Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE ABDiifiEillENTSPfilJS in Leiden en buiten Leiden p- waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 Per week .....f0.19 Franco per post per kwartaal .V.-. f2.80 4'Je JAARGANG. VR1JOAG 5 OCTOBER 1323 No. 1054 Bureau: Hooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 V Het domme potlood. Er is al wat te doen geweest over de bezuinigingsplannen van dein heer Golijn. De nieuwe Minister is begonnen met bet mes er diep in te zetten. En zooals te verwachten was, heeft het daarbij aan hoon en smaad en verdacht making niet ontbroken. Wat de heer Golijn doet, zjoo heeft men gesmaald, is bezuiniging met het domme potlood. En dat kan iedereen wel. Al spoedig is evc-nwel gebleken dat dit oordeel wel wait al te voorbarig en op pervlakkig was en dat het domme pot lood op een heel verstandige wijze wordt bestuurd. Een ergerlijke misstand is langzamer hand geworden dat terwijl zooveel kost winners werkloos rondloopen en nog steeds uit den Staatsdienst ontslagen worden, gehuwde vrouwen, wier taak ligt in liet gezin en die een man hebben om voor het gezin te zorgen, in dienst wor den gehouden. Dat is de zaken op den kop zetten. Op die manier krijgt de oen dubbel en de ander niets, waarbij dan nog komt - dat bet verzuim-percentage. wegens on-< gesteldheid bij de vrouwen veel greater is dan bij de mannen. Aan dezen misstand wordt thans een einde gemaakt. Als ambtenaren ontslagen moeten wor den, zoo meldden de bladen, dan zullen do gehuwde ambtenaressen voorgaan. Zoo komen we op den goeden weg. En hierbij zal het, naar wij vertrou wen niet blijven. Het is noodig, dat de bezem wordt gehanteerd en dat in departementen en bureaux eens schoon schip wordt ge- .fnaakt. Daar huizen, naar uit het rapport van ido Bezuinigingscommissie bleek, aller- ~ei elementen die feitelijk een gevaar vor men voor den Staat. TTet eenige wat zij doen is tegenwerken. Of de belastingdruk ondraaglijk wordt, of ons land dreigt bankroet te gaan. het fleert hen niet, als hun eigen genoeglijke leventje maar rustigjes voortrolt tot tetraks het groote einddoel, een steviig pensioen is bereikt. Wij hebben goede hoop dat aan de rus tige rust van deze heeren nu een einde komt en da't zonder eonig mededoogen de bezem wordt gebruikt. De heer Colijn is er de man niet naar om te bezuinigen met hot domme potlood. BEZUINIGING EN BUREAUCRATIE De indertijd door de Regeering be noemde Bezuinigingssommissie heeft in liaar rapport, als haar oordeel uitgespro ken, dat zij niet den indruk heeft, dat de Departementen van Alge meen Bestuur algemeen door drongen zijn van het besef dat bezuiniging onafwendbaar is. Naar aanleiding hiervan merkt het handelsblad op: Het is toch, wei beschouwd, een schan daal. Bijna elk burger gaat gébukt onder gen zorgwekkenden toestand der staats financiën, dien hij in dien vorm van bij- gia ondragelijke belastingen aan den lij- ~e voelt. Niettemin, stelt de Regeering, «ien einde het land van den financieelen 'Ondergang te redden, voor de komende ;ar~n nog een reeks van ongekend ingrij pende bezuinigingsmaatregelen in het vooruitzicht, "die deels het volk met be zorgdheid vervullen omtrent de behoorlij- ie behartiging van elementaire cultuur- pelangen, deels kwalijk te vereenigen zijn 3iet de eenvoudigste beginselen van recht en billijkheid, doch die alle hun rechtvaardiging blijken te moeten vinden in den financieelen dogddoener: de staatsuitgaven moeten worden beperkt. .Sn in zulk een tijd moet een onpartijdig samengestelde staatscommissie, bepaal-i delijk benoemd om een onderzoek in te stellen „of, in het belang van een bezui niging -op 's Rijks uitgaven, bij een doel matig1© werkwijze bij