Dagblad voor Leiden en Omstreken. ten? NIEUWE LE1DSCHE COURANT 4üe JAARGANG. - WOENSDAG 14 NOVEMBER 1923 - No. 1038 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 .iispmjs k. in Lelden en buiten Lelden waar agenten gevostigd zijn Per kwartaal f2.50 Per week0-19 (Franco per post pér kwartaal r. f 2JKJ De val van Duitschland. Wij hebben er gisteren op gewezen, dat «do uitvoering van het Sociaal-Democrati sche regeeringsprogram ons land onher roepelijk naar den ondergang moet voe ren. Bij onze Oosterburen is men al een slapje verder. Daar schijnt de beslissende noodlots ure reeds aangebroken en een algemeene debacle niet meer te vermijden. Dit eenmaal zoo bloeiende Keizerrijk wordt verscheurd door onderlinge twis ten. In Beieren zijn liet de reactionaire elementen, in Saksen de communisten en in het Rijnland de separatisten, die ieder op zijne wijze de ineenstorting in de hand werken. En dit gaat te gemakkelijker, omdat een krachtige regeering ontbreekt. De Christelijke partijen zijn daar niet als in ons land georganiseerd en zijn daardoor niet in staat invloed van betee- kenis uit te oefenen. En de Sociaal-democraten die door bun aantal een zeer invloedrijke positie inne men, missen den moed om krachtig in te grijpen. I Ook daar treden zij liever op in de rol van den kok, dan in die van den- dok ter. En de toestand wordt nog hopeloozcr door de blinde machtswaanzin waardoor do Fransche regeering zich laat leiden en die niet aarzelt aan haar machtsideaal op het vaste land een geheel volk op te offeren. Frankrijk is onverzettelijk. Ten koste van alles moet de wederop bloei van Duitschland worden voorkomen. Zóóver gaat zelfs dit drijven, dat men in het Rijnland de helpende hand biedt aan een bende beroepsmisdadigers. De Separatistische leiders toch vormen een uitgezocht gezelschap van misdadi gers, waaryan de meesten meerdere ja ren wegens doodslag, diefstal, oplichterij, Zedenmisdrijven enz. in het gevang door brachten. En dergelijke obscure elementen die alle verantwoordelijkheidsbesef missen len die niet anders dan wanorde en dien de kunnen stichten, worden door de ge allieerden en met name door Frankrijk 'gesteund e.n beschermd. Zóó wordt Duitschland naar den on dergang gevoerd. En in zijn verdwazing verliest men uit liet oog, dat een volk als het Duitsclie niet alleen ondergaat, maar dat het noodwendig andere volken in zijn val moet meesleepen. Ook in o n s land, wordt dat uit het oog verloren. Was dat niet het geval, men zon niet om biikomstige redenen een Kabinet, dat krachtige maatregelen neemt om tot her stel van het financieele evenwicht te ge raken tot aftreden dwingen. Laat Duitschland met zijn machtslooze regeering voor ons toch zijn een waar schuwend voorbeeld. De Kabinetscrisis. MINISTER COL1JN OVER OE CRISIS. Stampvol was het gisteravond in de Raamkerk te Amsterdam. Vol. 't Woord "is veel te zwak om uit te drukken, hoe opgepropt het kerkge bouw tot in de bovenste galerij was. En buiten 'stonden nog honderden ed hon derden te -wachten. •De groote belangstelling gold Minister H. Colijn, die- zou spreken over het on derwerp: „Rondom de crisis". Do bijeen komst was belegd door de Centrale Anti- Revolutionairo Kiesvereeniging „Neder land en Oranje". De Minister werd ontvangen met: „Dat 's Heeren zegen op u daal", door de aan wezigen staande gezongen. Na opening met psalmlezing en gebed, leidde do heer J. Deutekom, voorzitter van „Nederland en Oranje", Minister Go- lijn in. Wij hebben, zeide hij, oen man van den Heero gekregen. Dat bewijst wel de pers van de tegenstanders. Niets kan gebeu ren, of de minister van Financiën heeft er de hand in. Naarmate de critiek on billijker wordt, groeit het enthousiasme van het anti-revolutionaire volk (applaus) dat wil toonen, dat het als één man trouw achter den leider staat. (Applaus). Minister H. Colijn besteeg daarna den kansel. Spreker zeide niet naaT Amsterdam te zijn gekomen, om te spreken als minis ter, doch als gekozen leider in den poli- tieken strijd. Twee vragen doen zich voor: lo. Waar door is de crisis ontstaan? 