AGENDA'. DINSDAG 9 October, Leiden. Sa menkomst ten bate van de restauratie der Marckerk. Sprekers: Dr. Riemens en Ds. Groot Enzerink. Zang van „Ex Animo*. de gelegenheid om in de Gereformeerde Kerk een orgelbespeling te booren, die den. toets van de gewone kritiek kan door staan. Ontbreekt het gelukkig velen onzer organisten niet aan zuiver muzikaal ge voel, meestal beschikken zij niet over vol doende technische vaardigheid en ook niet over een geschikt instrument cm or gelwerken van eienige beteekenis te kun nen uitveteren. Toch komen op dezen regel gelukkig hoe langer hoe meer uitzonderin gen en te Sassenhcim wordt er één ge vonden. De orgelbespelingen van den heer Êeunig van verleden winter zijn wij nog niet vergeten en wij maken ons ook nu weer gereed om te genieten van zijn kunsb Op Woensdag 10 Oct. des avoïtds te 8 uur zal de eerste plaats vinden; niemand twij felt er aan of het geheele kerkgeboiuw zal weer gevuld zijn met menscheni die komen luisteren naar heb mooie groote orgel, door meesterhand bespeeld! Het programma bevat werken van Bach, Niels Gade, Guil- mant (o.a. do bekende Symphonie I), César Franck en als waardig slot een Improvisatie van den organist, waarbij alle schitterende kwaliteiten van zijn spel en van het moderne instrument aan den dag plegen te komen. v Deskundigen artsexamen. f Vöor den duur van een jaar zijn, te rekenen van 17 Sept. 1923, aangewezen als deskundigen hij het afnemen van het artsexamen aan de RijksuniVerSiteit al hier, de heeren: dr. J. Bruining, E. J. van Houweninge Graftdijk, arts; dr. E. Carp, E. Marx, arts; dr. H. P. A. Smit en dr. J. Munk, allen, alhier. De Leidsche grGenen te Amsterdam. De Leidsche groenen hebben vandaag, de traditie getrouw, op den 3-October- dag een bezoek aan Amsterdam gebracht. In verschillende soorten voertuigen met bepluimde paarden maakten zij een rit door de stad. 't Meest eigenaardige van den stoet was een wedren-wagentje, bezet met verscheidene studenten en voortge trokken door twee, vóór elkaar gespan nen paarden. Opening Anatomisch Laboratorium. (Vervolg.) Na de interessanto wetenschappelijke rede van Prof. Barge, tintelend van fij nen humor, werd het woord gegeven aan den Minister van Onderwijs, Kunsten eni Wetenschappen, Dr. de Visser. Deze ving aan met te wijzen op de fudamenteele en ergerlijke gebreken van bet thans nog in gebruik zijnde Ziekenhuis. Nadat reeds sinds tientallen van jaren de meest ernstige klachten in allerlei varia ties aan de orde van den dag waren Machten die do opvolgende regeeringen gelaten aanhoorden, maar niet in daden! omzetten, omdat vaststond, dat voorzie ning alleen ten koste van zeer aanzien lijke offers to verkrijgen zou zijn, stelde eindelijk in 1909 Minister Heemskerk een commissie in, die tot opdracht kreeg, de geheele Leidsche Ziekenhuiskwestie in studie te nemen en maatregelen ter verbe tering te beramen. Volgens de toenmalige opvattingen had de centrale, geconcentreerde ziekenhuis bouw (alles onder één dak) afgedaan en stond men algemeen het z.g. paviljoenstel- sel voor. Zoo kwam zij tot den grootschen opzet van een complex van twaalf afzonderlijke gebouwen op een terrein van pijn. 15 H.A. De plannen zijn in ex tens o aan de Staten- Generaal overgelegd en bij het aanvangen van den eersten begreotiflgspost hebben de Kamers geweten, dat zij door dien te voteenen, de plannen in hun vollen en kostbaren omvang aanvaardden. Zij heb ben zelfs geen bezwaren van eenige betee kenis gemaakt. Het ongeluk heeft echter gewild^ dat met de verdere voorbereiding en uitvoe ring zooveel jaren gemoeid zijn geweest, dat nog voolr do voltooiing tengevolge van den geheel veranderden financieelen toe stand de opvattingen omtrent ziekenhuis- houw zich