Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS ■gr In Leiden en buiten Leiden r waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 Per week f 0.19 Franco per post per kwartaal ..TV. f 2.90 4üe JAARGANG. - DONDERDAG II OCTOBER 1923 - No. 1059 BureauHooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 V Wij houden koers I De vraag kan worden gesteld of de Vlootwet en alles wat daarmee verband houdt ons als we toch niet in staat zijn over de bijzonderheden te oordeelen dan onverschillig moet laten. En dan spreekt het wel vanzelf, dat deze vraag in ontkennenden zin moet worden beantwoord. Al kunnen we over do onderdeelen geen zelfstandig oordeel vellen, took hebben we in deze zaak positie te kiezen. En dat kunnen we het best doen door onze ervaring te raadplegen en na te gaan welke mannen en welke partijen ge toond hebben ons vertrouwen te verdie nen. Wie een gevaarlijk vaarwater moet oversteken zal zoeken naar een betrouw baren bootsman die getoond heeft voor zijn taak berekend te zijn, maar hij zal zich niet toevertrouwen aan een leidsman, die of niet op de hoogte is of die hem met open oogen tracht te bedriegen. Welnu, die ervaring hebben wij. Toen Minister Golijn enkele jaren gele den met zijne legcrplannen kwam, stak daartegen ook een geweldigen storm op. Er waren opposanten die het goed be doelden, maar die nu eenmaal leefden bij de gedachte dat oorlogen in de tcekomst tot de onmogelijkheden zouden bebooren, waarom het niet noodig was aan landsverdediging bijzondere aandacht te schenken. En er waren anderen die het geld voor het leger uitgegeven, als weggegooid, be schouwden en die in bet pogen van de Regeering niets anders zagen dan een militair drijven. Maar Minister Golijn wist koers te houden en hij rustte niet voor het beoog de doel was bereikt. En de uitkomst leerde dat de volkslei ders die tegen hem in het geweer kwa men, noch bet water, noch den koers kenden. Was bun advies gevolgd dan zou in 1914 onze landsboot hopeloos zijn ge strand. Onze neutraliteit zou zijn geschonden, ons land zou het tooneel zijn geworden van den afgrijselijken krijg en veel meer dan nu zou ons volk onder de oorlogsge volgen hebben gezucht. Hadden we in 1918 Mr. Troelstra kapitein gekregen op bet schip van Staat, dan was oók ons land naar de revolutie gevoerd en zouden we liier een soortge lijke verwarring hebben gezien als in an dere landen, met als gevolg het verlies van onze volksvrijheden en 't gebukt gaan onder een ondraaglijke dictatuur. Zullen wij zulke leiders volgen? Moeten dat de mannen zijn, d:e ons volk zullen hebben te leiden? Zullen we op het compas gaan zeilen van mannen die in 1918 getracht hebben ons volk regelrecht naar den ondergang te sturen en die zich thans niet schamen, opzettelijk en welbewust ons volk dooBf leugenachtige voorstellingen te mislei den? Maar immers dat kan niet. Wie een door de practijk beproefden gids heeft, verlaat dien niet om hem te verruilen met iemand die getoond beeft compas nooh vaarwater te kennen en die op het meest critieke moment zijn ver stand overboord gooide. Wij willen koers houden! Daarom laten wij in deze in vele op zichten criüeke dagen beproefde en be trouwbare gidsen als Golijn en Idenburg en Schokking en anderen niet los, maar we blijven ze volgen ondanks den smaad en den hoon van de tegenpartijen. Wij houden koers! Een revanche-Soeht. Van Sociaal-Democratische zijde 'wor den pogingen gedaan om in Katwijk nieuwe relletjes uit te lokken naar het schijnt. In Het Volk van gisteravond kwam althans de volgende oproep voor: In overleg met de partijafdeeling Leiden en het par tij ge west Zuid-HolV land wordt Zaterdagmiddag weer door de Haagsohe Partijfederatie een groo- te fietstocht naar Katwijk georgani- seerd. De federalie-sekrelaris verzoekt ons, de fietsers onder onze lezers op te wek ken in massa aan dezen fietstocht deel te nemen, j Is zoo'n aansporing nog noodig? De namen Katwijk en A.J.G. zeggen, dunkt ons, genoeg. Onze lezers zijn de mishandelingen, den door het dorp marcheerenden A.J.G.