2o. Wat is het standpunt der anti-revolutionairen len aanzien van de oplossing der crisis. Naar aanleiding van de eerste vraag gaf spreker een breedvoerige uiteenzet ting van de behandeling van de Vlootwet in de Tweede Kamer, welke de directe aanleiding was tot de crisis. De toorn richt zich tegen den leider van de anti-revolutionaire partij. Spreker wijst met af de mede-verantwoordelijk heid aan de Vlootwet. Maar wel wijst hij tu ziin. do geestelijke vader vau die wet en de doordrijver ervan uit militaristi-- sche motieven. Het wetsontwerp dateert van 1921 en draagt de handtekening van minister De Geer. (Applaus). Eu het besluit tot spoe dige behandeling werd genomen vóór spreker minister was. In geenerlei functie, noch rechtstreeks, noch zijdelings, noch voor of achter de schermen heeft spreker eenigen invloed uitgeoefend op het wetsontwerp of op de behandeling. Dat wil niet zeggen, dat de lieer Colijn het besluit om de wet dit najaar te behan delen, zou afkeuren. Integendeel. Het -be sluit der Regeering, waarvan spr. toen nog geen deel uitmaakte, was een daad van moed, een besef van den plicht tot handhaving der onzijdigheid. Pas is verschenen het tweede deel van -het hoek van Winston Churchill over den oorlog. Hij schrijft daarin, dat bij het vaststellen van de Britsche oorlogsplan nen de overweging had gegolden, dat met het Nederlandsche leger, als een substan- tieele factor moest worden gerekend. (Ap plaus). Dit beteekent, dat handhaving der neu traliteit niet leidt tot oorlog, maar inte gendeel het bewaren van den vrede waar borgt. Dat wil de anti-revolutionaire partij, al ziet de linkerzijde dat niet in. Echter wil de partij, in de tegenwoordige om standigheden niet verder gaan dan het uiterste minimum. De anti-revolutionaire partij zal slechts kunnen medewerken aan de vorming van een nieuw kabinet als de nakoming van de neutraliteitsverplichtingen zal zijn ge waarborgd. De vraag: „Waarom nu?" beantwoord de spreker met: „Waarom niet eerder?" Hij betoogde verder, dat het onjuist is te spreken van een halve vloot.' De voor gestelde kleine vloot was één geheel. Spreker kwam daarna tot de finantieele zijde. De dwaling bij de financieele beschou wing berustte voor een deel hierop, dat men niet van de idee „halve vloot" los kwam. Spreker becijferde daarna, gelijk hij in de Tweede Kamer had gedaan, dat de Vlootwet onze schatkist niets zou kosten en dat bezuiniging op Marine mogelijk was. De Kamer had naar de cijfers niet ge luisterd. Het oordeel was geveld: „Bar bertje moest hangen". En „Barbertje" was niet alleen de Vlootwet, maar ook de minister van Financiën. v In Den Haag werd reeds gezegd, dat de vlootwet alleen werd voorgesteld, om de millioeneh den minister van financiën in den zak te spelen. Dergelijke propaganda is een kanker, omdat zij ondermijnt het gezag voor, en het vertrouwen in de Regeering. Het is juist de trots van ons volk geweest, steeds een eerlijke Regeering te hebben gehad. En hier komen wij, zeide spr., meteen tot de diepere oorzaken der crisis. Men heeft het voorgesteld, dat die Vlootwet het zevende leerjaar en de salarissen be dreigde. Nu is zij verworpen en is nu de toestand iets beter? Is het tekort ook maar één gulden verminderd? Men heeft de vlootwet samengekoppeld met de bezuiniging, haar beschouwd als do locomotief, die, als zij kantelde, de be zuiniging mee uit de rails zou trekken. En men heeft gespeculeerd en met succes op de anti-militairistische ten- denzen en op den tweeërlei inslag onder do