weer radicaal gewijzigd hebben in het buitenland en later hier te lande eveneens. Het paviljoensysteem is weer losgelaten en men heeft zich noodgedwon gen opnieuw tot den veel goedkooperen, geconcentreerden bouw gewend. In mid dels stond echter het Leidsche complex in steen opgetrokken, volgens het dure sy steem. Vandaar critiek op zichzelf ge- wenscht en noodzakelijk, maar niet geheel billijk tegenover do ontwerpers, die in 1909 niet hebben kunnen voor zien, dat de wereld er in 1923 zoo ge heel anders zou uitzien en dat hun plan van 5 milliooen tem slotte ongeveer 3 maal •zooveel zou moeten kosten. In die kritiek is, behalve onbillijkheid, ook veel onkunde, men ziet over het hoofd, dat het Leidsche complex geen ziekenhuis in den gewonen zin is, maar dat het is 5>en groep van onderwijsinstellingen. Het nieuwe Anatomisch Laboratorium is hier van oeni sprekend bewijs; de anatomie is ©en onderdeel in de opleiding van den medicus, maar staat buiten het zieken- huisbedrijf in engenen zin; men: vindt haar in geen enkel ziekenhuis elders. En toch gaat het niet over een kleinigheid; het is een gebouw van wellicht een millioem. ,.De anatomie was tot dusver gebrekkig, gehuisvest in hetzelfde gebouw waarin ook het natuurkundig laboratorium zich be vindt. Onder Leiding van prof. Kamerlingh Onnes heeft dit laatste een zoodanige vlucht genomen, dat het aanzienlijk moest worden uitgebreid, waarvoor ook do vleu gel der anatomie nolodig is, vooral ook in verband met do anatomie zelf. Vandaar dat do totstandkoming van het nieuwe anatomisch laboratorium zooveel mogelijk bespoedigd is en dit het eenige gebouw *an het ziekenjiuiscomplex is, dat thans tot algeheele voltooiing is gebracht. Het spreekt vanzelf, aldus spr., dat ik hieraan den wensch verbind, dat dit eer lang ook met andere deelen van het zieken huis het geval moge zijn en voor bestaan de moeilijkheden oen oplossing moge wór den verkregen^ die, met in achtneming van den toestand van's lands financiën, dit zoo kostbare gebouw werkelijk dienst baar maakt aan het medisch onderwijs in het algemeen en do ziekenhuisverpleging in. het bijzonder. Met dien wensch verklaar ik heb Anato misch Laboratorium geopend." Langdurig applaus volgde op deze rede. Na de rede van Minister De Visser sprak dhr. Mr. dr. De Gijsslaar, president curator der universiteit, een kort woord, ojm namens curatoren te .verMaren;, dat zij dit gebouw op dezelfde goede wijze zullen beheeren als zij het oude laboratorium hebben beheerd. Uit do rede van den Mi nister trof hem verder een voor de vol tooiing van het nieuwe academisch zieken huis, gunstige toon. Ten slo.tte wenschte hij den directeur- hoogleeraar, prof. Barge, geluk met dit nieuwe laboratorium en sprak do hoop uit dat de roem der Leidsche anatomie onder zijn leiding nog meer zou worden verbreid dan reeds- onder zijn voorgangers het ge val is geweest. De rector-magnificus, prof. Krabbe, bracht hierna de gelukwenschen over van den Leidsche?! academischen senaat, waarna prof. Kan hetzelfde deed namens de medische faculteit. Ten slotte sprak de voorzitter van de medische faculteit der Leidsche studenten, de heer Deelen, prof. Barge toe, waarbij hij de gelegenheid had to wijzen op diens voortreffelijk onderwijs en op de goede verstandhouding, die er tusschen den hoogleeraar en de studenten bestond. Nadat prof. Barge met een kort woord had bedankt, werden de autoriteiten en anderen genoodigden in de gelegenheid ge steld, het nieuwe gebouw in oogenschouw te nemen, waarna ververschingen werden rondgediend. 