12= mi mmpuu's ml m i zoo»: REGEN Leidsche T andheelkundige Vereeniging fiERZAN Adverteniien JONGEN, PHT J. de LEEUV/ BE NIEUWSTE STBEEE1 OOIiflUOOCflE Concertgebouw-Orkest WILLEM MENGELBERG W©Sid©Hf Prijsverlaging Kippenvoer. Alléén-verkoop van BRSNKMAMS' LUCERN KLAVERMEEL, ^1525 Buitengewone Samenkomst met Zang COMPAGNIE ÜBB8Q Adverteeren doet verkoopen. Bericht van Inzet J. L. CREYGHTON, PeiroSe&aankaefoeSs. MODE-VAKSCHOOL ROELF M1SZ PlléSLi AANBREIEN BE NIJVERHEID Ondertrouwd: 1361 Mr. FIE WEIJLER en A. M. SASSE, ber. pred. te Schoonoord (Dr.) Nijmegen, j 3 0ct i923. Leiden, Gevestigd 1368 flHTS Maresingei SS Spreekuur 8-9 fonds en 1.2 uur. GEVRAAGD, tegen 15 Oct. een flinke, nette Dag- of Dap en Nacht-Dienstbode, zonder goede getuigen on- noodig zich aan te melden, Br. har. van dit blad No. 1369. Wordt gevraagd, om dadelijk in dienst te treden, voor ongeveer een maand, een Typist, grondig bekend met de Neder- landsche Taal. Vaardigheid op de „Oliver" vereischt. Salaris nader overeen te komen. Brieven onder No.7817 Bureau van dit Blad vóór of op Zaterdag 6 October a.s. Aan ons Redactie-Bureau is plaatsing voor een nette goed kunnende fietsen. Aan melding 's avonds na 6 uur. TE HUUR AANGEBODEN: Een Bovenwoning ven alle ge- makkeu voorzien. Brieven Bur* van dit Blad No. 1367. Kanaalstraat 17 Es/ei. H. Rijndijk Leiden Ontvangen: 1355 voor Kerfst en Winter Mug legen uiterst billijke prijzen Beleefd aanbevelend CHRY3AüTHEKUJl^een Te kjop.^ënjk bloeiende partij lé^veld staande Chrysan* -tlientfms, zijnde Grootbloemige Pulling en klein dubbelblocmige Perle Chatillonnaise (roomgeel). Te bevragen by Tj.KUÏPERS Tuin Rijnkade, Tel. 1452. 1359 DOET UW VOORDEZEL Koopt uw Wiegen, Luier* manden, Rieten Stoelen, Wasch* en Fietsmanden, Lux Manden werk enz. aan de Rietenmeubel- '.nakerij en Reparatieinrichting van K. DE BOER, Kraaierstr. 15. Tramhalte Hoogewoerd Kraaierstraat. 1356 Dr. H. MANNING'S EEN bELOERBLIJVENDE KINAWIJN f2.60 PER FLACON. 884 f 2.60 p.fl. bij Apoth. en Drog. (gj Holt. Corcertdir.Dr.G. DE KOOS, den Haag,Ten Hovcstr. 15 Stasïsgehocrssal (Sroote z; onder leiding van 1366 kunt U bijwonen voor slechts £1.60 pius rechten in plaats van f5.pi. r. bij bestelling van een diploma (niet persoonlijk) ad f 12.(alle rechten inbegr.) dat tevens toegang geeft tot de overige 5 buitengewone Abonnementsconcerten, t.w. in Mei. cm M», on. sea lu ms; en! h.. ConceilgeliDiiw-Orkest o.I.t. Karl MheIi losse kaarten voor zoover beschikbaar op Concertdatum f 2.50 pl. r., voor de beide Concertgebouw-Concerten f 5.