Burgerlijke Stand Leiden 1 2 October. Geboren: Hendricus Andreas Nies. z. van L. H. v. d. Meel en S. v. Egmond Johs. Corns. Gerardus z. van H. L. Kraak en J. C. Roosen Mietje d. van W. C. v. d. Tuin en H. W. Zwanenburg Jeremias z. van H. Beij en M. Brouwer Elisabeth Corna Maria d. van J. J. Berbee en M. C. iSteenvoorden Lucas Wolter z. van K. H. Bosnia en A. Ensing Jacob z. van IJ. Koome en E. D. Thiel. Overleden: A. Snelders-Jansen oud 67 j. vr. - Vier gedetineerden in de staatsgevan genis te Eddyville (Ver. St.) die geweren en munitie in handen hadden weten te krijgen, schoten twee der cipiers dood en verwondden drie anderen. Daarna ver schansten zij zich in de gevangeniskeuken, en begonnen links en rechts te schieten. Tot vcor kort waren alle poigingen, om hen te overmeesteren mislukt. Het Canadeesche departement van Visscherij meldt de ontdekking van een zeer belangrijk vischwater, 80 mijlen van de kust van Labrador. Men neemt aan, dat dit water groote hoeveelheden kabeljauw en schol bevat. Naar verluidt is de Duitsclie regee ring voornemens om in verband met de voorvallen te Dusseldorp en het ingrijpen van de Fransche troepen in de actie der Schupo aldaar bij de Fransche regeering te protesteeren. Naar uit Salisbury (Rhodesia) wordt gemeld, heeft kortelings aldaar de plechtige installatie plaats gehad van een verant woordelijke regeering. Het land werd tot nu toe door de British South Afrika Com pany bestuurd. Graaf Charles de Lesseps, zoon van den beroemden graaf Ferdinand de Les seps, den bouwer van het Suez-Kana&l, is te Parijs in den ouderdom van 82 jaar overleden. U8T m NOORDWIJKERHOUT. Vannacht is overleden, in den ouderdom van 58 jaar, de Zeereerw. heer J. P. Wes terhof, pastoor der St. Victor-parochie. Dg overledene, die geboortig is van Schermerhorn, was bijna 3 jaar "pastoor alhier en voordien o.a. pastoor te Oude Tonge. De begrafenis zal waarschijnlijk a.$. Maandag plaats hebben. ALPHEN AAN DEN RIJN. De heer J. G. B a a r t Jr., is benoemd aan do Calvijnsclioo! te Rot terdam. iiLvi KATWIJK 'AAN DEN RIJN. Voor de meoofc© a-o-cr x- ten snijbloemen is er heden weer niet veel vraag. Dahlia's gaan b.v. van f 0.40 tot f 1.20 per 100. Ook Pompon-Dahlia's vin den niet gretig koopers en kunnen niet meer opbrengen, dan f 0.40 tot f 0.80 per 100. Asters zijn zeer goedkooo f 0.20 tot f 0.40 per 100. Chryaanthen brengen, be houdens een uitzondering ook niet meer op clan 10 tot 20 ct. per bos. De aanvoer is tamelijk groot. s KATWIJK AAN ZEE. 2 October kwamen aan den afslag: volle haring zuid van f 22.60 21.95; volei haring zuid kuitaiek f 20.75 makreel f 25.ijle-haring f 189.5, ijle en matjes haring f 18:05 ales per kantje. Bin nen zijn gekomen de KW. 151 met 23 last en de KW. 1 met 25 la3t. Voor de „O u d e Kerk" zijn als geschenk ontvangen twee Bijbels, één voor de preekstoel en éen voor den voorlezer. De besturen der Anti- revolutionaire, Christelijk Historische eil de Roomsch Katholieke Kiesverenigingen te Katwijk aan den Rijn en hier hebben in combinatie biljetten laten; drukken, met hot doel de menschen in te lichten omtrent de Vlootwet en hen te waarschuwen met te teekenen. Jammer, dat dit niet enkele dagen vroeger is gebeurd, daar velen nu reeds geteekend hebben. De tolbaas De L. alhier had