Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE G0D8 ANT AÜOÜNEiftENTSPIlIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal ,12.58 Per week f 0.19 'Franco per post per kwartaal f2.90 4de JAARGANG. ZATERDAG 17 NOVEMBER 1923 No. I09I BureauHooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. I278 Postrekening 58936 i ADVERTE3ITIE-PH1JS Gewone advertentiè'n per regel 22J$ ceptij Ingezonden Mededeelingen, dubbel t&rieL Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiëit bij vooruitbeta* ting - van ten hoogste 30 woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 een ft. Uit nummer bestaat uit twee bladen. NAAR ONZE TENTEN? Wanneer zooals thans het geval schijnt te zijn, aan de samenwerking van de anti-re volution air© paTtij met de andere rechtsche, partijen een einde wordt ge maakt, dan wordt daarmede aan een door velen reeds lang geko ester den wensch voldaan. De coalitie zooals wij die eerst hebben gekend, later gevolgd door de samenwer king van de rechtsche partijen via het Kabinet, is nooit ons ideaal geweest- Voor de schaduwzijden hebben wij nooit het oog gesloten. Nog in 1909 werd daarop door Dr. Kuypcr in zijne Deputalenrede de aan dacht gevestigd toen hij verklaarde: „Onze klemheid stelt ons twee moge lijkheden: of dat we ons tevreden stellen met protestpartij te zijn, of wel dat we een bondgenootschap aangaan om met onze bondgenooten een meerderheid te halen tot regeeren bekwaam. Nu is het eerste het fierst en het lichtst. Ge draagt dan voor het bewind geen verantwoordelijkheid; ge komt op hoogen toon uw lied uitzingen; ge schuift wat u zeif het warmst maakt voorop en ais kleine groep wijkt ge geen oogenblik noch ter rechter, noch ter linkerzijde af van het eens getrokken spoor. Jn ei«ren kring blijft ge dan een krach tige eenheid vormen. Critiek op broede- Ten komt. n:et op. En al uw geestverwan ten in bet land genieten er in, zoo kloek en dapper als ge u in de Staten-Generaal weert. Dat was dan ook de glorieu.se positie die Groen van Prinsterer eens in de Ka mer innam; een positie die aan vankei :jk ook door Dr. Kuyper werd gepleit." Be vraag ook in het politieke leven is ©cMer niet wat wij zelf het liefst zouden willen, en wat voor onze partij het meest aanbevelenswaardig is. maar op we^ke wijze de belangen van land en volk bet best kunnen worden gediend en de bele den bec-inselen tot ge'ding kunnen wor den gebracht.. In 1874- kwam Groen van Prinsterer tot de owvT-tirging, dat door het opzichzelf blijven staan van de Antirevolutionairen, het Liberalisme steeds in de macht be stendigd werd, doordien bet volk niet uit de omwoeling van het revolutiebeginsel werd los gewikkeld. Tn een ernst1 g gesprek drong hij er daarom bij Dr. Kuyper op aan, om het eerst te ver vooruit geschoren „kanon" als venmgeh! te beschouwen en voortaan sanmwerldng met de R. Katholieken te zoeken, tonemde met vereerde kracht hét liberalistisch overwicht te doen. zwenken. Eerst wüde Dr. Kuyper daar niet aan. ..Tk voelde diep zoo zegt hij hoe veel schoons door dit omwerpen van het roer voor onz? vaart teloor ging en ook voelde ik d!op hoeveel zwaarder taak da endoor an cwm schouders gelegd werd. Het offer dat jk brengen moest was bard, maar toch voelde ik in *t e'nd, dat ik voor bet brengen van dit offer niet mocht terugdeinzen, en zoo ben ik ge zwicht; gezwicht na ovcr'.u' 1 te zijn." Het is dus alleen bet landsbelang en bet belang van onze beginselen geweest dat. er toa geleid heeft, de Coalitie in het le^en .te roepen. En wanneer we nu terugzien op de jaren d'ê voorbij gingen en een .vergelij king maken tirsschen de jaren vóór en onder de samenwerking van de rechtsche partiïcn. een vergelijking ook met de ver houdingen in andere landen, dan kan niet worden ontkend, dat. diio samenwer king ondanks alle bezwaren, rijke vruch- ten beeft