BINNENLAND DE AMBTENAARS-SALARISSEN. Do Minister van Financiën heeft de vriendelijkheid gehad oas aldus het „Vad." in te lichten omtrent zijn mee ning in zake de salarisverlaging. Volgens Z.E. heeft de ambtenaar minder van den algemeenen financieelen druk te lijden dan welke andere salaris- en inkomen trekker ook. Immers het nationale in komen daalde tusschen 1922 en 1923 met 1 milliard twee honderd millioen. De ambtenaarsstand maakt ongeveer 1/12 van de bevolking uit. Hij zou dus, gelijk omgeslagen, 100 milioen minder inkomen, moeten hebben. In werkelijkheid deelt de ambtenaar maar voor 35 tot 40 millioen. in den nationalen achteruitgang. Verder vernamen wij, dat de Minister bij de tweede tienpercentsverlaging wel degelijk plan is individueel te werk te gaan en den last naar draagkracht, en dus ongelijk te verdeelen. To laat is, volgens Z. E., ingegrepen en daarom moest nu dadelijk krachtig wor den gehandeld. De tijd ontbrak voor het opmaken van een verdeeling als Z.E. voor de toekomst overweegt. - r Vaststelling prijzen levensmiddelen door gemeenten. Enkele besturen van gemeenten, o.a. van de gemeenten Hellendoorn en Zwijn- drecht hebben op grond van art. 135 van do Gemeentewet verordeningen uitgevaar digd betreffende de vaststelling van prij zen, waartegen in die gemeenten levens middelen ten hoogste mogen worden ver kocht. Van de zijde van den landbouw zijn daartegen thans bezwaren geuit voor zooveel do prijsvaststelling van landbouw*- producten betreft. Deze bezwaren geven, zoo meldt bet Hbld., den minister van binnenlandsche zaken en landbouw aan leiding nader te overwegen, of handha ving van de bedoelde verordening i worden geacht niet te zijn in strijd met het algemeen belang. De minister heeft in verband hiermede, Gedeputeerde Sta ten der onderscheidene provincies uitge- noodigd, hem mede te deelen, in welke ge meenten verordeningen als bovenbedoeld zij^ vastgesteld. De Vrijwillige Landstorm. Naar „Het Gentrum" verneemt, zal de Minister van Oorlog niet oveTgaan tot opheffing van het Instituut van Voor oefeningen, maar een reorganisatie v§.n dat Instituut overwegen. De naam Vrij willige Landstorm zou daarbij verdwijnen Gebleken is intusschen, dat nieuwe vrij willigers zullen kunnen worden aangeno men ter opleiding. Herclassificatie Spoorwegen. Het „U. D." verneemt, dat de Ned. Ver van Spoor- en Tramwegpersoneel voorbe reidende maatregelen getroffen heeft om gerechtelijk te doen uitmaken of de loons verlaging voor de vierde klasse standplaat een al dan niet geoorloofd is. Kaascontrole. Door de gezamenlijke kaascontrole- stations in Nederland is uitgegeven een drukwerkje, ten doel hebbende het publiek op onpartijdige wijze in te lichten om trent de beteekenis van 't Rijkskaasmerk Voor belanghebbenden stelt de commis sie exemplaren beschikbaar; deze kun nen worden aangevraagd bij het kaas- controle-station, Westerstraat 16, Utrecht. Hulp voor Japan. Uit Genève wordt aan het „Hbld." be richt: Zoodra hier de ramp, welke Japan ge troffen heeft, bekend werd, heeft onze eerstogedelegeerde, jhr. Loudon, het ini tiatief genomen om onder de gedelegeer den persoonlijk een inzameling ten behoe ve van de slachtoffers te houden. Deze in zameling heeft het mooie bedrag van 30.000 francs