Tweede Blad Dinsdag 25 Sept. 1923. Van 's levens diepten. wegwerken. De aan de rekeninghouders te zenden dagstaatjes, vermeldende het sal- c'.o-te-goed, waaraan ook maar iets man keerde moesten voorloopig blijven liggen. Dat kwam later wel terecht. Door deze werkwijze zijn, naar schatting, 150.000 enveloppesmet aftrekrekeningsstukken, dateerende van 26 Aug. t/m. 15 Sept. ach tergebleven. Thans schijnt men eindelijk tot het in* zicht tc zijn gekomen, dat het achterhou den dezer bescheiden nog grooter warboel schept. Afzonderlijke ploegen, gevormd uit het allerijl van elders ontboden perso neel, zijn aan het werk gezet om dezen enveloppenwinkel te distribueeren. Onkunde of t De Kon. Familie te Apeldoorn. Reeds voor de Koninklijke Familie op Het Loo was teruggekeerd, maakte Apel doorn zich op om het regeeringsjubileum te vieren. De gedenkdag op 5 September is na de godsdienstoefeningen in hoofd zaak het feest voor de kinderen geweest. De bevolking had 's avonds feest. Maar thans zal Apeldoorn de Koningin huldi gen. In alle straten en lanen is men druk bezig met het oprichten van fraaie eere poorten, het aanbrengen van versieringen en feestverlichtingen van gebouwen. Woensdagmorgen om 10 uur zal aan H. M. de Koningin, door 1500 zangers on zangeressen een aubade worden gebracht. Met begeleiding van orkest onder directie van Felix Kwast zal de Jubileum-cantate van den onlangs gestorven Apeldoorn- schen dichter W. Kirbergen, door Arnold époel getoonzet, worden uitgevoerd. Des middags wordt eeji groot bloemen corso gehouden, bestaande uit 151 num mers, waaronder 18 praalwagens, 20 re clamewagens en 24 groepen uit vereeni- gingen. Achter dit corso sluit zich aan een optocht van 61 vereenigingen, die als het bloemencorso voorbij de Koningin getrok ken is, voor Haar zullen defileeren. Hierna zal de Koninklijke Familie een tocht door Apeldoorn maken om de ver siering in oogenschouw te nemen en de étalage's te bezichtigen, 's Avonds heeft de verlichting plaats o.m. van het gemeen tehuis en van de gedenknaald, terwijl een lichtstoet door Apeldoorn trekt. Ook des avonds zal de Koninklijke Familie uitrij den. Donderdagavond zal Apeldoorn ook ver licht wezen, terwijl dan op de markt een groote zanguitvoering plaats heeft. Post voor het Verre OGsten. De directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie maakt bekend, dat van 1 Octo ber a s. af aangeteekende stukken zonder aangegeven geldswaard© voor China en het Verre Oosten (met uitzondering van Japan), welke van een daartoe strekken de duidelijke aanwijzing zijn voorzien, voor risico van den afzender via den Trans Siberischen spoorweg kimnon wor den verzonden. Centraten Convent. Het Bureau Centraal Comité verzoekt ons mede te deelen, dat er blijkbaar eenig bezwaar wordt gevoeld tegen het twee- daagsch Convent. Het C. C. zal om daar aan tegemoet te komen beproeven het Convent tot één dag, n.l. Donderdag 27 September te beperken. De ramp in Japan. Tot op Zaterdagjl. was ten bate van de slachtoffers van de aardbeving in Japan bij het Centraal Nederlandsche Comité f 114.360.73)4 ingekomen. Opgave van verschillende lijsten werdt 'pn~ - pry-ncM. Uit het Sociale Leven Uit de Textielindustrie. De Sterkers in de textielfabrieken to Al melo zijn een actie begonnen, daar ze minder verdienien dan in andere plaatsen aan die pyoep arbeiders wordt uitbetaald. Aan de fabrikanten, is een schrijven ge zonden-, waarin onder de aandacht van de werkgevers wordt gebracht-, dat do sterkers bier in miner gunstige positie verkeensn dan te