— pi. rechten Diploma's (niet persoonlijk) dagelijks verkrijgbaar bij de Firma EGGERS, Botermarkt 14 te Leiden, tot en mst 26 October a.s. tengevolge van doorliggen, smetten, en jeuken bij kinde ren, brand-, snij- en vervuilde wonden, winterhanden en voeten, gesprongen lippen, ruwe huid, huid verschilvering, kloven, barsten, zweren, open beenen, pijnlijk bloedende in- en uitwendige aambeien ge neest men met Wortelboer's Zalf van Jacoba Maria Wor- elboer, verkrijgbaar 75 cent, bij de verkoopers van Wor- telboers Artikelen. 3643 KLEEDERMAKERIJ voor ïïeeren- en Dameskleeding naar maat, Kraaierstraat 2, tus- schen Hoogewoerd en Nieuwen Rijn. Tijdelijke reclameaanbie ding: ■Golbertcosluums (prima grijze Engelsche stof) 45. G rrect passende coupe, prima bewerking, aanneming van cou- 770 Wij hebben dezer dagen vele onzer PLUIMVEEVOEDERS in prijs verlaagd. Wij noteeren nu: GEMENGD VOER Ho. samengesteld uit de besfe Granen met Zonnepitten, per 50 K.G. f 7.25 - per 25 K.G. f 3.75 - per 25 pond f 1.90 ZWARE CHEVALIER GERSTper 50 Kilo f 7— PRIMA INLAN03CHE TARWE (blanke)50 f 7- MOOIE KLEINE MAIS (Type Cinquantine)50 t 6.- PRIIW& KWALITEIT OCHTENDVOER, samengesteld uit prima Meelsoorten, geschikt voor Nat- en Droogvcedering, per 50 K.G. f 9.50 - per 25 K.G. f 5.- - per 25 pond f 2.75 1365 het hoogst Eiwit-rijk GROEN-VOER Balen Turlstroolsel van 100 en 50 K.G. fi*P Zakjes Ka! van 10 K.G Alls overige Artikelen op aanvraag - Franco Thuisbezorging Firma GEBR. BLONK, Leiden, Kart Galgewater 12-15, Telef. 233. Firma N. BLONK ZONEN, Leidschandatti, Telef. 8. MANTELS prima covertcoat gabardine, vanaf volgens model HOQGLANDSCHE KERK - LEBBEN op Dinsdag 9 Oef. a.s. des avonds te 8 uur SprekersBs. RUMENS en Bs. GROOT ENZERIfiK, Leiden Zang: Chr. Zangvereen. „Ex Animo", Leiden Programma's tevens bewijs van toegang ad 30 Cents verkrijgbaar bij: VAN UIJK, Nieuwstecg 17. v. d. MARK. Julianastr, 41 JANSEN, Aalmarkt 3. JONK, Vliet 32 - DEMMENIE, Haarl.str. 169 PELXM£-2°> VEERMAN, Sieboidstr. 36 ünsvSi WQl F- i 1 VOS, Kraaierstraat De opbrengst zal ten hate zijn voer de inwendige restauratie der IMarekerk. Dinsdagavond 9 Oct. zullen bovendien nog van 7—8 uur aan het gebouw Nathanel, Hoog!. Kerkgracht, Programma's worden verkocht. 1362 Kerk open half acht STEEMSTRAAT 35 Medewerkende Tandartsen: LOURENS BOSCH, J. P. A. BRAND, J. H. M. DE GRAAF, H. N). FOKS, H. J. REEKERS, J. W. G. BOSCH. Eiken werkdag word! van 8-10 uur v.m. tandheelkundige hulp verleend legen verlaagd tariel aan de leden van de Ziekenfondsen „TOT HULP DERMENSCH- HEID", „ALGEMEEN ZIEKENFONDS VOOR LEIOEN", „ROTTERDAMSCH ZIEKENFONDS", „BOERHAVE" en het „Z. en O..FONDS DES NEDERLAND- SCHE SPOORWEGEN" op vertoon van een Fondskaari en aan nisMondsleden, die geachi worden daarvoor In aanmerking to komen. 