de Departementen van Algemeen Bestuur, en de daaronder ressorteerende instellingen, inkrimping van het personeel in de verschillende rangen werkzaam en beperking van de uitgaven voor bet materieel mogelijk is", nu, na ziob bijna drie jaar lang met dit onderzoek te hebben beziggehouden en elk jaar opnieuw algemeene en bijzonde re voorstellen tot bezuiniging reeds met aandrang aan de betrokken autoriteiten in overweging te hebben gegevep, nog in haar derde jaarverslag tot de slotsom ko men, dat „de ervaring van bet afgeloopen jaar" (het verslag loopt over het tijdvak van 1 Sept. 1922 tot einde Aug. 1923) „aan de commissie nog niet de overtui ging heeft gegeven, dat bij de Departe menten van Algemeen Bestuur steeds het besef voorzit van de onafwijsbare nood zakelijkheid van bezuiniging, inzonder heid door vereenvoudiging van bestaan de regelingen en inkrimping van bet aan tal ambtenaren." Dat zij „in bet alge meen dan ook voor dit jaar tot dezelfde conclusie komt, als welke zij aan het 'slot van baar vorig verslag moest uit spreken". En deze conclusie van liet vorige ver- (uitgebracht eind Sept. 1922) luidde: •*&4<n het einde van he (verslag gekomen, 1 erkent de commissie met waardeering, dat in sommige opzichten maatregelen tot bezuiniging zijn tot stand gebracht- Zij kan nochtans niet verklaren, steeds die medewerking te hébben ondervonden, waarop zij meende te mogen rekenen. In bet bijzonder ten aanzien van de inkrim ping van bet aantal ambtenaren en de strikte handhaving van de regeerings- verklaring betreffende de aanstelling van nieuw personeel beeft de commissie niet den indruk, dat de Departementen van Algemeen Bestuur algemeen door drongen zijn van bet besef, dat bezuini ging onafwijsbare plicht is". Heel Nederland schreeuwt om bezuini-_ ging op de staatsuitgaven, de minis ters, d. z. de leiders der departementen, pijnigen hun hersens met het zoeken r.aar bezuinigingsmiddelen, die financieel onmiddellijk vruchtdragend en toch als het kan niet al te gek zijn, dochin hun onmiddellijke omgeving, aan die de partementen zeiven blijkt een onpar tijdige commissie verzekert het na een nauwgezet, jarenlang onderzoek nog altijd niet het besef voor te zitten van de onafwijsbare noodzakelijkheid van be zuiniging", blijkt men nog altijd „niet algemeen doordrongen te zijn van het be sef, dat bezuiniging onafwendbare plicht is"! De feilen, in het rapport genoemd, too- nen aan, dat de commissie zich "in haar slotsom met do geëisohte officieel© voor zichtigheid heeft uitgedrukt. We geloo- ven, dat ze in baar niet openbare bijeen komsten nog wel andere termen zal heb ben gebruikt, om uiting te geven aan haar gevoelens over de wijze, waarop de de partementen haar adviezen en voorstel len hebben gemeend te mogen behande len. Niettegenstaande haar telkens herbaal den en gedocumenteerden aandrang tot beperking van bet personeel, bestond, zoo deelt do commissie, thans mede, het -ge heels korps beambten bij de Departemen ten en het bureau van den Inrlustrieelen Eigendom op 1 Jan. 1921 uil 254 perso nen, op 1 Oct. 1922 uit 260 personen, en werden op de begrooting voor 1923 jaar wedden voor 272 personen uitgetrokken. Tn plaats Van inkrimping dus uitbrei ding! Wel is toen, tengevolge van een schrijyen der commissie aan den voor zitter van den ministerraad een geringe inkrimping van bet beambtenpersoneel doorgezet, doch, zoo verklaart de com- misio in het juist verschenen verslag, „het aantal beambten in vas ten en tij delijk en dienst is in het geheel nog steeds grooter dan op 1 Januari 1921". Met bet ambtenaren-personeel is bet precies betzelfde gesteld. Niettegenstaande de veelbelovende re- geeringsverklaring is de toestand nog al tijd