Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT ABONNEHMEHTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Pep kwartaal f 2-50 Per week f 0.19 (Franco per post per kwartaal 12.90 V De Regeering aan het woord. Eindelijk is dan gisteren de Regeering •aan liet woord gekomen, om de tegen Tiet •vlootplan ingebrachte bezwaren te weer leggen. Eerst echteT kwamen nog -de keeren •Rutgers, Schouten en Mej. Katz het ont werp verdedigen, terwijl de heer Wijn koop zich zooals trouwens vanzelf spreekt geroepen achtte de oppositie te versterken. De heer Schouten, do 32ste spreker •fungeerde als kekkesluiter. En toen was het de beurt van den Mi nis ler-presf dent die in een kort en bon dig betoog inzonderheid de door zijn© geestverwanten aangevoerde staatsrech terlijke hezwaTen trachtte t© ontzenu wen. Ontkend werd, dat door een plan te maken waardoor voor ©enige jaren een vaste lijn wordt getrokken waaraan men zich in hoofdzaak zal hebben te houden, het budgetrecht van de Staten-Generaal wordt aangetast. i Eenzelfde bezwaar zou tegen tal van wetten kunnen WoTden aangevoerd en liet spreekt vanzelf 'dat indien zich in de komende jaren gewichtige omstandighe.- den voordoen, die wijziging noodig ma ken, de Regeering haar plicht zal weten te doen. Met de stukken werd voorts aange toond, dat van Katholieke zijde ten on rechte een beroep werd gedaan op de •Vredes-encycliek van Paus Benedictus XV 1 tegen dit ontwerp, en dat wel 'dege lijk naar vermindering van de militaire uitgaven gestreefd wordt. De Minister eindigde met de verkla ring, dat het gekedle Kabinet van oor deel is, dat bij afstemming van dit wets ontwerp de leden van het Kabinet niet langer de verantwoordelijkheid kunnen dragen. Wordt 'dus de Vlootwet verworpen, dan gaan alle Ministers heen. De heer Westerveld, ue Minister van Marine, had zich tot taak gesteld de be zwaren van technischen aard te behan delen. Nadruk weTd er op gelegd, dat de ver plichting tot handhaving van de neutra liteit, geleidelijk ©en vaste regel van het •■volkenrecht is geworden. Voor Ocst-In- dië is daarom voor de handhaving van de neutraliteit ©en vloot noodzakelijk. 1 Agressieve bedoelingen 'zijn hij dit ont- weTp niet in het spel. Tegenover hen die betoogen dat dit vlootplan met een half dak te vergelij ken is, betoogde de minister, dat waar het aanbrengen van een sterk dak hoven onze financieel© krach't gaat, thans ge noegen wordt genomen met een dak van lichte constructie. Wat het personeelsvraagstuk "betreft, was nog belangrijk de verklaring van den Minister, dat ook voor de vloot een rui mer gebruik zal woeden gemaakt van In dische werkkrachten en dat het beginsel moet worden erkend, dat ieder deel van do vloot zijn eigen personeel heeft en bereid is het zijne te doen om de Verwe zenlijking van dit beginsel te bevorde ren. Daarmede wor&en tevens de bezwaren tegen de scheiding der ge-zinnen voor een groot deel ondervangen. Y Waarom nu Een van de vragen, die ook in de kringen van hen, die de noodzakelijk heid van de landsverdediging erkennen, telkens weer gehoord wordt, is, waarom juist thans dit vlootplan aan de orde werd gesteld. Had men niet heter nog enkele jaren kunnen wachten? Op deze vraag antwoordde Minister Westerveld volgens het verslag in de N. It. G r t. (het officieel'e verslag is nog niet in ons bezit) het volgende: „Thans de vraag waarom de regcering nu met dit wetsontwerp komt. Wanneer is daarvoor het psycholo gisch moment wel aanwezig? Met ©en beroep op de historie zou spr. kun nen zeggen: op het oogenhlik, dat de si tuatie van 3 Augustus 1914 zich "her haalt. Een regeering, die dit deed, Zou echter haar plicht verzaken, daar in korten tijd geen vloot gebouwd en bemand kan wor- fden. Daarom is er voor de regeering leen ander psychologisch moment. Sinds den Russisch-Japanschen oorlog is de .'waarde van onze vloot