten aanzien van de mogelijkheid van zulk een grondige .wijziging, „De houding der Antirevolutionairen, zoo besluit de Standaard, lcomt niet voort uit zucht om de moeielijkhcden grooter te maken dan ze zijn, maar uit de sterke overtuiging, dat een voortzet ting der saamwerking op onzuivere basis tot niets dan teleurstelling kan leiden. Willen de G.-H. weer in zee gaan met do R.-K. Staatspartij op een accoord, dat wèl hen, maar niet ons bevredigt, dan is dat hun zaak. De Antirevolutionaire partij is van huis uit gouvernementeel. Zij zal een Kabinet niet noodeloos, uit zucht tot oppositie, een istok tusschen de bèenen steken. Maar tot medewerking aan het bewind is zij alleen bereid op de bekende voorwaar den." ANTI-RE VOLUTION Al RE KIESVEREENIGING. Vol liep de groote Predikerzaal gister avond. Ons anti-revolutionaire volk toonde dat er nog bezieling kan zijn zelfs in do verdrukking, en dat de lofliederen juist ten hemel opstijgen, wanneer de vijand zijn banier ontrolt. Hoe is er gienoben van het tintelend openingswoord^van den voorzitter, van heb magistrale woord vau den heer Schouten en de bezielende rede van Ds. Hilbers. Het openingswoord. Als de overtallige schare zich oen plaats gezocht en voor een deel ook ge vonden heeft treedt het bestuur do zaal binnen, met applaus begroet. Dau een stilte en bet golft door de zaal: „Als ik omringd door tegenspoed, Bezwijken moet, Schenkt Gij mij leven! en de laatste wooi'den klinken neg na in heb gebccl. Vervolgens beklimt de voorzitter van „Nederland en Oranje", de heer R. Z ui- de m a het spreekgestoelte^ cm cle ver gadering in te leiden. Spr. vangt aan met te herinneren aan een woord van Dr. den Hartog: Goed is niet altijd zoet en 'zoet is niet altijd goed. De tijd van grooto stembusoverwinnin- gen is wel zoet geweest, maar was ze wel altijd goed? Geen zelfinkeer, geen dank "aan God, maar lauwheid werd veelal in onze gele deren gevonden. De 26e October bracht kentering. Er ging een schok door heb land, on3 volk heeft gevoeld, dat het niet om de vlootwet alleen ging, maar dat een begin selstrijd was gestreden. Er was ontroering bij den val van het Kabinet ook omdat onze Coiljn, drager van onze beginselen mèt het Kabinet viel, en zoo vele idealen verlenen gingen. Spr. heet welkom, den heer Briët, hoe wel niet als spreker toch als belangstel' lende (applaus), dien heer Schouten, die ondanks bezwaren naar Leiden kwam (applaus), Ds. Hilbers, die, hoewel voor ve len oen onbekende, toch van de familie is en oncler eenzelfde vaandel strijdt (a-ppl.) Om een vreemde in oen stelletje ^ban dieten" te introduceer? n, daar behoort moed toe (gelach) maar spr. stelt zicli gerust omdat ook Ds. Hilbers zelf tot het soort wil behooren (applaus.) Den wenisch uitsprekend, dat wij onze plicht als anti-revolutionaire mannen en vrouwen zullen verstaan, en weer meer zul len gevoelen deni band aan het beginsel, eindigde spr. zijn openingswoord (applaus). Rede van den heer Schouten. Het is, zegt spr., roeriger dan voor eenigen tijd. Met het courantenartikel over het heengaan van den heer De Geer begon deze beweging. Het ging om do vlootwet, dat gevoelde men! En toch heeft de vlootwet veel langer dan een jaar op de agiende gestaan. Wie de geschiedenis van do vlootwet wil kennen moet teruggaan tot 1912. Reeds in dit jaar werd een staatscom missie in heb leven geroepen voor de vloot en de vrucht was dat toen in 1914 de oor log uitbrak een ontwcrp-vlootwet gereed lag. De arbeid werd niet voltooid en het vlootplan werd niet iu behandeling