AGENDA. I DONDERDAG 11 October OegsU geest. Unierode door Ds. I. Voor» steegh van Katwijk. School Morschweg. 'Aanvang half acht. VRIJDAG 12 October. Leiden. Ope ning der Tentoonstelling ten Late van d« „Ramp Japan"- in de Lakenhal des mid dags te 2 uur. VRIJDAG 12 October. Sassenheim. Evangelisatie-samenkomst zaal Hoog straten. Aanvang 8 uur. Spr.: de heer D. Prins van Amsterdam. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 8 tot en met Zondag 14 Oct. waargenomen door de apo theek van den heer H. J. M. Proot, Maars manssteeg 17, Tel. 435. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. evenwel de hij beschikking van den Mi nister van Arbeid, Handel en Nijverheid d.d. 21 September j.l. verleende premie ad f42.600.(f300.per woning)zoo dat dit voorschot wordt teruggebracht tot f 355.000.In totaal beloopt derhalve het door de gemeente te verleenen hypo thecair crediet f 521.850.—. Aan de eigenlijke bouwkosten ligt een raming van f2800.—. per woning ten grondslag. Hoewel de Regeering meent, dat tegen woordig voor woningwetbouw met f2600.— kan worden volstaan en er dus wellicht aanleiding bestond thans ook dat bedrag aan te houden, besloten B. en W. het bedragvan f 2800.-» als raming to handhaven. Hierin alsnog wijziging te brengen, zou slechts tot vertraging leiden, En voor het geval bij de aanbesteding mocht blijken, dat de aannemingssom niet in redelijke verhouding staat tot de alsdan geldende prijzen van bouwmate rialen enz., dan zouden B. en W. zoo noo- dig nog gebruik kunne makenvam hunne bevoegdheid om de machtiging tot de gunning te weigeren." Aanleg verbindingsweg. De Vereeniging voor Christelijk Mid delbaar Onderwijs en de Naamlooze Ven nootschap Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Beperkt Be zit", verzoeken den Raad, medewerking te willen verleenen tot den aanleg van eene straat, welke eene rechtstreeksche ver binding zou vormen van den Rijnsburger weg met den Maredijk en door adressan ten gedacht wordt te zullen loopen op een afstand van 35 M. ten Noordwesten van- en evenwijdig aan de Poelwetering. De gevraagde medewerking zou hierin ba staan, dat de gemeente Leiden op zich neemt alle kosten van bedoelden straat- aanleg, voorzooveel die een bedrag van ten hoogste f 20.000, hetwelk do vorengemelde maatschappij bereid is daarin bij te dra gen, te boven gaan. Deze maatschappij wil voorts den voor het doel benoodigden grond om niet aan de gemeente afstaan. Adressanten gronden baar verzoek voornamelijk op de overweging, dat de totstandkoming van de ontworpen straat een „algemeen en stadsbelang" is te ach ten, aangezien naar hare meening een goede verbinding van den Rijnsburger- weg met den Maredijk ten eenenmale ont breekt, terwijl zij er verder op wijzen, dat na den aanleg van den nieuwen ver bindingsweg de last, thans bij het pas- seeren van den spoorwegovergang op den Rijnsburgerweg vaak ondervonden, groo- tendeels zou worden opgeheven, daar het dan mogelijk zou zijn het verkeer, voor zoover noodig, via Mare, Rijnsburgersin- gel en Maredijk te doen plaats hebben. Met de Commissie van Fabricage zijn B. en W. van oordeel, dat bet belang, dat de gemeente van dezen straataanleg zou kunnen hebben, de daarvoor gevraagde financieele medewerking in geenen deele wettigt. De totale kosten toch van den ont worpen, 535 M. langen weg, worden dezerzijds begroot op f 73000, zoodat, na aftrek van de bijdrage van de maatschap pij „Beperkt Bezit", niet minder dan on geveer f 53000 ten laste van de gemeente kas zou komen. Aangezien bedoelde verbindingsweg niet noodzakelijk is en bovendien uiterst gebrekkig, achten