opgebracht. Deze som is de Japansche delegatie ter hand gesteld, welke jhr. Loudon haar hartelijken dank betuigde. i Opheffing van steunfverleening? Naar de „O. H. Ct." verneemt, heeft de regeering aan het gemeenLed>estuur van Den Haag medegedeeld, dat over 1923 geen gelden zullen worden vergoed voor stcunverleening aan crüsis-werkloozen. Hieronder vallen o.a. de zeevisschers. •És GEMENGD NIEUWS Ongeluk bij de mergel-exploitaitie. Bij de mergel-exploitatie van den Sint Pietersberg te Maastricht zijn gistermorgen drie werklieden ernstig gewond. De arbei der Groothuizen, die de mergel onder een «alk uitgroef, kreeg de vallende balk op «jn lenden en bekwam inwendige kneu- «ingen. De Gebrs. Ruyters, belast met het •wikten met dynamietpatronen, zijn van de bovenste helling gevallen en werden onder het neerstortende puin bedolven. Groothui zen en J. Buyters zijn in Calvariënberg op genomen en ïiog buiten kennis. Dootlelijk ongeluk. Te Eindhoven geraakte, naar de 's-Hert. Oft. meldt, de 9-jarige Franciscus Rooijak- kers onder bet wiel van een vrachtauto, be iaden met turf en werd onmiddellijk ge dood. De borstkas van den kleine bleek te sijn ingedrukt. De vrachtauto wis daar vastgeraakt in het mulle zand en met ver eende krachten kon men het gevaarte ver wijderen; daaraan namen twee groote per- nonen, doch ook een groot aantal kinderen üëel. Bij het verwijderen van den wagen „-aakte het jongetje er onder met het be kende gevolg. Auto-ongeluk. Dinsdagmorgen te ongeveer vier c.ar zag tfc voerman Olieslagers, die in de richting jan Breda reed. op den Bredaschen weg ter hoogte van Eet landgoed „"Wildriek" een beer Obewusteloos langs den weg lig- gen. In do onmiddellijke nabijheid zag bij een omgekantelde auto, welke geheel vernield was. De heer, die, nadat de geneeskundige dienst gewaarschuwd wa-s, weder tot be- ustzijn was gekomen, bleek te zijn J. W. Oomens, wonende te Breda. Hij was gister nacht om 1 uur naar Breda gereden en zijn stuur kwijt geraakt. De auto was toen te gen de boomen gereden. Op verscheidene plaatsen was hij gewond, o. a. aao de boe nen en bet hoofd. Inwendig was hij ook gekneusd. De auto was geheel vernield. Na door den geneeskundigen dienst verbonden te zijn, is bij per auto naar Breda ge bracht. »Tel." Aan een auto vastgehouden. Tusschen Borne en Hengelo is de jonge aannemer Groot-hengel uit Borne die zich fietsende aan de vrachtauto der firma Ten Gate vasthield, daaronder geraakt. Hij overleed spoedig. Een kind ontvoerd. Te Dinxperlo heërsohte Maandag een bij zondere opschudding doordien bij den land bouwer L. een kind van eenige maanden, dat aldaar met zijn moeder verpleegd werd door den vader per rijtuig werd wegge haald, trots bet verzet der in huis zijnde vrouwen. De vader die vroeger met zijn vrouw bij L. inwoonde doch van zijn vrouw tijdelijk af was, bracht bet kind naar Aal ten. Later inziende dat hij het kind niet zelf kon verplegen, heeft bij bel kind den volgenden morgen maar weer bij zijn moe der teruggebracht. Droevig ongeluk. De beer H. J. van Waes, burgemeester van Westdorpe (Zeeland), is de vorige week Woensdag in de weide door een woedenden stier aangevallen en gisteren aan de beko men verwondingen overleden. Ernstige vechtpartij. Dinsdagavond, meldt de „Asser Crt.", heeft er te Eochteloo een ernstige vechtpar tij plaats gehad, die vermoedelijk reeds een slachtoffer gemaakt beeft. Een paar arbei ders uit de omgeving, zekere L.'s, hadden op de markt te Oosterwolde varkens ver kocht. Van het daarvoor ontvangen geld maakten zij met bun schoonvader H. de J. aldaar goede zwier. Verschillende eafé's werden bezocht en toen men zich eindelijk huiswaarts begaf, waren alle drie mannen geducht onder den invloed. De veldwachter M. wilde hen toen wegens openbare dron kenschap verbaliseeren. Doch dat zette zulk kwaad bloed bij de.mannen, dat een hun ner. een dolk greep en daarmee den veld wachter to lijf wilde gaan. Woest sloeg hij om zich been. Doch in de formeele vecht partij, die inmiddels ontstaan was, wist noch zag hij meer wat hij deed, met het ontzettende gevolg, dat de woesteling, in- plaats van den veldwachter, op wien hij het gemunt had, zijn schoonvader met het dolkmes dwars door een der longen stak. De manufacturer A. S., te Smilde, die van de vechtpartij getuige was. had onder tusschen de politie eg den geneesheer ge waarschuwd. Weldra waren deze ter plaat se. De beide dronken kerels werden gear resteerd en opgebracht, terwijl de schoon vader per ziekenauto in allerijl naar bet ziekenhuis te Groningen werd overgebracht. Zijn toestand was zoo ernstig, dat men vreesde, dat bij tijdens bet vervoer den geest zou geven. De inbraak in de H. Hartkerk te Nijmegen. Omtrent den Maandagnacht plaats gehad hebbenden inbraak in de rk van bet Allerheiligst Hart van Jesus der Eerw. Paters Dominicanen aan de Kraijenhoflaan te Nijmegen wordt nader gemeld. De inbre kers zijn binnengekomen door een klein tuimelraam en hebben een gat -geslagen in de deur van de kluis in de sacristie. Daar uit hebben zij de miskelken en de mon strans ontvreemd. Omstreeks vier uur V nachts werd de in braak door buren ontdekt-. Dezen waar schuwden onmiddellijk den. pastoor en de politie. De dieven waren echter reed3 ver dwenen. Eenigep tijd later kwam echter, zegt de „Msb.", een politieagent een verdacht uit ziend persoon tegen, die een pak bij zich droeg. Toen de politieman hem naar den inhoud daarvan vroeg, antwoordde hij dat bet smokkelwaar bevatte, waarop de agent hem beval hem te volgen. Direct daarop wierp de man het pak weg, dat de miskelken en de monstrans bleek te bevatten. De man wist te ohtkomen. Op het oogenblik werden nog vermist enkele kelldepeltjes en bet bovenstuk van de monstrans bestaande uit een met ju- weelcn bezet ki'uisje. De inbraak in de Cir.ema-Royal te Amsterdam. De politie van het bureau Warmoesstraat te Amsterdam heeft in verband met den diefstal in de Cinema Royal aan den Xieu- wendijk drie employés van het theater ge arresteerd. Van een hunner bleek na liet verhoor en na onderzoek, dat hij buiten dit geval stond. De«beide anderen werden in verzekerde bewaring gesteld. Het is echter de vraag of ook zij niet op vrije voeten zul len worden gesteld. Geld is op hen niet be vonden. Nader wordt gemeld: Het raadsel van den nachtelijken overval en van den diefstal uit de brandkast is gisteravond opgelost. Het onderzoek had- reeds duidelijk aangetoond, dat een vap de twee arrestanten, zekere Den Dekker, aan het misdrijf totaal onschuldig was. De an dere