zoo, dat talrijke ambtenaren naar het oordeel der commissie, zonder scha de voor den dienst, mits deze maar goed georganiseerd was, kunnen worden ge mist. Aan het departement van Onderwijs we doen slechts hier en daar een greep zou met 97 i. n. v. 125, aan justitie met 102 i. p. v. 141 ambtenaren kunnen worden volstaan, aan koloniën (met inbe grip van het Technisch Bureau") zouden de voopsteillen der commissie zelfs leaden tot vermindering van het personeel met ruim 100 ambtenaren, ongerekend de be ambten en arbeiders, wat een besparing zou geven van f 290 000 per jaar. Er is geen enkele dienst, grcot of klein, of bij blijkt voor inkrimping vatbaar; onder de kleinere diensten wijst de com- misie o.m. op het Staatsboschbedrijf, waar 12, en op de visscherij-inspectie, waar eveneens 12 ambtenaren kunnen vervallen. Ook in andere vormen blijken de de partementen de ambtelijke geldverspilling ongestoord voort te zetten. Zoo vestigt de commissie de aandacht op het ongeloof- lijke bedrag van f928.000, dat op de be grooting voor 1923, voor gratificaties is uitgetrokken. 'Alleen Marino eisebte voor dit doel niet minder dan f410.400 op. Meer dan 4 ton in één jaar aan één de partement aan- gratificaties! Op reis- en verblijfkosten, or> subsidies, op de uitgaven voor de Leerplichtwet, op de betaling van rijkSvoorschotten krach tens de Lager-Onderwiiswet, op de buis vesting, kortom er is "bijna geen enkel ge bied. ressorteerende onder do deuarte menten. of er kan. meestal belangrijk, op worden bezuinigd." STADSNIEUWS. 40-Jarig jubileum. Op 17 October a.s. zal bet 40 jaren ge leden zijn dat onze stadgenoot, de lieer P. v. Lienden, in dienst trad als con ducteur bij de Noord-Zuid-Hollandsche Tramwegmaatschappij. Ongetwijfeld zullen velen er prijs op stellen, den pópulairen conducteur, die gedurende zoo langen tijd op zijn wijze bet algemeen belang diende, in den" een of anderen vorm te doen blijken van hun sympathie. Kreuzchor-concert. De colleclo gehouden ter gelegenheid van het Kreuzcbor-concert in de Hoog- landscbe Kerk op Maandag 1 October ten bate der noodlijdende kinderen in Duitschland, heeft naar ons wordt mede gedeeld, bet aanzienlijk bedrag van f 415.08J4 opgebracht. Zeker een mooi resultaat! De varensgezel H. L. S. wonende alhier, is aangehouden en overgebracht naar Rotterdam, waar hij verdacht wordt zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van een viertal rijwielen, bene vens eenige andere voorwerpen uit ver schillende gebouwen. Naar aanleiding van de ondervon den moeilijkheden bij het beheer van den directeur werd dezer dagen een algemee- de vergadering gehouden van aandeel houders der N. V. Confectiefabriek „Hol land". Besloten werd de dagelijksche leiding voorloopig op te dragen aan Mej. G. G. B. J. Janssens, alhier. Do Ouderlingen-conferentie van de Ceref. Kerken in de Classis Leiden, zal dit jaar gehcuden worden op Woensdag 17 October a.s. De conferentie zal niet als andere ja ren - samenkomen in het Evangelisatie lokaal aan den Morschweg, maar in de nieuwe Kerkeraadszaal, (voormalige school Hooigracht). Door den heer A. de Jong Ez. te Lei den, zal worden ingeleid het onderwerp „Kerk en Kind". Hedennacht-werd op den Lage Rijn dijk aangetroffen de 27-janigo S., wien bij bet verlaten van een verloflooaliteit door een der medebezoekers met een mes een steek in het voorhoofd was toege bracht zonder dat daarvoor ook maar eenige aanleiding bestond. De gewonde werd naar heit Academisch Ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek naar den dader. In de Stadsgehoorzaal zal heden avond als gewoonlijk de ontgroening der nieuwe studenten pl'aats hebben, na af loop waarvan een fakkeloptocht wordt gehouden, die