350e verjaardag van Lesdsns Ontzet. Naar mien ons mededeelt is alhier oen voorloopig comité opgericht ter gelegen heid van den 350sten verjaardag van het Ontzet van Leiden in 1924. Het Go-mité overweegt een monument op te richten, vermoedelijk op do Borstelbrug of op een ander centrum der stad. Het voorloopig Comité bestaat uit de volgende heeren: prof. dr. P. J. Blok, prof. dr. L. Knappert mr. dr. J. C. Overvoerde, W. v. d. Laan, J. F. X. Sanders, W. F. v. Rossum du Chat tel, W. J. P. Suringar en dr. W. F. van Wijk. Het voorl. secretariaat wordt waar genomen door mr. H. Vos Jr. De Leidsche Vereeniging van Indus- itrieelen heeft aan de besturen der tex- tielarbeidersorganisatiea medegedeeld, dat zij niet kan voldoen aan hét verzoek een wachtgeldregeling in to stellen. Kapitein ter Zee C. L. v. Buuren Directeur der Kweekschool voor Zee vaart alhier, is benoemd tot Officier in de Oranje-Nassau-Orde. Het Correspondentschap van den Bond van Marine-Onderofficieren, op den 2en October 1923 in huishoudelijke ver gadering bijeen: kennis genomen hebbende van de plan nen der Regeering tot het verlagen van de salarissen der rijksambtenaren; overwegende, dat aan alle ambtenaren reeds een vermindering van 814 pet. van het salaris is opgelegd als verplichte pen sioenbijdrage en de militairen bovendien nog 5 pet. vaai hun salaris hebben moe ten afstaan, hetgeen nog steeds als on-; rechtmatig "wordt gevoeld; erkennende dat de toestand van 's lands fan ancien het noodig kan maken, dat de Rie-geering verstrekkende maatregelen moet nemen teneinde daarin verbetering te brengen; van oordeel zijnde, dat dan door de ganscbe bevolking naar dragkracht moet worden hijgedragen om in den toestand verbetering te brengen; spreekt als hare meening nit, dat het het verhaal op de ambtenaren, om daar door grootendeels de ontstane tekorten te dekken, rechtens moet warden veroor deeld; dringt er hij het hoofdbestuur op aan om met de haar Jen dienste staande mid delen de invoering van de aangekondigde maatregelen te verhinderen. Besluit deze motie te publiiceeren. Over belangrijke ordeverstoring viel hij do gehouden feestviering niet te kla gen, of het moesten de -talrijke au-to's zijn, die zoo nu en dan op het onverwacht voor een aantal toeschouwers het gezicht op den optocht benamen. Betreffende het zakkenrollen werd dit maal geien enkelo klacht vernomen; wel zijn er eenige rijwielen ontvreemd. In ver hand met het laatste werd oen zekero v. V. reeds aangehouden. Gisteravond, omstreeks half elf, is door tot nu toe niet vastgestelde oorzaak brand ontstaan in liet bovengedeelte van het perceel Morschstraat 5, waar de 61-jarige mandenmaker S., zijn bedrijf uitoefent. - Aangezien de bewoners niet thuis wa ren, én de politie de handen vol had aan de regeling van het verkeer, kostte het vrij wat inspanning om den vuurhaard spoedig te ontdekken en onschadelijk te maken, wat echter ook gelukte; Ten over vloede werd de achterzijde van het per ceel extra nat gebonden in verband met de daarachter gelegen benzine-reservoirs van de L. A. T. O. Het achterste gedeelte van den zolder, dat als bergplaats van af gewerkte manden schijnt te worden ge bezigd, brandde vrijwel uit. Op den Rijnsbtirgersingel werd de 75- jarige H. W., aangereden door een auto. Hij kwam te vallen en liep daarbij een kneuzing aan -den enkel op. Ten zioken- huize werd de wond verbonden en onder zocht. f i li LÜ Een 14-jarige jongen wilde op de Breestraat op een rijdende tram springen waarbij hij kwam te vallen en onder de treeplank terecht kwam. Gelukkig kwam hij er nog af met slechts eenige ontvel lingen aan één zijner polsen. Laten velen zicvh door dit geval gewaarschuwd ach- ten. v:t£Vi G. v. P., uit de 3-Octoberstraat deed aangifte dat hij door kostganger N., is mishandeld. i i Bij Kon. Besluit is op zijn verzoek eervol ontslag verleend met ingang van 1 Januari 1924 aan den ijker, chef van dienst, B. Windemuller, alhier. Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 October 1923, opnieuw benoemd tot - lid en voorzitter van het college van curato ren der Rijks-Universiteit alhier jhr. mr dr. N. G. de Gijselaar. BIMIIEHLftMP GEHUWDE AMBTENARESSEN. Naar de „Res.bode" verneemt, heeft de regeering besloten, met ingang- van 1 Januari ontslag te geven aan alle ge huwde ambtenaressen. Dezen worden daartoe verdeeld in twee groepen: Groep A zijn die ambtenaressen, die reeds een minimum pensioen liehhen bereikt. Zij worden zonder meer ontslagen. Dit zijn zij, die 7 of meer dienstjaren hebben. Tot groep B behooren zij, die nog niet voor pensioen in aanmerking komen. Zij zul len opwachtgeld worden gesteld en zullen zooveel maanden wachtgeld krijgen als zij dienstjaren tellen. Er zullen geen gehuwde ambtenaressen meer in Rijksdienst wor den genomen en aan ambtenaressen, die in het huwelijk treden, zal eervol ontslag worden verleend. Pensioenwet en Waterschappen. Ged. Staten der provincie Zuid-Holland heeft een' circulaire gericht aan de bestu ren van polders en waterschappen in die provincio, betreffende de uitvoering van de Pensioenwet 1922. In deze circulaire wordt medegedeeld, dat het 'bestuur van den Zuid-Hollandschen Waterschapshond het college verzocht had. zijn gevoelen te doen kénnen omtrent de vraag, of het voor een waterschap geoorloofd is te hesluiten tot toekenning aan een ambtenaar van een pensioen boven dat, waaróp de Pensioenwet hem recht geeft of wel een overeenkomst aan to gaan met een zijner ambtenaren, waarbij deze zich verbindt, af te zien van het inkoopen voor pensioen van zijn dienst7 jaren, voor 1 Juli 1922, terwijl het water schap daartegenover de verplichting op zich neemt, dien. ambtenaar na zijn ontslag een pensioen uit de waterschapskas uit te kee- ren. Ged. Staten hebben zich van nieetaf hij de beoordeeling van dergelijke hesluiten van waterschapsbesturen op het standpunt geplaatst, dat het aan deze besturen niet geoorloofd is, om met ambtenaren, die en- der de werking van genoemde wet vallen, met- terzijdestelling van de wettelijke bepa lingen, voor een bepaald geval een pensioen regeling nevens de wettelijke te treffen en dat een besluit van zoodanige strekking geacht moet worden te zijn in strijd met de wet en derhalve, ingevolge art. 22 van de Waterstaatwet 1900 eventueel voor vernietiging in aanmerking komt. De Mi nister van Financiën heeft, desgevraagd, medegedeeld zich met de zienswijze van Ged. Staten te vereenigen. Ged. Staten verzoeken den besturen om, zoo dergelijke regelingen tot stand mochten zijn gekomen, te bevorderen, dat de daar toe strekkende besluiten worden ingetrok- f Belasting en vrij vervoer op de spoorwegen De inspectie van de directe belastingen te Utrecht verhoogt tot dusver het belast- haar inkomen van een ambtenaar der Ne- derlandsche Spoorwegen, in verband met het genot van vrij vervoer op de spoor wegen, voor een belastingaanslag in het algemeen met 2 pCt. Verschillende ambtenaren hebben daar tegen een bezwaarschrift ingediend. Op een daarvan heeft de raad van be roep voor de directe belastingen te Utrecht dezer dage?i een beslissing genomen, iu welko beslissing de raad zich op het stand punt plaatst, dat een recht op vrij ver voer wel een zekere geldswaarde vertegen woordigt, maar dat die geldswaarde niet op een zeker vast perent age van het sala ris kan worden gesteld, zoodat elke aan slag op zichzelf, in verband met de om standigheden van het gezin, moet worden beoordeeld. In het onderhavige geval was in den aanslag voor het genot van vrij vervoer f 79 gerekend, welk bedrag de raad van beroep op grond van zijn beslissing nu terugbracht tot f 30. Ds geweigerde ridderorde. - Prof. Ernst Gohcn