Katholieken. Spreker zette daarna do bekende bezui nigingsplannen uiteen en kwam ook tot de verlaging der salarissen. Het was heel gemakkelijk te zeggen, dat de Regeering geen hart heeft. Maar meent men dat het der Regeering niet zeer zwaar is gevallen een zoodanig be sluit te moeten nemen? Zij wist leed in vele gezinnen te brengen. .Maar zij moest het doen, ter wille van het algemeen be lang. De staatsdienst, na aftrek der' bedrijven en der uitgaven, waarop niet (o bezuini gen valt, kost f42.000.000. Daarvan komt f 210.000.0000 aan salarissen. Deze cij fers toonen aan, dat .geen bezuiniging mo gelijk is, zonder de salarissen aan te tas ten. Maar, men heeft geen geduld gehad. Men heeft niet gewacht op de voorstellen tot verlaging der salarissen, welke op 1 Januari zouden worden ingevoerd. Had men geduld gehad, dan zou men hebben gezien, dat veel meer dan tot nu toe het geval was, is rekening gehouden met de behoefte. Ten slotte is daar de algehecle 'herzie ning der belastingen, welke bedoelt ka pitaalvorming, dio noodig is voor de toe- konist van ons volk, te bevorderen. Tegen het program nu der A.-R. partij heeft do S.D.A.P. storm geloopen en de Vlootwet als middel gebruikt. Organisa torisch deed zij een mooi stuk werk, dat ook indruk maakte op ccn deel der Ka tholieken. Bij de oplossing der kabinetscrisis in 1922 is tussolien de rechtscho groepen overeengekomen, dat ingrijpende bezuini gingen moesten ingevoerd. Spreker meende echter to mogen aannemen, dat niet alle katholieken piet dig bezuiniging accocrd gingen en dat eenigen van hen legen do Vlootwet hebban gestemd, om de uilvoe ring van de bezuinigingsplannon to ver hinderen. Ook over de Vlootwet werd in het pro gram van 1922 gerept. Wel was niet van directe behandeling gesproken, maar de wet stond op het program. Er was in 1922 in de R.-K. fractie één tegenstander en nooit was te kennen gegeven, dat die ééne in 1923 tot tien zou zijn uitgegroeid. Hieruit volgt dus dat het Kabinet niet meer op de R.-K. fractie kon rekenen, en dat nog wel een kabinet, dat één barer eigen geestverwanten als leider had. Is de diagnose van den heer Engels juist, dan heeft de R.-K. fractie op twee punten het program van 1922 inden steek gelaten, n.l. op dat der ingrijpende bezuiniging en op dat der Vlootwet. In abstracte was het misschien moge lijk op andere wijze het budget sluitend te maken, in concreto echter, niet. Wat zou men niet hebben gezegd, als de minister van Financiën nog verder zou zijn gegaan met salarisverlaging, met aan tasting der ouderdomsrente? De voorge stelde bezuiniging was do meest logische, welke voortvloeide uit het program van 1922, de meest practische om het budget sluitend te maken. Er is dus gebleken een onwil bij oen deel der katholieken om het program van 1922 na te leven. Zeker bleek het bij de behandeling der Vlootwet. Dit is heel leelijk voor de politieke con stellatie. En als niet een algeheel redres komt zal het zeer de vraag zijn of de rechtsche samenwerking in het vervolg nog mogelijk zal zijn. Hoe stelt nu de A.R. fradlie zich tegen over de crisis? Zij -wil zich niet be moeien met de tweespalt in de Katholieke partij al 9telt spreker de vraag of het voor het prestige der R.-K. partij wel ge- wenscht zal zijn oen nieuw Kabinet onder R.-K. leiding te krijgen, dat is een gevolg van de tweespalt in die partij. Als anti-revolutionair betreurt spreker het heengaan van dit kabinet. Vele A.