zijn weg neemt langs Bree- straat, Steenschuur, Rapenburg en ver volgens naar „M'inerva". ïn den afgeloopen nacht hebben kwaadwilligen een glasruit vernield van den groentenwinkel der firma M. op \n hoek Hooglandsche Kerkgr. en Oude Rijn. De winkelier L. F. uit de Clarasteeg heeft aangifte gedaan Jat hij door een zekere Mej. „M." uit Rotterdam in zijn winkel is mishandeld. ADVERTENTIE-PRIJS .Gewone advertentiën per regel 22H cent, i 'Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief» ^JBij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiëre bij vooruitbeta ling van ten hoogste 3Q woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 cent. GEMEENTEBEGRGOTING LEIDEN. IV. Ook bij hoofdstuk III (Politiie) is het niet gelukt bezuinigingen van beteekënis aan to brengen. Voor belobning van de inspecteurs, die- naaTs en verdere beambten Van politie, wordt zelfs f 4300 meer gevraagd en zelfs f 16000.meer dan in 1922. Hier zien we dus 'het omgekeerde Van bezuiniging en toepassing van het vers je: -wij groeien vast, in tal en last. Dit blijkt nog duidelijker als we na gaan wat vroeger voor dit 'doel werd uitgegeven. In 1914, bet jaar dat de oor log uitbrak werd noodig geacht een be drag van f77.316.En nu zijn we ge komen en dat na toepassing van het bezuinigingsvoorschrift op 327.744. Als de politie niet diende om de rust en de veiligheid te verzekeren, dan zouden we bier bijna van een gevaar kunnen spreken. Gelukkig kon op kleeding en uitrusting ongeveer f 2000.- worden bezuinigd of in vergelijking met 1922 ruim f 1000. Voor dit doel is thans uitgetrokken een bedrag van f 28.255. Op de kosten voor waehtgeb'ouwen enz. bleek een bezuiniging van f2000.mo gelijk, wat te gemakkelijker ging omdat deze post het vorig jaar buitengewoon hoo'g was geraamd. Op de bureau-behoef ten (f 1750) gelukte het f 200 te bezuini gen. Ook bij de belooning en premiën van brandmeesters enz. lieeft men een klein bedrag, ongeveer f 500.weten te be zuinigen. Voor dit doel is thans f20.789 uitgetrokken. Van meer beteekenis is de bezuiniging op onderhoud brandbluschmiddelen en van onderhoud brandweerkazernes. Voor het eerste doel is uitgetrokken f 6285. vorig jaar f 7070.en voor bet laatste f1065.vorig jaar f2350.Een be zuiniging van meer Üan 50 pet. dus. Hulde! Zien we echter weer naar 1922, daai blijkt, dat toch nog ruim f 200 meer ge- raamd werd dan toen noodig bleek Do kosten van den geneeskundigen dienst, den Eerste Hulpdienst en de tuber culosebestrijding bleken niet voor vermin dering vatbaar. Integendeel, hier is over heel *de linie een uitzetting van de uitga ven te conslateerec. De uitgaven van den Geneeskundigen Dienst stegen van f 9535 op f 9635. De Eerste Hulpdienst vraagt bijna f 800 meer en is thans geraamd op f 4831, terwijl de kosten van de bestrijding der tuberculose zijn geraamd op f 10782 of f832 meer dan het vorig jaar. Met de volksbaden is het van hetzelfde laken een pak. Ook hier het tegendeel van bezuiniging. De kosten van het gemeentelijk Volks- bad zijn geraamd op f 13972, tegen f 11538 op de vorige begrooting. Daarbij komt dan nog een bedrag van f 7450 als bijdrage in de exploitatie van bet badhuis van „De Eendracht". Ook hier dus alweer inplaats van bezuiniging een niet onbe langrijke uitzetting der uitgaven. Voorts is nog uitgetrokken voor de Zweminrichting in het Poelmeer bij het Warmonderhek, tot de exploitatie, waar van in 1922 besloten werd, een bedrag van f 3695.30. Toen dit besluit genomen werd deelden B. en W. aan den Raad mede, dat hiervoor geen nieuwe uitgaven noodig waren, aangezien do onderhoudskosten gevoegelijk bestreden zouden kunnen wor den uit de voor bet onderhoud der zwem plaats aan de Oude Heerengracht