geno men. Er waren- wel andere zaken te be spreken Na de wapenstilstand werd een interde partementale commissie gevormd, die cr in geslaagd is een ontwerp-vlootwet saam te stellen. De maritieme afdeeling van den Raad van Defensie gaf zijn opmerkingen, en liet ontwerp kwam in de Kamer. De Kamer èn de Regeoring stelden prijs op een behandeling voor do verkiezingen van 1922. Meermalen is ons toegevoegd, dat wij in de verkiezingscampagne ge schroomd hebben over de Vlootwet te spreken. Reeds daarom is dit onjuist, omdat lang voor de verkiezingen goweten is dab het ontwcrp-vlootwet aan de orde kwam. Iedere kiezer en. kiezores in Nederland heeft daarop bij het uitbrengen van zijn cn haar stem kunnen rekenen. Dat de vlootwet niet reeds yccr cle ver kiezingen in behandeling is genomen, vindt zijn oorzaak hierin, dat cle meerder heid waaronder de R. Ivath. het noodig oordeelde, in verband met de ontwape ningsconferentie bij den Minister yan Bui- tenlandsche zaken om inlichtingen te vra gen. De linkerzijde heeft medegeholpen, om de behandeling te schorsen en het is onjuist indien, men thans zegt, dat de Anti-revolutionairen do vlootwet op cle lange baan hebben geschoven. Na de ver kiezing men weet het, trad ecu nieuw Rechts Kabinet op. Een speciale commissie werd gevormd de vlootwet-commissie om van advie-s te dienen aangaande heb tempo van aan bouw en de voorgestelde wijzigingen. Deze vlootwetcommissie, welke in dit voorjaar rapport uitbracht, was u n a- niern van oordeel, clat het ontwerp-vloot wet voor de verdediging van Nederland en Inclië gewenscht was. Alleen de heeren Patijn en Trip maak ten cenige reserves betreffende het vooraf gaan van een plan voor financieel herstel. Minister de Geer maakte bezwaar zijn medewerking te verleerden met het oog op den ge wijzigden toestand van 's lands finan ciën, en daa-r de andere leden van het Ka binet zich niet verantwoord achtten zon der vloot verder tc gaan, legde de Minis ter van Financiën do portefeuille neer. De portefeuille van Financiën is daarna overgenomen dooi onzen par tijleider, de heer Colijn. Vooraf zij geconcludeerd, dat de heer Colijn aan liet- vlootplan part nog deel hacl. Hot Kabinet had zijn houding reeds be paald. Onze partijleider was. het met do houding van do regeering eens, maar er is verschil tussclien het „eens zijn" met iets of het „aan de orde stellen" daarvan. Als men -dan ook spreekt over de „Olie- vloot", dan misleidt men de massa. Men wist vooruit, dat, wie ook optrad als Minister van Financiën èn met de Vlootwet accoord moest gaan, èn een be zuinigingsplan voorstellen. Hoe de behan deling verder te werk is gegaan, men weet het. De regeering drong in September nog maals op spoed aan. Er werden nog enkele wijzigingen aan gebracht en het ontwerp hield daarna in: lo. Een plan tot aanbouw en aanschaf fing Aan vloolmalerialen. het inrichten van steunpunten in Itidië; 2o. De regeling van de daaruit voort vloeiende kosten. Er moest eindelijk eens een plan matige inrichting van de vloot komen; zooals het voorheen ivas, dat dc defensie telkenmale weer ministers en Kabinetten deed struikelen, zóó was het een jammer lijke boel. Wat ontbrak was regelmatigheid, conti nuïteit. Vandaar voorziening \rolgens een aanvaard plan bij een wet. En nu is er veel gepraat en gespot over het halve minimum •Allerlei verhalen deden de ronde, en gekscherend merkte men op, dat men met een halve .vloot een heele massa geld in 't water gooide. Doch ook hier zien we een onjuiste voorstelling van zaken. De