te Utrecht die de benoeming tot ridder in de orde van den Nederl. Leeuw geweigerd heeft, deelt aan het „Utr. Dagblad" mee te meenen, dat bij de tegenwoordige organisatie van ridderordenverleening een ridderorde voor een man van wetenschap géén waar de heeft. Visfchen me! de zegen. Bij Min. beschikking is bepaald, dat de gesloten tijd voor het visschen met de zegen in: de Warmende r Leede, de Reeu- wijksche e-n Sluipwijkscho plassen, de Wijde A, het Poldergat, en de wateren in den polder WilnisVeLdzijde, in 1923 zal eindigen 5 Oct., in plaats van 15 Oct. Beeld naar het leven, „Uitkijk" schrijft in het Fr. Dag blad: Op een hank in 't Haagsche Bosch: „Hé, Jan! 'k heb je in twee dagen niet gezien!" „Druk gehad, kerel! erg druk". „Jij, druk en waarmee dan? „Nou, gister hen ik tractement wezen beuren als Kamerlid, 't kwartaal was om En van morgen eerst wachtgeld gehaald als oud-ambtenaar van, je weet wel! thans Kamerlid, en toén m'n pensioen als wethouder '„Tja, jonge! 'n mensch verdient z'n cento zuur, en waarover zat je nou te prakkizeeren toen ik aan kwam loo- pen; je zag me niet eens!" „Nou, eerlijk en onder ons gezegd, kijk! als de Regeering es over die Vlootwet viel en er kwam es verandering, d'r komen binnenkort enkele burgemees tersplaatsen vacant en zoo iets kan ik er nog wel bij hebben: ik dacht er over na, waarheen ik dan solliciteeren zou...." „Hm, ja! je bent in de kracht van je leven; dat zou gaannu, geluk er mee, als 't zoo ver komt!" Invaiiditoits- en Ouderdomswetten. Aan het overzicht van de ingevolge do Invaliditeitswet en de Ouderdomswet 1919 toegestane renten, cntleenen wij: Op 1 September 1923 werden 2530 we- duwenrenten en 4587 weezenrenten krachtens de Invaliditeitswet genoten, terwijl op genoemden datum krachtens art. 373 dier wet 29.782 personen in het genot verkeerden van een als vrucht hun ner verzekering verkregen Ouderdoms rente van 3 gulden per week; voorts ge noten. 3.252 personen een invaliditeits- rente, als bedoeld in art. 71 dier wet. Krachtens de vrijwillige verzkering, geregeld in de Ouderdomswet 1919 wa ren op vorengenoemden datum 67.088 personen in het genot van een als vrucht hunner verzekering verkregen ouder domsrente van 3 gulden per week. Ds ambtenarensalarissen. De Res.bode verneemt.in aansluiting op, wat hekend is, dat de periodieke ver- hoogingen voor 1924 vooralsnog wel zul len worden toegekend, dat de minister van financiën last gegeveoi heeft alle ex tra rangs'verhoogdngem, die gepaard zou den gaan met buitengewone trac-tements- verhooging te schrappen. Gebroken zal ook worden met het sy steem der automatische promoties, zonder dat er een vacature is of 'verandering van -werkkring een promotie wensehelijk maakt. Aan den toestond, die aan verschillen de departementen bestaart, dat hoofdcom miezen met salarissen van f 50G0 en meer den dag doorbrengen met eenvoudig agendeeringswerk, een werk, dat zij als schrijver op jaarloon ook reeds deden, zal een eind worden gemaakt. Inlichtingen qver de Vlootwet. Naar gemeld wordt doet in parlemen taire kringen het gerucht de runde, dat; de regeering, alvorens tot de behandeling der Vlootwet in openbare zitting overge gaan wordt, aan de Tweede Kamer in co- mité-geners.al mededeeling zal doen van de motieven, die haai* op een onverwijlde behandeling van de Vlootwet doen prijs stelten. AmMemren en Vlootwet. Het Tweede Kamerlid Ds. Kersten, heeft den minister van Waterstaat ge vraagd of het den minister bekend is, dalt een ambtnaar ten postkantore to Ierseke, bezoekers van dit kantoor aan het loket het anti-Vlootwet-adres ter teekening aanbood. Zoo ja, of de minister een der gelijk optreden van een ambtenaar in Rijksdienst toelaatbaar acht. DE CRISIS IN DUITSCHLAND. Het