GEMEENTERAAD LEIDEN (Slot). 13. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de demping en rioleering van de Binnenvestgracht be noorden de Langegracht. De heer Wilmer heeft tegen dit voor stel geen bezwaar inzoover het verschaffing van nuttig werk betreft. Maar hij zou gaarne weten welk deel van dit bedrag ongeveer aan de werkverschaffinf ten goe de komt. Mevr. v. Itallie vreest, dat door werken als deze de demping aan het Le vendaal in liet gedrang komt. De heer Mulder, weth., zegt, dat het pract'scher was geweest als de heer Wil mer zijne vragen eerder had gesteld. Spr. ie nu niet in staat een antwoord te geven. Wat betreft de vraag van Mevr. v. Itallie zegt spreker, dat we dan eigenlijk niets kunnen doen. We kunnen toch niet alles vastleggen aan eene zaak. Spreker meent echter, dat men deze zaken gescheiden moet houden. De heer Wilmer zegt, dat als er een voorstel is tot werkverschaffing, hij niet kan vermoeden dat een wethou der niet zou weten, hoeveel geld voor werkverschaffing hier in zit! Spreker be grijpt dit niet. De heer S ij t s m a spreekt in denzelf den geest. Een wethouder moet zulke din gen toch onder de knie hebben en als hij een voorstel tot werkverschaffing doet. weten hoeveel geld daarvoor bestemd is. Verder vraagt spreker hoe het staat met de plannen van de demping van het Le ven daal. Den heer Wilbrink is het opgevallen dat aangevraagd wordt f 12000.terwijl de aanbesteding f 7000.vroeg. Waar is dan het andere geld voor noodig? Toch ze ker" niet voor werkverschaffing. De heer Pi k a a r vTaagt voor het ver volg een gespecificeerde richting. Wat nu de heer Wilbrink zegt, hebben we ook ge^ zien bij het terrein achter den Marcsingel. Het is toch bekend welk bedrag voor ar beidsloon nood'g is? De heer Huurman zegt, <Tat een be- grooting niet zoo gemaakt wordt, dat ar beidsloon en materiaal afzónderlijk wordt gehouden. De heer Mulder, weth., sluit zich hier bij aan (gelach). Bij dergelijke kleine wer ken wordt dat niet uit elkaar gehouden. Wat het Levendaal betreft, die zaak is in voorbereiding. Binnenkort zullen de plan nen circuleeren. De Voorz. zegt, dat reeds vroeger tot de demping besloten werd. Het ging om een crediet-aanvrage en dat zal misschien de reden zijn dat de wethouder geen cij fers kan geven. Wat betreft het Levendaal, dat zal zoo'n vaart niet loopen. Er is groote oppositie aan de zijde van hen, die ijveren voor be houd van het Stedenschoon. Mevr. v. Itallie: Wel neen! De Voorz.: Ja, u weet wel veel Me vrouw, maar hierover kan ik toch beter oordcelen. Ik heb zelf reeds Btukken ge kregen van het Ministerie. En het is nog de vraag of de eventueele deifiping zal worden goedgekeurd, De heer Wilbrink heeft geen ant woord op zijn vraag gekregen. Het werk is aanbesteed vóór f 7000.en er wordt f 12000 aangevraagd. Waar moet de res- teerende f 5C00.voor dienen? De heer Mulder, weth., begrijpt niet waarover de heeren zich druk maken (da verend gelach). Het niet noodrge geld wordt toch niet gebruikt. Er is kans dat de begrooting overschreden wordt, maar meer dan noodig is, wordt niet uitgege ven. Moeten we dan eerst geld uitgeven voor demping en dan voor een klein be drag voor afscheiding dat misschien noo dig is. Het voorstel in stemming gebracht wordt aangenomen met 27 tegen 4 stem men. Tegen de leden v. d. Wal, Wilbrink, Wilmer en Mevr. Stoppelaar. 14. