□AMSiamMscnc Advertenties PH. J. de LEEUW DE RGELF mi Suikerziekte kan genezen! NieuwNieuw! StoomkokerS Wonderbakpan! Patentdwei! „The Magie"! TENTOONSTELLING KmcSerrusthuis „Betharrë' BEKENPgVSASCiMC 12 Oei. Opening Getrouwd: C. DE GRAAF Wzn. en C- VAN KLAVEREN, die, mede namens wederzijd- sclia femilie, hartelijk dank zeggen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. 1492 Leiderdorp, 11 October 1923. GEVRAAGD: EEN WERKSTER, enkel voor den Vrijdagmorgen. Verl. Munnikenstr. 49. 1434 ORGEL. Ter overnameeen zeer mooi AMERIK. SALONORGEL met 17 reg. waaronder prachtige Soloregisters, doorloopende Harp, Fluit, Schalmy enz. Te bevragen: H. DE NIEJr., Rapenburg 75. 1486 Kanaalstraat 17 b/d. H. Rijndijk Leiden Ontvangen i 14S3 voor Herfst en Winter Levering legen uiterst billijk prijzen Beleefd aanbevelend Bij dezen geeft H. SLE6TEN- HORST U kennis, dat hij zich heeft gevestigd als Bedienaar ter Begrafenissen. Beleefd aanbevelend, 1490 H. SLEGTENHORST, Magd Moonsstraat 64. PRIJSNOTEERING. Dik vet gerookt S;ek f2.75 Mager gerookt Spek f2.75 Rauwe Reuzel f3.50 Zuiver gesm. Reuzel f2.50 Zuiver gesm. Rundvet f2.50 Alles per 5 pond. G v. LEEUWEN Noordeinde 37, Telefoon 716. 7380 om contant geld, op Donderdag 18 Oct. 1923, des morgens 10 uur, te Zoe- terwoude H.R., op de Hof stede van Mej. Wed. A. H. v. LEEUWEN, van: 5 kalfdragende Koeien, 2 Klam vaarzen, 2 drachtige Zeugen, 40 Kippen, Brik (zoo goed als nieuw), Boeren wagen, Driewielkar, Paarde- tuigen, Landhekken, Bouw en Melkgereedschappen, waar onder Deensche Karn en eenig Huisraad. Een en ander een uur voor den verkoop te bezichtigen. 1488 Notaris RUIZEVELD. Prima SLAOLIE per 10 Liter f 0.70 per Liter. H. C. VISSER ZOON, Mare 38. 6£69 GEVRAAGD: EEN NETTE J0N6EN, 15 a 16 jaar, hoofdzakelijk voor den winkel, 1487 t. 33- A. F. IMS P'oortJvsïjk aan Zee. Huizen te koop van f4000,— tot f5000,G. KRAU, Duin weg 31, Nóordwijk a/Zee. 1453 Er is nu begonnen met de verzending van den Scheurkalender VOOR 1924 onder redactie van Ds. J. J. KNAP Czn. Dr. J. C. DE MOOR en J. C. DE KONING ALS PREMtEBOEK verschijnt ditmaal een verhaal uit den tijd van Leidens Beleg en Ontzet in 1574, door JOHANNES. Pr. ran den Kalender 90 ct. Pr. r. b. Koop dit jaar, den Maranathakalender met premieboek en voor eenige dnbbeltjes ontvangt gij iets waar van gij een heel jaar geniet, uitgave van Ondergete&kcnde verklaart hiermede, dat zij volkomen ge nezen is van hare Suikerziekte door den WelEd. Heer v. VUUREN (Directeur van „HER- B0RA", Celebesstr.56, Den Haag) en geeft hem het recht dit naar willekeur bekend te maken. Mevr. DASBERG DE WINTER, Burgemeester Roesstraat 42, 6021 Rotterdam. Schrijf nog heden aan LABO RATORIUM „HERBORA" en sluit postzegel voor antwoord in. Zeer lage S™ Prijzen van Electrische Ornamenten, Gas- Ornamenien. Schemerlampen voor Petroleum. Alle met Cretonne of Zijden Kappen. Bij zijn de magazijnen, waar U vwfraMjk zult slagen met Uw INlaJaarg- en WSnlerkleedingj Botermarkt 19 - LEIDEN - Haarlemmerstraat 143 Een firma ale de onze, die trots de malaise-tijden niet versaagt, maar doorgaat haar debiet uit te breiden (wij openden dezer dagen wederom een groolen winkel te Haarlem en onzen vijfden te Amsterdam) en daardoor oen reusachtigen gecentraliseerden inkoop heeft, KAN meer dan anderen. Vergelijk eens de prijzen van onze Heeren- en Jongens Regenjassen, Demi-saisons, Rag lans, Jekkers, Pantalons, Hoeden, Petten, Mode-artikelen, die op het oogenblik in de etalages staan, en U zult moeten erkennen, dat wij het beste aanbieden tegen den laagst mogelijken prijs. i van de N.V. „Nieuwe Leidsclie Ccurant", D.