te Hillegom het ongeluk, terwijl zijn paard op hol ging, van den wagen te val len. Hij werd een eind meegesleept en liep daarbij ernstige ontvellingen op. Was het geruimen tijd stil in ons dorp met de werkzaamheden in de reederijen, thans begint er meer leven tc komen, daar de laatste weken veel ha ring binnen.kcjmt en de prijzen tamelijk goed zijn. Allerwegen hoort men nu weer de kuipershamers en ook hebben de netten- boetsters hun handen vol. Mocht het nog even zoo blijven, dan zal, vooral voor onze werkmenschen, de winter wat minder don ker tegemoet worden gezien. Ook hierin wordt ons een verrassend God getoond. SASSENHEIM. De collecte voor den nood der Saksische predikanten, gehouden in de Geref. Kerk alhier, bracht de som van f 149.27 op. NOORDWIJK AAN ZEE. D ,e heer A. Vink alhier verwierf dezer dagen het politie-diploma met aanteekening. Door een vrachtauto werd in de Jan Kroonweg een go>ot van e cnhuisje afgereden, wegens het uitwijken voor een wagen'. Gisteravond sprak dr. A. H. de Hartog van Amsterdam in de ,Herv. Kerk op uitnoodiging van de Chr. JongeL ereen. over het onderwerp: ,Volg Mij." Een groot aandachtig gehoor vulde het kerkgebouw. RIJNSBURG. Met ingang van 1 O c- tober j.l. zijn ook hier de melkprijzen met twee cent per liter verhoogd. -- - ^gaggr rï LIS.SE. De onlangs gehouden collecte tot steun van het tuberculasefonds „Draagt elkanders lasten" heeft het niet onaardige sommetje opgebracht van f 104.91 L In een openbare z i t- ting van het liooïc!stembureau werd no. 2 der lijst van de Vrijheidsbond als gekozen verklaard. Zooals bekend is, heeft do heer J. M. van Til bedankt als lid van den Ge meenteraad. De heer H. Ph. Sobels komt hiervoor in aanmerking. Burgerl. Stand. Geboren: Wilhelmus Cornells z. van J. G. van Es en C. P. Schocne Jan Johannes z. van J. Kuipers en B. v. d. Pol Pieter Hen drik z. van E. J. v. d. Zaal cn G. Rampen Gerrit Willem z. van B. Abbink cn J. Wind Hendrika Elisabeth d. van C. Buts en M. Versteegh Theodorus z. van B. J. Asscler cn J. Lagerweij. Ondertrouwd: H. Warmerdam en A. W. v. d. Barselaar. G e h u w dW. G. Ccen'en en C. A. Warmerdam C. Zuiderwijk en A. H. H. Walraven A. Kluppel en M. van Mars borgen. De p r ij 3 der zoete melk is thans gebracht op 15 cent per liter terwijl verwacht wordt dat de prijs in den a.s. winter nog meer zal worden verhoogd. ROELOFARENDSYEEN. Woensdagmorgen viel de bejaarde Wed. L. alhier, terwijl zij de winkel van den heer S. wilde binnengaan, plotseling flauw. Zij zeeg juist bij den in gang van dc winkel ineen en werd de wo ning van den heer S. binnengedragen al waar zij later weer bij kennis kwam. Woensdagmorgen is een met kunstmest beladen schuit van den. heer H. alhier in de sluis gezonken. Hst kostte heel wat moeite do zware baaltjes weer op het droge te brengen, terwijl de sluis geruimen tijd was versperd. WOUBRUGGE. Te Hoogmade plaat- ste de heer B. Maandagavond even zijn rijwiel voor zijn winkel cm nog iets te ha len. Onderwijl stapte een jongmcnsc.h op zijn fiets en reed in snelle vaart in de richting van ons detrp. De heer B. zag den dief nog wegrijden; alle pogingen om hem te achterhalen mislukten. Door den heer burge- meester dezer gemeente is voorwaardelijk vergunning verleend tot het houden van een oranje tent