ÈOftiMstelijke Aankondiging, t <ÊEMES»TE1.IJKE VISCHVERKOOP, Aan den gemeentelijken visckwinkel Vischmarkt 18, tel. 1225, is DINSDAG verkrijgbaar SCHELVISCTH f0.09 f 0.18, SCHOL u f 0.14, TARBOT a f0. KABELJAUW a f0.40 en VERSCHE HARING a f0.12 per pond. AUG. L. REIMERINGER, Wetli. loco-Burgemeester. Leiden, 8 October 1923. B. en W. van Leiden brengen ter alge meeno kennis, dat door hen vergunning is verleend aan: a. de Koninklijke Nederlandscbe Grof smederij en rechtverkrijgenden, tot uit breiding van de grofsmederij op bet per ceel Zuidsingel No. 66/68, Sectie A. No. 1128; b. de N.V. Fabriek van wollen dekens en duffels „De Blauwe Klok", Jan Zuur deeg en Zoon en rechtverkrijgenden, tot uitbreiding van de fabriek van wollen dekens en duffels, gelegen aan den Oude Singel No. 174 t/m. 182, Sectie B. No. 2817. AGENDA'. DINSDAG 9 October, Leiden. Sa menkomst ten bate van de restauratie der Marekerk. Sprekers: Dr. Riemens en Ds. Groot Enzerink. Zang van „Ex Animo". DONDERDAG 11 October Oegst- geest. Uriierede door Ds. I. Voor- steegh van Katwijk. School Monschweg; Aanvang half acht. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 8 tot en met Zondag 14 Oct. waargenomen door dé apo theek van den heer H. J. M. Proot, Maars imanssteeg 17, Tel. 435. De apotheek van het Ziekenfonds tot Eulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. niet vervullen van ©ene vacature havcn- rechercheur, zoodat nu een bedrag van f 69.029.- voldoende woa-dt geacht. De ove rige kosten zijn teruggebracht van 30.860.tot f 26.910. Als we in het oog houden dat voor dit doel in 1922 werd uitgegeven f 34.838.98 dan is het duide lijk dat bier stevig bezuinigd wordt. Het onderhoud van pompen en riolen is miede belangrijk lager geraamd. Werd hiervoor het vorig jaar uitgetrokken" f34.710.— thans hoopt men met f 28.082.— te kunnen volstaan. De kosten van havens, vaarten, kaai muren, enz. zijn verlaagd van f27.297.— dus ook een niet onbelangrijke bezuini ging. Het onderhoud van vaartuigen ten dienste van straatmakers enz. is terugge bracht van f4900.tot f3000.wat een gevolg is van het feit dat buitenge wone uitgaven achterwege blijven. Ook op het onderhoud en de adiirmii- stratie van bezittingen niet voor den pu blieken dienst bestemd is vrij krachtig bezuinigd, n.l. f 6800.In vergelijking met 1922 bedraagt die bezuiniging echter nauwelijks f 700.—. Vervolgens komen we aan de afd. On derwijs, kunsten en wetenschappen, waarbijsommive posten niet onbelangrijk besnoeid werden. Zoo werden de kosten van Set instand houden van schoolgebouwen enz. terug gebracht van f 27.316.— op f 19.509, en onderhoud van sch ooimeubelen van f 11.383 op f9246.van leermiddelen van f21.000.op f19.380; van veriich- ting, verwarming en schoonhouden van f30.571.— tot f 33.025.—. Ook op andere takken van onderwijs zijn greotere en kleinere bedragen bezui nigd, waarop we in een afzonderlijke be schouwing over het Onderwijs nog na der terugkomen. De kosten voor musea of openbare bi bliotheken moesten worden verhoogd van f 26.901.tot f27.815.die voor de openbare leeszaal en bibldoteek van f3750.— tot f 4328.—. Waarom bezuinigd kan worden, belaas niet op do ondersten ing aan be- hoeftigen en werkloozcn. Helaas, niet omdat we gaarne zouden zien dat hier „het mes er in" was gezet, maar omdat de omstandigheden verflioo- ging van de uitgaven voor dit doel noodig maken. Voor de kosten van ziekenverplegin: wordt tengevolge van liet veijioogen van bet verpleeggeld f 20.000.meer ge vraagd (vorig jaar f52.000. Voor het Burgerlijk Armbestuur is uit getrokken f290.000.