arrestant echter, werd, dank zij de verschillende verhooren, onzeker in zijn ver klaringen. Bovendien waren de aanwijzin gen tegen hem van dien aard, dat zijn ont kenning feitelijk niet au serieux kon wor den genomen. Hc-t- gevolg was, dat de poli tie huiszoeking in de woning van dezen man ging doen. Daar werd een omgewoelde plek aarde achter het huisje ontdekt. De rechercheurs gingen grawen en na eenigen tijd kwam eeE som van f 1500 voot den dag. Niettegenstaande deze vondst bleef de arrestant toch nog ontkennen. Maar het onderzoek ging voort en wel naar aanlei ding van bet feit,, dat eenige andere leden van bet bioscoop ?personeel, een suppoost wiens dienst dien avond om tien uur was afgeloopen, om halftrwaaJf, dus even voor de tweede voorstelling een einde zou nemen 't theater weer hadden zien binnengaan. Ook de-ze persoon, die dacht dat niemand hem opgemerkt had, werd gisteravond gearres teerd en overgebracht naar het bureau Warmoesstraat. Voorts kwam aan het licht, dat een derde suppoost de laatste voorstelling als bezoeker bad bijgewoond. Hij had een plaatsje op het balcon gekre gen, maar bleef, toen het publiek de zaal verliet achter. Nummer één, die dienst op het balcon deed, nam maatregelen, dat zijn collega zich verstoppen kon. Ook dit heerschap viel in handen der politie. In de woningen van beide laatste mannen, die in de Indische buurt gelegen zijn, werd eveneens een onderzoek ingesteld Er werd echter niets ontdekt. Wel kwam de po-litie er achter, dat alle drie verdachten den na-cht buitensbuis hadden doorge bracht. Een hunner heeft openlijk bekend. Hij deelde mede, dat des nachts, toen de waker zich in het kantoortje bevond, alle drie bij elkaar kwamen en naar beneden slopen. Do waker wilde juist in zijn boterham happen teen ze hem een jas over lie':- hoofd wier pen en een touw on bet lichaam bonden. Het slachtoffer was zoo geschrokken, dat- hij onbeweeglijk bleef zi/ ;n en geen kik meer gaf. De suppoosten trokken de brandkast, die niet erg zwaar was, uit de kast en wierpen den nachtwaker er in. Er bestaat, aldus meldt de „Tel.", alle kans, dat het ontbrekende deel van den buit. die vermoedelijk minder dan f 5000 beeft bedragen, heden gevonden wordt. Het drietal zal spoedig ter beschikking van de justitie worden gesteld. Land- en Tuin&cuw De stand der groenten. Ofschoon de groenten een- paar weken van flinken groei hebben doorgemaakt,zijn zij toch in sommige sireken, wat de ont wikkeling betreft, achter bij andere jaren Do koolsoorten vertoonen over het alge meen een bevredigenden stand. De sluit- kool aan den Langendijk gaat niet vol doende lot het sluiten der kroppen, over, betgeen op den oogst nog wel een nadeeli- gen invloed kan hebben. Andijvie vertoont dit jaar veel neiging tot doorschieten. Omtrent den stand der gewassen in de verschillende landstreken kan op grond van do gegevens der Landbouw-correspon- denten het volgende Worden gezegd: Bloemkool: stand zeer goed te 's-Graveland en omstreken en in het Rijn land; zeer goed tot goed aan den Langen dijk, vrij goed in bet Westland en do omgeving van Delft en Rotterdam; matig to Gouda en omgeving. Overal elders is de stand goed. Witte kool: st^at zeer "goed tot goed aan den Langendijk, vrij goed in West- Friesland