13455 BELANGRIJKE MEDEDEELING VAN DE De verkoopsprijzen aan hei publiek, van LIEBI3-VLEESCH- EXTRACT en 0X0-80U1LL0N, zijn nrei 25 pCi. veriassd, en zijn als volgt: cos VLEESCHEXTRACT Potten a ,/t Enn. Ibs. f 5.25 Ys V« - V. Via OXO-BOUILLON Flacons.a Vi Liter f 4.75 7.5 f 1.05 Vso f 0.35 PARAPLU'S fleren, gloria, 1 zijden foedraal, lederen garni- f 2.75 f 1.40 f 0.75 f 0.40 Verkrijgbaar bij alle H.H. Winkeliers in Kol. Waren en Comestibles. Specïaie aandacht wcrcSfi gevestigd op j CORNED BEEF es"n delicatesse op do fray BENTOS OSSETONG boterham Voor cngcos uitsluitend hijs sfltai voordelige TOMPOUCE model, - gloria In zijden foedraal, dubb. baleinen, S TOMPOUCE - prima gloria, met zelfkant, EE chique knoppen en koord- garnering j= TOMPOUCE halfzljde. 10 banen, pa EE tuur, zijden fi 1 TOMPOUCE ENCAS EE prima gloria, In zijden EE toudraal, uni kleuren, moderne knoppen I TOMPOUCE ENCAS prima zijden serge, met diverse gekleurde randen c= en kcordgarn zeer licht VOOR DAMES EN HEREN PRIMA GLORIA ni- zijden foedraal, mooie H ^0 knoppen en haken, div. 0 garneringen I PRIMA GLORIA - EE met witte puntjes, betere uitvoering PRIMA GLORIA - paragon montuur, zijden toedraai, witte puntjes.. IGERZON iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiil Bij veiling 28 September 1923 door C. VERSLUYS, Notaris te Leiden gehouden, zijn in bod gebracht: Tere. 1. Hecrenhuis Kempenaerstr. 83 Ocgstgee&t, op f 6600. dadelijk verb. m. f 200. Perc. 2. Huis Baat straat 15 Leiden, op f 1200.— verhoogd met f 50. Perc. 3. Huis Baab- straatl3Leidenop f1300. dadelijk verh. m. f 50. nog met f 50. Perc. 4. Huis Baat straat 11 Leiden op f1300. verhoogd met f 50. Perc. 5. Weiland Room burger pol- der onder Leiden a. d. Stadsmolen- sloot op f 3000. dadelijk verb. m..f 500. nader verb, met f 150. Perc. 6. Weiland Roomburger pol der onder Leiden bij den Roombur germolen, op f 3000. dadelijk verb. ra. f 350. Perc. 7. Weiland Rooraburgerpol- der onder Leiden aan den weg langs bet Rijn-en Scbiekanaaï, op f 4850. dadelijk verb. m. f 150. nog met f 300. Nadere verhoogingen als gebruikelijk. Afslag Vrijdag 5 October 1923, 's avonds 7 uur in het Notarishuis aan „Den Burcht" te Leiden. 693 Steunt de Chrisfeltjke Pers tïdï-3 m Ziw czcAZcszjr. Hooger, hooger stijgt de vliegmachien', 2951 Hooger, d.i. groster wij „ERA's" afzet zien. Want „ERA" is HET merk voor Schoencrême en (Poetsextract. leder te voldoen is waar „ERA" steeds naar tracht. Bij die puike waar geve wij nog „EBA"-bons present, Waarvoor in ruil cadeaux, nog velen onbekend. Het beste mSddeS om den eetlust op te wekken is de SANGUINOSE. Zij bevordert een geregelde spijsvertering; zuivert uw bloed van alle onreine bestanddeelen, geeft een diepen gezonden verkwikkenden slaap. Een frissche kleur, een heldere oog opslag, krachtige spieren, uitmun tende zenuweneen vroolijk humeur vergezellen de goede gezondheid. Honderden en duizenden in ons Vaderland hebben zulk een goede ge zondheid aau de Sanguinose te danken. Gij kunt geen beter middel vinden, zelfs voor veel geld. Een zes flacons Sanguinose doen