lurgerlijke Stand Lelden 12 November. Geboren: Johannes z. van W. J. ikman en J. Reijken Maria d. van Hocke en J. Colpa Cornelia Suzanna d. ,i C. Sneeboer en C. S. Pommer ddius Johannes z. van J. H. Schoonder- en L. J. M. Pollman Johannes Cor dis z. van K. Vanhart en S. M. Pop tie Maria Magdale-na d. van J. Siera en Laboraus Maria d. van L. Vinke- ijn en S. Tisseur. Johannes z. van Dool en J. C. Damhuis. Overleden: J. C. van der Voet z. J. W. Gulik d. 6 j. E. C. van Beek ageh. 7G j. B. Kret m. 41 j. jma, d. v. F. Maas en C. de Lange; Arie .ambertinns, z. v. A. A. Bax én S. van er Beek; Helena, d. v. P. W. L. Groen- eld en A. J. Nederveld; Trijntje Cor- «lia, d. v. G. Witte en N. Bezemer; Al- ert,' z. v. J. C. Vermeulen en G. F. omboek; Wilhelmina Louisa, d. v. J. J. ,aii der Veldt en A. M. Bon; levenlooze lochter van A. C. van Es en G. Roozen- aal. Overleden: Johanna Jalusra, id pind. d. v. W. Wagenaar en J. C. van >leenwijk; Machiel van Andel, 67 j. ge- iuwd met W. Verkuijl; Guurtje Duijves, IJ j. wed. van A. Hartog. ALPHEN AAN DEN RIJN. Onder leading van den Burgem. werd Maandagavond in het Nutsgebouw een vergadering belegd, om de mogelijkheid Ie bespreken te komen tot oprichting eener vereoniging tot verfraaiing onzer (emeente. Te circa acht uur opende de Burgemeester de bijeenkomst, alle aan wezigen het welkom toeroepende. Spr. was verheugd over de groote opkomst en een inleiding betreffende de nieuw te richten vereeniging. Na eenige voorbeelden geschetst te hebben nit ver schillende deelen des lands, waar even eens de grond werd „uitgelegd" gaf spr. als zijn bescheiden meening te kennen, dat dit ook hier wel mogelijk kon zijn, en dit ten uitvoer te brengen op biet te prootsche schaal, zou een goed werk van le vereeniging zijn. De gronden kunnen later door de gemeente worden overgeno men. Het bouwplan van het Grondbedrijf, aldus spr., is goed, doch er kunnen nog veel verbeteringen worden aangebracht. Zoo wilde spr. het Burgemeester Visser park doortrekken achter de M.u l.o. school en Begraafplaats naar het Station, deze weg niet recht aanleggen, doch verschil lende bochten aanbrengen, bijv. zooals de Rijn zich door onze gemeente kronkelt, dezen weg met hoornen beplanten, waar door een weg zal ontstaan, die door ieder een met genoegen zal worden bewandeld. Ook bij bebouwing mag aan dezen weg het lande!'jk aanzien niet worden ontno- nen. Tot dit doel kunnen vereeniging en gemeentebestuur samenwerken om een fraai natuurschoon te verkrijgen en to behouden. Na eenige mededeelingen om- Srent stratenaan7eg, werd den aanwezigen :gelGgenbe'd geboden met voorstellen ter lafei te komen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt. Alle aanwezigen bleken optimistisch gestemd over de plannen, waarna een tiental heeren bereid werden gevonden om met den voorzitter de sta tuten en de contributie vast te stellen, be nevens verdere plannen uit te werken en later een vergadering te beleggen lot vast stelling van een definitief plan. Dit besluit vond bij de aanwezigen alles instemming. Onder dankzegging aan de aanwezigen voor hunne belangstelling sloot de voorzitter d$ vergadering. GEMENGD NIEUWS De typhus te Edam. Te Edam zijn sinds Maandag weder vier nieuwe typhusgevallen geconstateerd. Dr. Mol, directeur van den Keurings dienst van waren in het distiict Alkmaan stelde Maandag -persoonlijk een onder zoek in. «Tel." Overleden. Dc 24-jarige ongehuwde bakkersknecht