afgeworpen. Dit neemt echter niet weg, dat telkens weer ook in ei "-en kring de vraag aan de orde kwam of het toch voor onze Anti revolutionaire partij niet beter zou zijn ons terug te trekken in onze tenten en ons meer te bepalen tot de propageering van onze begmse'en! Dat is zeer verklaarbaar; Bij elke samenwerking moet. een deel der eig°n speciale verlangens wórden prijsgegeven, terwijl de actie voor de omen be Pingelen daardoor meestal schade h'idt. tengevolge waarvan verval van krachten kan dreigen te ontstaan, ju'st missch'en op oen tjidshp. dot aan on^schokte kracht do meeste behoefte be staat. Bij samenwerking moet nu eenmaal meer de aandacht gevestigd op wat ver cent dan op wat verdeelt. Er ontstaat daardoor een gevoel van onlufl, terwijl zij. die zich tot taak stel len de fouten en gebreken van een partij in he'der licht Ie stellen teneinde daarvan ze'f to profiieeren, een dankbare taak hebben. Geen wonder dan ook dat an 1921, na j»e minder aangename ervaringen van de laatste jaren een sterk verlangen opkwam om naar de eigen tenten terug te keeren. Het was met name ons Haagsche orgaan dat "er op wees hoe wenschelijk het zou zijn als we de verkiezingen konden in gaan, niet om de daden van een gemengd rechtsch Kabinet te verdedigen, maar om de kleuren van het echte, onvervalschte Anti-revolutionaire vaandel te ontplooien. Het zou, meende dit orgaan,do voor keur verdienen bij een volgende periode pertinent alle samenwerking te vermij den. „Wij moeten terug naar de tenten. Wij dorsten naar onafhankelijkheid. Wij heb ben behoefte aan verdieping, bezinning, concentratie.-' En dat het Centraal Comité er niet an ders over dacht, blijkt wel uit dat gedeel te van het program van actie, waarin over de saamwerking met andere partijen werd gehandeld en waarin het heet:, „De in de laatste jaTen nu en dan on dervonden teleurstelling heeft onder ons een gevoel van onlust gewekt, dat dreigt schade te doen aan de liefde en belang stelling voor onze eigen beginselen en daardoor is het gevaar ontstaan, dat de actie van dé A. R. partij aan kracht zal gaan inboeten." Tegelijkertijd echter werd er nadruk op gelegd, dat de bestaande saamwerkmg niet lichtvaardig mag worden verbroken. Erkend werd, dat geen enkele ernstige staatkundige partij in beginsel zich ont trekken mag aan mede-voranl wc orde lijkheid bij de vorming van een Kabinet, indien de omstandigheden er toe leiden dat zij bij zoodanige vorming wordt be trokken. Een partij als de onze heeft met al leen schoone beginse'en, maar zij heeft ook een groote verantwoordelijkheid. Als h?t Vaderland roept, dan blijft geen goed Anti-revolutionair onbewogen. En zoo is dan ook in 1922 aan het Ka binet Ruys op bepaalde voorwaarden steun toegezegd en werden van onze beste mannen voof dat Kabinet afgestaan. En toen enkele maanden geleden H. M. de Koningin onzen leider riep om de portefeuille van Financiën voor zijne re- ken'ng te nemen en te pogen hel {'nan- cieel evenwicht te herstellen, teen heeft hij zich niet door de moeilijkheden laten weerhouden, maar heeft hij zich met volle kracht en groote toewijding voor dat werk gegeven. En hij kon dat doen, omdat de perti nente toezegging was gedaan, dat in rui me mate met onze beginselen zou worden gerekend. 'Aan goeden wil, om in samenwerking met anderen het goede voor land en volk te zoeken, heeft het dus onder ons niet ontbroken. En als thans, vrij plotseling, aan do saamwerking een einde kwam en verder voortgaan op den afgelegden weg onmo- geh'jk werd gemaakt, dan is dat niet onze schuld. Wij hebben blijk gegeven onze verant woordelijkheid te gevoelen. Maar ju'sf. daarom trekken we dan ook zonder te klagen en met een zekere op gewektheid terug. Wij beseffen volkomen de gevaren die than3 dreigen. Het is niet met vreugde, dat wij de verbreking der saamwerking constateeren. Maar