-ers aangedaan, nog niet vergeten. Zaterdag zullen wij, volwassenen, het antwoord geven. Niet, natuurlijk, met de wapenen der harha ren. Maar door verspreiding van lek- tuur en door een demonstratie die zal klinken als een klok! Zaterdagmiddag 3 uur vertrekken de fietsers van het Volksgebouw. Om 4 uur vinden zij aan de Haagsohe Schouw de Leidschc en andere vrinden, waarna gezamenlijk naar Katwijk doorgereden wordt. Licht meenemen. Wij vertrou-J I I wen dat ln dezen geestelijken revanche- 1 tocht zeer vele Hagenaars zullen mede- rijden. Wie rekening houdt met de geprikkelde stemming van enkele weken geleden en ziet de wijze waarop bovenstaande op-, roep is geredigeerd, die zal het met ons eens zijn, dat we hier met een poging te doen hebben om nieuwe relletjes uit te lokken. Eerst een herinnering aan de gepleeg de „mishandelingen" en dan een oproep om „het antwoord te geven" en „revan che te nemen". Natuurlijk niet met de wapenen der barbaren. Maar dan toch op zoodanige wijze dat de Katwjjksche bevolking geprikkeld wordt en getart. Wij weten niet of voor deze demonstra tie toestemming is of wordt gegeven. Mocht dat wel het geval zijn, dan ver trouwen wij echter dat de Katwijkers z?ch verstandiger zullen toonen dan de Soc. Democratische leiders en dat zij dit uittartcnde optreden met een hooghartig stilzwijgen zullen beantwoorden. STADSNIEUWS. 45-Jarig Jubileum Chr. J. V. „Dient den Heer". „Dient den Heer" bestond gisteren 10 October, 45 jaar. Onder do vele, en ook oudere vereeni- gingon van gelijken aard die hier ter plaatse arbeiden zullen er toch weinigen zijn, die zicli bij het Christelijk publiek zoo'n populairen naam hebben gemaakt als deze. Voor het grootste deel is dit te danken aan het eigenaardig karakter dat de werkzaamheden der vereeniging droegen, in welke de idee van het Ned. Jong. Ver bond, waarhij ze is aangesloten, steeds zeer sterk naar voren trad. Behalve met de ontwikkeling harer le den inzake belijdenis en historie, hield de vereeniging zich n.I. en eooral in de laatste jaren bezig mot tal van andere takken van arbeid, die a'len min of meer reeds het practische leven bedoelen ie beïnvloeden. Als zoodanig zij o.m. genoemd de sec tie Leiclen van geheelonthouders in het N. J. V., de Sport- en reciteerclub, ter wijl ze aan het werk der Evangelisatie meoïmalen haar bijzondere aandacht wijdde. Vooral maakte zij zich hekend in het midden der gemeente door de talrijke gezellige avonden die ze vooral vroeger tijdens de kermisweek organiseerde en waarvan zeer zeker een zegenrijke in vloed uitging. Eet laat zich begrijpen dat de vereeni ging zich tijdens den langen tijd van haar bestaan een wijden kring van vrien den verwierf, niet het minst onder de oud-leden, die steeds mét waardeering «dachten aan de nuttige omgeving die de vereenigingsatmosfeer langer of korter tijd voor hen vormde. Geen wonder dan ook dat de laa'ste categorie l?ij deze gelegenheid wenschte uiting te geven aan haar dankbare ge- vorens. Zij deed dit door gisteren de orga nisatie ter hand te nemen van een feest avond, die klonk ails een klok neen als een feestavond van „Dient den Heer", dat zegt genoeg. Sierlijke planten- en heestergroepen aan het hoofdeinde, talrijke bloemen op de fafel3 gaven de groote zaal van het wijkrekeuw een feestelijk aanzien. Temidden van een plantengroep prijk te het portret van den onvercretelijken op richter Ds. S. H. J. de Wolff. 