v. 1. B. die Vrijdag Ie Nijmegen tijdens het werk met zijn hoofd in aanraking kwam met do grijparmen van een deegkneed machine en daarbij een sdhedelbreuk op liep is aan de gevolgen overleden. Men meldt xiit Terborg: De Vrijdagavond door de van Doetinchem kamende stoomtram bij het uitwijken- voor een passeerende auto aangereden fabrieks arbeider Th. S. is in het ziekenhuis aldaar aan de geve fgen overleden. Ontploffing. Toen arbeiders van de firma Diks te Uden bezi^ waren een acetyleengasketel. <lio eenigen tijd buiten gestaan Iiad, naar binnen te brengen, sprong deze met 'een hevigen knal uiteen. De deksel vloog hon derden meters de lucht in en kwam op grooten afstand neer. Alle ruiten in de fa briek werden verbrijzeld. De lieer Diks en •arbeiders bekwamen brandwonden. Overhaaste vlucht. Te Reuver werd door de marechaussee een Duitsciie communist aangehouden, die verklaarde te zijn moeten vluchten met achterlating van zijn kleeren. De man was dechts gekleed in zijn ondergoed. Meisje vermist Do dienstbode van den heer Jac. de Rid der in de Purmer, Eva Smit, een weesmeis ie, is sedert eenige dagen vertrokken zon der eenige 'mededeeling. Nadien heeft zij uiets van zich laten hooren. Bij haar fa milie is zij niet aangekomen. Gevreesd •vordt, dat haar een ongeluk overkomen is. Treurige ontdekking. Toen de familie O. te Rotterdam Zater dagavond thuis kwam vond zij haar 12- fc^ig dochtertje dood in het bad. Het Jneisje had tijdens de afwezigheid der ouders een bad willen nemen en is tenge volge van een defect aan den geyser gc- stikt. Beslag leggen. In den Helder is een begin gemaakt met het leggen van beslag op den inboedel van ingezetenen die tot nog toe geweigerd heb ben de navorderingsbelasting (pi. ink.) dienst 19201921 te voldoen. Aardappelen en muziek. Gisteren heeft de militaire politie te Dinxperlo een vijftal Duitsche .straatmu zikanten uit Bocholt aangehouden, die langs de huizen der landbouwers muziek maakten met de bedoeling daarmee de noo dige aardappelen te krijgen, waaraan ze in hun woonplaats gebrek hebben. Kippenziekte. Onder de kippen te Ouddorp komt een eigenaardige ziékte voor. De dieren wor den plotseling blind en sterven binnen en kele dagen. Ecu strenge winterl Op de Zuiderzee wordt betrekkelijk veel haring gevangen; gewoonlijk vangt het seizoen in Maart aan. Uit deze omstandigheden voorspellen de Zuiderzeevisschers een strengen winter. In deed zich hetzelfde verschijnsel voor. Gemeenteraad Zoeterwoude. Vergadering van Woensdag 17 Novem ber, onder voorzitterschap van burge meester W;ap. Aanwezig alle leden. Dc Voorzitter opent de vergade ring, en geeft» daarna- gelegenheid tot liet lezen der notulen, welke onveranderd wor den vastgesteld. Bij de ingekomen stukken zijn verschil lende missive van Ged. Staten, lioaidende de goedkeuring van raadsbesluiten. Tevens deelt de voorzitter mede, dat de gemeente gedagvaard is en daarbij door haar rechtskundige is vertegenwoor digd inzake de procedure tegen A. M. St-ar- renburg. Van de bewoners der buurtschap Gel- derswoude is een schrijven ingekomen waarin zij den raad verzoeken de noodige aandacht te schenken aan den aanleg van water- en electriciteitsleiding. Een schrij ven van gelijken inhoud is ontvangen van eenige bewoners van den Ouwen'dijkschen weg. Beide stukken worden gesteld in ban den van B. en W. De R.