beschik bare gelden. Dit is eohter niet geheel juist gebleken Voor laatstgenoemde zwemplaats was uit getrokken f 3184.50, terwijl nu aange vraagd wordt f 3695.30. Het verschil is wel niet zoo groot, maar het is toch het tegenovergestelde van bezuiniging. En bovendien staat nu nog op het pro gramma de zweminrichting op een terrein bewesten de Zijl, tot den aanleg waarvan in Februari van dit jaar werd besloten. Bij het hoofdstuk openbare werken is het merkbaar dat getracht is to bezuini gen. Echter niet op het personeel. Voor jaar wedden voor het personeel bij dezen tak van dienst moest zelfs belangrijk meer worden uitgetrokken, dan het vorig jaar. "Werd toen een bedrag van f 71922 op de begrooting gebracht, thans wordt aange vraagd f 76782, wat bij 1922 vergeleken een verhooging beteekent van bijna f 7000. Tien jaren geleden werd voor hetzelfde doel uitgetrokken f 22039, welk bedrag dus meer dan verdrievoudigd is. Bij onderhoud van huizen, torens enz., gaat het echter anders. Werd het vorig jaar uitgetrokken f 28769, thans werd aangevraagd f 14592. Een bezuiniging dus van ruim f 14000 of bijna 50 pet. Op het onderhoud van straten en plei nen waarvoor f 126711 is uitgetrokken, wordt ongeveer f 5000 bezuinigd. Aan het onderhoud van wegen cn voet paden zal eveneens minder ten koste wor den gelegd. Het vorig jaar word hiervoor f31591 uitgetrokken; thans echter wordt een bedrag van f28420 voldoende geacht. Op het onderhond van markten en beurzen (vorig jaar f5172) wordt f1228 bezuinigd en op onderhoud van wandel plaatsen en plantsoenen (vorige jaar f 35046) is minder uitgetrokken f 3814. BINNENLAND Centraal Comité A. R. Kiesverenigingen. Het Centraal .Comité van A. R. Kies verenigingen zat'op Maandag 22 October e.k., des namiddags om 2 uur in bet Kuy- perhuis vergaderen. In deze vergadering komt aan de orde: 1. De samenstelling van bet Centraal Oomité. Ingevolge art. 27, le lid der Statuten: „In het Centraal Comité kunnen niet meer dan vier leden der Staten-Generaal zitting erlangen. Ministers, die in het Kabinet zitting verkregen, kunnen niet tegelijk lid van bet Centraal Comité zijn", is de heer Colijn afgetreden als voorzit ter en moet het getal van 6 leden der Slaten-Generaal, welke sinds eenigen tijd zitting hebben in het Centraal Comité, worden teruggebracht tot 4. 2. Voorstellen inzake de opneming der A. R. Propagandaclubs in het partijver band: 3. Verkiezing van personen, die na mens het Centraal Comité zullen zitting nemen in de Uitvoerende Oommissie van bet Verband van A. R. Propaganda clubs. Alweer een demonstratie. Do aanbieding van het petitionnement tegen de Vlootwet aan de Pweede Kamer zal, naar „Het Volk" mededeelt, gepaard gaan met een straatdemonstratie. Zondagsheiliging. In de „Ned." schreef Prof. Slotemaker de Bruine als volgt: De jaarbeurs te Utrecht zou ditmaal duren van 13 tot 26 September, maar in dat tijdvak drie dagen gesloten zijn, namelijk op Zondag 16 en Grooten Ver zoendag 20 en op Zondag 23 September. Niets dan lof voor het bestuur dezer.za kelijke, kaufmannische, economische, ma- teriecle, mammcnistischo inrichting, dat aldus de geestelijke overtuiging van Jood en Christen ontziet. Maardat kan dus? Is het dus niet waar, dat zulk een zaak mislukt, wan neer zo in veertien dagen driemaal wordt gesloten? Aan het Zoeklicht Leiden, 5 October 1923: Dat is een lastig geval voor onze roede broeders. Do Christelijk Historische Kamerleden hebben zoo men weet aan den Minister van Financiën verzocht, voortaan 10 pcf. van bun schadeloosstelling in te houden. Eén mooi voorbeeld, dat, naar ik me had voorgesteld in de eerste plaats door de Socialistische leden, die immers zoo graag het algemeen belang dienen, zou worden gevolgd. Maar d'r komt niets van. Geweldig gaat 't Volk te keer. Schel- den op de „burgerlijke" leden van je wel- ste. 