cons telling in het gebcuw „ImmanueK alhier en. wel op Woensdag, Donderdag en Vrijdag de volgende week. BOSKOOP. D s. D. J. v. B r u m m c n a 1- hicr beeft een beroep ontvangen naar de Clir. Gerei. Ct«m. te Driebergen. De anï b te na ren en werklieden in dienst der gemeente bobben er allen in toegestemd om voor het jaar 1924 osno vrijwillige bijdrage af te staan van 5 van hun pensioengrondslag tot dekking van het tekort op dc begroctiug voor het dienstjaar 1924. HILLEGOM. Bij beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel cn Nij verheid, en van Financiën is aan do ge meente Hillegom een voorschot toegezegd, onder do gebruikelijke voorwaarden ten behoeve van den baluw van 30 arbeiders woningen door de woninstichting „Patri monium". Dc toekenning zal volgen wan neer de Minister zich vereenigien kan met den uitslag der aanbesteding, waarvoor toestemming is verleend en welke spoedig staat gehouden te worden. Voor de nieuwe auto-*- tbrandspuit alhier is 400 Meter slang aan gekocht. A.s. Zaterdagmiddag zal, naar we vernemen, de spuit geprobeerd worden. U|f het SsciaBe Leven Uit de textielindustrie. De besturen der Twentsche fabrikanten- vereenigingen hebben aan de besturen der textielarbcidcrsvereenigingen medegedeeld dat met ingang van November do loonen met tien pet. zullen worden verlaagd, nu do arbeiders geweigerd hebben langer dan 48 uren to werken, tenzij zij alsnog op dit besluit terug komen.' ffiEBfiEMGP Ü1ETOS Eon royale boe!. Een Rijksinstelling te Utrecht, die ge woonlijk bij den Postcheque- en Girodienst een saldo heeft loopen van ongeveer f 16.C00, heeft in een dér vorige weken van dezen dienst bericht ontvangen, dat haar saldo ruim G millioen vier ton bedroeg. Waar dit cijfer blijkbaar op een fout bij den Postclièque- cn Girodienst berustte heeft het bestuur dér instelling in een ern stig kabinetschrijven aan den directeur-ge neraal van dien dienst op deze grove fout gewezen. Taal noch teeken werd echter op dezen brief vernomen, zegt het „U. D.", maar wel heeft de Utrechtsche instelling dezer da gen een nieuwe afrekening ontvangen, waar bij het saldo was gebracht van 6 millioen 4 ton op 6 millioen 9 ton. De bereidwilligheid om mede to werken aan een goede functioneering van den Postcheque- en Girodienst werd dus blijk baar beloond met een douceurtje van 4 ton! Bate uit een faillissement. Een firma te Doctinéhem had dezer da gen het buitenkansje- r.ls bate uit een Düitsch 'faillissement rr:i L:-.Vb;!".- v -n 1000 Mark rres te h I':-:-. Dc aangetcekende brief, waarin het geld was verzenden, was meteen millioen mark gefrankeerd. HblcL Jeugdige dievegge. De politie te Sneek legde de hand op een 15-jarig meisje, dat kans heeft gezien om niet minder dan 19 winkeliers in deze ge meente te bestelen. Bij de in beslag ge nomen voorwerpen zijn zes gouden zegel ringen, een étui met zilveren naaigerei, vruchtenbakjes, bonbonscihaaltjee, zeep, eau do Cologne, een inktkoker, poppen, blikje-s biscuit, een dertigtal haarlinten, sloopen, een nikkelen horloge, bijouterie-doosje, reismandjes, dauiestasschen,portemonnaies sigarenkokers, tafelkleedjes, zakdoekjes, enz. enz. Het, 'politie-bureau leek wel een waren huis." JEIibld." Li©SïaBin©ii|ke ©eïestisig I. V. 0. f—Perr.ix M 0—2. (Kampioenschap lie