-K. Ver. „Moedersekapszorg", die een kweekschool van vroedvrouwen t<f Heerlen lieeft, verzoekt over 1924 een sub sidie ie mogen ontvangen. Hierop wordt evenals het vorig jaar, afwijzend be schikt. Naar aanleiding van een adres van eeni ge waterafnemers, zal de gemeente-op zichter geïnterpelleerd worden over het niet voldoende spuien bij een eindpunt van de waterleiding, -waardoor liet daar ter plaatse afgeleverde water bijna niet drinkbaar is. Besloten wordt, om de telefonische ver binding met den directeur van de brand weer tot stand te brengen via de woning van den rijksveldwachter, daar dit hoogst nuttig is met het oog op eventueele aan giften voor den, vleeschkeuringsdienst. Van B. en W. van Leiden is bericht ont vangen dat de gemeente Zoeterwoude een bedrag van f297.52 zal hebben te storten voor het door 4 Zoetenvoudsche leerlin gen genoten onderwijs aan de Gem. H.B.S. te Leiden, over een tijdvak van 4 maan den. Tevens een bedrag van f69.73 voor on derwijs aan het gymnasium in die ge meente over hetzelfde tijdvak. Volgens de zen maatstaf zal de gemeente, naar de voorzitte r mededeelt, in het ver volg jaarlijks f 1100 voor deze leerlingen zal hebben te betalen. Eenige discussie heeft plaats naar aan leiding van deze heffing, die als een on rechtvaardigheid wordt aangemerkt, daar do buitengewone hooge kosten niet op de ouders van de leerlingen mogen worden verhaald, ook al zouden zij vat hun fi- naneieele draagkracht betreft, daar ruim schoots voor in aanmerking komen. B. en W. stellen voor een adres aan den Min. vdn Onderwijs te richten, waarin er op aangedrongen wordt bet desbetref fend artikel in de onderwijswet te schrap pen, en het te vervangen door een bepa ling die het mogelijk maakt dat de bui tengewone lasten worden verhaald op de beter gesitueerden, die er van genieten: tevens om de omliggende gemeenten te verzoeken aan dit adres adhaesie te be tuigen. Het voorstel wordt met alg. stemmen aangenomen. Het punt „aangaan kasgcldleening" wordt van de agenda afgevoerd, daar verband met het loopende proces en de ingekomen adressen, zooveel kosten te wachten zijn, dat een nieuwe berekening wcnschelijk is. De voorgestelde af- cn oversckijvingen worden goedgekeurd. Een nieuwe regeling met de gemeente Voorschoten inzake het door kinderen uit deze gemeente aldaar genoten onderwijs, wordt voorgelezen en vervolgens onver anderd vastgesteld. Een verzoek van het Patronaat om over le gaan tot het rooien van een boom, die in den weg staat, wordt ingewilligd, mits het rooien geschiedt voor rekening van aanvrager. Gezien liet advies van de gezondheids- cornm. te Alphen a./d. Rijn, stellen B. en W. voor, de woningen gemerkt D 8, F 31 en 32, onbewoonbaar te verklaren. De lieer G. v. L e e u w e n vraagt of dit dezelfde woningen zijn, waarover de raad reeds in den afgeloopen zomer ad vies uitbracht, waarop de voorzitter toestemmend antwoordt. De heer de Graaf meent dat de raad adviseerde ze onbewoonbaar te verklaren teneinde verhooging van de huur 4e voor komen. Spr. kan zich niet voorstellen waar de betrokken bewoners een huis zul len moeten vinden. ,j»; De lieer Stadhouder herinnert aan een indertijd door den raad geno men besluit om aan den H. Rijndijk een viertal woningen te bouwen. Met betrekking tot een dezer drie wo ningen, bewoond door de Wed. Langerak, heeft de heer v. B e n n e k o m bezwaar dit onbewoonbaar te verklaren. De voorzitter wijst er op, dat de huizen binnen den gestelden ontruimings termijn van 6 maanden weder in bewoon baren staat kunnen worden gebracht. De beer Noord man wijst op de mo gelijkheid, dat door dezen maatregel ver schillende buizen, die thans leegstaan, worden betrokken. Al kunnen deze huizen niet door een arbeider worden bekostigd, kan er toch wel eenige opschuiving plaats hebben. Ten slotte wordt lot onhewoonhaarver- klaring besloten. (Wordt vervolgd.) CORRESPONDENTIE. K. te R. Wij hebben uw schrijven in handen geste'd van het comité. STADSNIEUWS De K. O.