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de invoering van oen kaartstelsel voor de bevolkingsadmini stratie. De heer v. d. Wal vraagt, waarom f GG80.voor extra-schrijfloon is uitge trokken. De heer Reiraeringer, weth., zegt, dat dit bedrag is uitgetrokken voor het bijwerken van de oude registers. Dat moet binnen drie maanden in orde zijn en daarvoor zijn extra-werkkrachten noo dig waarvoor f G000 is uitgetrokken. De heer v. d. Wal kan niet begrijpen, lat hiervoor extra personeel noodig is. Bij de* belastingen heeft men ook het kaart systeem ingevoerd. Men deed het daar schter in de verloren oogenblikken en ove rigens was er een voorschrift dat tijdelijk een uur per dag moest worden overge werkt. Het gewone personeel kan dit werk zelf best af. Deze post kan naar spreker meent achterwege blijven. De Voorz. zegt, dat een vergelijking met de belastingen niet opgaat. Daar is ;-en verbazende achterstand. Had men daar tijdelijk personeel genomen, dan zou het uit bespaarde rente best betaald kun nen worden. De heer v. d. Wal had zich beter op de hoogte moeten stellen. Do heer v. d. Wal zegt, dat die achter stand bij de belastingen aan een heel andere oorzaak is toe te schrijven. De lieer S ij t s m a hoort met verwonde ring dat er hier een groote ohaos is, wat naar spreker meent niet tot eer strekt van de afgetreden wethouders. De heer P e r a, oud-weth., zegt, dat bij de volkstelling bleek, dat een algeheele verandering noodig Was, wat mede te dan ken was aan den toenmaligen chef. Spre ker heeft toen aan die zaak aandacht ge schonken. Spreke: ir.cmt rek dat ecrl verg--!i;king mcl de belastingen niet opgaat, waar men alleen met de gezinnen heeft te maken. De lieer v. d. Wal Pardon! De heer P era zegt, dat hier met alle personen gerekend moet worden, met ge boorte, sterfgeval enz. Invoering van het kaartsysteem, zal tijdelijk veel schrijfwerk met zich brengen. De heer W i t m a n s is het met den heer v. d. Wal niet eens. Hij vergelijkt onge lijksoortige grootheden. De toestand bij den Burgerl. Stand is volstrekt niet in orde. Invoering van het kaartsysteem is van groote beteekenis. Verlenging van den arbeidstijd als de lieer v. d. Wal wil, acht spr. absoluut uit den booze. Spreker vraagt hoeveel personen noodig zijn. De heer Reimeringer, weth.,: 16 personen. De heer v. d. Wal vraagt of het noodig is, dat extra-ambtenaren worden aan het werk gesteld. De heer Re'imeringer: Ja, beslist. Deze zaak moet zoo spoedig mogelijk in orde komen. Het voorstal wordt goedgekeurd. 15. Voorstel in zake de afschrijving op de bouwkosten van de van gemeentewege in aanbouw zijnde 162 woningen benoorden den Heorensingel en de oprichting van een „Stichting tot Beheer en Exploitatie van woningen te Leiden." De Voorz. acht het gewenscht eerst punt 1 tè behandelen, nl. op de bouwkos ten f 48.600 af te schrijven. De heer .Wilbrink heeft met eenige bevreemding dit voorstel ontvangen, om dat hieraan vastzit het andere voorstel inzake den toeslag op de huren. Spreker gevoelt er niet voor van deze woningen de exploitatiemogelijkheid te verbeteren, ter wijl verschillende bouwvereenigingen in groote moeilijkheid verkoeren. Er zijn tal van menschen, die groote moeite hebben hun huur te betalen w. o. personen die van de Langegracht zijn verdreven. Voor deze menschen zijn later de huren ver hoogd, terwijl de loonen dalende zijn. Waar de gemeente nu over fondsen be schikt om in de huren tegemoet te komen, zou het beter zijn het geheele bedrag voor dit doel te besteden, aan allen die het noodig hebben. Spr. heeft bezwaar tegen bevoorrechting van de huurders der ge meentewoningen. Spreker heeft voorts bezwaar aan de stiéhting op te dragen voor de exploitatie te zorgen en tevens toeslagen te verleenen. Men zal menschen krijgen die de volle huur betalen terwijl anderen, die in niet slechtere omstandigheden verkeeren, een toeslag ontvangen. De comm. kan zich hierin vergissen, ook kan het gebeuren dat de verhoudingen zich wijzigen. Hoe zal de commissie