klasse) Een gulle ontvangst, een goed terrein een prettige wedstrijd. De Éotterdamsehe ploeg bestaat uit spe lers cn speelsters waarbij do Leidena-ars in het niet verzinken. Pernix verschijnt met 4 dames. In den aanvang gaat het spel gelijk cp. Enkelo goede kansen welke do Oranje-wit ten niet weten te scheppen worden doer liet falen van een der spelers hopeloos be dorven. Ook I. V. O. ken de mand niet vinden cn deelt vaak eenhandig van verren afstand. Rust komt met blanco stand. Na de thee weet dc Pernix met een vaartschot 10 tc noteeren, terwijl dezelf de schutter cr even daarna 20 van maakt De wisseling brengt een vriendschappe lijk maar vlug spel. V. O. is uitgespeeld terwijl de nieuwe Leidsclio aanvalschot Ioog is. Het einde kemt dus met een 20 overwinning veer Pernix II, dat thans een goede kans maakt vcor liet kampioenschap CORRESPONDENTIE. Een bericht omtrent een orgelbespeling te Sassenheim. lieeft oen plaats gekregen onder Stadsnieuws. "Wij vestigen hierop zeer in 't bijzonder de aandacht niet alleen van de lezers uit Sassenheim, maar ook van liefhebbers van goede muziek uit andere plaatsen. stadsmeuws. Buürtccn.missis-2ijfsinne!. Zooals wij reeds eenigen tijd geledén meldden, had zich uit de bewoners van het nieuwe blok der bouwverecniging „Eens gezindheid" aan den Zijl sin gel, een com missie gevormd, ten einde voor dit stads gedeelte afzonderlijk foesl to.organiseeren. De commissie is daarin ten volle ge slaagd, dank zij mede den financieelen ".cu.crcnoemde bouwvereeniging, en dank zij don et,*™. - bowoner9 om feesj to vieren. Met elkanaci zij een uitvoerig versieringsplan mf»- werkt, waarvan de uitkomsten verrassend waren. Behalve eenige c-erepoorten waren in allo straten versieringsmasten aange bracht, wier oranje wimpels een recht feestelijkcn indruk maakten. Bovendien waren aan verschillende woningen versie ringen aangebracht met gebruikmaking van vlaggendoek en guirlandes. Het was bepaald een mooi geheel. Do feestelijkheden werden geopend met een flinke muziek-reveiüe door de man nen van het Spoor- en Tramwegpersoneel, die zich kranig weerden. Te 9 uur daarna vingen de verschillen de kinderspelen aan, zooals zaklcopen, blokjes-rapen, staartsteken, naar den trein loopen, draadje-knippen enz. enz., Een belangrijk' evenement in do feest viering vond in de middaguren plaats, toen de staatsievaartuigen van den zich naar bet Raamland begevenden Prins don Zijlsingel passeerden, cn bij welke gelegenheid hem namens de feestvierende bewoners een prachtige krans werd aan geboden. Ook bracht dc burgemeester zelf een be zoek aan het terrein, wat begrijpelijker wijze zeer in den smaak viel en waarbij hij hartelijk werd toegejuicht. Gedurende den avond was door alle kinderen uit do buurt een lichtstoet sa mengesteld, die de straten in alle richtin gen doorkruisten, zoodat allen cr van konden genieten. Voor vervorschingen hadden verschil-» lende firma's gezorgd, o.a. de firma J. Aenmeij, fa. Laman, Mej. v. Haarlem en J. M. Voorbergen. De fa. Terburgh Driessen was zoo welwillend om gratis te zorgen voor electrische verlichting van de eerepoorten. Do bloemistfirma Hiiner bad een groote hoeveelheid bloemen en planten beschikbaar gesteld, de firma B. de Ko ning en Wisbrunn Liffman. van de Haarlemmerstraat een