Dagblad voor Leiden en Omstreken. abonnementsprijs NIEUWE LEIDSCHE OODRAN 4i!e JAARGANG. - DONDERDAG 4 OCTOBER 1923 - No. 1053 Bureau: Hooigracht 35 Lelden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58836 In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 Per week V.l.f.0.19 Franco per post per kwartaal f2.90 Dit nummer bestaat uit twee bladen. STADSNIEUWS. De 24ste feestelijks herdenking van Leiden's ontzet onder leiding van de 3-Oct.-Vereeniging. Wat, legen, het aanbreken van een feest dag aller aandacht in beslag neemt, waarvan elk uur de verandering wordt nagegaan, waar men over spreekt wan neer men hekenden ontmoet, waar men aan denkt bij het ontwerpen van allerlei feestplannen, waar men mee rekent bij liet nemen van z'n maatregelen; en waar omtrent noch de bejaarde staatsburger, die den kerkdienst bijwoont en den op tocht bezichtigt, noch de lichtmis, die zich voorstelt, om, onder het genieten van „Teuzelol" eens extra de bloempjes buiten te zetten, iets kunnen geven dat op zekerheid lijkt; waar noch de hofjesjuf frouw, die brood en haring haalt, noch de coquette deerne die den 3den October den „fijnsten" dag van 't jaar vindt, iets aan kunnen doen, wat alzoo de bijna allesbeslissende factor is voor het welsla gen van een feestvieringdat is Het weer. En dat had op den morgen van dezen Sden Oct. wel niet veel slechter kunnen zijn. Niets dan één egaal-grauwe wolken massa, die zich ontlast, nu eens in een fijnen, bijna plaugtenden motregen, dan weer in een hevige stortbui, die het ge luid van de mooi geblazen Reveillemuziek, althans op eenigen afstand gehoord, doet onderbroken worden door het ruischen harer vele wateren Een meer troosteloozer aanblik kon de Octobersche ochtendhemel wel moeilijk bieden, althan§ aan hen diie van hun dankbare feeststemming ook in het uiterlijke, wilden blijk geven; en welk rechtgeaard Led denaar zou dat niet wil len Maar, al moet de beste plunje dan ook blijven hangen, we gaan toch stad waarts, en 't is maar goed ook. Want, waar de teleurgestelde eenling geen raad mee weet, daar voorziet het samengaan met andere feestgangers in. En feestgangers, vooral echte feest gangers zijn er al genoeg op de been, al is 't nog vroeg. Maar waarom ook niet.... onder een parapluie kan 't toch ook leuk zijn Toch zouden we in hooge mate te kort doen aan de prestatie van den heer Duyster, de honderden zangers van ve lerlei richting, en van het Stedelijk mu ziekcorps, wanneer we de Koraa!muziek niet, naast de reveille, stellen in het cen trum van aller belangstelling, die, door niet moeilijk vast "to stellen oorzaak al leen dit jaar niet groei'de, al is de'veron derstelling niet te gewaagd, dat slechts weinige getrouwen op het 8-uursche ap pèl in de nabijheid van het v. d. Werff- park ontbraken. 't Is dan ook wel een natte jas waard, om door dit geestdriftige zangkoor, met zijn roemwaardige leiding een program ma te hooren afwerken. Of we het ditmaal meer dan anders noodig hebben, of dat het aan een andere oorzaak moet worden toegeschreven; we peinzen daar niet langer Over, maar ze ker is, dat de Koraalmuziek op een bij zonder hoog peil stond. De stiltewaar onder het weergegevene werd aangehoord was dan ook alleszins gerechtvaardigd. (Diverse vrachtwagenbestuurders, die met vreeselijk geratel de Langebru-g kwa men afrijden, gelieven van den pluim af te blijven), het nieuwste onder de liede ren van dit jaar, in casu het „Oranje Boven", geïnstrumenteerd door den heer C. B. Duyster, voldeed zéér. Eerst, nu we ons begeven naar den Nieuwe Bijn, waar juist de opstelling van versierde vaartuigen heeft plaats gehad, blijkt hoeveel duizenden zich reeds op straat hebben begeven. Verge ten is nu grootendeels 'het hinderlijke van den regen; een gezonde