dan telkens haar standpunt bepalen? Het resultaat zal zijn een stroom van reclames. En waar de brutalen nu eenmaal veel voor hebben, zullen zij daar van in de eerste plaats profiteeren. De commissie zal, naar spreker meent, een bovenmenschelijke taak krijgen. Wil men echter een toeslagstelsel, dan zou spreker willen een commissie bestaan de uit gedelegeerden van Woningibouwver- eenigingen en van B. en W. die zulk een fonds beheert en de toeslagen uitkeert. Overigens moet er aan gedacht worden, dat bij verschillende complexen extra af schrijvingen noodig zullen zijn. Daarom zou, misschien beter zijn dit kapitaal daar voor te reserveeren. De heer Eikerbout is het in hoofd zaak met dit voorstel eens. Tegen enkele onderdeelen heeft hij echter bezwaar. Hij erkent dat de Lichtfabrieken een taak hebben ten opzichte van de door die fa brieken verdreven bewoners. Hieruit volgt niet dat de fabrieken zelf woningen moe ten bouwen. Aanvankelijk werd dan ook overleg gepleegd met een woningbouwver- eeniging die voor den eersten tijd voor en kele woningen een toeslag kreeg. De bewo ners vertrouwden echter de zaak niet en maakten er geen gebruik vau. Hu verwon dert het spreker dat die personen in de stukken toch weer naar voren worden ge bracht. Er is verder sprake van t. b. c. lijders. Maar voor zoover dezen werkzaam zijn, wordt hier door den Raad van Arbeid hulp verleend. Spreker ziet hier een terrein waar de Gemeente zioh niet heeft te bewegen. B. en W. waren indertijd ook tegen een cri siscomité. Maar nu krijgen we Lier weer verkapte armenzorg. Dit ligt, naar spreker meent, niet op den weg van de Gemeente, waarom spreker zich met dit voorstel niet kan vereenigen. Overigens onderschrijft hij de practische bezwaren door den heer Wilbrink aangevoerd. De heer Knuttel zegt, dat nu er een fonds blijkt te zijn heb mooie gebaar bij dezen bouw geheel verdwijnt. Er zit" nu voor de gemeente niet de minste opoffe ring in. Van verschillende kanten wordt dit ontkend. De heer Knuttel: Hu dan heb ik mij vergist. Spreker heeft bezwaar om alle vereenigngen hiervan te laten profiteeren, daar er dan niets mee kan gedaan worden. Hij begrijpt overigens niet, dat tegen dit kleine bedrag nog bezwaar wordt ge maakt. De heer v. Eclc was in de Oomm. tegen stander van de beschikbaarstelling van deze gelden voor de woningen. Hij meent, dat de gemeente moreel verplicht is, de, huren zoo laag mogelijk te stellen, dat de menschen ze kunnen betalen. De taak van de Lichtfabrieken is, te zorgen dr.fc de wo ningen die zij onttrok, ook weer beschik baar worden gesteld. Als bet bedrijf wo ningen afbreekt, moet het ook zorgen dat er nieuwe woningen komen. Daarvoor had spreker dit fonds gaarne willen bestem men. De commissie is daarin echter niet meegegaan en daar hij vreest dat er anders niets gedaan wordt, heeft hij niet den moed zich tegen dit voorstel te verklaren. De heer S p e n d-e 1 bestrijdt de mbreele verplichting van de Lichtfabrieken. Als dit bedrijf de woningen betaald heeft., is het van d.e zaak af. Een andere zaak is als men den verkooper verplicht had wonin gen te bouwen. De lieer Huurman: Dat is een Rrs. De heer S pend el begrijpt niet, dat men zich verzet tegen pogingen om deze menschen te helpen. Men moest toch wat meer idealisme hebben. De heer Groene veld: Ja, dat vindt men bij de Katholieken. De lieer S p e n d e 1 ziet hier allerminst armenzorg. De heer Oostdam zegt, dat 't gaat om woningen te bouwen v.oor menschen met smalle beurzen. Het verheugt hem dat de prijs van f 3.87 kan worden verlaagd. Alleen wil hij van het fonds alle huurders doen profiteeren. B. en W. willen sommige huurders doen bevoorrechten. Dat acht spreker verkeerd. Het. zal moeilijk zijn. deze bepaling recht vaardig toe te passen, terwijl als de laag ste huurders in beteren doen komen, het moeilijk zal zijn de huur te verlioogen. Spreker wil dus alle huren bepalen op f 3.52. 