kabinet Stresemann neemt ontsiag. De 8 uren-dag gaat voor landsbelang. Dictator of chaos? Strbsemann kan wel zeggen dat veel gesnor van huien over zijn muts gaat. Wat we hij zijn optreden als „eerste man in het Duitsche Rijk" reeds schre ven is volkomen bewaarheid. Het Kabinet Stresemann is thans reeds gekraakt. Stresemann is een kracht-figuur, dit kan niet worden ontkend, doch zijn Ka binet deed merkwaardig veel denken aan het weréldrijk dat door Daniël wordt ge- teeken'd. i Het scheen, alsof hij de redding zou hrenngen. De capitulatie en opheffing van het lij delijk verzet wist hij zelfs te hewerkstel- li gen, Doch toen kwam h,et fiasco Hij, en zijn collega van Raumier, aan gemoedigd door het aanvangsucoes, be gingen de onvoorzichtigheid, aa:i Duitschland te doen weten, dat het zich slechts herstellen zou door langer en har- del* te werken. Dadelijk vlogen daarop do socialistische bladen op, om to ver kondigen, dat D-uitscMand eer ten' gronde zou gericht worden, dan dat aan dien 8- urigeoi werkdag gemakt mocht worden. En om aan alle gekheid definitief een einde te maken, kwamen zij, tot groote ontstichting van hun coaliitiegenooten uit de volkspartij, met een contra-edsck voor den dag, die niet minder inhield dan confiscatie van het bezit en socialisatie van de groote bedrijven. Op ietwat plagende en irriteerende ma nier, die zeker niets goeds voöi* de naaste toekomst voorspelde, werd op deze snaar zachtjes doorgespeeld, totdat von Krul ling voor de noodige afwisseling zorgde. De hom, d e hij in München liet harsten, maakte zóóveel geraas, dat het rammelen van het dredgen'de onweer er een oogen- blik door verstomde. De Vrees voor von Kahr zorgde bovendien ook voor bekoe ling en aidus heérschte er zeker wel zes en dertig ui r pais en vree in de gelederen van tegergroep-Stresemann. Maar nauwelijks lijkt het eerste gevaar geweken of de gekunsteldheid van heel de Groote Coalitie affaire treedt weer aan den dag. Wat er precies voorvalt teekent zich nog slechts vaag aan den politieken. horizon af, maar j iedereen voelt, dat er iets voor .moet val-H len en dat er slechts wat rust in het land$ nioodag is om de barsten en scheurten ihil Stresemann's staatkundige combinatiën duidelijker aan den dag te doen' treden. De oorzaak van de crisis, die thans is ontstaan, is de verdeeldheid van kabinet':' en Rijk, de aanleiding schijnt wel hierin te liggen, dat de Franschen van do ont-f slagen feipoorwegmannetn den eed van- trouw eischten, waaraan de rogeering toe-*1 stemming welde verleenen en de partijen- niet. De Rijksdagzitting, waarin Stresemann; een uiteenzetting zou geven van den toe*/ stand is uitgesteld. De berichtgeving is uitermate wild eö'j ordeloos, zoodat er weinig uit wijs is te' worden. Natuurlijk hebben de verschillende parn tijen vergaderd, maar de overeenstemming; was verre te zoeken. Hoe moeilijk Strese/. mann het heeft, blijkt wel uit het feit, dat'j een deel van zijn eigen partij, dei Duitsche Volkspartij tegen hem in op positie verkeert. Het eenige zekere is, dat het Kabinet afgetreden is, nadat eerst reeds vast stond, dat Hil-j fèrding en Von Raumer moesten heengaan Er is gepoogd de standpunten met ol-ft kaar te verzoenen, doch de breuk is vote! komen. De sociaal-democraten bleken ook kier' weer geen personen te zijn, welke in do' praktijk iets kunnen uitrichten. Naar verluidt, zouden de socialistische', leden van het kabinet en ook velen der! socialistische rijksdagfractie de noodzake-ïi lijkheid inzien, om de straffe doorvoering! van den ac-hturendag op te geven, maar l willen zij om redenen van partij-tactiek'1 dit niet openlijk erkennen. Geen wonder, dat Stresemann liet ook' niet bolwerkte. President Ebert heeft het ontslag in' beraad