lach weerklinkt •bier cn daar, wanneer een echte Leidsche uitval gepaard gaat met een scherp pro- Jest tegen de juffrau, die niet ijdig haar ïegenscherm verwijderde voor de oogen ?an „achterlijken" die óok van het mooie Watersport-tafereel willen genieten. è^Eén, drie, vier, tot Vijfdubbele haag van 'boeschouwers staat langs den Nieuwen S^ijn van de Rijnstraat tot de Aalmarkt ^n de Stille Rijn toe; er is bijna niet door ée komen. Ook hier brengt echter het wachten £®en teleurstelling. Integendeel. Het water van den Stille Rijn scheen 'Voor een wijle herschapen in een basin yan „Artis" toen kaaimannen, alligator's Sen walvisch benevens zwanen van monsterachtige afmetingen, de een na de under vanonder do Vi'schbrug versche den. Ongetwijfeld zou een zonnetje hierbij -aan het tafereel meer luister hebben herschaft maar dit neemt niet weg, dat I s j i alle deelnemers veel eer van hun werk hadden. De meest smaakvolle versieringen en groepen wisselden elkaar af. Velen had den met bloemen en guirlandes wondo ren weten te deen, tot het verkrijgen van allerlei kunstige, soms grillige groepen. Behalve de Jury bevindt zich in een der versierde motorbooten ook die heer Bur gemeester, die zelf van nabij kennis neemt van het werk der deelnemenden. Op het wagen'hoofd verzamelt zich in middels de Jury; de blocnota's en potloo- den komen voor den dag, en, terwijl de Eerste Leidsche Accordéon-Vereeniging het muziekgezelschap vau Tieieman en Dros, zich ter plaatse nog eens laten hoo ren, wordt het oordeel der beoordeelendc commissie op papier gebracht. Dan, een schetteren van de trompetten van de Leidsche Padvinders en successie velijk verlaten verschillende vaartuigjes de schouwplaats om resp. aan Boter markt en Nieuwe Rijn te meren. Onder de Korenbeurs scharen zich de Indianen naast de Oow Boys, en hoe ze zich verder voorstelden. Goed, dat de grimage de eskimo's voor bleek-wor den bewaarde, want de temperatuur is wel even beneden het middelmatige. Evenwel, ze houden zich allen kranig, en het woord van dank, door den voor zitter der 3 Oct.-Vereen., den heer v. d. Laan, tot hen gericht, vindt warme in stemming bij de honderden die zich ver drongen om de plaats waar de prijzen, fraaie kunstvoorwerpen, zooals rookta^ feltjes, pendules, schoorsteenstukken, pia nolampen enz. worden uitgereikt. De uitslag van den wedstrijd is als volgt: S ch o o n h e i d s pi ij z e n: le prijs de met lila-linten versierde wherrij van Hans Ouwerkerk en Tine v. d. Meij, een klok; 2e prijs de met paarse asters cn linten getooide wherry „Ignota" van de dames A. E. v. d. Heide, M. ter Spill en A. Bosman, een schemerlamp; 3e prijs de jol van Cor Koning, en schemerlamp; -ie prijs- de gondel van J. de Heer een vaas; 5e prijs de roeiboot van Roel de "Wilde, een bronzen leeuw. Geestig opgetuigde v a a r i ui- gen: le-prijs de Cow-boy-cano van Edliw en Namtir, een jelectrische fietslantaarn; 2e prijs de Indianen-cano van, J. Somers, eentheemuts. B ijz o n d e r e vaartuigen: le prijs dé „haai" van G. ten Haken, een rook stel; 2e prijs de „zwaan" van mevr. Die benKonings, een koperen tafelbel. De „krokodil" kreeg een extra-prijs van f 10 om er een cadeau voor te koopen. P e urs eh u i t j e s: le prijs Dirk Te gelaar f 7.50; 2e prijs Ls. Stouten, f 5. 3e prijs Roelof Abbink f 2.50. Een oogenblik wordt onze belangstel ling afgeleid door een inderdaad, zooals het programma het noemt, ongewoon schouwspel. Het is het oplaten van meer dan duizend postduiven, die de herinnie- ring wakker roepen aan de dagen van het beleg, toen het welslagen van een poging tot ontzet dikwijls afhing van het goed overkomen dezer diertjes. Jammer, dat het, zoo spoedig weer ge beurd is,en ook dat geen zonnetje de vleugels doet blinken, evenwel, mooi is het, en het publiek is er de Leidsche Post- duivenelnb erkentelijk voor. Aan de uitdeeling van haring en witte brood (eigenlijk- is deze betiteling niet meer volledig) is ditmaal een bijzondere attractie verbonden, door de toevoeging van Tabak en Koffie door de fa. v. Nelle, en niet e vergeten van het 4 L. blik huts pot van „T. en D.'