B. en W. een uitgave als hier noodig zou zijn, niet gerecht vaardigd. Melkverkoop op Zondag. B. en W. stellen voor afwijzend te be schikken op verzoeken van de afd. Lei den van den Gentral en Bond van Trans portarbeiders en den R. K. Bond van Transportarbeiders, om een verordening vast te stellen waarbij bet venten en ver- ïoopen van melk op den openbaren weg ap Zondag verboden wordt. Aangezien deze zaak onder de Zon dagswet valt is er naar 't oordeel van B. sn W. geen plaats voor een gemeentelijke verordening als hier gevraagd wordt. Door B. en "W. wordt voorgesteld de subsidie voor de „Vakshool voor Meisjes" iver 1923 te verhoogen met f2550.en ie brengen op f 18.157. B. en W. stellen den Baad voor de afsluiting van do Kennewegsleeg in dier 7oegc te verrichten, dat de afsluiting zich uitstrekt vanaf 2 M. van den hoek Apo- lliokersdijk tot pl.m. 6 M. van den hoek Haarlemmerstraat. Het urinoir aan de zijde van den Apo- Ihekersdijk en do achteruitgang van liet Aafé Haarlemmerstraat blijven dan vrij. Ongemcnsicrde trawlvisschers. In een geschil iusschen den Baad van Arbeid alhier on een reeder te Katwijk over den verzekeringsplicht van onge- .nonsferde schepelingen ter trawlvissche- rij is dezer dagen door het hoogste rechtscollege, den Centralen Raad van Beroep te Utrecht, uitspraak gedaan. Met vernietiging van een uitspraak van den Baad van Beroep te 's Gravenhage welk© geen verzekeringsplicht aannam, werd do beslissing van het Bestuur van deu Raad vu» Arbeid- w<dfc voor deze schepelingen premie had gevorderd, be vestigd. Daarmee staat nu onomstootelijk vast, dat voor deze schepelingen moet worden geplakt. Voor de Katwijksche visschers- bevolking is doze uitspraak van veel be lang, daar het nu niet meer kan worden betwijfeld of de vissckers wel onder de Invaliditeitswet vallen. Do voordeelen dezer wet: Ouderdomspensioen, invalid! teitsrente, weezen- en weduwenpensioen enz. komen hen dus onbetwist ten goede. Tabakstripsters-ihuiswerksters. I Door denzelfden Centralen Raad van Beroep werd gegrond verklaard het be zwaar van een tabaksfabrikant alhier, te gen het zegeltjes plakken voor een ta- bakstripster die thuis deze arbeid ver richtte. Voor deze arbeidsters zal dus geen premie meer door den Raad van Arbeid worden gevorderd. Men deelt ons mede dat de collecte, gehouden in de samenkomst in de Hoogl. kerk j.l. Dinsdagavond ten bate van de inwendige restauratie der Mare kerk, heeft opgebacht de som van f100.— Bij Kon. besluit van 9 dezer is, te rekenen van 1 dezer, aan mr. A. G. Vis ser van IJzendoorn, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op zijn ver zoek, eervol ontslag verleend als hooglee- raar aan de Rijksuniversiteit alhier met dankbetuiging voor de als zoodanig be wezen diensten. 18 Oct. a.s. hoopt de heer P. Wil schut den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar in dienst trad bij den heer E. A. v. d. Voet Mr. Smid, Morschweg. De heer W. Keereweer alhier hoopt Zaterdag 27 October a.s. te gedenken dat hij 40 jaren in functie is bij de N.V. Uitgeversmaatschappij v./h. A. W- Sijt- hoff, alhier. De gistermiddag in den Foyer der S taxisgehoorzaal gehouden „verfcelmid- dag" waar Zendeling D. A. Bout sprak over den zendingsarbeid op Nieuw-Gui- nea is uitnemend geslaagd. Eeai 300-tal schoolkinderen luisterden met gespannen aadacht naar hetgeen hun werd medegedeeld. In een afzonderlijke' samenkomst werd ook voor Zondagschoolkinderen opgetre den. Door het Comité „Ramp Japan 1923" is in de Lakehhal alhier een ten toonstelling van Japansche prenten en lakwerken georganiseerd, waarvan de op brengst zal strekken