en Rijnland. Voor het overige is -de. stand overal goed. Roodo kool: staat overal goed. be halve in Utrc-cht, een deel van Noord-Bra bant en in Limburg, waar de stand ^vrij goed is. Savoye kool: staat overal vrij good tot goed. Spruitkool: staat algemeen goed. In 't Westland, do Boemster en het Rijk van Nijmegen is do stand zeer goed, in Limburg en in de omstreken van Gouda vrij goed. Boerenkool: staat goed; in Rijn land, het Rijk van Nijmegen cn te Gouda en omstreken zelfs zeer goed. Prei: staat vrij goed tot goed, schor seneeren goed. S 1 a: staat in Kennemerland, Rijnland, Delft, Rotterdam, Gouda, N. Brabant en Limburg vrij goed; in het Westland en bij Maastricht matig. Andijvie: is in Zuid-Holland en bij Nijmegen zeer goed; in Kennemerland en N. Brabant vrij goed. De algemeene stand is goed. Veiling van plantgoed, te Lisse op 2 October onder directie van Holland's Bloembollenhuis. E.V.T. Artus f 13; E.V.T. Keizerskroon f 47; E.V.T. Rose La Reine f 33; E.V.T. Rose Grjsdelin f 27; E.V.T. Gram. Brillant f 30: E.V.T. Couleur Cardinal f 124: E.V. T. Calipso f 18; E.V.T. Maes f 18; E.V.T. Scarlet Due f 33: E.V.T. lTmmaculée f 17; E.V.T. Rose Due f 22; E.V.T. La Reine f 8; E.V.T. Gele Prins f 30; E.V.T. Prins v. Oostenrijk f 60; E.V.T. Flamingo f 50; E.V.T. Fred. Mooro f 42; E.V.T. Duchessc de Par ma f 22: E.V.T. Hobbema f 70; E.V.T. Witte Valk f 71; E.V.T. Rose Lui- sante f 110; E.V.T. Verm. Brillant f 121; E.V.T. Le Matalas f 84: D.T. Murillo f 21; D.T. Rubra Max f 28: D.T. Lucretia f 27; D.T. Gloria Solis f 32; D.T. Le Matador f 35; Dw. The Sultan f 10; Dw. Rev. Ewbank f 10; Dw. Painted I.ady f 8; Dw. Wm. Copland f 42; Dw. Bartigon f 45; Dw. Glon f 31; Dw. Gretchen f 6; Dw. La Candeur f 23; Dw. Clara Butt f 10; Dw. Bar. de la Tonnaye f'20; Dw. Lulu f 12; Dw. Prof. Rauwenhoff f 125; Dw. La Tulipe Noire f 47; Dw. Wm. Pitt f 192; Dw. Le Notre f 110; E.L.T. Picotée f 7; E.L.T. Inglesc. Pink f 5; Br. Card. Man ning f 10; Br. Clio f 7; alles per H.L. Kwaliteit: Rose Luisante, Lucretia en Tulipo Noire goed: de rest van minder goed tot middelmatig. Geachte Redactie! Mag ik U verzoeken mij verlof te ge ven in Uw blad publiek mee le deelen, waarom ik bet onmogelijk acht, met U verder te discussieeren over Art. 40 Be zoldigingsbesluit? Dat is niet, omdat U het noodig oor deelt onder mijn stuk van 125 regels een vermaning tot bekorting te schrijven, terwijl U 'die achterwege laat bij het stuk van den heer Rietkerk, die 225 regels iioodiig bad. 1 I i Dat is ook ni e t, omdat U zelf 47 regels verbruikt, terwijl U hetzelfde een voudiger, duidelijk en korter ha'd kunnen zeggen, op deze"-wijze: „Och mijnheer N., wat doet ge toch in de kou. Ge verstaat niets van de moeilijkheid van dit econo misch probleem, ge weet niet van de wer kelijkheid van het leven en ge behoort tot dat soort raadgevers, waarover „De Standaard" onlangs schreef. Dit^ zijn voor mij slechts wat bolle phrazen. Zelfs is het niet, omdat uit Uw onder schrift blijkt, dat U bet hart van de kwestie niet aanroert en mij dingen in de schoenen schuift, die ik niet heb beweerd blijkende uit het iewat sibalendc: „een klein percentage belastingvephoogdng", terwijl ik schreef over extra-bezuin.i- gingsbelasting op de tractementen, en wel van 