in het feit zelf, dat we weer vrij staan, dat we weer onszelf kunnen zijn, ligt voor ons geen reden tot droefheid. Met veerkrachtigen pas, en met ont plooide banier keeren wij naar onze ten ten terug. Niet om daar te rusten en onze wape nen weg te bergen, maar om to beter en met meer kracht onze beginselen te kun nen dienen, om vandaaruit op den gang van zaken invloed te kunnen uitoefenen en zij het dan in andere formatie met niet minder ijver te strijden voor onzen Koning. V Een beetje inflatie. Sprekende over het door de S. D. A. P. gepubliceerde regeeringsprogram merkte de heer Colijn te Amsterdam o.m. het volgende op: „Nu wil ik, hoeveel ik ook af te din gen heb op Mr. Troelstra, hem van deze plaats do eer niet onthöuden, dat hij althans de tweede is geweest, die een program heeft ontworpen, waarmede hij voor het Nederlandsche volk is gekomen. Een program evenwel, dat hinkt, omdat een reeks van beloften wordt gedaan, die, als zij vervuld werden, onvermijdelijk het bankroet van ons volk tengevolge zouden hebben en die, indien zij niet vervuld worden, bewijs zijn van gemis aan dien ernst, waarmede zulk een program be hoort te worden opgesteld. Het is een program van zoethouden, ongeacht de gevaren voor de toekomst. Het is een program in den geest van wat de socialisten in het buitenland de den, die de maatregelen tot redding altijd nemen wilden op een tijdstip, dat het te laat was. Zoo is het gegaan in Duitschland. Zoo is het gegaan in andere landen en zoo zal het ook in Nederland gaan, wanneer zij invloed kregen op den gang van za ken. Met hoe weinig ernst een man als Trcelstra dit vraagstuk behandelt, moge blijken uit de uitdrukking, die hij hier in deze stad gebruikte, „Och oen beetje in flatie is zoo erg niet". Welnu, laat mij nu dit zeggen: Een beetje inflatie vandaag, beteekent een beetje meer inflatie morgen en nog een beetje meer overmorgen. En eenmaal op den weg naar beneden, is het onmogelijk om halt te houden, vooral voor een land, dat, zóoals Neder land, veel van het buitenland befrekken moet. Er zijn hier ook huismoeders in ons midden en hen kan met een enkel voor beeld de zaak duidelijk gemaakt worden. Gesteld men moet in Anaerika iets koo- pen voor 100 Dollar. Wanneer de gulden zijn volle koopkracht heeft behouden, heeft men f 250.noodig, om daarmede 100 Dollar te voldoen, maar wanneer nu die gulden in waarde verliest, in koop kracht teruggaat, zoodat ge om die 100 Dollar te voldoen niet f 250 maar f350.moet uitbetalen, dan begrijpt ge toch wel, ieder voor zich, dat ge, als ge hier thans iets koopt voor f2.50, ge straks voor hetzelfde f 3.50 zoudt hebben neer te tellen, en als dan het aantal gul dens dat ge ontvangt niet is toegenomen, dan beteekent dit een ernstige verlaging van inkomen, al denkt ge dat dit inkomen gelijk gebleven is. En nu bedenke men, dat Nederland b.v. zijn graan voornamelijk ontvangt uit Amerika. Nog voor geen vollo 3 maanden brengt Nederland zelf voort. Voor 9 maanden moeten we ons brood uit het bu'tenland koopen. En al ware het alleen daarom, dan zou de raad van Mr. Troel- slra reeds verderfelijk zijn." Nie* in eigen kracht. Na te hebben aangetoond, dat het pro gram van de S. D. A. P. een program is voor het heden, vervolgde de heer Go- lijn: „Tk voor m?j wensch de toekomst van ons va der1 and niet op-te offeren aan de rust,-aan de valsche rust van het heden. Dan. verkies ik den strijd. Dan wensch Ik onder goed en onder kwaad gerucht, voort te gaan op den weg, dien wij hebben ingeslagen. Voor óns volk het beste zoekend en daarbij, broeders en zusters, -vooral niet bouwend op eigen kracht. Ook in deze dingen kan soms het Bij belwoord zoo treffend tot ons spreken. In één van onze huiselijke godsdienst oefeningen lazen wij onlangs Jesaja 36 en ge kent dat woord van Rabsake, onder de muren Tan Jeruzalem