regeering heeft, in verband met den financieelen toestand van ons land, slechts liet halve aantal schepen van wat de In terdepartementale commissie Avenschelijk achtte, voörgesteld. De vraag Avas niet: wat acht cle Interdepartementale coinmis- sie het minimum, maar; Is een vloot noodzakelijk, en welke vloot kunnen Ave bekostigen. Het gaat niet aan, gelijk sommige men schen to zeggen: „Wat avo willen hebben kunnen Ave niet krijgen en daarom doen Ave maar niets!" Alle critiek als: „Tegen do wereld-groot machten kunnen we toch niet op, we kun nen toch niets doen", maakt op ons geen indruk. Als een minder sterk man bedreigd wordt door een sterk man en bij vlucht bij voorbaat, onder de woorden: „Ik kan toch niets", dan is zulk een man een lafaar d. Onze vraag moot zijn: „Wat is onze p 1 i ch t?" De voorgestelde vloot was van waarde voor liet doel, waarvoor zij moest dienen. Nederland is geen volk dat aanvalsbe- doelingen heeft, cn indien met het voor stelt, alsof Avij, Anti-Revolutionairen mili- tairisten zijn als de Pruisische Jonkers, dan slaat men de plank mis. In de A'loot ligt slechts een bescher mende bedoeling, het vervullen A'an een plicht. Zoo is de positie. Het was heel nuchter voor te stellen om over elk jaar een vast bedrag voot de vloot uit te trekken. De kosten moch ten over 12 jaren Avonden A-erdeeld, omdat de gemiddelde levensduur der schepen, 12 jaar Avas. Rationeel was hel, do lasten voor een deel le brengen cp den buitengewonen dienst. Dat was ook niets nieuws. Voor de Vlootwet werd jaarlijks 4 millioen voor de Marine op den buitengewonen d:enst gebracht.. Hoe slaat 'liet nu met t!e kosten. Globaal kostte do Vlootwet 300 millioen gulden, daarbij alles inbegrepen, ook de antibouwkesien over 1922 en clit jaar. De vloot zou afgebouwd worden in 6 jaar en betaald in 12 jaar, behalve de steunpunten, die door hun langoren le vensduur over 35 jaren konden AvoTden Maar, zoo zegt men, de vlootwet kostte dau toch maar 300 millioen! Die voorstelling van zaken is foutief. Men kan alleen rekenen met het be- drag, Avaarmee jaarlijks de begrooting wordt belast. Het is heel makkelijk groote getallen te noemen. Stel, men zeide: Met dat onder wijs is het mis, dat kost maar eventjes anderhalf milliard! Handenwringend en hoofdschuddend zou men staan.te kijken. Hot onderwijs kost ook anderhalf milli ard, maar.... in 10 jaar! (Daverend ge lach). - Zoo is hot met de vlootwet ook. Het gaat niet aan de bedragen over ieder jaar maar op te tellen en nog min der om zo met elkaar te vermenigvuldigen Vandacr die gekke berekeningen! Het bedrag werd hoe langer hoe hooger (gelach). Als de een zei: De vlootwet kost een milliard, zei de ander „Maar mijnheer, die kost A-cel meer" (gelach). Telkens werden or maar weer een paar jaar bijgeteld (Applaus). Als men aanneemt, dat de wereld nog duizend jaar bestaat, en men telkens op telt en A-ermenigvuldigt Avat er jaarlijks aoor do A'loot wordt uitgegeven... (Ge lach). Het is uiterst moeilijk, voor de groote massa een technische kwestie als de vloot- Avet duidelijk te maken. Eenigermato zou men de jaarlijksche annuïteit gelijk kunnen .stellen met de premie A'an een ziekenfonds. Wat we ineens niet kunnen betalen, wordt gelijkelijk verdeeld over den tijd gedurende welke wij van de Avlcot het ge bruik hebben. Spreker komt nu tot de actie in hel land. „De Dag" der soe'aal-democraten is ge komen, oorspronkelijk bedeeld als protest legen de reactie. Van den dag af, dat de brief van de Regeering bij het Parlement kwam. heeft men deze