'In bepaalde gevallen kan dan een toeslag worden verleend. De Voorz. zegt, dat het vorig jaar reeds deze zaak aan de orde kwam. Spr. heeft toen toezeggingen gedaan en daarop is in Fcbr. een voorstel tot woningbouw gekomen, waarbij reeds een toeslag in uitzicht werd gesteld. Hiemand maakte daartetren bezwaar, en thans komt er van allo zijden oppositie. Spreker zegt, dat dit geld door de Licht fabrieken speciaal voor dit doel is be spaard. De lieer de Lango heeft daartoe het. initiatief genomen. Toen er dus een fonds gevormd was, moest er ook gebruik van worden ge maakt. De bedoeling van spreker is ge weest wonineen te bouwen voor menschen met een klein inkomen. Aan mooie frazen hebben zij niets. Alle menschen lielncn gaat niet. Daarvoor ontbreken de midde len. Hier worden woningen gebouwd voor menschen die elders niet terecht kunnen. Wat nu de toeslagen betreft, zegt spr., dat die ook al verleend worden door de Armenzore-. Dat is hier echter niet de be doeling. Het gaat. hier om dc menschen die door de gasfabriek op andere wijze verdreven zijn en daardoor genoodzaakt hoogere huren te betalen, of ook wel ten gevolge van ziekte een grootêre woning noodig hebben. Spr. meent dat dit voorstel "zeer prao 1-isch is. Daarom beeft bij heawaar tegen het vormen van meerdere stichtingen. Ook tegen oen stichting van huurders meet hij bezwaar maken. We krijgen hier men schen die om allerlei oorzaken bij elkaar Worden gebracht, en die niet ter bereiking van een gemeen/schappelijk plan samenwer ken, Tegen een stichting van huurders moet spr. zich daarom verzetten, temeer omdat dc zaak in orde moet zijn voor men. gaat verhuren. Spr. gelooft dat de Raad verstandig zal deen dit vooretel aan te nemen. Zij dio verder willen gaan dienen te bedenken, dat de middelen der gemeen te beperkt zijn. Mevr. v. Itallie stelt er prijs op te verkla.ren, dat zij met groote instemming van dit plan heeft kennis genomen. De heer Oostdam zegt, dat wat do Voorz. zegt, niet klopt met wat in de stukken staat. Spr. wil eén algemoene ver- laging der huren. De Voorz.: Dan kunnen we ze niet helpen. De héér Knuttel: Als we alle huur ders willen helpen krijgen ze niets. De heer Wilbrink: Heen, de Witte Singel valt er buit-pn (daverend gelach.) De heer» Oostdam: We kunnen toch het geld gebruiken voor allen? Waarom niet? De Voorz.: Omdat wo dan een oneer lijke concurrentie voeren. De beer Oostdam ziet dit niet in. Het gaat hier om menschen met kleine midde len. De een moet niet minder betalen dan de andere. De Voorz.: Dat is ook niet de bedoe ling. Ze krijgen een toeslag. Dc heer Oostdam ontkent dit. Het staat in de stukken. De Voorz.: U schijnt het niet goed te hebben gelezen. De heer Oostdam: Jawel, U begrijpt maar niet, wat ik bedoel. De heer Per?, is tegen de raotie-Oost- dam. Er zullen hier telkens schadeposten zijn. Wordt het voorstel-Oostdam aange nomen, dan krijgt men het benoodigde be drag niet binnen. Er zullen woningen leeg staan enz. Spr. acht het voorstel van B. en W. het meest gezonde en voor de exploitatie het beste. De heer Eikerbout blijft hier armen zorg zien. Als de gemeente de woningbouw wil bevorderen, laat zij dan de woning- bouwvoreenigingen steunen, b.v. door stra tenaanleg enz. Spr. is niet tegen het bedrag van f 48000 maar wel tegen het toeslagstelsel. De Voorz. zegt dat wat de heer Ei kerbout wil, misschien toch noodig zal zijn. Het gaat hier cm bepaalde personen te helpen. Do heer Wilbrink zegt dat zijn