relatief ver minderd. Ook is er igebrek aan veVken- ningsvaartuigen, en voorts ontbreken een vlootbasis en een vaste gedragslijn. Er moest dus een harmonisch ver band worden geschapen. Daarover beeft 'de n^geering de Vlootiwetoommissie la- iten oord'eelen en na bestudeering van het Rapport van deze commissie achtte zij bet „psychologisch moment" gekomen [Foor d© behandeling Van het wetsontwerp r Van oen latere inwerkingtreding van de Vlootwet zou zelfs financieel naldeel teijn te wacbten, met (het loog op de dan 'langer durende werkloosheid dn de ischeepsbouwni jverheid, De regeering zou baar ver antwoordelijkheid wel Zeer 4üe JAARGANG. - DONDERDAG 25 OCTOBER 1923 - No. 1071 BureauHooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 licht tellen, indien deze Vlootwet nog langer zou moeten worden uitge steld." Süilitaire uitgaven. Een geliefkoosde voorstelling is, dat de militaire uitgaven regelmatig worden verhoogd. Zelfs de heer Hugenholtz, een Üer Soc. Democratisch© „deskundigen" wiens taak het is van de militaire uitgaven speciaal studie te maken, kwam nog de vorige week in de Kamer met een derge lijke bewering aandragen. Het onjuiste en misleidende van deze voorstelling werd, echter door Minister Westerveld met de stukken aangetoond. „Bedroeg het marine-budget in 1921 nog 55 millioen, voor 1924 is het geslon ken tot 42 millioon, ofschoon de pen sioenlast seder't van 6.5 millioen steeg op 8.8 millioen. Aan Oorlog ïs bet eindcijfer d'er begroe ting gedaald van 87 op 62 millioen, of schoon ook daar naast een post van 5 millioen voor pensioenen in 1921 thans een bedrag staat ad 13 millioen, aan pensioen en wachtgelden uit te keeren." Moeilijk kan dus worden volgehouden, dat door de Regeerinj?, geen stappen wor den gedaan om de militaire lasten te ver minderen. Het tegendeel is het geval. STH§3S!§SEU^g. Hildebrand-avond. Een echt genoeglijke avond van opvoed kundige -waarde. 't Was al Hildebrand wat de ilok sloeg, lot zelfs in het welkomstwoord van Dn Fockenia toe, die 'in de stijl van de Ca mera oen uiteenzetting gaf van deel en beteekenis van dezen avond en alien, die op ©enigerlei wijze tot liet voorbereiden en uitwerking der plannen hadden bijgedra gen!. Op onderhoud©nido wijze gaf spr. een verklaring van den band, die Dr. Beets en de Zending heeft verbonden en thans de Hildebrand-avond en de zendingsschool bindt. Na dit snet luid. applaus begroet openingswoord heeft dé uitstekend bezet te Stads zaal genoten van de bekende en geliefde Stastokiaansche- en Witsiaansclie geschiedenis. Is liet over' 't algemeen een waagstuk een litteratuur-werk op de planken te brengen, in dubbele mate geldt dit bij het opvoeren van toeneelen uit de Camera Obscura. Veel van he<t beschrijvende, dat de charme van de Camera uitmaakt-, gaat onmiddellijk verloren cn de handeling ling stelt hooge eischen. Wij hebben dan ook bewonderd, de wijze waarop de amateurs van gisteravond Gerrit Witse en Het Diakenhuismannetje ten tooneele hebben gebracht, maar vol daan heeft het ons niet. De thee-avond sluiten we geheel uit bij deze onvoldaan heid. De oankleeding van de drie tooneeltjes uit „Gerrit Witse" was perfect, docli het stuk zelf is te dor en actie zit er niet in. Ook do acteurs ondergingen den. in vloed van die actie-loosheid. Het best kon ons nog bekooren de lieer v. Hoel, terwijl ook mevrouw Stork en mevrouw Witse een goede vertolking vonden^ Do heer Hatcling geleek meer op een pierrot dan op een charmeur, terwijl we in Klaartjo Donso geen 17-jarig nichtje konden zien. De overigen kwamen er na een. weife lend begin uitstekend in. Maar, zooals gezegd, liet succes was niet evenredig aan de getroost© moeite. De décors waren subliem. Bij de historie van het Diakenhuismannetje hebben we ons geërgerd niet aan de acteurs, verre van dat maar aan het publiek. Een deel van de aanwezigen