(vorig jaar f 232 000), waarin begrepen, een bedrag van f 145.000 voor ondersteuning werk- loozen. Povendieü is nog uitgetrokken voor ondersteuning werkloozen door be middeling van de Steuncommissie een be drag van f 445.400. Voor werkverschaffing aan werkloozcn, waarvoor in 1922 f 4351.38 werd uitge geven, is thans slechts een memorie-post uitgetrokken,. Met den Armenraad gaat het steeds crescendo. Enkele jaren geleden Werd voor dit .dool uitgetrokken ruim f 4000.net vorig jaar waren do kós tten geklommen tot 17800.— en nu wordt ineens een sprong gemaakt tot f15300. Wij gelooven gaarne dat wo hier met een nuttige instelling te doen hebben, mar toch verdient de vraag overweging of liet nut wel in verhouding staat tot de greote kosten. De suhisidie aan werkloozenkassen is van f 43760.op f 39518.— teruggc- bracli t. Do kosten van de gemeentelijke arbeidsbeurs daarentegen: zijn hoo- ger geraamd. Voor dit doel is uitgetrok ken f 9408.— tegen f 8825.- voor 1923. De volgende afd eek'n gen geven, lot wei nig opmerkingen aanleiding. Vermelding verdient nog dat het nadee- kg saldo "van don reinigings-: en j ontsmetttfngsdienst' Is geraamÜ op f 250.389. Dat is ongeveer f 27000. minder dan het vorig jaar geraamd werd In vergelijking echter met 1922 is het te kort niet onbelangrijk (f21000.ver meerderd. Vermelden we tenslotte nog dat voor onvoorziene uitgaven evenals het vorig jaar f 100.000.is uitgetrokken. In een volgend artikeltje wijden we enkele beschouwingen aan do Ont vangsten. HET DEFENSIE-VRAAGSTUK. Langdurige Kamer-debatten te wachten. Wij berichtten reeds een dezer dagen, dat bij het afdeelingsonderzoek beschou wingen zijn gehouden over het algemeene regeeringsbeleid, in het bijzonder ovier het defensie-vraagstuk. De T e 1 e g r. verneemt thans nader, dat in de afdeeling, waarvan de heer Schok king president is, de gehouden redevoe ringen zóo uitvoerig waren, dat deze af deeling met het onderzoek niet is ge reedgekomen en dit onderzoek de volgen de week zal worden voortgezet. Ongetwijfeld mag men dit tot nu toe niet voorgekomen feit als een aanwijzing beschouwen, dat ook de openbare debat ten zeer langdurig zullen zijn. Jhr. de Geer Commissaris? Naar de N. A. Gt. verneemt .wordt oud-minister van Financiën, jhr. D. J. de Geer, genoemd als opvolger van den te- genwoordigen Commissaris van de Ko-.' ningin in de provincie Utrecht, graaf Van Lynden van Sandenburg, die, zooals ge meld, zijn functie omstreeks Febr. a.e. zal neerleggen. Over werkvergunning. De Hollandsche Wol weverij en Ververij te Hengelo beeft tijdelijk een overwerk- vergunning gekregen tot een maximum van. 53 uren. De loonen zijn nu met 10 pet., is verminderd, zoodat de weekloonen dezelfde blijven. De vermindering wordt goed gemaakt door een langeren werk tijd. Het aanbod der C. H. Tweede Kamerfractiö. Naar gemeld wondt, heeft de reeds, door ons vermelde mededeeling, welke de G. H. Kamerfractie aan de andere poli tieke fracties heeft gedaan, n.l. dat zij den minister van Financiën verzocht heeft op de schadeloosstelling van haar leden met ingang van 1 Jan. a.s. 10 pet. in te houden, ernstige ontstemming" ver wekt bij vrijwel alle andere Kamerleden Algemeene verwondering wordt er over uitgesproken, dat de C. H. Kamerfractie geheel handelde buiten liet senloren-con vent om, waarin de voorzitters der ver schillende Kamerclubs overleg pleger over aangelegenheden, die in het bijzon- dér de Kamerleden betreffend. Dit senioren-convent beeft zelf nog niet lang geleden beraadslaagd over kwesties, de reisvergoeding der Kamer leden betreffende en het zal ook ongetwij feld wel van de zijde van andere Kamer leden worden aangezocht om thans de eventueele vermindering van de schade loosstelling te bespreken. De Giro-débacle. Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink te Haarlem heeft een exploit in zake den postchèque en girodienst aan den direc teur van het postkantoor te Haarlem doen uitbrengen. Daarin wordt de rechts kracht van de sluiting ontkend, en gevor derd eën cheque op Donderdag 11 Octo ber uit te betalen. Bij niet uitbetaling zal de Staat in gebreke gesteld worden en voor vergoeding van schade aangespro ken worden. V' Indsë en de Vlootwet. De heer Dresselhuys heeft de volgende vraag gericht tct den minister van Kolo niën: „Is de minister bereid mede te doelen of het Z.Exc. bekend is, welke thans de meening van den Gouverneur-Generaal 'van Ned.-Indië is over het aanhangige ontweTp-Vlootwet en de daaruit voor Ne- derlandsch-Indië voortvloeiende geldelij ke gevolgen? Zoo ja, wil de minister dan dit oordeel kenbaar maken voor of tijdens de op 11 October a.s. in verband met dit ontwerp le Tweede Kamer te 'behandelen vraag. Een bezuinigingsmaatregel. Naar wij vernemen zaïl om bezuini- gingsredenen de 'directie van Strafgevan genissen en Huizen van Bewaring in de zelfde plaats aan één persoon opgedra gen -worden. Thans heeft elke inrichting oen directeur aan het hoofd. Salarïavcrmindsring bij Van Gend en Loos. Naar van bevoegde zijde gemeld wordt, zullen, vermoedelijk met ingang van 1 December a.s., de salarissen van de hoo- gere ambtenaren chefs en directeuren werkzaam bij Van Gend en Loos, wor den verlaagd. De burgemeester van Dordrecht. Naar het C'orr. Bureau verneemt, is binnenkort de benoeming te verwachten van den heer P. L. de Gaay Fortman, bur gemeester van Ridderkerk, tot burgemees ter van Dordrecht. De heer P. L. do Gaay Fortman, sedert April van dit jaar burgemeester van Rid derkerk en ecnige jaren daarvoor tot bur' gemeester van Bunschoten benoemd, ge noot eeni militaire opleiding. Na aan de Koninklijke Militaire Academie le Breda zijne studiën te hebben voltooid, werd hij, op nog jeugdigen leeftijd, geplaatst bij het wapen der genie in Ned. Indië. Daar klom hij op tot luitenant-kolonel der genie. Toen hij bijna 44 jaren olud was, moest hij, tot .zijn spijt, Indië met pen sioen verlaten. Velen zagen hem noode vertrokken, want als voorzitter der Nod. Indische offieïertenvereemging had hij. zich vele vrienden verworven. Zijne bekwaamheid en zijn groote tact in dejri omgang waren intusschen' reeds tot Patria doorgedrongen. Nauwelijks goed en wel in het land, volgde zijne benoeming tot burgemeester van Bunschoten, om in het voorjaar van 1923 den voorzittersstoel van den raad van Ridderkerk in te nemen. De nieuwe burgemeester van Dordrecht is door do regeering uitgenoodigd, zich voor dat hoogo ambt beschikbaar te stel len. Do heer P. L. do Gaay Fortman, Am sterdammer van geboorte enj zoon van den bekenden Amst^rdamschen predikant, is thans zeveni-en-veertig jaar. Hij behoort tot de Anti-Revolutionair© partij. Realpolitiek en Romantiek. Do verslaggever van ,,Het Vaderland", die de journalistenreis naar België mee maakte, vertelt van den maaltijd, door het gemeentebestuur van Antwerpen aan de Nederlandscbe pers aangeboden, het vol gende: „Wij waren! vlak tege Pover Kam iel Huysmans gezeten^ eeni der bekendste figu ren uit de socialistische beweging. Huys mans stond bij de toosten op de vorste lijke gezinnen) op en zong het volkslied mee. „Z o o ver zijn uw vrienden in Hol land nog niet", veroorloofden wij ons op te merken. En dadelijk was de gezellige causeur op dreef: Och wat, wij zijn toch geen romantiekers, wij zijn realpolitiekers de Hollandscho socialisten komen ook nog wel zoo ver. Wat wilt ge, ging de heer Huysmans voort, wji eeren bet Staatshoofd