gesproken, waarin liij zegt: wat is dit vertrouwen, waarmede gij vertrouwt? Is het soms die gebroken rietstaf, Egypte, d>e de handen doorboort, wanneer ge erop leunt? En wanneer men dan zeggen kan: neen, niet op ons kunnen, niet op eigen verstand en inzicht bouwen wij, maar ons vertrou wen is op den God van onze Sterkte "en wij willen ons buigen voor het Woord, dat eeuwig blijft, dan zijn we s'erk. Wanneer zoo de stemming der ziel is dan gaat de str'jd, dien wij te voeren hebben, ook niet buiten God om en dan weten wij, dat wat ook geschieden mag, toch altijd weer van Boven komt de hulp, die wij van Hem afsmeeken. En dan kan de strijd wel bitter zijn en persoonlijk kan dan soms in het hart wel geleden worden, maar dan komt altijd toch weer d?c bemoedigende gedachte bo ven, dat het eindwoord, het laatste woord, dat in deze bedeeling zal worden gesproken, niet toekomt aan onze vijan den, maar toekomt aan den Christus Gods en de eindoverwinning zal zijn aan hen, die Zijne verschijning hebben lief gehad." STADSNIEUWS. Draagt Elkanders Lasten. In het belang van het fonds dat boven- staanden naam draagt en dat uitgaat van het Ghr. Nat. Vakverbond, werd gister avond in gebouw „Prediker" een openba re samenkomst gehouden, waarin de heer Dr. Putto, arts te 's-Gravenhage, optrad met het onderwerp „De Tuberculose en hare bestrijding", welke lezing werd toe gelicht met lichtbeelden. Na opening der vergadering door den heer J. Slegfënhorst, g:ng Dr. Putto aanstonds over tot het uitspreken van zijn lezing, waarin hij achtereenvrAgens schetste, a. de oorzaak van de Tubercu lose, b. hoe zij kan worden voorkomen, c. hoe zij kan worden bestreden. Spr. ving aan met een beschrijving van den oorzaak der vreeselijke ziekte: de tuberculosebacil, welker verwoestende werking hier'n bestaat, dat zij vergiften afscheidt, welko het weefsel aantasten. Zoodra de bacil haar intrede doet in het lichaam, zegt spr., ontstaat er in het lichaam een striid, waarvan het ver loop afhangt van 2 factoren, n.l. ten eer- sf3 de klacht van het betrokken l'chaam, die stelselmatig tegengift moet.kunnen bieden. Is een lichaam krachtig genoeg om de voortdurende, met korte tusschen- poozen plaats hebbend© aanvallen, te weerstaan, en te overwinnen, dan kan het lichaam eindelijk onvatbaar worden voor aanvallen, evenals dit bij sommige andere ziekten hét geval is. Bij krachtige lichamen wordt de ziekte veelal voorkomen, doordat zich bij de in trede van de bacil direct do noodige te gengiften vormen, die de bacil vernieti gen. De t. b. c. bëstaat feitelijk alleen uit al lerlei knobbeltjes, die regelmatig uitbrei den en anderen voortbrengen. Tijdig optreden bij het zich voordoen van de ziekte, en getrouw opvolgen van de gegeven voorschriften zijn beslist noodzakelijk. In dit verband geeft spr. verschillende practisehe wenken. Verschillende ervaringen uit de prac- tijk hebben de echte voorstanders van di recte t. b. c.-bestrijding genoopt om te trachten dn huisgezinnen waar t. b. c.-pa- tiënten zijn, de kinderen aanstonds na de geboorte uit het huis weg te nemen en over te ln-engen naar sterkere gezinnen, voornamelijk op het platteland. Dit. stelsel, het Amerikaansche ge noemd, is in Frankrijk eenigen t*jd toe gepast, maar 't is niet geheel opgegaan, cn spr. is overtuigd, dat het ook in Ne derland zou mislukken, daar hij het een buiitengewonen krassen en onmensehe- lijken maatregel vindt. Spr. -verwacht, dat alle gezinsleden, bij het besef van wat jegens de gezondheid der jonge kinderen op het spel staat, al het mogelijke zullen doen, om uitbrei ding van de ziekte te voorkomen. Naast de directe, teekent spr. de indi recte bestrijding der t. b. c., die bestaat in liet zooveel mogelijk versterken van het weerstandsvermogen van het lichaam, vooral van het jonge lichaam. Het sterf tecijfer van zuigelingen