-bazar. Onder tegenwoordigheid van den burge meester en andere autoriteiten is gister avond de bazaar wélke gehouden wordt ten bate van het herstellingsoord „Denne- heuvel" van de Ned. Ver. v. Kantoorbe dienden en Handelsreizigers officieel ge opend. Do secretaris der Handelsreizigersver- eeniging „Eendracht", de lieer Nic. Tim mermans, sprak, daar voorzitter en vice- voorzitter beiden wegens ziekte verhinderd waren, een kort woord ter inleiding. Hij dankto allereerst burgemeester de Gijse- laar voor diens bijzondere belangstelling, den heer Vogel, voorz. der H. O.-vereeni ging, bet hoofdbestuur van den Nalionalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius", het bestuur van de aid. Lei den, den Leidschen Be-s tuur dersbon I en do vertegenwoordigers der pers. Spr. gaat hierna de totstandkoming van deze bazar na en zegt, dat zij is ge organiseerd, wijl de laatstgehouden bloe mendag door het slechte weer eigenlijk een mislukking is geworden. Spr.hoopt, dat deze bazar zich in een druk bezoek mag verheugen en hij brengt dank aan de Leidsche firma's die haar daadwerke lijk steunden. Zoo h.v. de Leidsche Katoen-Mij., die het vlaggendoek ea. in gebruik gaf, de fa. Eggink, die voor de electrischo verlichting zorgde, den heer Sleijser die bet geheel verfraaide door planten en den heer v. Valderen, die de stands in elkaar timmerde. Verder dankt spr. in het algemeen allen, tot wie men zich niet onverhoord om hulp wendde. Ten slotte uitte spr. nog een bijzonder^woord van dank aan het gemeentebestuur. Hierna verkreeg de heer. Vogel het woord, die. zijn blijdschap uitte over .het geen de Leidsche collega's hier gedaan hebben. Het is spr. aangenaam de waardeering van zijn mode-bestuursleden hierover le uiten. De vereenigingskas heeft altijd be hoefte aan versterking der middelen, om dat. haar deel: de oprichting on ins (and houding van het H.-O. „Benneheuvcl" tc Ossendrccht (N.-B.) steeds veel zorgen vraagt. Spr. wijst erop, hoe gedurende 't 3i-jarig bestaan van het H.-O. 114 patiën ten zijn behandeld, die, zoo niet geheel zijn hersteld, dan toch goed vooruitgegaan zijn. Ook voor tuberculose-patiënten wordt zorg gedragen, hoewel zulks niet in dit Herstellingsoord geschiedt. Het aantal donateurs is door de drukke tijden eohter belangrijk verminderd cn men is nu meer aangewezen op toevallige haten, zooals deze bazar, waarmede Lei den aan de spits gaat hij andere sleden. Daarvoor brengt spr. nogmaals dank aan do Leidsche collega's en hun dames. Hierna werd den genoodigden da tiieo gepresenteerd, waaifna de secretaris mededeelde, dat bericht van verhindering was ingekomen van weth. Meijncn en van het bestuur der Ned. Handelsrcizigcrs- Vereeniging. Spr. heette ten slotte nog wolkom het bestuur van de afd. Leiden van de Han delsreizigers-Ver. „Eendracht", waarna men zich gezamenlijk naar den Foyer be gaf, waar de heer Vogel, onder het uiten van de beste wenschem voor het welslagen der bazar, het lint, dat de