be zwaar gaat tegen do wijze waarop B. en W. de oorspronkelijke plannen hebben uitgewerkt. De Voorz. zegt dat men met spr.'s theorieën niet verder komt, maar zelf geeft hij toe, dat bier moeilijkheden drei- gon. - De verdreven bewoners van de Lange gracht wil spr. helpen. Hiey hebben de Lichtfabrieken inderdaad moreele ver plichtingen, en hij begrijpt niet dat de heer Spendel dat alles wegcijfert en dan toch spreekt van idealisme. Waar spr.'s denkbeelden geen steun vinden zal hij er thans niet verdor op ingaan. De heer v. Eek vraagt of het de bedoe ling is, dat woningen worden verhuurd boven den kostprijs. De Voorz. beantwoordt deze vraag ontkennend. De motie-O ostdam hierna in stem ming gebracht wordt verworpen met 29 tegen 2 stemmen. Voor de heeren Elker- bcut en Oostdam. Punten 1 en .2 worden aangenomen. Punt 3, oprichting van een stichting, kemt thans aan do orde. Dc heer K ooistra vraagt inlichtingen omtrent de bezwaren tegen een Vereeni ging. Do Voorz. zegt, dat de gemeentegeen Vereeniging kanoprichten. Vergeten moot ook niet, dat déze. menschen niet vrijwil lig bijeenkomen, maar dat de huurders daar door B. en W. worden geplaatst. Iets anders is, of niet zen paar huurders in de stichting kunnen worden opgenomen. De heer K ooistra zegt dat de huur ders dan een vereeniging kunnen vormen, waarvan ook anderen lid kunnen wordem De V o o r z. toont aan dat dit niet gaat. Punt 3 wordt hierna aangenomen, even als jDunt 4. Thans kernen aan de orde de Statuten van de stichting. De heer van Eek heeft bezwaar omdat de huurders hier geen invloed kunnen uit oefenen. Hij wil daarom een deel. van de beheerders doen verkiezen door de huur ders van de woningen. Hij meent dat dit opvoedend zal werken. Daar dit doel al leen kan bereikt worden als de statuten geheel worden omgewerkt, stelt spr. een motie voor, waarin de wcnschelijkheid hiervan wordt uitgesproken. De heer Witmans stelt zich voor dat het bestuur spoedig wordt gekozen en dat dan de huurders worden aangewezen. Hoe kunnen dan de huurders beheerders kie zen De Voorz. moet de motie ontraden. Het zal zeer de vraag zijn of onder de huurders geschikte beheèrders zullen zijn. Indien jaj dan heeft spr. geen bezwaar, maar dit kan niet vooruit worden bepaald. De heer Wilmer voelt voor het denk beeld-van Eek, a 1 s er geschikte krachten zijn, heel veel. Ha de verklaring van den Voorzitter acht spr. een motie niet meer noodig. Hij zal daaraan zijn stem niet geven. De heer Knuttel zegt dat 't een zaak van veel belang is of de beheerders door de huurders, dan wel of ze door B. en W. worden aangewezen. De heer v. Eek zegt dat de woning- bouwvereenigingen toch geschikte bestuur- •ders kiezen. De Voorz.: Dat zijn leden, dat is heel iets anders. De lieer v. E c k keurt het af, dat nooit eens vertrouwen in de menschen wordt gesteld. De Voorz. zegt dat men de zaken -"er- wart. Men spreekt van wantrouwen, maar laten die menschen dan een Vereeniging oprichten, dan zijn ze geheel vrij. De heer Bytsma zegt dat de Vrijz. Dem. zullen stemmen voor het voorstel- v. Eek. Gevaar voor overheersching bestaat liier niet, terwijl er een opvoedend element in zit. De heer Pera zegt, dat dit voorstel her innert aan de klacht van een bouwvoreeni- ging, over de wijze waarop de huizen bewoond werden. Toen is gezegd dat men de huizen nog meet leeren bewonen. Geroep: juist, juist! Dat is juist de bedoeling. De heer Pera zegt dat de heer van Eek toch ook niet oen ander invloed in zijri gozin zal geven. Dc heer v. Eek: alweer wantrouwen. De heer Pera meent dat het voorstel van B. en W. aanbeveling verdient-. Blijkt dat er geschikte krachten zijn dan kan daarvan gebruik worden gemaakt. De heer