Enschedé; dat hun loonen een groo ter verschil aantvoonen met die der touw- bazen dan voor de loonsverlaging; dat bij de firma Hedeman sterkers zijn, die een veel to laag loon ontvangen. De patroon beschouwt hen niet als sterker, doch ze doen wel dienist als zoodanig, als in dub bele ploegen gewerkt wordt of als er over werk wordt verricht. Uitsluiting in de textielindustrie. Gisteren is te Deventer de uitsluiting der arbeiders in de textielindustrie be gonnen. Hierbij zijn-betrokken 160 arbei ders bij de Kon. Ver. Tapijtfabrieken waar nog eenige smeden en bazen aan het werk bleven, voorts ruim 60 arbeiders bij de firma H. J. Peters en een 50-tal in klei* nere bedrijven. De meesten dezer arbei ders zijn niet georganiseerd. Zij zullen zich moeten vervoegen bij het Burgerlijk Armbestuur om steun. Honderd arbeiden zijn bij do „Eendracht" aangesloten en tien bij christelijke organisaties. De ambtenaarssalarissen. Gisteren kwam het klein Comité uit de samenwerkende Centrales van Overheids personeel te Amsterdam in Tergadering bijeen en besloot allereerst, het navolgen de telegram te zenden aan den voorzitter van den Ministerraad. „Namens R. K., Christelijke, Neutrale en Moderne Centrales van Overheidsper soneel dringen ondergeteekenden krach tig aan op verleening door Centrale Gom* misie gevraagde machtiging tot publica tie van haar advies dd. 17 .September No. 1323 in azke artikel 40. Zij verzoeken ver der beleefd draadbericht te zenden aan laatsten ondergeteekende. Voor R. K. VON FRI.JTAG DRABBE. Voor Chr VERMEULEN. Voor Neutr. PERDOK. Voor Mod. NOORDHOFF, Tolstr. 61. Amsterdam". Verder werd volledige overeenstemming verkram ten aanzien van den princi- pieelen opzet van het manifest, welk ma nifest Woensdag, 26 September, in de vergadering van bet Comité van tien, zal worden vastgesteld. Ten slotte werd in groote trekken het aan de Staten-Generaal te zenden adres ontworpen. Dit adres zal in de vergadering van het klein Comité van 2 October a s. aan een discussie worden onderworpen. In „Bellevue" wordt Woensdagavond a.s. om 8 uur de openbare protestvergade ring tegen de verlaging der ambtenaars salarissen gehouden. Sprekers zijn de heeren P. Lub, F. L. Ossen dorp en F. van Meurs. Uit de tapijtindustrie. Onk te Deventer is do uitsluiting in de tapijtindustrie een feit geworden. Er zijn ongeveer 300 arbeiders bij betrokken, waaronder 160 van de Kon. Vereen. Ta- pijtfabrieken en ruim 60 van de fabriek der firma H. J. Peters. Ook een klein aan tal smeden, lid van den Modernen Metaal- bewerkersbond, is uitgesloten. De meer derheid van de arbeiders is ongeeorgani- seerd. Ongeveer 100 zijn lid van de Een dracht en enkelen van de confessioneel© organisaties. Daling der inkomstenbelasting. Volgens de memorie van toelichting tot de wet op de middelen voor 1924 wordt de opbrengst der grondbelasting geraamd op f 18.759.000, d.i. f482.000 meerdan de raming over 1923. Ten aanzien van de personeel© be'ns- ting vertoonde 1922, vergeleken met 1921 een stijging van f 1.'724.638. Dit accres spruit voort ui# de hoógere opbrengst van de belasting naar den grondslag huur waarde, als gevolg van het in gebruik nemen van nieuwe perceelen en van de wijziging van de Huurcommissiewet hij do wet van 19 Febrari 1921. Aannemende, dat, mede in verband met de jongste wijziging dier wet, de op brengst der belasting naar den eersten grondslag nog een verder "accrès zal veA toonen, dat voor elk der jaren 1923 en 1924 op f 1.000.000 kan gesteld worden, meent de minister de bruto-opbrengst voor 1924 op