\ Het merk spreekt wat den inhoud betreft, voor zich zelf, en ve-; len zullen de hutspot ditmaal extna smar kelijk hebben gevonden. Langzamerhand breekt toch de grauwe lucht, en wordt het wat helderder. De stemming zit er nu „in", vooral in de om geving van het Schuttersveld is dit te constate eren, waar honderden als ge woonlijk do vette Rijnsburger singel af drentelen. Onvolledig 'zou het zijn, geen melding te maken van de bespeling van het caril lon door den heer v. Leeuwen, en het springen der Fontein op de Vischmarkt. Die twee attributen van het feest worden altijd in één adem 'genoemd: ze bot<eu bij elkaar, en beiden bij een Leidsche feestviering. Middelerwijl werden in de verschillen de Kerken dankdiensten gehouden. In de Ned. Herv. Kerk trad als voor ganger op Dr. Locher; in de Geref. Kerk, 's morgens in de plaats van Ds. Thomas, die door droeve familie-omstan digheden verhinderd s, D s. Kou we nh oven en 's avonds D s. Bouw man; in de Chr. Geref. Kerk. 's morgens D s. Jansen en 's avonds D s. de Groot van Rotterdam en in de Geref. Gomeenbe D s. den Hengst. He! middagfeest „Rain or san my 3 October" deze variatie op een bekende zegswijze is ge bleken voor elk Leidenaar een beproefde te zijn. Regen of zon, we houden 3 Oclober- feest dat is :s morgens vroeg reeds de stemming. In deze stemming vertrekt ook het mec- rendeel der deelnemers aan den optocht naar de Kweekschool voor Zeevaart om daar de lange kunstbewerking van klee- den, kappen en grimeeren te ondergaan. Als van ouds is ook hier de stemming uitstekend. Tegen twaalf uur is het een, en al druk te en beweeglijkheid. De drie statie vaar tuigen enteren, en de Prins met zijn gevolg benevens de afge vaardigden der Staten-Generaal nemen daarin plaats. Middelerwijl is het droog geworden en vroolijk dansen een aantal gepavoiseerde bootjes op het Galgewater, terwijl een duizendkoppige menigte zich aan de boorden van de vaarroute heeft opge steld. De in kleurige kleedij gestoken muziek zet in, en statig vaart de flottille naar de Turfmarkt. Een effectvol geheel. Het eerste statie vaartuig is gesierd met de wapenen der vocmaamsto provinciën en voor- en achtersteven zijn van leeuwenkoppen voorzien. 's Prinsen vaartuig is van een f raaien troonhemel voorzien, waaronder het vorstelijk gezelschap, gekleed in huiten- gewoon fraaie kleedij, is gezeten. De om- lauwerde wapenen van 's Prinsen huis en de banier der stad Brussel wisselen af met de oude oanje-blanje-ibleu kleuren waarin het vaartuig zelve is geschilderd. In het laatste vaartuig vertoeven de af gevaardigden der Staten-Generaal een stemmige, deftige groep. Te land begelei den vele officieren cn edelen de flottille. Onder de vroolijke tonen der muziek wordt de vaart naar Brussel voortgezet, terwijl een ontzaglijke menigte bewonde rend aanschouwt. Do geheele burgerij van Brussel is in- tusschen naar het feestterrein getrokken mot muziekcorpsen en speelwagens. Reeds thans ontvangt men een goeden indruk van de fraaie cosluums en de ver dere aankleeding. Alles bereidt zich thans voor op het hoofdmoment van den dag Openluchtfeest en Optocht. Massa's menschen stroomen den Hoo- gen Rijndijk op. Zeer zeker zouden wan neer deze toegang verkregen zonder meer, ongelukken onoverkomelijk zijn ge weest. De politie is echter op haar post en leidt op afdoende wijze den toegang door de verschillende ingangen. Van gedrang is bij de