Groenoveld betoogt dat het verschil tusschen een bouwvereeniging en een stichting zeer gering is. In beide gevallen beheert men het geld van een ander. De V o o r z. zegt dat in Den Haag, waar een Soc. Dem. wethouder de Statu ten maakte, dezelfde bepalingen voor komen. Men praat wel goed zegt spr„ maar als de heer Sytsma huizen heeft-, dan zal hij die wel niet dcor de huurders laten be- heeren (daverend gelach). De motie-van Eek, in stemming ge bracht, wordt verworpen met 18 tegen 12 stemmen. Voor de Soc. ÏDem., Mevr. \i Itallie en de heeren Sytsma, Witmans en Rosmalen. Bij art- 3 komt aan de orde het amen dement van deni heer Knuttel om de gezamenlijke huuropbrengst door den Gemeenteraad te doen vaststellen, welk amendement door den voorsteller in den breede wordt verdedigd. De bedoeling is de mogelijkheid te openen tot lagere hu ren te komen. De groote vraag is hier of de gemeente bereid is offers te brengen. De Voorz. zegt dat he de vraag is of de gemeèilte straks nog offers brengen kan. Het amendement van den heer Knuttel in stemming gebracht wordt verworpen met 21 tegen 8 stemmen, die van den voorsteller en de Soc. Democraten. Het artikel wordt goedgekeurd en daar na ook de Statuten. 16. Bezwaarschriften tegen aanslagen in het schoolgeld Middelbaar- en Hooger On derwijs, dienst 1921—1922. Goedgekeurd. De Voorz. deelt mede dat de begroo ting dezer dagen gereed komt en dat het afdeelingsonderzoek zal plaats hebben op 17 October. Rondvraag. De heer Kooistra zegt dat voor de stichtingen de instelling van een dienst commissie is gevraagd. Komt daarop nog antwoord? De Voorz. vraagt waarom die vraag niet gesteld wordt aan de Comm. voor de stichtingen. De heer" Reimeringer weth., zegt hierop nog niet te kunnen antmoorden. De heer Kooistra zegt dat B. en W. op 6 Febr. de instelling van zulk een Cömm. hebben toegezegd. De Voorz.: Waarom bent u niet naar den wethouder gegaan? De heer Kooistra: We hebben ge schreven, maar we hooren niets. De Voorz.: En u hebt daar het ant woord. (Gelach.) De heer Baart zegt dat gesproken is over reorganisatieplannen van het Georga niseerd Overleg. Kunnen die plannen spoe dig worden tegemoet gezien/ en zullen ze eerst in het Georg. Overleg worden behan deld? De Voorz. zegt dat het schema voor de herziening in studie is. Daarna gaat het naar het Georg. Overleg en vervolgens naar den Raad. Spr. wijst^ er voorts op, dat de Rond vraag niet is om op alle vragen te ant woorden. Men kan veel beter even bij deni wethouder informeeren. De heer Heemskerk: Dan komt het niet in de krant. De heer Pi ka ar heeft gehoord dat bij de gemeentelijke werkverschaffing door arbeiders, in dienst van de aannemers, de acht-urendag wordt overschreden. De heer Huurman: Dat is toch een zaak van de Inspectie? De Voorz. stemt dit- toe. De heer P i k a a rEr is toch toezicht van de gemeente? De heer Kn-uttel zegt dat het bag- gerwerk voor 5 jaar verpacht wordt. Ir zulk een lange tijd wel raadzaam? De Voorz. ziet hier geen bezwaren. Daarna sluiting. 1 GEMENGD NIEUWS Doodelijke ongelukken. Zaterdagavond is door onbekende oor zaak de zware ijzeren kap van een gc- meentepomp te Tiel afgeschoven, waar door de achtjarige C. Vonk zoo ernstig aan het hoofd getroffeli werd, dat hij een uur later is overleden. In de Groen van Prinsterenstraat te Amsterdam geraakte Zaterdagmiddag een ongeveer 7-jarig knaapje onder een auto Door den Geneeskundigen Dienst werd het kind naar het Wilhelmina-Gasthuis ver voerd, waar het bij aankomst reeds bleek te zijn overleden. Moordaanslag. Men meldt uit Gouda aan de „Msb.": Zondagavond stak de 15-jarige R. den 17-jarigen M. met oen mes. In bëwustc- loozen toestand is de getroffenen