aalal presentje^ van „stoffelijken" aard. Het ligt in de bedoeling van de com missie om Zaterdagavond de feestviering nog eens (e herhalen, waarvoor de muzi kale medewerking van het spoor- en tramwegpersoneel werd toegezegd. i De Haagschc politie heeft in het café „Zomeraorg" te Leiden in beslag genomen een motorrijwiel, dat dezer dagen gestolen werd ten nadcele van J. W. van O. te Den Haag. TELEBKftaSBfSEW Kabinetscrisis. BERLIJN, 4 Oct. (V.D.) Stresemann heeft president Ebert het ontslag van het kabinet aangeboden. Do RijkspreskVnt heeft bet ontslag aan vaard en aan Stresemann opgedragen een nieu» kabinet to vórmen. Stresemann f: deze funct'4» aanvaard. Hef einde van de groote coalitie. BERLIJN, 4 Oct. (V. D.). Terwijl de bladen der rechterzijde betoogen, dat de soc.-democratische Rijksdagfractie den laatsten stoot heeft gegeven vocfr het ein de van de groote coalitie, verwijt de „Vor- warts" den groot-industrieelen vleugel van de Duitsche Volkspartij, dat deze door zijn optreden na een crisis van 2 dagen de groote coalitie uit elkaar heeft doen springen. Thans is een geheol nieuwe situatie geschapen. Nieuwe kwesties zul len zich voordoen, waarhij dio in heti verleden in het niet verzinken. Eenheid is het hoogste gebod in deze uren. De „Deutsche Allg. Ztng." spreekt van een oplossingsproces der oude partijen en een reorganisatie, die ver boven de be staande partij-groepeering uitgaat. In de eerste plaats is dit het geval met de rechtsche partijen, wier energie niet lan ger voor den staat ongebruikt kan blijven. Overigens verklaart het blad, dat de bin- nenlandsclie toestand het spiegelbeeld is van den buitcnlandschen toestand, n.l. de gevolgen van de ontgoocheling van het Duitsche volk, dat na het opgeven van den strijd in het Roergebied verwachtte, dat de buitenlandsche politieke toestand zich zou ontspannen. Communistische bladen verboden. DRESDEN 4 Oct. (V. D.). Het Wetir- kreiscommando heeft alle Saksische com munistische bladen verboden wegens het publiceeren van een oproep met beleedi- gingen aan het adres van de sociaal-de mocratische ministers Sellmann en Hilfer- ding. Het Duitsche Rifksindsxcijfer. n ^-^f^hlJN, 4 Oct. (V. D.). Het rijksin- clexcijfer is voor de volgende week vast gesteld op 40.4 millioen, d. i. 44.3 pCt. liooger dan de vórige week. Laatste Ëleröcfoien Salaris Kamerleden. Namens de Kamerfractie van den Vrij heidsbond is onder dagtcekenin# van den 3den October 1S23 het volgend schrijven aan de Chr. Hist. Kamercbib gericht: Aan de Christelijk Hist. Tweede Kamerclub. Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 29 September jl., waarvan wij tegelijkertijd publicatie in de pers opmerkten, hebben wij do eer u. me da te declen dat. wij daarvan niet zender verbazing hebben kennisgeno men. Wanneer het de bedoeling van uw schrijven mccht zijn, daarmede onze Ka merclub cene opwekking te geven in gelij ken zin te handelen, dan zou dit doel ver moedelijk beter zijn bereikt, indien en ge bruikelijker wijze een gezamenlijk .voorover leg ter zake had plaats gevonden; thans ligt het voor de hand, dat wij uw schrijven voor kennisgeving aannemen. "Wij willen u intusschen. nog we) mede- de e jen dat een soortgelijk denkbeeld ook reeds eer.igen tijd bij ons een punt van overweging had uitgemaakt, en dat wij voornemens .waren, zoodra- eenc verlaging van ainbtenaarstractementen inderdaad een ^eife^pc^t worden, de andere groepen der wisselen over de vraag, of het <o|?'