wonderen aan uw geheele gestel. Neemt er de proef van. SANGUINOSE kost per fl. f2,-, 6 fl, f II,-,12 fl. f 21, Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drog- WACHT U VOOR NAMAAK! De Riemerstraat 2c/4. VAN DAM Co., Den Haag- AALMARKT 25. Specialiteit 5bi a Lichf ornamenten Buitengewone keuze in a voor Gas en 28S7 Electriciteit. THL'iS KKIPPEH LEEREH kan elke Dame en Meisje zonder rekenen en teeke* nen van alle boven- en onderkleeding, ook jongens- en lcinderkleeding. Zendt postwissel d. 1 £.60 of briefkaart en ontvangt per omgaande een boek voor zelfcneüerricStt met meer dan 100 modellen en daarbij een gratis apparaat, om U te laten zien hoe_ gemakkelijk onze methode is. Verschillende naai en huishoudscholen werken met succes, volgens onze schriftelijke methode. 3 3946 Schriftelijke opleiding Coupeuse met diploma. OpleidiDg Leerares. Vraagt prospectus. Een boek voor GARNEEREN en AFWERKEN a 8 3.— Zend briefkaart M. HENORIKSE-KNAPEN, Gediplomeerd Leeraresen Directrice TOLSTEEGSINGEL 9.Z 50 - UTRECHT Postchèque- cn Gironummer 76650 Er is nu begonnen met de verzending van den Scheurkalender VOOR 1924 onder redactie van Ds. J. J. KNAP Czn. Dr. J. C. DE MOOR en J. C. DE KONING ALS PREMIEBOEK verschijnt ditmaal een verhaal uit den tijd van Leidens Beleg en Ontzet in 1574, door JOHANNES. Pr. van den Kalender 80 et- Pr- v. h. Premiabosli 65 cl- Ivoop dit jaar, den Maeanathakalender met tremieboek en voor ecnige dubbeltjes ontvangt gij iets waar van gij een heel jaar geniet. UITGAVE VAN J. H. KOK ïf Kfira OF (fr 5TUKLOOPEM -&\ DER HUID GEM EEST VE.RZACHT en alle kleine j HUIDVERV/ONDINGEN I welke dagelijks ln ieder a gezin kunnen voorko- K men. geneest men snel i en zeker met PUROL Dit Is een heerlijk ve 3 zachtende en snel g Snezetide zalf voor groot 1 klein. Zij mag ln «(geen gezin ontbreken. 1 Doozen v. 30-60en 90 c. bij apoth. cn drogistei |PHARM.FABRIEK A. MIJNHARDT g i'.F.iST Suikerziekte kau genezen! Ondergeteekende verklaart hiermede, dat zij volkomen ge nezen is van hare Suikerziekte door den WelEd. Heer v. VUUREN (Directeur van „HER- BORA", Celebesstr.56, Den Haag) en geeft hem het recht dit naar willekeur bekend te maken. Mevr. DASBERG DE WINTER, Burgemeester Roesstraat 42, 6021 Rotterdam. Schrijf noq heden aan LABO RATORIUM „HERBORA" en sluit postzegel voor antwoord in. van Kousen. <019 Kaarïenimss'sSr. 40 Uitsluitend Privaatles. JOS. SUSJS, Canclidaatt-Notaris, DEN HUGLv.1 voor Uw Privé of Bedrijf Keveren Drukkerij - Breestr, 70 filfflodelEen ter inzage j Billijke prijzen 1344 Hette uitvoering P.l. Wenscht gij in Rechtszaken succes, zoo wendt U tot het Kechtskundig j Bureau, Oude Singel 60, TeLj 1820, Leiden, Het eenige bur. <- dat staat onder leiding van j Meester in de Rechten. 6256

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6