f26.500.000 te mogen Tarnen. Stelt men de kwade posten voor 1924 op f 1.800.000. dan zou de netto-opbrengst worden f 24.700.000 of f 500.000 meer dan voor 1923 is geraamd. INKOMSTENBELASTING. Volgens do kohieren bedroeg de belas* ting in hoofdsom, zonder aftrek van kwa* do posten, over 1920/21 f 136.064.478 1921/22 „161.418.967 1922/23 „117.853.684 Aangezien vaststaat, dat de daling van de opbrengst der belasting zich zal voort zetten, meent de minister de bruto-oni- vangsten voor 1924 niet hooger te mogen ramen dan op f 90.000.000, die is ten naastenbij 45 pet. minder dan over het belastingjaar 1921/22. Do kwade posten bedroegen in 1922 f21.896.734.69. Voor 1924 meent de ml- uister ze op rond f 20.000.000 te kunnen stellen. De netto-opbrengst wordt derhal ve geraamd op f 70.000.000, d.i. hetzelfde 1 bedrag als voor 1923 werd uitgetrokken. J Op de Raadstribune De Gemeenteraad is nu weer compleet. De heeren Huurman en Splinter, die in de eerste vergadering afwezig waren werden nu geïnstalleerd en namen zitting. 2aten de vorige maal de leden van de verschillende fracties kris en kras door elkaar, ditmaal hadden de fracties weer in de vroegere volgorde plaats genomen. De Democratische fractie die daartegen j aanvankelijk bezwaar maakte bleek nu met een plaats aan de binnenzijde van de groote tafel, aan een afzonderlijk tafeltje genoegen te hebben genomen. Daar Mevr. Dietrich afwezig was, troon de hier de heer Witmans, die noch bij links noch bij rechts wenscht gerekend te worden als een eenzame. Deze plaats in het centrum van de zaal belooft ook het centrum van 's Raads Handelingen te worden. Men herinnert het zich toch uit de ver kiezingsdagen: Geen van de partijen heeft ooit iets in het belang van de stad gedaan, fnaar de Democratische partij zal toonen iet algemeen belang te kunnen beharti- ;en. ,Wij hebben hier dus het centraal-punt yan alle toekomstige actie. Uit de ingekomen stukken bleek wel dat i do Raad over gebrek aan werk niet zal nebben te klagen. Meerdere adressen, w.o. niet onbelang- lijke, werden naar B. en W gezonden om advies en zullen dus vroeger of later de aandacht vragen. De benoemingen liepen ditmaal minder vlot van stapel, doordat de heer Groene- veld bezwaar maakte tegen de door de Plaatselijke Schoolcommissie ingediende aanbeveling voor de benoeming van twee leden. Deze Sociaal-Democratische onderwijs* specialiteit, die echter naar hij meedeel de als zoodanig door collega Verweij wordt vervangen, meende dat de Soc. De mocraten stelselmatig uit dezen commis sie werden geweerd, waarna hij voorstel de dé aanbeveling terug te zenden. Hij beriep zich hierbij op de rechter zijde, die vroeger toen zij stelselmatig door de liberalen achteruit werd gezet daartegen ook protesteerde. Hij vergat echter, dat hier van recht- sche over heer sching geen sprake is, ter wijl hij moest toegeven dat toen bij een vorige gelegenheid aan de Soc. Democra ten een zetel werd aangeboden, men geen geschikte candidate kon aanwijzen. De onderwijsspecialiteit in spé, bleek bovendien met de richting van de leden der Commissie niet bekend te zijn, zoodat hij een voorstander van de openbare school bij do ijveraars voor het bijzonder onderwijs indeelde, wat het protest ver zwakte, terwijl de heer Meynen er de aan dacht op vestigde dat de Commissie niet in de eerste plaats streeft naar evenredig- heid maar naar alzijdigheid wat meer is in het belang van het onderwijs. Het voorstel Groeneveld werd dan ook i Verworpen en daarnjr de door de Commis- I sie aanbevolen candidaat, op 't kantje af gekozen. Telkens weer krijgt met den indruk dat men aan Gemeentewerken met den Raad een loopje n«emt. Ook nu weer. Door B. en W. werd een crediet aan gevraagd van f 12.000.