koning of geen Koning en dan (met een klap op de tafel) ik wil u wel zeggen: wanneer bet voor mij gaat om een Ko ningschap zooals bijvoorbeeld in Engeland, of om een rupliek i la Frankrijk, dan kies ik voor mij het Koningschap. Aldus Kamiel Huysmans, voorman uit de internationalo socialistische beweging. En aangezien onze socialistische collega's zoo veel verder af zaten, meendèn we goed te doen deze even eerlijke als verstandige overtuiging op deze wijze onder hun oogen en die van andere Nederlandscbe socialis ten te brengen Na de houding van de Nederlandscbe socialisten bij het regeeringsjubileum van ons Statashoofd, schijnt ons deze uiting van Huysmans dubbel leerzaam, zegt de „Vrijheid". BUITENLAND DE DU ITSCHE KABINETSCRISIS OPGELOST. Op een zinkend schip. Het nieuwe Kabinet. De partij-verdeeldheid. „jTet lek is gestopt en alle heli's staan aan de pompen." Zoo ongeveer zou men de toestand in Duitschland kunnen typeeren. We zeiden in de afgeloopen weck, dat het uittreden van do socialistische ministers uit het coalitie-kabinet zou beduiden) bet verliezen van de ankers van het Duitsche Bijkssehip thans kan men, zeggen, dat de ankers weer opgcvischt zijn en bet groote gat in de coalitie gestopt. De coalitie hersteld dat was de mare, die Zaterdagmiddag door Duitschland ging. En later kwamen nadere berichten. Het bleek, dat' Stresemann er in is geslaagd een vernieuwd Kabinet te vormen bestaan de uit: Rijkskanselier Stresemann (Bui- tenlandschc Zaken); Smidt (Wederop bouw); Sollniaim (Binnenlandsche Zaken); Dr. Lutber (Financiën); Dr. Koeth (Eco nomische Zaken); Dr. Brauns (Arbeid); Dr. Radbruch (Justitie); Dr. Gessier (Rijks weer); Dr. Hoefler (Rijksschatkist); Oeser (Verkeer); Fuchs (Bezette Gebieden.) Officieel is do coalitie hersteld, maar hoewel bet lek gestopt is blijft bet een stuurloos scheepje dat zeer zeker binnen niet al te langen tijd opnieuw vast zal loopen op de ldip der partijverdeèldheid. Dit blijkt reeds uit de slappe regee- ringsverklaring. Hierin wordt gezegd: De groote coalitie berust nu op een compromis, waarin het heet, „clat de zware dagen,, die het land dx>rmaakt, de stij ging der productie noodzakelijk doet zijn. Dit doel moet worden bereikt door tech nische en organisatorische verbeteringen en door intensiever arbeid van elk afzon derlijk individu. Maar daarnaast staat de onafwendbare noodzakelijkheid, de wet betreffende den arbeidstijd, met inachtne ming van het principe van den 8 urendag, op zoodanige wijze te herzien, dat deze duur ten bate van do gemeenschap Over schreden kan worden." Zeer voorzichtig wordt dus opgemerkt, dat, hoewel officieel de 8 uröndag wordt vastgehouden, in de practijk langer ge werkt zal moeten worden.- Of men in socialistische kringen hier mede genoegen zal nemen, valt te bezien De Vörwarts staat al op d'r achterste bee rue n. Wat het gevolg zal zijn van dit coalitie- herstel valt nog niet tc voorzien. Wel is het zoo goed als zeker, dat de Duitsche S. D. A. P. uiteen zal vallen in oen regeeringsgroep en een oppositiepartij. De laatste zou dan gelijk staan met de Nederlandscbe vrienden:.die liever ook niet regeeren in ecu gewoon burgerlijk land. Door de aaneensluiting van de Saksi sche en Thüringsche socialisten met de communisten wórdt de radicaliseering van hun partij nog meer bevorderd. Ook Stresemann's eigen groep, de Duit sche Volkspartij is verdeeld, terwijl de Duitsch-Nationalen groote proopaganda maken. Van belang is op welke wijze de nog niet bezette zetels in het Kabinet n.l. van Landbouw en) voedselvoorziening zul len worden vervuld. Krijgen do Duitsch-Nationalen deze plaatsen, dan zouden zij als oppositiepar tij