^v^en der Kamerleden kan liggen zi,'h een olleFy en zoo ja, in welken vorm te getroosten. Dcor Uw, ons inziens ontijdig optreden, zal thans dien weg niet kunnen worden be treden, wij zullen nn te zijner tijd overwe gen, wat ons in deze zt-1 te deen staan. M.'t alle hoogachting, Namens gemelde club, Mr. H. C. DREoSELHUYS, Voorzitter. Mr. G. A. BOON, Algem. Becrctaris. VisscherijberSchfen. IJMUIDEN, 1 October 1923. Van do haringvisscberij kwam hier binnen dc log ger KW. 59 mot 23 last pekelharing. Heden kwamen hier binnen dc Duit sche stoomtreilers P.G. 209 met f 2026P.G. 299 met f2514; H.H. 126 met fl515r; H.H. 114 met f2327 aan besomming. Van de IJmuider stoomtreilers kwa men er heden 16 aan de markt. Dc besom ming-en waren: IJM. 90 met f2248; IJM. 29 met f2122; IJM. 13 met f5017; IJM. 131 met f 1930; IJM. 201 met- f 4280; IJM. 336 met f 1284; IJM. 45 met f1978; IJM. 153 met £2280; IJM. 94 met f3404; IJM. 151 met f2306; IJM. 405 met f2022; IJM. 176 met f2977; IJM. 244 met f1207; IJM. 155 met f2598; IJM. 103 met f2127 cn IJM. 327 met f 2333. Van de verscbharingvisscherij kwa men hier heden aan de markt 7 Engelsche stocmarifters met te zamen 3300 manden verscho haring. Van dc treilloggers kwamen heden aan den afslag: KW. 21 met^f 404KW. 35 met f414; KV/. 43 met f240; KW. 48 met f385; KW. 144 met f471; KW. 69 met f276; KW. 86 met f343; KW. 155 met f38!; KW. 173 met f597; KW. 170 met f482; WK. 138 met f350; KW. 20 met f 303, KW. 54 niet f 420. KW. 15 met f 482, KW. 47 met f 375 cn KW. 41 met f 376 aan besomming. BOSKOOP, 3 October. Veiling. Rozen Ophelia 40—55 ct, Golden Ophelia 40—70 ct., Sunburst £0 ct, Had ley 4065 ct, Pr. de Bulgarie 25 ct. Columbia 37 ct, Butter fly 50 ct., Mrs Aaron Ward 1525 ct., Kai- serin Aug. Victoria 25 ct, Polyantharozen poulscn 25 ct, Buitenrozen 1025 ct, Dah lia's 1025 ct, Chrysantemum 1.001.70 ct; Idem tros 48 ct., Gladiolen 820 ct, Asparagus 15 ct, alles per bos. BflftBKTBEKICHTEga LOOSDUINEN. 2 October. Heden werden de volgende prijzen besteed: bloemkool le srt f 46, 2e srt. f 2.50 3.G0, rijen komkommers lo srt f 3.504.10, 2o srt. f 1.201.80, gele komkommers le srt. f 4.60—9.10, 2e srt. f 4—4.30, per 100 stuks, rood o kool f 3.401.30, per 100 Kg., savoy e kool f 5.106.30; groene kool f 2.90 —«.10; perziken le soort f 10—14, 2e soort f 6—8 per 100 stuks; salade le soort f 1.40 —1.90; 2e soort f 0.50—1.— per 100 krop; poe re le soort f 4,40—S; 2e soort f 2,10-^- 3,70 per 100 bos; poen le soort f 4.40 2e soort f 2.10—3.70 per 100 bos; prei f 3 4.10; radijs f 0.701; knolselderij f 5— 10; bleekselderij f 15—22; selderij f 0.90— 1.90; peterselie 70—80 ct; kroten f 2.10If 3.10 per 100 bos, andijvie f 1.102.10 per 100 struik; andijvie 1420 ct. per kist; spi-% na-zie 46—60 ct.; per 4 K.G.; postelein 13— 31 st. per 6 K.G.; stoofsla 10—19 ct.; kom-V? kommerstek 23—66 ct per kist; booncn-'^ stek f 1026 per 100 K.G.; stokprinsessen f 16—28; stamprinse-s6en' f 8.40—16; snij- boonen f26—48 por 100 K.G.; tomaten le soort f 4.90—5.80, 2e soort f 3.10—4.50, 3e soort f 1.702.80 per 50 K.G.; pronkboo- nen f 6.7013; Duitsche prinsessen f 9.70' 15 per 100 K.G.; druiven le soort 60 72 ct; 2e soort 2026 ct. per K.G.; meloe- i nen 1542 ct. per stuk. GOUDA, 4 Oct. Koas. 433 partijen. Handel vlug. le kw. 58—60. 