— voor het dem pen en rioleeren van een deel van de Binnenvestgracht. Intusschen is echter dit werk waar toe reeds vroeger besloten werd reeds aanbesteed voor f 7000.—. Volkomen ad rem vroeg nu de heer Wil- Erink waarom dan een crediet van f 12000 noodig was. Wat moet er met de restee- rende f 5000 gebeuren? Het antwoord van den betrokken wet houder was ver van afdoende. De moge lijkheid bestaat, zoo betoogde hij, dat de begrooting overschreden wordt en boven dien is geld ttoodig, f 1000 of f 2000, voor afscheiding. Tot groote verbazing jan alle nuchtere toeschouwers nam de Raad met dit niets zeggende antwoord genoegen. Sinds wan* Jieer is het regel dat 'gelden worden uit- FEUILLETON ÏD Zuster Clara vertelde hem het ongeluk. En meteen flitste de gedachte door haar I hersens, dat zij een der knapste doktoren in hersenlijden voor zich had. „Volgens den dokter hier," vervolgde zij, is er niet de minste hoop, dat hij ooit "weer tot zijn bewustzijn zal komen. Ik kan 't liaast niet gelooven. Ik vind het éen belangwekkende zaak en zou graag I alles opofferen om hem genezen te zien." „Alles?" vroeg dokter Ullathorn lang zaam, terwijl een vreemde trek over zijn 'gelaat vloog. „Alles ja, bijna alles," zeide zij nog ééns. „De dokter van hier is niet zoo knap en niet zoo beroemd als u in derge lijke gevallen. Wilt u hem eens onderzoe ken, en mij zeggen wat u van hem denkt? Ik zal u eeuwig dankbaar zijn, ja? Ik ge loof nu, dat God u hierheen heeft gezon den met het doel om iets nuttigers te doen dan een zwak, hulpeloos meisje aan te Tallen." Mijnheer Ulltahorn had rustig toege luisterd. Zijn kalmte had hij intusschen teruggekregen. »»Je vleit mij; je denkt, dat ik knapper getrokken voor eventueel© overschrijding van de begrooting? En wat dit overige werken betreft, daarvan is toch zeker een zeer preciese raming gemaakt? Of heeft men hierbij het beruchte Raamland-sy- steem gevolgd? Do wethouder trachtte er zich a£ te ma ken door te zeggen dat toch niet meer geld wordt uitgegeven dan noodig is. Maar zoo redeneerend zou men elke raming achterwege kunnen laten en eenvoudig een blanco! crediet vragen. Dit schijnt ons al een zeer zonderlinge methode van werken. In elk geval, wanneer het volle bedrag wordt uitgegeven, dan zal de Raad, die het toestond, daarop geen aanmerking kunnen maken. Hoe zulk een handelwijze is overeen te brengen met een zuinig beheer, is ons in tusschen niet duidelijk. Het trok voorts de aandacht dat op een vraag van den heer Wilmer, welk deel van het aangevraagde bedrag aan de werkverschaffing ten goede zal komen, onbeantwoord moest blijven. 't Is waar,, wat de Voorzitter bij de Tondvraag liet doorschemeren, dat éÓD gek meer kan vragen dan zeven wijzen kunnen beantwoorden, en dat B. én W. niet onvoorbereid op alle vragen een ant woord kunnen geven, maar het betrof hier toch een zeer zakelijke vraag, die met het aan de orde zijnde onderwerp in direct verband stond. Als een werk wordt uitgevoerd speci aal om op die wijze de werkjoosiieid te bestrijden, dan moet toch zoo ongeveer vaststaan, wat zulk een werk als werk verschaffing beteekent. Lang en breed heeft de Raad gedebat teerd over de exploitatie van de in aan bouw' zijnde gemeente woningen, en het door B. en W. ontworpen toeslagstelsel. Reeds dadelijk bleek hier dat gemeen telijke woningbouw ernstige bezwaren met Zich