gaf blijk van weinig kunstgevoel, door bij de ont roerendste passage's van dit verhaal van armcn-leed en ouderdomsjammer to gaan gichclen; De conige medicijn hiertegen; zal zijn, dat men do Camera eens goed bestudeerdt en in d> spelers geen aangekleedo poppen maar vertolkers van een stuk realiteit^ van een tragiek ziet. Niets dan lof voor de beide acteurs. Keesje zoowel als Hildebrand gaven meer dan van hen verwacht kon en mocht worden. Het succes was per saldo dan ook over weldigend er moest meerdere malen gehaald worden. Het bijprogramma voor do Pauze was voldoende. „De zeven wilgien" en de de clamatie van Adama v. Scheltema's gelijk luidend gedicht, was goed bedoeld. Dfi hoeren Fontein en Baak gaven veel goeds. Hun voordracht behoeft vooral van den violist meer ldeur en warmte. Het deed weldadig aan bij oen uitvoering als deze eens oen klankrijke piano te hooren. Daar ontbro'ekt als regel veel aan. Als laatste nummer van het ovcrbela- den programma stond vermeld de „Thee avond bij do familie Stastok", en zoo ooit, dan gold liier het „lest, best." Wat hier door met-beroepsspelers werd getoond was yerbluffemdc Het is ons onmogelijk slechts één zwak ke plek aan te wijzen. Toegegeven, dat. in do thee-avond meer actie zat dan in Gerrit Witse cn het Diakenhuismannetje», dan blijft nog do vertolking buitengewoon. Heerlijk werd Pieter gespeeld, terwijl do beide Dorbeens onbetaalbaar waren, en Koosje Doch laat ons stilzwijgen, daar wij alle spelers cn speelsters de cerepalm moesten reiken. Velen met ens hopen op een reprise zij het alleen van do Thee-avond. En publiek èn Zendingsschool zullen er wèl bij varen. Gistelmiddag werd eveneens in de Groot© Stadszaal een kindermiddag gehou den ten bate van do Zendingsschool. Er waren een 8 a 900 kinderen en geleiders, die volop genoten hebben van het wel voorzien© programma. Na een hartelijk openingswoord van Ds. Goedhard werden oaidcr leiding van Mej. Hitman een zestal alleraardigste liederen door een kinder koor ten gehoore gebracht. De bevattelij ke liedjes van Hendrika v. Tussenbroek deden" het. Dat „De geleende koekenpan" insloeg verwonderde ons niets. Mooi was het lintenspel uitgevoerd door 16 gymnastjes. Is het noodig te zeggen, dat de "'Oud- Hjollandsche Poppenkast aller hart ver overde? 't Was een alleraardigste middag. A. R. Prop. Club „Dr. A. Kuyper". Genoemde Club hield gisteravond in lokhal „Feenslra" hare 2de jaarvergade ring. Wanneer de opkomst een juist beeld gaf van het prestatievermogen dat de club, nu, .na h'aar tweeden verjaardag kan ontwikkelen, dan kan daaruit geconclu deerd worden, dat de leuze „propagan da maken in eigen kring", hij haar op richting aangeheven, inderdaad tnog recht van bestaan heeft, zij hot in minder ge- wenschte beteekenis, want.., er waren 8 leden tegenwoordig Alvorens met d* werkzaamheden te be- ginon, werd - ©en algemeene ledem- sdiouw gehouden, werden de krachten gemeten, waarvan liet gevolg was, dat t'ot „doorgaan" werd besloten. De heer G. Kuyper, die als waarne mend voorzitter fungeerde, opende de vergadering met gebed en het lezen van ©en gedeelte der H. Schrift. Aantrekkelijk kon hel programma voor deze vergadering ïiu juist niet genoemd worden, al ware het sfleohts om het eer ste dreigende punt: bestuursverkiezing, dat 'doAr de reglementaire niet-verkies- baariK I in dit geval b/eteekende: verlias van bestuursleden. In het bijzonder werd dit beswaar ge voeld ten opzichte van d,en Secretaris, den heer G. Kuyper, die naar het eenparig getuigenis der aanwezigen de club had •gemaakt tot hetgeen zij is. Het scheiden van dezen stoeren 'werker viél wel hard, maar, trots aller denkver mogen zich inspande, de zoozeer begeer de uitweg werd ;niet gevonden; er moest een .andere secr. worden benoemd. Daarbij had de voorzitter, de heer J. Noorlandt bedankt, (wegens drukke