toegang afsloot, doorknipte. De genoodigden maakten hierna een rondgang langs do verschillende stands, die een bekoorlijken aanblik bieden en waarvan wij gisteren reeds een en ander hebben medegedeeld. Do opening der bazar werd opgeluisterd door het Leidsch Muziek Ensemble „Bobetle" onder leiding van den heer Plu Het liep gisteravond zeer goed, terwijl het wat later zeer druk was. Het bestuur vertrouwt, dat het heden en morgen nog beter zal zijn. Aan de keurig ingerichte hazar zijn vele atlractie's verbonden. Elke 100e be zoeker (bezoekster) wordt een cadeau aangeboden. Gisteravond passeerde de 100e bezoeker die nu een bon ontvangt voor een leven de haan. De 2000e bezoeker (bezoekster) ontvangt een eiken pathéfoon met 6 platen naar keuze, vertegenwoordigende een waarde van f80. Gisteravond werd de bazar druk be zocht; enkele tentjes waren geheel uit verkocht. TELEGRAMMEN sonecl voor het aanleggen van clectriscb licht. De opening zal nu tegen het einde der week plaats hebben. Asquith en Lloyd George gaan samen. LONDEN, 14 Nov. (V. D.). Asquith en Lloyd George zijn het gisteren eens ge worden over een geheele liberale liereeni- ging cn vollaige samenwerking. Asquith en Lloyd George zullen gezamenlijk do leiding van de liberalen in de a.s. zitting van liet Lagerhuis op zich nemen. Een aanslag op Troisky? RIGA, 13 November. (V.D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, is de reden waar om Trotskv niet aanwezig was bij de viering van den verjaardag der revolutie op 7 November 1.1. niet dat hij plqlseling ongesteld is geworden doch daarentegen dat toen hij voor een kleine vergadering een rede hield door een der aanwezigen een revolverschot op hem gelost werd, dat heni in het hoofd trof. Volgens Riga-sche bladen is con uit München ontboden geneesheer per vlieg tuig te Moskou aangekomen om Trotsky te behandolen. Keer andere lierichten schrijven Trotsky's afwezigheid bij de herdenkingsfeesten toe aan maagkanker. Overstrooming in Noord-Engsland. LONDEN, 14 Nov. (V. D.). Tegenvolge van den regen der laatste dagen zijn in Noord-Engeland de rivieren buiten haar oevers getreden, Honderden huizen zijn overstroomd. LONDEN, 14 Nov. (V. D.). Over de over- slrooming in het Noorden wordt, nog ge meld, dat deze ernstiger is dan in 50 jaar is voorgekomen. De Ribble-rivier trad bui- ton haar oevers over c-en afstand van 10 mijlen. Tc Clithcroe stroomde het water door de straten. 300 huizen zijn over stroomd. De scholen zijn gesloten. Hulp- brigades worden uitgezet om de bevolking te helpen. De stakende politie-agenien te Melbourne. MELBOURNE, 13 Nov. (V. D.). In een vergadering der stakende politie-agenten werd het voornemen der regeering tot het inrichten van een tijdelijke nieuwe poLi- tie-macht besproken. Besloten werd in ieder geval de slaking voort te zetten. Een voorstel om de nieuwe politie de uitoefe ning van haar functie desnoods door ge weld onmogelijk tc maken, werd verworpen Laatste Berichten Tweede Kamer. In de vergadering van. hedenmiddag vroeg do heer vanRavesleyn (G. P.) een interpellatie aan over het vertrek van den ex-kroonprins naai* Buitschland. Over deze aanvrage zal later worden he slist. Besloten werd na afloop dér openbare vergadering in de afdeelingen te onder zoeken het iuitiatief-wetsvoorstel-Fles- kens tot verlenging van den duur van het Sclioonenwetje en AVoensdag 28 Novem ber in <le afdeelingen te onderzoeken dc wetsontwerpen tot heraienihg