die benoden den leeft-'jd van een jaar worden besmet en}' als gevolg daarvan overlijden, is buiten gewoon groot. Vooral, zegt spr., zal veel propaganda moeten worden gemaakt voor de borstvoeding, gezien het feit dat het getal der kunstmatig gevoede kinde ren die jong sterven dat der natuurlijk gevoede ver overtreft. Wat de bestrijding bij volwassenen be treft, is vooral gcede voeding van groot belang. In dit verband acht spr. het dan ook noodzakelijk, dat naast het theore tisch schoolonderwijs, aan de jonge meisjes ook practisch hu'shoudondcrwijs te geven, waar zij leeren een goede bur gerpot te koken. Een mooi practisch voorbeeld hiervan zien we ia de nijverheidsdistricten, waar de fabrikanten zelf dergelijke scholen helpen in stand houden, terwijl ook de animo onder de leerlingen niets te wenchen overlaat. Een andere voorname factor in de in directe bestrijding, is de beroepskeuze waarbij het advies van deskundigen dient gevraagd, teneinde elk lichaam d:e bestemming te geven, onder welke het de meeste capaciteit kan ontwikkelen zon der over zijn krachten heen te gaan. Het laatste is helaas in de hedendaagsche practijk dikwijls het geval -wat o.a. valt waar te nemen bij patiënten die door de Raden van Arbeid wenschen te worden uitgezonden, doch in vele gevallen is het reeds te ver om in te grijpen. Vandaar dat men zich tegenwoordig meestal bij het uitzenden van patiënten beperkt tot gevallen waarin de geboden hulp neg cenige kans op resultaat heeft. In do pauze die nu volgde, gaven ver schillende aanwezigen zich op als lid van het fonds. Aan de hand van een aantal mooie scherpe lichtbeelden, liet Dr. Putto de nuttigheid, de noodzakelijkheid en de rno» gelijkheid van de indirecte bestrijding zien, zooals die plaats beeft door verbete ring van woonruimten, fabrieken en werkplaatsen enz. Verder vacantiekolo- r.ies, volks-schooltuinljes en buitenscho len, waar de kinderen gelegenheid vinden gedurende zekeren tijd wat aan te ster ken, en regelmatig de dikwijls schadelijke omgeving in eigen huis te ontvluchten. De voorz'tter dankte Dr. Putto namens do aanwezigen voor de boeiende en dui delijke rede, die do gevolgen, maar ook' de bestrijding der t. b. c. in een zoo bevatte- lijken vorm had naar voren gebracht.. Spr. wekte krachtig on tot deelname aan het fonds van het G. N. V., dat alle Ghr. georganiseerd'en omvat, en tever.s de jon gedames van aangeslotenen om op 1 Ja nuari behulpzaam te zijn bij den ver koop van de traditioneel© bloempjes. Lichtbee'denavond Mr. J. P. A.-Stichting. De lichtbeelden-avond vhn de Mt. Jan Picter AdoTf-St:chting, hier gisteren avond in de Geref. kerk aan de Oude Vost gehouden, is een groot succes geweest. Toen de kerkdeuren gopend werden, stroomde het volk binnen, zoodat binnen ecnige oogenblikken het kerkgebouw over vol was. terwijl zéér velen teleurgesteld moesten heengaan, daar zij er niet meer in kon Ion. Prec'es 8 uur, opende Ds. Bouwman de bijeenkomst, met het doen zingen van Ps. 146:1. en gebed. In zlin kort openings woord zeide Z.Eerw. zéér verrast te z/jn door deze zóó talrijke opkomst. Sur. wenschto dat de belangstelling voor den arbeid der Stichting zou worden ver hoogd en gezien, en dat ook daaTop Gods zegen moge rusten en Zijn naam daar door worde grcöt gemaakt. De propagandist der Stichting, de heer Aan het Zoeklicht Leiden, 17 November 1923 Ik verheug me al bij voorbaat op a.s. Woensdagavond. Wat een rijk gezicht zal dat zijn, die bonderde geestdriftige „bandieten", zoo als, de heer Duys het Christelijk lolksdeel betitelde, daar bijeen te zien. Wat zal er gezongen worden. En geluisterd niet minder. De Socialisten en liberalisten hadden den droeven moed om op het oogenbhk dat de Vlootwet verworpen werd en mét het Kabinet ook de heer Golijn naar huis werd gestuurd, een waar vreugdegehuil aan te heffen. Als