werkzaamheden), terwijl ook do hoeren J. Veenendaal en A. B. Mulder aan de beurt van aftreding waren. In de plaats van deze 4 bestuursleden werden benoemd de hoeren G. Rietkerk, Jac. Mulder, P. van Weeren Jr. «n G. Wassenaar, waarvan (eerstgenoemde als voorzitter werd aangewezen. Do overige functies zullen onderiing worden ver deeld. Namens de club richtte de hëör Riet- kerk vervolgens een hartgrondig woord van dank tot den heer Kuyper, om dan Verder in .te 'gaan op d'e taak waarvoor do propaganda-cluh zich in de naast© toekomst ziet geplaatst, mede Li verband met het feit, dat tengevolge van de nauwer geworden verhoudingen tusschen de kiesvereeni- ging en de club, het werk voor de laatste veel overeenkomst zal gaan vertoonen met dat, wat vroeger door de „organisa tie" werd gedaan. Mot het oog hierop stemt het zich onttrekken van ©enige be langrijke krachten, niet hoopvol. Het was het woord van iden ex-secre taris, dat echter spoedig de nevelen weg vaagde1, een ruim perspectief opende voor de van ijver blakende clubleden, en het hen duidelijk maakte, dat bij niet over haasten, gelijk verdeelde ©n gestadigen arbeid een uitstekend werkende organi satie kan worden verkregen, die uit hoof de van haar inrichting het werk tot een minimum terugbrengt en de resultaten tot een ongekende hoogte. Een prettige discussie lontspon fcicli naar aanleiding van deze heide meerlin gen. Het bevredigend slot was, :dat door al len Tiet vertrouwen word uitgesproken dat een eerstdaags met kiesvereeniging en hureauhoofden te houden conferentie, do club ©en groot© stap nader zal brengen tot d© gewenschte oplossing. D© (heer D. Kr.aaij sloot d© zeer geani meerde Vergadering met dankgebed. Als verdacht van verduistering van een rijwiel is alhier aangehouden C. J. v. D. De afcL Leiden van den ChristeÜj- ken Vrouwenbond houdt a.s. Maandag een openbare vergadering waarin ails 6préker zal optreden ide "heer G. J. Staal, oud-Gouverneur van Suriname. De bedoeling is hier t© komen tot de oprichting van ©en „zwaclitel'honid", dat is een clubje van vrouwen die uil verkre gen loud linnen ©n katoen, ,zwachtels willen naaien voor de melaatscben in 'verpleging in d© Ghr. inrichting „Bethesda". GEMEENTERAAD LEIDEN Rio'eering der Gemeente. Demping van de Mare. Het Levendaal. Door B. en W. van Leiden zijn bij den Gemeenteraad de volgende voorstellen aanhangig gemaakt: A. in beginsel te besluiten tot het ma ken van eene centrale rioleering der ge meente overeenkomstig het hierboven be sproken plan, en door vaststelling van den hierbij overgelegdcn supplotoiren be- grootingsstaat ten behoeve van den houw van een noordelijk pompstation met pers leiding naar de Slaaglïsloot een bedrag van f 180.500.te onzer beschikking te stellen; B. vooralsnog niet over te gaan tot demping van het Levendaal; C. door vaststelling van den mede hier bij overgelegden suppletoiren hegrootings- staat ten behoeve van de demping van de Mare van den Stillen Rijn tot de Oude Vest, met bijbehoorendc werken, een be drag van f 96.000.te onzer beschik king te stellen; D. in verband met do besluiten sub B en G bet voorstel van Mevrouw van Ital- lievan Embden in zake do demping van de Mare en het Levendaal niet aan te nemen; E. de adressen in zake de demping van de Mare en van het Levendaal als afge daan te besch ouwen." Ter toelichting van het eerste voorstel merken B. en W. het volgendo op: Bij Uw besluit van 28 Februari 1921 werden gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van de kosten, verhonden aan bet instellen van een deskundig onder zoek cn het inwinnen van advies in zake de rioleering van deze gemeente, in het hijzonder van de buitenstad. Ter uitvoe ring van dit besluit droegen wij aan den heer ingenieur F. C. J. van den Steen van Ommeren Adjunct-directeur van Pu blieke Werken te 's-Gravenhage, op, ons omtrent dezo aangelegenheid