-R. Dagblad voor Leiden en Omstr- Dit nieuwe Sportblad, dat in positiefChristelijken geest zal worden geredigeerd en waaraan verschillende voor aanstaande mannen, werkzaam op bet terrein van de opvoeding der rijpere jeugd, hun medewerking verleenen, zal "de volgende rubrieken bevattenGymnastiek, Korfbal, Schermen, Athletiek, Voetbal, Lawn-Tennis,, Padvinderij, Watersport, Kampeeren, Zwemmen. De abonnementsprijs van dit op fraai gesatineerd papier bedrukte, met foto's verluchte CHRISTELIJK SPORTBLAD (minimum 8 pagina's) bedraagt per kwartaal slechts f I.» (franco per post bij vooruitbetaling). Losse nommers MV. ct. De gelegenheid zich als abonné op te geven, is thans reeds opengesteld bij MAATSCHAPPIJ VAN LEVEN SVER ZEKER IN G WenschS U niet ie duur uit ie zijn bij 'tkoojGèïï vr_; - :i PIANO ORGEL INBOUWP3ANO bezoekt dan onze Magazijnen. Wij brsngan een uitgebreide collec.ie van aanbevolen fabri katen, zoowel in de eenvoudigste, als wel moer duurdere merken en verkoe,pen tegen LAG& PRIJZEN. 999 IPbSJ DiF yFFP ROTTERDAM JUö. lit Oi-Lri Hoofdkantoor ROTTERDAM. Oostzeedijk 34/32. Vraagt gratis Catalogus en inlichtingen omtrent ons speciaal HUURSYSTEEM Koken van drie gerechten tegelijk met éa met 60 °,0 gasbesparing. Bakken en braden zontler oven met de met 70 °/0 gasbesparing. Dweilen zonder bukken met de 149< v.h. Fa. J. C. BERNARD VISCHMARKT - TeSef. 4?$ Centraal Nederlandscli Gom' „RAMP JAPAN 1923". Afdeeling LEIDEN. OPENING van de van Japansche Prenten en Lalwsrka uil de verzamelingen van 's Rijks Ethnographisch fóuseunv, Vrijdagmiddag 12 dezes-, ten 2 ure, in li Stedelijk Museum „DE LAKENHAL". Toegangsprijs, ten bate van da slachtoffers, fi 0.25. Namens het Dagelijksch Bestuur: Mr. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Voorzitlj Mr. M. B. VOS, Secretaris. 7858 G. REIMERINGER, Penningmeester. DIEREK. Opname van alie Gezindien. Geopend Winter en Zomer. *Sgseciaa! voor arme Hel!. Kinderen. 30 October a.s. gratis opname van arme HoUandscl Kinderen uit het Roergebied. Steunt ons liefdadig doei en wordt lid onzer Stichting. Als AGENTESSE voor LEIDEN en OMSTREKEN is aangesti Mej. A, DE VOS te Rijswijk. Namens het Bestuur: 1489 A. J. N. DOUSI, Dir. H. ONNES, Secr.-Penningmeestj Secretariaat: Rijswijksche weg 476, Den Haag. Volkslezing te Sassenfreinl op Vrijdag 12 October, c!es avonds om 3 uur, in de Zaal van den heer HOOGSTRATEN. Spreker: De Openlucht-Prediker D. PRINS, van Amsterdam. Onderwerp: GEEST DES TBJÖS' Vrij Entrée. - Allen hartelijk wel*oil 1485 Het Comité. Winkel in Pluimveevoeder en Fourag! IAURITSSTR. 28. Door mijn bekendheid op de Groothandels beurzen zal het mij mogelijk zijn te leveren voor prijzen nauw aansluitend aan do Groothandel prppp Mijn reclame is kwaiiieit. Boecfd aanbevelend j. GLs^F.ey.F, $4eeeh wetdreft de the ireruroccA&sty 3ieeds xeAeojcen in Uur acAxmy. Hooger, hooger stijgt de vliegmachien', 29s Hooger, d.i. grooter wij „ERA's" afzet zien. Want „ERA" is HET merk voor Schoencrême (Poetsextracl leder te voldoen is waar „ERA" steeds naar tracht Bij die puike waar geve wij nog „EBA"-bons present Waarvoor in ruil cadeaux, nog velen onbekend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4