dag misbruikt als agitatiemiddel tegen de vlooiwet. Nadat Troelstra zijn „vervloekt" tot do Regeering had geslingerd, is'de petition- nernenfsactie begonnen, met hét resultaat dat 1.130.000 handteekeningen zijn ver zameld. Aan, dat aantal zal spr. niet krabbelen. De kwestie: hoeveel niet-kiezers, hoe veel minderjarigen, hoeveel Duitsche dienstboden hebben geteekend ïaat spr. buiten beschouwing (Gelacli) en evenmin wil hij aftrekken zij, die 2 of 3 of 4 of 5 maal hebben geteekend. Maar, gezien de wijze, A7aarop de actie is gevoerd, gezien de Avijze van toelich ting, achten wij ze van geen waarde. (Da verend applaus). Troelstra beweerde geen waarde te hechten aan een referendum in financieele zaken en op dezen grond ontkennen wij elke waarde van het petitionnement. Hoe de menschen tot teekenen zijn ge bracht. Door de verleugening. De sociaal-democraten hebben de finan cieele beteekenis van cle vlootwet onjuist voorgesteld. Als gezegd is dat bezuinigd moest worden voor de vloot, dan is dit leugen en bedrog. Wanneer in „Het Volk" voorgesteld is dat de A. R. oorlogsaanbidders zijn, dat de olievloot moest Avorden gebouwd om de Bataafscho een nieuw afzetgebied te geven, is dit volksvergiftiging. Sprker wil niet ophalen de gemeene In richten, do denigreerende artikelen en het misbruik dat gemaakt is van het toeken- stift, om het kruis van Jezus Christus to bespollen. Aan anderen hierover het oordeel. De beoordeeling van de heillooze propa ganda gegeA'en is zeer matig (daverend applaus). Staatkunde met volksinvloed is slechts mogelijk, als de voorlochting geschied door mannen van onkreukbaar karakter. Troelstra. heeft de staatkunde ontadeld. Wat zich de S. D. A. P. gepermileerd heeft gaat allo perken akui het politiek fatsoen ie buiten. Het is niet te begrijpen, dat zooveel menschen van die actie gesclirokkken zijn Waar we eerbied voor mee ten hebben is voor de organisatie, die zulk oen actie mogelijk maakte, OAwigens niet. Indien alle Anti-Revolutionaire mannen en vrouwen flink hun plicht hadden ge daan, waren er duizenden handteekenin gen minder geweest. Maar nu heeft men gezegd: „Ik zal van die A'lootwet maar zwijgen, dat schijnt niet erg in don kaak te zijn" (gelach). Achteraf zegt men: „Had ons ook eens vroeger ingelicht". O ij, zegt spr., hadt moeten zorgen, dat ge het wist, dat ge toegerust waart Ge had liet kunnen Aveten. Door onze Pers is genoeg voorgelicht. Het resultaat van de vergiftigde propaganda is geweest, dat de vlootwet is verworpen. Maar de oppositie heeft in do Kamer niet het bewijs van do juistheid haver kritiek geleverd. Troelstra heeft avcI opgepast in de Tweede Kamer de Regeering niet zoo perfide aan te vallen (geroep: „Hij Avas ziek"). Ruilen de Kamer is hel ook veel ge makkelijker (gelach). Buiten de Kamer heeft men evenwel niet gerept over het feit, dat op de aan-i schaffingskosten nog bezuinigd had kun-c nen worden. Ondanks de verwerping van de vloot wet-slaan we sterk in Kamer en Land. Het is voor velen onaangenaam een niet populaire zaak te verdedigen, ook op politiek terrein. Doch de p li ch t roept ons. Al zou de massa anders willen, dar. zullen de A. R. Kamerleden nóg naar hun overtuiging handelen. Het is beter, dat er maar 3 An li-Re volution a'ren in do Kamer terugkomen, dan dat we uit kie zersvrees 's lands belang gingen ver-i sjacheren en onzen plicht verzaken. (Donderend applaus). De Crisis. Veten zullen gedacht liebben, dat spr. hier gekomen is om iets n'euvrs te ver-* tellen, dat nog niet in de coi_/ant heeft