't Was' of de regen die buiten kletterde do -ezellige stemming die er binnen hears ch te nog verhoogde, terwijl zich de zaal vulde. De heer J. M. G. H akkert, voorzit ter der vereeniging, opende de vergade ring met gebed en voor'ezing van Psalm. 103, nadat door alle aanwezigen liet eer ste lied uit den vereenigingshundel was gezongen. Vervolgens richtte spr. een hartelijk woord van welkom tot de aanwezigen, in 't bijzonder de lieeren Eggink, A. J. De Lange en v. Borselen, loden van het wijk- bestuur, er zijn leedwezen over uitende dat Ds. M. J. Punsehe door ongesteld heid was verhinderd. Voorts den heer A. v. Os, oud-voorzitter der vereeniging, die thans te Amsterdam werkzaam is als zendeling onder Israël, den heer Kok, eveneens oud-voorzitter. Spr. dankt verder de Comm. v. oud-le den die de samenstelling dezer feestvie ring op zich nam, met den heer J. O. v. Dijk als voorzitter en den heer W. Kee- reweer als secretaris. Spr. hoopt dat ze nog lang hun krach ten aan de vereeniging van oud-leden zullen wijden. Ook de Comm. uit de J. V. die met die van oud-leden samenwerkte, dankt sprC, evenals de dames die zich be schikbaar hebben gestold voor Martha's te fungeeren. Staande wordt hierna het Bondslied gezongen. Tot aller spijt is Mej. v. d. Reijden ver hinderd om de vergadering met haar zang te dienen. Echter heeft Mej. Dreef zich bereid verklaard haar plaats in te nAujnn. Spr. geeft, daar deze tijdig moest ver trekken, het woord aan den heer v. O s, d;e in een gloedvol betoog de jongelingen bepaalt hij de roeping die in den naam hunner vereeniging ligt opgesloten. Namens Ds. Punsclie sprak do heer A. J. de Lange, die een schoone uiteen zetting gaf van wat de J. V. kan zijn wanneer gewoekerd wordt met de gele genheid die zij den jongeling geeft zich te bekwamen voor den strijd die hem in liet verdere leven wacht. Had de lieer v. O s reeds aller wensch vertolkt dat Mej. Dreef werkelijk „op dreef" mocht zijn, die wensch ging ten volle in vervulling, toen zij der vergade ring eenmaal va.n haar schoone gaven deed blijken. Haar sublieme rang onl-» lokte een stormachtig applaus en een prachtig bouquet bloemen. Een drietal leden zorgden voor piano-, viool- en mandolmcmuziek, die zeer in den smaak viel. De heer J. Q. v. Dijk, oud-voorzitter, gaf een keurig, met fijnen humor door spekt overzicht van de verschillende figu ren die de vereeniging gedurende haar bestaan in haar midden zag optreden. De heer W. K e ereweer wenschte der juhileerende vereeniging namens do vereen, van oud-leden van harte geluk met haar jubileum en bood haar als zoo danig een geschenk aan, dat bestond uit een nieuw kleed voor de bestuurstafel, een nieuwe bokleeding voor den kathe der benevens een aantal koperen asch- bekkens. Spr. las tevens,als lid deT regelings- comrn. een aantal brieven voor, van vrienden die verhinderd waren de verga dering hij te wonen. Onder genoemde personen waren o.a, de vr. Duiiker, oud voorzitter, Tabak, bonclssecretaris, alsook de vrienden Blok, II. M. Sasse. v. DaaJen en Roman, de laatste uit Ned- Indië. De voorzitter antwoordde op de woorden van de lieeren v. Dijk en Kee- ï'cweer, in dank c'e geschenken der oud- leden aanvaardende. Onder het genot van muzikale hijdra- gen werd eeuigen tijd gepausccrd. Na deze pauze, brak, vooral voor de oud-leden, het glanspunt van den avond aan, toen n.I. de heer Kok, oud-voorzit ter, zijn talrijke, aangename herinnerin gen^ naar voren bracht. Op zijn verzoek verhieven alle aanwezigen zich een wijle van hunne zitplaatsen ter nagedachtenis van den stichter van Dient den Heer", Ds. S. H. J. de Wolff. Spr. memoreerde o.a., dat Ds de W. zich altijd stipt heeft gehouden aan zijn belofte, jegens de be staande vereeniging gedaan, dat de ver een. alleen bedeeld was voor jongelieden die in dit stadsgedeelte woonden, in te genstelling met de huidige verhoudingen. Naar aanleiding van zijn eigen levens- er