loketten geen sprake. Het feestterrein biedt al ras een vroo lijk gezicht. Op den achtergrond is weer de stad Brussel voorgesteld, waarop de vanen lustig wapperen. Verder geeft een deel van do Haagsche jubileumfeestversiering een feestelijk aanzien aan het overige. Als te ruim 1 uur het groote oogenblik op handen is, wordt de toeloop wel waf groot en velen moeten zich met een onge wilde plaats vergenoegen. Het publiek is evenwel al blij, dat de strakke regenlucht breekt, en een vrien delijk zonnetje voor den middag veel be loften blijkt in te houden. Eindelijk trekken in volm'aakte orde de burgers en burgeressen van Brussel de stadspoort hinnén, daarna volgt de eere- wacht te paard, met het vaandel der 3 Octobervereeniring en tenslotte het ge volg van den Prins. Dan een saluutschot en do Prins, die opgewacht, wordt door officieren en edelen stapt aan land. Langzaam schrijdt het hooge gezelschap naar de Vilvoorder- poort, terwijl het geschut losbrandt. Halverwegen het veld genaderd, treden uit de stadspoort naar huiten eenige le den van de Magistraat, de Hertog van Aerschot aan het hoofd van een deputatie hooge Brahantsche edelen, de Hoofdlie den der vijf groote Gilden en Jehan Bap- tista Houwaert aan het hoofd van de drie voornaamste Rederijkerskamers. Daarachter stroomt het volk juichend hui ten de Hoofdstad. Met plechtstatigen ernst heeft de be groeting plaats, waarna de Magistraat den Prins (die niet vergezeld wordt door zijn gemalin), Graaf Jan en Sir Thomas, Wilson de Engelstihe gezant verzoekt in de voor Ten bestemde zetels plaats te nemen. In een halven cirkel tegen dei voorstads muur opgesteld biedt de groep een fraai aspect. Aller oog verlustigt zich in het kleurige schouwspel doch zLet, daar treden de gilden naar voren. Gelooid met de attribu ten van hun ambacht en in hun scherp- geteokende kleedij vertegenwoordigen zij op waardige wijze de „kleine luyden". Na het défilé van d? Gilden beant woordt een deel van 's Prinsen gevolg hun beleefdheid door het uitvoeren van "rui ter spelen. Schitterend worden de excersitiën uit gevoerd. Het is een draven, wenden, co- lonneeren, waarbij de ruiterlijke vaardig heid blijk geeft van de vaardige ruiter lijkheid der executanten. Het Brusselsche, maar niet minder het Leidsche publiek is opgetogen en toont zijn dankbaarheid door luid applaus. Eenige narren zorgen dat de lachspie ren lenig blijven. Dan treedt evenwol weer de ernst op den voorgrond. De heer Jehan B apt: sta Houwaert I .treedt als vertegenwoordiger der Rede rijkerskamer,, Marien Cranxken",, „De Rhetarisienen Van <len Boeck" en van do Kamer „De Gorenbloeme" naar voren en spreekt den Prins aldus toe: „Willecom ghenaedigbe Vorst constant „Die als Moses door wysheydt wordt gepresen „U oof moedichoy&t, ende beleefdheydt abondant „Heb dy in Hollaindt, en Zeelanidt, wel bewesen „Willecom heeten wy u midts desem „Dat ghy door uwen voorsienighen raedt „Van once quale ons comt ghenesen „En in den uytersten oodt by sta an metter daedt „Naast Gcdt zyt ghy onze troost en toeverlaet „Om dat ghy tlandt soeckt te stellen in rusten stille „Dus heeten wy u Hoochcydt, met haren siaet „Zeer hartelyck willecamme om beters wille". Eveneens in dichtmaat worden dan de ^zeventien provincen uitgenoodigd tot een reidans. Op de maat der muziek voeren een aantal keurig gekleed e jongedames deze reidans uit Het publiek is verrukt over de praesta- tie's der Brunhildenaartje's en langs alle zijden van het veld klinkt luid applaus, vooral wanneer aan de leidster, Mevr. Bieben-Konings, bloemen worden aange boden. Tegelijkertijd voeren een tweetal ven del Zwaai ers hun mooi bedrijf uit. De bolle wind doet er evenwel veel af breuk aan, en ongetwijfeld was dit num mer vorig jaar beter. Nadat