't Is een geweldig rumoer dat natuur lijk alleen dient om de aandacht af te leiden en do heeren gelegenheid te geven, de handen op de zakken tö houden, en héél stevig ook. Het is gewetensge'd van de G. H.'s, zegt Schaper; en omdat w ij oen zuiver geweten hebben, daarom houden wij 't geld in den zak en laten de massa belas ting betalen. En met het meeste genoegen steekt Duys zijn pensioen, zijn nonactiviteits- traefcement, zijn f 5000.als kameriid in zijn zak en als bij dan op 's Rijks kosten in de zachte kussens van de Eerste Ktes neerploft, dan heeft hij niets anders dan een glimlacht voor zijn „burgerlijke col lega's, die zoo dVaas zijn, cok iets to doen. Praten is immers veel gemakkelijker En voordeeliger bovendien. OBSERVATOR. Prachtig. Dan kan het elders ook. Hel Kamerlid Gerretson. Naar „Do Stand." verneemt, is de toe stand van het C.-H. Kamerlid den hoer B. J. Gerreteon goed vooruitgaande. Wachtoeld bij Koloniën. Naar het „Vad." verneemt, zal dezer dagen de beslissing wouden genomen over het op wachtgeld-steilten van een groot aantel ambtenaren van het Ministe rie van Koloniën. Motie tegen de Vlooiwct. De R. K. Kiesvereeniging te 's-Graven- hage beeft na een uitvoerig debat een motie met 210 tegen 41 stemmen aange nomen waarin gezegd wordt: Dat uit de houding der Rogcerhig blijkt, dat deze de aanhangige Vlootwet zoo spoedig mogelijk wenscht te zien aangenomen; dat de benoodigde bedragen voor de uitvoering der Vlootwet moeten werden gevonden desnoods ten koste der soeiate wetgeving, van bet onderwijs, van de loonen van het overheidspersoneel, vpn de mogelijkheid van vermindering van den belastingdruk en van andere gewich-i tige belangen; dat in de R.-K. Staatspartij in het al gemeen en in den Rajkskieskring 's-Gra- venhape in het bijzonder voortdurend is aangedrongen op aanzienlijke liezivei- gingen ten aanzien, van de militaire uil gaven; dat door uitvoering der aanhangige Vlootwet aan dezen aandrang niet wordt voldaan; dat de beproefde buitenlandsche poli tiek van Nederland ook in de toekomst alle militair vertoon moot vermijden, maar hierin moet bestaan, dat wf i; le. ons verre houden van allo bor lge nootschappen of speculatie op bondge nootschappen; 2e. de bestaande uitstekende verstand houding met alle andere mogendheden, met de meeste kracht bevorderen; 3e. het hooge aanzien, dat Nederland in alle landen om zijn groote cultuur waarden en naet om zijn militaire krach-* ten geniet, als de beste waarborg voor onze onafhankelijkheid bewaren en ver-4 meerderen; dringt er met den meesten ernst hij do R*. K. Kamerfractie op aan do aanhangi ge Vlootwet niet te aanvaarden; besluit deze metro ter kennis te bron-» gen van de Katholieke Kamerfractie cn de pers; verzoekt den overigen R. J\. Rijks<iesj kringorganisaties aan deze motie adhao- sie te betuigen. Een belangrijke schadepost. ïn den zomer van 1920 heeft het rijk voor f341.000 gekocht panden in den Op pert en de Verlaatstraat to Rotterdam, waarin destijds gevestigd woven de seho-* len van de zusters Dominicanesseu, om ze ten dienste van de posterijen in go- bruik te nemen. Inmiddels zijn do daar gevestigd cc-» weest zijnde diensten van do posterijen, overgebracht naar bet nieuwe postkan-* toor, en heeft de ontvanger der registrar tie en domeinen te Rotterdam, lnj schrijving, doze perceelen weer verkocht. De hoogste inschrijver is de hoer J, Meijerink met f 75.000; verder hebben in geschreven do beer B. Th. Krar.ijiangor voor f72.150 en do firma H. J. Touw en Zoon voor f 70.500.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1