ten bate van de ramp in Japan. De Ring Leiden van den Chr. Bond van Gemengde konen in Nederland hoopt op 24 October a.s. een uitvoering te geven in de Remonstrantsche Kerk aan de Hoogl. Kerkgracht. Door een drietal vereenigingen zullen liederen ten gehoore worden gebracht ter wijl ter afwisseling Mej. A. v. d. Reijden (zang( en de heer Fr. de Nie (orgel) solo- werken zullen geven. Ds. Joh. W'. Groot Enzerink, die naar wij gisteren mededeelden in het Diaeonessenhuis aan de Witte Singel werd opgenomen, onderging met gunstig gevolg een blindedarm-operatie. Zijn toestand was hedenmorgen bevredigend. De termijn van toelating voor bet lidmaatschap van het Chr. Gemengd Koor ,Con Am ore5' wordt op 1 November a.s. gesloten voor ben, die deel willen nemen aan de uitvoering van bet in studie zijn de werk „Das Lied von der Glocke", dat medio Januari zal worden uitgevoerd. Wegens verandering in inrichting van den dienst bij de Landsgebouwen is met ingang van 1 Nov. a.s. eervol ontslag verleend aan Th. T. Slinger, bouwk. amb tenaar 1ste klasse bij de onderwijsgebou wen, P. de Wilde, idem 2de Masse, en P. M. J. v. Oerle, distritsbouwkundige bij onderwijsgebouwen, allen alhier. De slager v. G. gaf een hond die in zijn winkel 'n feluk vleesch trachtte te be machtigen met een mes een slag op den neus, zoodat deze begon te bloeden. De(n) eigenaar (esse) gaf dit aanleiding een klacht tegen den slager in te dienen we gens dierenmishandeling. Alhier is in arrest gesteld zekere J. M. P., die een rijwiel bad gehuurd met de klaarblijkelijke bedoeling bet niet meer terug te brengen. Een vervolging is ingesteld degen een huisvader alhier, die onzedelijke han delingen heeft gepleegd met zijn lG-jari- go dochter. De politie stelt sedert eenige dagen een onderzoek in naar de oorzaak van den dood van een pasgeboren kind, waar- an de moeder een 15-jarig meisje is. BliSftENUIND De Bier- en Thee-belasting. Ingediend is het reeds aangekondigde- wetsontwerp, strekkende tot verhooging van den accijns op bier en van het invoerrecht op bier en thee. In de Memorie van Toelichting wordt op gemerkt. dat reeds te anderer plaatse is uit eengezet, dat de toestand der schatkist ver werking der inkomsten noodzakelijk maakt. Do keuze van middelen om tot verster king te geraken is echter niet groot, indien men let op de vele cn vitale belamgen van ons volk, die door nieuwe belastingen wor den geschaad. De minister heeft onder die omstandigheden gemeend, onder meer ook verhooging yan den bieraccijns *n i« ver band daarmede tevens van 't invoerrecht <5p bier en op thee, als zijnde het minst aan bezwaren onderhevig, te moeten voorstellen. Door tegelijkertijd een boogere belasting te vorderen, zoowel van hier als van thee, stelt de minister zich voor te bevorderen dat de nieuw op te leggen lasten gelijkmatiger zullen drukken over de bevolking der ver schillende deelen van het land, dan het val zou zijn indien slechtB één dier artike len werd belast. Om deze reden acht de minister het dan ook raadzaam de verhooging van het in voerrecht op beide genoemde artikelen reeds bij dit wetsontwerp voor te stellen, dus afgescheiden van het wetsontwerp tot technische herziening van bet tarief van in voerrechten dat hij eerlang hoopt in te die nen. De accijns van bier beloopt thans w deld ruim f 0.02J4 per liter, welk bedrag bij aanneming van bet ontwerp zal klimmen tot bijna 7 cent per liter, een verhooging die den bierprijs in koffiehuizen niet belangrijk omhoog behoeft te jagen, te minder waar deze op dit oogeriblik toch reeds door de be langhebbende mët moeite op het bestaande hooge peil wordt gehouden. Toch zal, ook indien de toeneming van het bierverbruik, die sedert 1918 geleidelijk plaats beeft, door de verhooging mocht tot staan komen of zelfs eenige daling daarin mocht ontstaan, de maatregel een bate afwerpen van pl.m. f 6.000.000.