reidans en vendelzwaaien aan béide zijden van 't terrein zijn uitgevoerd wordt tot aller genoegen een herhaling van do Ruiterspelen gegeven, waarna on der algemeen© instemming den leider een fraaien krans wordt overhandigd. Hiermede is het mooie doch ook sobere i en kleine programma beëindigd, alles stroomt van het veld, en zoekt zich aan den Hoogen Rijndijk of elders een plaats je om de optocht te zien passeeren. Na geruimen tijd wordt de kranige po litie te paard zichtbaar. Direct hierna volgt dan de eigenlijke optocht. Het bestuur der 3 October-Vereeniging, gezeten in rijtuigen, wordt luide toege juicht en niet het minst ook zijn' e-ere- voorzittcr Jhr. Mr. Dr. N. G. de Gijse- laar. Geopend door een rij herauten te paard vol et dan de eigenlijke optocht. Vooraf gaat een muziekcorps en een •tweetal banierdragers. De vijf Gilden van Brussel in hun veelkleurige costuums voorgetreden door de Piket Gens d'armes vormen de eerste groep. Op een drietal praalwagens zijn geze- en de Maagden der Hertogdommen. Graafschappen en Heerlijkheden met hare herauten en pages. In plechtstatigen optocht, ernstig en waardig komt daarachter de Magistraat van Brussel, voorafgegaan door een stadsbode en gerechtsdienaren met sta ven. In een drietal fraaie karossen volgen burgemees leren en schepenen allen in zeer fijn bewerkte kostuums. Het muziekcorps van VilVoorden brengt afwisseling tuSschen deze groep en de eveneens ernstige der afgevaardigden van de Staten-Generaal met riiknechts en hel lebaardiers. allen te paaTd. Do hoofdgroep: „De Prins en zijn ge volg" is buitengeaneeii. Trompetters to paaTd kondigen de komst des Prinsen aan. Deze in de klee dij van staatsman, groet minzaam de juichende menigte. Hem volgen de broeder van den Prins, Jan van Nassau en Wilson, de gezant van Koningin Elisabeth van Engeland. Het gevolg van den Prins is zeer tal rijk, en allen zijn ruiters. De schitte rende costuums wekken aller bewonde ring. Evenzeer geldt dit laatste van do Gra- bantsche Edelen met hun darnels. De slotgroep, die den Brusselschen Re derijkers wordt ingeleid door tamboers waarop het muziekcorps van de stad Brussel volgt. Jehan Baptista Houwaert, conseiller endo Meester-ordinaris van de Reke ninghen ons Heeren des Coninx in Bra bant, vergezeld van de Princen der Ca- mers komen daarna aangeschredeD, en worden gevolgd door de banierdragers der drie Camers. Daarna rijden een drietal mooie praal wagens voorbij welke voorstellen „Van Alkmaar begint de victorie", „Leiden s Zegepraal" en „De Pacificatie van Gent". Vooral de laatste, verzorgd door de Chr. Gymnastiekvereniging „Jabn" munt uit door de correcte houding der deelne mers. In lange rijen komen tot slot de Bur gers cn Burgeressen van Brussel, welke op do vroolijke muziek van het corps van Antwerpen vroolijk opmarcheer en, terwijl een Piket Gens d'armes de stoet sluit. Do totaal-indruk is, dat evenals bij het openluchtspel de optocht 6ober van op- ADVERTENTIE-PRIJS Gewone advertentiën per regel 221A centii Ingezonden Mededeelingen, dubbel tariefc Rij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeta* Üng van ten hoogste 30 woorden, wordetf dagelijks geplaatst ad CO cent. zet, doch rijk van uitvoering en afwer-» king is geweest. Er ging één roep uit van de schitterende ccstuums. De 3 October-Vereeniging heeft haar leden en de duizenden die lid behoorden to zijn een schitterend middagfeest bereid Alle hulde! Het avondfeest. Dank zij de werkloosheid der Chr. Oranjevereeniging was er voor velen een leemte ir». de 3 Octobervicring. Na het bezoek aan de godsdienstoefeningen was er een ongewenschte speling tusschen het middagfeest en hot vuurwerk. Het vroolijke avondfeest had een ge bruikelijk variété-programma en volgen) de feestwijzer tot