van het Nederl. Indisch regeeringsreglement en tot nadere wijziging van de Indische comptabiliteitswet. De openbare vergadering werd daarna gesloten. Kei vertrek van den Buitschcn ex-Kroonprins. Een afscheidsbrief aan den W i o r i ng sc li en burgemeester. De reeds gepubliceerde afscheidsbrief van den ex-Kroonprins aan de bevolking van Wieringen ging vergezeld van een brief aan den burgemeester, waarvan wij hieronder de vertaling laten volgen: 10 November 1923. Geachte Heer Burgemeester Nu mijn harlewcnsok om naar Diulseh- land terug te kunnen keer en, eindelijk in vervulling is gegaan en voor mij het uur van afscheid van "Vlieringen heeft gesla gen, is het mij eene diepgevoelde behoefte U nogmaals langs dezen weg mijn harte- lijksleh dank ie betuigen voor alle mij be wezen voorkomendheid en do voorzorgen waarmede ik iii:-r omringd ben geweest. Mijn bijzondere dank geldt ook de geheele bevolking van liet eiland, mot wie ik deze lange moeilijke jaren in do beste verstand houding geleefd heb en bij wie ik steeds groot© tegemoetkoming en mcnsclielijk medegevoel heb gevonden. Deze vriend schappelijke houding der bevolking tijdens de eerste jaren van mijn verblijf en de toenmalige ambtelijke bemoeienis van den voortroffelijken burgemeester Peerebooni, zijn gedurendo do ambtsvervulling van Uw booggeëerden vader dezelfde gebleven en is onder Uw invloed tot op den huldi gen dag gehandhaafd. Zoo neem ik dan afscheid, op de heengegano jaren terug blikkende, met een dankbaar hart voor allo mij en mijne huisgenoolen betoonde vriendschappelijke gezindheid en met dc verzekering, dat dit gevoel van dankbaar heid mij zal bijblijven zoo lang ik leef. Ik verzoek U, geachto burgemeester ook de hierbij gaande afscheidswoorden, levens met mijno afscheidsgroeten tc willen over brengen aan den Gemeenteraad en de be volking en verblijf met de bes to wonsehen voor het gastvrije "Wieringen en zijno be woners Uw .steeds dankbare eu getrouwe (w. g.) "WILHELM. Chocoladefabriek afgebrand. De chocoladefabriek „Ero eu Rem le Alkmaar is gisteravond te half elf geheel afgebrand. De oorzaak is onbekend. Holland VII ma f 1521, ÏJM. 13 Cm.-siiua Catharina met f 2559, ÏJM. TG Zeehond met f 2653, IJM. 385 Derika. IV met43SI, IJM. 418 Derika V met f 3510, ÏJ31 271 Derika XIV met- f 2559, IJM 232 Westland met f 2225, IJM 16S Odin met f 3734, IJM 130 Eendracht I met f 3573, IJM 244 Delf land met f 2421, IJM. 67 Union met f 2119, IJM. 184 Plutos met f 2410, IJM 290 Greuvers met- f 2965, IJM 316 Gerard met f 4117, IJM 13 Eveline met f 3131, IJM 195 Azemulh met f 3337, IJM 84 Pallas met f £034. IJM 325 Gloria met f 1940, IJM 158 Inviero fet f 2893, 8D 44 met f 3342, vSD 51 met f 2249, HH 162 met f 3448, HH 163 met f 2415, BX 44 met f 1223, BX 168 met f 1923, HC 108 met f 2577 en de zeilloggers: KW 147 Wilhelmi- na III met f 150, KW 35 Holland VII met f 243, KW 137 Vriendschap met f 295 aan besomming. Het graf van Toetankamcn. LONDEN, 14 Nov. (V. D.). Uit Caïro wordt gemeld, dat de wederopening van het graf van Toetankamen door Howard Carter niet heeft plaats gehad door het niet tijdig aankomen van bet poodige per- VIsscherijSserichSen. MARKTBERICHTEN IJMUIDEN, 12 November. Van de beugvisscherij kwam heden hier binnen de sloep. MA 42 Albatros met eene be somming van f 244. IJMUIDEN, 12 November. Heden kwamen van de trawlvissclierij hier aan den afslag de stoomtrawlers: IJM. 503 PURMER END, 