-R. idealen: Zondagswet, wet op de lijkver branding en anderen zijn daarmee van de baan. 1 Maar het is niet anders. Sinds 26 Octo ber is er geen rechtscho meerderheid meer. Dat moet erkend. Zoolang de toe stand, ontstaan op 26 October, niet gron dig is gewijzigd, is herstel der samenwer king van de rechtsche fracties volstrekt uitgesloten. Aan lijmen en krammen doet sprekers partij niet mee. Onder geen voor waarde doet zij mee aan do vorming van oen kabinet, dat zeker is van felle aanval len van zijn vijanden en niet zeker van den steim van zijn vrienden. De anti-revolutionaire partij zal slechts tot oen nieuw kabinet loetreden, als op twee punten volkomen zekerheid is ver kregen. lo. algeheel herstel van het financieele evenwicht. 2o. de erkenning, dat wij op de bres moe ten staan voor de vervulling van de ver plichting als zelfstandige natie. Als men spreker zou vragen wat er nu zal gebeuren, dan moet hij zeggen: „Ik weet het niet". De eerste stap is zelfs nog niet gedaan. Vraagt men echter wat spre ker meent, dat zal gebeuren, dan is het antwoord dit: Hij /gelooft niet dat een rechtsch kabi net met anti-revolutionaire medewerking, op dit oogenblik te verwezenlijken is. Wat zal de A. R. partij dan moeten doen? Weer terugkeeren tot den strijd voor de idealen, zooals in de eerste da gen van haar ontstaan? Maar daarbij moet zij niet vergeten, dat de tijden ver anderd zijn, dat niet alleen kan gestre den voor het geestelijke, maar dat ook het materieele in het midden der belang stelling staat. Spreker verheugt zich dat de A.-R. par tij het eerst met een plan kwam, waarbij de bestaande factoren onder de oogen wer den gezien. De S. D. A. P. volgde welis waar, doch met een plan dat beloften inhield, die, wanneer ze in vervulling •zouden gaan, den ondergang van ons volk zouden beteelcenen. En hoe gevaar lijk hot program van de S. D. A. P. is, getuigt de bewering van mr. Troelstra, „een beetje inflatie is zoo erg niet!" Het program der sociaal-democraten is er een van heden. Dat van de A.-R. is er een voor de toekomst. Spreker wensclit de toekomst niet op te offeren aan den valse li en schijn van het heden. Hij wil voortgaan voor ons volk het beste zoe kend. Dan verkies ik zoo besloot spr. =^f den strijd, daarbij echter niet vertrou wend op eigen kracht, doch op Hem, Wion het laatste woord zal zijn, den Christus, God. Wien de eindoverwinning zal zijn en Wiens licht en waarheid ons moge leiden. De rede werd met daverend applaus be laad. STADSNIEUWS. Anti-revol. Kiesvereen. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de in die nummer voorkomende adver tentie betreffende de openbare vergade-- ring van de A. R. Kiesvereeniging. Zooals reeds eerder werd gemeld ho pen in deze vergadering als sprekers op te treden, de heeren Mr. P. E. B r i t, alhier, J. Schouten, lid van de. Twee de Kamer te Rotterdam en D s. A. H. H i 1 b e r s, Chr. Geref. Pred. te En schedé. Naar wij vernemen is er voor deze ver gadering groot© belangstelling. Men zal daarom verstandig doen, zich zoo spoedig mogelij k in het be zit te stellen van de noodige toegangsbe wijzen, daar men anders de kans beloopt achter het net te visscken. Deze belangstelling is zeer verklaar baar. Het wegsturen van het Kabinet, en de meer dan smadelijke wijze waarop de heer Colijn is bejegend heeft niet nagela ten in onze kringen ontroering te wekken. De politieke toestand is hoogst onzeker. In zulke ©ogenblikken is er behoefte aan leiding, en voorlichting. En nu is het bestuur der Kiesvereeni ging in de keuze der sprekers zeer geluk kig geweest. De heeren Briët en Schouten zijn on der ons te zeer hekend, dan dat wij van hen iets zouden 'behoeven te zeggen. En Ds. Hilbers is een der Chr. Geref.