blijk van ridderlijkheid en bescha- ving geloof ik. Maar ik bemerk van dat gejuich niet veel meer. En ik heb een sterk vermoeden, dat ze, als ze lezen van de geestdriftige verga deringen te Amsterdam, 's-Gravenhago enz., en straks, naar ik hoop cn ver trouw. ook in Leiden, wat anders zullen doeu dan juichen. De schijnbare winst kon voor hen wel- eens verlies beteekenen. Maar bij ons zal het onder Gods zegen worden: uit verlies winst. Naar „Prediker" Woensdagavond. OBSERVATOR. Germans, begon nu met te vertoo^cn, de pia'.en. voorstellende het we-,k der Mr. Jan Pi eter Adolf-S lichting. Op boeion do wijze vcrteMe hij van Mr. Jan P'e*er Adolf Graaf van Limburg Stirum. d o zich het lot heeft aangetrokken van land- loopers, verwaarloosden, ontslagen ge vangenen enz. waarin hij ook werd bijge staan door verschillende vr'enden, waar onder wijlen Ds. R. J. W. Rudolph. Na den dood van^den Graaf, heeft men zijn werk voortgezet, on de in 1915 ver rezen Stichting, met zijn naam genoemd. Dat de Stichting nu een beroep doet op het Christelijk publ'ek. vindt zijn oorzaak in de geMelijke moeilijkheden van onzen tijd, en voornamelijk in het intrekken dor staatssubsidie. De gebouwen der stichting, de land- on tuinbouw, enz. enz. werden vertoond, en met aandacht luisterde het d;cht-opeen- gedrongen publiek naar de gegeven ver klaringen; men leefde eenige oogenblik ken mee, in het leven der stichting. Nadat vervolgens was gezongen Ps. 146:4, verkreeg Ds. Goedhard de gelegen heid om te vertellen van het leven van Luther, eveneens verduidelijkt met licht beelden. Spr. begon met er op te wijzen, hoe het werk der Mr. J. P. A.-Stichting, mode een deel is van de Protestantsohe barm hartigheid, welke is, één van de zegen rijke gevolgen van het optreden van den grooten hervormer. In woord en beeld trok nu het leven van Lutber aan onze aandacht voorbij. Ook Ds. Goedhard mocht zich verheugen in aUer onverdeelde aandacht, en toen Spr. eindigde met het Luptherlied: „Een vaste Burcht is onze God" en Ds. Bouw man verzocht dit met elkander te zingen, werd dit schoone lied geestdriftig aange heven, waarbij allen zich van hunne zit plaatsen verh'even Nadat de heer Germans nog een kort woord van dank had gesproken tot alle aanwezigen, sloot Ds. Bouwman deze bij eenkomst met dankgebed. De collecte, bij den uitgang gehouden, bracht op f51.94/4, terwijl velen nog in- teekenden voor een jaarlijksche contribu tie. Het was een heerlijke avond, en ook het bestuur der Mr. J. P. A-.Stichting mag deze bijeenkomst als welgeslaagd be schouwen, terwijl in de vele nooden der jfttichting een mooi bedrag werd Irjgc- dragen. Men verzocht ons nog mede to deelen, dat het adres van den penningmeester is: den heer J. W. Mekking, "WTUem-de-Zwij- gerlaan 9, 's-Gravenhage; wie dus alsnog een bijdrage wil zenden, of zich opgeven als contribuant(e), weet het adres. Christel. Hisl. Unie. De Kamerkring Leiden der Chr. HjsL Unie zal op Zaterdag 24 November in de Nulszaal a'hier een buitengewone verga dering houden. Op de agenda komt o.m. voor: „Bespre-* king van den politiekon toestand", inlei der Mr. J. S c b ok ki n g. Dc Koningin komt. Naar ons gemeld wordt, blijkt er voor de filmavonden, waarop de intocht van: de Koninklijke Familie to 's-Gravcnhago en te Amsterdam, de nationale huhlebo- tooging op den Dam enz. zal worden voorgestel, veel helangstell'ng te zijn. Dat kan ook wel niet anders. Betrekke lijk weinigen waren in de gelegenheid deze gebeurtenissen bij te wonen en het spreekt vanzelf dat er zeer velen zijn die ze toch gaarne zullen zien. Dit geldt trouwens niet alleen van hen die b j ae intochten en de huügingen niet tegen-» woordig waTen, maar ook van hen d:o aan de feesten deelnamen en straks mis schien hun eigen beeltenis op hol doek zien verschijnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1