va.rin.gen wekte spr. allen op, te wa ken tegen verachtering van de genade. De heer A. Ken! ook, voorzitter der feesteom. uit de J. V. leverde een kort historisch verslag van het leven der ver eeniging, benevens een overzicht van de werkzaamheden die de tegenwoordige agenda vermeldt, om ten s'otte hulde te brengen (onder luid aoplaus) aan den voorzitter, den leer Kakkert, en... aan de leden die zich niet hebben laten «af trekken va-n „Dient, den Heer", om toe te treden tot de „G. J. M. V." De penningmeester der vereen., de heer v. Borselen Jr., wekte in het hij zonder do oud- leden op tot toetreding a Is donateur, de voorzitter idem, om hetzelfde te doen als abonné op het m?andblad voor Evangelisatie in deze wijk. De heer P. v. D ij k uit Utrecht, ook een oud-lid der vereeniging, gaf een tref fend getuigenis van den rijken zegen die hem het werk der vereeniging voor zijn pensoonlijk leven had geschonken. Vervolgens sprak de heer v. Borse len, een der veteranen, een pittig woord. Spr. constateerde dat de wensch van wij len Ds. de Wolff dat do J. V. de kroon van den Wijkarbeid zou worden ten volle in vervulling is gegaan. De voorzitter dankte in het hijzon der den heer v. Borselen voor het gespro kene, he ai toewense.hende dat hij nog lang voor den vereenigingsarbeid zou ge spaard blijven. Tijdens de nu volgende rauze, die weer werd afgewisseld door bijdragen van hot muzikale trio, werd een co'lecte gehouden ten bate van de zending, die f 17.41 op bracht. Een aardige samenspraak, gedaan door leden der vereeniging en getiteld „De de serteur"-, vermocht terecht de aandacht der feestvierenden tot het einde te span nen. Een waardig slot vormde het prachtige tableau, dat voorstelde „Hulde aan Ne- norland", gebracht door de Belgische vluchtelingen die in de vorige samen spraak mede aandeel hadden. In zijn slotwoord dankte de voorzit- t e r aüe deelnemers aan do feestviering, alsook don leverancier van de bloemen en planten, don heer Verbiest Jr., die de voor tafelversiering gebezigde bloemen ditmaal gratis had geleverd ter gelegen heid van het feit 't heden do 13do maal was dat hij de zaalversiering verzorgde. Nadat staande was gezongen ..'k Wil U ADVERTENTIE-PRIJS iGewone advertentiën per regel 22 JS cent2 j Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief* 'QBij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiëit bij vooruitbeta* van ten hoogste 30 woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 cent. o God, mijn dank betalen..." werd de feestvergadering door den heer Kok met dankgebed gesloten. Geref. Bond, Gisteravond trad voor de afd. Leiden van den G. B. op Ds. W. Biesbaar van den Haag met een rede over de Bouw van Gods Kerk, naar aanleiding van Eph. 2: 22. Spr. ontwikkelde achtereenvolgens drie gedachten: het fundament, het mate riaal en de voltooiing van het Godsge bouw. Christus is het eenige fundament voor de kerk des Heeren. Waar de Christus gepredikt wordt, is God bezig een ge meente te bouwen. Het fundament ligt diep. Tweeërlei bouw kc-nt spr. Hij herin nert aan de huizen op zand en op rots ge bouwd. „Op weikon gij gebouwd zijt". La ten wij ons geen rust gunnen, vóór we weten op dat fundament gebouwd te zijn. We'zalig hij, die op U houwt En zich geheel aan U vertrouwt. De vastigheid en het eenige fundament is en kan alleen zijn: Christus en die ge kruist. De dingën, die men ziet, zijn tijdelijk. Salomo'stempel ligt in puin. De eigenlij ke tempel is de eeuwige, de geestelijke. Die geestelijke steenen komen uit alle landen. Spreker kent schreiende en lachende steenen. Van ons kan Hij niets gebruiken. Het gaat er niet om, vooraan te staan, maar om een plaats te hebben gokregen op dat fundament. De laatste gedachte is die van de vol tooiing van liet Godsgebouw, 't Is Luther wel eens kwalijk genomen, dat hij van den mensch gesproken heeft als van een stok en een b'ok. 