-Predi kanten die met groot talent en met vurige geestdrift voor onze A. R. beginselen het pleit voert. Het is daarom heel jammer dat het niet mogelijk bleek een grootere zaal te verkrijgen. Er is daardoor alle kans, dat de beschikbaare kaarten betrekkelijk spoedig uitverkocht zullen zijn. Wie zeker wil zijn van een plaats, zal dus verstandig doen met het aanschaffen van een kaart geen oogenblik te wachten. Ons werd verzocht te melden, dat voor hen die bij de jongste verkiezingen hunne (hare) medewerking verleenden desge- wenscht plaatsen zullen worden gereser veerd. Men gelieve daarvan mededeeling te doen aan voorzitter of secretaris van de Kiesvereeniging. Wij ontvingen van den heer W. G. Looman een schrijven waarin hij op de lichtbeeldenavond ten voordeel© van het tuberculosefonds „Draagt elkanders las ten" op a.s. Vrijdag in gebouw „Predi ker" de aandacht vestigt en er tevens op aandringt maatregelen te nemen dat zoo veel mogelijk het houden van meerdere belangrijke vergaderingen op eenzelfden avond wordt voorkomen. Wat dit laatste betreft kunnen wij mee- deelen dat maatregelen in bewerking zijn om dit doel te bereiken. Binnen enkele dagen hopen wij hier omtrent nadere mededeelingen te kunnen doen. Overigens wekken wij gaarne met name de leden van den Ghr. Besturenbond op, ora de lezing van Dr. Putto over de tu berculose en hare bestrijding niet te ver zuimen. Naar wij vernemen, heeft de bazaar ten bate van de 7 wijkvereenigingen een bruto-saldo opgeleverd van circa f 3000. Van een bij de Driftlaan liggende schuit zou een lading steenen gelost wor den. Een kruiwagen vol steenen kantelde en hieraan werkzame arbeiders kreeg de ge- heele lading op het lichaam. De man klaagde over pijn en werd door den E. H. D. naar het Academisch Ziekenhuis ter observatie opgenomen. Daar bleken de gevolgen niet ernstig te zijn. Op den hoek Lage RijndijkDecima ls traat had een aanrijding plaats tus- schen een wielrijder en een met paard bespannen melkwagen. Het rijwiel werd gedeeltelijk vernield. De berijder klaagde over pijn in de borst- en werd daarom naar het Acad. Ziekenhuis overgebracht. De schuld ligt bij den wielrijder, die links hield. Door een winkelier hier ter stede werd oen vaïsche zilveren rijksdaalder ten polibiebureele gedeponeerd. Men zij gewaarschuwd! BINNENLAND De Tweede Kamer-zitting. In parlementaire kringen houdt men het niet voor zeer waarschijnlijk, dat in de openbare vergadering der Tweedo Ka mer, welke hedenmiddag gehouden werd, zou worden besloten om nevens het Schoe- nenwetsvoorstel-Fleskens ook het initia tief-wetsvoorstel van mej. mr. Van Dorp betreffende een andere regeling van de Kamerverkiezingen, dadelijk na deze ver gadering in de afdeelingen te doen onder zoeken^ De verlenging van den geldigheidsduur van het Schoenenwetjo toch, achtte men urgent, doch het initiatief-vooTstel van mej. Van Dorp had, oordeelde men, niet dien haast onder de politieko omstandig- hedAjT. van hoi coaenfclik. AB¥£RTEÜTIE=Plriy3 ..Gewone advertentiën per regel 22Ji cent,' '"Tngèzonden Mededeelingen, dubbel tarieL ©ij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbet«u Jing van ten hoogste 30 woorden, worded dagelijks geplaatst ad 50 cent. Hoe de ex-kroonprins de grens passeerde. Over de wijze, ivaarop de ex-kroonprina Zaterdag onze grens heeft overschreden, kwamen ons nog de volgende bijzon derheden ter oore. Men weet, dat de prins om ongeveer half twaalf, juist op het oogenblik, dat de Enlente-gezantou hun nota in Den Haag aanboden, de Duit- sche^ grens bereikte. Bij de Nederlandsche grenspost was het passeeren al uiterst gemakkekjkgeweest, doordat zich een onzer ambtenaren van do pas-controle inden prinsclijken auto bevond, die op verzoek van den garage houder der Dürkoppfahriek te Amster dam, den lieer Stuhr, van Almelo af was meegereisd. Dit had de formaliteiten aan Nederlandsche zijde al zeer vergemakke-' lijkt, zelfs zoodanig, dat toen om 12.10 uit Oldenzaal naar de grenspost ,.Do Poppe" werd getelefoneerd, om den prins niet door te laten, het antwoord luidde: „De prins is nog niet doorgekomen" een mededeeling. welke geheel te goeder trouw gedaan werd. Aan de Duitscho grenspost, die ccn paar honderd meter verder