afgedaan hebben. Mochten deze zetels hen aangeboden worden, dan zullen zij uit partij-politiek oogpunt wel peigeren: en tereeïit, daar het zitten op één stoel met de sdciaal-democraten nooit goed af loopt. Wij zullen' zien, hoe kort het nieuwe Kabinet Stresemann leeft! Een gevangenis-drama. Te Eddyville (V. S.) heeft een gevange nisdrama plaats gehad. Drie gevangenen worden, als naar gewoonte, Dinsdagoch tend op de binnenplaats van do gevange- nis 5,gelucht." Plotseling bleek, dat zij het bezit waren van vuurwapenen. Zij trachtten' van do verwarring, wclko na het lossen van eeniigo schoten ontstond, ge bruik te maken om te ontvluchten. Dit werd echter belet, dank zij den tegen stand, die door de cipiers werd geboiden. Dezen slaagden er in, de gevangenien naar de eetzaal van do gevangenis terug drijven. Kort daarna zagien de laatsten zich genoopt zicht erug te trekken' naar do keuken). Hier barricadeerden zij zich, Veertig bewakers openden van de binnen plaats uit het vuur op *de keuken. Dit wekte natuurlijk groot opzien: buiten de gevangenis verdrong een groote menigte zich bij voortduring voor de hekken. Het beleg duurde van Dinsdag tot Zaterdag. In den' nacht van "Vrijdag op Zaterdag werd van gasbommen gebruik gemaakt; dit had. evenwel geen resultaat. Toen nam men' zijn toevlucht tot ammoniakgas, dat hot einde van den strijd bracht.... de drie gevangenenl waren lijken. l KORTE BERICHTEN. Naar de Duitsche bladen melden! werd door het bestuur der Berlijnsche trams besloten, den prijs der enkele ritten op 10 millioen te stellen. Het bomvrije brood to Berlijn zal van af heden 58 milliclen mark kosten. De „Evening Standard" meldt, dat hoogstwaarschijnlijk tot opvolger van den afgetreden Amerikaanscheni gezant te Lon den, Harvey, benoemd zal worden, de be kende internationale jurist, Elihu Root. De gouverneur te Madrid heeft alle inspecteurs der gemeente-politio en een aantal agenten ontslagen. Kolonel Tafur is benoemd tot directeur- generaal van posterijen. De brug over het Lachinekanaa^ bij de St. Laurents-rivier te Montreal is inge stort. Veertig schepen met een inhoud van 4.000.000 bushels graan vc>or den export worden hierdoor opgehouden. Het ver keer zal naar verwacht wordt drie dagen gestremd zijn. De Parijsche politie heef de gedele geerden uit Noorwegen, Zweden en Zwit serland naar het morgen beginnende anar- chistencongres gearresteerd. Eerstgenoem de wordt te Parijs vastgehouden, de beide andoren zijn uit het land. gezet. Uit Moskou wordt gemeld, dat bij do behandeling van een protest van de bevolking van Turkestan tegen de Russi sche graanuitvoeren naar Duitschland, ter wijl in Turkestan nog steeds hongersnood dreigt, Trotzki in den raad van volkscom missarissen dc cynische opmerking maak te, dat de communistische revolutie in Duitschland meer waard is dan het leven van zelfs 10 millioo-enj bewoners van Tur kestan. (sic.) Uit Kief wordt gemeld: Gedurende een godsdienstoefening in de synagoge, Avaarbij 2000 personen tegenwoordig wa ren, ging plotseling het electrisch licht uit. Op het geroep: Brand!, onstond een he- Ang gedrang, waarbij honderden personen onder den voet werden geloopen, met het gevolg, dat een zestigtal personen werden gedood en ongeveer honderd werden ge wond. Lloyd George is Vrijdag te New-York aangekomen en geestdriftig door de me nigte verwelkomd. De Britsche ex-premier is gisteren naar Canada vertrokken. KERK EN SCHOOL Teraardebestelling ds. Middendorp. Zaterdag werd op de algemeen© begraaf plaats te Vlissingien, onder overgroote be langstelling, ter aarde besteld het stoffe lijk overschot van ds. W. H. H. Midden dorp. De lijkkist werd grafwaarts