't Is nog veel erger! De mensch werkt tegen. Steeds weer worden nieuwe steenen in gevoegd in den tempel, niet met handen gemaakt totdat de laatste steen zal zijn ingevoegd. De houw is in vollen gang, maar God heeft er reeds zijn intrek in genomen. Gods Geest woonde in den ouden tempel. Na het Pinksterfeest woont zijn Geest in de Kerk. Er is dus een gestadigen groei van dien tempel. De Kerk des Heeren wordt niet in elkaar gehamerd; 't gaat langzaam, maar zeker, want God is er borg voor. Christus zal de gemeente bouwen. Dan valt ten slotte heti steigerwerk weg. Dan zal men Sion zien in volle schoon heid. Dan zullen zij Hem kennen, het eonige fundament Jezus Ghristus. Door een zeer talrijk publiek werd met stille aandacht de glcedvolle leerrede van „den gevierden spreker" beluisterd. Bij den uitgang werd een collecte gehouden voor den Geref. Bond. De nood in de Saksische pastoriën. In do Pieterskerk werd gisteravond de aangekondigd© samenkomst gehouden waarin Pfarrer Spranger uit Dresden zou spreken over den nood in de Saksische pastoriën. Do opkemst was, ook als men rekening houdt met het ver van gunstige weer, te leurstellend. Vooral het mannelijk ele ment was zeer slecht vertegenwoordigd. Do samenkomst werd geopend door D s. Locher die na gebed en do lezing van een Schriftgedeelte een kort inleidend woord sprak. Onder het zingen van Gcz. 28: 2 en 3: Vest in bang' en droeve da-gen Al uw hoop op Hem alleen, Schroom niet Hem cm hulp te vragen Hij kan helpen, Hij alleen; beklom Ds. Spranger den kansel. In een schoone rede gaf do spreker, die door Ds. Locher vertaald werd, een tref fend beeld van den nood en de ellende in de Saksische pastoriën. De kerken die tot nu toe op den Staat steunden moeten nu allen financieelen steyn missen; cr is veeleer bij Socialis ten en Communisten oen streven om de kerken te bciuadeelen en het Rijk van den anti-ehrist te bevorderen. Bittere nood wordt in vele pastoriën geleden. Vleesch en boter zijn onbekende artikelen'; velen meteten zich met droog broed, en water voeden. Ondanks alle ar moede, kommer en nood zijn de predikan ten niet versaagd. Zwaar werden ze be proefd, maar tot nu toe heeft God gehol pen. „Gott legt cine Last auf, aber Er hilft auch tragen." Dat was de grondgedachte van spr.'s rede. God legt een last op, een last die ont zaglijk zwaar drukt. Op de kinderen, waarvan velen lijden aan tuberculose, Engclsche ziekte enz. Op de vrouwen, die een bijzonder zwa- ren last hebben te dragen en van wier zwakke krachten cn geschokte zenuwge stellen zooveel gevergd wordt. Op de predikanten, die onder zoo moei lijke omstandigheden hebben te arbeiden. Van do 100 protestantscho geestelijken zijn thans nog 63 in dienst, waarvan een 40 in nevenberoepen werkzaam zijn. Do last is zwaar. Maar God helpt ook dragen. Het is, alsof vele predikanten ondanks de drukkende omstandigheden de kracht vernieuwen en met vernieuwden ijver liet Evangelio van Jezus Christus prediken, do vijanden van de Kerk ten spijt, God ter eere. De nood is hoog geklommen, maar vaak ook verkeert de last in e°n. zegen. Met groote dankbaarheid gewaagde spr. van de hulp uit verschillende streken van Duitschland maar vooral ook uit Holland gezonden in den vorm van geld en goede ren en aardappelen, waardoor zooveel ziekte en nood kon worden gelenigd. Vergeet ons, zoo eindigde spr., in onza droefheid niet. Blijf ons steunen door uw gebed enj gaven. Wij zullen Heiland niet vergeten. D s. H. Jansen te 's-Gravenhaga sprak een slotwoord. Nadat hij eerst Ds. Spranger in het Duitsch had toegesproken wees hij cr op, dat wij een oude schuld aan. Saksen hebben goed te maken. Sak sen is het land waaraan wij onzen Cate chismus danken, die in