naar het ziekenhuis vervoerd. Rechterborst en ver moedelijk ook de long zijn geraakt. De dader heeft bekend, doch toont niet het minste berouw. De oorzaak is ccn voete. Vergiftiging van een ouden man? Eenige weken geleden werd te Schel- lingwoude, gemeente Amsterdam, het lijk ter aarde besteld van den ruim 70-jarigen I. Wals, die te Haarlem overleden was. Op last van de Justitie te Haarlem is thans dit lijk weer opgegraven. De officier was er bij tegenwoordig. Het is naar het Wilhelmina-Gasthuis ter schouwing over gebracht. Eén en ander is geschiedt naar aanleiding van het vermoeden, dat de man vergiftigd werd. Groote Brand te Beerta. Te Beerta is gisteren een groote brand uitgebroken in drie huiten koren, dui zenden kilogrammen stroo bevattende, van den -landbouwer Pieter Dykema. Daar de boerderij van Vander wal, de openbare lagere school en een heele huizenrij ge vaar loopen, is de brandweer van Win schoten om halféén lot hulp uitgerukt naar Beerta. Van een huishoudster, die inbrak. ..De Velpsche politie is er na veel moeite in geslaagd de hand te leggen op de daderes van de inbraak, die dezer dagen in de woning van den rector van het ge sticht „De Goede Herder" werd gepleegd. Het bleek te zijn de 56-jarige huishoud ster M. J. van S., laatstelijk wonende te Tilburg. Deze datue was ruim twee jaar geleden uit den dienst van den rector ont slagen. Speciaal met het doel om in haar vroe ger „home" een inbraak" te plegen, was zij naar Velp gereisd. In het bosch van het gesticht bracht zij toen den nacht door. 's Morgens, toen de rector met zijn huishoudster naar de kerk was, nam zij de kans waar en vernielde met een hor een ruit,waardoor zij zich naar binnen begaf. Na zich een kistje met effecten te hebben toegeëigend, alsmède een porte- monaie met geld en uit het schrijfbureau nog eenige bankbiljetten, verliét zij de woning weer en vluchtte ze met haar buit naar Nijmegen. Daar liet zij het geld kistje door een smid openen. Het geld nam zij eruit en het kistje werd ergens in het bosch begraven. Vervolgens toog zij naar Tilburg, na zich eenige goederen te hebben aangeschaft. Eenige dagen na haar aankomst te Tilburg werd zij door de Velpsche politie ontdekt en naar Velp overgebracht. Verscheidene goederen, die in haar be zit werden gevonden, werden in beslag genomen, waaronder een aantal messen, die zij twee jaar geleden bij den rector had ontvreemd. Zij is thans naar het huis van bewaring te Arnhem overgebracht. Inbraak in een station. In den nacht van Zaterdag op Zondag, tusschen 1 en 5 uur, hebben inbrekers zich door middel van het uitzagen van. een paneel in de voordeur toegang ver schaft tot het spoorwegstation te Zeven bergen. Zij hebben de brandkast gefor ceerd en het aanwezige geld in een geld kistje, ruim f 250, meegenomen, 's Mor gens om halfacht waren reeds de officier van justitie van Breda en de kapitein der marechaussee aanwezig, cp na onderzoek met een politiehond hebben zij in den middag een verdachte aangehouden. Al len ontkennen van de inbraak af te we ten. „N. R.Crt." De coupe Gordon-Bennett. Volgens door de Aeroclub de Belgique ontvangen berichten, zou de ballon U. S. Army 6, bemand door de Amerikaansche luitenants Olmstead en Ghopman, bij Nes- selrode, eveneens door den bliksem ge troffen zijn, waarbij de beide inzittenden gedood zouden zijn. Een huis door een luchtballon omvergehaald. Te Woldendorp is Zondagnacht een Duitsche luchtballon gedaald.•Een. arbei dershuisje, waarachter de ankers va®1" haakten, is omver getrokken, alsmedo twee telefoonpalen van 'de tram Oostelijk- Groningen. Er hadden geen persoonlijkó ongelukken plaats.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6