—. Wat bet invoerrecht op thee aangaat, bet- welk thans f 25 per 100 kilogram bedraagt, dit zou naar de meening van den minister zonder overwegend bezwaar tot f 100 per 100 kilogram kunnen worden opgevoerd. De ban del in dit artikel geschiedt met liet oog op het tegenwoordig bedrag van bet invoer recht toch reeds nagenoeg uitsluitend met gebruikmaking van het entrepotstelsel en zal dus deswege door de voorgestelde ver- booging geen grootere moeilijkheden onder vinden, terwijl overigens het meerdere be drag niet van dien aard schijnt dat daar van een belangrijke vermindering van het gebruik van thee is te duchten. Van de voorgestelde verhooging van het invoerrecht op thee is voor de schatkist een hoogere bate van f 7.000.000 's jaars te ver wachten. In totaal is dus een hoogere inkomst te verwachten van f 13.075.000 's jaars. Hef ontslaan der gehuwde ambtenaressen. Door mejuffrouw Westerman zijn aan den Minister van BinnenJandsche Zaken en Landbouw, Voorzitter van den Raad van Ministers, de volgende schriftelijke vragen gesteld: 1. Bevat bet gerucht waarheid, dat de Regeering besloten heeft, alle gehuwde ambtenaressen met ingang van 1 Januari 1924 te ontslaan? 2. Zoo ja, is de Regeering dan bereid mede te deeleni welke overwegingen tot dit besluit hebben geleid en of dit ontslag een deel uitmaakt van een geheel stelsel matig plan van afvloeiing, waarbij in de eerste plaats de ;bela<ngen van den dienst worden behartigd en waarbij ook voor alle andere groepen gelijke dienstoverwegingen gelden als voor de gehuwde ambtenares sen? 3. Indien op grond van diens to ver wegin gen ointslag aan gehuwde ambtenaressen zal worden gegeveni, acht de Regeering het dan niet billijk een individueele behande ling der gevallen toe te passen, zoodat ge huwde ambtenaressen tegenover wie geen dienstbezwaren gelden, zullen worden ge handhaafd? Bezuiniging op Onderwijs. Naar de T e 1 e g r. verneemt, werd er bij het afdeelingsonderzoek in de Kamer met nadruk op geweaen, dat op de onderwijs- begrooting een sterke bezuiniging moet worden toegepast. Het denkbeeld werd overwogen aan de regeering den wensch kenbaar te maken, om meer het combi neeren van klassen, wat vooral in de laag ste klassen gemakkelijker zal vallen, toe te passen. Een geruclit als zou de regeering plan nen overwegen om de leerstof zoo te be perken, dat men met een vierjarige school zon kunnen volstaan, werd bij onderzoek onzerzijds te bevoegder plaatse volkomen praematuur genoemd. Men gaf ons toe, dat do regeering weliswaar wijzigingen overweegt, die voornamelijk bet zevende leerjaar zullen betreffen. De bloembollen-cultuur in Nederland. Blijkens het verslag over deni Landbouw neemt bet grondoppervlak, beplant met bloembollen, gestadig toe, nJ. van 4911 H.A. in 1921 tot 5243 H.A. in 1922. In de provincie Noord-Hclland was de toename 400 H.A. De Hooge Raad van Arbeid. Bij K. B. is met ingang van 2 October aan den heer G. Baas Kzn., te Amsterdam, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als plaatsvervangend lid van den. Hoogcn Raad van Arbeid, teider dankbetuiging en is, voor het tijdvak van 2 October j.l. tot en met 25 November 1924, benioemd tot plaatsvervangend lid van genoemden raad de heer C. Smcenk, te Arnhem, onder be paling, dat deze zal optreden ter vervan ging van bet lid van den Hoogen Raad van Arbeid K. Kruithof, te