zijn eerste afdcc- ling zoo wonderschoon spreekt van den oenigen troost in leven en sterven. Geestelijke zegeningen hebben wij uit Saksen ontvangen en daarom wekte spr. in warme ontroerende bewoordingen op, do Saksische pastoriebewoners in hun stoffelijken nood te gedenken. Met dankgebed werd de samenkomst door Ds. Jansen gesloten. Het was jammer, dat niet meerderen, door het woord van de sprekers konden worden bereikt. Het zou ongetwijfeld op de collecte con guirstigen invloed hebben geoefend. Met nadruk werd er aan herinnerd, dab giften voor den nood jn Saksen gaarne worden ingewacht bij Ds. Locher. Wij vestigen hierop in 't bijzonder de aandacht van de lezers die niet in de gelegenheid waren deze bijeenkomst bij te non. 't Zou zeer te bejammer 7 mdion de Saksische pastorf.ebev o dfc slechte opkomst moesten ü.-- Geir.eenteraad. De Raad. dezer Gemeente zal a.s. Maan-? dag vergaderen. Op de agenda die wij morgen plaat sen komen 31 punten voor. B. en W. stellen o.m. aan den Raad voor aan de wcrklooze hoofden van ge zinnen en kostwinners, die daarvoor in aanmerking komen een reductie te verlee- nen van 50 pet. op den prijs waarvoor door de Gasfabriek cokes aan particulier reu wordt geleverd. De kosten worden voor een tijdperk van ongeveer 21 weken geraamd op f 22.000. Verder wordt voorgesteld nog een keer een proef te nemen met het beschikbaar stellen van een localiteit voor de wcrklco- zen en daarvoor in te richten de beneden verdieping van het gebouw „Gravesiein". Een lokaal zou dan a's conversatie-zaal en een lokaal ails leeszaal dienst kunnen doen. Voor de inrichting wordt een bedrag van f 750.geraamd. Voor het aanma ken der kachels en toezicht zal wekelijks f 19 50 noodig zijn. Naar aanleiding van een ingekomen adres van de Centrale Commissie voor Arbeidersontwikkeling stellen B. en W. voor, in den a.s. winter de groote zaal der Stadsgehoorzaal gedurende ten hoog ste zes avonden kosteloos ter beschikking van bedoelde comrris'e te stellen. Gevraagd was een subsidie van f 500. Benoemingen. Voor tijdelijke benoem'ng van leerares in het Duitsch eri het Neöorlandsch aan de H. B. S. voor Meisjes worden voorge dragen Mei. E. A. W. Broes van Dort en Mej. Dr. S. Hoflcer. Dr. T. van Lohuyzen wordt opnieuw voor een jaar voorgedragen voor de be noeming tot leeraar in de Natuurkunde aan liet Gymnasium. Voorgesteld wordt op verzoek eervol ontslag te verleunen aan Mej. J J. A. Longepée ais leerares aan de Kweek school; aan Mej. A. S. A. van Kaathovn. eveneens als onderwijzeres aan d.o Kweekschool cn aan den héér L ven Prooijen als ond Twijzer aan de O. L. school aan de Paul Krugerstraat. Woningbouw. B. en W. stellen aan den Baad voor, de door „Tuinstadwijk" gevraagde mede-' werking to verleenon voor den bouw van 71 boneden- en 71 boven won' n gen op een terrein nabij de Heerenstraat. Do ontworpen bf aedenhuizen hebben naar B. en W. mcedeelen, gemiddo'd een inhoud van 1G4 M3. en bevatten elk 3 kamers en een keuken, terwijl men in de bovenwoningen, waarvan de germddoklo inhoud 228 M3. bedraagt, 2 kamers, een keuken, 2 zolderver trekken en bovendien een zolderruimte aantreft. Op verlangen van B. en W. is naar eenvoud en zumig-» heid gestreefd, ten einde zoo goedkoop mogelijke en toch degelijke woningen to hekomen, welker huurprijzen ook kunnen worden opgebracht door hen. die slechts een matig bedrag daarvoor kunnen m sr sen. Blijkens de stichtings- en exploitatie-» begrooting worden do 'totaio bouwkos en geraamd op f564 450.—, waarvan een l>e- drag van f 166.850.— is bestemd voor don aankoop cn het in gereedheid brengen van den grond (grondvo'rschot) en oen bedrag van f397.600— voor don eigen lijken woningbouw (bouwvoorschot). Tn. mindering van hot bouwvoorschot komt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1