advies uit te brengen. Do rechtstreeksche aanleiding, die ons noopte op bet sinds lang bestaande rio- leeringsvraagstuk in de.zo gemeente terug te komen, lag, gelijk wij in ons voorstel van 18 Januari 1921 uiteen ietten, in den onhou'dbaren toestand, welke hij de steeds toenemende bebouwing aan de zoom van de stad allengs op rioleeringegcbied is ontstaan. Tot heden toch behelpt men zich, bij gemis aan eene centrale riolee ring, die alle afvoerstoffen en hemelwa ter uit de geheele gemeente opvangt en buiten de gemeente voert, mot korte hulp riolen, die onder geringe helling in het dichtstbij gelegen buitenwater loozen. Tot voor kort nu waren de afstanden tot dit buitenwater betrekkelijk gering en kon loozing zonder verstopping der riolen en zonder buitehgewone verontreiniging van het buitenwater plaats hebben, doch hij de toenemende bebouwing en het voortdurend dempen van sloofen wordt het toepassen van dit stelsel steeds moei lijker, omdat er ten slotte geen water overblijft, waarheen kan worden ge loosd. Zoo is b.v. in het stadsdeel he noorden den Heerensingel niet anders beschikbaar dan de smalle en ondiepe ringsloot van den Grooten en Kleinen Stadspolder, in welke sloot, zonder eeni- ge doorstrootning en vorversching, alle riolen uit de dicht bevolkte wijken be noorden den Maresingel, Heerensingel en den Lagen Rijndijk uitmonden. De toe stand van die sloot is daardoor uit 'hy giënisch oogpunt zeer bedenkelijk gewor den. Mede tengevolge van de technische moeilijkheid om den afvoer door do steedL langere rioolleidingen te bewerkstelligen, is de toestand op rioleeringsgehied van dit stadsgedeelte van dien aard, dat zon der verbetering verdere bebouwing niet mogelijk is, zoodat d© uitbreiding van dit deel der gemeente op ernstig© en onge- wenschlo wijze belemmerd wordt. Behalve dit, maakten ook redenen van algemeen-hygiënschen aard het noodza kelijk, eindelijk daadwerkelijk de verbe tering van de Leidsche grachten ter band te nemen. Het rapport van den heer van den Steen van Ommeren nu doet eene afdoen de, en in, financieel opzicht bereikbare, oplossing van het voor deze gemeente zoo gewichtig© rioleeringsvraagstuk aan de hand. Het door dezen deskundige ontwor pen plan beoogt, to komen tot ©ene ge deeltelijke opheffing van de boezemver vuiling, in dier voege, dat het menage- en industriewater in een gesloten rioolsy-- ADVERTENTIE-PliIJS Gewone advertentiën per regel 22H centf Ingezonden Mededeelingen, dubbel «tarieL' «C^ij contract, belangrijke reductie. Kloine adverter.tiëit bij vooruitbeta* ling van ten hoogste 30 woorden, wordënf dagelijks geplaatst ad 50 cent.. steem komt, vanwaar liet door een auto matische electrische bemaling buiten de bebouwing wordt afgevoerd. Allo afvoer-, stoffen, incl. regenwater, zullen dus in één riolennet worden opgevangen; de stad wordt gesplitst in twee gedeelten, een noordelijk en een zuidelijk, elk met een verzamelstation; de stoffen worden weg-» geperst uit het zuidelijk naar het noor- delijk pompstation en van laatstgenoemd station naar elders verwijderd. Ook naar de meening van de Commissie van Fa-» bricago en den Directeur der Gemeente werken is de door den rapporteur aange* gegeven weg de beste, zoo niet de ecnigo, om tot eene definitieve oplossing van d« rioleeringsmoeilijkheden in deze ge meente te geraken. Intusschen behoeft deze weg niet in het vlugst denkbare tempo t© worden afge- legd; integendeel, het is, zoowel om f *an- ciele redenen, a!s mei het oog op «ndero factoren, wenschelijk het ontworpen rio- leeringsplan niet aanstonds in zijn vollen omvang, doch geleidelijk uit te voeren. Eenerzijds toch zou het onverdedigbaar zijn, om, waar directe invoering van do centrale rioleering voor de gansclie ge* meent© niet noodzakelijk is, niettemin reeds nu den zwaren financiec-len last, verhonden aan den houw. van