Rotterdam. De ambtenaren der Kanier van Koophandel. Naar wij vernemen heeft de Minister van Arbeid, dezer dagen aan de Kamers van Koophandel in ons land een circu laire gezonden, waarin hij' mededeelt, dat hij de begrooting dezer Kamers niet zal goedkeuren, tenzij aan het personeel der Kamers een salarisverlaging van 10 pCt. wordt toegekend, met ingang van 1 Jan. 1924. De minister motiveert dit door te wijzen op den zorgwekkenden toestand, waarin inzonderheid handel en nijverheid op het oog'enblik verkeeren, hetgeen hem voor de noodzakelijkheid stelt, uit te zien naar middelen, die er toe kunnen leiden, bepaaldelijk op deze takken van volks bestaan van overheidswege gelegde gelde lijke laslen zooveel mogelijk te beperken. JVordt bii de begrooting der Kamer van Koophandel niet deze aftrek toegepast, dan zal de minister daaraan zijn goed keuring onthouden. De Vlootwet. Op de vragen van den heer Dresselhuys betreffende openbaarmaking van bet oor deel van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië ten aanzien van het aanhangige ontwerp Vlootwet en de daaruit voortvloeiende geldelijke gevolgen, luidt het antwoord Van den heer De| Graaf fMinister van Koloniën, dat, waar de verantwoordelijkheid voor de indiening van wetsontwerpen, ook voor zooveel Ne derlandsch-Indië betreft, bij de Regeering berust, de ter zake betrekkelijke adviezen van den Gouverneur-Generaal beschouwd moeten worden als uitsluitend voor haar bestemd. Wat betreft openbaarmaking van der gelijke adviezen aldus de Minister kan mijns inziens geen andere gedrags lijn worden aanvaard dan die, welke no pens openbaarmaking van corresponden tie tusschen Minister en Landvoogd in het algemeen geldt. Tegenover zoodanige publicatie sta ik principieel afwijzend, in de eerste plaats wel, omdat zij mijns inziens moet leiden tot ondermijning van de voor een vrucht baar beheer van de kolonie onmisbare vertrouwelijke samenwerking tusschen Minister en Landvoogd. Ik zie geen termijn om in zake het aan hangig ontwerp Vlootwet van de alge- meene gedragslijn af te wijken en kan daarom tot mijn leedwezen geen gevolg geven aan het verzoek om het oordeel van den Gouverneur-Generaal nopens die aan gelegenheid aan de Kamer kenbaar te maken. Het anti-Vlootwet-comité heeft telegra fisch aan de Tweede Kamer verzocht, de Vlootwet thans niet aan te nemen we gens de moelijke financieele omstandig heden van Indië. Bezuiniging bij de Marine. Ingediend is een Nota van Wijzigingen deir Marinebegroot ing 1924, waarbij het eindcijfer verminderd wordt met f 53.915. Bezuiniging bij Oorlog. Naar gemeld wordt, zal het Centraal magazijn van militaire kleeding te Delft worden opgeheven. Het aldaar -werkzaam zijnde personeel zal voorzoover noodig te werk worden ge steld bij het Centraal magazijn te Am sterdam. BUITENLAND DE CRISIS IN DUITSCHLAND. De verwarring stijgt ten top. Twaalf millioen mark voor één cent. Fransche tegenwerking. Het economische leven van Duitsehland staat op het punt dol te worden. Na e>en noodelooze politieke crisis komt schrijnend de economische ellende weer voor den. dag. Een ontzaglijk gebeuren speelt zich in Duitsehland af. Eenerzij ds zien we hele een aantal niets ontziende kapitalisten van het genre-S tin nes die genoeg buitenlandsche waarden bezitten, in grondeloos egoïsme hun. land mee helpen ten gronde richten, anderzijds roode volksverleiders, dio krampachtig vasthouden aan een arbeidsdag van 8 uren alsof er geen boogere belangen wareni En tusschen deze twee grootmachten wordt de tusschenklasse vermalen en ver pletterd. Hoe do vork op dit oogenblik in de steel zit., valt niet