gehouden, doch het staat toch wel' vast, dat hij het ten slotte toch moet aaii-Llf vaarden. De groote vraag is echter w a t 11 u? jl Een burgerlijke regeering? f| De Duitsch-Nationalen, felle nationalist ft ten, boden hun medewerking daartoe aan^l doch men denkt er niet aan hen op het f kussen te helpen. Een zuiver socialistische regeering? :f Die zal het in de prakt ij k ook niet! kunnen en willenook al uit partij-ri politiek-oogpunt. Het eenige wat rationeel'! schijnt is op dit oogenblik dat men in Duitschland krijgt een chaos of een die- 1 tator. il Of zou misschien een nieuw rijk ge-' vormd worden dat een combinatie is van Oostenrijk, Beieren en het verdere „natio-:| nalistische" Duitschland. ft __Wij staan voor gewichtige uren. Dei tijdschroef omklemt oils en -dreigt ons bij-? kans te worgen. Ons land kan het niet!? onverschillig zijn hoe de toestand zich in: Duitschland'ontwikkelt. Of wij ons wel genoeg bewust zijn van'! de dreigende gevaren, die ons omringen?^ UIT HET BEZETTE GEBIED. Uit Essen wordt gemold, dat de honden] van spoorwegarbeiders, en spoorwegamb-ï tenaren besloten hebben den dienst niet te i hervatten, wanneer de Franschen niet af zien van hun eisch in zake het afleggen] van den eed van trouw. Voorts eischenj zij, dat aan alle uitgewekenen zal worden, toegestaan naar hun woonplaats .terug tep keeren. In het bezette gebied doen zich voort-p durend meer teekenen voor, dat het lij-O delijk verzet algemeen wordt opgeheven!^ Zooals reeds gemeld, hebben verscheidene? plaatsen, waaronder Diisseldorp, Essen/; Dortmund, Horde en Bochum, hun vcor--l nemen te kennen gegeven, een gedeelte-1 van de bezetlingskosten te betalen! Voorts) hebben arbeiders in Haltingen en omstre-ii ken besloten, allen het werk te hervatten/ Op de mijn Amalia wensch ten de arhetej ders -het werk in de cokesfabriek to her- j vatten, onder de controle der Pranschenij Er loopt een gerucht, dat de Duitsche i spoorwegarbeiders in de Palts er in zou-/? den zijn geslaagd op 1 October j.l. epfj driemaandelijksch voorschot uitbetaald te: krijgen. Dit voorschot zou voor eiken] spoorwegarbeider, naar gelang der klas-] se, tusschen 30 en 100 milliard mark be-; dragen. Indien dit gerucht juist is, werpt') het een eigenaardig licht op de houding j van zekere Duitsche autoriteiten. De Roerbevolking is een nieuwe verras sing bezorgd, door onver,wachtes invoe- ring van het Fransche munststelsel. Deze', verrassing zal vooral reizigers, die in hét'1 bezette gebied nieuwe spoorbiljetten moeto ten nemen en natuurlijk niet van Fraifóchj geld voorzien zijn, het grootst mogelijke ongerief veroorzaakt hebben. KORTE BERICHTEN. "ft! Het Tsjecho-Slowakisch persbureau meldt, dat dr. Baxa, van de sociaal-deme- j cratische partij, tot burgemeester van'; Dank zij het initiatief van den eersten]' Nederlandschen gedelegeerde Jhr. dr. J Loudon heeft de Japansche delegatie ter,] vierde volkenbondsvergadering een bedrag; van 30.000 Zwitsersche francs ontvangerii: als persoonlijke bijdra-gen van de verschil- j lende gedelegeerden ter volkenbondsverga- dering tot leniging van den no'od varijj Japan. Hj Volgens de „Libre Belgiquo' hebben j de stakende diamantbewerkers in Antwer- j pen besloten heden het werk te hervatterüjSj De salariskwestie zal door een gemengde j commissie worden' geregeld. Lj De „Giornale d'Italia" meldt uit Tn^j polis, dat een militaire auto met 5 officieel ren en 2 inlandsche soldaten^ tusschen Boe-ft geslan en Foindoek Shkebani door de TrWl politaansche bandieten is overvallen. DCj auto werd in brand gestoken. De lijken! van twee der inzittenden zijn vreeselijifi.j verminkt teruggevonden; die der anderen; zijn verdwenen. 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2