brengt. De Socialisten en zij die hierin met hen op een lijn staan, trachtten er uit te ha len wat er in zat. Gemeentelijke woningbouw is hun ideaal Een ideaal dat indruischt tegen de wen- schen van de rechterzijde, maar dat toch door een rechtsch college van B. en W. wordt bevorderd. "Want na deze 162 wo ningen staat alweer een nieuw complex van 142 op het program. De Socialisten wrijven zich de handen. Alleen, zij zijn nog niet tevreden. Het beheer moet niet worden opgedragen aan een door B. en W. te vormen Stichting, maar liefst aan de huurders. Dat gaat echter niet. Daarom werd nu alvast een poging gedaarj. om in de statuten de bepa ling op te nemen dat de beheerders voor een deel door de huurders worden aan gewezen. B. en W. hadden daartegen bezwaar. Zij willen, zoo mogelijk, ook aan do huur ders invloed geven, maar een gebiedend voorschrift keurden zij af, en de meer derheid van den Raad bleek het hierin met hen èens te zijn. Bij het voorstel inzake den toeslag op do huren, kwam er, zooals trouwens te verwachten was, oppositie van de rechter zijde. De heer Wilbrink stelde meer de prac- tische en de heer Eikerbout meer de prin- cipieele bezwaren in het licht. Wij behoeven ze hier niet te herhalen. De beheerders, die moeten uitmaken welke huurders wel en welke niet voor een toeslag in aanmerking komen, krij gen: het werd terecht opgemerkt een bovemnenschelijke taak. En niet min der juist was de opmerking, dat we hier weer een nieuw soort armenzorg hebben. Deze bezwaren schenen ons zóo vanzelf sprekend, dat wij verwacht hadden, dat ze in elk geval door alle anti-reyolutio- Daire en Christelijk Historische leden zouden worden onderschreven. Maar dat bleek een vergissing. Er was niemand die hen steunde. Alleen trok het de aandacht, dat de Wet houder, de aangewezen man om deze voorstellen te verdedigen, zich geheel af zijdig hield en de verdediging aan den voorzitter overliet. Was dit, omdat hij geen bezwaar v. Ide maken, maar de voordracht locii ook niet wensebte te verdedigen? Wij hopen het. Maar in elk geval, de Socialisten kunnen, oyer den rechtschen Raad tevreden zijn. Do rondvraag bracht weinig belang rijks. Opnieuw bleek weer hoe gewensoht een bepaling zou zijn dat alle vragen tijdig ert schriftelijk moeten worden in gediend. Dan had de rondvraag nog zin. Nu herinnert liet al te vaak aan het ben, dan werkelijk 't geval is, maar om je te laten zien, dat ik niet zoo'n monster ben als waarvoor jij me houdt, zal ik aan je verzoek voldoen en hem morgen komen onderzoeken." „Dank u -dank u wel!" en blij nam zij zijne handen in de hare. Daarna vervolgde zij met haar patiënt den weg naaï huis, terwijl deze voortdu rend herhaalde: „Arme Clara, arme, arme Clara!" Mijnheer Ullathorn bleef staan en keek Frits na, totdat hij uit het oog verdwenen was. Toen bedekte hij zijn gezicht met beide handen en schreide: „Dat dat mijn zoon! Het is dan tocli waar de zonden van den vader worden bezocht in de kinderen! O God, o God! En dat juist zij hem moet oppassen! Als zij eens achter mijn geheim kwam? Maar boe kan zij dat? Ik alleen ken het, en liet is opgesloten in mijn hart!" HOOFDSTUK VII. - Dokter Ullathorn - om hem zijn waren titel te geven hadi bij het opsporen van zijn pupil een heel onverwachte ontdek king gedaan. Niet alleen had hij Clara gevonden, maar ook hem, dien hij voor zijn zoon hield. Lang geleden, toen hij opgeven van raadseltjes of zooals <de Voorz. het eens uitdrukte het exami- neeren van de leden van B. eni W. BINNENLAND DE GIRO-CHAOS. Beschuldigingen tegen