precies te zeggen. Het vermoeden heerscht alleen, dat Stin nes achter de schermen stookt en de cata- strophale daling van do mark in de band werkt.. Anderzijds geven de roode leiders dan bun ongemotiveerd volhouden aan een fictie de teugels in handen van ben dio zij bet meest schuwen. Tot besluit is het Poincaré. die met zekere voldoening bet conflict in de hand werkt. Het wordt den vreedzamen toeschou wer van den onbloedigen strijd bang om het hart. Er zit voor ons een teekenendo waar- beid in dit wereldgebeuren,: „Wie God verlaat, beeft straf op straf te vreezen." De werkelijkheid is zoo bard, zoo mee- doogenloos. Het egoïsme en de haat vieren overal hoogtij. Dat blijkt ook weer duidelijk uit de onderhandelingen over de hervatting van den arbeid in het Roergebied. Van Berlijn uit wildo men met do Fran- schen en Belgen onderhandelen over het horvatten van den arbeid. Poincaré voelt zich evenwel sterk en zegt met zooveel woorden, dat hij niet met de Duitsche regeering aan één tafel wil zitten. Met negatie van de wettige regeering sluit do machtige man contracten met particuliere^. Do figuur van Poincaré wordt wel die van een Shylock. Langzamerhand denkt hij zoo het Roer gebied er onder te krijgen. Gestadigen drup Donker ziet de toekomst er uit, en daar om is het te tragischer, dat de bevolking van Duitsehland telkens weer blij ge maakt wordt met een doodo musch. Zoo doet thans weer de ronde, dat en kele Amerikaansche bankiers de mark weer zullen stabiliseeren. Och arme desondanks steeg de dollar gisteren te Berlijn van 2 tot 4.... tot 7 milliard. Evenredig daarmee vliegen de prijzen dei' levensmiddelen omhoog. En de regeering? De regeering doet niets kan niets doen. Het nieuwe kabinet-Stresemann is zwakker dan hot eerste. Als straks hefc „Ermachligungsgesetz" kracht van wc& heeft, zal blijken:, dat do daarin obgendi*^ men bepaling, dat de Rijksdag elke di&> tatorwile maatregel Van de regeering oiif? gedaan kan maken^ do hoofdbedoeling van deze illusoir maakt. Immers, men- wil\ den' Rijksdag tijdelijk uitschakelen, lioofK er echter niet aan gedacht, dat deeocia-l listen meer dan 1/3 der totale stemmend bezitten, en dus onmiddellijk na een' ookase, die bun niet aanstaat, den uitge-H schakelden Rijksdag volgens de. Grondt wet weer bijeen kunnen roepen. De nieuw© Minister van Financiën is op» financieel gebied een leek. De groepen om: a Stinnes zullen voortgaan de regeering da-f gelijks een stok tusschen de beenjen to. schuiven». Onder zulke omstandigheden wordt het zoo zonneklaar, in wolko richting thans gestuurd wordt, dat elk optimisme toch waarlijk misplaatst mag heeten. Inmiddels heet het dat Streseniaim de, volgende maatregelen zal treffen: le. op,- richting van een valuta-bank; 2e. stop zetting van do bankbiljetten-pers; 3e. bc- perking van de Rijksuitgaven'; 4e. beperk' king van den invoer; 5e. intrekking van: verschillende demobilisatie-verordeningen. (Dit laatste betoekeni o.a. de annuleering van de verplichte tewerkstelling van oor-' logs-invalieden.) Of d© machtiging tot het uitvaardigen van dergelijko besluiten zal worden ver leend moet heden blijken. Daar vor het verleenon van deze be voegdheden de grondwet aangetaat wordt, moeten van de 400 rijksdagleden minstens 310 aanwezig zijn. Yan dezen moeten weer, 206 voor het wetsvoorstel stemmen'. Be halve de communisten en de Duitsch-na- tionalen zullen omtrent 30 socialisten en 15 leden van de volkspartij zich onzijdig ha/udien of tegenstemmen. Dagen de voor standers echter in voldoenden getale op, dan is het pleit gewonnen. Naar uit goede bron vernomen wordt', il de regeering