3000 gulden 600 gulden extra hef fing. Indien een zaak ,.an sich" waard is behandeld te worden, kan een wel wat „kieinliclie" argumentatie van een ge acht opponent, voor mij geen reden zijn de gedachten-wisseling te beëindigen. Er is bier echter iels anders, wat mij noopt verder over Art. 40 te zwijgen. Er is n.l. tusschen ons zoo'n niet te overbruggen financieele kloof, blijkende uit Uw onderschrift (en uit wat door U nog meer is geschreven), voort vloeiende uit v e r s ch i I van dieper liggende beginselen, dat a priori vaststaat, dat discussie absoluut onvrucht baar moet zijn en zelfs geen schijn van kans bestaat.op ook maar de minste toe nadering. Gaarne lichtte ik dat nader toe, doch de vrees, afgewezen te worden, op grond van „gebrek aan plaatsruimte" weerhoudt mij daarvan. Met dank voor de opname en beleefde groeten, Uw. Dw., H. NIEUWENHUIJZEN. Zegwaart, 1 October 1923. Naschrift van de Redactie. Hoewel wij niet in staat zijn hier een niet te overbruggen principieele kloof, voortvloeiend uit verschil van dieper lig gende beginselen te ontdekken, wat aan ons onderscheidingsvermogen kan liggen, kenit het ons na lezing van dit schrijven toch ook gewenscht voor, de discussie maar liever-te beëindigen. Van meer belang is misschien, dat wij bier laten volgen wat een ander onder wijzer de heer F. Treep te Kampen over dit ondcrwefp schreef: Het staat cr met 's lands financiën zeer treurig bij. Dit doet het ergste voor de toe kemst vreezen. Het bankroet staat vóór de deur zoo niet spoedig wordt ingegrepen. En dan zijn we aan onze Oosterburen' gé- lijk. En wat dan? Dan wij cp den bedel tocht? Maar waar been? Nederlanders, weest toch nuchter. Sluit niet moedwillig uw ocgeiv. Kiest nu be slist voor sal a-ris v c r mi n d e r in g om niet te vervallen in salarisd erving. Vecht niet langer voor art. 40 van 't bezol digingsbesluit, want in uw hart stemt ge als eerlijk mensch toe dat dit een onzinnig artikel is. Bij den grootst mogelijken op bloei van 't. economisch leven zoudt ge uw hoog salaris blijven genieten, maar evenzoo bij de sehrikbanendste tekorten zoudt ge mogen blijven eischen! Is dit hoog© wijsheid of do al lerzotste dwaasheid? Bewerkt dan niet moedwillig den onder gang van ons land en volk. Toont iets gezond verstand to bezitten. En speciaal spreek ik hier aan mijn collega's aan Chr. Scholen. Art. 40 is niet te band ha ven, al was het ook 100 maal beloofd door een vroegeren minister. Hebben we juist ook daarom niet een parlement om dwaze wetten en besluiten to herzien? Wij, Chr. onderwijzers, vertellen met bozieling (zocals wij het noemen van do Oranjes, Trompen en de Ruyters, die niet alleen bun geld, maar zelfs hun leven offerden voor 't welzijn van 't Vaderland. Zouden wij dan zoo ver willen achterstaan bij onze helden, dat we nog geen deel van ons salaris wilden afstaan, ja, laat ik het maar gerust zeggen om ons zelf te reddenV' Personen die uit Leiden zijn vertrokken. Mej. N. Oldenhagen, Noordwijkerhout, boerderij Vrede Best V/. Freen, Naald wijk, -'s-Gravenzandscbe weg 16 H. J. Fanier, Rotterdam, Middellandstr. 97 Jobs. Brouwer, Den Haag, Chrispijnstraat 17 H. B. v. Biesen, Amersfoort, Lange- straat 91 Mej. A. Stoker, Voorschoten, Papelaan 10 A. de Jong, Gouda, Gou we 91 W. F. Moock, Rotterdam. Lienen Vesteheusestr. 