de leiding. Omtrent den Giro-chaos, vertelt de Te* legr. nog het volgende: Een maand lang duurt de verwarring aan het Spaarneplein reeds voort. Eu nog steeds geen uitkomst In weerwil van alle geruststellende me* dedeelingen van de directie is er abso luut geen verbetering in den toestand te bekennen. Er wordt hard gewerkt, zoo wordt ons verzekerd. We gelooven het graag. Maar hoe wordt or gewerkt? Ver richt men practischen arbeid en bestaat de zekerheid datmen niet aleen den ach terstand, maar ook de duizenden fouten te boven komt? In het kort. hoe is de werkwijze op het Spaarneplein? Daar hebben we een uitgebreid onderzoek naar ingesteld, waarbij we de voorlichting bob ben genoten van deskundigen, van chefs zoowel als van het personeel. Het is merkwaardig, dat alle mededee- lingen hierin overeenstemmen, dat het van den beginne af aan ontbroken heeft aarr goede leiding. De directie alleen wist hoe de centralisatie moest geschieden. Waarschuwingen van menschen uit de practijk heeft zij eenvoudig in den wind geslagen. De theoretische opzet was juist en nauwkeurig berekend. De practische kant van de zaak heeft men echter schromelijk verwaarloosd en onderschat Trots de her haalde waarschuwingen moest de centra lisatie ooüte que coüte voltrokken wor den. Daags voor en na den beruchten datum van den 24sten Augustus moet men zelfs van hoogerhand de directie nog in overwe ging gegeven hebben van haar bevoegd heid, om het bedrijf enkele dagen geheel stop te zetten, gebruik te maken. 25 Augustus was de dienst door te rugzending naar de postkantoren nog te redden geweest. De directie bleef evenwel vasthouden aan haar opzet en faalde jammerlijk. Zij moest dien dag reeds besluiten tot stop zetting van haar eigen „Expeditie", wijl de daarvoor uit Rotterdam ontboden chef een man uit den practischen dienst do verantwoording niet wepschte te aan vaarden. ,De opzet was rechtstreeksche verzending en ontvangst tusschen het centraal giro-kantoor en de posttreinen. Het gevolg hiervan is, dat nu alles via het postkantoor 's-Gravenhage gaat. De grootste blunder van. de directie was de volgende. De bescheiden van de postkantoren moesten dienen als ba,<=js voor den op bouw der centralisatie. Het lag voor de hand welke niet-bureaucraat zou an ders handelen? da ambtenaren, die de ze gegevens bewerkten, ook naar het giro kantoor te laten komen, om, zoo noodig, aanwijzingen te geven, althans de over gang te vergemakkelijken. „Niet alzoö," had de leiding gedecreteerd. Het volledig rangschikken en oontro- leeren der toegezonden bescheiden vorder de een week. JKieTdoor ontstond de achterstand, wel ke 't ging zoo 't ging ingehaald moest worden. Daarvoor moest al het an dere wijken. Het personeel werd nacht- en Zon dagsdiensten opgelegd en meermalen twaalf uur en langer op het kantoor ge houden. Door deze afmattende diensten werden zeer veel fouten gemaakt, met het natuur lijke gevolg, dat het klachten en navra gen regende. De directie had, in haar theoretischen opzet, het klachtenbureau een formatie gegeven van 6 of 7 ambtenaren en 1 chef. Van begin September af, echter kwa men gemiddeld 500 telegrammen per dag binnen. Het aantal momenteel nog te be handelen schriftelijke klachten wordt door sommigen op 20.000, door anderen op stellig 30.000 geschat. De afdeeling „klachten" is, wat perso* neel betreft thans vertienvoudigd. Dezo menschen hollen van de eene naar de an dere afdeeling, terwijl de stapels klachten nog voortdurend rijzen. Er is geen doorkomen aar% zoo luidt de algemeene klacht! Op de .afdeeling controle liep het al heel gauw spaak. De directie wilde zoo als gezegd allereerst dien achterstand nog studeerde, was hij getrouwd met e<m jonge vrouw heneden zijn stand, om haar zooals Wybert kort voordat 't ongelak gebeurde, aan Frits had verteld toen in den steek te laten. Dit huwelijk was gesloten onder den naam Wybert. Hij ging later naad Indie en kreeg daar een grooten naam en veel geld. Zijn naam werd later nog meer beroemd, toen hij naar Engeland terugkeerde als specialiteit in hersenziekten. Mijnheer Felton 1 de vader van Clara was in militairen dienst in Indië en keerde tegelijk met dok ter Ullathorn terug. Er bestond een groote vriendschap tus schen hen beiden en toen Clara's vader en moeder gestorven waren, werd de dokter haar voqgd. Wij hebben reeds gezien, hoe hij dien plicht vervulde. Aan zijn eigen vrouw en kind had hij zich weinig gestoord. Bij zijn terugkeer in het vaderland hoor de hij, dat zijn vrouw dood was. Den zoon had hij eens gezien zonder dat deze laatste er iets van wist maar hij schrok terug voor de gedachte, dat hij hem zou moeten bekennen, dat hij zijn vader was, die moeder en kind in armoe de alleen in den strijd om het bestaan had achtergelaten. En bovendien was deze toen in staat zijn eigen brood te verdie nen; hij had zich dus niet verder om hem bekommerd. En daar had hij zich nu op eens tegenover dezen man bevonden, en in wat voor toestand! Het meisje, dat hem verlaten had, plaatste hem tegenover den zoon, dien hij aan zijn lot had overgela ten. De ziekte, die hij voornamelijk be studeerd had, had zijn zoon gekregen en wat nog het vreemdst van alles was hij was geroepen om zijn bekwaamheden op hem te beproeven en hem te behande- len. Volgens afspraak ging hij den volgen den morgen naar 't huis van den gids, waar hij in de kleine kamer van Frits werd binnengelaten. Een taschje met in strumenten en chloroform had hij bij zich. Frits werd bedwelmd gemaakt en toen onderzocht dokter Ulalthorn de ga pende hoofdwond. Hij nam voorzichtig een beensplinter, die op de hersens drukte weg. „Wel?" vroeg Clara vol verlangen, „wat denkt u er van?" „Wel, dat er kans op genezing bestaat." „Gelukkig!" Clara vouwde met een blijden uitroep haar handen samen en haar lippen bewo gen zich als in gebed. Dokter Ulalthorn was verbaasd over de plotselinge veran dering op haar gezicht. Het was als ver helderd door een inwendig licht. - „Ik wist wel, dat mijn gebed verhoord zou worden. En u u zelf wilt hem ver-? der behandelen, nietwaar?" „Dat heb ik niet gezegd," antwoordde hij kortaf. „Neen, maar doe het voor mij, voor hem zelf, en voor God. Het zal een prachtig werk voor u zijn!" „Wacht even, Clara! Niet zoo vlug. La* ten wij elkaar goed begrijpen. Ten eerste, wil ik mijn rechten als je voogd aan je voeten neerleggen. Ongetwijfeld heb ik al le recht om je terug te brengen nanr Eu* geland; maar daartoe wil ik geen dwang op je uitoefenen. De heilige taak, die je vader mij heeft opgedragen, draag ik nu aan je zelf óver. Daardoor ben je dus nu vrij om te doen en te laten, wat je zelf wilt." „U bent heel vriendelijk," begon zuster Clara, die niet begreep, boe ze dit alles moest opvatten, maar wel voelde dat er iets achter verborgen was. „Sedert gisterenavond heb ik veel over on8 gesprek nagedacht. Ik zie wel in, dat oen wettig recht soms ondragelijk kan zijn. Dat recht wil ik dus opgeven, Clara, om er een ander voor in de plaats te len. een veel sterkeren, duurzameren band dien van liefde." (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 5