gedra gen door diakenen. Nadat do kist aan den schoot der aarde was toevertrouwd en het groot aantal bloemstukken op het graf Avas neergelegd, nam ds. C. L. Voorhoeve, predikant, het woord om God te danken A-oor hetgeen hij in den overleden© gege ven heeft, x Twee sprekers uit OmlanderAvijk, waar ds. Middendorp gedurende tal A'an jaren predikant js geweest, schetsten wat hij vooi; die gemeente gedaan heeft. o.a. door het oprichten van verschillende vcreeni- gingien. Twee volgende sprekers wezen er op wat de overledene als vriend voor hen is geweest, waarna ds. Ten Katc, Herv. pre dikant te Vlissingen, zeide dat do over ledene gevraagd heeft niet om hem te treuren. Hij was geheel dienaar van God en stelde steeds eigenbelang terzijde. Spr. dankte voor wat ds. Middendorp was ge weest voor de afd. van den Werkmans bond, de Jongelingsvereeniging, het schoolbestuur, de Zondagsschool, het Mi litair Tehuis en de Chr. Zangveroeniging. Spr. verzocht tenslotte den aanwezigen te zingen Gez. 49: 5. Conferentie te Gouda. Te Gduda wordt A'an Maandag 8 tet Donderdag 11 October in het gebouw der Vereeniging „Tot Heil des Volks" een con ferentie gehouden, uitgaande van de ver schillende kerken) en kringen aldaar. Het hoofdpunt der conferentie is: „Hot le ven met God." Als sprekers zullen komen: ds. W. H. de Bode, (Rotterdam), ds. Lint hout, (Dordrecht), ds. Th. Scharten (Nij megen), de Brs. Voorhoeve (den Haag), van Kempen (Rottex-dam), de heer Schuur man, kolonel van het Leger des Heils, oud-zendeling G. Ar. d. Veen, terwijl zullen voorgaan ds. M. J. Punsolie (Leiden) en de heer Joh. de Heer. Êemeenferaad Boskoop. 'i*0 4 Tegenwoordig alle leden. 'j Voorzitter de heer P. A. Colijn. f. De Vooraitfcer opent de A'ergaderingj en doet mededeeling van de iogckomeiiï stukken. M Over het verzoek \-an don heer J. van I Klaveren' Jzn., houdende verzoek om scha-H dclooaatelling, wegens vermeende aansprak! ker. op gemeente-eigendom, ontstaat een i langdurige discussie. B. en W. adviseeren op het adres af wij-] zend te beschikken, wijl van geleder?) schade geen sprake is. De heer Boekraad meent, dat dit' wel dc voordeeligstc en do gemakkelijkst^] weg voor de gemeente is. Men zal echter-] moeten toegeven, dat de bewuste grond A wel degelijk eigendom van v. Klaveren isYi Misschien is belanghebbende wel genegeni'j om de zaak in der minne te schikken:. Hij ij zou daarom willen voorstellen do zaak/ aan to houden, opdat B. en W. een bil-fï lijke schikking kunnen treffen. De heer Ni j hof meent, dat waar nu de weg daar beter is geworden door dafTl het stukje grond van v. Kkiweren' voor hetf.' publiek verkeer wordt gebruikt, de ge.-'! meente nu ook hier iets moet doen. j) Do heer Loef A'raagt of het inderdaad', waar is, dat hier eigendom van v. Klave ren door de gemeente in gebruik genomen is, zoo ja, heeft die ingebruikneming dan) willekeuAg plaats gevonden; De Voorz, antwoordt, dat het met heti kleine stukje grond van v. Klaveren ge'-) gaan is als me<t zooveel ander terrein. Hefc| stukje wordt al langer dan 30 jaren als pnblieken weg gebruikt. Toen behoorde) r deze grond aan eenj ander en met. diens] goedvinden is het in gebruik genomen, öpl deze wijze is ongeveer 15000 M2. grond/} voor publieken! weg in gebruik, ten deele! door overdracht en ten deele niet. Formeel'; is het eigendom A'an particulieren, doch'i deze hebben er niets aan. Wanneer meni begint om dit te betalen, dan komt menj'l op den duur voor groote kosten. En aaiiv,' getoond is niet, dat er schade geleden -is./ B. en W. zien er den noodzaak niet van in,1 om hier een schadevergoeding toe tc kenji! 