72a Mej. Elly Mechel, Scheveningen, Hartsenhoekscheweg 161 H, M. J. HoogendijÊ, Laren (N.-H.), Molen weg 310 Mej. Mormé Rutel, Utrecht, Pr. v» Kesteren geb. Dieben, Groningen, Ba- Frederikstr. 1 Mej. E. H. M. Bernard, 69 G. P. Soonius en gezin Eaarl.weg 63b 15 Mw. M. C. Vreem, Rijn en Schiekade Heijtbuijsen, Pensionaat H. Elisabeth J. Arends, Tiel, Stationsstraat G. D. Hoogeveen, Huizum (Fr.), Molen str. 372 Mej. P. v. Wijk, Amsterdam, Jacob v. Len- nepstr. 174 I E. H. M. Deurvorst, Ulft (Gr.), bij de ouders Chr. J. Nelissen, Den Haag, Da Costastr. 36 B. Er. Wer- tenbroek, 's-Bosch, Peperstr. 45 Mej. H. Jager, Amsterdam, Clivia-str 24 Wed. H. reestr. 23 Mej. A. Wartena, Santpoort, villa 't Hoekjo J. Buijse, Goes, 's Heer Hendriks Kinderenstr. 40 Mej. M. P. Diederiks, Heemstede, Glijperweg 3 'Abr. Stakenburg, Hilversum, Legerplaats bij Laen Mevr. E. J. Borgesius geb. Het- terschij, Hoorn, Ramen 11 A. Sieval, Den Haag, v. Boetzelaerl. 59 C. A. J. Steffen, Den Haag, Schiestr. 35 Mej. H. wed. Colpa-v. d. Berg, Beverwijk Tehuis de Westerburcbt C. Steenhauer, Voor burg, Kon. Wilhelminalaan 74 Mej. J. Bokma de Boer, Den Haag, Balistr. 113 Mej. J. P. de Voogt, Noordwijk, „St. Je roen" J. J, Staats, Oegstgeest,de Ivem- penaerstr. 37 P. Eradus, Oegstgeest de Ivempenaerstr. 32a J. A. Kohschulte- Brokhaus, Oegstgeest, Julianaweg 15 Mej. J. P. Koks geb. Kaasbergen, Arnhem, Nijhofstr. 81 L. Schetzer, Haarlem, Gr. Markt 5 Mej. A. J. Steenman, Rijnsburg Valkenburgerweg 5. RECHTZftHEN KANTONGERECHT TE LEIDEN. Voor openbare behandeling komen op de rol voor 45 zaken, voor niet openbaar 9 za ken. A. J. V. vergunninghouder te Leiden, heeft zonder vergunning daartoe, drank verkocht anders dan voor gebruik ter plaatse. Beklaagde is niet verschenen. Ge hoord wordt getuige van der Niet, die eerst een glas gedronken had, en daarna een fleschje liet vullen, wat de politie in beslag genomen heeft. Getuige verklaart zelf de kurk op het fleschje gedaan te hebben, en dat de café houder nog gezegd heeft: "maar je moot heb hier uitdrinken. Getuige Van Veen en Mom, verbalisan ten, verklaren, dat het fleschje al in den zak van getuige v. d. N. was geborgen, voor dat bekl. zeide, dat het ter plaaste moest gebruikt worden. De ambtenaar achtte het bewijs geleverd en eischte f 10 of 5 dagen hechtenis. Mr. Averbeek, als verdediger voor bekl. optredend, acht het bewijs niet geleverd, daar beklaagde wel bet fleschje heeft ge vuld, doch niet gekurkt, en de waarschu wing nog voor het vertrek uit de lokaliteit is gedaan. De kantonrechter wilde opmerken dat de bedoeling van getuige anders is geweest, mét welke bedoeling de verdediger meen de dat geen rekening behoefde gehouden te worden, doch wel met beklaagde's bedoe ling, die het verkocht heeft voor gebruik ter plaatse. De verdediger zou dan ook gaarne nog een getuige, Stafleu, willen ge hoord zien, doch de kantonrechter zag daar niets in en zal over 14 dagen vonnis wijzen. J. W.N. S. en L. G. N. S., conservenfa brikanten te Leiden hebben over laten werken, meer dan waarvoor zij vergunning hadden. De verdediger in deze zaak gaf weer en wind schuld en een later ingekomen ver gunning. Eisch 10 maal f 3 of 10 maal 2 dagen. A. W. V., te