zich, als zij verslagen] wordt, niet gerechtigd achten daaruit dö gewone parlementaire conclusie te trek ken, maar zal zij zich, gezien den zeeh precairen toestand, waarin het land ver keert, verplicht achten tot buitengewone 8tappen over te gaan. Krijgt zij haar wetsvoorstel er door, da-ri kan m>en' de eerstvolgende dagen een war©' hagelbui van dictatoriale maatregelen ver wachten, welke do bedoeling hebben aller* eerst in den financieelen nood te voor* Hitier treedt af. Do 5,Reichsflagge" een van do belang rijkste onderdëclen van den Kampfbund van Hitier, heeft in hare vergadering te Neurenberg verklaard, dat zij zich achter Von Kahr en diens politiek schaart. Dit besluit heeft Hitier aanleiding ge geven do leiding van de ,,Reiclisflaggo" neer te leggen. De Fiume-kwestie. „Politika" meent te weten, dat de voor genomen samenkomst van Mussolini, met Pasjitsj niet plaats zal hebben, daar do huidige stand der Fiume-kwostie niet ver oorlooft, er een positief resultaat van t© verwachten. De ontmoeting, voegt het blad er aan toe, zal meer resultaten kunnen! opleveren, wanneer do in gang zijnde on derhandelingen ten einde zijn gebracht. Sensationeele ontvluchting. Drie gevangenen, die in Londen we gens inbraak terecht zouden staan, zijn! gister op sensationeele wijze ontvlucht. Met ©en, metaalzaag, welke zij waar schijnlijk hier of daar hadden bemach tigd, hebben zij de staven van hun cel weten door to zagen, waarna zij op het dak zijn geklommen en voordat alarm kon: worden gemaakt wisten te ontvluchten. 'fi KORTE BERICHTEN. Reuter meldt uit New York, dat al daar op straat een vermetele diefstal werd gepleegd. Een klerk ging ojndcr gclcido naar oeui bank met een bedrag van 12.500 dollar» Plotseling werden zij door een viertal ge wapende mannen angovnllen, dat ©en der geleiders doodde en daarna, den klerk het geld afhandig maakte. Wel werd een der vier bandio'en door een der geleiders ge dood. doch do andere drie wisten, met het geld in hun auto te ontkomen. Do prins van Wales zal Zaterdag Canada vorlaten en met do ..Kmpres» of France" nar Engeland terugkeeren. Naar do Berlijnscho bladen melden, is door do Duitsclio douanen to Bodenbacli do leider van een groote verzekeringsmaat schappij to Berlijn, in wiens bezit vreem de valuta ter waarde van 40 billicen marlc gevonden zijn, in hechtenis genomen. Op de Berlijnscho levensmiddclenU marlet zijn do prijzen gisteren weer gewel dig gestegen. Voor vet een vorliooging van honderd millicen mark per kilo. Bonvrij brood kost van lieden af 110 millioen mark. Reden daarvan is, dat de meelprijs gisteren met meer dan een mil liard mark per honderd kilo steeg. De Zweedscho liberalen, onder wie ui liet voorjaar een scheuring was ontstaan in verband met de drankverbod-kwestio hebben zich thans weder tot één partij vereen,igd onder leiding van Löfgren. Do Duitscho rijksdag nam in lezingen] j de vierde aanvullingsbegrooting over 1923 aar, krachtens welke door leeningen oh uitgifte van schatkistpapier een bedrag van 573.000 billioen mark zal worden op genomen. Hiervan zijn 30 billioen- ma-ik^ bestemd votor do aanschaffing van brood koren. 1 De Rijksweerminister heeft tot liauef,; order de „Rot© Fahne" verboden, da am dezo oproept tot voorbereiding van de al-', gemeen© politieke staking en dc soldaten van de Rijksweer opwekt tot ongohcor-^ zaamlieid en actiovo deelneming aan d© politiek. Volgens berichten uit Japan koeren.^ de vluchtelingen meer en meer naar Tc* kio terug. Het aantal inwoners bedraagt thans 252.000; er zijn 56000 noodwoningen gebouwd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2