2e kw. 54—57, zware met rijksmeik 64; 2e kw. mei rijksmerk 55 -ƒ 62. Bc-ttr. Weinig handel, redelijk, weiboler 1.075—1.15. Eieren. Weinig aanvoer. Handel redelijk. 8.75—9.50 per 100 stuks. Vee. Vette Varkens. Weinig aanvoer, han del vlug. 0.400.41 per half Kg.: Magere Vnr ken?, groote aanvoer, handel matig 3342 cent por half Kg; Magere Biggen, groote aanvoer, handel matig 1220 per stuk; Ve<te Schapen redelijke aanvoer, handel snel, 3045: Zvlr- Jammeren, redelijke aanvoer, handel snel £0 32; Nuchtere Kalveren, redelijke aaavc.r, handel redelijk, 1020. VOORSCHOTEN, 3 October. Veiling V. P. V- Aangevoerd 1340 eieren, prijs per 100 stuks 1111.50: kippen per stuk 0,901.69. STOMPWIJK, 3 Oct. Veiling. Op de ei-ren- veiling werden aangevoerd 1149 kippeneieren, die werden verkocht voor 11.0512.05 per 100, benevens 61 eendeneieren, die 9.3510.10 opbrachten per 100 stuks. De volgende week begint de veiling om 7 uur. AMSTERDAM, 3 October. Vee. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 214 vette kalveren, lo kw. 1.12—1.18, 2e kw. 1.00—1.10, 3e kw 0,901,per Kg.; 39 nuchtere kalveren1 f; f 624 per stuk, afloop lagere prijzen; 589 v? volto varken, H-ollandsche le kw. 0.981.02, i 2e en 3e kw. 0.960.98 per Kg. R3EL0FARENDSVEEN, 3 October. Veiling. Meivenen 122 cent per situk; Snijboon en 1.35 j 1.50, Idem no. I 2.95-3.idem no. 2 85 cent; Sek 1 cent, Princesseboonen 1,10125, idem no. 1 1.55, idem no. 2 7580 cent, idem L zonder draad 1.851.90, Dubb. Stam 1,30, Peulen 1,65—2,60, Fijn 6,20—13.29, Fijn basterd 7.90—8.30, Basterd 6.20—7.30, Grof 6.Bommen 2,70, Stippel 5.305,40, - Aardappelen 0,852,10 per 25 Kilo. 0FFICSEELE BEURSNOTEERING. I Nederland 1923 6% Nederland 1922 V.K. O.JI. B. 5% Nederland 1919 Nederland 1917 Nod. O-I., obl. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Rnzl. 1906 frs. 500 5 Rusl. 191Q frs. 500 AH Nod. Tilft.Bank aand Oentr. Suiker Jurge®9 A. r.Wtr- •Tureen B Oude Philips R S Stokvis Am Hide en Leather Am. Smpltine cn Ref Anaconda copper - Centr Leather Studebaker TT S Steel jrew. Compania Handelsver. A'dam. Dordtsche Petr Gecons. "FToil. Petrol. Koninklijke Olio Orion Amsterdam Rubber Deli Rat. Rubber Koloniale Rubber Serbadjada Holland Amerika lijn a. Hol!. Stoomboot Kon. Holl. Lloyd Kon. Pnketvaart ^nbeent*mr# Unie Rott. Lloyd Kon Ned Stoomboot I Mar.Cy C.N.Vot Tv. a Deli-Ratavia Tabfik Heli Cnltn"v Hij H. IJ S. Mli ol.I H.TJ.S.M obl. 1900/'12 i Mij. t. E, v. S. S obl. 5Ü Atchison To nek a F.rie common Kansas City Southern Missouri T\"«sns Toxa? South. Pacific Union Pacific Geld prol. 3S/4 o/0 "Wisselnoteeringen (Amsterdam") Zicht. Londen U Berlijn. 0.0000( Taflografiscïi WeepbewcM volgens waarnemingen verricht in den mor gen van 4 Oct. 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometerst.: 769.b Valentia. Laagste Baromcterst.747.4 Vlissingen. Verwachting tot den avond van o Oct.: Matige, tijdelijk krachtige wind uit Noordelijke richtingen, betrokken tot zwaar bewolkt, regenbuien, later wellicht op klarend, zelfde temperatuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 5