Den Haag, is beklaagd dat bij met een auto heeft gereden in Ooegst- geest, zender voldoende signaal gegeven te hebben bij het voorbijrijden van den Hof dijk. Voor die laa-n is een jongmens-eb. per fiets tegen de auto aangereden, heeft zich daarbij bezeerd en de fiets Is ernstig be schadigd. Beklaagde ontkent geen signaal gegeven te hebben; hij toeterde juist gere geld. De aangereden jongeling v. d. Ou- weelen uit Leiden, stelde den kantonrechter vooraf in kennis, dat hij ook een civielo vordering eischte voor de schade, groot' f 19.-. Als getuigen werden geboord de twee wielrijders Van Ouweelen cn Van Vliet, van wie de eerste het slachtoffer was. en' Mej. Van Heusdcn die verklaarde liever niet als getuige te zijn opgetreden, doch toen de jongen tegen den grond, en het rijwiel vernield daar lag, vroeg een der in. zittenden nog, of de auto ook beschadigd! was. Ook getuige Van Egmond ken niet an ders verklaren dan dat hij geen signaal ge boord had en de- wielrijder onschuldig was. De beklaagde die van Warmond was ko men rijden, langs een druk beganen weg, welke hij heel goed kende, heeft aldoor sig naal gegeven en voorzichtig gereden. Bij den zijweg zelfs ver uitgehaald, dóch door het woeste rijden kon de wielrijder zijn draai niet kort genoeg nemen. Anders had' hij de- schade wel vergoed, doch nu lag de schuld bij dezen. Als getuigen h décharge werden nog ge hoord de medeinzittenden J. E. Lutjens te Den Haag en Elze Carpentier Alting, die eveneens de schuld overdroegen op den jongen en wat het signaal geven betrof: een der inzittenden had zelfs gezegd, wat zit je toch vervelend te toeteren. De ambtenaar, achtte bet ten laste geleg de bewezen en eischte daarop f 10 of 5 da gen hechtenis. De kantonrechter meende dat met de ver goeding die gsëiseht werd, de beklaagde overal af was geweest; doch beklaagde bleef bij zijn beweren dat de eischer duaft geen recht op had, omdat be.t ongeval aan eigen schuld te wijten was. In de zaak van W. van D., bakker tt Leiden, wordt nu neg de bediende Wol- terstorff gehoord waarna 11.geldboeten vanj f 5 of 11 maal 2 dagen wordt geëisclit. P. J. H., Leiden, eveneens terecht staande voor een arbeidsovertreding boort 2 maal f 6 boete tegen zich eischen. W. F. van S., bedrijfscbef bij de fabriek van Dros en Tieleman te Leiden beeft vergeten de seizoensoverwerkvergunning tij dig te laten verlengen, voor welk verzuim de Ambtenaar 10 geldboeten van f5 eisebt. Beklaagde had gedacht er wel af te ko men, daar bet een abuis was. K. R., slager te Leiden, heeft zijn knecht te laat vleesch laten bezorgen, wat beklaagde aan den bediende wijt, die wel vroeg genoeg is weggezonden doch eerst boodschappen voor zich zelf gedaan heeft. Getuige A. v. d. Meij bevestigt dit. Hij had eerst boodschappen voor zich zelf ge daan, en moest toen naar zijn meisje, dat in dezelfde richting woonde als de klant. Eisch f 2 boete. D. Zw., te Noordwijk heeft aan het' strand gevifr'bt zonder vergunning. Bekl. bekent, doch dacht dat bet mocht. Eisch 50 cent boete. H. v. d. A. te Katwijk heeft een auto laten staan zonder licht. Hij had dit juist gedaan om ongelukken te voorkomen en de auto onder een lantaarn geplaatst. Eisch f 3 boete.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4