gestaan. Dan vergist men zich. Alk-en dit: De oppositie heeft geweten wat zij dood. De oppositie is iu ons land al heel vrij in haar critiek en neemt een gemakkelijke posit'e in. Do eenige rem is: de verantwoordelijk heid. Op politiek gebied komt dit uit in den pkcht, om hij het ten val brengen van oen Kabinet zelf do tcugei3 in haaiden te nemen. Het is absurd te zeggen: De positie sal het wel weer in orde maken, die zal d<3 stukken wel Avcer oprapen en h'jmen. Onze conclusie Avas dan ook dadel jk: Do oppositie, onder leiding van den heer Troelstra, moet een nieuw Kabinet vor men. Met eenige goede vvil zou mm karnen zeggen, dat inmidde's gebleken is, dat do oppcs:t:e niet hij machte is, haar verant- Avoordclijkheid le dragen en haar plicht te doen. D t is uit mondelinge eu schriftelijke uitlatingen gebleken. Het moet nog duidelijker uitkomen: ieder in'tekenaar op liet petitionn: ment moet w&tei vvat het gevolg daarvan is. Er mort gezien worden, dat liet niet el- leen ging om de vlootwet, maar dat or politieke haat tegen (le A. R. Partij cu haar leider achter zat. Haat ook tegen de bezuinigingsvoorstel len. Of wij dan n'et -voor herstel der racht- sche somenwerking zijn? Voel hebben wij gedaan em tot die sa- menwerking te geraken en die in stand te houden. Men heeft ons dc samenwerking roet Rome genoeg verweten, en het anti-papistischo vuurtje tegen ons gestookt. Wij, anti-revolutionairen, hebben steeds gemeend die sam'enwerking te moeien handhaven in het landsbelang en voor dc Regeering van ons land in Chris-i I tel'jken zin. - Wij hebben voor het herstel van de sa- menwerking wel Avat over, maar onder voorwaarden. Erkend moe; worden, dat, wal op 26 October geschied is, insluit hel slaan van een breuk in de samenwerking. Indien dit niet wordt erkend, kan elke dag opnteuw een regecTing naar huis ge zonden worden. De Roomsclie dissidenten moeten niet ligt idee krijgen: „Ze willen het n:ot heb-» ben, maar verkeerd Avas het n'ct." te- i lach). De vraag kan werden gesteld, 11 n de R. K. partij 10 overloopers tcit. ver een Roorasche Kabinetsformateur is ge zocht, cn is het voor ons Avel mogelijk daaraan mee te Averken? Het antwoord is. nu H. M. de Konin gin de opdracht aan Mr. Kooien heeft verleend niet gemakkelijk. Uit de beschouwingen in „De Neder an der" zou men op kunnen maken, dat da Ch r i stel i j k-H i s tor i sch e n een Proh.s- tantsch Premier niet mogelijk achten, en mee zullen gaan met ecu nieuw Rechis Kabinet onder' Roomsclie signatuur. Dat zou niet zijn in overeenstemming met de verkiezingspropaganda legen ons ge-' voerd. Zoo eonigszins mogelijk noot de breuk hersteld. Ook w ij willen J een Rechts Kabinet, maar zien de mogelijkheid cm or toe to gc-rakcn niet in. En nu zegt men: ..Julüe stuurt aan op een Kabinet-Troelstra". „Hoe komt ge daar toe?" zegt spre%cr, We hebben te rekenen met de feiten. A's we geslagen zijn moeten we den sterkere erkennen. Het is niet omdat wij Troelstra he^ce-» ren. maar omdat wij zijn overwinning er kennen, dat wij zoo onze houding bepa-» Ion. Niet wij, maar anderen staan liet tet- sl-el der breukè in den Aveg. Er moet gezorgd, (lat liet gebeurde z ch niet kan herhalen. l!i Daarom moeten ayo als anti-revolutio-; nat ren bet hoofd koel houden en ons niet begeven, op het terrein der politieke tiniMM gieterij. Er zijn. zegj spr., teveel menscber >n Nederland, die heel best een Kab-net mecnen lo kunnen formeeren. (Gelacbi. En hoe is nu J 1 de Anli-rev. positie?. J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1