1 nen. Na nog eenige discussie, Avaarbij dë,5 lieer Loef wees op de onbillijkheid, dat belanghebbende nu grondbelasting moet'/ betalen voor grond Avaar hij niets aan1 heeft, werd het voorstel van B. en W. onj, op het verzoek afwijzend te beschikken^ aangenomen. Op het adres van het bestuur van dei' vereeniging tot oprichting en exploitatie] van een reizend Drankweer-Museum, om", veneens af-'; M een subsidie voor 1924 werd wijzemd beschikt. Ti B. en W. deelen mede, dat zij den heeri E. Guldemond hebben aangewezen om den/- burgemeester bij ziekte, afwezigheid ofij ontstentenis te vervangen; dat do werk-j zaamheden in het college als volgt zijn); verdeeld: de burgemeester, financiën enl', onderwijs, enz., de heer E. Guldemond publieke werken, plantsoenen en volks- huisvesting en de heer J. van Gelderen, fl-'; bedrijAren. en werkloosheidsbestrijding ;ji dat zij hebben gemeend geen voorstellen),?! te moeten doen) tot" overname van heti regeeringsmiddenstandscrediet en in verJ;j band met de in een vorige raad s ver gadeel ring gevoerde bespreking, de ter zake geil voerde correspondentie ter kennisneming;/ overleggen; dat zij, in de eerstvolgende^! vergadering het ATaagst.uk der werkloos* heidsbestrijding aan dc orde zullen stelvj len. Jj - De gemeeniterekening over 1922 Avordt]( vocirloopig vastgesteld; in gewone ontvang sten tot een bedrag van f 278.841.675; in' gewone uitgaven tet een bedrag van' f258.014.465, alzoo met een batig saldo vail' 20827.21; in buitengewone ontvangsten:') tot een bedrag van f 125024.31; in buitenj-'j gewone uitgaven tot een bedrag vanl.1 116.653.60; alzoo' met een batig saldoV van f 8310.11. B. en W. bieden ter vaststelling aart]] een nieuwe verordening op de invordering van de plaatselijke inkomstenbelasting ifl("y de gemeente Boskoop. Conform wordt het voorstel besloten, fa B. en W. stellen voor om te beslubfu-i tot opheffing van de betrekking irt j schoolarts. v De heer Ver ka de wijst er op. dat'dit) voorstel er een is van de reeks van voor-/] stellen inzake bezuiniging. Spr. zou de behandeling van dit punt uitgesteld willen zien tot de behandeling van do begroot, ting. Dit is z.i. de aangewezen weg. ';J De lieer S p r u y t sluit zich aan het ge sprokene van den heer Ver kade volkomen! aan. De Voorz. antwoordt, dat B. en W.j zich op het standpunt hebben) gesteld om' do begrootingsvergadering van enkele pun-j ten to moeten ontlasten. Hij is dan tegen aanhouden, temeer waar de ondenverpen voor behandeling rijp zijn. Jj Do heer Mesman wijst er op, dat het liier een instituut geldt-, dat met niefr wei- nig zorg in het» leven geroepen is. Hot is geen) verheffende zaak om af te breken',' dus om slooperswerk te verrichten, ^-i. moet men bij bezuiniging eerst het noo- dige en daarna het nuttige aantasten. De Voor z. antwoordt, dat in do ge meente en' in den Raad een drang leeft naar etorke bezuiniging. Komt men echterf;| met voorstellen tot bezuiniging, dan zegfcj j men neen, dit niet, en straks bij den art-.] der voorstel odk dat niet. In den tijd, datj het instituut werd ingesteld kon dat. Nu~j moet er echter bezuinigd worden; Spr. is, zeker doordrongen van de voordeden yarf j dit toezicht, doch meent dat do^mogcJijk-J heid niet is uitgesloten, dat bij aanneAj r- ming van het voorstel van B. en W., liet]/ instituut zal blijx'eii bestaan, doch dart l langs particulieren weg. A] Na nog een langdurige discussie wordtM tenslotte het voorstel van B. en !W. aange-^ nomien, met 8 tegen stemmen. Het voorstel van B. en W. om to sluiten tob opheffing der betrekking vartg gemeente-vroedvrouw, wordt aangehouden! tot ©en volgende vergadering. (Slot volgt). 4 JA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2