13 Nov. Kaas. Aanvoer 11 stapels fabrieks-, f 49, met rijksmerk f 60, 23 stapels boeren- f 48, met rijksmerk f 50, 1. stapel commissie met rijksmerk f 50. Boter. Aanvoer 680 Kg. f 2.432.50 per Kg. Vee. Aanvoer: 570 runderen, w. o. 420 vette koeien f 0.851.20 per Kg.; 140 geldo koeien f 185350; melkkoeien f 250950; 30 vette kalveren 1.401.60 per Kg.; 140 nuchtere kalveren: slachtkalveren f 1040 fok- en .mestkalveren f 1632; 13 stieren' f 0.90—1.05 per Kg.; 20 paarden f 100200 400 vette varkens f 0.780.83; 300 biggen f 14—22; 1010 schapen f 30—55, 80 bokken. Handel in runderen, kalveren, varkens en 6chapen matig, prijshoudend. Alleen vette kalveren vlug. 170 Ganzen f 810, 20 zwa nen f 1!. KATWIJK AAN DEN RIJN, 13 Nov. Veiling. Uien per 100 Kg. f 9.50—10; Peen per 100 Kg. f 2.502.60; Peen per 100 bos f 56.90; Bloemkool per 100 f 35; Rcode- kool per 100 f 7.20—8.00; Gclekool per 100 f 6—7.80. Aanvoer: 3000 Kg. Uien, 1*300 bos Peen, 700 Bloemkool. AMSTERDAM, 14 November. Veemarkt. 276 vette kalveren le kw. f 1.141.20, 2e kw. f 1.00—1.12, 3e kw. f 0.S0—1.—32 nuch tere kalveren f 16—28; 683 vette varkens Holl. le kw. f 0.94—0.96. 2e kw. f 0.90—0.92; Overz. en Geldersche f 0,920,94; 10 paai den. WOERDEN. 14 November. Kaasmarkt. 338 kaaspartijen, le kw. 54—58, £e kw. f 50 —53, met Rijksmerk f 51—59. Handel matig. VOORSCHOTEN, 13 Nov. Vrije veiling. Kipeieren per 100 stuks f 1417; G kippen per stuk f 1.10—1.50; 2 hanen per stuk f 1.30 4 konijnen per stuk f 11.45. OFFICIEELS BEURSfjÖTEERIKG. Nederland 1923 Nederland 1922 A B- 5% Nederland 1919 4 Ja Nederland 1917 Nod. O.-I, óbh 1919 0 Portugal Tabahsm. 1800 Duel. 1906 frs. 500 5 Rusl. 1910 frs. 500 4% Koloniale Bank aand. Ned Ind. Handelsbank Cenlr. Suiker Jargons A Ju reenB Oude Philips R S. Stokvis Am Hide eu Leather Am Smrilintr eu Kef Anaconda copper Oentr Leather Studebaker U S Sfeol jtcw. Cou.pania Hand eb ver A'dam. Dordlsche Petr. Oceous. Holl. Petrol. Kouinklijko Olie Orion Amsterdam Rubber - Dell Ha< Rubber Koloniale Rubber Serhadjadi Holland Amerika lijn a. Holl. Stoomboot Kon. Holl. LlovA Kon. Pakclvaart Unie Rott. Lloyd Kon Nr-d. Stoomboot J Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a nrii-Ratavrc. Tabak Dop Culfpnr Mij -• H. IJ S. Mij. ohl. 5Y* H.ÏJ.S.M obi. 1000/M2 4 Mij. t. E. v. S. S obl. b1A Atchison Topeka Erie common Kansas Oily Southern Missouri KoT1t:as Tovas South. Pacific Union Pacific Geld prol. V.K. O.K, 9SV4 9SV4 9SI/4 91Vi SOi/3 941/g 891/s *78 81/2 1751/4 1761/, 1211/j 12U/, 1161/., 571/2 53 26Si/a Q.">I 265 °--2 49 1 68 64 841'- 193/; 19 113 113 1G2V, 1-V< 11 4581/., •191 SSO^; 130 393 395 - 149 297 i/j 83 •c0 21 10 121 120 116 110 12:i/2 121 1391/2 139 303 304 2911/2 292 90V2 721/0 961/4 106 IS®/, 21 27 94 1403/4 ;'A '/o Zicht. Londen 'H?'* Berlijn per bilhoeu 0.j9 Parijs Brussel 32.58 Züricb 46.40 w Weenen - -c. 0.0037Vg Rome Madrid ^4.4a Kopenhacon «-9» Christiania •^■30 Stockholm - ^9-45 New-York .1 2.66»/,, Telegrafisch Weerbericht volccns waarnemingen verricht in den h1®1* gen van 14 Nov. 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut le De Bildt. Hoogste Barometerst.757.2 Zuerich. Laagste Barometerst.: 723.9 Lerwick. Verwachting tot den avond van 15 Nov.. Krachtige tot matige Westelijke tot Zuidwestelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, tijdelijk opklarend, regenbuien, aanvankelijk kouder.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3