slot een historisch* zang-scène „Op Leiden's Wallen". Hel Schuttersveld bleek ondanks de karrc- vrachten turfmolm den druk der tijden roet te kunnen weerstaan. Na eenigen tijd kreeg men den indruk een veldslag bij de Masurische meeren bij te wonen. Alleen de „vermaarde ho6vlonder" was als een eiland temidden van de ongewis se moddervlakten. Jammer was, dat we ondanks de grootste inspanning van een dubbel-concert niets vermochten te hoo ren. In dat opzicht was er in Zomerzorg iels beters te hooren. Velen hieven dan ook rustig in de een of andere ververschingsgelegenlicid zitten totdat de tijd voor het vuurwerk was aan- gebroken. Een hijzonder woord van lof mag hier wel aan worden gewijd. Wij wekken slechts de herinnering op van Brilliant-Magnosiumzon, Juweelen tableau, Egyptische Pyramide en de sïot- decoratie, waarin hu'de wordt gebracht aan Prins Willem cn Koningin Wilhel- mina om ieder toeschouwer te doen Ijs-» omen. dat het vuurwerk schitterend is slaagd. Welvoldaan gaan dan ook allen huis* waarts. Lang nog blijft het druk in de s'ad, vooral in de café-buurten, maar t n slot te kriW ook de binnenstad zijn gewono aanzien. De rust is weergekeerd bet is -4 Oc tober 1923. Dc Marekerk. Wij vestigen de aandacht onzer lozers op de ia. dit nummer voorkomende ad vertentie betreffende de „buitengewone samenkomst met Zang" op Dinsdag 9 Oct. ten bate der inwendige restauratie der Marekerk. Onze lezers behoeven niet lang naar deze advertentie te zoeken, omdat onze welbekend© mooie Koepelvormig? M a-< rokerk in deze annonce staat afge beeld. Een goede gedachte r.s 't van de rege- lingscommissie, om dit historisch bouw werk, op uren afstands van enzo stad reeds te herkennen, in de advertentie lo plaatsen. Het is alsof dit massieve stuk bouw werk, (de eerste kerlc in onze stad welke gebouwd werd na dreformatie) aan ons, zonen en dochteren der refor matie toeroept; helpt toch mede aan mijn. inwendige restauratie, a.ls dank en er kentelijkheid voor wat Uwe vaderen in mij, door het geloof, aan U geschonken en nagelaten hebben. Wij twijfelen niet of allen die daartoe in do gelegenheid z:jn, zullen zich as. Dinsdag 9 October naar de Hoogland- sche Kerk begeven o-m te genieten van de bekende Chr. Zangvereen. „Ex Animo", (e luisteren naar het gespierde wcord van mannen als Dr. R i e m e n s en D s. Groot Enserink, en zco mee te hel-* pen aan de hoognoodige restauratie eter Marekerk. En om de zaak zelve en om de man nenbroeders, die onder dit grootsehe werk, waarmede duizenden gemoeid z-jn, bun schouders zetten, moet de HoogL Kerk as. Dinsdag stampvol zijn. De nood in de S.aksischc Pasioriën. Het Provinciaal Comité van Zuid-Hol land deelt mede, dat Pfarrer Spranger. uit Dresden Woensdagavond 10 Oct. a.s. in de Pieterskerk alhier mededeelingem zal doen over den nood in Saksen. Wij vertrouwen dat velen van hun be-* langstelling blijk zullen geven. In een dezer dagen ontvangen schrijf ven deelde Pfarrer Spranger o.m. liet - volgende mede: „Do nood is allerwege zóo groot, dat we haast niet durven bepalen, wie wo bij onze hulpverleening voorbij moeten ten gaan. Do predikantenstand worstelt in dezen tijd om het laatste sprankje levensvroug-» de in den dagelijkschen druk to mo een behouden. Toch zullen we niet versagen, maar blijven slaan in het vertrouwen, j dat do hulpo des Heeren boven allen nood uitgaat. 1 Do toestand in Duitschland^ wordt al- door moeilijker. Ik zie mot blijdschap het oogenblik tegemoet, waarop ik U allen persoonlijk zal kunnen danken, als ik on der TT zal mogen verblijven. Misschien zal het mij gegeven worden iets van den zegen, dien wij ontvangen to doen mede* Orgelbespeling. Tot nu too zijn we helaas niet vaak ia

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1