gelegen is, scheen, men omtrent de komst van den gewezen kroonprins, die overigens in het bezit was van een speciale „Empfehlung" van het Duitsche consulaat te Amsterdam, nog niets te weten. Toen bij het inzien der passen bleek, wie de - auto-reiziger was, sprongen de Duitsche grensbewakers als geëlectriseerd in de houding. „De -aal der molenwieken." Daarover schriift in „.Buiten" de heer G. Visser het volgende: „Toen ik dezer dagen in de huurt van Hazerswoude fietste, kon ik waarnemen, dat deze laai in die streek nog wordt ge* sproken en verstaan. Reeds van verre trok een watermolen. d:e „in de vreusde" stond, mijn aandacht: de wieken waren stilgehouden voordat de onderste den verticalen stand heeft bereikt. Teen ik' daarop de omgeving afzocht, telde ik al spoedig 'n zestal molens, dat op dezelfde wijze hun feestelijke stemming vertolkte. Op mijn navraag hoorde ik, dat de doch ter van een der polderbestuurders dien dag trouwde. Eu verder zag ik op een. boe renerf een viertal tentwagentjes cn een achttal tilbury's staan: daar werd de bruiloft gevierd. De „Katpolder", oen pompwatermolentje, dat tot taak heeft den „Katpolder" op peil to houden, nam echter aan de feestvreugde geen deel. In-» tegendeel, hij stond „in de rouw" tus- tusschen al zijn feestelijk gestemde code-» ga's te dnrlen: de wieken sti'gehouden even nadat de onderste den verticalen stand bereikt had. Des molenaars moeder, zoo vernam ik, was een half jaar geleden, gestorven, on gedurende een jaar en zes weken nam de molen, wanneer hij stil stond, den rouwstand aan. Geen eebenr- tenis, hoe blijde ook. onderbreekt dien rouw. Tusschen Benthuizen on Hazers-i woude zag ik nog een rouwende molen. Waarom deze treurde, hen ik niet te we ten kunnen komen. In onbruik is- de taal der molenwieken dus nog niet geheel." Deviezenzwendsi in Rijniand. Eergisteren publiceerden oenige dag bladen in het Roergebied een door een plaatselijk persbureau gelanceerde mede deeling, dat de Nederlandsche zilverbons van f 1 van 10 November jl.. af ïvet moor door de Duitsche banken in betaling ge nomen zouden wonden. Deze bons zouden n.l. door de Noden landsche Bank met ingang van dien da tum aan do circulatie onttrokken worden. Dit bericht veroorzaakte op de vele clatw destiene beurzen in het Roergebied oei ware paniekstemming. Op alle stations pleinen, in café's en in restaurants wer den de bekende bruine bons ver beneden de officieele Berlijnsch© noteering te koop aangeboden. Eenige geslepen beroeps-deviozensmok-» keiaars maakten van de nerveuze stem ming van het publiek gebruik om groolo hoeveelheden zilverbons tegen belache lijk lage prijzen op te koopon. Hoogoro prijzen dan 15 tot 20 cont brachten deze bons in die paniekstemming niet op. Intusschen hadden de deviêzcn-Schio- bers „goede zaken" ^gemaakt! Vervoer landbouw- en handelsproducten. De hoer Bakker, lid' van de Tweede Ka- mor, heeft aan den minister van water-» staat de volgend© vragen gesteld: Is het den minister bekend, dat er in de iirovincio Friesland gedurende dit na-» jaar voordurend nijpend gebrek l»estaat aan wagenruimte, noodig voor het ver voer van landbouw- en handelspToduc-» Zoo ja, meent de miuisler met, dat een dergelijke toestand lot groot© schado voor landbouw en handel, vooral in de komende winterperiode door do stagnal:o in het vervoer, zal leiden?- Zou do minister ten spoedigste do?l- treffende maatregelen willen nemen door er bij den dienst, betrokken bij de wagon- verdeeling, op aan to dringen, dat in do grooto behoefte aan goederenwagons, welke in Friesland bestaat, worde voor zien? Huldiging L\ F. Duynmer van Twist. Een Gommiss'© uit don Bij zonde ren Vrij willigen Landstorm heeft gisteren «"tan den heer L. F. Duymaer van Twist, voor»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1