twee pomp stations c.a., op de gemeente te leggen, terwijl anderzijds bij de uitvoering van de riolceringsplannen met eene mogelijke verbetering van de waterverversching in de binnenstad, bijv. een krachtiger circus latie van het grachtwater als gevolg van wellicht door de provincie en bet hoog heemraadschap van Rijnland te nemen maatregelen op waterstaatkundig gebied (het inlaten v^n IJselwater te Gouda met afmaling te Katwijk), rekening moet wo:J den gehouden. In ieder geval echter zal met het werk zoo dra mogelijk een begin moeten wor den gemaakt en het is juist een van d© groole verdiensten van het ontwerpen, plan, dat het gedeeltelijk en geleidelijk kan word uitgevoerd, zóo, dat elke par ti eele uit veering ten volle haar nut af-» werpt, geen extra kosten veroorzaakt en tegelijkertijd in het groote plan past. Dit brengt tevens mede, dat, al naar do noodzakelijkheid en financieele mogelijk heid, de totstandkoming van de totale rio leering der stad vlug, dan wel in een! langzamer tempo, kan plaats grijpen. Met de Commissie van Fabricage en den Directeur van Gemeentewerken zijn wij op grond van het daaromtrent hier boven aangevoerde van oordeel, dat bij de uitvoering van het rioleeringsplan een: aanvang moet worden gemaakt met de ri oleering van meergenoemd noord^ijk stadsgedeelte. Daartoe zal dan begonnen: moeten worden met den bouw van een in het rapport bedoeld© noordelijke pomp station met persleiding naar de Slaagk-» sloot, op welk station dan ach tereen vol- gens, naar de mat© van da urgentie harer rioleering, do wijken van het noordelijk pompgebied zullen worden aangesloten. Zooaüs gezegd komen da wijken I cn IVi (Maresingel cn Heerensingel) het eerst voor (Zoodanige aansluiting in aanmer king. Rioleering daarvan kan in geen geval achterwege blijven. Vervolgens ko men dan de wijken Zijlsingel, Lange-» gracht, "VVaard-Oranjegracht en Middelste Uiterste gracht aan de beurt, waarna to zijner tijd do wijken van het zuidelijk pompgebied, als Levendaal, Rapenburg. Witte Singel, Heerenstraat, Vreewi.'h onder handen genomen kunnen weden. De overige wijken komen voor rioleering binnen afzienbaren tijd niet in ■king, hetzij omdat do bestaande toestand geen hinder veroorzaakt, dan wel omdat een rioleering in verband met een toe-» komstige, krachtige, waterverversching (waarvan trouwens de resultaten, zooalt gezegd, in het algemeen nog moeien wor den afgewacht), geheel achterwege kan blijven. Do kosten van het meergenoemde noor-» delijk pompstation, dat vermoedelijk be-» noorden den Maresingel nabij liet Open-» baar Slachthuis zal worden opgericht, worden tezamen met die van do per slow ding naar do Slaaglïsloot raamd op f180.500.welk© som uit leouiug zal moeten worden gevonden, net noordelijk pompgebied telt 7 wijken, hierboven reeds gemeld, waarvan de rioleering urgent is en wier aansluiting aan het pompstation een bedrag van pl.m. f700.000.— vordert Indien jaarlijks daarvoor bijv. f 50.000.op de begroo-» ting wordt uitgetrokken, zal dit gebied na 14 jaren voldoende zijn gerioleerd,^ waarna het zuidelijk pompstation met persleiding Zuid-Noord en naar ^ct Oeestgeesterkanaal en met reinigiugs- inrichting, zullen naar schatting f440.225.beloopen; do aansluiting van allo zuidelijke wijkeu rond f 410.000.—. Het is duidelijk, dat de aansluiting der noordelijke wijken, zoo noodig, in een' sneller tempo, bijv. in 10 jaren telkens a oor f70.000.—, kan plaats vinden of dat men deze aansluitingen kan oudere breken door een vervroegden bouw van het Zuidelijk pompstation. Do indeeling van het werkplan kan tot op zekere hoog-» te naar willekeur worden gewijzigd, zon* der het geheel te schaden. Telken jarS kan dus bij de behandeling van de be* grooting het in het begrootingsjaar tA verhand met deze geleidelijke uitvoering.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1